Anda di halaman 1dari 3

PROGRAM SEMESTER

PAI
Sekolah : SD Negeri 3 Wanajaya Tahun Pelajaran : 2018-2019
Kelas/ Semester : I / II

Alokasi Januari Februari Maret April Mei Juni


No. Pelajaran Sub Pelajaran
Waktu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. Semangat Belajar JP
6. Nabi Idris a.s
2. Doa Belajar JP
6. Ayo Belajar 3. Membaca dan JP
Menulis
JP
4. Rajin Belajar
1. Lafal Q.S. al-Ikhlas JP
7. 7. Ayo Belajar al- 2. Hafal Q.S. al-Ikhlas JP
Qur’an 3. Pesan Q.S. al-Ikhlas JP

1. al-Malik JP
8. 2. Dua Kalimat JP
8. Allah Maharaja
Syahadat

1. Salat Wajib JP
9. 2. Mengaji di Sekitar JP
9. Ayo Kita Salat
Rumah

1. Berkata Baik JP
10. 2. Hormat dan Patuh JP
3. Mensyukuri Karunia JP
10. Perilaku dan Pemberian
Terpuji JP
4. Pemaaf
JP
5. Jujur JP
6. Percaya Diri
ULANGAN AKHIR PELAJARAN/REMIDI
UAS II
JUMLAH

Mengetahui, Garut , 2018


Kepala Sekolah SD Negeri 3 Wanajaya
Guru Mata Pelajaran PAI

NIP. NIP.