Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

( BULAN SEPTEMBER )

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK (PENDIDIKAN ISLAM)


KELAS TAHUN 6
TARIKH / MASA
NILAI TERAS 4 KEGEMBIRAAN
TAJUK 4.4 INTERAKSI SIHAT ANTARA RAKAN, KELUARGA DAN MASYARAKAT
STANDARD KANDUNGAN SK 3.1 Meyakini dan membuktikan Allah bersifat Sama’
3.1.4 Menganalisis kesan meyakini Allah bersifat Sama’ dalam kehidupan.
STANDARD PEMBELAJARAN
3.1.5 Membuktikan keyakinan Allah bersifat Sama’ melalui tindakan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Mengenal pasti ciri-ciri komunikasi yang berkesan dan mengaplikasi kemahiran
rundingan antara rakan.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Menghayati dan mengkspresikan perasaan berkaitan adab.
3. Berkomunikasi dengan berkesan dan beradab, bersosial tanpa mengira bangsa dan
menjaga batas adab bergaul.
1. Chain Line : Murid menyampaikan maklumat kepada semua ahli secara berbisik dan ahli
terakhir mencatatkannya dalam kad kumpulan.
2. Think pair share : Murid berbincang tentang adab berkomunikasi yang berkesan
berdasarkan hasil dapatan daripada aktiviti recap group.
3. Murid mengualangi permainan dengan mengamalkan adab-adab komunikasi dengan
AKTIVITI
menggunakan maklumat baru.
4. Murid menyatakan perasaan mereka apabila Berjaya menyampaikan maklumat dan
menerima maklumat dengan betul.
5. Murid diminta menunjukkan cara berkomunikasi dengan meneliti adab-adabnya
berdasarkan kadarahan yang dipilih.
 Menyenaraikan adab ketika menyampaikan maklumat.
 Menyatakan sebab mesti beradab ketika berkomunikasi.
PENILAIAN  Mencadangkan ucapan salam dengan rakan berlainan bangsa dan agama dan orang yang
lebih tua.

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………...................................


REFLEKSI