Anda di halaman 1dari 5

PERBEZAAN KURIKULUM LAMA SEKOLAH MENENGAH (KLSM) ,KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM) DAN KURIKULUM

STANDARD SEKOLAH MENENGAH( KSSM)

Dilaksanakan sejak negara Di tubuhkan pada tahun 1989, Kurikulum ini dirangka berdasarkan
Malaysia mencapai bedasarkan laporan tanda aras antarabangsa bagi
kemerdekaan hasil daripada memastikan murid dan pelajar yang
jawatankuasa kabinet 1979
ordinan pelajaran 1957. dilahirkan oleh sistem persekolahan
di negara ini memiliki kemahiran
yang diperlukan untuk bersaing pada
peringkat global.

Kandungan Kurikulum berfokus tertumpu kepada penyelesaian Enam tunjang KSSM ialah
kepada sukatan eropah dan masalah dan pemikiran kreatif komunikasi, perkembangan fizikal
negara- negara timur. dan kritis dan estetika, kemanusiaan, kete-
rampilan diri, sains dan teknologi
serta kerohanian, sikap dan nilai.

Kurikulum dianjurkan oleh orang Memberi penekanan kepada KSSM mengekalkan semua prinsip
Inggeris. perkembangan potensi individu KBSM bagi prinsip kurikulum
secara sekolah menengah,
menyeluruh, seimbang dan
bersepadu
Buku teks yang berorientasikan Kandungan kurikulum KBSM Selaras dengan pemansuhan Penilaian
buku bahasa Inggeris yang merangkumi pengetahuan, Menengah Rendah mulai 2014 serta
ditulis oleh penulis barat kemahiran, kefahaman dan perubahan penilaian ke atas murid
amalan nilai-nilai kerohanian, tahun enam yang tidak lagi dibuat
kemanusiaan, kemasyarakatan berdasarkan keputusan Ujian
serta kewarganegaraan Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)
sebagai asas untuk pendidikan semata-mata. Ini kerana mulai 2016
seumur hidup juga gred pencapaian UPSR murid
tahun enam tidak akan lagi akan
ditentukan melalui peperiksaan awam
sahaja tetapi digabung sekali dengan
pentaksiran sekolah dan pentaksiran
pusat

Tujuanya menyemai dan Tujuan pelaksanaan kurikulum Tunjang-tunjang yang dizahirkan


memupuk semangat ini adalah membolehkan dalam KSSM merupakan
kebangsaan terhadap negara. pelajar-pelajar menguasai kesinambungan daripada kerangka
kemahiran-kemahiran KSSR untuk mewakili bidang ilmu,
berinteraksi dalam semua kemahiran dan nilai yang meluas
situasi hidup, serta sebagai asas kepada pembangunan
memperkembangkan pemikiran modal insan. Pengisian setiap
dan penaakulan
tunjang pada peringkat menengah
adalah perkembangan pengetahuan,
kemahiran dan nilai yang dipelajari
pada peringkat renda

Lebih memberikan tumpuan Menekankan pembelajaran ke KSSM menggunakan peruntukan


kepada ilmu pengetahuan dan arah memahami diri, masa dalam jam setahun
kurang memberikan penekanan mengembangkan bakat, serta berbanding minit seminggu ketika
kepada perkembangan watak mempertingkatkan peribadi dan KBSM
dan sahsiah pelajar watak

Memberikan lebih penumpuan Menggalakkan murid


kepada pencapaian dalam melibatkan diri secara aktif
peperiksaan bagi setiap pelajar. semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran dan secara tidak
langsung membantu proses
perkembangan intelek dan
kemahiran berfikir mereka

Menggunakan konsep hafalan Kaedah dan teknik seperti


secara langsung dan tidak kaedah kumpulan,
langsung perbincangan, penyelesaian
masalah,
penyoalan,permainan, simulasi
dan sebagainya sangat sesuai
bagi melibatkan pelajar secara
Aktif melahirkan pelajar yang
berilmu pengetahuan serta
berkebolehan menyatakan idea
dan fikiran dengan jelas,
objektif dan rasional

Aktiviti yang melibatkan pelajar Pendekatan dan strategi


secara aktif sangat terhad pembelajaran di bawah
kerana penekanan kepada rancangan KBSM
pembelajaran yang tinggi pulamengandungi ciri
kesinambungan KBSR di mana
banyak strategi pemusatan
murid dan bahan dijalankan
mengikut kesesuaian pelajar.

Menggunakan kaedah “chalk


and Talk” yang berpusatkan
kepada guru di dalam kelas
sewaktu sesi pembelajaran

Kurang penekanan nilai-nilai dan


kemahiran murid. Hanya
memberikan tumpuan kepada
ilmu akal sahaja dan tidak pada
ilmu wahyu.
1. kurang memberikan
tumpuan kepada
perkembangan watak dan
sahsiah murid.

2. kandungan pembelajaran
yang terdapat dalam
kurikulum Pendidikan ini
terlalu memberatkan ilmu
pengetahuan yang ingin
dituntuti khususnya pada
pelaksanaan peperiksaan
yang dijalankan

3. Pendidikan ini juga agak


menyimpang daripada dasar
bagi melahirkan rakyat yang
beridentiti kebangsaan
dengan mengamalkan nilai
jati diri yang mantap dan