Anda di halaman 1dari 1

SILSILAH TUMAILALANG KALUKUANG

NO TANGGAL ISI SALINAN LONTARA KETERANGAN TANGGAPAN


ANAK JARINA KARAENGTA JARANNIKA TUMAILALANG RI GOWA
01 23 Mar 1672 Nasikalabini Karaengta ri Mangalliq I Taniq
BILANG BATTUA RI GOWA
1. I Taniq selama di pendapati sebagian kita sebagai ibu dari I-Mappasepek Daeng (ANAK ANAKNA BATTUA RI GOWA KARAENGNA AGANGJENE)
anaqna tumailalang matea ri Salaparang Mamaro Karaeng Bontolangkasaq ternyata bukan
2. I Taniq bersuamikan I-Manrurungan Kare Gappa, Dg. Mangappa bin I-Lomo Dayang, ‫ َلَُي محنُ هيلحُهلحاح َحبِ يدبحنُِِ َد يدده َدُه يبدأ ُحيدح‬: ‫دي بحلهرحنييي‬
Catatan : Krg. Manggali Putra Sombaya Sultan Hasanuddin I-Manggorai Dg. Mammeta I Yunyi Daeng Mangemba
َُ ُ‫َحبه انيلِرِأه َحأحبه لحرِنح َحبه محنُهِ َحهييح ريَهلم مبلمه يدنبيل‬: 85
Dinasti KESEPAKATAN DUA BELAH PIHAK
Tumatea Ri Salaparang adalah
Karaengta Jaranika 1. Ratu Sapu Marantaiya KESULTANAN GOWA KESULTANAN TALLO KESULTANAN CENRANA Karaeng Bontolangkasa-01
Somba ri Gowa-12 &Tallo-05
KETIKA SOMBA RIGOWA MAKA KERAJAAN
MAROS MENDUDUKI TRAH TUMAILALANG
Daeng Ri Tamacinna
Tunikakasang Karaeng Marusu
‫ربين يدَليلك‬: 29 ‫نين أب يلَ د رُل منُه‬
2. Karaeng Katangka I
02 25 May 1673 Nasipelaq Karaengta ri Mangalliq anaqna Rujuk kembali akhirnya 3. Karaeng Bate Salapang (TRAH KASOMBANGA RI GOWA) (TRAH TUMABICARABUTTA RI GOWA) (TRAH TUMAILALANG RI GOWA) Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi ‫ملس للل للل ىلص‬
Tumatea ri Salaparang 4. Karaeng Garassi bersabda:
5. Karaeng Katingang
03 28 Aug 1674 Nasipolei Karaengta ri Mangalliq I Taniq I-Taniq putri Karaengta Jaranika dari perninkahannya dengan Karaeng Bonto Jene Sitti 6. Karaeng Parigi Janganlah kalian mengabaikan ayah kandungmu, maka
Fatimah alias I Sanik Dg. Nisakking 7. Karaeng Siang
8. Karaeng Sidangraye
siapa yang tidak sudi bernasab pada ayah kandungnya,
Karaeng Bayouw Somba Manurung
04 6 Dec 1675
1. Nanibaineang I Sarampa ri Tuammenang ri 9. Karaeng Lebangan Payung Tinggia Magau ri Bone
Tumanurung maka itu suatu kekufuran
Juntana 1. I-Makkarurung Dg. Ma'julu Karaeng Agangje'ne-02 menikah dengan I Daeng Anrenne 10.Karaeng Panaikang Lakipadada nikanaya
patanna Sudanga Somba ri Gowa-01 Bainea ‫لحنحبحيّ ِبِ ّ محبهرحببي أِب يلُِحبِ نِيحيلد رحُه ِل ِ يحلهَد َِبلح نحُهبِرح ذدهأيَحلحأِ لحنحبحي دُِيُُِأييير‬
2. Nasikalabini I Daeng Anrenne Karaengta ri 2. Lalu Setahun kemudian melahirkan pada tanggal 3 Oct 1676 11.Karaeng Madulo (Bukhari, Muslim)
Agangjeqneq 12.Karaeng Jampaga ‫ذدَحدحيـاح َحذمهَحده محَهَِٰلحاّ أِبح ذدبحيبِ بحهه ِي ّ ِدحُههِأه يحذلهييُههيأ أِبح ذدَحأحلحـبِ دحَحدحهيأه ُحٰهريلييبح‬
Karaeng Tamasaile I Tanisamaan I Makkutaknang Sultan Muhammad Bakar Hasanuddin Abdul Gafar
05 23 Mar 1672 Naanaq Karaeng Bontolangkasaq matea ri 1. Kata Kunci Salaparan menerangkan Kelahiran Karaeng Bontolangkasaq-05 yang turut Putri Raja Surabaya Puwang Loe ri Lembang Tu Massalanga Baraya I Kare Tojeng I-Mallombassi Daeng Mattawang Karaengta Jarannika
Karaeng Bonto Mangngape
Salaparang Karaengta Karuwisi Tumatea Ri Selaparang
serta wafat di Salaparang
2. I-Makkarurung Dg. Ma'julu Karaeng Agangje'ne-02 dengan I Daeng Anrenne
Somba ri Gowa-03 Somba ri Gowa-02
Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati Karaeng Agangjene-01 SOMBAYA
(Tumenanga-ri Balla'Pangkana)
Somba ri Gowa-16 Tumailalang ri Gowa

06 28 Aug 1692 Nasikalabini Karaeng Bontolangkasaq matoaya


3. Istri Karaengta Jaranika adalah Karaeng Bontolangkasaq-05
1. Setelah kelahirannya di tanggal 3 Oktober 1676 maka pada usia 16 tahun Karaeng I-Sawerigading Tunitabanri
I-Rompegading
Karampang ri Gowa
Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan,
Nyai Papati
anronna Karaeng Bontolangkasaq Mappaseppeq
Artinya
Bontolangkasaq-05 menikah dengan Karaengta Jarannika Somba ri Gowa-04 Somba ri Gowa-05 mudah-mudahan mereka bersyukur. Surat Ibrahim Ayat 37 I-Makkarurung Dg. Ma'tulu
Karaeng Agangjene-02
I-Lama'lewa Dg. Manimbangi
Addatuang Sidendreng Ke-05
Arung Ujung, Arung Barru Ke-06
2. 2 Tahun Kemudian melahirkan di tanggal 14 Maret 1694, Melahirkan Mappasepe
Menikah Karaeng Bontolangkasa yang tua ibu
yang melahirkan Karaeng Bontolangkasa yang
3. Pada catatan no. 8 nantinya akan menerangkan kewafatan mereka suami istri di
Salaparang KESULTANAN BONE Pappasang Tumariolota Paralluna ni urangi nibilang Tu angnganakkangaki : Makam
Karaengta Tumailalang
Jarannikka
bernama Mappasepe
07 14 Mar 1694 Naanaq Karaeng Bontolangkasaq
Catatan tertulis pada salinan lontara :
1. 2 tahun setelah pernikahannya dengan Karaengta Jaranika maka Karaeng "................ nikamallakkinnaji nikaluppai ri jaritauna ri turibokoanna kapunna tani assengai ruai kodina : Karaeng Loe Ri Pakere Manurunga Ri
Maroso Karaeng Loe ri Maros
KARAENG
SANROBONE ARAJANG
St. Rukiah
Arung Barru Ke-07
Addatuang Sidendreng Ke-06
Karaeng Agangjene-03
.....................
Karaeng
Bontolangkasa-05
Bontolangkasaq-05 melahirkan putra
(I-Mappasepe Daeng Mamaro, anak dari
Karaeng Bontolangkasaq terbunuh di Lombok
2. Putra yang dilahirkan adalah I-Mappasepe Daeng Mamaro yang kelar menjadi Karaeng
Bontolangkasa-06 Manurunga ri Matayang
Kisa'ringkai kalengta karaeng dudu, Nakana ka tau ipantaraka tau bawang duduji antu " Pancabelong
Krg Pamatoa
BALANGNIPA
(MANDAR)
pada tahun 1700) Arungpone-01 I-Yandulu Karaeng Bainea Karaeng Sanrobone-01

Karaeng Sinrijala I Mappasepe


Tu Natangka Lopi,
Tomallayanga Ri Luwu Sitti Muthiatullah Daeng Mamaro
08 14 May 1700 1. Karaeng Bontolangkasaq-05 turut wafat berserta Karaengta Jaranika Somba ri Gowa-06 Tomanurunga Ri Assang Tuni Jallo ri parasangaana Karaengta ri Bontoa Karaeng Bontolangkasa-06

2. I Mappaseppeq Daeng Mamaro Karaeng Bontolangkasaq-06 sebatang kara di Gowa LA UMMASA'


Tunilonjok Kapparana
Allo nibunoangai ri Jawa Balia Karaengta ri Karaeng Sanrobone-02

dalam umur 6 tahun Arungpone-02


Jarannika sipamanakang siagaang Tujui Si saribattang nikanaya Gallarrang Tujua ri Tallo :
KaraengBontolangkasaq ibaqle ri Salaparang 3. Pada usia 6 tahun I Mappaseppe Daeng Mamaro Karaeng Bontolangkasa-06 1. Karaeng Loe Ri Bira
Krg. Makeboka-01
Batara Gowa-01 Tumenanga Ri Tappana I Rerasi Saudara Karaeng Lowe-ri Sero Somba Tallo-01 Tumanurung baine I-Bungko I-Daengta Massewaya I-Surya I-Manyambungi
dipelihara oleh Kakaknya I Taniq anak dari Karaengta Jaranika dari istri pertamanya La Tenri Lampa (Anakna somba Tu sayanga ri Pangasenganna I-Manyanbungi Dg. Talli 2. Karaeng Loe Ri Bajeng ri Pasadang Daeng Burane (I Sorai) Tunilaling ri Salahuddin I Mammuncaragi
We Tenri Peppang Somba ri Gowa -07, Arungpone-03
tunilalinga Gurudaya (Tuniawanga-ri Paralakkenna) 3. Karaeng Loe Ri Barasa Daeng Baine Karaeng Sanrobone-03
Gurudayya I Lotteng Sitti Aisya
Karaeng Bonto Jeknek Sitti Fatimah alias I Sanik Dg. Nisakking Arung Kaju Garassi) Krg Balangnipa Mandar
KESULTANAN LUWU Daeng Marakka Arung Malaka
4. Karaeng Loe Ri Katingang
4. Suami dari I-Tanik juga merupakan Pamannya karena Kakek dari ibunya bersaudara (Ri Sanrabonei ammantang)
dengan suami kakaknya 5. Karaeng Betang I-Kare Suwa Ganna Bilang Napajuluiya sero kana ri jorika :
I-Sambo Daeng I-Pakeretau Krg Tunijallo Nyai Sangngaji Tunibosara (Wanita I Todijalloq Billa-Billami
La Tenri Bali We Banri Gau Daeng Niaseng Karaeng ri Pasukki (Tunyachoka-ri Langkaje')
Dg.Rappochini Karaeng Patianjala Simpuru Siang Karaeng Tunilabu ri Suriwa (Sudiangi ammantang) Krg Polongbangkeng-01 Karaeng Sanrobone-04
Jawa/Barus) Dg. Mangapi I-Tomepayung Anak anakna battua ri Gowa Karaengna Agangjene
Arung Kaju Marowa Arungpone-04 Patingalaong-01
Karaeng
Bolapapanga Papati Gaddong
09 5 Dec 1705 Nanisunna Karaeng Bontolangkasa 1. Di sunnat I Mappaseppeq Daeng Mamaro Karaeng Bontolangkasaq-06 Somba-ri Gowa-08, Arung Pone-07 Jipang-01 Somba Tallo-02 6. Karaeng Buluq Loe I-Nyau Daeng Tombong Akkalabini Daeng Ni'ni anak
(ri Paccerakangi ammantang) amakna battua ri Gowa Karaengna Agangjene
2. Kejadian ini menunjukkan I Mappaseppeq Daeng Mamaro Karaeng Bontolangkasaq-06 I-Baratawua Karaeng I Bila Karaeng Ma'cillaka I-Karelu'mu Karaeng 7. Dampang ri Parang Loe Matinroa ri Juruna. Daeng Tunritung Krg Tumenanga ri I-Tani Jene
bin Patte'ne Panrewa, Krg Bambang Daeng Sanra Maulana Daeng Limpo sikalabini Daeng Mantang
tdk turut wafat di Salaparang hanya ibu dan ayahnya Karaengta Jarannika Daeng Bodo bin Karaeng Sanrobone-07
Paranglakkenna Karaeng Banyuara-02
We Tenri Sungke Bangsawan Tallo bin Karaeng Loaya
Karaeng Sanrobone-05 Karaeng Sanrobone-08? Na anakmo I-Makkuseng Daeng Talli
La Tenri Sukki Karaeng Botoroka yang tinggal di Karaeng Taipaya
Arung Kaju Arungpone-05 Jonggoa Karaeng Jamarrang daerah Marusu bin
10 3 Mar 1707 Nabattumo Hajji Abdurrahman angerangi Karaegta Jaranika Sekeluaurga Setelah Batal pemberangkatan menunaikan haji akibat I-Makkuseng Daeng Talli Silakabini I-Kasira Daeng Kame na
Karaeng Karaeng
terlibat perjuangan kaum muslimin di salaparang maka biaya haji dikembalikan oleh Tomponga Marusu' anakmo 7 sisaribattang :
pamalli hajjina Tumatea ri Salaparang (…iapa anne karaeng uru apparek I-Manimba Dg. Riolo I-Peto Daeng Tanang
pihak penyelengara haji rapang bicara, timu-timu ri
Dg.Pammate Melati I-Mangutungi Daeng Matanro Mangayowang Berang Somba Tallo-03 I Passileba I Mappasomba Dg Nguraga Pammusarang I-Challanna Dg
La Ulio BoteE Karaeng Polong bunduka. Sabannarakna minne Karaeng Tu maparisi Kallonna I-Reija Karaeng Lowe Raden Papa I-Reija Karaeng Lowe Karaeng Patanna Langkana Karaeng Krg Tumenanga ri Tama'ring Krg. I Pattang I-Manningdoro Dg. Nojeng I-Jintu Dg. Sanging
SUMBER DATA ADALAH : MatinroE ri Itterung Bangkeng Karaenga nikana Daeng Pamatte. la Tumailalang Daeng Bau (Tunipassuru-ri Lello) Tumamalianga ri Tallo Campagana Tabaringang Dg.Tommuane I-Manyolari Dg. Limpo I-Manrantusang Dg. Ngalle
Putra dari I-Mappaseppeq Daeng Mamaro sabannarak, la Tumailalang, Somba-ri Gowa-09 Tumenanga ri Buluqduaya Barasa Karaeng Sanrobone-06

Namamanaq KaraengBontoa buraqne nikana I SALINAN LONTARA BILANG iatommi Daeng Pamatte ampareki I-Dorra Dg. Boko
11 5 Aug 1730 Karaeng Bontolangkasaq-06 lontarak Mangkasarak).
Lotteng Salahuddin Karaeng Putri Karaeng Manjapai = Bukan Majapahit Sisampu sikali iyami :
Campagaya Galesong tapi Manjapai di Bontonompo 1. I-Cedo Dg. Serang ni anakkangi ri Jintu Dg. Sanging
I Yunyi Daeng Mangemba Todigayang I Daeng Mallari
Nattisoang Dg. Mangemba
I-Tajibarani Daeng Maruppa I-Mariwagau' Dg. Bonto Karaeng Opu ........... I-Tappa Cinna I-Sapi Karaeng I-Mappatakang Kantana Dg. Padulu Daeng Ri Tamacinna
I Tamangoa I-Masiyajang Daengta I Pucu di Buku Todipesso di (I-Cedo Dg. Serang anganakangi I-Manyaurang Dg. Tombong buranengna
Meski tidak ada catatan pernikahan namun dengan I-Marusnia Parigi Lampasaile Kawatang Nyai Gayatri
Pangeran Penatas Angin I-Dg.Mangkasara Krg Manjappai
Anekaji
(Tumamenanga-ri Makuwayang) I-Marusnia Karaeng Bissoa I Dg Arenne Karaeng Galesong Daeng Nini binti I-Mannimba Dg. Riolo)
12 7 Dec 1730 Nasipelaq putoku Karaeng (Sunan Penatas Angin)
Sunan Wali Sembilan
(Putri Karaeng Jamarang) Krg Data-02, Somba-ri of Gowa-11 Lakiung-01, Somba ri Gowa-10 Somba Opu Tunikakasang Karaeng Marusu Karaeng Patene Bulu-bulu I-Tanitjini Karaeng Sanrobone-07? 2. I-Manyaurang Dg. Tombong ni anakkangi ri Jintu Dg. Sanging
catatan perceraian menunjukkan I Lotteng Somba Tallo-04
Bontolangkasaq Karaeng Bontoa · Karaeng Bontomanai-01 MACANG LAMBARANA GOWA Karaeng Malolo 3. I-Bundu Daeng Beta bin I-Mannimba Dg. Riolo
Salahuddin adalah putra dari I-Mappaseppe Daeng · Daenta Maga Karaeng Sanrobone-08? 4. Daeng Nini binti I-Mannimba Dg. Riolo
I-Tamakebo' Daeng Mate'ne I Daeng Mattika 5. Tahir Daeng Eppe bin I-Mannimba Dg. Riolo
Mamaro Karaeng Bontolangkasaq-06 Karaeng Mape'daka
I Mamminawang
Tomatindo di Todiboseang
di Kaeli, 6. Isa Daeng Lebang binti I-Mannimba Dg. Riolo
Karaeng Botongang Bura
Dg. Mangawing I Mappaganti 7. I Pakea Dg Solong bin I-Manningdoro Dg. Nojeng
I-Anda Daeng
I-Jalo' Daeng Krg Maroanging-01 Karaeng Allu 8. I-Bakkai Daeng Tompo bin I-Manrantusang Dg. Ngalle
13 10 Apr 1739 Nanialle Karaeng ri Gowa Karaeng Penobatan I-Mappaseppeq Daeng Mamaro Mannyauru
Karaeng Udya-01 Makanang
Imam Prakosa · I-Katipa Daeng Majawang Karaeng Jipang 9. I-Doddang Daeng Tanra bin I-Manrantusang Dg. Ngalle
· Putri Tunipalangga, Karaeng Bone
Bontolangkasaq Karaeng Bontolangkasa-06 sebagai somba ri Karaeng Karaeng I-Manggorai Dg. Mammeta I-Sambo Daeng I-Mappatanrek Dg. Mammoke Karaeng Sultan Abdullah Awwalul Al Islam Krg Bontolangkasa-04 I Dg. Marappi Puatta I Moking
· Dg. Patukangang I Dallek I Dg Marannu I Tanikutaknang I Bonto Karaeng I Daeng ri I Linga Daeng

Cucu I Pattang
Dg.Tommuane
Karaeng I-Tappu Karaeng Patukangang · Karaeng Pattunga Popo-01 Karaeng Bontolangkasa-01 Niasseng Karaeng Karaeng Mammampang-01
Kareng Bontomarannu-01 Palakkaya I Malingkaang Dg. Manyonri I Takallong I Mallombassi Karaeng I-Bannang Tolambus Tomatindo di
Gowa Makeboka-02 Galesong Dewi Kosasih
Somba ri Gowa-12 &Tallo-05 Patingaloang-01 Karaeng Barombong-01 Punyangkuli Patukanggang-01 Sultan Tallo-07 (Tumammalianga-ri Agamana) Yg wafat 23 Sep 1643 Daeng Nicokoang Krg. Cenrana-01 Manarang Bone-Bone Barowanging Wennangpute Dg Sattoko
· Karaeng Bulo-Bulo (Sinjai) Karaeng Garassik-07 Karaeng Jipang-01 Massona Mohiuddin Tataya

I-Mata
I-Daeng Biasa
ke Malaysia Johor
I Sambali Karaeng Lekobodoang
Arung Bulo-bulo
Makam Abdul Gafur
14 20 Jul 1739 Namaqlampa Arung Matoaya siagaang Daeng Arung Matoaya adalah Lamadukkeleng Daeng
Daeng Manyoko Karaeng Sri Maharaja Wijaya
Daeng Tonji
Karaeng Bisei-01
1.
2.
Daeng Rappojini
I-Lotong Karaeng Makaraeng Malolo anjalling
Bin
I Yunnyi Daeng Mangemba Abdul Kasim I Ma’ga I Lambo
Karaengta Tumailalang
Mamaro napilarimi Gowa Marupa, sepupu dari I Mappaseppeq Daeng Tunipasuru' Karaenga-ri Parakramadhana (Dewi Wandan Kuning)
3.
4.
I-Karesalu Daeng Patukangang
I-Bissu Maliba Karaeng Pachelle
Dg. Talebang Puana Daeng Rioso Tomatindo di
Jarannikka
Makkoayang Karaeng Tunikakkasang Jenalak (Bali) Langgana
Mamaro Karaeng Bontolangkasaq-06 Karaenga-ri Barang Patola 5.
6.
Daeng Kalau
I-Sa'besiang Daeng Karelammoro' Sultan Abdul Jafar Mudafar Sultan Mahmud Karaeng Sanrobone-09
7.
8.
Daeng Majarre'
Karaeng Pattinoang
1. I-Bungko Krg Ballang 1.Dg Kinna I-Manginyarang Dg. Makiya Krgn Kanjilo Mas Surabaya
Raja Selaparang
I-Mangadacinna Dg. Sitaba
I-Bissu Jamarang I-Tepukaraeng Dg. Parabung Jawaya-01 2.I-Dudu'ia Krg Karaeng Sultan Tallo-08 Tumalianga-ri Timoro Krg Pattingaloang-02
Raden Papa/Bondan Kejawan
(Bissu Cakdik)
Karaeng I-Manga'rangi Dg. Manrabia Sultan
Sultan Muhammad Waliyu Musahiruddin 2.I-Jung Daeng Mattini Karaeng Manjalling.
Arung MatinroE ri Raden Mataram NTB I Pahang Dg Nampa I Makkutaknang Kare Tojeng Sitti Maiumunah I Bate
I-Bissutattumingisi I-Mallewai Dg.Ma'nassa
( Lembu Peteng) menikah dgn '
Karaeng Barombong Sumannak Alauddin (Tumenanga-ri Gaukanna) Bulu' Sipong 3.I-Topali' Lekobodong Gamaccana Tumabicarabutta ri Gowa Karaeng Agangjene-01 I Dg Tommi Krg. Cenrana-02 Mappakana Daeng Majanji
Krg Agang jenek-2 Karaeng Puatta I Lambo Tomate
Dewi Nawangsih, putri Ki
Somba-ri Gowa-14 Krg Assulukalah, Krg Bontolangkasa-02 Arung Barru Ke-05 Karaeng Bontolangkasan-03 Daengta ri Mangeppe Bonto Sijana Tomatindo di Malolo
Ageng Tarub

Somba ri Gowa-13 Tallo-06 Payunga ri Luwu


3.I-Kelo Dg Uraga Krg Ujung
Tanah Krg ri Patukangang-02
4. I-Calanna Dg.
Tama'ring Krg Sultan Muzaffar Shah
Karaeng Karuwisi-02 Krg. Pakbineang Tumailalang toa ri Gowa Karaeng Sanrobone-09? Langgana
Anak Mas Pamayam Daeng Nija
Tabaringang (Mas Jini)
Salaparang Lombok Timur Karaeng Panaikang Kyai Chili Kalamata
Ki Ageng Getas Pendawa Sultann Ternate
I-Pakkemba La Setiaraja Sitti Daeng Nisanga I-We Tenri Tippa I-Limpo Daeng Sultan Harun Arrashid Karaeng Karunrung St. Muthiatullah
Ki Ageng Sela Nenek Moyang Karaeng Bonto I-Mallilai Ja'afar Karaeng Sultan M. Malikussaid I-Mannuntungi Daeng Sultan Alimuddin Karaeng Balla Jatia Arung Ujung (Bone) Mannako I-Mapaijo Daeng Manjauru I-Kasira Daeng Talele I-Ralle Dg. Paika I-Mammalijang Dg. Pole 1. Daengta Daeng Maingaq
Karaeng Babanga Katinting Arung Barru Ke-06 Pangeran Catchiri Putri Jou Ma Sultan Abdul Hamid I Daeng Singara
Krg. Langkese-01
2. Daengta Daeng Naratang 1. Sultan Ageng Tirtayasa Sultan Banten
Raja Raja Mataram
Maranu-03 Mattola Karaeng Ujung Somba ri Gowa-15 Bin MatinroE Ri Madello
Sultan Tallo-09 (Tumenanga-ri Lampana) Karaeng Balangjawa Krg. Bontoa-01 3. Karaengta ri Tangallaq Bin
Bogus Sogom Syekh La Basolangi SYEKH YUSUF
Daijman Mamoetie Boki Ruze Tumabicarabutta ri Gowa 2. Abul Fath ‘Abdul Fattah (1651-1672) 14 May 1700, Allo nibunoangai
Taniurangi Karaeng Bungaya Abdurrahman Sultan Ahmad Nasiruddin TUANTA SALAMA
I-Pammusurang
Karaeng
Ki Ageng Selo/Rangga Sela
Bin
Bin Nabbi Hillere
Menikah Dengan
I-Tubiani Daeng Kunjung
binti
KESULTANAN BONE Bin
3. Sultan Abdul Ma'ali Ahmad
ri Jawa Balia Karaengta ri
Sanrabone
Sultan M. Malikussaid Dari Ibu : I-Sa'be Lo'mo' Takontu Lapatipasaung Ana aherana I Hama Daeng Leo
Gallarang Moncongloe
yang menikah dengan KARAENG AGANGNIONJO Bin Jarannika sipamanakang
Sultan Abdullah Sitti Aminah Dg singara

(BARRU) 4. Sultan Abdul Fakir Mahmud Abdul Kadir Kenari


Bin siagaang Karaeng
17 Sep 1657

Karaeng I-Sungguminasa Dari ibu : I-Biessu Talampuang


Ibrahim Dg. St. Fatimah I-Sambori' 5. Maulana Muhammad Pangeran Batu Ing Banten Bontolangkasaq ibaqle ri
Daenta I-Masiyajang Bungaya Dg Naratang
Dari ibu : I-Ralle Dg Paikak
1. I-Asseng Tani' Lo'mo' Singara Istri Sultan
Dari ibu : Karaeng Matoaya
1. Binamu I-Bissu Daeng Karaeng Jannang Sitti Fatima I Bate Daeng Tommi Sultan Muh. Bakar Hasanuddin · I- Petta Dg. Nisali Krg Bisei I-Tumbu
Sultan Abdul Kadir Puangku I-Lama'lewa Dg. Manimbangi Daeng Matene
Muhammad Kasim Tataraq Karaengta Karaeng Bin
I-Tanitjini' Krg Bulobulo 1. I-Manninratu Daeng Niasseng Karaeng Bonto 2. I-Sungguminasa Dg Naratang Krg
I-Sanik Dg. Nisakking ????? Matiring Matinroa Dgta Daeng Takontu
Addatuang Sidendreng Ke-05 La Ulio BoteE We Tenri Pakiu Arung
Salahuddin Krg Sanggiringang Mandar Shah ibnu Sultan Muzaffar Shah
Mate'ne Siti Sapuru Sanggiringang Karaeng Pabineyang binti I-Mallombassi Dg. Mattawang · I-Lo’mo Dayang ri Bulianna I-Mappajanji Daeng Matinri Krg Bo'dia Karaeng Campagaya Krg. Bontoramba Daeng Mangemba ri Lekoqboqdong Lambengi 6. Maulana Yusuf Panembahan Pakalangan Gede Salaparang
Dari ibu : Tangallak 2. I-Tanriwalu Ata-tojeng Karaeng Bonto
Majannang Daeng Karaeng Tulolo Saif
Karaeng Bontojene Karaeng Pattingaloang Somba ri Gowa-16 Karaeng Kanjilo Sultan Tallo-10 Arung Ujung, Karaeng Barrung MatinroE ri Itterung Timurung MaccimpoE
Bin
2. I-Ranga Daeng Marannu
ul-Mulk Ir. Nasruddin Hasan 7. Pangeran Hasanuddin Panembahan Surosowan
I-Bannang Karaeng '
KESULTANAN WAJO I-Mannuntungi Daeng Situju Bin
1. La Palewo to Palippu (±1474-1481) I Callaq St. Khadijah I Saddia 8. Syarif Hidayatulla SUNAN GUNUNG JATI
Wennangputri Barowangang ' '
2. La Obbi Settiriware (±1481-1486)
Sultan Banjar I 6 Jun 1728 La Inca Matinroe Ri Tenri Pakkiu Arung Muh. Starif Hidayatullah
Daeng Tataya Mohiuddin
3. La Tenriumpu to Langi (±1486-1491)
4. La Tadampare Puangrimaggalatung (±1491-1521)
Addena Mangkau Ri Bin
· I Sitti Fatimah Daeng Takontu · I Daeng Talele binti Krg. Sanrobone I Mappasomba Dg. Nguraga 5. La Tenri Pakado To Nampe (±1524-1535)
I Manjawakkang Qasim I Mappajanji Dg. Mattayang I-Makkarurung Daeng Anreene
Sultan Banjar II Timurung I-Makuasa Dg. Talli

Putri Sultan Hasanuddin


6. La Temmassonge (±1535-1538).
I-Manrurungang Kare Gappa Daengta Daeng Pgna Tikka, Matinroa ri Sumpangboba Sultan Banjar III Bone 8 9. Maulana Iskhak
Slt. Amir Hamzah Tuminanga
7. La Warani To Temmagiang (±1538-1547).
· I Maninrori Kare Tojeng · Sitti Halimah Daeng Paleng
8. La Malagenni (±1547)
I Sunggu Bulo Mabassung & Dg. Ma'tulu Bin
· I Sapiah Daeng Rikong, ri Allu' Somba ri Gowa-17
9. La Mappauli To Appamadeng (±1547-1564)
10.La Pakoko To Pa’bele’ (±1564-2567)
Dg. Tale’ba Krg Langellong
Karaeng Mangngalli Majannang We Tenrilekke Krg Agangjene-02
bin I Dg Mallakbang 10. Sayyid Jumadil Kubro Makamnya Ri To Sora Wajo
Mappakana Daeng · I Mina Kare Nanna’ 11.La Mungkace To Uddamang (±1567-1607)
12.La Sangkuru Patau Mulajaji (±1607-1610)
I-La Paullangi Dg. Mattulu' Janggo We Tenri
Putri dari Majanji Karaeng · I Yaddulu Daeng Mangalle 13.La Mappepulu To Appamole (±1612-1616)
14.La Samalewa To Appakiung (±1616-1621) I Simaele, wafat saat masih usia anak. Pangeran Mangkunagara /
Lampe Ulu, Arung Maiwa, Arung Datu Pammana
Barru
15.La Pakallongi To Alinrungi (±1621-1626)
16. To Mappassaungnge (±1627-1628). Raden Subamanggala Arung Telle Latanri Jallo Arung Pancai Arung
Bonto Sijana 17.La Pakallongi To Alinrungi (1628-1636), Zaenab, wafat saat usia anak. Telleng Lette Sidenreng Timurung Sumaling
Sitti Fatima
18.La Tenri lai to Udamang (1636-1639)
19.Isigajang To Bunne (±1639-1643),
I Mannuruki Daeng I Mappatunru Abdul Gafar
I -Kirana
20.La Makkaraka To Patemmui (±1643-1648).
Dg. Mattulung
21.La Temmasonge (±1648-1651)
22.La Paramma To Rewo (±1651-1658
Rapanna Matinrioa ri Segeri Daeng Nisayu Karaengta Jarannika I-Sanik Dg. Nisakking
1. Sultan Ageng Tirtayasa Sultan Banten
Karaeng Bontolangkasa-05 Karaeng Bontojene
Bin
2. Abul Fath ‘Abdul Fattah (1651-1672) Annisa ??????? Mas Surabaya
Tumailalang ri Gowa
Bin Pangeran Dipati Martasari I-Lamappajala Pallawagau Dg Liwang, Arung
3. Sultan Abdul Ma'ali Ahmad I Rukayyah Daeng La tenri lai to
I-Lo'mo I Mappakana Daeng Majanji (pangoran Kiai Adepatty Raja Selaparang
Maewa, Datu Pammana, Krg. Mandalle, Arung I Mappadulu Dg. Mattimung I-Manga'rangi Dg. Manrabia Sultan
Bin Mami Karaeng sengngeng arung I Mappadulu Dg. Mattimung I Mappatekkeng Marta) Sahary Raden Mataram NTB
Tellu Latte’ ri Sidenreng Petta Pilla’E ri Wajo
Lamadarammeng Sultan
Muh. Saleh Matinroe ri Dassaleng Chadijah
Karaeng Sanrobone Sultan Karaeng
4. Sultan Abdul Fakir Mahmud Abdul
Kadir Kenari Ejayya Matowa wajo XXIII
Karaeng Sanrobone Sultan Karaeng Krg. Pangkajenek Arung Pattiro Bukaka Arungpone ke 13 Ranreng Toa Alauddin (Tumenanga-ri Gaukanna) I Daeng Singara Putri I-Manrurungang Kare Gappa Daengta
Bin
MACANG LAMBARANA GOWA Bontomatene Krg. Sanrobone Krg Bontosiamaq matinroa ri Soreang Abdul Jalil Somba ri Gowa-19 Somba-ri Gowa-14 Payunga ri Luwu Bontokeke-01 I - Tani Karaeng Mangngalli Dg Majannang
5. Maulana Muhammad Pangeran Batu Abdul Jalil Somba ri Gowa-19 Tumatea Ri Sapaparang
Ing Banten I-Manga'rangi Dg. Manrabia Sultan I-Mappatakang Kantana Dg. Padulu
Bin I Yunyi Daeng Mangemba Raden Subangsa Mas Panghulu I-Lo'mo Krg Bontomatene Sultan Ageng Tirtayasa
6. Maulana Yusuf Panembahan Alauddin (Tumenanga-ri Gaukama) (Tumamenanga-ri Makuwayang) La Salewangeng To dari Bantan Saudari Karaeng Pakokoe Tuang Sultan Banten
Pakalangan Gede
Bin Somba-riGowa-14 Tunikakasang Karaeng Marusu Somba Tallo-04
Tenriruwa, Lagoruda
We Tenriangka
Arung Singkang
La Mataesdso
I Makku Daengta I-Mappaosso’ Dg. Mangewai La Patau Paduka Sri
Kesultanan Sumbawa Mas Gowa Koneng Arung We Mappolo Bombang
Abul Fath ‘Abdul Fattah St. Shafiah
7. Pangeran Hasanuddin Panembahan (±1715-1736) To Ma’dettia Sultan Mohammad Ali (Karaeng I-Mariama
Timurung Madanreng Palakka Abdul Karim I-Bara' Karaeng I Mannuruki Daeng
Surosowan Dg. Talarra Bisei) Tumenanga ri Jakattara'
Karaeng Patukangang Sultan Alimuddin Idris Karaeng Daeng Mami (1651-1672) I Maqmiq Dg. Nisakking
Bin La Mozossong Arungpone ke 16
Roqayah Krg Batupute Bontopatongko Karaeng Manjaling Rapanna
8. Syarif Hidayatulla Somba ri Gowa-18 Bontomanai
SUNAN GUNUNG JATI Dewa Mas Bantan
9. Maulana Iskhak La Maddukkelleng St. Halimah
Syarifah Khalisah Muhammad Wahid Abdul Kadir Karaeng Tanisanga
Datu Loka
I-Mariama Muh. Nasruddin .............. Hafifah binti
Bin
bin Alwi Jamalilluail Bafaqih Al-Aidid Karaeng ri burane Arung Sengkang Kesultanan Sumbawa
La Patau Paduka Sri Ratu Habiba Sitti Daeng Nisanga binti Syek ......... binti Kare Pane binti
10. Sayyid Jumadil Kubro We Bunga Cellak 1709 - 1712 Sultan Alimuddin Idris Karaeng Patukangang I-Mappatunru Dg. Mammeta
I-Kare Kontu Ratu Hadijah Karaeng Balla Jatia Sayyed Ahmad Yusuf I-Mangerangi
Arung Panekki
I-Daeng Khadija Sultan Sahabuddin Ismail La Parappa To' Aparapu Arungpone ke 16 La Mozossong Krg. Aji Toh, Tn. Pahang Jeddah Imam Banten Semarang Imam Syafei Abdul Karim I-Pappi I Daeng Tommi
Sappewali Madanrang Daeng Bonto Siti Rahima Krg Nurul Mahali Arung Teko Daeng Mattalliq
Karaeng Anakmoncong Somba ri Gowa ke 20, Siti Anisha Daeng Nisaju Krg Batuputeh-02 Karaengta Mangarabombang

Krg. Parang-parang Arungpone ke 19 (Tumamenanga-ri Sompaopu) Pabinneyang SYEKH YUSUF


Karaeng Bungaya
2 Jun 1700 Nanitannang tumailalang Karae Bontopute empoana

Sultan Ageng Tirtayasa


Sultan Harunurasyid-01 St. Rukiah I Mattuppuang Abdul Wahab 1709 - 1712
2 Dec 1706 (27 Syab 1118) TUANTA SALAMA
Bin Nabbi Hillere
Karaengta ri Patenne nisareangi

I 'Accara Dg. Tami 1. Petta To Sibengngareng (Dewa Mas Madina) Arung Barru Ke-08 Sultan Sahabuddin Ismail nasikalabini Karae Anaq Menikah Dengan
Sultan Banten Sayyid Jalaluddin
Abul Fath ‘Abdul Fattah Bafaqih Al-Aidid Putri dari Bone
Yang turunannya kawin-mawin dengan raja-raja Pasir dan Kutai
Kesultanan Sumbawa Karaeng Agangjene-03 Addatuang Sidendreng Ke-07 La Parappa To' Aparapu Sappewali Madanrang Daeng Bonto Moncong Sitti Labibah Ratu Bagus Malolo Ratu Bagus Malolo Ratu Bagus Malolo Ratu Bagus Matowa
I-Tubiani Daeng Kunjung
binti
Asyani menikah Sitti
(1651-1672) 2.Petta To Sibengngareng Karaeng Anakmoncong Somba ri Gowa ke 20, Arungpone ke 19 Labiba I-Gumintri Kare Tene Kare Tonji Muhammad Jalal Ana aherana I Hama Daeng Leo
Gallarang Moncongloe Kare Sitaba I-Tuan Takalara
Yang turunannya kawin-mawin dengan raja-raja Berau dan Kutai (Tumamenanga-ri Sompaopu) Dgta Ri Lempangang Dgta Ri Lempangang Dgta Ri Lempangang Dgta Ri Untia
yang menikah dengan
Sitti Aminah Dg singara dengan Syekh Ahmad Sammang I-Manrewakki I Mattaenai I Sabirah
3.Petta To Rawe Karaeng Batuputeh-03 anaqna Karaeng
SYEKH YUSUF Batuputeh ri Minaq
TUANTA SALAMA Sultan Abdullah Awwalul Al Islam Yang turunannya kawin-mawin dengan raja-raja Bulungan dan Sulawesi Tengah
Kare Kontu Sultan M. Malikussaid I-Mannuntungi Daeng 4.Petta Lasimpala Petta LaoE ri Wani Sultan Sirajuddin, I-Mappaurangi Krg. Kanjilo
Palakkaya I Malingkaang Dg. Manyonri
I Mappasepe
Menikah Dengan · 13 Dec 1704 (27 Syab 1117) namammanaq I Kamariah bainenna Ratu
I-Tubiani Daeng Kunjung
binti
Ratu Bagus Malolo I-Sa'be Lo'mo' Yang turunannya kawin-mawin dengan raja-raja Gorontalo Siti Abida Zaenab
I-Datu Balong Dewa Mas Mappasusung Siti Aisyah, Bagusu matoa baine
I Hama Daeng Leo'
Gallarang Moncongloe
Dgta Ri Lempangang Takontu Mattola Karaeng Ujung Somba ri Gowa-15 Sultan Tallo-07 (Tumammalianga-ri Agamana) 5. I Singkang
I-Baku Dg (Tuammenanga ri Pasi) Tomamaliang ri Gaukana Daeng Mamuntuli,
Arung Kayu
M. Jalaluddin Syah Muhammad Kaharuddin-1 I-Sugi Sultana Sumbawa Lamassallomo
I-Sangsu · 28 Jul 1706 (18 Rakr 1118) nasikalabini Ratu Bagusu Malolo I Kare Teqne I Ratu Bagus Matowa Sitti Johar Manikam
Hafilah binti Daengta Daeng
yang menikah dengan
Karaeng Ballasari bin Sultan Indar Giri
Sitti Aminah Dg singara
Matene Sultan Gowa-21 & 23 dan Sultan Tallo-11 & 13
Kesultanan Sumbawa Karaeng Bontoparang
Karaeng Bontoa-02 Dg. Mamaro Arung Tajong Punggawa Laowe
Ri Luwu Daeng Leok
Jambang
· 15 Sep 1707 (19 Jakr 1119) nasikalabini Ratu Bagusu malolo I Kare Tonji I
Maqmiq
Muhammad Saleh
Dgta Ri Untia (seorang Ahlulbait ) Raja Semarang Barru Daeng Mattulung
17 Sept 1716 nanisunnaq I Manrewakki ?????

Karaeng Bontolangkasa-06
anaqna Karae Batu Puteh nakatuoa
Karae Manjalling

1714 - 1729
Sultan Muh. Bakar Hasanuddin I-Mallewai Dg. Ma'nassa I Makkutaknang Kare Tojeng Sultan Zainuddin
1769 - 1777
I-Maniembanggau
Sepenggal kisah perjuangan bersama La Maddukkelleng Arung Sengkang Arung
I-Manariba Krg Kanjilo Sultan Harunurasyid-02
1709 - 1712
Sultan Sahabuddin Ismail La Parappa To' Aparapu
I-Gumintri I-Mallombassi Dg. Mattawang I- Petta Dg. Nisali Krg. Cenrana-02, I-Bissutattumingisik Karaeng Agangjene-01
I-Makaraeng Karaeng Tamasangang
Karaeng Katangka Sultan Gowa 28 Muhiuddin I-Tanripada Siti Arifa
Karaeng Tangalla
I-Mamunjaragi Siti
Maimuna Karaeng
Panekki dengan sepupunya I Mappasepe Daeng Mamaro Karaeng Bontolangkasa-06
1. 10 Apr 1739 nanialle Karaeng ri Gowa KaraengBontolangkasaq (Lontara Bilang) Sultan Nazimuddin Datu Seram Sultan Gowa 22 La Mappapenning
Tuapparewe
St. Hamida Arung I-Doddang
Daeng Sugi
Ammadumbe
binti Tuang
Syek Abdullah
Muh. Tadji Dg. Tarang
Patta Dg. Nisanga
binti Abdul Hamid Abdullah Daenta Daeng
Sappewali Madanrang Daeng Bonto
Karaeng Anakmoncong Somba ri Gowa ke 20,
Siti Labiba Somba ri Gowa-16 Karaeng Bisei Tumailalang Toa Ri Gowa Daengta ri Mangeppe Karaeng Karuwisi-02 (Tumamenanga-ri Mattoanging) Tanasanga 2. 20 Jul 1739 namaqlampa Arung Matoaya (Lamadukelleng) siagaang Daeng Mamaro
napilarimi Gowa (Lontara Bilang)
Sultan Tallo-12 Kesultanan Sumbawa Matinroa Ri Tasina
Timurung, Krg Takalar
Dg. Sapuah Guru Beba Tuan Ince Daeng Krg. Karunrung Tuan ri Dima Lompo I Kare Tonji I
Maqminasa
Arungpone ke 19 (Tumamenanga-ri Sompaopu) 3. Keputusan Presiden Nomor 109/TK/1998 tanggal 6 Nopember 1998, Pengangkatan 10 Jun namate I Maqmiq anaqna I
Daeng Mattulung
La Madukelleng sebagai pahlawan Nasional
Nanialle Karaeng ri Gowa I-Mappasepek Daeng Mamaro Sayid Trah Assegaf
Sultan Abdul Daeng Sikontu binti 1781 - 1810

I-Tanitanja Siti Amira Sultan Safiuddin Sultana Shafiatuddin Karaeng Bontolangkasa La Tenri Tappu
Saharia Syek Sulaiman Putra Putri Tunta Salamaka yang turut menyertai
I-Sangsu Lamassallomo St. Halimah Dewa Mas Bantan I-Makkarurung Dg. Ma'tulu Daeng Anreene Kahir al-Marhum Karaeng Kasuarang KESULTANAN BIMA Sultan Abdul Hadi
I-Mannawarri Karaeng Mangasa
Sultan Gowa 30 (Tumamenanga Maning Ratu (MatinroE-ri I-Mappainga Daeng Makkasuma I-Sambori Dg. Carammeng Karaeng Sapanang
Tu-Timoka, Sultan Daeng Masikki
Dg. PalalloTo Appatunru
Arung Bone XXIII We Padauleng
Tn Sayid Mappakayya
Daeng Rimakka Dg. Ruppa Syek Muh. Ali pembuangan di Kaf Daeng Ruppa
Daeng Leok
Punggawa Laowe Ri
Luwu
Arung Tajong Karaeng Datu Loka
Karaeng Agangjene-02 bin I Dg Mallakbang ri Lambusuna) Lanna), Arung Palakka Krg Limpangang Sultan Tallo-14 Krg Mangngara' bombang Tallo-13 Kesultanan Sumbawa 10 Apr 1739 sd 20 Jul 1739 Matinroe ri Rompegading Dg. Tanang Tuan Ri Beba Dg. Ngago 1. Muhammad Rajab 8. Kare Sanging
Tanisanga Kesultanan Sumbawa 2. Muhammad Hayyi 9. Sanda
Rumata Mantau Uma Jati Sitti Fatima, I-Sanik · Rumata Mantau Bata 3. Muhammad Jailani 10.Sitti
· Rumata Paruwa 1739 - 1742
4. Raden Burne 11.Saiti
Abi’l-Kahair Sirajuddin Dg. Nisakking Krg Bontojene · Rumata Mambora Putri Anrong Guru
I-Mappatunru I-Manginyarang
I-Ralle I-Manjombali Daeng Tn Sayye H. Ruhi Syek Sirajuddin Dg. Ngilau 5. Ramlan 12.St. Romia
Abdul Gafar
'Abdu'l Khair al-Mansur Shah, Karaengta I-Madusila I-Mappatunru I-Manginyarang Karaeng Lembangparang
Paduka Sri Sultan 'Abdu'l Rauf (Tumenanga-ri-Katangka)
Karaeng Lembangparang Sultan
Arung Lipukasi
I-Mapatulla Karaeng Kanjilo
Muhammad Zainal Abidin Karaeng Bontomasugi Salahuddin I Mammuncaragi
Sitti Aisya I-Magontang Dg Rimakka Krg Pandang Lau 6. Aisya 13.Sitti Labiba
I-Doddang La Mappapenning St. Hamida Arung Sultan Harunurrasyid St. Rukiah I -Kirana I-Malawangau Sultan Gowa 24 Kampong Beru Karaeng Sigeri ri Beba ri Tamasaju
Sultan Gowa 31, Sultan Tallo ....
'Abdu'l Rauf, Sultan Tallo-19
(Tumenanga-ri-Katangka), Sultan Tallo-15
Patompo Krg Baramase
I Lotteng Dg. Marakka Arung Malaka Tuang Pedda ri Ballo I-Tuang Sapanjang 7. Jahamat
Daeng Sugi Tuapparewe Timurung, Krg (Dewa Mas Madina) Karaeng Karaengta Jarannika Rumata Mawa’a Paju Daeng Ta
Dg. Sapuah Matinroa Ri Tasina Takalar Kesultanan Sumbawa Karaeng Agangjene-03 · Rumata Paduka Dompu · Rumata Makkanae Dg. Taliba
Bontolangkasa-05 Tumailalang ri Gowa Nuruddin Abu Bakar Ali Syah Memang · Rumata Bonto Raja · Mambora Awa Taloko Sitti Hawa I-Batari Dg. Ngugi
·
·
Rumata Paduka Tallo
Rumata panaraga
· Mambora Awa Moyo Jari jarina
I-ManggoraiDg.Mammeta
KaraengBontolangkasa-01 Karaeng ta Mandalika
Sultan Mahmud
I-Daeng Sisila
I Tello Baeda
Daeng Nipati
I La Oddanriu Karaeng
Bontolangkasa-08
Bata-ri Toja Karaeng
Bontomasugi Sultana Siti
I-Galaga
Karaeng
Sultan Mahmud
I-Daeng Sisila
Binti Reppo Dg. Lili
Bin I Bissu Daeng Patompo Karaeng
Bulu-bulu Sitti Hawa I-Tamparang Dg Taesa Maulana Daeng "Perihal jari jarina Tuanta Salamaka pada bagian yang lain
I-Batari
Sayid Mappakayya Saharia We Padauleng
La Tenri Tappu
Dg. PalalloTo Appatunru
14 May 1700, Allo nibunoangai ri Jawa Balia Siti Aisyah, I-Sugi
Sultana Sumbawa
I Mappasepe Dg. Mamaro I-Mamuncaraji
Karaeng Tanasanga
Alauddin Muhammad Syah Zillullah Fi
Al-alam digelarkan Rumata Manuru Daha
Sombari Gowa-12&Talo-05
Lihat Pada bagan lain
Tumenanga ri Lagaruda
Karaeng Baroanging
Lihat Pada
Krgta Sanggiringang Sultan Gowa 32, Sultan Tallo-22 Aisha, Sultan Tallo-23 Mangarabombang Karaeng Baroanging Bin I Mattulolo Daeng Manjarre Krg
Manyampa
Bin Malliliki Daeng Mangawing
Daeng Ngugi Karaeng Cilallang Daeng Limpo Mantang hanya sekedar catatan untuk bahan pertimbangan"
Daeng Rimakka Dg. Tanang
Arung Bone XXIII
Matinroe ri Rompegading
Karaengta ri Jarannika sipamanakang siagaang Karaeng Bontoa-02 Karaeng Bontolangkasa-06 bagan lain
Karaengta Bambanga
Bin I-Mangarangi Daeng Manrabi,
Karaeng Bontolangkasaq ibaqle ri Salaparang I-Lamappajala Pallawagau Sultan Abdul Kadir M. Aidid Sultan Alauddin, Somba ri Gowa XIV Dg. Nurung I-Mangassaki
Tn Sayye H. Ruhi
Sultan Kamalat Syah
I-Taju Karaeng Balasari
I-Mappababasa Sultan Abdul Kudus Tenri Adang Datu ri
Watu, Datu Pattojo
Dg Liwang, Arung Maewa,
Datu Pammana, Krg. Mandalle, Arung Tellu
Latte’ ri Sidenreng Petta Pilla’E ri Wajo
We Tanriabeng
Karaegta Karuwisi
I-Kumala Krg Lembangparang
(Tumenanga-ri-Kakoasangna)
I-Sompa Maddellung
Karaeng Tanete Sitti Hasa
Daeng Kebo'
I Baso
Daeng Pagajang
(Trah Gallarrang
Moncongkomba
Anak Karaeng Daeng Gasa
I-Doddang
Dg Tanra-01
Daeng
Lebang
TuanSayyeHasan Dg. Nyorong
I-Yadi Daeng Calla
jarina tuanta Salamaka I-Makkuasa I-Kasira
Tumenanga Ri Masigina Sultan Gowa 25 Sanrobone DaengNgempo
I-Magontang Dg Rimakka
I Mammuncaragi Salahuddin Ratu Bima VII matinroa ri Soreang Sultan Gowa-33 and Tallo-20

I-Senong To' Wappatunru


PolongBangkeng) Krgta Bontobila battua ri Beba
Daeng Talli Daeng Kame
Sitti Aisya I Lotteng Dg. Sultan Muh. Idris
Tuang Pedda ri Ballo Arung Malaka I-Tenri Pada Sultana Siti Aisha I-Mallingkaang Dg. Njonri I-Mappatunru Karaeng Lakiung Krg Berowangang
TRAH INI DISEBUT PADA CATATAN LONTARA SEBAGAI Marakka Karaeng Katangka, Sultan
Batara Gowa II I-Mappanyiwi I-La Patau Datu Lolo I-Tangka (Besse-Barru), Arung Barru Gowa-34 Karaeng ri-Bura'ne I-Maddelung Karaeng
"ANAK ANAKNA BATTUA RI GOWA KARAENGNA AGANG JENE" Mas Madina We Tenri Balobo
Krg Garinga Arung Tanete-17,
Mappatungke
I-Guttu Datu lolo Daeng (Tumananga-ri Kalabbirannja)
Bontomasugi Sultana Siti Saleh II I Badjeng Sarialang I-Matto' Maemuna Pakea Sitti Hasanah I Paraka Jojo Daeng Kopi daeng I-Kalimong Andi Pacai I-Kedo Dg. Lira
Raehana
Hal tersebut di Karenakan sbb : Sultan Usman
Datu Pammana Krg Sanrobone-19,
Petta Matinroe ri Salomoni Dg. Tuppu
Karaeng Sanrobone Nurung (Tumenanga-ri Kanatoajenna)
Sultana Tallo -18 Dg. Mare' Dg Kenna Dg. Papi' Dg Simba DaengRani Daeng Sunggu Dg Joa Jarung Tino Daeng Marang Daeng Sakking
Karaengta
Pangkajene Daeng Bau I Makkutaknang Kare Tojeng Karaeng Agangjene-01
Anak bainena Sayeka (Assegaf) 1. Datok Perempuan Salahuddin, I-Lotteng Daeng Marakka dari Pihak Ibu adalah Krg Agangejene-03 dari Ibunya Fakhruddin Lasemmang Muhammad Sultan Mahmud I Tello Baeda
Sultan Gowa 26 Arsad Petta I-Mangi-Mangi I-Daeng Sisila Daeng Nipati I-Makkarurung Dg. Ma'tulu Karaeng Agangjene-02
Jalur anak laki laki sayeka (Assegaf) ke Balang baru

2. Datok Laki laki ayahanda dari Salahuddin, I-Lotteng Daeng Marakka adalah Karaeng Agangjene-02 bin Sombaya ri Gowa Sultan Hasanuddin I-Tamparang Dg Taesa Langi Latabbusassa Datu I-Kundjung Krg
I-Makkulau Daeng Serang
Cambangnge Daeng Matutu Karaeng Karaeng Lembangparang Karaeng Baroanging Krgta Sanggiringang
Karaeng Cilallang La-Patobongi Pammana pilla ri wajo Tana-tana
(Daeng Sanre dan Puang Ramma, serta Jaksa

3. Paman dari ayahanda Salahuddin, I-Lotteng Daeng Marakka adalah Karaeng Agangjene-01 Sltn Husain , Sultan of Gowa 35
I-Mallombassang Daeng
Matawang
I-Patimasang Krg
Sanggirangang
I-Baso
Krg Toto ???
Bontonompo Slt Gowa 36 Trah Krg Mangasa : Cidu I Banri' Daeng I Tamparang Jala Daeng Maliukang Rope Daeng I-Mappuji Andi Makka St. Rukiah Karaeng Agangjene-03
I Matto' Dg Papi' Dg Tarang Calla Daeng Ngesa Ngenang Dg. Nya'la Pati Daeng Ngai Daeng Muntu
I-Mappabangka I Makkuta'nang bin I Lello Krg Nyanrang
Daeng I Mallisujawa Daeng Riboko
"Anak anakna battua ri Gowa
Muhidding Assegaf Daeng Naba

Maulana ??? Dg. Pabeta Tumilalang Towa ri bin I Baso Dg Naba


Arung Mampu Tuminanga ri Lawawo addituang Lasettiang Opu
Tompobalang Sultan Gowa 27 Gowa
Mantang Daeng Limpo-01 sidenreng Calla Madikkabua
Tumabicara butta Ri Gowa

I Makkutaknang Kare Tojeng Karaeng Agangjene-01 I-Ranti Karaeng Mo'mo Ma'gaukang St. Fatima Tola Andi Rahmanu

I-Makkarurung Dg. Ma'tulu Karaeng Agangjene-02


I-Bumbe
Krg Pambiniang
I-Sompa Daeng ri
Sinring Datu
Pammana
I-Nomma Petta Mabolla Sadae
Lapatarai Opu to Munreng
Andi Ijo Daeng Mattawang
Karaeng Lalolang Paduka Sri
Sultan Muhammad 'Abdu'l Kadir
Aid uddin Sultan of Gowa 37
Haji Andi Bacho La
Mappanjuki Karaeng Sultan
Ibrahim Arumpone Bone
La Pangorisang,
Adatuwang Alita
I-Munira
Dg. Parang
Karaeng
Bisangpole
Bontosiama
Karaeng
Barangmamase
Maknun
Dg. Serang Daeng Jimo
Sendong
Daeng Bollo
Tire Daeng
Ngasseng Dg Bombong Dg, Ngasseng
Cucunna Somba Barombong
Daeng. Sese
(Penulis Silsilah) Karaengna Agangjene"
St. Rukiah Karaeng Agangjene-03 Lacammunu
Karaeng I-Soji Arung Maewa
Karungrung Mallingkai Prof Dr Tadjuddin 37-a 37-c 37

"Anak anakna battua ri Gowa Karaengna Agangjene" 1. Haji Andi Maginruru H. Andi Pangeran
I Mannusai
Karaeng Allu
Krgta Manjapai
Krg Palangisang
I Janggo (Yangguna)
Dg. Mangewai
Krg. Kaballokang I Ralle Sultan Mahmud
Jamaluddin
Daeng Tata
Lallo Daeng
Tarru
Maknum Daeng
Nyonri
Maknun SU
Daeng Nassa
Muhammad Said
Daeng Gassing
I-Makkulau Patta Sijara
(Latiring Bawakaraeng)
I-Nyau
Daeng
Tombong
Akkalabini
I-Daeng Sisila
37-a 37-c
I-Nyau
37 Patta Emba Petta Rani Dg. Marannu Karaeng Baroanging
Daeng Ni'ni

Daeng
Tombong Syehk Maulana Kabir I-Pakkutu 2. Andi Kumala Patta 1. Sultan Sirajuddin mengungsikan diri ke Tallo menghindari serangan dari
Akkalabini Arung Maewa 37b 37d
Datoka Ri Sila
Daeng Ni'ni
anak anak na
Bonto Lebang 3. Dr. Haji Andi Farida Daeng Mahdi Daeng Nanna Daeng Riya Daeng
Karaeng Bontolangkasa dan Lamadukelleng Arung Matoawaya Arung battua ri
Gowa
I Patimbangi Dg. Ahmad alwi Sarifah
37b 37d
battua ri Maddusila Lala Masuji
Matetting Krg
Lala Ranteh
I Mappincara Dg. Bawang
Jintu Ni'mang Ngati Kanang Sengkang pada 5 November 1735 terhadap kekuasaan VOC Karaengna
Agangjene
Gowa Ratu Manippi Patolah Sitaba Krg Data
Karaengna
Agangjene 2. Nanialle Karaeng ri Gowa I-Mappasepek Daeng Mamaro Karaeng
To Wajo
Bontolangkasa 10 Apr 1739 sd 20 Jul 1739
Dg. Jira Krg Kalukuang Lebu
Daeng Situju Lalu Paninrung Lalu Patorang Lalu Manimbang Lalu Padusung Lalu
"Anak anakna battua ri Gowa 3. Nama'lampa Lamadukelleng Arung Matoaya Arung Sengkang siagaang
01 02 03 04 Mele Kuling Mele Masangan Mele Kencana Pin Mandesing Perbatasari Lalu Mustari Tanri Abang
Karaengna Bontolangkasa, I-Mappasepek Daeng Mamaro" Daeng Mamaro napilarimi Gowa
I-Mangassaki I-Kasira I-Makkuasa I-Tarata Daeng
TuanSayyeHasan Daeng Dg. Nyorong
I-Yadi Daeng Calla Daeng Gassing
I-Bu'ne 1) Karaeng Bissei 2) Maulana Dg. Gassing I-Doddang H. Mandji Karim Jari Jarina Krg ri
Jarung I Basse Hindon
jarina tuanta Salamaka Jari Jarina Karaengta
Tu Bima Daeng Gasa Dg. Kame Daeng Talli (Wafat di Makka) Kampala Maros Lalu
DaengNgempo Lebang Krgta Bontobila batua ri Beba Tabaringang 3) Daeng Nya'la 4) Dg. Jira Krg Kalukuang Dg. Tanra-01 (Tu Taeng) Lempanga Daeng
Gunung Sari-01
01 02 03 Nipati 04 05 06 07
I-Kedo Dg. Lira Usman I-Masurung Prof Dr Tadjuddin Maknun SU I-Maningdori
I-Kalimong Andi Pacai
Karaengta
Raehana Dg. Ngampa I-Saribanong I-Paiyo Daeng I-Peto Daeng I-Dorra Daeng Sitti Fatimah Dimakamkan
I-Salamang
Dimakamkan I-Manrangtusang H. Mandji Side H Borahima Dg. Ngintang Daeng Nassa I-Mannimba I-Mannyolari I-Kape Daeng Holang, I-Jintu
Daeng Marang Daeng Sakking Daeng Bau Daeng Pati Nyomba Tanang Riboko Daeng Mami di Bontoa di Kalukuang Daeng Ngalle (Wafat di Makka) (Tu Maros) Bin Maknun Dg. Serang La Unru Sinrang Daeng Riolo I-Asia Daeng Limpo-02 Ngoyo Daeng Sanging Daeng Nojeng
Pangkajene (Dato Ampa) (Tu Taeng)
Bin I Tamparang Daeng Ngesa Dea Mas Manurung ???
(I-Naggong Dg. Ngopo)
01 02 Bin I Baso Daeng Pagajang
Bin Pakea DaengRani
Hj. I-Basse Dg. Baji Bin I-Tamparang Dg Taesa Isa ANAK ANAKNA BATTUA RI GOWA
Andi Makka I-Bakkai HanzahAssegaf Dg. Nassa Dg. Tino I-Baleleng Muhammad Said I-Doddang Daeng Sona
Nurddin Side I-Sania I-Bundu I-Sabung Baco Muh. Tahir I-Cedo I-Manyaurang I Pakea Karaeng
I-Mappuji Daeng Sali Dimakamkan di
Hj. Hawa Karaeng Cilallang Bin KARAENGNA AGANG JEKNEK
Dg. Tompo Dg. Manye Dg. Minne Daeng Gassing Daeng Kulle
Daeng Tarring Daeng Ago Komp. Pemakaman
Jalan Kodingareng
Daeng Marewa Daeng Ngai HM. Tahir Daeng Beta Dg Bau Daeng Lebang Daeng Tarring Daeng Ngeppe Salahuddin, I-Lotteng Daeng Marakka Dg. Serang Daeng Pati Dg. Tombong-01 Patta Solong Paneng
Daeng Ngai Daeng Muntu Daeng Talli Karaengta Jaranika Dg.Tanra-02 Kampong Wajo Salahuddin I Lotteng Dg. Marakka
04 05 06 adalah cucu Krg Agangejene-03
01 02 03 Ayahnya cucu Karaeng Agangjene-02

St. Fatima Tola Andi Rahmanu Sohra Muhadjeng 1. Kasma Dg. Puji 1. Arsyad Dg. Nai' H. Hasan Doddang Hj. Hasma & Daming Hj. Satijah I-Mannyolari Drs. H. Muh. Natsir H. Abdul Rahman Satuma I-Manyaurang I-Palagai Aminah
Daeng. Sese
Hatika Mattu Soleh Daeng Sugira Daeng Hj. Fatima Daeng H. Juhuddin Hj. Puteri Assegaf St. Masina 2. Rasyid Dg. Naba
1. Kola Daeng Bali
2. Saribanong Dg. Mami I-Manrantusang Hajja Najmah
Jum, Junaedi, Jayadi, Daengta Dg. Ngagi
Drs. H. Suaib Drs. H. Syamsul Syamsiah Sadaria Raden Soekirno Hj. St. Dahlia I-Mallarangang I-Saribanong Puttiri Daeng Hj. Jumasia
Daeng Nini Andi Baso I-Padedu
Dg, Ngasseng Daeng Nurung 2. Daeng Tanning Daeng Limpo-03 Daeng Ngunjung Daeng Lurang Daeng Ngada Dg. Tombong-02 Daeng Taba Patta Sayu
Cucunna Somba Barombong (Penulis Silsilah)
Daeng Suji Daeng Gassing Gassing Saming Mawara Daeng Bule Daeng Mene
Daeng Pawa Daeng. Bau 3. Jasrum Dg. 3. Aco
Daeng Ngalle Dg. Ngintang
Anda, Rusdi, Rasyid (Putri Sulung) Tahir Paewangi Daeng Singara Dg. Ngasseng Tjokrohoesodo Daeng Nutta Daeng Tutu Daeng Pa'ja Tarring Daeng. Ngagi Patta Pasau Daeng Maro
Gassing 4. Tumma (Ayahnya Fira) dan Ida Maryam Dg. Bau Baso Kila
4. Mahmud Dg. ...... (5 anakna) 1. Jamaluddin Dg.
Dg. Tola Ngalle
Muhdang Muhajeng 5. Tumma Nasrullah Hasan Ir. Nasruddin Hasan Jayapria St. Djanorita Dgta Nurasia
Hasna Nurhayati Rosnaeda Hj. Hasmawati H.M. Asaat SH AshariIrianto,SE Prof Dr Tadjuddin Raden Roro Sri Sahir Jayadi H. Johansyah H-Tobba Dg. HM Saleh I-Mammuntuli Ir. H. Andi Suddin Hj. Andi Nurhayati
Andi Makkulau Patta Sijara Hasnia Daeng Sali Syamsul Raden Roro Tri April Prof. Dr. Muh. Jufri, Dgta Dg. Ngati 2. Sawaluddin Dg. Andi S. Harun I-Sua
Latiring Bawakaraeng
Daeng Beta
Daeng Nutta Daeng Singaraq Dg Mawangi Daeng Tola Daeng Coa
I-Mangasaki I-Bangsawan I-Mannuntungi "Penyusun Silsilah " Daeng Tanra DaengKulle Maknun SU Intanrani Widyastuti Yanti Djayatmika S.Psi, M.Si, I-Magau Dg. Mammeng 1. Nagita Daeng Ngampa (Putri Sulung) Tawang Ngintang Dg. Nyonri Dg. Ruppa Patta Ngopo Baso Patta Lalang Patta Singaraq Daeng Bali
Daeng Gassing Dg. Marewa Daeng Situju Daeng Nassa Dgta Dg. Talele Dg. Sagala Daeng Naba Dg. Sigollo (Putri Sulung) 2. Dzatil Izza
Hajjah Daeng Hariani Faisal Hj. Andi 1. Jabir Dg. Pabe 3. Nurhani Dg
Haji Mustari H. Raising Nurul Fadila Farida S. Hamsinar, SH Nur Annisa Widya M.Ilham Arya Hj. Lily Hasan Tri Ningsih Habibie Dzulikram Martina Nurwahida Marsuki Lahari
Muh.Fitrahmadhan Kanang Daeng Mawangi Muh.Irfan M. Farid Saifullah
I-Mappaturung Nurul Fajri Emyastuti Emhy menikah dengan Mammeng
Dg. Tompo Rahman Raising Dg. Labang I-Kasira Dg. Talele Dg. Lu'mu