Anda di halaman 1dari 18

ANDREW CHOO EXAM TIPS

2019 PT3 SEJARAH (KSSM)


CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KABT

TINGKATAN 1
BAB 1 Mengenali Sejarah
1. Cara memelihara dan memulihara BAB 3: ZAMAN PRASEJARAH
bangunan bersejarah: [KBAT] 1. Kepentingan penemuan lokasi
a. mewartakan bangunan-bangunan Zaman Prasejarah di Asia Tenggara:
bersejarah sebagai Warisan Dunia. a. membuktikan keupayaan manusia
b. Kerajaan perlu mengekalkan Prasejarah menjalani kehidupan
bangunan-bangunan bersejarah seharian
walaupun tempat tersebut b. membolehkan kita mengetahui ciri-
mempunyai nilai komersial ciri kehidupan manusia Zaman
c. perlu menjaga struktur binaan Prasejarah
bangunan-bangunan bersejarah c. membuktikan pencapaian mereka
supaya keunikan seni binaannya setanding dengan manusia Zaman
dapat dikekalkan Prasejarah di tempat lain.
d. Mempromosikan bangunan 2. Kepentingan memelihara dan
bersejarah kepada masyarakat memulihara tinggalan Prasejarah
tempatan dan pelancong asing. [KBAT]
a.Mengekalkan keunikan warisan
BAB 2: ZAMAN AIR BATU tinggalan Zaman Prasejarah
1. Sebab menghargai sumber sejarah b.Memahami cara hidup masyarakat
[KBAT] zaman silam
a. menjadi inspirasi generasi masa c. Memahami warisan bangsa dan
kini negara
b. Meningkatkan semangat d.Mengukuhkan jati diri / semangat
patriotisme patriolitik
c. menjadi bukti lewujudan e.untuk tatapan generasi hadapan
masyarakat zamn Prasejarah 3. Cabaran Zaman Pra-sejarah
d. menjadi tarikan pelancongan a. Kesukaran mencari makanan
e. sumber rujukan kajian dan b. Ancaman cuaca buruk
penyelidikan c. Ancaman binatang buas
f. menjadi warisan negara 4. Kepentingan menghargai kemajuan
2. Faktor mempelajari Zaman Air Batu masyarakat Prasejarah / Nilai yang
- memahami kepupusan haiwan boleh dicontohi [KBAT]
- memupuk sikap sayang alam sekitar a. Melahirkan rasa bangga dengan
- menghargai warisan bumi pencapaian kemajuan masyarakat
- bersyukur dengan ciptaan Tuhan Prasejarah.

1
b. Menjadi iktibar kepada kita untuk masyarakat kini mengembara
mencontohi semangat kegigihan sebagai pelancongan.
dan ketekunan mereka.
c. Mendorong kita bertindak secara
arif dan bijaksana. BAB 4 MENGENALI TAMADUN
1. Pencapaian Malaysia [KBAT]
5. Sebab bersyukur dengan a. Pembinaan PETRONAS
pencapaian Negara [KBAT] b. Pembinaan Jambatan Pulau Pinang
a. Kerajaan telah menyediakan c. Pembinaan lapangan Terbang KLIA
banyak kemudahan seperti d. Perkembangan pesat dalam bidang
pendidikan, kesihatan, ekonomi
pengangkutan dan sebagainya 2. Masyarakat kini kurang bertamadun
b. Dapat menikmati keselesaan hidup [KBAT]
seperti peluang pekerjaan, a. mementingkan nilai materialistik
makanan, pakaian dan sebagainya. b. tidak bermoral/masalah social
c. Negara aman dan damai iaitu berleluasa
rakyat hidup bersatu-padu dan c. kes jenayah berleluasa
selamat. d. mengamalkan riba/rasuah
6. Kepentingan meningkatkan hubungan kekeluargaan semakin
kemajuan negara dalam bidang longgar
teknololgi [KBAT]
- menjadi sumber eksport negara BAB 5 TAMADUN AWAL DUNIA
- membentuk masyrakat yang kreatif 1. Sebab pembentukan tamadun awal
dan inovatif dunia bermula di lembah sungai
- meningkatkan semangat jati diri [KBAT]
- memberikan kehidupan yang selesa a. Sungai membekalkan air untuk
7. Perbezaan aktiviti prasejarah minuman.
dengan masyarakat kini b. Sungai membekalkan air untuk
- peralatan prasejarah adalah kuno tanaman.
seperti tulang atau batu tetapi c. Sungai berperanan sebagai sistem
masyarakat kini menggunakan perhubungan yang utama.
teknologi yang canggih. d. Tanah di lembah sungai subur,
- Pertanian dan penternakan pra- sesuai untuk bercucuk tanam.
sejarah adalah sara diri tetapi e. Kawasan di lembah sungai sesuai
masyrakat kini adalah komersial untuk membuat petempatan.
- Pra-sejarah memburu binatang 2. Kepentingan pemimpin dalam
untuk mendapatkan makanan tetapi pembinaan sesuatu tamadun [KBAT]
masyarakat kini memburu sebagai a. Membentuk kerajaan yang tersusun.
hobi b. Memajukan sistem ekonomi
- Pra-sejarah mengumbara untuk c. Mengekalkan keagamaan negara
mencari makanan tetapi d. Menjamin keselamatan negara

2
3. Faktor peningkatan sesebuah 7. Pembinaan bandar terancang boleh
Tamadun [KBAT] merancakkan perkembangan
a. kestabilan politik ekonomi sesebuah negara.
b. pemimpin yang berwibawa dan a. melancarkan sistem perhubungan
dinamis dan pengangkutan
c. hubungan dengan tamadun b. mempercepatkan urusan
lain/hubungan diplomatik penghantaran barang
d. perkembangan pemikiran dan c. mengelakkan kesesakan lalu lintas
kemahiran d. melancarkan urusn perdagangan
e. perkembangan agama/ pendidikan / 8. Kepentingan bandar terancang
falsafah / sains/ teknologi kepada masyarakat [KBAT]
f. perkembangan ilmu pengetahuan a. menjamin keselesaan penduduk
g. kemajuan perdagangan ekonomi b. mewujudkan bandar yang lebih
4. Kepentingan menghargai mudah ditadbir dan selamat
sumbangan tamadun awal dunia. c. memudahkan pemantauan sistem
a. Meningkatkan kemajuan dalam pengurusan jalan, perparitan,
kehidupan kita pembentungan dan sistem lain di
b. Menyumbang kepada kemajuan bandar
dalam sistem politik, ekonomi dan d. menjamin kualiti hidup dan
sosial kesejahteraan penduduk
c. Mempengaruhi kehidupan manusia e. mewujudkan pemandangan dan
sehingga kini imej kawasan bandar yang baik
d. Menjadi inspirasi kepada
perkembangan tamadun manusia BAB 6 PENINGKATAN TAMADUN
pada hari ini YUNANI DAN ROM
e. Menjadi dorongan kepada kita 1. Kepentingan memelihara dan
untuk meningkatkan penciptaan memulihara seni bina sejarah.
dalam pelbagai bidang [KBAT]
5. Seni bina harus dipelihara kerana: - Menjadi warisan sejarah negara,
a. Menjadi bukti kegemilangan - sumber pelancongan
tamadun awal - tatapan generasi masa kini dan
b. Menjadi tatapan generasi kini dan akan datang.
akan datang - Dapat memahami sejarah tanah air.
c. Mencontohi nilai kreatif masyarakat - Dapat menjadi inspirasi untuk
tamadun awal memajukan seni bina negara.
d. Negara lebih dikenali melalui hasil - Sumber rujukan sejarah yang
seni dan sastera. penting
6. Kepentingan Sistem tulisan - Dapat dijadikan sebagai iktibar
tamadun awal untuk mempertahankan kedaulatan
a. menyimpan rekod negara.
b. menulis perkara penting tentang - Bukti kukuh tentang peristiwa
masyarakat mereka sejarah yang benar-benar berlaku.
3
2. Iktibar - pertukaran teknologi dengan
- Berusaha memajukan diri negara-negara yang lebih maju
- Meningkatkan kemahiran dan - sokongan daripada pentadbir
pengetahuan terutama dalam bentuk bantuan
- Mempelajari dan menguasai kewangan
teknologi terkini
3. Bagaimana negara kota boleh BAB 7 PENINGKATAN TAMADUN
membina seni bina bertaraf dunia INDIA DAN CHINA
[KBAT] 1. Perluasan kuasa tidak berlaku kini
- Menjalin kerjasama dengan pakar kerana:
seni bina dunia - Perlu menghormati kedaulatan
- Menawarkan kursus seni bina negara lain
moden dan terkini - Perlu menghormati hak asasi
- Membina bangunan bercirikan manusia
identiti tempatan - Peperangan mengorbankan nyawa
- Mencontohi teknologi seni bina dari yang banyak
negara maju - Bangunan harta benda termusnah
4. Kepentingan rakyat untuk - kemerosotan ekonomi
menyuarakan pendapat [KBAT] - kesengsaraan dan penderitaan
- untuk kebaikan bersama hidup
- kebebasan bersuara dalam negara 2. Kepentingan semangat kerjasama
yang rakyat berbilang bangsa dalam pembinaan sebuah tamadun
- guna saluran yang betul untuk [KBAT]
berkongsi pendapatan a) Mewujudkan kestabilan politik
- Rakyat lebih bekerjasama b) Mengembangkan ekonomi
5. Cara-cara mengukuhkan c) Menjamin keselamatan negara
pentadbiran yang stabil [KBAT] d) Menjamin keamanan
- mengamalkan sistem demokrasi 3. Cara-cara mengelakkan peperangan
- semua rakyat diberi hak memlih KBAT / mengekalkan kedaulatan
pemimpin - mematuhi piagam PBB
- menguatkan sistem ketenteraan - tidak mencabar kedaulatan negara
- senjata moden perlu digunkan di lain
medan perang - menanam kesedaran akan
- memastikan kemanan negara pentingnya keamanan
- melantik pemimpin yang bijak - berbaik-baik dengan semua negara
6. Iktibar kejayaan Seni bina Rom - menghormati pendirian negara lain
[KBAT] - menghormati hak asasi manusia.
- kepakaran membangunkan seni - mengukuhkan perpoaduan
bina masyarakat
- keboleha membina bangunan yang 4. Kepentingan sistem pendidikan
tahan dan kuat keperluan kepada [KBAT]
pendidikan berkualiti - membentuk masyarakat yang berilmu
4
- melahirkan insan yang produktif 2. Sumbangan / Kesan perkembangan
- membina akhlak insan Tamadun Islam [KBAT]
- melahirkan masyarakat yang - masyarakat hidup harmoni, iaitu
berkemahiran bekerjasama dan bersatu padu
- melahirkan pemimpin berwibawa memajukan negara
- membentuk masyarakat yang kreatif - keputusan secara muafakat
dan inovatif diamalkan menjadikan negara
5. Kepentingan menjadi pegawai aman dan tenteram
kerajaan - pemerintahan dan cara hidup
- Mendapat keistimewaan berteraskan keadilan
berdasarkan kelulusan mereka - menggalakkan perniagaan dan
- Mendapat jawatan dalam kerajaan perdagangan serta membantu
- Meningkatkan taraf hidup orang fakir miskin
6. Kepentingan sistem peperiksaan - mencegah penindasan dan
[KBAT] penipuan semasa berniaga
- menguji pencapaian murid kedudukan dan maruah wanita
- memupuk semangat bersaing diangkat dan dimuliakan
- meningkatkan motivasi diri TINGKATAN 2
7. Sistem pendidikan kesan kepada BAB 1 KERAJAAN ALAM MELAYU
kewujudan China 1. Kepentingan Lautan [KBAT]
- membolehkan Tamadun China - terdapat sumber protein/ikan
mencapai kecemerlangan dalam - terdapat sumber mineral/protein
pelbagai bidang - sebagai jalan pengangkutan untuk
- Berjaya melahir ramai pelajar dan aktiviti perdagangan
sarjana yang bertanggungjawab - dapat mengawal suhu dan iklim
- berjaya melahir ramai pentadbir dunia
yang bertanggungjawab - terdapat sumber ikan untuk
- mampu bertahan sehingga abad menjana pendapatan nelayan
ke-20 - menjadi kawasan
rekreasi/pelancongan
BAB 8 TAMADUN ISLAM DAN 2. Cara-cara memanfaatkan kekayaan
SUMBANGANNYA hasil alam negara [KBAT]
1. Kepentingan nilai estetika seni bina - menjalankan kajian dan
bangunan di negara kita pembangunan
- Untuk tatapan generasi seterusnya - menghasilkannya secara komersial
- Melambangkan kegemilangan seni - mempromosikan hasilnya
bina negara - Mematenkan hasilnya.
- Sebagai tumpuan destinasi 3. Kesan tindakan kebijaksanaan
pelancongan pemerintah membawa kerajaan
- Memupuk semangat cinta akan perkembangan dan kemajuan:
negara [KBAT]
i. Meluaskan pengaruh
5
ii. Perlindungan dari musuh g. meningkatkan keupayaan sistem
iii. Melindungi ekonomi negara pentadbiran
iv. Sistem pemerintahan stabil h. memperluaskan pentadbiran tanpa
4. Kepetingan pemerintahan beraja keras
terhadap kerajaan alam Melayu:
[KBAT] BAB 3 SOSIOBUDAYA MASYARAKAT
i. mengetahui pentadbiran KERAJAAN ALAM MELAYU
ii. membangunkan kerajaan 1. Kepentingan tulisan pada zaman
iii. mengekalkan kedaulatan negeri dulu
iv. mewujudkan kestabilan - merangsang kepada perkembangan
5. Tindakan memajukan kegiatan Pendidikan
perdagangan [KBAT] - merekodkan semua urusan
i. mengenakan cukai yang berpatutan pentadbiran
ii. Menguruskan pelabuhan cekap - melancarkan aktiviti pertanian,
iii. Menyediakan tempat penyimpanan kutipan cukai
barang selamat - merekod upacara keagamaan
iv. Menyediakan pegawai cekap - melahirkan tradisi kesusteraan dan
6. Cara meningkatkan hasil hutan agar karya
digunakan secara maksimum masa - mengasaskan ilmu pengetahuan
kini: [KBAT] seperti geometri, matematik, sains,
a. penyelidikan pengeluaran intensif astronomi dan perubatan
b. mengalakkan pengeluaran secara 2. Peranan masyarakat kini sebagai
maksimum oleh kilang-kilang menghargai pencapaian masyarakat
c. penebangan hutan secara kerajaan alam Melayu [KBAT]
terancang a. menghargai setiap warisan
d. mempelbagaikan bentuk produk b. membaik pulih warisan lama yang
hasil dari hutan seperti rotan sudah usang
7. Cadangan sebagai pemimpin c. bersyukur dan mempertahankannya
membuat penambahbaikan d. mempromosikan warisan lama ke
terhadap system pentadbiran: arah kebaikan
[KBAT] 3. Faktor mempengaruhi kejayaan
a. memperluaskan pengguna ICT pembinaan candi:
b. mengurangkan karenah biokrasi a. menguasai teknologi
c. melantik kakitangan yang b. Galakan daripada pemerintah
berintegrati c. kemakmuran negara
d. mencontohi pentadbiran negara d. kekayaan sumber ekonomi
maju e kemantangan system pentadbiran
e. memberikan sistem penerangan f. tenaga buruh yang ramai
yang berkesan g. bersifat kreatif dan inovatif
f. mengutamakan pelatih rakyat h. Bijaksana memanfaatkan sumber
tempatan alam

6
4. Nilai diperoleh daripada kegiatan BAB 5 KESULTANAN MELAYU
persuratan [KBAT] MELAKA
a. bersikap kreatif dan inovatif 1. Nilai murni boleh dibuat dicontohi
b. berfikiran rasional daripada warisan pemerintahan
c. bersedia menerima cabaran silam
d. tidak mudah berputus asa a. mentaati raja dan negara
5. Kepentingan hasil kesusteraan b. bersemangat patriotic
a. Mendidik masyarakat c. berfikiran rasional
b. menyampaikan kritikan secara tidak d. berani menghadapi cabaran
langsung e. bersemangat perpaduan
c. memperkenalkan identiti negara f. bijak merancang strategi
d. menjadi sumber maklumat g. mempunyai kredibiliti yang positif
e. memberikan pengajaran h. bertoleransi dan bekerjasama
2. Pelbagai cabaran mengekalkan
kegemilangan negara Malaysia
BAB 4 AGAMA,KEPERCAYAAN DAN [KBAT]
KEUNIKAN WARISAN
MASYARAKAT KERAJAAN i. Faktor berlaku
ALAM MELAYU a. Aspirasi yang berbeza
1. Ciri-ciri kepimpinan dimiliki oleh b. Ketiadaan semangat jati diri
raja: [KBAT] c. Kurang matang dalam sebarang
a. berakhlak mulia tindakan
b. bersifat jujur d. pengaruh daripada kuasa luar
c. bijak menyelesaikan masalah e. keruntuhan akhlak
d. sentiasa prihatin dengan kebajikan ii. Langkah mengatasi
rakyat a. pelantikan pemimpin berwibawa
e. pandai mengatur strategi b. system penyampaian berkesan
d. mengembangkan ekonomi negara c. mengukuhkan perpaduan negara
2. Kepimpinan menjaga warisan d. memperkasakan peranan institusi
tinggalan kerajaan lama [KBAT] agama
a. memuouk semangat petriotik e. bersedia memajukan negara
b. menjadi usat tarikan pelancong f. meningkatkan pendidikan
c. bukti sesjarah untuk generasi muda g. memupuk semangat perepaduan
3. Peranan penting agama dalam 3. Seorang rakyat menzahirkan
kehidupan alam Melayu [KBAT] kesetiaan terhadap raja dan negara
a. masyarakt bersifat toleransi dalam a. Nyanyi lagu ‘Negaraku’ dengan
pengamalan agama penuh semangat
b. sebagai simbl penyatuan b. Melafazkan prinsip ‘Rukun Negara’
c. golongan agama mempunyai c. Bersemangat patriotic
kedudukan yang istimewa dalam d. Tidak menghina raja dan negara di
kerajan laman sosial

7
4. Ciri pemimpin cemerlang [KBAT] - pemerintah mesti bijak dalam
a. bersifat jujur mentadbir negara demi menjamin
b. sentiasa bertindak bijak kemakmuran
c. cekap melaksanakan tugasan - amalan rasuah, pilih kasih dan
d. bertanggungjawab penyelewengen dalam kalangan
e. taat sestia kepada raja dan negara pemimpin mesti dihapuskan
f. prihatin terhadap kesusahan rakyat - Bersama-sama berganding bahu
memajukan negara
5. Iktibar diperoleh peristiwa 9. Kepentingan sifat terbuka [KBAT]
penaklukan Portugis ke Melaka - melahirkan masyarakat yang
[KBAT] harmoni yang dan saling
a. Pemimpin mesti bijak mengatur menghormati
strategi pemerintahan dan - wujudnya sifat toleransi antara
pentadbiran masyarakat berlainan agama
b. rakyat mersti bersatu padu 10. Kepentingan kedudukan yag
mempertahankan negara strategik untuk mengasaskan
6. Kepentingan sistem perundangan sebuah pelabuhan [KBAT]
kepada kerajaan [KBAT] a. pelabuhan dapat dibina
a. menjadi panduan mentadbir kerajaan b. menjadi pusat persinggahan
b. membentuk kerajaan stabil pedagang ke Timur dan Barat
c. mengekalkan keamanan negara c. memudahkan perhubugan luar
d. menjamin keselamatan rakyat dilakukan
7. Cara meningkatkan pelabuhan d. menjamin keselamatan
negara ke peringkat antarabangsa e. memudahkan pedagang sampai
[KBAT] f. pentadbiran berjalan lancar
- meningkatkan kemudahan pelabuhan
- mengurangkan karenah birokrasi BAB 6 KESULTANAN JOHOR RIAU
- menetapkan kadar cukai yang 1. Peranan membantu mengekalkan
berpatutan kedaulatan negara
- kemudahan pemuggahan dan a. mengukuhkan perpaduan
penyimpanan b. menguasai ilmu pengetahuan
- menyediakan kemudahan yang c. mematuhi arahan pemimpin
canggih dan berteknologi d. bersifat kreatif dan inovatif
- mendalamkan kawasan pelabuhan e. menyokong penerusan dasar-dasar
8. Iktibar kejatuhan Melaka [KBAT] kerajaan
- perpaduan rakyat menjamin f. menghayati prinsip Rukun Negara
keamanan negara g. mematuhi perlembangan negara
- sistem pemerintahan yang tersusun h. menolak kemasukan budaya negatif
perlu dikekalkan bagi menjamin 2. Cadangan memajukan pelabuhan di
kestabilan politik sebuah negara
a. mengenakan peraturan dan cukai
yang berpatutan
8
b. peralatan undang dan berteknologi d. memberi iktibar kepada generasi
tinggi kini
c. pelbagai kemudahan seperti e. bersifat lebih terbuka
menyimpan barangan f. meningkatkan semangat patriotisme
d. kemudahan membaiki kapal dan
membina kapal bertaraf BAB 8 KERAJAAN KEDAH,
antarabangsa KELANTAN, NEGERI
e. mengurangkan kerenah birokrasi SEMBILAN DAN PERLIS
3. Iktibar daripada pemerintahan
Sultan Alauddin Riayat Shah 1. Cadangan tindakan mengukuhkan
- pemimpin berwibawa penentu hubungan antara sebuah kerajaan
kejayaan perjuangan dengan kerajaan lain
- penggunaan pelbagai strategi yang a. bekerjasama memajukan ekonomi
tersusun dan terancang mampu b. mengelakkan perbincangan isu-isu
mempertahankan kegemilangan sensitive
negara c. menyelsaikan masalah secara
- semangat gigih dan kental serta berhemah
usaha tanpa jemu membawa d. melakukan pertukaran kebudayaan
keagungan sesebuah negara negara
- kebijaksanaan pemimpin dapat e. mengamalkan dasar berkecuali
mengembalikan kedaulatan negara f. mengadakan perjanjian antara
kerajaan
BAB 7 KESULTANAN MELAYU g. bertukar—tukar kepakaran
PAHANG, PERAK, 2. Sebab menjalin hubungan dengan
TERENGGANU DAN kerajaan lain [KBAT]
SELANGOR a. mengeratkan persahabatan
1. Kepentingan undang-undang b. saling bantu-membantu
terhadap sebuah negara c. mengukuhkan ekonomi
a. memastikan keamanan negara d. menukar kepakaran / teknologi
b. menjamin kestabilan politik e. menggalakkan kerjasama dalam
c. menjadi panduan untuk mentadbir R&D
negara f. menjamin kesejahteraan /
d. memberi keadilan kepada semua kemakmuran rakyat
pihak
e. mengawal tingkah laku masyarakat BAB 9 WARISAN KERAJAAN KEDAH,
f. memudahkan pelaksanaan dasar- KELANTAN, NEGERI
dasar pembangunan negara SEMBILAN DAN PERLIS
2. Kepentingan mempelajari sejarah 1. Peranan generasi muda terhadap
pengasasan Kesultanan Melayu [KBAT] karya-karya
a. menghargai warisan tradisi bangsa a. memelihara karya
b. mengukuhkan jati diri bangsa b. mengadakan kajian dan
c. memelihara identity bangsa penyelidikan
9
c. mewartakannya sebagai warisan b. Menjadi pengangkutan utama.
negara - membawa penumpang dan barang
d. memberikan pendedahan kepada melalui sungai.
generasi muda c. Menjadi kawasan petempatan
2. Sebab adat resam warisan nenek - dikenali sebagai kampung air.
moyang perlu pertahankan pada d. Menjadi kawasan perdagangan
hari ini [KBAT] - kegiatan perdagangan dan jual beli
a. memelihara keharmonian di sungai sejak zaman-berzaman.
masyarakat e. Menjadi kawasan kegiatan rekreasi
b. membendung gejala social - kegiatan rekreasi seperti pesta
c. menanamkan sifat toleransi regata dan acara perahu berhias.
d. memupuk semangat bersatu padu f. Sumber rezeki
e. mengamalkan nilai murni - kepada nelayan di kawasan sekitar
f. memelihara insitusi kekeluargaan sungai.
3. Kebaikan sistem pentadbiran 2. Iktibar kehidupan masyarakat
traditional [KBAT] Sabah/ Sarawak [KBAT]
a. memantapkan pentadbiran - hidup harmoni dan Bersatu padu tanpa
b. melicinkan pentadbiran mengira perbesaan etnik dan suku
c. mewujudkan keadilan pentadbiran kaum
d. meningkatkan rasa hormat di antara - bijak memanfaatkan sumber alam
kalangan pangawai semula jadi untuk meneruskan
e. saling berkongsi idea dan kerjasama kelangsungan hidup
f. Selaras dengan unsur pentadbiran - kreatif menghasilkan barang kesenian
bercorak demokrasi yang mempunyai pelbagai kegunaan
g. mengelakkan perbalahan dalam dengan dihiasi pelbagai motif menarik
pentadbiran - berdikari dan menyesuaikan diri
4. Kepentingan institusi Beraja [KBAT] dengan bentuk muka bumi dalam
- lamabang kedaulatan kegiatan sosioekonomi
- symbol ketuanan Melayu - bertolak ansur dan menghormati
- ketua agama Islam sesama dan hidup rukun damai di
- pemelihara adat istiadat rumah Panjang
- lambing perpaduan - bertanggungjawab menjaga hal ehwal
ahli keluarga
BAB 10 SARAWAK DAN SABAH 3. Keistimewaan Penghasilan kesenian
1. Kepentingan Sungai [KBAT] peribumi [KBAT]
Sungai menjadi nadi kehidupan - dihiasi dengan pelbagai motif yang
utama di Sarawak dan Sabah. menarik
Kepentingannya: - Bahan diambil dari pelbagai alam
a. Membekalkan air untuk kegunaan sekitar
harian. - menggunkan teknik tradisional
- untuk minum, mandi dan membasuh - kerja tangan yang halus dan teliti
pakaian serta pinggan mangkuk. - mempunyai pelbagai kegunaan
10
- menambah pendapat masyarakat b. menjalin hubungan harmoni
4. Cadangan mengekalkan c. memahami adat resam kaum lain
kepentingan sungai di negara kita d. memupuk semangat menghormati
[KBAT] 8. Usaha memelihara dan
a. memelihara keaslian negara mengekalkan tarian tradisional
b. mengadakan gotong royong [KBAT]
c. mengadakan kempen kesedaran a. mengadakan pameran
d. mengenakan hukuman kepada b. menyertai bengkal atau kelas
mereka yang mengotorkan c. menerbitkan dan menyiarkan
e. menghalang pembuangan sisa ke document
kawasan sungai d menjadikan kegiatan kokurikulum di
f. memperkasakan perana agensi yang sekolah
berkaitan 9. Nilai dicontohi daripada
g. menjadikan sebagai kawasan pelaksanaan system kepimpininan
rekreasi di Sabah dan Sarawak [KBAT]
h. memasang CCTV di kawasan a. setia kepada negara
sungai untuk mengesan mereka b. semangat kekitaan
yang melakukan kesalahan c. berdaya saing
5. Budaya dan adat amat penting bagi d. bercita-cita tinggi
setiap masyarakat [KBAT] e. bersikap pragmatic dan dinamik
a. Warisan turun temurun f. bertoleransi
b. mempertahankan budaya dahulu / g. berfikiran matang
lama / kampong h. bijaksana dalam tindakan
c. mengetahui cara hidup masyarakat 10. Cara meningkatkan sumber
d. mengetahui asal usul masyarakat ekonomi penduduk [KBAT]
e. warisan tradisi yang harus a. menyediakan perkhidmatan khidmat
dipelihara nasihat
f. sebagai symbol sebuah masyarakat b. memberikan bantuan pinjaman
g. mengenali budaya bangsa sendiri modal
h. menjadi amalan masyarakat c. menggalakkan penggunaan
berasaskan budaya tempatan teknologi moden
6. Faktor perayaan diraikan dan d. membantu memasarkan barangan
dikekalkan [KBAT] keluaran penduduk
a. untuk generasi akan datang 11. Langkah membentuk sistem
mengetahui akan perayaan pentadbiran berkesan
b. mengekalkan budaya sesuatu kaum a. menggunakan kemudahan ICT
c. tujuan pelancongan b. melantik kakitangan cemerlang
d. memperkenalkan negara di mata c. bersemangat tinggi dalam
dunia. perkhidmatan
7. Sebab perayaan diraikan oleh d. bersedia menerima pendapat pihak
masyarakat Malaysia [KBAT] lain
a. memupuk semangat perpaduan e. mengutamakan kepentingan awam
11
TINGKATAN 3 6. Kepentingan mengelakkan
BAB 1 KEDATANGAN KUASA BARAT penjajahan [KBAT]
1. Mengapa Pendidikan tidak formal - negara kekal sebuah negara Daulat
perlu dikenalkan dalam kehidupan dan merdeka
kita [KBAT] - mengekalkan pemerintahan sendiri
a. lahir individual yang berakhlak - tidak dikongkong kuasa asing
mulia - bebas di negara sendiri
b. berkelakuan sopan - menjaga hak dan maruah bangsa
c. bertata susila - melindungi budaya bangsa
d. berdikari - mengelakkan penindasan di negara
e. berhemah tinggi sendiri
2. Ibu bapa kini tidak mementingkan - mengelakkan kekayaan negara
Pendidikan tidak formal kerana: dirampas
[KBAT] 7. Mengapa negara melakukan revolusi
a. lebih mementingkan pedidikan dalam bidang perindustrian [KBAT]
formal - memodekan bidang perindustrian
b. sibuk dengan urusan harian - mampu menyaingi negara-negara
c. anggap Pendidikan tidak formal maju yang lain-lain
amat remeh - menambah sumber pendapatan
negara
3. Kepentingan negara memberi - membentuk warganegara yag
tumpuan dalam bidang perindustrian bijaksana
[KBAT]
- membentuk ke arah negara maju BAB 2 PENTADBIRAN NEGERI-
- memberi peluang pekerjaan kepada NEGERI SELAT
rakyat 1. Iktibar daripada kedatangan British
- melahirkan golongan pekerja yang [KBAT]
berkemahiran tinggi - berwaspada terhadap anasir luar
- mengeluarkana barangan secara - Bijak dalam sebarang tindakan
besar-besaran - masyarakat perlu bersatu padu
4. Bidang kelautan dapat menyumbang - bersemangat patriotik
kepada sumber pendapatan negara - memiliki semangat jati diri
[KBAT] 2. Bentuk penjajahan baharu masa kini
- penjualan hasil laut [KBAT]
- petukaran wang asing i. pengaruhh media massa
- kemasukan pelancong ke dalam ii. Barangan luar
negara iii. Budaya Kuning / Laman sosial
5. Kepentingan Pendidikan Formal iv. Penyalahgunaan dadah
- melahirka masyarakat berilmu vi. persaingan senjata nuklear
- membentuk akhlak yang mulia 3. Langkah hadapi / iktibar cabaran
- melahirkan insan yang produktif penjajahan Bahan
- meninggikan martabat bangsa i. Meningkatkan keimanan
12
ii. Meningkatkan semangat jati diri. iv. Memahami budaya luar
iii. Berfikiran waras / rasional / terbuka v. Memartabatkan nama negara
iv. Berdisiplin 8. Langkah-langkah menggalakkan
v. Berilmu pengetahuan masyarakat terlibat dalam kegiatan
vi. Bersatu padu penjelajahan [KBAT]
vii. Bersemangat patriotik i. Mengadakan kempen kesedaran
viii. mematuhi piagam PBB ii. Memperkasakan peranan pihak
ix. Elakkan isu sensitif maritim negara
x. menghormati hak asasi manusia iii. Menjalinkan kerjasama dengan
4. Langkah mencegah penjajahan negara maju yang lain
[KBAT] iv. Memberikan insiatif kepada mereka
i. Bijaksana dalam tindakan yang berminat
ii. Bersemangat patriotik v. Memodenkan institusi maritim
iii. Berani mempertahankan hak negara
iv. Bersatu padu /Berwaspada 9. Ciri-ciri seorang pemimpin yang
V. Sanggup berkorban bijak [KBAT]
5. Kepentingan Asia dan Pasifik - berwawasan dan maju ke hadapan
kepada British - berfikiran terbuka
- British kehilangan Ameriak sebagai - cekap dalam pentadbiran
tanaha jajahan - bijak menjalinkan hubungan luar
- mengukuhkan laluan perdagangan - berfikiran kreatif dan inovatif
ke China - memetingkan kemajuan sains dan
- mengukuhkan kedudukan di teknologi
Australia - tidak mudah terpengaruh dengan
- meneroka petempatan di kawasan kuasa asing
Asia Pasifik 10. Iktibar daripada perluasan kuasa
6. Kepentingan pentadbiran yang British [KBAT]
sistematik - Berhati-hati dengan anasir luar
i. Berupaya menyaingi negara maju - bertanggungjawab dalam sebarang
yang lain tindakan
ii. Melicinkan sistem pentadbiran - berusaha mengukuhkan perpaduan
negara dalam kalangan masyarakat
iii. Melahirkan golongan pekerja yang - kepentingan kepemimpinan yang
berkualiti bijaksana
iv. Membentuk budaya yang - mempunyai semangat patriotisme
cemerlang yang tinggi
7. Kepentingan kegiatan penjelajahan - berusaha untuk menguasai ilmu
[KBAT] pengetahuan
i. Membentuk warganegara yang - bersikap berani mempertahankan
matang hak
ii. Berani menghadapi cabaran - berganding bahu mempertahankan
iii. Menambahkan ilmu pengetahuan negara
13
BAB 3 PENTADBIRAN NEGERI- 6. Peranan kita membangunkan negara
NEGERI MELAYU PERSEKUTUAN [KBAT]
1. Iktibar kekayaan hasil bumi [KBAT] i. Taat setia kepada raja dan negara
i. Pandai memanfaatkan kekayaan ii. Mematuhi perlembagaan negara
hasil bumi iii. Mengekalkan perpaduan kaum
ii. Bersyukur dengan kekayaan hasil iv. Berbangga dengan warisan negara
bumi v. Berkhidmat dengan jujur dan
iii. Berusaha meningkatkan kebolehan amanah
diri vi. Meningkat ilmu pengetahuan
iv. Berpandangan jauh 7. Kepentingan kerjasama Raja dan
v. Rajin berusaha rakyat [KBAT]
2. Remaja hari ini perlu berhati-hati a. membentuk kestabilan politik
demi [KBAT] b. mengekalkan kedaulatan negara
i. menjamin keharmonian kaum c. memberikan keyakinan kepada
ii. mengekalkan kedaulatan negara pelabur luar
iii. mengambil iktibar peristiwa lalu d. Melahirkan pentadbiran yang
iv. menjaga nama baik negara sistematik
v. membentuk masyarakat yang e. Membentuk masyarakat yang
matang harmoni
3. Perlu menghargai pejuang
petempatan kerana [KBAT] 8. Kebaikan sistem Pemerintahan
i. Semangat Bersatu padu Demokrasi Hari ini [KBAT]
ii. Bersifat patriotik a. mengukuhkan perpaduan dalam
iii. Tidak mudah putus asa kalangan masyarakat
iv. Sanggup berkorban demi negara b. Rakyat yang menentukan hak turun
v. semangat jati diri. negara.
4. Kepentingan Pentadbiran yang c. Menjamin kestabilan politik
sistematik [KBAT] d. menjamin kestabilan politik
i. Melicinkan pentadbiran negara e. Memelihara kebebasan hak asasi
ii. Memodenkan negara f. Masalah dapat diselesaikan secara
iii. Mampu bersaing dengan negara rundingan
maju yang lain
iv. Membentuk golongan pekerja yang BAB 4 PENTADBIRAN NEGERI-
bijaksana NEGERI MELAYU TIDAK BERSEKUTU
v. Memudahkan urusan harian 1. Iktibar
5. Nilai-nilai Positif Kebijaksannan a. bijak merancang masa depan
peluasan kuasa British [KBAT] b. kepimpinan yang berwibawa.
i. Berfikiran jauh c. berani memperjuangkan maruah
ii. Bijaksana merancang strategi bangsa
iii. Mempunyai kredibiliti yang positif d. amanah dalam pekerjaan
iv. Tidak putus asa e. mengamalkan sikap bekerjasama.
v. Berani untuk berdaya saing 2. Iktibar atau Nilai dipelajari
14
I. Taat setia kepada Raja dan negara - memupuk semangat patriotisme /
II. Semangat berdikari perpaduan
III. Berani mempertahankan hak - membina barisan pertahanan yang
IV. Bijaksana dalam tindakan kuat
V. Berpandangan jauh - tidak menimbulkan isu-isu sensitif
3. Kepentingan menyertai pasukan 2. Iktibar penguasaan Sarawak oleh
beruniform sekolah Brooke [KBAT]
I. Mendisiplinkan diri - kita hendaklah sentiasa berhati-hati
II. Membina keyakinan diri dan berwaspada dengan anasir luar
III. Memupuk amalan berkerjasama - kita perlulah menguasai ilmu
IV. membentuk semangat patriotisme pengetahuan supaya tidak mudah
V. membina sifat kepimpinan ditipu
4. Kepentingan sikap jujur - kita haruslah bersatu padu
I. dipercayai oleh orang mempertahankan kedaulatan
II. mewujudkan suasana harmoni negara
III. tidak melakukan kesalahan - kita haruslah bersemangat patriotik
IV. dihormati dan disegani
5. Cara-cara membentuk sikap jujur BAB 6 KESAN PENTADBIRAN BARAT
I. mendisiplinkan diri TERHADAP EKONOMI DAN
II. berfikiran positif SOSIAL
III. bersifat matang 1. Sebab-sebab British memberi
IV. hidup berdikari tumpuan dalam ekonomi moden
V. beriman dan pertanian komersial
- perkembangan industri di Barat
BAB 5 PENTADBIRAN BARAT DI - permintaan bahan mentah
SARAWAK DAN SABAH meningkat
1. Cara-cara mengukuhkan - harga tinggi
kuasa/keamanan/keselamatan - tanah subur
[KBAT] - sesuai untuk tanaman kopi, lada
- mewujudkan kerjasama dari hitam, tebu/pertanian komersial
pentadbir dan masyarakat - hasil banyak
- memperoleh sokongan masyarakat - boleh diusahakan secara besar-
tempatan besaran
- melaksanakan pembangunan di - iklim sesuai untuk tanaman
kawasan yang mundur - khatulistiwa / tropika / panas dan
- menyediakan peluang pekerjaan lembap sepanjang tahun
yang banyak 2. Kesan pengenalan undang-undang
- mengatasi permasalahan tanah terhadap peribumi
masyarakat dengan baik - pekebun kecil terpinggir daripada
- mentadbir dengan adil dan aliran ekonomi
saksama - orang Melayu kekal sebagai petani

15
- kebanyakan Tanah Simpanan - melahirkan individu yang tidak fasih
Melayu tidak subur menggunakan bahasa kebangsaan
- orang Melayu kurang terlibat dalam - bahasa kebangsaan semakin
pertanian komersial terpingkir
- Orang Melayu tidak bebas untuk
mengusahakan tanah 6. Kepentingan penjagaan kebersihan
- Pendapatan pekebun kecil terjejas [KBAT]
- Kehidupan masyarakat masyarakat - sentiasa sihat dan produktiviti
tempatan semakin terjejas/miskin kepada negara
3. Sebab-sebab negara kita menjadi - boleh menyumbang kepada
tumpuan kedatangan Buruh Asing kemajuan negara
- kestabilan politik di Malaysia - mengurangkan tanggungan kos
- Pertumbuhan ekonomi yang pesat perubatan kerajaan
- Perkembangan pesat pelbagai - membantu menggalakkan sektor
sektor perindustrian pelancongan negara
- peluang pekerjaan yang banyak - melahirkan warga negara/anak-
- keadaan aman dan damai anak yang sihat
- Bebas daripada bencana alam
seperti gempa bumi BAB 7 PENENTANGAN MASYARAKAT
4. Sebab kemunculan Pendidikan TEMPATAN
Vernakular di Tanah Melayu 1. Faktor Kegagalan Penentangan
- kewujudan masyarakat berbilang Masyarakat Tempatan [KBAT]
kaum - Penentangan bersifat setempat
- seperti Melayu , Cina dan India - Sokongan yang tidak meyeluruh
- Dasar British yang kurang seperti sokongan pihak istana
memberikan penekanan kepada - Kelemahan teknologi
pendidikan - Kelemahan strategi seperti
- menyebabkan munculnya Sekolah kekuatan tentera, senjata modern,
vernakular Melayu, sekolah tipu daya, memecahkan pakatan
vernakular Cina, sekolah vernakular - British berpakat dengan Belanda
Tamil dan sekolah Inggeris - Faktor Istana- British menggunakan
- pentadbiran British tidak istana untuk memadamkan
mempunyai dasar pelajaran yang kebangkitan penduduk tempatan.
tetap dan bermatlamat - Pemimpin tempatan tidak bersatu
- - menyebabkan sekolah vernakular antara satu sama lain.
berkembang mengikut etnik 2. Iktibar daripada perjuang tempatan
masing-masing - menunjukkan semangat cinta akan
5. Kesan sistem pendidikan vernakular negara
terhadap masyarakat [KBAT] - sanggup berkorban untuk negara
- mewujudkan jurang perkauman - menunjukkan semangat kerjasama
dalam masyarakat mempertahankan negara

16
- Tolong-menolong antara pemimpin 2. Kepentingan Durbar
dan rakyat - mengekalkan kedaulatan negara
- memupuk sikap gigih berusaha - menjaga kepentingan bangsa
- tidak mudah putus asa dengan - kedudukan Islam terpelihara
cabaran yang dihadapi - mendapatkan kerjasama British
3. Cara-cara mengukuhkan semangat 3. Kebaikan penggubalan undang-
patriotisme udang Tubuh
- bersama-sama meraikan sambutan - menyediakan asas yang kukuh bagi
Bulan Patriotisme negari
- menghayati prinsip-prinsip Rukun - menggalakkan pemodenan negeri
Negara - mempertahankan identiti negara
- Berbangga sebagai warganegara - membentuk kerajaan demokrasi
Malaysia - menggantikan sistem raja berkuasa
- Menyanyikan lagu kebangsaan mutlak
dengan penuh semangat - memantapkan sistem pentadbiran
- menghargai perjuangan tokoh- - menghalang penguasaan British
tokoh silam - mengekalkankan kedaulatan negeri
- berfikiran matang dalam sebarang - pembangunan negara berkembang
tindakan - penglibatan orang tempatan
- menghormati Perlembagaan menerajui pemerintahan negeri
Negara 4. Pembaharuan penting untuk:
- Mematuhi peraturan dan undang- i. Memodenkan negeri
undang negara ii. menghalang campur tangan British
iii. memakmurkan negeri
iv. membentuk pentadbiran yang
berkesan
BAB 8 KEBIJAKSANAAN RAJA DAN
PEMBESAR MELAYU MENANGANI
CABARAN BARAT
1. Kesan pemisahan sempadan
terhadap masyarakat kini
- mengakibatkan majoriti penduduk
Melayu di wilayah selatan Thailand
- masyarakat Melayu di wilayah
Satun tidak lagi dianggap sebagai
rakyat Kedah mahupun Perlis
- Perlis kehilangan wilayah Pujoh
yang terletak di sebelah utara
Sungai Perlis kepada Siam
- British menyerahkan wilayah Tabal
kepada Siam

17
For more details Exam Tips with Notes,
sample questions and answers,

Hurry order our


2019 PT3 Mail Order Exam Tips Book
or
Join our Seminar PT3 2019 @ University Malaya
25th August 2019 (SUNDAY) 8.00 – 5.45pm

We are just trying to help You.


Good Luck!
~~~ Andrew Choo ~~~

For order / enrolment, Whatsapp to 012-3260392

18

Anda mungkin juga menyukai