Anda di halaman 1dari 33

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

RANCANGAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

1 PK 1. Kesihatan diri Murid dapat :


1. KESIHATAN DIRI Kesenggangan, rehat, istirahat dan  BCB  Perbincangan dalam kumpulan
2 JAN – DAN KELUARGA tidur Aras 1  ICT  Merancang aktiviti
4 JAN  KBKK kesenggangan untuk kelas.
Kesenggangan, rehat, istirahat dan  Menyatakan konsep
 PAK
tidur adalah masa terluang yang kesenggangan, rehat, istirahat
dan tidur.  KTV
penting bagi tubuh pulih semula.
Masa terluang ini mesti dipenuhi
dengan aktiviti yang berfaedah.
(i) Konsep

PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat :


1. KECERGASAN ( a ) Daya Tahan Kardiovaskular  BCB  Melakukan aktiviti daya tahan
Aras 1  ICT kardiovaskular secara individu
Daya tahan kardiovaskular  KBKK dan berkumpulan.
 Menyatakan maksud daya tahan
bermaksud kecekapan jantung,  PAK  Membincangkan kaitan antara
kardiovaskular.
salur darah dan sistem pernafasan  KTS sistem peredaran darah dan
untuk membekalkan oksigen  Mengenalpasti aktiviti daya tahan
sistem pernafasan dalam
kepada otot secara berterusan kardiovaskular.
aktiviti daya tahan
pada jangka masa yang panjang  Menyatakan kaitan antara sistem
kardiovaskular.
semasa latihan. peredaran darah dan sistem
 Membincangkan kesan fisiologi
(i) Jenis aktiviti yang boleh jantung.
hasil daripada latihan daya
dilakukan:  Melakukan sekurang-
tahan kardiovaskular secara
 Merentas desa sekurangnya dua aktiviti daya
kumpulan.
 Senamrobik tahan kardiovaskular.
 Berjalan pantas 2-3 km
 Latihan litar

1
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

2 PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat:


1. KECERGASAN ( a ) Daya Tahan Kardiovaskular  BCB  Melakukan aktiviti daya tahan
7 JAN –  ICT kardiovaskular secara individu
Aras 2
11 JAN Daya tahan kardiovaskular  KBKK dan berkumpulan.
 Memilih alatan yang sesuai untuk
bermaksud kecekapan jantung,  PAK  Membincangkan kaitan antara
digunakan semasa aktiviti daya
salur darah dan sistem pernafasan  KTS sistem peredaran darah dan
tahan otot
untuk membekalkan oksigen sistem pernafasan dalam
kepada otot secara berterusan  Menjelaskan kepentingan aktiviti
aktiviti daya tahan
pada jangka masa yang panjang daya tahan kardiovaskular
kardiovaskular.
semasa latihan.  Membincangkan kesan fisiologi
(i) Jenis aktiviti yang boleh lakukan: Aras 3
hasil daripada latihan daya
 Merentas desa  Menghuraikan kesan fisiologi
tahan kardiovaskular secara
hasil daripada latihan daya tahan
 Senamrobik kumpulan.
 Berjalan pantas 2-3 km kardiovaskular.
 Latihan litar
(ii) Kaedah
 Prinsip-prinsip latihan
 Prosedur aktiviti
(iii) Faedah latihan

PK 1. Kesihatan diri Murid dapat:


1. KESIHATAN DIRI  BCB  Perbincangan dalam kumpulan
DAN KELUARGA Kesenggangan, rehat, istirahat dan Aras 2  ICT  Merancang aktiviti
tidur adalah masa terluang yang  KBKK kesenggangan untuk kelas.
 Menyenaraikan faedah
penting bagi tubuh pulih semula.  PAK
kesenggangan, rehat, istirahat
Masa terluang ini mesti dipenuhi dan tidur.  KTV
dengan aktiviti yang berfaedah.  Membanding dan membeza
(ii) Faedah konsep kesenggangan rehat,
istirahat dan tidur.

2
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

3 PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat:


1. KECERGASAN ( a ) Daya Tahan Kardiovaskular  BCB  Membincangkan aspek-aspek
22 JAN –  ICT keselamatan dalam aktiviti
Aras 1
25 JAN Daya tahan kardiovaskular  KBKK daya tahan kardiovaskular.
 Menyatakan maksud daya tahan
bermaksud kecekapan jantung,  Membincangkan kaitan antara
kardiovaskular.
salur darah dan sistem pernafasan sistem peredaran darah dan
untuk membekalkan oksigen  Mengenalpasti aktiviti daya tahan
sistem pernafasan dalam
kepada otot secara berterusan kardiovaskular.
aktiviti daya tahan
pada jangka masa yang panjang  Menyatakan kaitan antara sistem
kardiovaskular.
semasa latihan. peredaran darah dan sistem
 Melayari laman web berkaitan
(v) Alatan latihan kecergasan jantung.
dengan latihan daya tahan
(vi) Kepentingan daya tahan  Melakukan sekurang-
kardiovaskular
kardiovaskular. sekurangnya dua aktiviti daya
tahan kardiovaskular.

Aras 2
 Memilih alatan yang sesuai untuk
digunakan semasa aktiviti daya
tahan otot
 Menjelaskan kepentingan aktiviti
daya tahan kardiovaskular

PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat :


1. KECERGASAN ( a ) Daya Tahan Kardiovaskular  BCB  Melakukan aktiviti daya tahan
Aras 1  ICT kardiovaskular secara individu
Daya tahan kardiovaskular  KBKK dan berkumpulan.
 Menyatakan maksud daya tahan
bermaksud kecekapan jantung, salur  PAK  Membincangkan kaitan antara
kardiovaskular.
darah dan sistem pernafasan untuk  KTS sistem peredaran darah dan
membekalkan oksigen kepada otot  Menyatakan kaitan antara sistem
sistem pernafasan dalam
secara berterusan pada jangka masa peredaran darah dan sistem
aktiviti daya tahan
yang panjang semasa latihan. jantung.
kardiovaskular.
(i) Jenis aktiviti yang boleh lakukan  Membincangkan kesan fisiologi
(ii) Kaedah Aras 2
hasil daripada latihan daya
(iii) Faedah latihan  Menjelaskan kepentingan aktiviti
tahan kardiovaskular secara
(iv) Sistem Pengaliran Darah daya tahan kardiovaskular
kumpulan.
(v) Alatan latihan kecergasan.
(vi) Kepentingan daya tahan Aras 3
kardiovaskular.  Menghuraikan kesan fisiologi
hasil daripada latihan daya tahan
kardiovaskular.

3
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

4 PJ ( b ) Daya Tahan Otot Murid dapat :


1. KECERGASAN  BCB  Melakukan aktiviti pengucupan
22 JAN – Daya tahan otot bermaksud  ICT isometrik.
Aras 1
25 JAN kemampuan otot untuk melakukan  KBKK  Membincangkan kepentingan
 Menyatakan konsep daya tahan
kerja berulang kali dalam tempoh  PAK latihan isometrik dalam
otot
masa yang panjang tanpa merasa  KTS permainan.
letih.  Melakukan aktiviti daya tahan
otot dengan cara yang betul dan  PM  Melakar dan melabelkan otot-
( i ) Cadangan Aktiviti: otot utama yang terlibat dalam
selamat
 Isometrik aktiviti isometrik.
Isometrik bermaksud  Menyatakan aktiviti
penguncupan static di mana penguncupan isometric
fiber otot tidak memanjang  Melakukan sekurang-kurangnya
atau memendek dan sendi tiga aktiviti penguncupan
tidak ada julat pergerakan isometric

PK 1. Kesihatan diri Murid dapat :


1. KESIHATAN DIRI Kesenggangan, rehat, istirahat dan  BCB  Merancang aktiviti
DAN KELUARGA tidur Aras 3  ICT kesenggangan untuk kelas.
 KBKK
Kesenggangan, rehat, istirahat dan  Memilih dan merancang aktiviti
 PAK
tidur adalah masa terluang yang kesenggangan, rehat, istirahat
dan tidur yang sesuai untuk  KTV
penting bagi tubuh pulih semula.
Masa terluang ini mesti dipenuhi memenuhi keperluan diri sendiri.
dengan aktiviti yang berfaedah.
(iii) Merancang aktiviti

5 UJIAN SEGAK

28 JAN- 1
FEB

4
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ ( b ) Daya Tahan Otot Murid dapat :


1. KECERGASAN  BCB  Melakukan aktiviti pengucupan
Daya tahan otot bermaksud  ICT isometrik.
Aras 1
6 kemampuan otot untuk melakukan  KBKK  Membincangkan kepentingan
 Menyatakan konsep daya tahan
kerja berulang kali dalam tempoh  PAK latihan isometrik dalam
otot
04 FEB – masa yang panjang tanpa merasa  KTS permainan.
08 FEB letih.  Melakukan aktiviti daya tahan otot
dengan cara yang betul dan  PM  Menyediakan folio individu
( i ) Cadangan Aktiviti: berkaitan dengan aktiviti daya
selamat
 Isometrik tahan kardiovaskular
Isometrik bermaksud  Menyatakan aktiviti penguncupan
isometric  Melakar dan melabelkan otot-
penguncupan static di mana otot utama yang terlibat dalam
fiber otot tidak memanjang  Melakukan sekurang-kurangnya
aktiviti isometrik.
atau memendek dan sendi tiga aktiviti penguncupan isometric
tidak ada julat pergerakan
( ii ) Kaedah latihan. Aras 2
 Prinsip latihan  Menyenaraikan dua faedah latihan
 Prosedur latihan daya tahan otot.
(iii) Faedah latihan.  Menjelaskan maksud penguncupan
(iv) Aspek-aspek keselamatan isometrik.
 Menyatakan otot-otot utama yang
terlibat dalam aktiviti daya tahan
otot.

Aras 3
 Mengenal pasti kesan latihan
penguncupan isometrik ke atas atlit.
 Menghuraikan kepentingan latihan
isometrik dalam permainan.

5
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PK 1. Kesihatan diri Murid dapat :


7 1. KESIHATAN DIRI Kesenggangan, rehat, istirahat  BCB  Perbincangan dalam kumpulan
DAN KELUARGA dan tidur Aras 1  ICT  Merancang aktiviti
11 FEB –  KBKK kesenggangan untuk kelas.
15 FEB Kesenggangan, rehat, istirahat dan  Menyatakan konsep
 PAK
tidur adalah masa terluang yang kesenggangan, rehat, istirahat
dan tidur.  KTV
penting bagi tubuh pulih semula.
Masa terluang ini mesti dipenuhi
dengan aktiviti yang berfaedah. Aras 2
(i) Konsep  Menyenaraikan faedah
(ii)Faedah kesenggangan,
(iii)Merancang aktiviti rehat, istirahat dan tidur.
 Membanding dan membeza
konsep kesenggangan rehat,
istirahat dan tidur.

PJ ( c ) Kekuatan Murid dapat :


1. KECERGASAN  BCB  Melakukan aktiviti kekuatan otot
Kekuatan bermaksud kemampuan  ICT dengan cara yang betul dan
Aras 1
otot untuk menghasilkan daya bagi  KBKK selamat.
 Menyatakan maksud kekuatan
mengatasi rintangan.  PAK  Membincangkan kepentingan latihan
otot.
(i) Jenis aktiviti yang boleh  KTS kekuatan otot dalam permainan.
dijalankan:  Melakukan langkah-langkah
keselamatan semasa  PM  Membincangkan kaedah latihan dan
 Memanjat tali  KTV kesan latihan kekuatan otot secara
menjalankan aktiviti kekuatan.
 Half squart (bersama beban) berkumpulan.
 Melakukan sekurang-
 Tekan tubi sambil menepuk  Menamakan otot-otot yang terlibat
sekurangnya tiga aktiviti
tangan dalam aktiviti kekuatan otot.
kekuatan otot dengan cara yang
 Baring, angkat kaki, lutut betul dan selamat.
bengkok Aras 2
 Menghuraikan kesan latihan
kekuatan otot.
 Menyatakan otot-otot utama
yang terlibat dalam aktiviti
kekuatan otoT

6
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ ( c ) Kekuatan Murid dapat :


8 1. KECERGASAN  BCB  Melakukan aktiviti kekuatan otot
Kekuatan bermaksud kemampuan  ICT dengan cara yang betul dan
Aras 1
8 FEB – otot untuk menghasilkan daya bagi  KBKK selamat.
 Menyatakan maksud kekuatan
22 FEB mengatasi rintangan.  PAK  Membincangkan kepentingan latihan
otot.
(i) Jenis aktiviti yang boleh  KTS kekuatan otot dalam permainan.
dijalankan:  Melakukan langkah-langkah
keselamatan semasa  PM  Membincangkan kaedah latihan dan
 Memanjat tali  KTV kesan latihan kekuatan otot secara
menjalankan aktiviti kekuatan.
 Half squart (bersama beban) berkumpulan.
 Melakukan sekurang-
 Tekan tubi sambil menepuk  Menamakan otot-otot yang terlibat
sekurangnya tiga aktiviti
tangan dalam aktiviti kekuatan otot.
kekuatan otot dengan cara yang
 Baring, angkat kaki, lutut betul dan selamat.
bengkok Aras 2
 Menghuraikan kesan latihan
(i) Kaedah latihan.
kekuatan otot.
 Prinsip latihan
 Menyatakan otot-otot utama
 Prosedur latihan yang terlibat dalam aktiviti
kekuatan otot.
Aras 3

 Menghuraikan kepentingan
latihan kekuatan otot dalam
permainan

PK 1. Kesihatan diri Murid dapat :


1. KESIHATAN DIRI Kesenggangan, rehat, istirahat  BCB  Perbincangan dalam kumpulan
DAN KELUARGA dan tidur Aras 1  ICT  Merancang aktiviti
 KBKK kesenggangan untuk kelas.
Kesenggangan, rehat, istirahat dan  Menyatakan konsep
 PAK
tidur adalah masa terluang yang kesenggangan, rehat, istirahat
dan tidur.  KTV
penting bagi tubuh pulih semula.
Masa terluang ini mesti dipenuhi
dengan aktiviti yang berfaedah. Aras 2
(i)Konsep  Menyenaraikan faedah
(ii)Faedah kesenggangan,
(iii)Merancang aktiviti rehat, istirahat dan tidur.
 Membanding dan membeza
konsep kesenggangan rehat,
istirahat dan tidur.

7
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

9 PJ ( c ) Kekuatan Murid dapat :


1. KECERGASAN  BCB  Melakukan aktiviti kekuatan
25 FEB – Kekuatan bermaksud kemampuan  ICT otot dengan cara yang betul
1 MAC otot untuk menghasilkan daya bagi Aras 2  KBKK dan selamat.
mengatasi rintangan.  Menghuraikan kesan latihan  PAK  Membincangkan aspek-aspek
(i) Kaedah latihan. kekuatan otot. keselamatan dalam aktiviti
 KTS
 Prinsip latihan  Menyatakan otot-otot utama kekuatan otot .
 PM
 Prosedur latihan yang terlibat dalam aktiviti  Membincangkan kepentingan
 KTV
(ii) Faedah latihan. kekuatan otot. latihan kekuatan otot dalam
(iii) Aspek-aspek keselamatan: permainan.
Aras 3  Menamakan otot-otot yang
 Menghuraikan kepentingan terlibat dalam aktiviti kekuatan
latihan kekuatan otot dalam otot.
permainan

PJ 1. Permainan Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( a ) Hoki  BCB  Melakukan kemahiran asas
(i) Kemahiran:  ICT dalam permainan hoki .
Aras 1
 Menolak  KMD  Membincangkan aspek-aspek
 Melakukan langkah-langkah
 Menahan keselamatan dalam permainan  KBKK keselamatan dalam permainan
 Memukul hoki  PAK hoki.
 Undang-Undang dan  Melakukan kemahiran asas  PM  Melukis dan melabel otot-otot
Peraturan dalam permainan hoki dengan  KP utama yang digunakan dalam
(ii) Aspek-aspek keselamatan betul dan selamat. permainan hoki.
 Membincangkan tentang
Aras 2 undang-undang dan peraturan
 Menjelaskan teknik lakuan dalam permainan hoki secara
sesuatu kemahiran hoki. kumpulan.
 Menyatakan otot-otot utama  Membincangkan kesalahan-
yang digunakan dalam kesalahan utama dalam
permainan hoki. permainan hoki secara
kumpulan.
Aras 3
 Merancang dan melaksanakan
perlawanan antara kumpulan
 Mengaplikasikan undang-undang
dan peraturan permainan

8
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PK 2. Perasaan
1. KESIHATAN DIRI Emosi remaja Aras 1  BCB  Perbincangan dalam kumpulan
DAN KELUARGA  ICT kecil.
 Menyatakan faktor perubahan
Emosi remaja boleh berubah  KBKK  Menyediakan folio murid tentang
emosi remaja.
mengikut situasi.  PAK emosi sendiri.
10 (i) (i) Faktor perubahan emosi remaja  KTV  Perbincangan cara mengatasi
dari segi: Aras 2
 KTS perubahan emosi remaja
4 MAC –  Fizikal  Membincangkan kesan bersama guru.
8 MAC  Sosial perubahan emosi remaja.
 Mental
 Persekitaran Aras 3
(ii) Kesan emosi  Menghuraikan kesan perubahan
 Rendah diri emosi remaja dalam kehidupan
 Malu seharian.
 Memberontak
 Cemburu
 Menyendiri
 Depresi

PJ 1. Permainan Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( a ) Hoki  BCB  Melakukan kemahiran asas
(i) Kemahiran:  ICT dalam permainan hoki .
Aras 1
 Menampan  KMD  Membincangkan aspek-aspek
 Melakukan langkah-langkah
 Menguis keselamatan dalam permainan  KBKK keselamatan dalam permainan
 Mencedok hoki  PAK hoki.
(ii) Aspek-aspek keselamatan  Melakukan kemahiran asas  PM  Melukis dan melabel otot-otot
dalam permainan hoki dengan  KP utama yang digunakan dalam
betul dan selamat. permainan hoki.
Aras 2  Membincangkan kesalahan-
 Menjelaskan teknik lakuan kesalahan utama dalam
sesuatu kemahiran hoki. permainan hoki secara
kumpulan.
 Menyatakan otot-otot utama
yang digunakan dalam
permainan hoki.

9
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PK 3. Kekeluargaan Murid dapat :  ICT  Perbincangan dalam kumpulan.


11 1. KESIHATAN DIRI  KBKK  Main peranan.
Aras 1
DAN KELUARGA Keluarga adalah unit asas komuniti.  PAK  Kajian kes berkaitan isu
 Menyatakan fungsi dan aspek
11 MAC – Setiap anggota keluarga mestilah  KTV kekeluargaan, seperti
hidupberkeluarga
15 MAC berusaha untuk mengekalkan  KTS pembuangan bayi.
kehidupan berkeluarga dengan  Menjelaskan kepentingan
menjaga kebajikan anggota  BCB  Forum.
menjaga kebajikan anggota keluarga.  Perbahasan
(a) Fungsi keluarga keluarga
 Ceramah keluarga bahagia
(i) Menghasilkan zuriat
(ii)Menyambung generasi
(b) Aspek-aspek kehidupan
berkeluarga
(i) Keharmonian
(ii) Hormat-menghormati
(iii) Kasih sayang
(iv) Penghargaan
( v) Tanggungjawab
(c) Kebajikan anggota keluarga
(i) Mengambil tahu
(ii) Tolong-menolong
(iii) Kesulitan keluarga
(iv) Pendidikan
(v) Penjagaan warga tua

PJ 1. Permainan Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran asas


2. KEMAHIRAN ( a ) Hoki  ICT dalam permainan hoki.
(i) Kemahiran:  KMD  Menyediakan folio individu
Aras 1
 Mengelecek  KBKK berkaitan dengan kemahiran
 Melakukan langkah-langkah
 Menjaga gol keselamatan dalam permainan  PAK permainan hoki.
(ii) Aspek-aspek keselamatan: hoki  PM  Melukis dan melabel otot-otot
 Melakukan kemahiran asas  KP utama yang digunakan dalam
dalam permainan hoki dengan permainan hoki.
betul dan selamat.  Melakar padang permainan
hoki.

12 PENILAIAN AKADEMIK 1 ( 12 MAC – 16 MAC 2019 )


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 23 MAC – 31 MAC 2019)

10
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

13 PJ 1. Permainan Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( c ) Sepak Takraw  BCB  Melakukan kemahiran asas
1 APR – (i) Kemahiran:  ICT dalam permainan sepak
5 APR  Servis Aras 1  KMD takraw.
 Mengumpan  KBKK  Menamakan beberapa
 Menanduk  Melakukan kemahiran asas  PAK kemahiran asas dalam
(ii) Aspek-aspek keselamatan dalam permainan sepak takraw  PM permainan sepak takraw.
dengan betul dan selamat.  KP  Membincangkan aspek-aspek
 Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu
keselamatan dalam permainan diambil kira dalam permainan
sepak takraw. sepak takraw .
 Menyediakan folio individu
Aras 2 berkaitan dengan kemahiran
 Menggabungkan kemahiran asas sepak takraw
dalam situasi permainan .
 Mengenal pasti teknik perlakuan
sesuatu kemahiran dalam
permainan sepak takraw.
 Menyatakan otot-otot utama
yang digunakan dalam
permainan sepak takraw.

PK 1. Pemakanan Murid dapat :  ICT  Merujuk pelbagai media masalah


2. GAYA HIDUP SIHAT  BCB kesihatan berkaitan tabiat
Kekurangan nutrien tertentu dalam Aras 1  KBKK pemakanan.
pemakanan boleh menyebabkan  Menyenaraikan kesan-kesan  PAK  Kajian kes.
timbulnya beberapa penyakit. yang berkaitan dengan tabiat  KTV  Menyediakan folio murid
pemakanan.  KTS berkaitan pemakanan.
( a ) Penyakit-penyakit yang  PM
berkaitan dengan tabiat Aras 2
pemakanan
 Obesiti  Menerangkan kesan
 Kurang berat badan kekurangan nutrien mikro.

11
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

14 PJ 1. Permainan Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran asas


2. KEMAHIRAN (c ) Sepak Takraw  ICT dalam permainan sepak
8 APR – (i) Kemahiran:  KMD takraw.
Aras 1
12 APR  Merejam  KBKK  Menamakan beberapa
 Melakukan kemahiran asas
 Menghadang dalam permainan sepak takraw  PAK kemahiran asas dalam
(ii) Undang-undang dan dengan betul dan selamat.  PM permainan sepak takraw.
peraturan  KP  Membincangkan tentang
Aras 2 undang-undang dan peraturan
 Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw
dalam situasi permainan . dalam kumpulan.
 Mengenal pasti teknik perlakuan
sesuatu kemahiran dalam
permainan sepak takraw.
.

PJ 1. Permainan Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran asas


2. KEMAHIRAN (c ) Sepak Takraw  ICT dalam permainan sepak
(i) Kemahiran  KMD takraw.
Aras 1
(ii) Undang-undang dan  KBKK  Menamakan beberapa
 Melakukan kemahiran asas
peraturan  PAK kemahiran asas dalam
dalam permainan sepak takraw
(iii) Aspek-aspek keselamatan  PM permainan sepak takraw.
dengan betul dan selamat.
 Melakukan langkah-langkah  KP  Membincangkan aspek-aspek
keselamatan dalam permainan keselamatan yang perlu
sepak takraw. diambil kira dalam permainan
Aras 2 sepak takraw .
 Menggabungkan kemahiran asas  Menyediakan folio individu
dalam situasi permainan . berkaitan dengan kemahiran
sepak takraw.
 Mengenal pasti teknik perlakuan
sesuatu kemahiran dalam  Membincangkan tentang
permainan sepak takraw. undang-undang dan peraturan
dalam permainan sepak takraw
 Menyatakan otot-otot utama
dalam kumpulan.
yang digunakan dalam
permainan sepak takraw.  Melakar padang permainan
Aras 3 sepak takraw.
 Merancang dan melaksanakan
perlawanan antara kumpulan
 Mengaplikasikan undang-
undang dan peraturan dalam
permainan

12
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
15
PJ 2. Olahraga Murid dapat :
15 APR – 2. KEMAHIRAN ( a ) Balapan  BCB  Melakukan kemahiran asas
19 APR Acara lari berpagar  ICT dalam acara lari berpagar.
Aras 1
(i) Kemahiran:  KMD  Membincangkan aspek-aspek
 Menyatakan langkah
 Langkah keselamatan  KBKK keselamatan yang perlu
keselamatan yang perlu diambil
 Fasa berlepas dalam acara lari berpagar.  PAK diambil kira dalam acara lari
 Fasa lonjakan  Melakukan kemahiran asas  KP berpagar.
 Fasa penerbangan .
dalam acara lari berpagar.
 Fasa mendarat
 Fasa penamat Aras 2
 Mengenalpasti fasa-fasa dalam
acara lari berpagar.
 Mengenal pasti teknik perlakuan
yang diperlukan dalam acara lari
berpagar.

PK 1. Pemakanan Murid dapat :


2. GAYA HIDUP SIHAT  ICT  Merujuk pelbagai media masalah
Kekurangan nutrien tertentu dalam Aras 1  BCB kesihatan berkaitan tabiat
pemakanan boleh menyebabkan  KBKK pemakanan.
 Menyenaraikan kesan-kesan
timbulnya beberapa penyakit. yang berkaitan dengan tabiat  PAK  Kajian kes.
pemakanan.  KTV  Menyediakan folio murid
( b ) Kekurangan nutrien mikro  KTS berkaitan pemakanan.
(i) Kesan kekurangan vitamin A  PM  Perbincangan tentang masalah
Aras 2
 Rabun malam kesihatan berkaitan tabiat
 Masalah penglihatan  Menerangkan kesan pemakanan.
(ii) Kesan kekurangan iodin kekurangan nutrien mikro.
 Goiter
(iii) Kesan kekurangan zat besi Aras 3
 Anemia  Mengenal pasti tanda dan
(iv) Kesan kekurangan kalsium simptom penyakit yang
 Tulang rapuh (osteoporosis) berkaitan dengan tabiat
 Kekejangan otot pemakanan.
 Riket

13
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

16 PJ 2. Olahraga Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( a ) Balapan  BCB  Melakukan kemahiran asas
22 MEI – Acara lari berpagar  ICT dalam acara lari berpagar.
Aras 1
24 MEI (i) Kemahiran:  KMD  Membincangkan aspek-aspek
 Menyatakan langkah
 Langkah keselamatan  KBKK keselamatan yang perlu
keselamatan yang perlu diambil
 Fasa berlepas dalam acara lari berpagar.  PAK diambil kira dalam acara lari
 Fasa lonjakan  Melakukan kemahiran asas  KP berpagar.
 Fasa penerbangan dalam acara lari berpagar.  Menyediakan folio individu
 Fasa mendarat berkaitan dengan kemahiran
 Fasa penamat Aras 2 acara lari berpagar.
(ii) Undang-Undang dan  Mengenalpasti fasa-fasa dalam  Membincangkan tentang
peraturan acara lari berpagar. undang-undang dan peraturan
(iii) Aspek-aspek keselamatan: asas dalam acara lari berpagar
 Mengenal pasti teknik perlakuan
dalam kumpulan.
yang diperlukan dalam acara lari
berpagar.  Membincangkan kesalahan-
kesalahan utama yang
 Menyatakan otot-otot utama
dilakukan dalam acara lari
yang digunakan dalam acara lari
berpagar.
berpagar
 Menamakan otot-otot yang
Aras 3 terlibat dalam acara lari
berpagar.
 Menganalisis setiap fasa
pergerakan dalam acara lari
berpagar.
 Mencadangkan latihan bagi
membetulkan kesalahan teknik
lakuandalam acara lari berpagar

PK 2. Pengurusan konflik dan stres Murid dapat :


2. GAYA HIDUP SIHAT  BCB  Perbincangan dalam
Kejayaan mengatasi konflik dan stres Aras 1  ICT kumpulan.
boleh meningkatkan penghargaan  KBKK  Merujuk pelbagai media
Menyenaraikan cara mengatasi konflik
kendiri.  PAK tentang cara mengatasi konflik
dan stres.
Cara-cara mengatasi konflik dan  KTV dan stres.
stres
Aras 2  KTS
 Kenal pasti punca  KMD
 Rujuk kepada kaunselor Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan  PM
diri remaja.
 Bersenam dan bersukan
 Tingkatkan keimanan

14
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

17 PJ 2. Olahraga Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( b ) Padang  BCB  Melakukan kemahiran asas dalam
29 Acara Lompat jauh  ICT acara lompat jauh dan lompat
Aras 1
APRIL– (i) Kemahiran lompat jauh  KMD kijang.
 Melakukan langkah keselamatan
3 MEI  Langkah keselamatan  KBKK  Membincangkan aspek-aspek
yang perlu diambil dalam acara
 Fasa lari landas lompat jauh dan lompat kijang.  PAK keselamatan yang perlu diambil
 Fasa lonjakan  Melakukan kemahiran acara  PM kira dalam acara lompat jauh dan
 Fasa layangan lompat kijang.
lompat jauh dan lompat kijang.
 Fasa mendarat  Menyediakan folio individu tentang
 Menyatakan undang-undang dan
(iii) Undang-Undang dan acara lompat jauh dan lompat
peraturan tentang acara lompat
peraturan lompat jauh dan kijang.
jauh dan lompat kijang.
lompat kijang  Membincangkan tentang undang-
(iv) Aspek-aspek keselamatan Aras 2 undang dan peraturan dalam
acara lompat jauh dan lompat
 Mengenal pasti teknik lakuan
kijang.
dalam acara lompat jauh dan
lompat kijang.  Membincangkan kesalahan-
kesalahan teknik lakuan dalam
 Menamakan otot-otot utama
acara lompat jauh dan lompat
yang terlibat dalam acara lompat
kijang
jauh dan lompat kijang.
 Menamakan otot-otot yang terlibat
Aras 3 dalam acara lompat jauh dan
lompat kijang.
 Menganalisis pergerakan dalam
setiap fasa acara lompat jauh
dan lompat kijang.
 Mencadangkan latihan bagi
membetulkan kesalahan teknik
dalam acara lompat jauh dan
lompat kijang.

15
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ 2. Olahraga Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( b ) Padang  BCB  Melakukan kemahiran asas
Acara Lompat kijang  ICT dalam acara lompat jauh dan
Aras 1
ii) Kemahiran lompat kijang  KMD lompat kijang.
 Melakukan langkah keselamatan
 Langkah keselamatan  KBKK  Membincangkan aspek-aspek
yang perlu diambil dalam acara
 Fasa lari landas lompat jauh dan lompat kijang.  PAK keselamatan yang perlu
 Fasa lonjakan  Melakukan kemahiran acara  PM diambil kira dalam acara
 Fasa melangkah lompat jauh dan lompat kijang.
lompat jauh dan lompat kijang.
 Fasa lonjakan kaki bebas  Menyediakan folio individu
 Menyatakan undang-undang dan
 Fasa penerbangan tentang acara lompat jauh dan
peraturan tentang acara lompat
 Fasa mendarat lompat kijang.
jauh dan lompat kijang.
( iii) Undang-Undang dan Aras 2  Membincangkan tentang
Peraturan lompat jauh dan undang-undang dan peraturan
 Mengenal pasti teknik lakuan
lompat kijang dalam acara lompat jauh dan
dalam acara lompat jauh dan
(iv) Aspek-aspek keselamatan: lompat kijang.
lompat kijang.
 Membincangkan kesalahan-
 Menamakan otot-otot utama
kesalahan teknik lakuan dalam
yang terlibat dalam acara lompat
acara lompat jauh dan lompat
jauh dan lompat kijang.
kijang.
Aras 3
 Menamakan otot-otot yang
 Menganalisis pergerakan dalam
terlibat dalam acara lompat
setiap fasa acara lompat jauh
jauh dan lompat kijang.
dan lompat kijang.
 Mencadangkan latihan bagi
membetulkan kesalahan teknik
dalam acara lompat jauh dan
lompat kijang.

18 PK 2. Pengurusan konflik dan stres Murid dapat :  BCB  Perbincangan dalam


2. GAYA HIDUP SIHAT  ICT kumpulan.
6 MEI – Kejayaan mengatasi konflik dan stres Aras 3  KBKK  Merujuk pelbagai media
10 MEI boleh meningkatkan penghargaan  PAK tentang cara mengatasi konflik
 Menyusun strategi bagi menghadapi
kendiri.  KTV dan stres.
konflik dan stres.
Cara-cara mengatasi konflik dan  KTS
stres  KMD
 Kenal pasti punca  PM
 Rujuk kepada kaunselor
 Bersenam dan bersukan
 Tingkatkan keimanan

16
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ 2. Olahraga Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( b ) Padang  BCB  Melakukan kemahiran asas
Acara Lompat jauh dan lompat  ICT dalam acara lompat jauh dan
Aras 1
kijang  KMD lompat kijang.
 Melakukan langkah keselamatan
(i) Kemahiran lompat jauh  KBKK  Membincangkan aspek-aspek
yang perlu diambil dalam acara
 Langkah keselamatan  PAK keselamatan yang perlu
lompat jauh dan lompat kijang.
 Fasa lari landas  PM diambil kira dalam acara
 Melakukan kemahiran acara
 Fasa lonjakan lompat jauh dan lompat kijang.
lompat jauh dan lompat kijang.
 Fasa layangan  Menyediakan folio individu
 Menyatakan undang-undang dan
 Fasa mendarat tentang acara lompat jauh dan
peraturan tentang acara lompat
(ii) Kemahiran lompat kijang lompat kijang.
jauh dan lompat kijang.
 Langkah keselamatan  Membincangkan tentang
 Fasa lari landas Aras 2 undang-undang dan peraturan
 Fasa lonjakan dalam acara lompat jauh dan
 Mengenal pasti teknik lakuan
 Fasa melangkah lompat kijang.
dalam acara lompat jauh dan
 Fasa lonjakan kaki bebas lompat kijang.  Membincangkan kesalahan-
 Fasa penerbangan kesalahan teknik lakuan dalam
 Menamakan otot-otot utama
 Fasa mendarat acara lompat jauh dan lompat
yang terlibat dalam acara lompat
(iii) Undang-Undang dan kijang.
jauh dan lompat kijang.
Peraturan lompat jauh dan  Menamakan otot-otot yang
lompat kijang Aras 3 terlibat dalam acara lompat
(iv) Aspek-aspek keselamatan jauh dan lompat kijang.
 Menganalisis pergerakan dalam
setiap fasa acara lompat jauh
dan lompat kijang.
 Mencadangkan latihan bagi
membetulkan kesalahan teknik
dalam acara lompat jauh dan
lompat kijang.

19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ( 13 MEI – 17 MEI 2019 )


20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ( 21 MEI – 24 MEI 2019 )
CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25 MEI – 9 JUN 2019)

17
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

21 PJ 2. Olahraga Murid dapat : ( a ) Balapan


2. KEMAHIRAN ( a ) Balapan
10 JUN – Acara lari berpagar  BCB  Membincangkan aspek-aspek
Aras 1
14 JUN (i) Kemahiran:  ICT keselamatan yang perlu
 Menyatakan langkah
(ii) Undang-Undang dan  KMD diambil kira dalam acara lari
keselamatan yang perlu diambil
peraturan  KBKK berpagar.
dalam acara lari berpagar.
(iii) Aspek-aspek keselamatan:  PAK  Membincangkan tentang
( b ) Padang  PM undang-undang dan peraturan
Aras 2
Acara Lompat jauh dan lompat asas dalam acara lari berpagar
kijang  Mengenalpasti fasa-fasa dalam
acara lari berpagar. dalam kumpulan.
(i) Kemahiran lompat jauh  Membincangkan aspek-aspek
(ii) Kemahiran lompat kijang keselamatan yang perlu
(iii) Undang-Undang dan Aras 3
 Menganalisis setiap fasa diambil kira dalam acara
Peraturan lompat jauh dan lompat jauh dan lompat kijang.
lompat kijang pergerakan dalam acara lari
berpagar  Membincangkan tentang
(iv) Aspek-aspek keselamatan undang-undang dan peraturan
dalam acara lompat jauh dan
Murid dapat : ( b ) Padang
lompat kijang.

Aras 1
 Menyatakan undang-undang dan
peraturan tentang acara lompat
jauh dan lompat kijang.

Aras 2
 Mengenal pasti teknik lakuan
dalam acara lompat jauh dan
lompat kijang.

Aras 3
 Menganalisis pergerakan dalam
setiap fasa acara lompat jauh
dan lompat kijang.

18
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
22
UJIAN SEGAK
17 JUN-
21 JUN

23 PK 3. Penyalahgunaan bahan Murid dapat :


2. GAYA HIDUP SIHAT  BCB  Berbincang dalam kumpulan.
24 JUN – Dadah merupakan musuh utama Aras 1  ICT  Merujuk pelbagai media
28 JUN negara. Kerajaan telah mengambil  KBKK berkaitan dadah.
 Menyatakan dan menyenaraikan
langkah mencegah dadah dengan  PAK  Menyediakan folio berkaitan
Dasar Dadah
menggubal Dasar Dadah Negara,  KTV dadah.
Negara dan agensi-agensi
mengadakan Agensi Pelaksana yang terlibat dengannya.  KTS  Lawatan ke Pusat SERENTI
Anti-Dadah dan beberapa langkah  Pameran anti dadah
pengawalan dan pencegahan.
Aras 2
( a ) Dasar Dadah Negara
i. Pencegahan  Menerang langkah pengawalan
ii. Penguatkuasaan dan pencegahan.
iii. Pemilikan  Membincang peranan murid
iv. Kerjasama antarabangsa dalam membantu pengawalan dan
( b ) Agensi Pelaksanaan Anti pencegahan dadah
Dadah
i. Agensi Dadah Kebangsaan
ii. PEMADAM
iii. Pusat SERENTI
iv. Polis DiRaja Malaysia
v. Kastam dan Eksais

19
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( a ) Gimnastik Artistik  BCB  Melakukan kemahiran
 ICT imbangan/hamburan dalam
Gimnastik artistik menekankan tiga Aras 1  KMD gimnastik artistik
aktiviti utama iaitu imbangan,  Melakukan langkah-langkah  KBKK  Membincangkan aspek-aspek
ketangkasan dan lombol. Strategi keselamatan dalam aktiviti. keselamatan yang perlu
 PAK
pengajaran dan pembelajaran adalah  Melakukan sekurang-kurangnya diambil kira dalam acara
 PM
secara formal dan terancang. Teknik lima kemahiran gimnastik artistik.
 KP
dan gaya pelaksanaan sesuatu imbangan/hamburan dengan  Menyediakan folio individu
kemahiran pergerakan adalah teknik yang betul dan selamat. tentang acara gimnastik
khusus. artistik.
(i) Pola pergerakan Aras 2  Membincangkan tentang
 Pola 5  Menyatakan sekurang-kurangnya kesalahan-kesalahan teknik
Hamburan/Imbangan lima teknik lakuan kemahiran lakuan dalam kemahiran
(ii) Aspek-aspek keselamatan imbangan/hamburan. imbangan/hamburan.
 Menyatakan komponen  Menamakan otot-otot yang
kecergasan yang diaplikasikan terlibat dalam kemahiran
dalam kemahiran imbangan /
imbangan/hamburan. hamburan.
 Mengenal pasti otot-otot utama  Membincangkan bentuk
yang perlu digunakan dalam perlakuan yang sempurna
latihan tersebut. dalam kemahiran
Aras 3 imbangan/hamburan
 Menjelaskan sekurangnya tiga
kesalahan teknik lakuan
kemahiran imbangan/hamburan.
 Menganalisis bentuk perlakuan
kemahiran imbangan/hamburan
yang sempurna

20
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

24 PJ 3. Pendidikan Pergerakan
2. KEMAHIRAN ( a ) Gimnastik Artistik
1 JUL – Murid dapat :  BCB  Membincangkan aspek-aspek
5 JUL Gimnastik artistik menekankan tiga  ICT keselamatan yang perlu
aktiviti utama iaitu imbangan, Aras 2  KMD diambil kira dalam acara
ketangkasan dan lombol. Strategi  Menyatakan sekurang-kurangnya  KBKK gimnastik artistik.
pengajaran dan pembelajaran adalah lima teknik lakuan kemahiran  Membincangkan tentang
 PAK
secara formal dan terancang. Teknik imbangan/hamburan. kesalahan-kesalahan teknik
 PM
dan gaya pelaksanaan sesuatu  Menyatakan komponen lakuan dalam kemahiran
 KP
kemahiran pergerakan adalah kecergasan yang diaplikasikan imbangan/hamburan.
khusus. dalam kemahiran  Menamakan otot-otot yang
(i) Pola pergerakan imbangan/hamburan. terlibat dalam kemahiran
 Pola 5  Mengenal pasti otot-otot utama imbangan /
Hamburan/Imbangan yang perlu digunakan dalam hamburan.
(ii) Aspek-aspek keselamatan latihan tersebut.  Membincangkan bentuk
Aras 3 perlakuan yang sempurna
 Menjelaskan sekurangnya tiga dalam kemahiran
kesalahan teknik lakuan imbangan/hamburan
kemahiran imbangan/hamburan.
 Menganalisis bentuk perlakuan
kemahiran imbangan/hamburan
yang sempurna

PJ 3. Pendidikan Pergerakan
2. KEMAHIRAN Murid dapat :
( b ) Gimrama  Melakukan kemahiran
 BCB
gimnastik irama dengan teknik
Aras 1  ICT
Gimrama bermaksud pergerakan yang betul dan selamat secara
yang dilakukan segerak dengan ritma  KMD
kumpulan.
untuk menghasilkan pergerakan  KBKK
 Melakukan langkah-langkah  Membincangkan aspek-aspek
tubuh badan yang estetik dan  PAK keselamatan yang perlu
keselamatan yang perlu diambil
berkoordinasi dengan penggunaan kira dalam melakukan kemahiran  PM diambil kira dalam acara
peralatan. pusingan badan dan lompatan.  KP gimnastik irama secara
(i) Jenis pergerakan:  Melakukan kemahiran-kemahiran kumpulan.
 Pergerakan 5 pusingan badan dan lompatan
Pusingan badan dengan teknik lakuan yang betul
 Pergerakan 6 dan selamat.
Lompatan
(ii) Aspek-aspek keselamatan

21
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

25 PK 3. Penyalahgunaan bahan Murid dapat :


2. GAYA HIDUP SIHAT  BCB  Berbincang dalam kumpulan.
8 JUL – Dadah merupakan musuh utama Aras 2  ICT  Merujuk pelbagai media
12 JUL negara. Kerajaan telah mengambil  KBKK berkaitan dadah.
langkah mencegah dadah dengan  Menerang langkah pengawalan
 PAK  Menyediakan folio berkaitan
menggubal Dasar Dadah Negara, dan pencegahan.
 KTV Dadah.
mengadakan Agensi Pelaksana  Membincang peranan murid
 KTS  Lawatan ke pusat SERENTI.
Anti-Dadah dan beberapa langkah dalam membantu pengawalan dan
 Pameran anti dadah.
pengawalan dan pencegahan. pencegahan dadah.
(b) Agensi Pelaksanaan Anti
Dadah Aras 3
i. Agensi Dadah Kebangsaan  Membuat inferens program
ii. PEMADAM pencegahan dadah negara
iii. Pusat SERENTI
iv. Polis DiRaja Malaysia  Menghubungkait peranan setiap
v. Kastam dan Eksais agensi dalam pencegahan dadah.
(c) Langkah pengawalan dan
pencegahan
i. Hukuman mandatori
ii. Kawalan pintu masuk ke
Malaysia
iii. Pendididkan pencegahan
iv. Kempen

22
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :


2. KEMAHIRAN (b) Gimrama  BCB  Melakukan kemahiran
Aras 2  ICT gimnastik irama dengan teknik
Gimrama bermaksud pergerakan  KMD yang betul dan selamat secara
 Mengenal pasti teknik lakuan
yang dilakukan segerak dengan ritma  KBKK kumpulan.
kemahiran pusingan badan dan
untuk menghasilkan pergerakan  PAK  Membincangkan aspek-aspek
lompatan.
tubuh badan yang estetik dan  PM keselamatan yang perlu
berkoordinasi dengan penggunaan  Menyatakan komponen
 KP diambil kira dalam acara
peralatan. kecergasan yang diaplikasikan
gimnastik irama secara
(i) Jenis pergerakan: dalam kemahiran pusingan
kumpulan.
badan dan lompatan.
 Pergerakan 5  Membincangkan tahap ansur
Pusingan badan  Melakukan kemahiran pusingan
maju yang perlu dibuat
badan dan lompatan dengan
 Pergerakan 6 sebelum kemahiran
manipulasi alatan dengan betul
Lompatan sepenuhnya dilakukan secara
dan selamat.
(ii) Aspek-aspek keselamatan kumpulan.
 Mengenal pasti otot-otot utama
 Membincangkan aktiviti latih
yang perlu digunakan dalam
tubi kemahiran asas gimnastik
kemahiran pusingan badan dan
irama dalam kumpulan.
lompatan.
Aras 3  Membincangkan tentang
kesalahan-kesalahan utama
 Merancang aktiviti latih tubi
yang dilakukan dalam acara
kemahiran asas gimnastik irama
gimnastik irama.
dalam kumpulan.
 Menamakan otot-otot utama
 Melakukan rangkaian
yang terlibat dalam acara
pergerakkan
gimnastik irama.
 pusingan badan dan lompatan
dengan manipulasi alatan.
 Menjelaskan sekurang-
sekurangnya tiga kesalahan
teknik lakuan pusingan badan
dan lompatan semasa aktiviti
gimrama .

23
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

26 PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :


2. KEMAHIRAN (b) Gimrama  BCB  Membincangkan aspek-aspek
 ICT keselamatan yang perlu
15 JUL – Gimrama bermaksud pergerakan Aras 2 diambil kira dalam acara
 KMD
19 JUL yang dilakukan segerak dengan ritma  Mengenal pasti teknik lakuan gimnastik irama secara
 KBKK
untuk menghasilkan pergerakan kemahiran pusingan badan dan kumpulan.
 PAK
tubuh badan yang estetik dan lompatan.  Membincangkan tahap ansur
 PM
berkoordinasi dengan penggunaan  Menyatakan komponen maju yang perlu dibuat
 KP
peralatan. kecergasan yang diaplikasikan sebelum kemahiran
(i) Jenis pergerakan: dalam kemahiran pusingan sepenuhnya dilakukan secara
 Pergerakan 5 badan dan lompatan. kumpulan.
Pusingan badan  Mengenal pasti otot-otot utama  Membincangkan aktiviti latih
 Pergerakan 6 yang perlu digunakan dalam tubi kemahiran asas gimnastik
Lompatan kemahiran pusingan badan dan irama dalam kumpulan.
(ii) Aspek-aspek keselamatan lompatan.  Membincangkan tentang
Aras 3 kesalahan-kesalahan utama
 Menjelaskan sekurang- yang dilakukan dalam acara
sekurangnya tiga kesalahan gimnastik irama.
teknik lakuan pusingan badan  Menamakan otot-otot utama
dan lompatan semasa aktiviti yang terlibat dalam acara
gimrama . gimnastik irama

27 PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  BCB  Melakukan aktiviti ikut arahan


2. KEMAHIRAN (c) Gimnastik Pendidikan  ICT dengan betul dan selamat.
22 JUL –  KMD  Membincangkan aspek-aspek
Aras 1
26 JULAI Gimnastik pendidikan adalah satu  KBKK keselamatan yang perlu
 Menyatakan aspek keselamatan
pendekatan dalam pendidikan  PAK diambil kira dalam melakukan
yang perlu diambil kira dalam
gimnastik yang memberi tumpuan  PM aktiviti.
melakukan aktiviti gimnastik
kepada pembelajaran individu yang  KP  Membincangkan jenis
pendidikan.
unik dari segi gaya pergerakan, dan pergerakkan yang terlibat
perkembangan pelajar.  Melakukan aktiviti kesedaran
aliran gimnastik pendidikan dalam tema-tema tersebut
(i) Tema gimnastik pendidikan
dengan lancar,berterusan dan
 Tema 6 - Kesedaran aliran
selamat.
 Tema 7
 Melakukan aktiviti dalam bentuk
Kesedaran perkaitan
meniru, memadan danlakuan
dengan orang lain
cermin.
(ii) Aspek-aspek keselamatan

24
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PK 1. Keselamatan Murid dapat :  BCB  Merujuk Akta Perlindungan


3. KEBERSIHAN DAN  ICT Wanita dan Gadis.
KESELAMATAN Akta dan undang-undang Aras 1  KBKK  Kajian kes.
PERSEKITARAN perlindungan wanita dan gadis  KTV  Ceramah.
diadakan untuk melindungi kaum  Menyatakan peruntukan bagi
 KTS  Perbincangan dalam
wanita daripada dieksploitasi oleh melindungi wanita dan gadis
 KMD kumpulan.
orang yang tidak bertanggungjawab. yang terdapat dalam Akta
Perlindungan Wanita dan Gadis.  Melawat agensi terlibat.
(a) Akta dan undang-undang
- Akta Perlindungan Wanita dan  Menyatakan hukuman yang
Gadis boleh dikenakan di bawah Akta
Perlindungan Wanita dan Gadis.

28 PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  BCB  Melakukan aktiviti ikut arahan


2. KEMAHIRAN ( c ) Gimnastik Pendidikan  ICT dengan betul dan selamat.
29 JULAI –  KMD  Membincangkan aspek-aspek
2 OGOS Aras 1
Gimnastik pendidikan adalah satu  KBKK keselamatan yang perlu
 Menyatakan aspek keselamatan
pendekatan dalam pendidikan  PAK diambil kira dalam melakukan
yang perlu diambil kira dalam
gimnastik yang memberi tumpuan  PM aktiviti.
melakukan aktiviti gimnastik
kepada pembelajaran individu yang  KP  Membincangkan jenis
pendidikan.
unik dari segi gaya pergerakan, dan pergerakkan yang terlibat
perkembangan pelajar.  Melakukan aktiviti kesedaran
aliran gimnastik pendidikan dalam tema-tema tersebut
(i) Tema gimnastik pendidikan
dengan lancar,berterusan dan
 Tema 6
selamat.
Kesedaran aliran
 Melakukan aktiviti dalam bentuk
 Tema 7
meniru, memadan danlakuan
Kesedaran perkaitan
cermin.
dengan orang lain
Aras 2
(ii) Aspek-aspek keselamatan
 Mengenal pasti pergerakkan
yang sesuai dengan arahan dan
situasi aktiviti.
 Membincangkan komponen
kecergasan yang diaplikasikan
dalam acara gimnastik
pendidikan.
Aras 3
 Merancang jenis pergerakkan
yang bersesuaian dengan tema.
 Menceritakn pengalaman yang
dialami semasa melakukan
aktiviti

25
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
29 PENILAIAN AKADEMIK 2 ( 5 OGOS – 9 OGOS 2019 )
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ( 10 OGOS – 18 OGOS 2019 )

30 PK 1. Keselamatan Murid dapat :


3. KEBERSIHAN DAN  BCB  Merujuk Akta Perlindungan
KESELAMATAN Akta dan undang-undang  ICT Wanita dan Gadis.
Aras 2
19 PERSEKITARAN perlindungan wanita dan gadis  KBKK  Kajian kes.
 Menjelaskan fungsi dan peranan
OGOS- diadakan untuk melindungi kaum  KTV  Ceramah.
agensi-agensi terlibat dalam Akta
23 OGOS wanita daripada dieksploitasi oleh  KTS  Perbincangan dalam
Perlindungan Wanita dan Gadis.
orang yang tidak bertanggungjawab.  KMD kumpulan.
( b ) Agensi yang terlibat  Melawat agensi terlibat.
 Fungsi dan peranan

31
PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  BCB  Membincangkan aspek-aspek
26 OGOS – 2. KEMAHIRAN ( c ) Gimnastik Pendidikan  ICT keselamatan yang perlu
30 OGOS
Aras 1  KMD diambil kira dalam melakukan
Gimnastik pendidikan adalah satu  KBKK aktiviti.
 Menyatakan aspek keselamatan
pendekatan dalam pendidikan  PAK  Membincangkan jenis
yang perlu diambil kira dalam
gimnastik yang memberi tumpuan  PM pergerakkan yang terlibat
melakukan aktiviti gimnastik
kepada pembelajaran individu yang  KP dalam tema-tema tersebut
pendidikan.
unik dari segi gaya pergerakan, dan
Aras 2
perkembangan pelajar.
(i) Tema gimnastik pendidikan  Mengenal pasti pergerakkan
yang sesuai dengan arahan dan
 Tema 6
situasi aktiviti.
Kesedaran aliran
 Membincangkan komponen
 Tema 7
kecergasan yang diaplikasikan
Kesedaran perkaitan
dalam acara gimnastik
dengan orang lain
pendidikan.
(ii) Aspek-aspek keselamatan
Aras 3
 Menceritakn pengalaman yang
dialami semasa melakukan
aktiviti

26
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

32 PJ ( d ) Pergerakan Kreatif Murid dapat :


2. KEMAHIRAN  BCB  Melakukan kemahiran
3 SEP – Pergerakan kreatif bermaksud  ICT kepelbagaian intepretasi
Aras 1
6 SEP interpretasi idea, perasaan serta  KMD pergerakkan.
 Melakukan langkah-langkah
tanggapan deria yang dilahirkan  KBKK  Membincangkan aspek-aspek
keselamatan dalam aktiviti
secara simbolik melalui  PAK keselamatan yang perlu
pergerakan kreatif.
pergerakan.  PM diambil kira dalam acara
(i) Tema pergerakan  Melakukan kemahiran
 KP pergerakan kreatif secara
pergerakan kreatif dengan
 Tema 11 - Orientasi ruang kumpulan.
kepelbagaian pergerakkan
 Tema 12  Membincangkan peranan
mengikut intepretasi tema yang
Gabungan bentuk dan daya tubuh badan dalam bentuk
diberi..
dalam pergerakan corak rangkaian pergerakkan.
Aras 2
 Tema 13  Menamakan otot-otot utama
 Mengenal pasti peranan tubuh
Penaikan dari lantai yang terlibat dalam acara
badan dalam penghasilan daya
(ii) Aspek-aspek keselamatan pergerakan kreatif.
dan corak yang perlu dibuat
sebelum kemahiran sepenuhnya  Mereka corak rangkaian
dilakukan. pergerakkan yang memenuhi
 Menyatakan komponen keperluan tema.
kecergasan yang diaplikasikan
dalam acara pergerakan kreatif.
 Mengenal pasti otot-otot utama
yang digunakan dalam acara
pergerakan kreatif.

PK 1. Keselamatan Murid dapat :


3. KEBERSIHAN DAN  BCB  Merujuk Akta Perlindungan
KESELAMATAN Akta dan undang-undang  ICT Wanita dan Gadis.
Aras 2
PERSEKITARAN perlindungan wanita dan gadis  KBKK  Kajian kes.
 Menjelaskan fungsi dan peranan
diadakan untuk melindungi kaum  KTV  Ceramah.
agensi-agensi terlibat dalam Akta
wanita daripada dieksploitasi oleh  KTS  Perbincangan dalam
Perlindungan Wanita dan Gadis.
orang yang tidak bertanggungjawab.  KMD kumpulan.
( a ) Akta dan undang-undang  Melawat agensi terlibat.
Akta Perlindungan Wanita dan Aras 3
Gadis  Membuat inferens tentang
( b ) Agensi yang terlibat keberkesanan Akta Perlindungan
Fungsi dan peranan Wanita dan Gadis dalam
melindungi wanita di Malaysia

27
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

33 PJ ( d ) Pergerakan Kreatif Murid dapat :


2. KEMAHIRAN  BCB  Membincangkan aspek-aspek
10 SEP – Pergerakan kreatif bermaksud  ICT keselamatan yang perlu
13 SEP interpretasi idea, perasaan serta Aras 2  KMD diambil kira dalam acara
tanggapan deria yang dilahirkan  Mengenal pasti peranan tubuh  KBKK pergerakan kreatif secara
secara simbolik melalui badan dalam penghasilan daya kumpulan.
 PAK
pergerakan. dan corak yang perlu dibuat  Membincangkan peranan
 PM
(i) Tema pergerakan sebelum kemahiran sepenuhnya tubuh badan dalam bentuk
dilakukan.  KP
 Tema 11 Corak rangkaian pergerakkan..
Orientasi ruang  Menyatakan komponen  Mereka corak rangkaian
 Tema 12 kecergasan yang diaplikasikan pergerakkan yang memenuhi
Gabungan bentuk dan daya dalam acara pergerakan kreatif. keperluan tema.
dalam pergerakan
 Tema 13 Aras 3
Penaikan dari lantai  Mereka cipta rangkaian
(ii) Aspek-aspek keselamatan pergerakkan berdasarkan
intepretasi tema.

PJ ( d ) Pergerakan Kreatif Murid dapat :


2. KEMAHIRAN  BCB  Membincangkan aspek-aspek
Pergerakan kreatif bermaksud  ICT keselamatan yang perlu
Aras 3
interpretasi idea, perasaan serta  KMD diambil kira dalam acara
 Mereka cipta rangkaian
tanggapan deria yang dilahirkan  KBKK pergerakan kreatif secara
pergerakkan berdasarkan
secara simbolik melalui  PAK kumpulan.
intepretasi tema.
pergerakan.  PM  Membincangkan peranan
(i) Tema pergerakan  KP tubuh badan dalam bentuk
 Tema 11 Corak rangkaian pergerakkan..
Orientasi ruang  Mereka corak rangkaian
 Tema 12 pergerakkan yang memenuhi
Gabungan bentuk dan daya keperluan tema.
dalam pergerakan
 Tema 13
Penaikan dari lantai
(i) Aspek-aspek keselamatan

28
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
34
PJ 4. Rekreasi dan Kesenggangan Murid dapat :
17 SEP – 2. KEMAHIRAN  BCB
20 SEP Rekreasi bermaksud aktiviti  ICT  Melakukan aktiviti
Aras 1
terancang untuk memenuhi masa  KBKK perkhemahan secara
 Menyatakan konsep rekreasi dan berkumpulan.
lapang bukan untuk tujuan  PAK
perkhemahan..
pertandingan tetapi untuk  PM  Menyediakan folio individu
merehatkan fikiran dan badan.  Menyatakan langkah berkaitan dengan pelaksanaan
(a) Konsep Perkhemahan: keselamatan semasa melakukan sebelum, semasa dan selepas
(i) Perkhemahan bermaksud aktiviti perkhemahan. perkhemahan.
mendirikan tempat berlindung  Membincangkan aspek-aspek
sementara. Aras 2
keselamatan semasa aktiviti
(ii) Pelaksanaan:  Menyatakan pelaksanaan perkhemahan.
Sebelum, semasa dan selepas sebelum, semasa dan selepas
 Merancang satu aktiviti
perkhemahan. perkhemahan
perkhemahan bersama rakan.
(iii) Aspek-aspek keselamatan  Melakukan aktiviti perkhemahan
 Melaporkan pengalaman
bersama rakan dan guru.
aktiviti perkhemahan
Aras 3
 Menyatakan perasaan semasa
melakukan aktiviti perkhemahan.
 Merancangkan program
perkhemahan

PK 2. Pertolongan Cemas Murid dapat :  BCB  Tunjuk cara.


3. KEBERSIHAN DAN  ICT  Menyediakan folio individu.
KESELAMATAN RICE adalah satu kaedah bantuan Aras 1  KBKK  Menonton video.
PERSEKITARAN awal untuk kecederaan pada tisu  PAK
 Menyatakan maksud RICE dan
lembut (soft tissue injury). EAR  KTV
dalam pertolongan cemas.  KTS
Prosedur pertolongan cemas EAR
adalah untuk menyelamatkan Aras 2
mangsa yang mengalami kelemasan.  Menerangkan kecederaan yang
boleh dirawat dengan
menggunakan prinsip dan prosedur
RICE.
 Menerangkan prosedur EAR.

29
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

35 PJ 4. Rekreasi dan Kesenggangan Murid dapat :


2. KEMAHIRAN  BCB  Melakukan aktiviti
23 SEP – Rekreasi bermaksud aktiviti  ICT perkhemahan secara
Aras 1
27 SEP terancang untuk memenuhi masa  KBKK berkumpulan.
 Menyatakan konsep rekreasi dan
lapang bukan untuk tujuan  PAK  Menyediakan folio individu
perkhemahan..
pertandingan tetapi untuk  PM berkaitan dengan pelaksanaan
merehatkan fikiran dan badan.  Menyatakan langkah
sebelum, semasa dan selepas
(a) Konsep Perkhemahan: keselamatan semasa melakukan
perkhemahan.
(j) Perkhemahan bermaksud aktiviti perkhemahan.
 Membincangkan aspek-aspek
mendirikan tempat berlindung Aras 2
keselamatan semasa aktiviti
sementara.  Menyatakan pelaksanaan
perkhemahan.
(ii) Pelaksanaan: sebelum, semasa dan selepas
 Merancang satu aktiviti
Sebelum, semasa dan selepas perkhemahan
perkhemahan bersama rakan.
perkhemahan.  Melakukan aktiviti perkhemahan
 Melaporkan pengalaman
(iii) Aspek-aspek keselamatan bersama rakan dan guru.
aktiviti perkhemahan
Aras 3
 Menyatakan perasaan semasa
melakukan aktiviti perkhemahan.
 Merancangkan program
perkhemahan

PJ 1. Pengurusan Murid dapat :


3. KESUKANAN  BCB  Membincangkan peranan
Sukan dan permainan  ICT Dasar Sukan Negara .
Aras 1  Membahaskan sukan untuk
(i) Dasar Sukan Negara:  KBKK
 Menjelaskan maksud Dasar kecemerlangan .
 Sukan untuk semua  KTV
Sukan Negara.  Mengendalikan forum tentang
 Sukan untuk kecemerlangan  KMD
 Menghuraikan maksud sukan sukan untuk semua.
(ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah  KP
untuk kecemerlangan.  Melayari laman web untuk
Malaysia:
Aras 2 mendapatkan maklumat
 Struktur organisasi
 Menghuraikan tentang tentang sukan.
 Peranan kepentingan Sukan Untuk
(iii) Teknologi maklumat dalam  Membincangkan sumbangan
Semua. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah
sukan: Aras 3
 Penggunaan multimedia Malaysia ke arah mencapai
 Membincangkan sumbangan Dasar Sukan Negara.
dalam sukan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah
Malaysia ke arah mencapai
Dasar Sukan Negara

30
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

36 PK 2. Pertolongan cemas Murid dapat :


3. KEBERSIHAN DAN  BCB  Tunjuk cara.
30 SEP – KESELAMATAN RICE adalah satu kaedah bantuan Aras 1  ICT  Menyediakan folio individu.
6 OKT PERSEKITARAN awal untuk kecederaan pada tisu  KBKK  Menonton video.
lembut (soft tissue injury).  Menyatakan maksud RICE dan
 PAK
EAR
dalam pertolongan cemas  KTV
Prosedur pertolongan cemas EAR  KTS
adalah untuk menyelamatkan mangsa
yang mengalami kelemasan. Aras 2
 Menerangkan kecederaan yang
Kecederaan dan bantu mula boleh dirawat dengan
(i) Prinsip dan prosedur RICE menggunakan prinsip dan prosedur
 R = Rest (rehat) RICE.
 I = Ice (demahan)  Menerangkan prosedur EAR.
 C = Compression (balutan/
tekanan) Aras 3
 E = Elevation (meninggikan  Menunjuk cara prosedur bantu
bahagian yang tercedera) mula RICE dan EAR.
(ii) Prinsip dan prosedur EAR
 E = Expired (hembusan)
 A = Air (udara)
 R = Resuscitation (resusitasi)

31
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

37 PJ 2. Kerjaya dalam Sukan Murid dapat :


3. KESUKANAN
Aras 1
7 OKT – Kerjaya bermaksud aktiviti yang  BCB  Membincangkan maksud
 Menyatakan maksud kerjaya
11 OKT boleh menghasilkan pulangan atau  ICT amatur, semi profesional dan
dalam sukan.
pendapatan secara langsung atau  KBKK profesional.
tidak langsung.  Menyatakan nama-nama pemain
 KTV  Membincangkan kerjaya
profesional di Malaysia.
 KMD sebagai ahli sukan amatur dan
Status pemain : Aras 2
 PAK profesional secara kumpulan.
 Amatur  Membezakan status amatur,
 Menyediakan folio individu
semi profesional dan profesional
 Semi profesional berkaitan dengan pemain-
Aras 3
 Profesional pemain profesional di Malaysia
 Menghuraikan prospek kerjaya
sebagai ahli sukan amatur dan
profesional.

PJ 3. Isu-Isu Dalam Sukan Murid dapat :


3. KESUKANAN (i) Isu politik dalam sukan dan  BCB  Membincangkan isu-isu politik
permainan:  ICT dalam sukan dan permainan
 Maksud politik dalam sukan danAras 1  KBKK secara kumpulan.
permainan.  Menyatakan maksud politik  PAK  Membahaskan kesan dan
 Peranan dan sumbangan. dalam sukan dan permainan. akibat wujudnya politik dalam
 PM
 Kesan dan akibat politik dalam  Mengenal pasti isu-isu politik sukan dan permainan secara
 KMD
sukan. dalam sukan dan permainan. kumpulan.
(ii) Patriotisme  Menyatakan unsur-unsur  Membincangkan pengaruh
patriotisme dalam sukan dan politik dalam sukan dan
permainan. permainan secara kumpulan.
Aras 2  Membincangkan unsur-unsur
 Menghuraikan kesan dan akibat patriotisme dalam sukan dan
wujudnya politik dalam sukan permainan secara kumpulan.
dan permainan.
Aras 3
 Merumuskan pengaruh politik
dalam sukan dan permainan.
 Merancang aktiviti untuk
mewujudkan unsur-unsur
patriotisme dalam sukan
38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ( 15 OKT – 19 OKT 2019 )
39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ( 21 OKT – 25 OKT 2019 )
40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (28 OKT – 1 NOV 2019 )

32
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT 2019

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

41
SPM
5 NOV –
9 NOV
SPM
42

11 NOV –
15 NOV
43
SPM
18 NOV-
22 NOV

CUTI AKHIR TAHUN

(24 NOV -01 JAN 2020)

33

Anda mungkin juga menyukai