Anda di halaman 1dari 18

MAKALAH

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

ISLAM DALAM ASPEK PERTANIAN

Disusun oleh :

Yanuar Wahyu C. 175040107111038


Kelas: AC

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepentingan sektor pertanian dalam kehidupan manusia dan keperluannya begitu

kentara sejak zaman terawal lagi. Sejak sekian lama sektor pertanian senantiasa diberikan

penekanan oleh ahli agronomi dalam kajian dan tulisan mereka. Dalam Islam, kegiatan

pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan.

Kepentingannya tidak dapat dinafikan lagi apabila hasil industri ini turut menyumbang

kepada hasil makanan negara selain merupakan sumber pendapatan petani. Kegiatan di dalam

bidang ini merupakan di antara cara yang mudah bagi mendapat ganjaran pahala daripada

Allah Subhanahu wa Ta‘ala di samping mendapat manfaat atau pendapatan yang halal

daripada hasil jualan keluaran pertanian.

Ulama berselisih pendapat mengenai usaha yang paling baik, adalah usaha daripada

perniagaan, pertukangan ataupun pertanian. Menurut Imam An-Nawawi dalam Shahihnya,

pekerjaan yang baik dan afdhal ialah pertanian. Inilah pendapat yang sahih kerana ia

merupakan hasil tangannya sendiri dan ia juga memberi manfaat kepada diri sendiri, umat

Islam dan kepada binatang. Di samping itu bidang pertanian juga membawa para petani

kepada sifat tawakkal. (Al-Majmuk: 9/54 & Shahih Muslim Syarh Imam An-Nawawi).

Kepentingan bidang pertanian pada pandangan Islam dapat dilihat daripada

banyaknya ayat al-Quran yang menyebutkan mengenai hasil tanaman dan buah- buahan yang

pelbagai. Kegiatan pertanian dari aspek akidah dapat mendekatkan diri seseorang kepada

Allah. Hal ini kerana tanda kebesaran Allah dapat dilihat dengan jelas dalam proses kejadian

tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Melakukan usaha pertanian lebih membuatkan seseorang itu

memahami hakikat sebenar tawakal kepada Allah dan beriman kepada kekuasaan-Nya.
1.2 Rumusan Masalah

 Bagaimana pandangan atau perspektif pertanian dalam islam?

 Bagaimana hukum pertanian dalam islam?

 Bagaimana teknologi yang digunakan dalam pertanian islam?

 Bagaimana kemajuan pertanian dalam sejarah islam?

1.3 Tujuan

 Untuk mengetahui pandangan atau perspektif pertanian dalam islam?

 Untuk mengetahui hukum pertanian dalam islam?

 Untuk mengetahui teknologi yang digunakan dalam pertanian islam?

 Untuk mengetahui kemajuan pertanian dalam sejarah islam?


I. PEMBAHASAN

2.1 Perspektif Pertanian dalam Islam

Di zaman sekarang kita dihadapkan pada banyaknya jenis dan macam pekerjaan.

Pekerjaan atau mata pancaharian seseorang kian bertambah banyak sesuai dengan

bertambahnya penduduk dan semakin khususnya keahlian seseorang.

Namun sebenarnya pada asalnya hanya ada tiga profesi sebagaimana disebutkan oleh

Imam Al-Mawardi. Dia berkata: “Pokok mata pencaharian tersebut adalah bercocok tanam

(pertanian), perdagangan dan pembuatan suatu barang(industri)”. Para ulama berselisih

tentang manakah yang paling baik dari ketiga profesi tersebut. Madzhab As-Syafi’i

berpendapat bahwa pertanian adalah yang paling baik. Sedangkan Imam Al-Mawardi dan

Imam An-Nawawi berpendapat bercocok tanam lah yang paling baik karena beberapa alasan:

Pertama: Bercocok tanam adalah merupakan hasil usaha tangan sendiri. Dalam Shohih Al-

Bukhori dari Miqdam bin Ma’dikariba rodhiyallohu’anhu dari Nabi

shollallohu‘alaihiwasallam, Beliau bersabda:

َ ََ ِ ‫ع َيْد‬
ََ ‫سد‬ َ ُ ‫لد‬
َ َ‫ِ اَ ُاَا‬ َ ‫ط َخي ًْرا ِم ْن أ َ ْن يَأ ْ ُك َل ِم ْن‬
َ ‫ع َم ِل يَد ِد ِِ ََأَن ََِِد‬ ُّ َ‫طعَا ًما ق‬
َ ٌ ‫َما أ َ َك َل أ َ َحد‬

َ ‫َكانَ يَأ ْ ُك ُل ِم ْن‬


ِِ ‫ع َم ِل يَ ِد‬

“Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik dari orang yang

memakan dari hasil usaha tangannya, dan adalah Nabi Dawud ‘alaihi salam makan dari

hasil tangannya sendiri”.


Dan yang benar adalah apa yang di-nash-kan oleh Rosululloh shollallohu

‘alaihi wa sallam yaitu hasil tangannya sendiri. Maka bercocok tanam adalah profesi terbaik

dan paling utama karena merupakan hasil pekerjaan tangan sendiri

Kedua: Bercocok tanam memberikan manfaat yang umum bagi kaum muslimin bahkan

binatang. Karena secara adat manusia dan binatang haruslah makan, dan makanan tersebut

tidaklah diperoleh melainkan dari hasil tanaman dan tumbuhan.

Dan telah shohih dari Jabir rodhiyallohu ‘anhu dia berkata: telah bersabda Rosululloh

shollallohu‘alaihiwasallam:

ََ ً‫لددَقَة‬
َ ُ َ‫س ِرقَ ِم ْن ُ ل‬ َ ُ َ‫سا ِإال َكانَ َما أ ُ ِك َل ِم ْن ُ ل‬
ُ ‫لدَقَةً ََ َما‬ ُ ‫َما ِم ْن ُم ْس ِ ٍَ يَ ْغ ِر‬
ً ‫س غ َْر‬

َ ُ ‫ددددرََ ُ ُِ أ َ َحددددددٌ ِإال َكدددددانَ لَددددد‬


ً‫لددددددَقَة‬ ْ ‫لددددددَقَةً ََ الَ َيد‬
َ ُ ‫ددددال لَددددد‬
َ ‫ددددر ََ َُد‬ ِ ‫َمدددددا أ َ َك َددددد‬
ُ ‫ُ الُ ْيد‬
“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman

tersebut bagi penanamnya menjadi sedekah, apa yang dicuri dari tanamannya tersebut bagi

penanamnya menjadi sedekah, dan tidaklah seseorang merampas tanamannya melainkan

bagi penanamnya menjadi sedekah”.(HR Muslim).

Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan

‫يَ ْال ِم ْال ِقيَا َم ِة‬ َ‫لدَقَةً إِل‬ َ َ‫ان ََالَ اَابةٌ ََال‬
َ ُ َ‫طي ٌْر إِال َكانَ ل‬ ٌ ‫س‬َ َْ ِ‫سا ََيَأ ْ ُك ُل ِم ْن ُ إ‬
ً ‫س ْال ُم ْس ِ َُ غ َْر‬
ُ ‫ََالَ يَ ْغ ِر‬

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian memakan tanaman itu manusia,

binatang, dan burung melainkan bagi penanamnya menjadi sedekah hingga hari

kiamat’

Ketiga: bercocok tanam lebih dekat dengan tawakkal. Ketika seseorang menanam

tanaman maka sesungguhnya dia tidaklah berkuasa atas sebiji benih yang dia semaikan untuk

tumbuh, dia juga tidak berkuasa untuk menumbuhkan dan mengembangkan menjadi
tanaman, tidak lah dia berkuasa membungakan dan membuahkan tanaman tersebut.

Tumbuhnya biji, pertumbuhan tanaman, munculnya bunga dan buah, pematangan hasil

tanaman semua berada pada kekuasaan Alloh. Dari sinilah nampak nilai tawakkal dari

seorang yang bercocok tanam. Sedangkan Abu Yahya Zakariya Al-Anshori As-Syafii

menambahkan: “Seutama-utama matapancaharian adalah bercocok tanam karena lebih dekat

dengan sikap tawakkal, bercocok tanam juga memberikan manfaat yang umum bagi semua

makhluk, dan secara umum manusia butuh pada hasil pertanian. Berkata Az-Zarkasyi, bahwa

semua orang memperhatikan makanan karena tidak ada yang tidak butuh kepada hasil

bercocok tanam (makan) dan tidaklah kehidupan tegak tanpa adanya makanan.

Menurut sejarah Islam, setelah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah,

Baginda telah menggalakkan usaha pertanian agar ditingkatkan. Bumi Madinah ketika itu

sememangnya subur perlu diusahakan dengan lebih giat. Dalam hubungan ini, kaum

Muhajirin yang berhijrah bersama Baginda diaturkan supaya bekerjasama dengan kaum

Ansar iaitu penduduk asal Madinah di dalam usaha-usaha pertanian. Hal seumpama ini sesuai

dengan riwayat Rafi‘ bin Hadij bahawa di zaman Rasulullah telah diingatkan oleh beberapa

orang bapa-bapa saudara Baginda iaitu Rasulullah melarang daripada perkara yang memberi

manfaat kepada kami, lalu kami bertanya: Apakah perkara tersebut?:

Maksudnya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesiapa yang mempunyai

tanah hendaklah dia mengerjakannya dengan bertani atau (jika dia tidak berupaya

melakukannya) hendaklah menyerahkannya kepada saudaranya supaya diusahakan dan

janganlah dia menyewakannya (sekalipun) hanya sepertiga, seperempat dan makanan

asasi.”(Hadis riwayat Abu Dawud)

Hakikat betapa Islam sangat menggalakkan sektor pertanian jelas daripada

peruntukkan yang ada di dalam syariah. Sebagai contoh, sesiapa sahaja yang mengusahakan

tanah terbiar dengan jayanya akan mendapat hak milik kekal terhadap tanah berkenaan
berdasarkan pendapat kebanyakan ulama. Peruntukkan ini jelas memberi intensif kepada

pengusaha-pengusaha bidang pertanian yang mengusahakan tanah terbiar atau mati. Perkara

ini disebutkan dalam riwayat Aisyah Radhiallahu ‘anha, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam

bersabda:

Maksudnya: “Sesiapa yang memakmurkan (mengusahakan) tanah yang tidak dimiliki oleh

sesiapa maka dia lebih berhak terhadapnya”.

(Hadis riwayat Al-Bukhari)

Walau bagaimanapun kita telah pun mempunyai peraturan atau undang-undang tanah,

maka tidaklah boleh menggunakan tanah dengan sewenang-wenangnya melainkan terlebih

dahulu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa.

2.2 Hukum Pertanian dalam Islam

Dalam Islam, jika pertanian merupakan satu-satunya bidang yang seseorang boleh

lakukan untuk mencari nafkah bagi menyara diri dan keluarganya, maka hukum bertani itu

adalah fardu ‘ain baginya. Sementara itu, adalah menjadi fardu kifayah pula kepada sesiapa

yang mampu melakukannya demi kepentingan awam untuk mengeluarkan bekalan

makanan yang cukup bagi semua.

Menurut Dr. Zainal Azam Abd. Rahman seorang cendikiawan Islam dalam tulisan

beliau dalam akhbar Berita Harian bertarikh 6 Januari 2005, kegiatan pertanian menjadi fardu

kifayah kerana manfaatnya lebih besar daripada manfaat pribadi. Kebanyakan fuqaha' Islam

berpendapat bahawa pertanian adalah lebih afdal atau utama pada pandangan Islam dan suatu

gagasan berbanding lain-lain jenis perniagaan dan perancangan projek-projek “Mega-Mega”

kerana manfaat pertanian lebih meluas dan menjangkau kehidupan rayat justeru

kepentingannya tidak dapat dinafikan sebagai bidang yang membekalkan makanan

kepada umat.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Abasa ayat 27 – 32 yang bermaksud :


“Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian (27) Dan buah anggur serta sayur-sayuran

(28) Dan zaitun serta pohon-pohon kurma (29) Dan taman-taman yang menghijau subur (30)

Dan berbagai-bagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput. (31) Untuk kegunaan

kamu dan binatang-binatang ternakan kamu(32).”

Tentulah menjadi masalah yang besar sekiranya sesebuah negara itu banyak

bergantung kepada sumber luar untuk mendapatkan bahan makanan. Ini kerana dibimbangi

sekiranya berlaku peperangan, berlaku bencana alam di negara pengeluar atau sebarang

sabotaj menyebabkan bekalan makanan sukar didapati. Pandangan itu tepat, jika ditinjau dari

keadaan yang berlaku hari ini disetengah negara dimana sekatan-sekatan ekonomi,

peparangan dan kemusnahan disebabkan oleh bencana alam menyebabkan kekurangan

makan dan kebuluran.

Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bermaksud:

"Andainya kiamat tiba dan pada tangan seseorang daripada kamu ada sebatang anak kurma,

maka hendaklah dia tanpa berlengah-lengah lagi menanamkannya." (Hadis riwayat

Imam Ahmad).

Demikianlah pentingnya kegiatan pertanian hingga pada akhir zaman pun, bidang ini

tidak boleh diabaikan kerana ia adalah sumber terpenting bagi kehidupan manusia

sebagai penyumbang bekalan makanan. Allah Subhana Wa Ta’ala menjanjikan

insentif istimewa kepada pengusaha sektor pertanian sesuai dengan kedudukannya sebagai

sektor yang sangat digalakkan, kita dapati ada Allah Swt telah menjanjikan insentif yang

lumayan bagi petani dan pengusaha sektor ini, sama ada ia dilihat dari sudut kebendaan atau

kerohanian. Bagi umat Islam, bidang pertanian adalah antara cara mudah bagi mendapat

pahala dan ganjaran daripada Allah, selain menerima manfaat atau pendapatan halal..

Rasulullah bersabda bermaksud: "Tiada seorang Muslim pun yang bertani, lalu hasil

pertaniannya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang, melainkan dia akan
menerima pahala di atas hal itu." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim) Dalam hadis lain,

Baginda bersabda maksudnya: "Tiada seorang lelaki menanam sesuatu tanaman, melainkan

Allah menetapkan baginya ganjaran sebanyak jumlah buah yang dihasilkan oleh tanaman

berkenaan." (Hadis riwayat Imam Ahmad)

Sabda Nabi lagi:

"Carilah rezeki dari khazanah bumi." (Hadis riwayat at-Tabrani)

Rasullallah sendiri adalah contoh unggul. Baginda SAW sejak kecil sudah terlibat dengan

aktiviti ternakan. Baginda sendiri adalah seorang penggembala kambing. Baginda pernah

menyebutkan saat-saat yang dialaminya pada waktu menggembala itu:

"Nabi-nabi yang diutus Allah itu gembala kambing."

Dan sabda Baginda lagi:

"Musa diutus, dia gembala kambing, Daud diutus, dia gembala kambing, aku diutus, juga

gembala kambing keluargaku di Ajyad."

Pada masa baginda Rasulullah SAW baru tiba di Madinah, Baginda telah

menggalakkan agar usaha dalam bidang pertanian dipertingkatkan. Bumi Madinah yang

sememangnya subur perlu diusahakan dengan lebih giat. Kaum Muhajirin yang berhijrah

bersama Baginda diaturkan supaya dapat bekerjasama dengan kaum Ansar iaitu penduduk

asal Madinah dalam mengusahakan kegiatan pertanian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah

diriwayatkan sebagai berkata maksudnya: "Sesiapa yang memiliki tanah, hendaklah dia

mengusahakannya, namun jika dia tidak berupaya melakukannya, maka hendaklah diberikan

kepada saudaranya (supaya diusahakan) dan janganlah dia menyewakannya." (Hadis

riwayat Abu Daud)

Hakikat betapa Islam sangat menggalakkan sektor pertanian jelas dilihat daripada

peruntukan dalam syariah berdasarkan hadis Nabi yaitu sesiapa saja yang mengusahakan

tanah kerajaan dengan jayanya sewajarnya mendapat hak milik kekal terhadap tanah
berkenaan. Hal ini berdasarkan pendapat kebanyakan ulama.

Berdasarkan pendapat mazhab Malik, hak milik yang diperoleh itu adalah hak milik

sementara saja, jika selepas mendapat hak milik tanah itu, dibiarkan semula terbiar, orang

lain yang mengusahakannya akan memperoleh hak milik dengan menjayakannya. Hukum di

atas adalah berdasarkan kepada hadis Nabi bermaksud:

"Sesiapa yang menjayakan tanah yang tidak dimiliki oleh sesiapa (yakni tanah kerajaan),

maka dia lebih berhak terhadapnya." (Hadis riwayat Imam Ahmad, Malik dan Bukhari)

2.3 Teknologi yang Digunakan dalam Pertanian Islam

Mengkaitkan teknologi pertanian dan Islam tidaklah hal yang mudah. Hal ini

disebabkan teknologi Pertanian merupakan ilmu pengetahuan terapan sebagai cabang dari

ilmu pertanian. Dalam Al Qur’an perihal pertanian banyak dibicarakan mulai dari macam

tumbuhan hingga zakat yang harus dikeluarkan. Teknologi pertanian sendiri diartikan sebagai

penerapan ilmu pengetahuan dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam (pertanian)

untuk kesejahteraan manusia. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi terkait dengan

sumber daya alam dapat dirujuk pada QS Yaasiin:

‘Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami

hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka

makan (QS 36: 33).

Ayat di atas menunjukkan bahwa pada awalnya bumi ibarat planet yang mati karena

tidak ada kehidupan didalamnya. Namun dalam perkembangannya bumi menjadi tempat

yang sesuai bagi kehidupan dan Allah menyediakan tanaman bagi manusia. Selain berfungsi

sebagai suplai oksigen bagi kehidupan, dari tanaman juga dapat dipanen misalnya diambil

bijinya untuk dikonsumsi. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa pada dasarnya tanaman

mestinya dibudidayakan
agar dapat digunakan sebagai makanan. Tanpa adanya budidaya maka tanaman yang ada

tidak akan mampu memenuhi kebutuhan manusia. Oleh sebab itu ayat ini diikuti dengan ayat

berikutnya:

Dan kami jadikan padanya kebun – kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya

beberapa mata air (QS Yaasiin 34).

Dijadikannya kebun – kebun menunjukkan Allah membimbing manusia untuk

budidaya. Saat ini Peran saudara-saudara kita dari Teknik Pertanian sangat penting karena

mereka memperbaiki cara budidaya dengan menemukan alat-alat budidaya sehingga

produktivitas tanaman dapat optimal juga mata air tidak sekedar dimaknai secara harfiah

adanya mata air semata namun dapat pula dimaknai pemanfaatan air. Pada awalnya mereka

mengambil air dari mata air untuk menyirami tanaman dan memberi minum ternak,

kemudian mengalirkannya menjadi saluran irigasi dan Allah menurunkan hujan bukanlah

tanpa makna apalagi hanya menyebabkan banjir tapi Allah menurunkan hujan agar manusia

dapat berkpikir dan memanfaatkan misal menjadi cadangan air untuk sawah tadah hujan dan

saat ini diciptakan pula bendungan-bendungan yang mampu menampung air hujan sehingga

air hujan ini memberi makna bagi manusia sebagaimana firman Allah dalam QS Al Baqarah

22:

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia

menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan

sebagai rizki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal

kamu mengetahui.

Proses budidaya menjadikan produksi pertanian dapat melebih dari yang dibutuhkan oleh

pemilik kebun sehingga memunculkan teknologi baru yaitu pengolahan hasil pertanian. Sebagaimana

dalam ayat selanjutnya:

Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan

mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? (QS Yaa Siin 35).
Ayat di atas secara struktural menjelaskan bahwa hasil dari budidaya adalah panen

yang dapat dikonsumsi yang kemudian karena ada dalam jumlah lebih maka tangan mereka

mengusahakan sesuatu yaitu melalui olah pikirnya mereka manusia mencoba memanfaatkan

hasil panen agar dapat lebih awet.

Kemampuan manusia dalam pengolahan hasil pertanian yang cukup medapat sorotan

Al Qur’an adalah pengolahan buah/biji menjadi minuman bukannya makanan:

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rizqi yang

baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi

orang yang memikirkan (QS An Nahl: 67).

Pada awal perkembangan teknologi pengawetan makanan, maka teknologi yang

berkembang adalah pengeringan dan pembuatan minuman. Pembuatan minuman menjadi

perhatian dalam Al Qur’an karena adanya kemungkinan untuk menjadi minuman yang

diharamkan yaitu yang mengandung alcohol, dan itu berlangsung hingga kini. Rizqi yang

baik menjadi pilihan yang harus dikembangkan dan ini yang mestinya menjadi landasan bagi

calon-calon ahli pengolahan pangan untuk menjadikan makanan yang baik dan halal.

Makanan yang kita produksi haruslah makanan yang baik dan halal, inilah inti ayat di atas.

Saat ini banyak sekali bahan makanan tambahan yang dibuat oleh orang-orang non

muslim yang tidak memahami tentang kehalalan bahan makanan sehingga kita harus hati-hati

apalagi jika kita berlaku sebagai produsen. Seorang produsen makanan harus memperhatikan

setiap bahan yang digunakan. Perhatikan dan cari tahu dari apa bahan tersebut dibuat.

Makanan dari hewan banyak yang diharamkan (berdasarkan hadits), sedang dari tumbuhan

umumnya diperbolehkan. Penyembelihan hewan harus dengan cara yg baik dan menyebut

nama Allah saat penyembelihan.

Hasil pertanian dan olahannya yang tidak kita konsumsi maka semestinya menjadi

bagian untuk diperjual-belikan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.


Dari Rifaah bin Rafi’ah ra. Bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya: pekerjaan mana

yang paling baik? Beliau menjawab: “karya tangan seseorang dan tiap-tiap penjualan yang

baik (HR Bazzar. Hadits shahih menurut Akim)

Hadits di atas menunjukkan bahwa pekerjaan yang baik ada dua yaitu memproduksi

dan menjual yg baik. Memproduksi sendiri (atau menjadi produsen) menjadikan kita yakin

tentang kehalalan bahan yang kita produksi. Apabila kita tidak mampu melakukannya maka

jadilah penjual yang baik yaitu mengetahui kehalalan barang yang dijual dan cara penjualan

yang halal (ini penting bagi calon ahli teknologi industry pertanian). Kadangkala produk yang

kita jual adalah produk halal namun karena dijual pada saat yg tidak tepat menjadikan kiat

melakukan penjualan yang tidak baik. Misalnya coklat adalah produk yang baik dan halal

sehingga menjadi barang dagangan yang baik, namun jika kita menjual dalam kaitan dengan

perayaan hari besar agama lain atau valentine day yang merupakan perayaan cinta bebas yg

tidak diajarkan dalam Islam, maka kita telah melakukan penjualan yang tidak baik.

Dalam jual beli juga harus memperhatikan kaidah-kaidah agama.

1. Tidak menjual barang yang diharamkan: “Rasulullah SAW bersabda:

Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual minuman keras, bangkai, babi dan

berhala.(HR Bukhari dan Muslim)”; kucing, anjing (kecuali untuk berburu) (HR Muslim dan

Nasai),

2. Tidak menjual dengan dua harga. Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam

satu akad jual beli (HR Ahmad dan Nasai). Tidak halal dua syarat dalam satu akad jual beli

(HR Lima Imam).

3. Memuji barang yg dijual melebihi kondisi bahan. “Rasulullah SAW melarang najay

(memuji yang berlebihan terhadap barang dagangan agar pembeli tertipu) –HR Bukhari dan

Muslim
4. Tidak menimbun barang. “Barang siapa yang menimbun barang pangan selama 40

hari, ia sungguh telah lepas dari Allah dan Allah telah berlepas darinya (HR Ahmad)”;

Rasulullah SAW bersabda: Tidak akan menimbun kecuali orang yang salah (HR Muslim)

5. Benar dalam takaran/timbangan Dasarnya ada di beberapa ayat antara lain QS 6 :

152: ------ dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil; QS 17 : 35: dan

sempurnakanlah takaran apabila kamumenakar dan timbanglah dengan neraca yang benar…..

dan QS 83 : 1 – 3: Kecelakan besarlah bagi orang-orang yang curang (yatu) orang-orang yg

apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar

atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala khilaf yang ada

karena kemampuan kami yang terbatas. Subhanaka Allahumma wabihamdika, Ashadu anla

ala illa anta astaqfiruka alluhuma waatubu ilaika. - Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan

memuji-Mu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau, aku mohon ampun dan

bertaubat kepada-Mu

2.4 Sejarah Kemajuan Pertanian dalam Islam

Kemajuan menyentuh ranah pertanian. Serangkaian teori ditemukan oleh kaum

intelektual dan dipraktikkan hingga membuahkan hasil melimpah di tanah-tanah negeri

Muslim. Panen pun mengerek tingkat kesejahteraan. Ini semua bermuara pada pengetahuan

umat Islam yang memadai tentang pertanian.

Tak hanya soal cara memanen. Mereka telah tahu bagaimana memilih lahan bagi

tanaman mereka. Mana yang cocok dan mana pula yang tidak. Sistem pengairan bermunculan

dan memicu perkembangan teknologi di bidang ini. Mereka hapal bagaimana membuat

pupuk dan komposisi penggunaannya.

Dalam bukunya yang terkenal, Kitab al-Filaha (Buku tentang Pertanian), cendekiawan dari

Andalusia atau Spanyol, Ibnu al-Awwan, menjelaskan sejumlah langkah memulai bertani.
Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanian adalah lahan pertanian itu. Apakah

lahan tersebut baik atau tidak untuk ditanami.

Ia mengingatkan, siapa yang mengabaikan masalah itu tak akan menuai keberhasilan saat

menggarap lahan pertanian. Ini bermakna para petani perlu memiliki pengetahuan tentang

lahan, karakteristiknya, jenisnya, tanaman.

Selain itu, al-Awwan mewanti-wanti pula agar memahami betul tentang tingkat

kelembapan tanah yang berdampak pada semua tanaman. Perlu pula mengetahui jenis tanah,

apakah lembut, keras, berpasir, hitam, putih, kuning, merah,kemerah-merahan, Pengetahuan

dasar tentang lahan harus didukung dengan langkah lain untuk mencapai hasil pertanian

memuaskan. Untuk hal ini, umat Islam telah mengembangkan teknologi sistem irigasi.

Bentuknya memang berbeda-beda di setiap wilayah, ada yang sederhana dan ada pula yang

lebih canggih.

Sejarawan al-Hamdani mengisahkan salah satu bentuk sistem irigasi yang ada di

Yaman, yang disebut dengan alSamman. Ini merupakan sumber air terkenal. Kedalamannya

mencapai tiga meter. Di sekitarnya, terdapat sejumlah sumur dan telaga buatan sebagai

penampung air. Sisi-sisinya dibatasi dengan batu.

Pengembangan sistem irigasi lainnya untuk keperluan pertanian terdapat di Irak. Tepatnya, di

Fowkhara Gate di tepi Sungai al-Nahrawan, Samarra. Adam Mitz, dalam Al-Hadarah

alIslamiyyah, menyebutkan bahwa ilmuwan Muslim saat itu telah mampu mengalirkan air

dari sumbernya dengan menggunakan pipa.

Mereka mempunyai sejumlah alat-alat teknik yang bermanfaat untuk mengukur

ketinggian tanah dan menggali saluran irigasi di bawah tanah. Akhirnya, ujar Mitz, para

ilmuwan itu menemukan sejumlah mesin untuk mengukur tingkat air sungai. Dengan

berbagai penemuannnya, pertanian islam telah berkembang. Pupuk Pupuk telah sejak dini

menjadi perhatian. Bahkan, telah muncul pemikiran komposisi penggunaan pupuk. Ilmuwan
Muslim, Ibnu al-Hajjaj al-Ishbili, melalui bukunya Al-Muqni' fi al-Filahah, menjelaskan

bahwa seorang petani mesti tahu jika lahan pertanian tak dipupuk, kemampuannya akan

melemah. Di sisi lain, ia berkata agar penggunaan pupuk tak berlebihan. Bila ini terjadi, tanah

akan terbakar oleh pupuk. Dengan pandangan yang disampaikan Ibnu al-Hajjaj ini,

pengetahuan pertanian umat Islam saat itu telah mencapai taraf yang tinggi. Sejalan pada

masa sekarang, penggunaan pupuk harus sesuai aturan pemakaian.

Pentingnya pemupukan untuk lahan pertanian; Ibnu Bassal, Ibnu Hajjaj, dan Ibnu al-

Awwam memberikan penjelasan luas mengenai tipe pupuk dan tingkat kecocokan pupuk

pada tanaman dan lahan tertentu. Mereka menyinggung pula penggunaan daun-daun pohon

untuk menyuburkan lahan pertanian dan pemakaian pupuk kompos.Penjelasan mengenai

pupuk kompos ini di antaranya terdapat dalam buku yang disusun Ibnu al-Awwam yang

berjudul Kitab al-Filaha al-Andalusiyyah. Manuskrip karyanya tersimpan di British Museum.

Sedangkan, Ibnu Bassal menjelaskan bagaimana membuat pupuk kompos itu.

Paling tidak, Ibnu Bassal membagi kompos menjadi tiga jenis. Salah satunya adalah kompos

yang terbuat dari campuran rumput, jerami, dan abu.


II. PENUTUP

2.1 Kesimpulan
Dalam Islam, kegiatan pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang mulia dan
amat digalakkan. Kepentingannya tidak dapat dinafikan lagi apabila hasil industri ini turut
menyumbang kepada hasil makanan negara selain merupakan sumber pendapatan petani.
Kegiatan di dalam bidang ini merupakan di antara cara yang mudah bagi mendapat ganjaran
pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta‘ala di samping mendapat manfaat atau pendapatan
yang halal daripada hasil jualan keluaran pertanian.
2.2 Saran
Seharusnya pertanian digalakkan karena pertanian merupakan pekerjaan yang mulia.
Selain mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanawataala dan mendapat manfaat atau
pendapatan.
DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2009. Pertanian Dalam Perspektif Islam.


http://bemjagribisnisuin.blogspot.com/2009/03/pertanian-dalam-perspektif-islam.html.
Dalam www.google.com. Pukul 09.24 Wita.
Arkib. 2006. Pertanian Menurut Islam.
http://www.aspirasindp.com/arkib/PertanianmenurutIslam.htmv. Dalam www.google.com.
Pukul 17.55 Wita.

Azam, zainal. 2012. Islam Tuntut Umat Usahakan Pertanian Hingga Akhir Zaman.
http://pasbukitbendera.com/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=45
. Dalam www.google.com. Pukul 17.56 Wita.
Irsyad, pelita. 2002. Pertanian dan Islam.
http://www.brunet.bn/gov/mufti/irsyad/pelita/2002/ic44_2002.htm. Dalam www.google.com.
Pukul 17.54 Wita. 2002.
Nurhidayat.2012. Teknologi Pertanian Dalam Perspektif Islam.
http://nurhidayat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Teknologi-Pertanian-dalam-Perspektif-
Islam.pdf. Dalam www.google.com. Pukul 10.18 Wita.