Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (´««..µ) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) ²Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ««) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B«..)

Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah

: Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan

b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana

: Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan

1.

Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut:

1.1

Tajuk Tesis/Disertasi ² Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan µ....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....µ

Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan (centre) : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006
5

Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan. 1. Biasanya 5 kata kunci sahaja. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian. Dedikasi tidak dibenarkan. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu.. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk. Begitulah sebaliknya...... 6 . hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.Segala nukilan. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan µ. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi.Gaya Penulisan UMS 1..µ 1. Setiap abstrak mempunyai kata kunci.4 Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang.

peranan golongan pemodal.. taraf sosioekonomi komuniti nelayan. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi... 7 . teknologi menangkap ikan..Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat hulu sahaja seperti status sumber marin. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat hiliran seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. jumlah pendaratan sumber marin.

Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the upstream level of the fishery industry. the sosio-economic level of fishermen in their community. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the upstream level. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. 1786-2000. which have occasionally been marginalized 8 . this has affected the attention on the issues at the downstream level. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards upstream issues. Hence.

9 .7 Isi Kandungan Semua tajuk. Contoh: Masyarakat akademik. permasalahan 1.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. kemiskinan. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan.Gaya Penulisan UMS 1. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. peribumi.

PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.2.1.1.1.1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .

sketsa. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 .Gaya Penulisan UMS 1. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Rajah membawa maksud graf. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. gambar. contengan. gambar rajah.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. beserta dengan muka surat. foto.

12 .Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1. Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.

Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: Rajah 1.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 13 .

Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .Gaya Penulisan UMS 1. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.

Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 15 .1: Kadar literasi/kebolehan membaca.

10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association WHO World Health Organisation 1.Gaya Penulisan UMS 1. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang melalui upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik 2. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Huruf Teks Saiz Huruf Tajuk Wajib (huruf besar) : : 11 12 (Bold) 16 .

(Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan 17 . :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. kanan dan bawah.Gaya Penulisan UMS Saiz Huruf Subtajuk (huruf kecil) Saiz Huruf Nota Bawah (jika digunakan) Selang Baris Perenggan : : 11 (Bold) 10 Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali.

Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994 .. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 18 . Pendahuluan 25mm dari birai kanan.Gaya Penulisan UMS Contoh: 25mm dari birai atas. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. BAB 2 38mm dari birai kiri. SOROTAN LITERATUR 2. Banyak change sudah berlaku .1.

Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 19 . Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. 2. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. objektif dan hipotesis.Gaya Penulisan UMS 2.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. pernyataan masalah kajian.6 2. 2.4 2. 3.3 Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.2 2. 2. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan.5 Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik.

nama keluarga sahaja digunakan. S. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu.Latham. & Kinoti S. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname).N.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: 20 . iaitu pengarang dan tahun terbitan. M. (Misalnya nama pengarang pada judul.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. Jika lebih dari dua orang pengarang. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. E..Stephenson. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. Adams.C. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat.L. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. 1965: 34) - - b. Contoh: a.J.1. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. Jika nama pengarang pada permulaan ayat.Gaya Penulisan UMS 3. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams.

1998a: 77) (Cheah. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. 21 .th. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. 1998a) (Cheah. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. 1994.Gaya Penulisan UMS Contoh pelajar Sains: Adams et al. 1994: 35 d. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah.th. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Ong t.: 7) *Nota: t. boleh ditulis dengan nama pengarang sahaja. 1992: 23) f. Contoh pelajar Sains: (Ahmat. Bagi pengarang Melayu. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.th. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. 1998b: 118) e.

ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). Selain itu juga. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. Contoh pelajar Sains: (Cheah. Mohd Sarim. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. 1992: 12. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya.Gaya Penulisan UMS g. 1998a: 25. Contoh pelajar Sains: (Ahmat. . Bagi rujukan tanpa pengarang. 1998b: 15) h.1. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber.). sistem ini digunakan untuk memberi 22 . 1992.2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan² Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah.). Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. 1998a. 2001:3. Mohd Sarim.

Gaya Penulisan UMS penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. tahun (. 23 . Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib. judul-italic (. c.) koma.) koma.) koma.) noktah. penerbit (.) koma. edisi (. hendaklah ditulis Ibid. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. tempat (:) noktah bertindih. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. Jika rujukan berikutnya. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin.) koma. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. halaman (.

.3. hlm.. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi.. Ibid. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid.. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi.. 63. 1998. 3.Gaya Penulisan UMS Contoh ayat dalam teks: . 2.. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. 24 .2 Walau bagaimanapun bagi beliau telah berubah. Ibid.9. Semasa beliau tinggal di asrama.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm...

Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran.. far beyond more repair. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Perkataan op.. 25 . Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. Julai 19462. Contoh: . Di bawah pentadbiran BMA. Where ever we look there is destruction.Gaya Penulisan UMS 3. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. cit. cit. Penggunaan op. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua.1. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun.

.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb.. Cecilia Leong. cit... hlm. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut.M.. op. Sabah The First 100 Years. 33... kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. including Jesselton..M. Sabah The Land Below The Wind. 1965.. 14 H.. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. 1988.000. hlm. Julai 1946...4000. Bhd.Communition never good. Singapore:Malaya Publishing House. Baker seperti berikut: The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. hlm.Gaya Penulisan UMS Sementara itu.M. hlm. (tiada tahun & tiada penerbitan). 2 Peter Chay. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. 18. cit. op. as the end of the war approached. hlm. heavilly damaged. hlm 31-32. Sandakan One Hundred Years 1879-1979 . Bhd. Baker.. Juga lihat H. Baker. cit. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. 1982. Ibid. 37.. sila lihat Peter Chay. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. Baker. op. were now almost non-existent.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony. H. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. cit. Supriya Bhar.M. 3 4 5 6 7 26 . 197. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn..

program komputer dan sebagainya. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. peta. Perkataan ´LAMPIRANµ diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat 27 . surat.Gaya Penulisan UMS 3.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. data mentah. statistik. laporan-laporan berkaitan. foto.

934)* (3.Gaya Penulisan UMS Contoh: LAMPIRAN A Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur. Model 1: KLSECI = 0.335 0.055)* 28 .988)* Model 2: HARTANAH = 0.084)* (5.48AVR3MTH (-3.824 0.403)* 0.608 0.549AVR3MTH -0.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.384TBIL3MTH + (-5.274IBR7DAY (-2.4461 IBR 7 DAY 0.575)* (-2.308TBIL3MTH + 0.3821BR7DAY (-3.

Kerajaan Negeri Sabah. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Tempat diterbitkan. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. 2. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Bilangan Edisi (jika ada). 2. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. sama ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Colonial Office 874/1104 ² War With Japan. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan).2 Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. 1.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan. Bilangan Jilid (jika ada). Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. C. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan. 874/466-Immigration. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting.O. Tahun diterbitkan. 29 . Nama Penerbit. Tajuk Penerbitan. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad.Gaya Penulisan UMS FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.

1986. San Diego. 30 . 4 August 1992. 2.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. USA: Shrimp News International. 2 pp. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. World shrimp farming 2002. 1992. 2. M. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. World Health Report 1998.). 1986. Los Angeles Times. 66 ² Educational Policy of State-General. 1. No. No. 1987. 1. 3-21. 1998. 2002.General. World Health Organization (WHO). 1.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1.6 Akhbar Contoh: 1. A. North Borneo Central Archive. 2. L. firm helps utility with innovative plan.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1.Gaya Penulisan UMS 1. Parrish. Annual Report Number 15. 2.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 1. (ed. 3. Jabatan Perangkaan Malaysia. Kebangkitan Masyarakat Melayu. . Rosenberry. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. R. KO-NELAYAN. 725. 7/273/11 ² Waran Peruntukan 1986. North Borneo Central Archive. Berita Harian.

9 Buku Contoh: 1. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. H. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. 1. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. Bengkel Enviro-course 2002. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Fungsinya dan Masa Depannya. Satu Kajian Permulaan. Anton. Tesis Sarjana. Zulkornain bin Yusof. 1994. 3. Primavera. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. Philipines. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. 1999. East-West Centre Honolulu.: Prospects for regional cooperation.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 1. 2. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Ismail Abas. 31 . A. Tarian-tarian Ritual Sabah. Kota Kinabalu. J. H. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. (Tidak diterbitkan).8 Kertas Kerja Contoh: 1. Ahmat Adam. C. 1. Kertas Kerja Dialog Borneo II.Gaya Penulisan UMS 1. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. 23-25 September. 1216 September. P.1989. Cheong.Kualiti Air. 2003. Universiti Malaysia Sabah. 2. 1996. 1992. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Coolier·s Encyclopedia. 1.S. J. Shrimp Culture. In Calow. Kuala Lumpur: Victory Agencies. E. R. 2000. Bignell. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. S. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition.11 Kamus Contoh: Abd.12 Artikel Contoh: 1. 1972. Oxford. pp. ´Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. 2. (ed. Bin Nuh dan Oemar Bakry. P.13 Filem Contoh: Filem Cereka. 2.Gaya Penulisan UMS 2. 16. 1. 3. P. 1996. 1998. 32 . & Liu. Fuzzy set theory and its application. 798-868. 3. In Stickney. Termites. Boca Raton: CRC Press. P. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp.10 Ensiklopedia Contoh: 1. J. Shiau.Y. & Sorgeloos.). Zimmerman. New York: John Wiley and Sons. J.1972. 1985.. 2nd ed. Treece. H. 1996. In McVey. 1. Penaeus monodon. P. G. (ed. S. 1994. Jakarta: Puncak Keris. (ed). New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. pp. with menadione. J. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae.R. London: Macmillan Educational Company.N. Appell.45 (2). volume 1. pp 744-746. & Eggleton. Dhont.D. D. 1993. P.µ JMBRAS. Blackwell scientific. 289-313. Lavens. Journal of Nutrition 124:227-282. Encyclopedia of Aquaculture. 1. Kabus Malam. vol.) Encyclopedia of ecology and environmental management.

L. Brookfield.unu. 1. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. 26 September 2004. www. . ´Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. & Byron. H.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. 1996. Peta Taburan Asosiasi Tanah.µ 26 September 2003.htm.Gaya Penulisan UMS 1. 1. Kampung Padas. 2.hk/www/what is salvation army/home. ´Salvation Army International Headquatersµ dlm.salvation. 33 .Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. Ketua Kampung Padas.org.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. Potter. Papar. *Nota: .15 Laman Web/E-mel Contoh: 1. The eastern Sundaland region of south-east Asia. http//www.htm. Y.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.. 2002. Jalan Bukit. 74 tahun.

Pengarang Tunggal Contoh: 1. Bumi Kita Dipijak Milik Orang.. & Choy. K. London. 1988. 34 . Kinabalu Park. S. Maryati. & Arbain.) Bilangan Jilid ² jika ada (. Penyelenggara ² jika ada(. Booth. Tropical rainforest research-current issues.Gaya Penulisan UMS FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri ² jika ada (. Ahmad Fawzi Basri. Monographiae biologicae (eds). 2. A.) Tahun Penerbitan (. W. H.) Judul Buku ² condong (. pp. E. Penyusun. Kluwer Academic Publishers. Johannesburg: Global Publisher. Ecological diversity and its measurement. H. 1997. Azizah. The International Jew. Anonymous dan juga rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. Temubual peribadi. 1996. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b. Magurran. Penterjemah..) Edisi ² jika ada (.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. E. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. 117-123. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. Idris Salleh & Shafee Saad. Mohd. Pengarang Bersama Contoh: 1. Ford. Sabah. D. C. In Edwards. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. 1991. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. M. 2. London: Croom Helm.) Penyunting. S.

R. Esei Sastera Dalam Pengajaran. 1996. Estuarine Biology (2nd edition). J. Gilchrist.).Gaya Penulisan UMS c. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. D. Kumpulan Kertas Kerja 2. Barnes. (ed). Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). R. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. f.K. Oxford: Pergamon Press. London: Edward Arnold. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 1980. 35 . New York: Free Press.S.1974. d. g. (3rd edition). 2. 2001. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Edisi Contoh: 1. Karya Suntingan Contoh: Rose. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. 1989. Extractive Metallurgy. 1984. e. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed.

Bil. 1980. 36 . 1993.. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. *Nota: Jld. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Monograf 3. 1981. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. i. j. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Perayaan Di Sabah. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Mohammad Raduan Mohd. 65(2):151-182. Ariff. Khazanah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kota Kinabalu: Usaha Baru. Bermaksud Jilid. Malay Secret Societies in Penang: 1830s-1920s. C. 2. Jld. Kerajaan Persekutuan. Kertas Kadangkala Bil. 3. 1999. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. 2. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. K. l. 6. 2003. k. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Zainah Ahmad. Karya Terjemahan Contoh: Wheare. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa.Gaya Penulisan UMS h. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. Terj. Monograf Contoh: 1. 2003. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih.

Sabihah Osman. Nucleic acid profiles in Kanagurta. hlm.) Nama Akhbar (. Eggleton. Berita/Rencana Dalam Akhbar Contoh: New Straits Times.). & Ridzwan. New Straits Times. Sabah. T. 2003. Mustafa. Sabah to Tap Potential in Health Tourism.42.. Kota 3. R. Maryati. 2. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Jones. Borneo 2000: environment. G. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. In Mohamed. 2001. Kuching Sarawak. Kesan Politik. East Malaysia.Gaya Penulisan UMS m. R. Rastrelliger Sabah. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. 2000. pp.) Hari/Bulan (:) Halaman (. 2.) Tajuk Berita/ Rencana (. 3 October: 9. 2000. M.. conservation and land. Ismail Haji Ibrahim. 2000.). Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. A. 37 .). UMS. Pendatang Asing Di Sabah. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema.. D.) n. Sabah dalam Perluasan Pasaran. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference.. & Davies.. 56-52. Homathevi. R. hlm. mackerel. H. S. 557-586. P. Tropical in Sabah. 2000. Bernard. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun.. 31. 1998. (eds. From west coast of M. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. o. 18-38.) Tahun (. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. Bab Dalam Buku Contoh: 1. Zaki Tahir. July 10-14. Abdul Halim (ed. Ecosystem Research Kinabalu:ums. *Nota: Nama Pengarang (.

Sarawak native blockade pulp mill project. Filem dan Karya Muzik i. 2000. Kertas Kerja. Tesis/Disertasi Contoh: 1.Gaya Penulisan UMS p. Aliran 20 (10:33) q. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Kota KInabalu. H. Karya Dalam Majalah Contoh: Aliran. 2002. Sabah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Filem Contoh: Ramlee. P. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Ulasan buku J. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. Drabble. Filem cereka. 5 Jun. 2000. 2001. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Hampshire: Macmillan Press. c. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Yap Beng Liang. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. 38 . r. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. 1962. 2000. t. 2. An Economic History of Malaysia. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Laksamana Do Re Mi. Orang Bajau Pulau Omadal. Mat Zin bin Mat Kib. Sekolah Sains Sosial. Singapura: Shaw Brother. 1977. s.

1986. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah.id/policy/releases/2002/pr56-251001. Sekolah Sains Sosial. vii. Filem Dokumentari.dfadeplu. Video Contoh: Muzium Sabah. v. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong.Gaya Penulisan UMS ii. 1995. Kassim Masdor (konduktor). Temubual Contoh: Stephens. Introduction to Research Design and Statistic. Chorus dan Orkestra.htm. ´Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitanµ (atas talian) http://www. Sabah. J. iii.go. Universiti Malaysia Sabah. 39 . 1968. 1998. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. Santiago: Delta Music Incorporated. Laserlight Series 12036. Slaid. 25 Mei. 1976. S. Tuaran. B. Jabatan Muzium Sabah. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. iv. vi. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. CD-Rom Contoh: MacRae. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. CD Leicester: British Pshychological Society. Temu bual. Dicetak 13 September 2002.

unu. 2002.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re 14. . 40 . Brookfield. *Nota: .Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. Y. H. Potter.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. & Byron. www. L.htm.Gaya Penulisan UMS 2..

Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (memanjang) Tarikh Tahun Viva (memanjang) Singkatan Nama Universiti (memanjang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 wajib b. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.Gaya Penulisan UMS FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 1. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.1 Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 41 .2 Bahagian Tulang Belakang Tesis a.

3 Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang. a. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm. 42 .Gaya Penulisan UMS 1.

Gaya Penulisan UMS b. Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm. 43 .

Gaya Penulisan UMS c. 44 . Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.

Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. 1998. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. f. Limited. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Belmont : Wadsworth Publishing Company.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Preparing Dissertations and Thesis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. London: SAGE Publications. Creswell. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Gaya UKM. 45 . Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. c. Gaya Dewan (edisi ketiga). 1994. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr·s guide with readings. Kristan. Gaya Dewan. B. 1995. 1997. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. London: Kogan Page Cavina. b. 1995. d. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. RUJUKAN Allison. e. John W.

Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. Berikut adalah prosedur penandaan pruf. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar.Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN A TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 46 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Hipotesis Kajian c. Objektif Kajian iii. Permasalahan Kajian b. Tajuk Kajian ii. Metodologi Kajian v.Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. Bibliografi/Rujukan 50 . iv. Pengenalan: a. Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . Hasil Yang Diharapkan d.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful