Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Pemulihan KELAS/ TAHUN 2


BIL MURID
TARIKH/HARI / MINGGU 31.5.2018 Khamis 20 MASA 8.40 - 9.40
KUMPULAN Kump 1 Kump 2
TEMA/TAJUK Tema 4: Kita Cermat Kita Selamat
STANDARD 5.1.2 (I)memahami dan mengenal pasti penggunaan kata kerja mengikut konteks:
PEMBELAJARAN I) Kata kerja transitif
KEMAHIRAN PEMULIHAN Kemahiran 31 Kemahiran kvkv
KONSTRUK LINUS Konstruk 11 Kontruk 3
OBJEKTIF Pada akhir PdPc murid berupaya Pada akhir PdPc murid berupaya
PEMBELAJARAN 1. Murid dapat membaca ayat-ayat 1. Murid dapat membaca dan suku kata kvkv
mudah dengan sebutan yang betul. dalam petikan dengan betul.
2. Menyusun perkataan menjadi ayat 2. Murid dapat menulis suku kata kvkv
yang betul. disebut oleh guru dengan betul.
AKTIVITI 1. Membaca ayat-ayat mudah 1. Murid mengeja perkataan kvkv dalam
PDPc berdasarkan tajuk yang lalu. petikan dengan sebutan yang betul
2. Memahamkan ayat-ayat yang dibaca 2. Murid latih tubi mengeja perkataan
melalui soalan yang diajukan. dengan betul secara individu.
3. Menyusun perkataan secara lisan 3. Murid mengeja perkataan disebut oleh
berdasarkan kad perkataan yang diberi. guru secara lisan.
4. Membaca ayat yang telah disusun 4. Murid diberi ejaan secara berpasangan.
dengan menerangkan maksud. 5. Murid menulis perkataan disebut oleh
5. Lembaran diedarkan. guru.

BBB buku teks, buku latihan. Kad EMK bahasa


ayat.
Penilaian Pembelajaran dan Latihan, pemerhatian, NILAI berkerjasama
Pengajaran Peta pemikiran -
Pembelajaran Abad ke-21 komunikasi
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Pemulihan KELAS/ TAHUN 3
BIL MURID
TARIKH/HARI / MINGGU 30.5.2018 Rabu 20 MASA 10.10 - 11.10
KUMPULAN Kump 1 Kump 2
TEMA/TAJUK Tema 5: Semangat Muhibah
STANDARD 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf
PEMBELAJARAN dan konsonan bergabung dalam ayat.
KEMAHIRAN PEMULIHAN Kemahiran 31 Kemahiran kvkv
KONSTRUK LINUS Konstruk 11 Kontruk 3
OBJEKTIF Pada akhir PdPc murid berupaya Pada akhir PdPc murid berupaya
PEMBELAJARAN 1. Murid dapat membaca ayat-ayat 1. Murid dapat membaca dan suku kata kvkv
mudah dengan sebutan yang betul. dalam petikan dengan betul.
2. Menyusun perkataan menjadi ayat 2. Murid dapat menulis suku kata kvkv
yang betul. disebut oleh guru dengan betul.
AKTIVITI 1. Membaca ayat-ayat mudah 1. Murid mengeja perkataan kvkv dalam
PDPc berdasarkan tajuk yang lalu. petikan dengan sebutan yang betul
2. Memahamkan ayat-ayat yang dibaca 2. Murid latih tubi mengeja perkataan
melalui soalan yang diajukan. dengan betul secara individu.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN Matematik Pemulihan KELAS/ TAHUN 3
3. Menyusun perkataan secara lisan 3. Murid
BIL mengeja
MURID perkataan disebut oleh
TARIKH/HARI / MINGGU berdasarkan
1.6.2018 kad perkataan20
Jumaat yang guru
MASAsecara lisan. 8.40 - 9.40
diberi. 4. Murid diberi ejaan secara berpasangan.
4. Membaca ayat yang telah disusun 5. Murid menulis perkataan disebut oleh
dengan menerangkan maksud. guru.
5. Lembaran diedarkan.
BBB buku teks, buku latihan. Kad EMK bahasa
ayat.
Penilaian Pembelajaran dan Latihan, pemerhatian, NILAI berkerjasama
Pengajaran Peta pemikiran -
Pembelajaran Abad ke-21 komunikasi
REFLEKSI

konstruk 3 Kemahiran 7

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10000

Standard Kandungan 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor


(i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara:
(a) seribuseribu,
(b) seratusseratus,
Standard Pembelajaran (c) sepuluhsepuluh,
(ii) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara:
(a) seribuseribu,
(b) seratusseratus,
(c) sepuluhsepuluh,
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran 1. Membilang nombor dalam lingkungan 10 000
2. Membilang nombor dalam lingkungan 10 000

Bilang nombor
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
2. Murid membilang secara tertib menaik dan menurun menggunakan garis nombor
Aktiviti atau kad angka. Melukis tangga dan menulis nombor.
3. Murid melengkapkan rangkaian nombor menggunakan kad imbasan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru di dalm buku numerasi.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................


………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN Matematik Pemulihan KELAS/ TAHUN 2


BIL MURID /5
TARIKH/HARI / MINGGU 30.5.2018 RABU 19 MASA 11.40 - 12.40
KUMPULAN
TEMA/TAJUK எஎஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎ எஎஎஎஎஎஎஎஎஎ
KEMAHIRAN PEMULIHAN Kem 7 nombor 11 hingga 50

KONSTRUK LINUS Konstruk 3


STANDARD 11.1.2 1000 ŨÃÂ¢Ä¡É ±ñஎஎஎஎஎ Á¾¢ô¨À ¯Ú¾¢ôÀÎòÐÅ÷:
PEMBELAJARAN («) ¦¸¡Îì¸ôÀÎõ ±ñ¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Âì ¸¡ñÀ¢ôÀ÷.
(¬) ¦À¡Õû ÌÅ¢Âø¸¨Ç ±ñ¸Ù¼ý þ¨½ôÀ÷.
(þ) þÕ ±ñஎஎஎஎஎ Á¾¢ô¨À ´ôÀ¢ÎÅ÷.
(®) ¦À¡Õû¸¨Ç ²Ú Å⨺¢Öõ þÈíÌ Å⨺¢Öõ ¿¢ÃøÀÎòÐÅ÷.
OBJEKTIF Pada akhir PdPc murid berupaya menentukan nilai tempat puluh dan sa
PEMBELAJARAN
AKTIVITI 1. Membilang dan menetukan nilai nombor. Murid menyebut nilai berdasarkan objek yang
PDPc ditunjukkan.
2. Murid diberi pembilang untuk mengira sepuluh sepuluh dan menyatakan berapa kali 10
dikira .
3. Murid diberi penerangan baki yang tertinggal dari pengiraan dikatakan satu. (sa)
4. Murid membilang dan melengkapkan nombor 11 hinga 50.
5. Murid lengkapkan latihan di buku numerasi.
Penilaian Pembelajaran dan Pemerhatian, latihan PENGISIAN NILAI kerjasama
Pengajaran KURIKULUm KAEDAH/TEKNIK Pengiraan
REFLEKSI
MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Pemulihan KELAS/ TAHUN 3
BIL MURID
TARIKH/HARI / MINGGU 1..2018 Jumaat 20 MASA 11.10-12.10
KUMPULAN Kump 1 Kump 2
TEMA/TAJUK Tema 5: Semangat Muhibah
STANDARD 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf
PEMBELAJARAN dan konsonan bergabung dalam ayat.
KEMAHIRAN PEMULIHAN Kemahiran 31 Kemahiran kvkv
KONSTRUK LINUS Konstruk 11 Kontruk 3
OBJEKTIF Pada akhir PdPc murid berupaya Pada akhir PdPc murid berupaya
PEMBELAJARAN 1. Murid dapat membaca ayat-ayat 1. Murid dapat membaca dan suku kata kvkv
mudah dengan sebutan yang betul. dalam petikan dengan betul.
2. Menyusun perkataan menjadi ayat 2. Murid dapat menulis suku kata kvkv
yang betul. disebut oleh guru dengan betul.
AKTIVITI 1. Membaca ayat-ayat mudah 1. Murid mengeja perkataan kvkv dalam
PDPc berdasarkan tajuk yang lalu. petikan dengan sebutan yang betul
2. Memahamkan ayat-ayat yang dibaca 2. Murid latih tubi mengeja perkataan
melalui soalan yang diajukan. dengan betul secara individu.
3. Menyusun perkataan secara lisan 3. Murid mengeja perkataan disebut oleh
berdasarkan kad perkataan yang guru secara lisan.
diberi. 4. Murid diberi ejaan secara berpasangan.
4. Murid menulis tanpa dirujuk ayat 5. Murid menulis perkataan disebut oleh
yang dibacakan oleh guru. guru.

BBB buku teks, buku latihan. Kad EMK bahasa


ayat.
Penilaian Pembelajaran dan Latihan, pemerhatian, NILAI berkerjasama
Pengajaran Peta pemikiran -
Pembelajaran Abad ke-21 komunikasi
REFLEKSI