Anda di halaman 1dari 2

Ookami shigoto

Alkisah,di hiji desa terpencil di wewengkon Jawa Kulon,aya saurang randa anom anu jegud raya
sarta henteu ngagaduhan anak. Harta na anu langkung ruah sarta imah ageung pisan anu
ditempatan na mangrupa pusaka ti salakina anu atos maot. Nanging pikalebareun pisan,randa
eta pedit pisan,pedit,sarta tamak. Manehna henteu kantos hoyong mikeun bantuan ka wargi anu
merlukeun. Sumawonten lamun aya jalmi miskin anu dongkap ka imahna kanggo neda
bantuan,manehna henteu ajrih-ajrih ngusir na. Margi sipatna anu pedit sarta pedit eta,mangka
balarea di sakulibengna nyauran na Bagenda Endit,anu hartina jalmi jegud anu pedit.

Jabi ngabogaan harta pusaka anu langkung,Bagende Endit oge meunang warisan pagawean
salakina minangka rentenir. Ampir sakumna taneuh tatanen di desa eta teh bogana anu digaleuh
ti nu nyicingan kira-kira ku cara meres,yaktos meminjamkeun artos ka wargi kalawan kembang
anu luhur sarta masihan na sarantos pamayaran anu singget pisan. Lamun aya wargi anu
henteu sanggem mayar sambetan dugi labuh sarantos,mangka taneuh tatanen na kedah
barobah kaayaan taruhannya . Tak hemeng lamun nu nyicingan sakurilingna seueur anu labuh
miskin margi taneuh tatanen maranehanana seep digaleuh sadaya ku randa eta.

Hiji dinten,sabot Bagende Endit kanggo uplek ngetang-etang emas sarta sosoca na di payun
imahna,anjog-anjog saurang awewe sepuh anu kanggo ngais orok dongkap nyampeurkeun
na.Awewe sepuh eta inginn neda sakedik mmakanan kanggo dirina sarta orok na. Nanging , Nyi
endit kalawan teganya ngusir meraka kalawan membentak nyentak.

Orok di gendongan awewe eta oge ceurik ngadenge soanten bentakan Bagende Endit. Margi
watir ningali orok na,pengemis sepuh eta balik memohon ka randa jegud eta supados mikeun
sesuap sangu kanggo anakna. Tanpa sepatah sanggem,Bagende Endit lebet ka jero imah.
Alangkah gumbira na hate awewe sepuh eta,margi nginten Bagende Endit bade nyokot leeutan.

Tak sabaraha lami saterusna,Bagende Endit oge kajabi. Nanging,lainna ngabantun


leeutan,kalah hiji ember anu eusina cai sarta anjog-anjog Bagende Endit menyiramkannya ka
arah awewe sepuh eta.

Tak ayal deui,sekujur salira awewe sepuh sarta orok na barobah kaayaan jibreg. Sang orok oge
ceurik kalawan sejadi-janten na. Kalawan hate pilu,awewe sepuh eta usaha mendiamkeun sarta
menyeka salira orok na anu jibreg. Ningali awewe sepuh tacan oge mios,randa jegud anu henteu
nalatahan eta beuki ambek. Kalawan beungeut galak,manehna geura-giru ngusir awewe sepuh
eta kajabi ti pekarangan imahna. Sanggeus awewe sepuh eta mios,Bagende Endit balik lebet ka
jero imahna.
Enjing poena,sababaraha wargi dongkap ka imah Bagende Endit neda cai sumur kanggo
kaperluan masak sarta ibak. Kaleresan di desa eta ngan randa jegud eta pisan hiji-hiji na anu
ngabogaan sumur sarta cai na oge langkung pisan. Samentara wargi di sakulibengna kedah
nyokot cai di walungan anu jarakna cekap tebih ti desa. Nanging nyi endit ngusir maranehanana
tanpa memperdulikeun kaayaan maranehanana.

Para wargi kasebat henteu tiasa migawe naon-naon. Ahirna,maranehanana oge kapaksa mios
ka walungan kanggo nyokot cai. Tak sabaraha lami sanggeus wargi kasebat langkung,anjog-
anjog saurang aki sepuh renta tangtung sambil nyepeng iteuk na di payun imah Bagenda Endit.
Aki eta oge boga maksud kanggo neda cai nanging ngan kanggo diminum.

Bagende Endit anu saprak tadi atos rumaos kaluman barobah kaayaan beuki kaluman ningali
kadatangan aki sepuh eta. Tanpa sepata sanggem oge,manehna kajabi ti imahna kaliwat
nyampeurkeun sarta ngajabel iteuk sang aki. Kalawan iteuk eta,manehna saterusna
neunggeulan aki eta dugi babak belur sarta labuh tersungkur ka taneuh. Ningali aki eta henteu
atos henteu berdaya deui,Bagende Endit miceun iteuk eta di sinjang aki eta kaliwat bergegas
lebet ka jero imahna.

malang pisan nasib aki sepuh eta. Lainna cai ngaleueut anu ditampa ti randa eta kalah
penganiayaan. Sambil nahan rasa udur di sekujur salira na,aki eta usaha ngahontal iteuk na
kanggo tiasa ngorejat balik. Kalawan rorodan-rorodan tanagi anu kagaduh na,aki eta
mancegkeun iteuk na di halaman imah Bagende Endit. Kitu manehna nyabut iteuk eta,anjog-
anjog cai muncrat kajabi ti tilas tancapan iteuk eta. Babarengan kalawan eta,aki eta oge ngiles
teuing ke manten.

Beuki lami semburan cai eta beuki ageung sarta deras. Para wargi oge lulumpatan ninggalkeun
desa eta kanggo nyalametkeun diri. Samentara eta,Bagende Endit aya keneh di jero imahna
bade nyalametkeun sadaya harta barang na. Tanpa disadarinya ,tetela cai atos menggenangi
sakumna desa. Manehna oge usaha kanggo nyalametkeun diri sambil ceuceuleuweungan neda
tulung.

Bagende Endit teras ceuceuleuweungan dugi sorana barobah kaayaan serak. Nanging tak
saurang oge anu dongkap nulungan na margi sakumna wargi atos mios ninggalkeun desa.
Randa jegud anu pedit eta henteu tiasa deui nyalametkeun diri sarta tikerelep sareng sakumna
harta rajakaya na. Beuki lami,desa eta teras kakeueum cai dugi ahirna lenyap sarta menjadilah
hiji danau anu lega sarta dina. Ku balarea satempat,danau eta dibere wasta Dinya Bagendit.
Sanggem dinya hartina danau anu lega,sedengkeun sanggem bagendit dicokot ti wasta
Bagende Endit.