Anda di halaman 1dari 6

FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF

TUGASAN KUMPULAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KURSUS
PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1

KOD KURSUS
KPD3016 (AT46)

NURIZZAH NASUHA BINTI ABDUL D20171078872


SITI NURSYUHADA BINTI MD JAILANI D20171078869
NAMA & NO MATRIK SITI NAJIHA BINTI ROSLAN D20171078868
NADIRAH BINTI KARMUSAKAR D20171079533
SITI NORAZWANI BINTI SAID D20171079536

NAMA PENSYARAH DR. JAMILAH BINTI HAMID

NAMA KUMPULAN NADLICIOUS

SEMESTER SEMESTER 1 (2019/2020)

1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tingkatan : 1 KAA

Bilangan Pelajar : __ /

Tarikh : 24 September 2019

Masa : 8:00 – 8:40 Pagi

Masa Pelajaran : 40 minit

Bidang Pembelajaran : Algoritma

Standard Kandungan : 3.1.2 Pseudokod yang melibatka struktur kawalan ulangan


ULANG-SEHINGGA (REPEAT-UNTIL)

Standard Pembelajaran :

1) Mengenalpasti langkah-langkah bagi penghasilan pseudokod dalam stuktur


kawalan ulang sehingga (Repeat-until) dengan betul.

Objektif Pembelajaran:

Selepas mengikuti pembelajaran ini, pelajar-pelajar akan dapat:

1) Mengenalpasti langkah-langkah bagi penghasilan pseudokod dalam stuktur


kawalan ulang sehingga (Repeat-until) dengan betul.

Nilai:

2
Murid belajar melalui penerapan nilai, etika dan integriti seperti:

1. Bertanggungjawab
2. Bekerjasama
3. Cekap dan bijaksana

EMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Murid dapat mengaplikasi dan


mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari.

KBAT: Mengaplikasi

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar:

1. Menulis pseudokod dalam penyelesaian masalah.


2. Menulis pseudokod yang melibatkan struktur kawalan ulang sehingga
(Repeat-Until)

Bahan Bantu Mengajar:


1. Projektor LCD
2. Layar projektor
3. Komputer
4. Papan putih
5. Pen papan putih
6. Penunjuk laser
7. Buku Teks SK Tingkatan 1

3
Langkah Pembelajaran:

Langkah Isi Pelajaran / Aktiviti Pembelajaran Strategi/teknik


Kemahiran mengajar
Nilai/KBAT
BBM

Set 1. Kesemua murid diminta untuk berdiri dan Strategi:


Induksi: melakukan sedikit senaman ringan Berpusatkan guru
5 minit Berpusatkan murid
8:00 – 8:05 2. Murid diminta untuk bangun dan duduk
pagi dikerusi mereka secara berulang sehingga Teknik mengajar:
diberitahu untuk berhenti. Penerangan

3. Guru menanyakan kepada murid “Berapa


BBM:
kali ulangan bangun duduk yang
Projektor LCD
dilakukan?”.
Layar projektor
Komputer
4. Guru menyatakan aktiviti berikut merupakan
Algoritma.pptx
suatu tindakan yang melibatkan ulang
sehingga.
EMK:
Kelestarian penampilan
diri

Langkah 1: Mengenalpasti 1. Murid diberitahu oleh guru hasil Strategi:


15 minit langkah- pembelajaran dan aktiviti yang akan Berpusatkan murid
8:05 – 8:20 langkah bagi dilaksanakan. Berpusatkan guru
pagi stuktur kawalan 2. Murid ditayangkan oleh guru slaid
ulang sehingga powerpoint berkaitan struktur kawalan ulang Pendekatan:

4
(Repeat-until) sehingga (Repeat-Until). Pembelajaran
dengan betul. 3. Murid diberitahu oleh guru untuk Kontruktivisme
menghasilkan sebuah pseudokod yang betul,
perlu menuruti langkah-langkah yang telah Teknik mengajar:
ditetapkan Menerang
4. Langkah pertama yang ditunjukkan adalah
dengan mengenal pasti masalah daripada Nilai:
situasi atau soalan yang diberi Bertanggungjawab
5. Langkah kedua, guru menunjukkan data Bekerjasama
yang perlu diperlukan untuk ditulis di dalam Cekap dan bijaksana
pseudokod
6. Langkah ketiga, murid ditunjukkan dengan BBM:
proses yang terlibat yang perlu ada semasa Projektor LCD
menulis pseudokod. Komputer
7. Langkah keempat, guru menekankan kepada Layar projector
murid sebelum menulis sebuah pseudokod, algoritma.pptx
outputnya perlu diketahui dahulu. Penunjuk laser
8. Langkah kelima, murid digambarkan dengan Papan putih
reka bentuk algoritma. Pen papan putih
9. Langkah yang terakhir, guru menulis
pseudokod yang lengkap di papan putih
dengan menggunakan segala maklumat yang
diperolehi daripada langkah-langkah di atas
dan menunjukkannya kepada murid.

Langkah Pembentangan 1. Murid diminta untuk membentuk kumpulan


2: dalam yang terdiri daripada 4 orang setiap Strategi:
15 minit kumpulan kumpulan Berpusatkan murid
8:20 – 8:35 2. Murid diberikan dengan soalan berikut: Berpusatkan guru
pagi Seorang murid dikehendaki menyenaraikan
nombor mulai daripada 0,1,2 dan seterusnya Pendekatan:
selagi lampu isyarat ters menyala. Pembelajaran
3. Berdasarkan soalan yang diberi, murid Kontruktivisme
dikehendaki menghasilkan pseudokod yang

5
jelas dan terperinci. Teknik mengajar:
4. Murid diberitahu untuk menggunakan Membimbing
struktur kawalan ulangan ULANG-
SEHINGGA. Nilai:
5. Murid bekerja dalam kumpulan untuk Cekap
menyelesaikan masalah tersebut. Bijaksana
6. Murid diberi masa selama 10 minit untuk kerjasama
menyiapkan carta alir.
7. Murid dikehendaki membuat pembentangan
di dalam kelas. BBM:
8. Selepas itu, guru menunjukkan contoh Projektor LCD
jawapan pseudokod berdasarkan masalah Komputer
yang diberi. Layar projektor
Penunjuk laser
Papan putih
Pen papan putih
Kertas mahjong

Penutup : 1. Guru meminta seorang murid untuk


5 minit Merumuskan membuat kesimpulan tentang pelajaran pada
8:35 – 8:40 topik yang hari ini.
pagi diajar 2. Guru membuat rumusan dan ringkasan
keseluruhan aktiviti PdPc
3. Murid bergerak meninggalkan makmal
dalam keadaan tertib dan teratur.