Anda di halaman 1dari 206
KAMUS NU ( NAHDLATUL ‘ULAMA ) (Muhammad Arief Albani)

KAMUS NU

(NAHDLATUL ‘ULAMA)

(Muhammad Arief Albani)

KAMUS NU Copyright © 2015 by (Muhammad Arief Albani)

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from the author.

ISBN (XXXXXXXXXXXXX)

Printed in

2

Table of Contents

(Note: Reference books should always have a Table of Contents, but novels do not require one. If you don’t want a Table of Contents, simply delete this entire page.)

Foreword

1

Preface

3

Introduction

5

Chapter 1

7

Chapter 2

21

Chapter 3

37

Chapter 4

71

Chapter 5

93

Chapter 6

101

Chapter 7

113

Chapter 8

233

Chapter 9

247

Chapter 10

261

Chapter 11

281

Chapter 12

293

3

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

ISTILAH-ISTILAH DALAM NU

A’wan: Bagian dari syuriah yang bertugas membantu tugas rais, yang terdiri atas sejumlah ulama terpandang. A’wan adalah bentuk jamak dari ‘awn yang secara bahasa berarti bantuan.

Hadhratusy Syaikh: Sebutan kepada seorang ulama sebagai pengakuan atas keluasan ilmunya, kemuliaan akhlaqnya, dan keistiqamahannya dalam berdakwah. Istilah Hadhratusy Syaikh di NU merujuk kepada K.H Mohammad Hasyim Asy’ari, pendiri NU.

Jam’iyyah: Perkumpulan yang memiliki ikatan dan aturan baku (organisasi). Berbeda dari jama’ah yang merupakan perkumpulan yang bersifat lepas dan cair. Keduanya berakar dari kata jama’a (berkumpul). Selain Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah induk, ada beberapa badan otonom NU yang juga memakai nama jam’iyyah, seperti Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdhiyyah ( JATMAN) yang menaungi para pengikut thariqat yang mu’tabar; dan Jam’iyyatul Qurra’ wal Huffazh (JQH) yang mengurus pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan tradisi penghafalan dan seni membaca Al- Qur’an.

Katib: Penulis atau juru catat, berasal dari kata ‘kataba’ (menulis). Dalam NU, istilah katib hanya diperuntukkan bagi sekretaris syuriah. Sementara itu, dalam tanfidziah digunakan istilah sekretaris.

Khittah: Visi dasar organisasi NU yang dirumuskan pada awal pendiriannya pada tahun 1926, yakni sebagai organisasi sosial keagamaan yang berjuang di ranah

7

dakwah, sosial, dan pendidikan. Kata khiththah berasal dari kata ‘khaththa (menggaris).

Lajnah: Panitia, komisi, lembaga, atau komite yang secara struktural bertanggung jawab kepada NU. Berasal dari kata ‘lajanah’ yang berarti mengaduk, merekatkan. Ada beberapa lajnah dalam NU, yaitu: Lajnah Falakiyyah, bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan bidang ilmu falak (astronomi); Lajnah Bahtsul Masa’il (LBM), bertugas membahas, mengkaji, dan memutuskan berbagai masalah keagamaan, dengan bersandar pada pandangan ulama dan kitab yang mu’tabar; Lajnah At-Ta’lif wan Nasyr, menangani penerbitan karya dan fatwa ulama NU, kegiatan muktamar, dan lain-lain; dan Lajnah Awqaf, yang menangani harta wakaf baik dari anggota maupun simpatisan NU. Selain lajnah, ada juga lembaga, seperti Lakpesdam, LP Ma’arif dan Lesbumi, dan badan otonom, seperti Anshor, Fatayat, Muslimat, IPNU, dan IPPNU, yang secara struktural lebih mandiri.

(Al-)Muhafazhah ‘alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah: Prinsip dasar ulama NU yang bermakna, “Berpegang teguh pada pendapat terdahulu yang baik, seraya mengambil pendapat yang baru yang jauh lebih baik”. Dengan dasar kaidah itu, NU mempertahankan tradisi salafiyyahnya, namun tidak alergi terhadap pendapat dan interpretasi keagamaan modern yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, hadits, dan ijma’ ulama salaf.

Mustasyar: Dewan penasihat syuriah yang terdiri atas ulama sepuh NU, seperti K.H M. Zen Syukri, K.H Idris Marzuki Lirboyo, dan Tuan Guru Badruddin Turmudzi. Mustasyar berasal dari kata ‘istasyara’ yang berarti meminta petunjuk.

8

Qanun Asasi: Garis-garis dasar ideologi NU yang disusun oleh Hadhratusy Syaikh Hasyim Asy’ ari. Intinya, jam’iyyah NU berpegang kepada madzhab Asy’ariyah (pengikut Syaikh Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy’ari) dan Maturidiyyah (pengikut Abu Manshur Muhammad bin Muhammad Al- Maturidi) dalam beraqidah; pendapat ulama madzhab Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali dalam berfiqih; dan pendapat Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali dalam bertasawuf.

Rabithah Al-Ma’ahid Al-Islamiyyah (RMI): Perkumpulan pesantren NU adalah salah satu badan pelaksana kebijakan NU dalam bidang kepesantrenan. Rabithah berasal dari kata ‘rabatha’ yang berarti mengikat, sedangkan Ma’ahid adalah jamak dari kata ‘ma’had’ yang bermakna pondok pesantren.

Rais Akbar: Secara bahasa bermakna pemimpin besar, jabatan tertinggi dalam struktur kepengurusan Syuriyyah NU saat pertama kali didirikan. Jabatan ini hanya pernah diduduki oleh Hadhratusy Syaikh Muhammad Hasyim Asy’ari. Sepeninggal Mbah Hasyim, istilah rais akbar diganti dengan rais ‘am yang berarti ketua umum.

Syuriah: Berasal dari kata ‘syawara’ yang berarti bermusyawarah. Syuriah ialah badan musyawarah pengambil keputusan tertinggi dalam NU, semacam dewan legislatif dalam negara. Syuriah dipimpin oleh seorang rais ‘am.

Tanfidziah: Berasal dari kata ‘naffadza’ yang berarti melaksanakan. Tanfidziah ialah badan pelaksana harian syuriah. Pemimpin tertinggi Tanfidziyyah tidak menggunakan istilah rais ‘am, melainkan ketua umum.

9

MUQADIMAH QAANUN ASASI

10

مَِّ لا ل

َ

ع ْ ل ِّ

يَ ُ

ُتَ ؤْ ُي ُنْ مَ

و

َ

َ

ءا

م عل

ل

ُ

َ

ُ

ك

ُنَ و

ُ

ُ

ي َ ل ِّ

.ءاشَ َي

ْ

ا

ُةُضَ نََْ

ُ

م ج ِّ سا سلأَ

ِّ

ة

َّ

ِّ

ع

ي

ْ

َ

ل

ُ

ِّ

َ

ِّ

ْ

ا ُنِّ وُنا َقل ْ

ُ

ا ةمَ

ُ

دَقمُ ِّ

َ

لَع

بعَ

ه ُ

د

ِّ ِّ

ْ

ُ

َّ لَع

ُم َّ ِّ ُهُ

ام ُ

م ُ

َ

َ

و ُ

ي ِّْ ح ِّ رلا َّ

ُ

لا

رفُ ْ

ْ

ُلَزََّن

ْ

ل

م

ُ

ْ

لا

ُحَْ

ُنِّ

لَّا َّ

ُ

ُاللُ

ي ِّ

رلا َّ ُ

م

ح ُ

م ْ ُ َ لاَ

ذَن ِّ

ة َ َْ كْ ُ ِّ ْ لا

سبِّ

ْ

ُ ِّ

لل ِّ

ُهُتََآ

و

َ

ُدُ

.

ْ

ُ

ا ري

ً

ُدْ َقَف ُ

ح ُ

الل ِّ

ُنَ اَق

َ َْ

كْ ُ

ة

ح ِّ ْ ُ

لا

ُ . ايًْ

و َُ

َ

َ

ث ِّ ك

ايًْْ خَ ُُتَ ِّوآُ

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambaNya agar menjadi pemberi peringatan kepada sekalian umat dan menganugerahinya hikmat serta ilmu tentang sesuatu yang ia kehendaki. Dan barangsiapa dianugerahi hikmah, maka benarbenar mendapat keberuntungan yang melimpah.

ري ذَن ِّ و

ا

ً

َ

ا

شِِّ َبمُ

ً

و

َ

)٤٦~٤٥ُ:ُ

ادً هِّاشَ

بازح

لأأ

ا

ُكَ اَن

ُ

نمُ

(ُ.ايًْ ِّ

ا

ً

ْ

ل

س رآَ

َ

ْ

ُنَّّ

جا سِِّ

ا

ِ

َ

 

اَيُّهآَ

 

ُلَ

َ

ُلَ اَق

به َِّّنلا

ُآ :

َ

ي

اعَت

َ

و ُ

ِّ ِّ ْ

ن

ه ذ

بِِّ

ِ

ُ

الل ِّ ُلَ

ُ

ِ

ا

ا

ً

عادَ

ي

ِّ

و

َ

Allah Ta’ala berfirman (yang artinya):

“Wahai Nabi, aku utus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan penyeru kepada (Agama) Allah serta sebagai pelita yang menyinari.”

ْ ُ ل دا ِّ ج َ

ُه

م

ْ

ْ

ُ

لِِّّ ُ يبِّ س

َ

و َ

ُ

ُنْ عَ

ْ

ِّ

ةَن س

َ

ُحَ لا

ُ

ُلَّ

ضَ

ْ

ةظَ ِّ ُ

ُ

ُنْ م

َ

ُُبِّ

ع ِّ و ْ َ لا

م

و

َ

ُ

َ

لعْ

ُُ

آَ

وهُ

ُ

َ

)١٢٥ُ:ُ

ِّ َْ

ة

كْ

ْ

ُحِّ لبِِّ

ُ

َّ َ

ُكَ

ر

بِّ

َ

ُنُ

ُلِّ

ا

ِ

نَ ْ دَتْه لبِِّ ُُ

ُلَ

ُه ِّ

َ

ا

ِ

يبِّ س

آَ

ْ

َ

ُكَ

نَّ

ُ

ر

ب

ُ

ل

لنم (ُ.

ا

ي

ِّ

سحْ

َ

ُ

ْ

م

ُ

َ

لعْ

آَ

11

ُ

ُعُ دْ آُ

ِّ َّ لبِِّ

ت

ْ

ُ وهُ

َ

و

َ

“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, peringatan yang baik dan bantulah mereka dengan yang lebih baik. Sungguh Tuhanmulah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya. Dan Dia Maha mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah.”

ُكَ ِّئ َ لوآُ .

آَ

ُهُ َن سحْ

َ

وعُ بَِّّت يَف َ ُلَ وَق

ُنَ

ْ

ُبِّ ا ب ْ للأَ

َ

ا ْ و

ُ

لوآُ

ْ

وعُ مِّ َت سَي ُ نَ ي ْ َِّّ

ْ

ْ

لا ُنَ

ه ُكَ ئ َ لوآُ و

ُْ

ُ

ِّ

َ

. ُاللُ

ُُ

ُ

ُ

ْ

لَّا دا ِّ

ب َ ع ِّ ُْ ُ

شِِّ َبَف

ُنَ ي ْ َِّّ

لَّا

)١٨~١٧ُ:ُرمزلا(ُُ.

هادَ هَ

“Maka berilah kabar gembira hambahambaKu yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang paling baik darinya. Merekalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal.”

ُ

ِّ

ف

ُكْيشَِّ َ

ُ:ُ فهكلا(

ُ

.

َ

ل

ُُ

ُ

ك َ ي

ُنْ

َ

ل

َ

م ُ

ُ

و

َ

ك و َ

ْ

ْ

ايًْْ بِّ كَت

ُهُبِْ ِّ

ا ً

ُِّ

َ

لَ

للَّه

َ

و ُ

ا

ذ ْ خَّتَ ِّ ي م ِّ

ُنَ

ُ

َ

م ُ

لِّ

ي

ُل ْ

لَّا ِّ َّ

ُيْ

و

َ

َ

ل

ُُ

لل ِّ ُدُ

ُ

ُنْ

ُ

ك َ ي ُ

ح ُ

م ْ ُ َ لا

َ

م ُ ل

ْ

و

َ

ْ

ُلِّ ُق

و

َ

ُِّ

ل

ْ

ْ

لا

م

ُ

)١١١

“Dan katakanlah: Segala puji bagi Allah yang tak beranakan seorang anakpun, tak mempunyai sekutu penolong karena ketidakmampuan. Dan agungkanlah seagung-agungnya.”

ُلَ ب سلا

ُ

ه

ُ:ُماعنلأأ

ا (ُ.

وعُبَِّّتَت

ُنَ وقُ َّتَت ُ

ا

ْ

ْ

َ

ل

ْ ُ

ك

و

َ

َّ

ُ

.

َ

ل

ل ُعَ

ُ

ُهُ وعُ

هبِّ ِّ

ْ

بَِّّتاَف

كاصَّ

ُْ

ُ

و

َ

قَت سمُ

ا

ً ْ

م

ي

ك ْ ُ ِّ

ُ

ِّ

لاذَ

ْ

.

ُ

لِِّّ ْ

ُ

َ

يبِّ

س ُ

يطِّ اَ

ْ

اذَ هَ

ُنَّ آَ

صِِّ

نْ عَ

ُ

و

َ

ُكبِّ ْ ُ ُقَ رفَ َّ َتَف

)١٥٣

“Dan sesungguhnya inilah jalanKu (AgamaKu) yang lurus. Maka ikutilah Dia dan jangan ikuti berbagai jalan (yang lain) nanti akan menceraiberaikan kamu dari jalanNya.

12

Demikianlah

Allah

memerintahkan

agar

kami

semua

bertaqwa.”

ُرِّ مْلأَ

ُ

وآُ

ْ

ا

ُلِّ

َ

لو س

ُ

رلا َّ ُ

ْ

او عي طِّ آَ

اللَ

ُ

ْ

ء

ُرِّ

ُ

او عي

ُ

شََ

ْ

ُ

خ ِّ لأا ُ

طِّ آَ

لَّا َِّّ

ن

َ

ُ

ْ

اوُنمَ

ُ

اَيُّهآَ

ُ

و ُ

ا ُلِّو

ِ

يوُِّْآَت

َ

و ُ

آ ُنَ ي

ُآ َ

ي

اَف ُ كن ْ م ِّ

ِ

ُللبِِّ ِّ ُنَ وُن مؤْ ِّ ُت

تُن ك ُ ن

ْ

س ُ رلا َّ ُنُ

َ

و ُ

الل ِّ ُ

َ

ل

ا

ِ

ُيْْ خَ

هُوده رَف ُ

ُ

ف ِّ ُ

ْ

تُعْزَاَنَت

ْ

ُ

ُُ.ُلً

سحْ آَ َ

َ

و

ُلَ ِّذَ

م ِّ و ْ َ لا

ي

َ

و ُ

)٥٩ُ:ُءاسنلا(

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul, kalau mau benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih bagus dan lebih baik kesudahannya.”

ُلَزِّ نْآُ

لَّا َّ

ي ِّ

روهنلا

ُ

َ

ْ

اوعَُ بَّتا

ُ

و

َ

ُهُوصَُ

َ

و

ُُُ.

َ

َن

ْ

اوُنمَ

ُنَ ْ َِّّ

ي

ُهُو

ُنَ وحُ

رزَّعَ

ُ

و

َ

هبِّ ِّ

ُ

ُ

ه ُ

ُ

ْ

لا ُ

ُ

ُ

لفْ ِّ م

ُ

آ

ِّ َ ل

ئ

لَّاَف

ُهُ

عمَ

َ

وآُ

ْ

كَ

)١٥٧ُ:ُفارعلأأ

ا(

“Maka orang-orang yang beriman kepadaNya (Kepada Rasulullah) maka memuliakannya, membantunya dan mengikuti cahaya (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

ُ

نَ ي لَّا َِّّ

ُ

اَنَّب

ر

َ

َ

اَن ل ُ

فغْ ِّ ا ِّ

ْ

ر

ُلا

غ

ُ لوقُ َ

ي ُْ

ه

َ

ِّ

ع ُْ

َ

ت

ُلْ

ج ُنَ ي َِّّ

َ

لَّا

و

َ

ُنَّوقُ ب َ س

ا

ر ُكَ َّن

َ

َ

ِ

نا ِّ وخْ ُ ل

اَن

َ

ِ

و

َ

اوُنمَآ

ُنَ ي لَّ ِّ َّ ِّ

ل

اَنَّب

ر ُنَ و

َ

ُ

لُق

ف ِّ

ُ

دعَْ ِّ

َ

ب

اؤُا

ن

ُنِّ اَيم

ح ِّ

م ِّ

اَنبِّو

ُلَ

و

ُ

ي

لبِِّ

ِ

ُفوؤُ

)١٠ُ:ُشِلحا( ُ.

َ

ر

ُ

13

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansor) pada berdoa : Ya Tuhan ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman: Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

ُ

ُ

بِوعُ شُ

ً

ُ

لَع ِّ

ي

كاَن ُْ ْ ل ع َ ج َ ُ

ُ

نَّ

ا

ِ

ُثَْنآُ

و

َ

كاَقْتآَ ُْ

ُ

و

َ

ُ

َ

ك َ

ُْ

كا َُنقْ لخَ

ك َ

آ

ُ

ذ

ُنْ

م ِّ

ْ

َ

ر

َ

ُر

ُاللَ

الل ِّ

كمَ ْ ُ

ُ

ُدَ نْ

ِّ

ع

نَّ ُ

ُنَّّ

ا

ِ

ساَّنلا

ا

ِ

ُ

ُ

اوُف

را َ عَت َ ل ِّ

اَيُّهآَ

ي

َ

و

ُآ َ

ُلَ

ئا َ

ِّ بَق

)١٣ُ:ُتارجلحاُ)ُ.ُيْبِّخَ

“Wahai manusia, sesungguhnya Aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa kepada Allah di antara kamu semua.”

ُ .روفَُغ

ُ

ُزيزِّ عَ

ُاللَ

ُنَّ

ا

ِ

ُ

ءا ُ م لعُ

َ

ُ

َ

ْ

لا ُ

ه ِّ دا ِّ َ ع ِّ ُنْ

ب

م ِّ

ُاللَ

ُشَ ُيَْ

ام ُ َُّن

َ

ا

ِ

)٢٨ُ:ُرطافلا)

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba- hambaNya hanyalah Ulama.

ُنْ مَ

نْْمَِّف

مُ ُ ْ

ُ:ُ بازحلأأ

ا)ُ

.

ُ

َ

ِّ

ه لَع

ْ

ي

ُلً

ي

ُاللَ

بَت

ِّ

د

ْ

او

دُ هَ اَع

ُ لدَّ َ

ب

او

امَو

َ

ُ

امَ

او ُقدَ صَ

ُ

لا

َ

ُ

رظِّ َتْنَ ي

ُ

ُنْ مَ

ُ

ْ

ن ِّ مؤْ ِّ م لا

َ

ُ

ْ

جرِّ

مُ نْْ م ِّ

ُيَ

َ

ُنَ

م ِّ

ُهُ

ب ُْ

َ

ن ُ ُضَ َق

و

)٢٣

“Diantara orang-orang yang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, lalu di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada

14

yang menunggu mereka sama sekali tidak pernah merubah (janjinya ).”

ُ.

ُيَ

ِّ داصَّ ِّ لا ُ

ق

عمَ

َ

ْ

اوُنو ُ

ُ

ك و َ

ُاللَ

ْ

اوقَُّتا ُ

ُ

ْ

اوُنمَ

آ ُنَ ي

لَّا َِّّ

اَيُّهآَ

ُآ َ

ي

)١١٩ُ: هبوتلا)ُ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan beradalah kamu bersama orang-orang yang jujur.”

)١٥ُ:ُنماقل)ُ.

ُ

َ

ل

َّ

ا

ِ

ُبَ

نَّآَ

ُنْ مَ

ُلَ

س ُعْ بَِّّتا

يبِّ

َ

و

َ

“Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.“

)٧ُ:ُءايبنلأأ

ا)ُ

.

َ

لعَْت

ُنَ و

م

ُ

َ

ُ

ل ُ

تُن ك ُ ن

ْ

ْ

ا ُرِّ

ِ

ك

لَِّّ ا

ُلَ

هْ آَ

ُ او ْ ُ لَآ

ساَف

ْ

“Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya.”

)٣٦ُ:ُءاسِلإ ا)ُ.

ُ

ْ ِّ

ل

ع

ُ

َ

هبِّ ِّ َُ

ل ُ

َ

سْي ل

َ

امَ

َ

ُفُقَْت ل ُ

ُ

و

َ

“Janganlah kami mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.”

15

ُ ءاَغ تْبا ِّ

ُ

و

َ

َ

ُهُْن م ِّ

ُهََباشَ َت

ُاللُ

امَ

و

َ

ف

ِّ

ُ لوآُ

ُ

نوُ سِا رلا

ِّ

َّ

و

َ

َّ ل

ُ

ا

ِ

َّ

ك َّ ذ َ

ر

ُ

ُ

ي

نو عبَِّّت يَف َ

ا

مَ

َّ ل

ُ

ُ

ا

ِ

ا َنبِّ ر َ

َ

ُ

ليوِّ ْآَت ُُ

ُُ

َ

دنْ ِّ ع ِّ

ُ

م ِّ

ي

ُي

ُ

لُق

لَّا َِّّ

امَّ َآَف

ِّ ْ

ُ ل ِّ ْ ع ِّ ْ

ب ْ للأَ

َ

ا

ُ ةَنتْ ِّ

ف

لا

لا

ْ

ا

ُغْيزَ

َ

لعَْ

ُنْ

ْ

ف ِّ

ُ

َ

ُ

ُنَ ي

تْبا

و

َ

ُ

نو ُ لوقُ َ

َ

ي

ُُ

.

ُبِّ

ُ

امَ

ُ

ك ُ

م ُبِِّّو

و

َ

ُهبِّ ِّ

لِِّّيوِّ ُْآَتُ ءاَغ ِّ

ُ

اَّنمَآ

)٧ُ:ُنارعم لآ)

“Adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat kecenderungan menyeleweng, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mustasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan mencari cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui taqwilnya kecuali Allah. Sedang orang-orang yang mendalam ilmunya mereka mengatakan, “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mustasyabihat itu, semuanya dari sisi Tuhan kami” Dan orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran (daripadanya).

ُيََْْغ

ُعْبَِّّتَي

و

َ

ُ.ايًْْ صِّ مَ

ْ

ىدَ ُحُ لا

ُتْ

ُ

ءا س َ

َ

و َ ُ

َ

ل

ُُ

بَت

َ

امَ

ُ

لِِّّ صْ ُن

ُ

دعَْ ِّ

َ

ب

ُنْ

م ِّ

َّ

ل

وَت

َ

امَ

ُلَ

رلا َّ

س ُ

و

ْ

لِِّّ

ُ

وُن ُ

َ

ُقِّ

يِّْ َ

قاشَ ِّ َي

ْ

ُنْ مَ

و

َ

َ

يبِّ س

ُ

نََّجَََ

َ

ن مؤْ ِّ م لا ُلِّ

ُ

ُ

ْ

و ُ

)١١٥ُ:ُءاسنلا)

“Barang siapa menentang Rasul setelah petunjuk yang jelas padanya dan dia mengikuti selain ajaran ajaran orang mukmin, maka Aku biarkan ia menguasai kesesatan yang telah dikuasainya (terus bergelimang dalam kesesatan) dan Aku masukkan mereka ke neraka Jahanam. Dan neraka Jahanam itu adalah seburukburuknya tempat kembali.

16

ُنَّ آَ

ا

و ْ

َ

لعْ ا

م

ُ

و

َ

ُةًصَّ آخ

ُكْ ُ ْن م ِّ

و ْ ُ لظَ

ا

َ

م

ُ نَ ي ْ

لَّا َِّّ

)٢٥ُ:ُلافنلأأ

ا)ُ

َ

صِّ ُت ُ ل

ُبَّ َ

.

ي

ْ

ُبِّ اَق

ِّ ْ

لا

ع

ِّ

ةَنتْ ف

ً

ا وقَُّتا

و

َ

ُُاللَ

ْ

ُ

ُدُْي

دشَ ِّ

“Takutlah kamu semua akan fitnah yang benar-benar tidak hanya khusus menimpa orang-orang dzalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat dahsyat siksaNya.”

)١١٣ُ: دوه) ُ .راَّنلا

ُ

ُ

ُكُُ

س

َّ

مَتَف َ

او

م

ُ

َ

لظَ

لَّا َّ ُلَ ا

ِ

ُنَ ي ِّ

اونُ ك ْ

َ

رَت

لو

“Janganlah kamu bersandar kepada orangorang dzalim, maka kamu akan di sentuh api neraka.”

ُ

ساَّنلا

امَ

ُ

ُاللَ

اهَ دُوُق

و

َ

رنَّ

ا

ً

ُنَ وصُ عْ

َ

ي

َ

ل

كي ْ ُ لهْ ِّ آَ

ُدادَ شِّ

ُ

ْ ُ

ك

ُ

سفُْن

َ

غ ِّ

ُنَ و

ُآَ

اوُق

اوُنمَ

َ

آ

لَّا َّ

اَيُّهآَ

ُنَ ي ِّ ُ

ا َ يْْ َ

ُ

لَع

ُةُ

ُ

نَ و عفْ َ ي

ل

ي

و

َ

َ

ُ

و

َ

ظلَ

ُ

ُ

ك َ ئلَ ِّ

ة

مَ

رمَؤْ ُي

ُ

ُامَ

َ

را ج ُ

َ

َ

َ

ح ِّ ْ ُ لا

َ

آَ

ُ

و ُْ ه رمَ

)٦ُ:ُيمرحتلا)ُ.

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di atasnya berdiri Malaikat- malaikat yang kasar, keras dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan kepada mereka.”

ُ.

وعُ م

ُنَ

ْ

َ

سَي ُ

ْ

َ

ل ُْ ه

و

َ

ُ

َ

ا َنعْ ُ سِّ

ُ

لاَق ُنَ ي َِّّ

ْ

لَّكََ

ُاُون

و

ْ

ُ

كَت

و

ا

ْ

َ

ُ

ل

و

َ

ا)

)٢١ُ:ُلافنلأأ

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang mengatakan “Kami mendengar”. Padahal mereka tidak mendengar.”

17

ُ.

ُ

ُ ِّ

ل

ن و قعَْ

َ

ْ

ي

َ

ُ

ل

ُنَ ي

لَّ َِّّ

ا

ُْ

ُ

ك ُ

ب

ْ

لا

ُ

مصه لا

ه

الل ِّ

ُ

ُدَ نْ

ِّ

ع

ُبِّ ا

ولََّ ا

َ

شََ َّ

ُ

ُنَّ

ا

ِ

)٢٢ُ:ُلافنلأأ

ا)

“Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata, menurut Allah, ialah mereka yang pelak (tidak mau mendengar kebenaran) dan bisu (tidak mau bertanya dan menuturkan kebenaran) yang tidak berfikir.”

ُ

ْ

لبِِّ

رمُ ْآ َ و

ُ

ي

َ

فو ِّ رعْ

ُ

م

َ

ُيِّْْ ُخَ لا

لفْ ِّ

ْ

ُ

ْ

ُنَ و

ُلَ

ه ُكَ ئ َ لوآُ

ُ

نَ وعُ دْ َ

ي

ِّ

َ

و ُرِّ

ُ

آُ

ُ

لا

ْ

م

ُ

ا

ُ

ِ

ةمَّ

َ

كنْ

)١٠٤ُ:ُنارعم لآ)ُ .

ُنَ وحُ

لا ُُ

ُ

م

كْن ْ ُ م ِّ

ُُنِّ عَ

ُ

ُنْ كَت ْ ل

ُنَ و َ نْْ َ ي

ْ

و

َ

و

َ

“Dan hendaklah ada di antara kamu, ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang orang yang beruntung.”

ْ

ُنِّ ا

ودْ عُ

َ

لا

و

َ

ث ِّ ل ِ ا ْ

ُ

ْ

َ

لَع

اوُن

وا

َ

عَت

َ

َ

ُ

ُبِّ اَق

ل

و

َ

ى وقْ َّتلا و َ

َ

دشَ ِّ

ع ِّ ْ لا ُدُ ي

)٢ُ:ُةدئالما) ُ .

ْ

لا

ُبِِّ ِّ

ُاللَ

َ

لَع

اوُن وا عَت

َ

و

َ

َ

و

َ

اوقَُّتا

ُ

ُنَّ

ُُاللَ

ا

ِ

“Dan saling tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa; janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat dahsyat siksanya.”

ُاللَ

وقَُّتا و

ا

ْ

َ

وطُ ُبِّا

ا

ْ

و َ

َ

ر

و ْ ربِّاصَ ُ

ا

و

َ

ا بُُِِّصْ ا

ْ

و

وُنمَ

ا

ْ

آ

)٢٠٠ُ:ُنارعم لآ)ُُ.

ُنَ ي َِّّ

ْ

لَّا

اَيُّهاَ

ْ ُ

َّ

ُآ َ

ي

َ

وحُ لفُْت ُ ك ل ع

ُنَ

ْ

ِّ

ُ

َ

ل

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kami dan kuatkanlah kesabaranmu serta berjaga-jagalah (menghadapi serangan musuh diperbatasan). Dan

18

bertaqwalah

keberuntungan.”

kepada

Allah

الل ِّ

َ

ة

ُ

ِّ

َ

معْ ِّ

ُ

ن

ُ

ه ُ ِّ ِّ معْ نبِّ

ت َ

ْ

ُ

ك ذا

و

َ

او

ُ

ر

َ

وُق

ا

ْ

رفََت َّ

ْ

ُ

لُق

ل

و

َ

ُ

ُيَ ْ

َ

ب

َ

تُحْ بصْ َآَف

ْ

كبِّ ْ ُ و

ُ

agar

kamu

mendapat

ا ع ً ي ْ جَِّ ُ

َّ لَآَف

ُفَ

الل ِّ

ُ

ءادَ عْ آَ

ً

ُ

ُلِّ

ْ

ب

ُ

ُبَ ِّ

تُنْ ك ُ

ْ

ُ

ا و ْ مصِّ َتعْ ا و

َ

لَع

ُ

ُذْ

ا

ِ

ي

َ

ُ

ُ ك ْ ْ

)١٠٣ُ:ُنارعمُلآ) ُ .

ُنًّا وخْ ا ِ

َ

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah ni’mat Allah yang dilimpahkan kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan lalu Allah merukunkan antara hati-hati kamu, kemudian kamupun (karena nikmatnya) menjadi orang-orang yang bersaudara.”

عمَ

َ

ُ

ُاللَ

ُنَّ

ا

ِ

و بُُِِّصْ ا

ا

ْ

و

َ

ك ْ ُ

ُ

ُيُْرِّ

ْ

ُ بهَ ذَت

َ

و

َ

ا و ُ لشَ فْ َتَف

ْ

)٤٦ُ:ُلافنلأأ

َ

ل

ُ

ْ

ا) .

وعُزَاَنَت

ا

و

َ

يرِّ بِّاصَّ لا

ُنَ ْ

“Dan janganlah kamu saling bertengkar, nanti kami jadi gentar dan hilang kekuatanmu dan tabahlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang tabah.”

ُ

َّ ل

ْ ُ

ُ

ك ع

َ

ل

َ

ُاللَ

وقَُّتا

ا

ْ

و

َ

ك ْ ُ ْ وخَ َ آَ

ُ

ي

ُيَ ْ

َ

ب

وحُ لصْ ِّ َآَف

ا

وخْ

ُة

َ

ا

ِ

ُنَ

ْ

وُن مؤْ ِّ م

ُنَ

ْ

لا

ْ

و

ُ

ام ُ َُّن

َ

ْ

ا

ِ

)١٠ُ:ُتارجلحا)ُ .

ُحَُ

رُت

ْ

“Sesungguhnya orang-orang itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua Saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu dirahmati.”

19

اًت يبِّْثَت

ْ

اطً ا

َ

صِ ِّ

ُدَّ شَ آَ

و

َ

َ

ُُهل

م ُ ايًْْ خَ

ا

كََ َ

ل

ْ

ُنَ

ي ظِّ عَ

هاَنْيدَ ُ

ُْ

َ

َهو

ُ ل

َ

ً ْ

م

ُ

ن وظُ عَ و

هبِّ ِّ

ا

ُ

َ

آَ

رجْ

ً

ْ

ْ ُ ي

َ

ُنَّّ ُ

لَ

امَ

ُ نْ م ِّ

و

ا

ْ

ُْ

َ

ُ

ل

عَف

ُ

منََُّآَ

ْ

ا

ُ

ً ْ

م

ِّ

َ

ُ و ل

ْ

اذً ا

و

َ

َ

َ

هاَنْيَت ُ ل

و
ِ

ي قَت سمُ

)٦٨~٦٦ُ:ُءاسنلا)ُ.

ْ

“Kalau mereka melakukan apa yang dinasehatkan kepada mereka, niscaya akan lebih baik bagi mereka dan memperkokoh (iman mereka). Dan kalau memang demikian, niscaya Aku anugerahkan kepada mereka pahala yang agung dan Aku tunjukan mereka jalan yang lempang.”

َ ُاللَ

ُ ع َ َ ل

م

ُ نَّ ا

َ

و
ِ

َ

اَن ل ب ُ س

ُ

م ُ نَّ ا َ و ِ َ اَن ل ب ُ س ُ ُ مُ

ُ مُ نَّْ َ دْ ِّ

ْ

ي

نََْل

اَن

ْ ف ِّ

ي

و ْ ُدُ هَ ا

ا

ُنَ ي ْ لَّا َِّّ

و

َ

ْ

لا

ج

َ

. يِّْ َُ ن سحْ

ِّ

م

ُ

)٦٩ُ:ُتوبكنعلا)

“Dan orang-orang yang berjihad dalam (mencari) keridloanKu, pasti Aku tunjukan mereka kejalanKu, sesungguhnya Allah benarbenar bersama orang-orang yang berbuat baik.”

وُنمَ آ

ا

ْ

ُنَ ي َِّّ

ْ

لَّا

اَيُّهآَ

ُآ

َ

ي

ُ

بِّ َِّّنلا

ُ

َ

ه

لصَ ُي

لَع ُُُ . ا

ُنَ

و

ْ

م ي ل ِّ سَت

ً ْ

ْ

ُهَُت

ا و ْ

ئلمَ ِّ و

َ

َ

م ُ

ِّ س َ و ُ ه ي لَع

ل

َ

ُ

ِّ

ْ

َ

ك

ُاللَ

ا و

ْ

ا

ه

لصَ

ُنَّ

ِ

)٥٦ُ:ُبازحلأأ

اُ)

“Sesungguhnya Allah dan Malaikatmalaikat bershalawat untuk Nabi. Wahai orangorang yang beriman bershalawatlah kamu untuknya dan bersalamlah dengan penuh penghormatan.”

20

ُ

م ْ نَْْي ُ َ ب

َ وشُ ْ

ر

ى

ه رمْ آَ

ُْ

ُ

ُ

و

َ

ُةَلَ

صَّ لا

ومُاَقآَ

ا

ْ

َ

و ُ

ُُُ

و ُ با جَت سا ُنَ ي ْ لَّا َِّّ

ا

ُام َّ م ُ ِّ

ْ

ل

َ

ْ

َ

ُ

ْ

م ُبِِّّ ر ِّ

و

َ

َ

و

. ُ

ن وقُِّ فنُْ ي ُْ

َ

ْ

هاَنقْ زَ

َ

ر

ُ

)٣٨ُ:ُىروشلا)

“Dan (apa yang ada disisi Allah lebih baik dan lebih kekal juga bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, mendirikan shalat dan urusan mereka (mereka selesaikan) secara musyawarah anatara mereka serta terhadap sebagaian apa yang aku rizqikan, mereka menafakahannya.”

ُ)١٠ُ:ُةبوتلا)ُ.

نْْعَ

مُ ْ

ُ ُ

ُاللُ

ضِّ َ

ر َ ُنا

َ

سحْ

بِِّ ِ

ُ

ُْ ه

ي َُِّّ

ْ

وعَُ ْ

بَّتا ُنَ

لَّا

و

َ

“…. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka (Muhajirian dan Anshar) dengan baik, Allah ridla kepada mereka.”

:

تجْ ِّ ل ِّ

حآَ

ُدُ

آَ

امَّ

عَْ

ب

َ

ُ

ل

لَّا َّ ُ لصَ َّ

ُ

ْ

ا

رمْ لأأ

ُ

ُ

وهُ

ُ

ُ

َ

الل ِّ

ُ

ُ لآَّتلا و

َ

ُدَ ا

ت

َُ ِّ ل ِّ ا ْ

ُلَ اَق

ُدْ َق

و

َ

ُفَ

لو س

ُ

ر َ

و ُفَ

َ

ُفَ

را عَّتلا و ُعَ

ُ

َ

َ

ا

م

َ

َ

ك

ي

ْ

. ُهُ َتَ عفَْنمَ

ُد

َّ

َ

ا ْ ُنَّ

اَف

ِ

َهُيَْ

ُُلُ

َ

ي ِّ

ُاللُ

: ُ

و َ ُ هي ِّ لَع

ل

س َ

Sesungguhnya pertemuan dan saling mengenal persatuan dan kekompakan adalah merupakan hal yang tidak seorangpun tidak mengetahui manfaatnya. Betapa tidak, Rasulullah SAW benar-benar telah bersabda yang artinya:

21

يشَّ

ُذهاشَّ

ُنُ اطَ

ْ

لا ُهُتْفَطَ َتخْ

ا ِّ

ُ

م ْ نْْ ُ م ِّ

لا ذشَ َّ

ُ

ْ

ا

َ

ذ

ْ

اَف ُ

ِ

ةَعا ِّ

ُ

م ِّ ُ

ُ

الل ِّ ُدُ َ

ي

طَت ِّ

ُيَُْكَ ََ

ُ

عمَ

َ

ُ

بْئلَِّّ ا ُفُ

ج ُ

م َ ُ َ لا

ُ

(هباتك في يطوي سلا ظفالحا هركذ)ُ

نَََغ لا ُنَ

ِّ

“Tangan Allah bersama jama’ah. Apabila diantara jama’ah itu ada yang memencil sendiri, maka syaithanpun akan menerkamnya seperti serigala menerkam kambing.”

ُنْ آَ

ا ع ً ي ْ جَِّ ُ ْ ُ

ي ق ِّ ُ

ْ ُ

ك

ُ

ُ

َ

ل

َ

ُضَ يََْْف ُثًلَ َث

ُبَ ِّ

ْ ُ

ك

ل

ُهُ

ك َ َ

و

ي

و

َ

هُ َّ ل

ُ

ُلِّ ا

و

َ

ُنْ مَ

ْ

لا ُ

م

َ

ْ

ُثًلَ َث

هبِّ ِّ

ُ

ْ ُ

ك

ْ

ا

و

ُ

َ

ل

ُضَ

ْ َ

ر

َ

ُ

ل

ي

ُاللَ

ر

و ْ مصِّ ُ َتعَْت ُنْ آَ

ا

َ

ُنَّ

ا

ِ

بعَْت

ُ

الل ِّ

َ

ُلِّ

ْ

ب

ْ

اًئْيشَ

وُ

ا

ْ

ةَعاضَ ا

ُ

ُ

كشِِّ ْ ُت

ُهُ ودُ ُ

َ

ْ

و

وُق

ُ

،ا

ْ

رفََت ل

َّ

ُ

و

َ

ْ ك َ و َ ُلَ اَق

ثْ

و

َ

َ

ك ُْ رمْ َ

ُ

ُل

ْ

ك

ل

ك َ َ

هُ ر

َ

ُ

و

ي

.

آَ

ُاللُ

.

صَاَنَت ُنْ آَ

َ

ُ

و

َ

َ

ُ

و ُلِّ اؤَ

ِ

سلا ُةَُ

ه

“Allah Ridho kamu sekalian menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun.“ Kami sekalian berpegang teguh kepada tali (agama) Allah seluruhnya dan tidak bercerai berai; Kamu saling memperbaiki dengan orang yang di jadikan Allah sebagai pemimpin kamu. Dan Allah membenci bagi kamu; saling membantah, banyak tanya dan menyia- nyiakan harta benda.’’

لصَ َّ

ُ

َ

ُ

ُ

ل

الل ِّ

َ

و

ُ

الل ِّ

ُ

لو س

َ

ُ

ر َ

و

ُ

ك و َ

َ

ُ

بَت ُ

َ

اوضُ َغا

ُدَ ا

َ

ع ِّ

ب

ل

وُن و

ا

ْ

ْ

.

ُلَ اَق: ُلَ اَق ُهُنْ عَ

اوشُ جَ اَنَت

ُض عَْ

ب

ُ

َ

ل

يَ ب

ُ

ْ

ِّ ع

و

َ

ُ

ُاللُ

اودُ

َ

لَع

رهُ َ

ْ

ُبِّ آَ

َ

ه لَع

ِّ

ْ

و َ ُ

َ

ُ

ل

و

ي

ا و ر

ْ

ُ

ضِّ

َ

ر

َ

َ

ُلَ :

َ ي

ر

ُ َ َّ

ل

س

َ

َ

ُةَ

ُنْ عَ

ُاللُ

سا َُ

َ

ت

كضُ ْ ُ عَْ

ب

ُ

ُ ُعْبَِّي

ُ

ُ َ بادََت

ا

ِ

(لسم هاورُ)ُ

ُنًّا وخْ

َ

22

“Janganlah kamu saling dengki, saling menjerumuskan, saling bermusuhan, saling membenci dan janganlah sebagian kamu menjual atas kerugian jualan sebagian yang lain, dan jadilah kamu, hamba-hamba Allah, bersaudara.”

ءاضَ ِّ عْ لأَ

ُهُنْ عَ

اهَ دُارَ ْفآَ

كََْ

ُ

ْ

م

ُ

س

ْ

ُجِّ لا

ُ

و

َ

ى

ُمِّ

رَت

َ

ُ

ف

ُ

ِّ

:رعاشلا لاق

ُجِّ لكََ

ُ

ْ

ُ

ُ

ةمَّ ُ

ل

وضْ عُ

ْ

ا

* سْ

َ

ُ

ُةُدَ يْ

ُ

ةفَ ي ظِّ

ْ

ْ

لا ُ

َ

ح ِّ و

و ُُ

َ

َ

ل ُ

ُ

ل

* عنْ صَ

ُ

ُ

ُ ءاَنغْ ِّ سا

ت

ْ

ام ُ َُّن

َ

ا ِّ

ُكه ُ

Suatu Umat bagaikan jasad lainnya, orang-orangnya ibarat anggota anggota tubuhnya, setiap anggota punya tugas dan perannya

ُ ُ ةطَ ِّ َ لاخَ م ْ ُ لا و َ ِّ ُ عا
ُ
ُ
ةطَ ِّ َ لاخَ
م
ْ
ُ
لا
و
َ
ِّ ُ
عا تجْ ِّ ل ِّ
م
َ
ا ْ
ُنَ
م ِّ
ُُهل
م ُ ُدَُّب
َ
َ
ْ
ُ
ل
ُ
ساَّنلا
َ
ُنَّ آَ
ُ
ِّ
م و ْ لعْ م
ُ
لا
ْ
َ
ُنَ م
ِّ و
َ
ُوُهَف
ُ
َ
،
ه تا جا
ِّ ِّ
َ
ح
َ
ِّ ع ْ مِّ ُبَ ِّ
ُ
ي
ُلَّ
قَت ِّ سَي
م
َ
ْ
ُنْ آَ
ُنُ
ك ُُُي ل
ِّ
ْ
ُ
ُدَ
حا ِّ و
لا
ْ
رفَ
لا
ْ
َ
ُدَ
ْ
ُنَّ َ
لأ ِّ
ُ
ُ
ِّ ِّ
ه
تمَّ
آُ
ُلَ
ا
ُبُ
ل
ِّ ُيَْ
ي ِّ
لَّا َّ
ْ
ِّ ُ
عا تجْ ِّ ل ِّ ا ْ
م
َ
ُلَ
ا
ة ُ ِّ
ر
َ
وضَُّ ْ
َّ
لا
ُ
ِّ
ك ُُ
بِّ
ُ
رظَ ضْ مُ
ي
ِ
ِ
ُ
ُبِّ
و ُ لقُ ْ
ْ
لا
ُطُ ا
ب ِّ را
َ
ت
ْ
و
ْ
َ
ُُدا
تِِّّ ل
َُ
اَف
.
َُ
يْْ ضَّ لا
و
َ
ُشَِّ َّ لا
ا
َ
نْْعَ
ُ
عَفدْ َ ي
ُيَْْ ُخَ لا
ْ
ُ
و
َ
ُ
ُ
ُ
ة
م
َ
كََِّ
ُ
لَع
َ