Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Pertumbuhan Dan Perkembangan Kanak-kanak


Kursus/Modul Child Growth and Development
2. Kod Kursus PAKK3183

3. Nama Pegawai
Razila binti Aw. Kamaludin
Major

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat pengetahuan dan kemahiran asas tentang
Kursus/Modul perkembangan kanak-kanak yang merangkumi konsep perkembangan dan pertumbuhan kanak-
dalam Program kanak mengikut peringkat usia.

5. Semester dan
Semester 1 Tahun 1
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka dan


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
125
P= Pentaksiran
30 15 - 2.5 30 30 - 17.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat(jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO) 1. Menjelaskan sifat-sifat semulajadi perkembangan, teori-teori termasuk aspek-aspek
pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak .(C2, PLO1)
2. Menjelaskan aspek-aspek perkembangan potensi kanak-kanak mengikut domain dan strategi
yang berkaitan dalam bentuk pengurusan grafik. (C4, A3, P2, PLO3, CTPS2)
3. Menganalisis perkembangan fizikal dan otak manusia melalui pembentangan secara
berkumpulan (C4, PLO4, PLO5, CS3, TS4)
4. Membincangkan secara kritis ketidaksempurnaan perkembangan potensi, emosi dan sosial
kanak-kanak melalui rujukan pelbagai sumber.(C5, A4, PLO3, PLO6, CTPS3, LL3)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x

2 x x x

3 x

4 X X

10. Kemahiran Boleh


Pindah Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CPTS3),Kemahiran berkomunikasi (CS3)
(Transferable Skills, Kemahiran Berpasukan (TS4) ,Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (LL3)
TS):

1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran 1. Kuliah,
2. Tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu
peperiksaan (40%) dan kerja kursus (60%).
Strategi Pengajaran
Programme Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
dan Pembelajaran
Kuliah
PLO1 – Pengetahuan Peperiksaan
Tutorial

Peperiksaan
Kuliah
PLO3 – Penyelesaian masalah Pengurusan Grafik
Tutorial
Penulisan Esei

Kuliah
PLO4 - Berkomunikasi
Tutorial Pembentangan(kumpulan)
Kuliah
PLO 5 – Kerja berpasukan
Tutorial Pembentangan (kumpulan)
Kuliah
PLO6 – Kemahiran pengurusan maklumat Penulisan (Esei)
Tutorial

12. Sinopsis Kursus ini meliputi pengenalan perkembangan kanak-kanak; pertumbuhan dan perkembangan
kanak-kanak; perkembangan potensi kanak-kanak; perkembangan fizikal dan otak manusia;
ketidaksempurnaan dan perkembangan; perkembangan emosi dan perkembangan sosial.

This course covers the development of the child; growth and development of children; the
development potential of children; and physical development of the human brain; imperfection and
development; emotional development and social development.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 60%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 40%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan 40

Penulisan (Esei)
35

Tugasan Pengurusan Grafik 15

Pembentangan
10
(Kumpulan)

2
15. Pemetaan Hasil PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Pembelajaran CLO 1 X
Kursus (Course CLO 2 X
Learning CLO 3 X X
Outcomes, CLO)
CLO 4 X X
dengan
Objektif Pendidikan
Program
(Programme Objektif Pendidikan Program (PEO)
Educational
Objectives, PEO) Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran teknikal (LO2) dalam bidang keguruan
PEO1 selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan.

Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui


PEO2 pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan beretika (LO8)

Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu


PEO3 sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris.

Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai


PEO4 sumber (LO6)

Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari


PEO5 keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya

Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8) ciri-ciri kepimpinan (LO9)


PEO6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus ( CLO )


Menjelaskan sifat-sifat semulajadi perkembangan , teori-teori termasuk aspek-
CLO 1 aspek pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak .(C2, PLO1)
Menjelaskan aspek-aspek perkembangan potensi kanak-kanak mengikut domain
CLO 2 dan strategi yang berkaitan dalam bentuk pengurusan grafik. (C4, A3, P2, PLO3,
CTPS2)
Menganalisis perkembangan fizikal dan otak manusia melalui pembentangan
CLO 3
secara berkumpulan (C4, PLO4, PLO5, CS3, TS4)
Membincangkan secara kritis ketidaksempurnaan perkembangan potensi, emosi
CLO 4 dan sosial kanak-kanak melalui rujukan pelbagai sumber.(C5, A4, PLO3, PLO6,
CTPS3, LL3)

3
16. PemetaanKursus
(Course Learning PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Outcomes, CLO) CLO 1 X
dengan Hasil CLO 2 X
Pembelajaran CLO 3 X X
Program
CLO 4 X X
(Programme
Learning
Outcomes,PLO)
Hasil Pembelajaran Program (PLO)

PLO 1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori dan
prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Pendidikan Awal
Kanak-kanak (PAKK)
PLO 2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam bidang
PAKK bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap
perkembangan pelajar.
PLO 3 Mengaplikasikan refleksi, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran saintifik,
dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan.
PLO 4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan
pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti.
PLO 5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan tanggungjawab
sebagai satu pasukan.
PLO 6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan tentang
keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat.
PLO 7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas
kepada keperluan perubahan semasa
PLO 8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion keguruan.
PLO 9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan ketrampilan sebagai egen perubahan
dalam bidang keguruan.

Hasil Pembelajaran Kursus ( CLO )


Menjelaskan sifat-sifat semulajadi perkembangan , teori-teori termasuk aspek-
CLO 1 aspek pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak .(C2, PLO1)
Menjelaskan aspek-aspek perkembangan potensi kanak-kanak mengikut domain
CLO 2 dan strategi yang berkaitan dalam bentuk pengurusan grafik. (C4, A3, P2, PLO3,
CTPS2)
Menganalisis perkembangan fizikal dan otak manusia melalui pembentangan
CLO 3
secara berkumpulan (C4, PLO4, PLO5, CS3, TS4)
Membincangkan secara kritis ketidaksempurnaan perkembangan potensi, emosi
CLO 4 dan sosial kanak-kanak melalui rujukan pelbagai sumber.(C5, A4, PLO3, PLO6,
CTPS3, LL3) Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk
Pentaksiran
Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali

1. Pengenalan pertumbuhan dan perkembangan kanak-


kanak

 Sifat-sifat semulajadi pertumbuhan dan perkembangan 4 2 4 4 14


 Teori-teori pertumbuhan dan perkembangan

4
2. Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak
 Pengaruh baka (Nature) dan persekitaran (nurture)
kepada pertumbuhan dan perkembangan kanak-
kanak

 Aspek Pertumbuhan dan Perkembangan kanak-


kanak
- Perkembangan Fizikal
- Perkembangan Sosioemosi
- Perkembangan Bahasa 6 3 6 6 21
- Perkembangan Kognitif
- Perkembangan Kreativiti dan
Estetika
- Perkembangan Kerohanian dan Moral

 Aplikasi Konsep Amalan Bersesuaian dengan


perkembangan kanak-kanak.

3. Perkembangan potensi kanak-kanak

 Potensi kanak-kanak
- Definisi
- Pengaruh baka dan persekitaran

 Domain perkembangan kanak-kanak


- Kognitif
- Afektif
14
- Psikomotor 4 2 4 4

 Strategi merangsang potensi kanak-kanak


- Meneroka (exploring)
- Mengalami (experiencing)
- Mencuba (experimenting)

4. Perkembangan fizikal dan otak manusia


 Perkembangan pra kelahiran
 Pengaruh persekitaran terhadap perkembangan
pra kelahiran
 Perkembangan kemahiran motor
 Perkembangan otak 4 2 4 4 14

5. Ketidaksempurnaan perkembangan

 Pembangunan psikopatologi
 Penilaian terhadap psikopatologi
4 2 4 4 14
 Bentuk ketidaksempurnaan kanak-kanak
 Risiko dan daya tahan

6. Perkembangan emosi

 Perkembangan emosi asas terhadap bayi


 Perkembangan emosi terhadap kanak-kanak
 Memahami emosi
 Peraturan emosi 4 2 4 4 14
 Kecerdasan emosi
 Temperamen
 Perkembangan terhadap perapatan

5
7. Perkembangan sosial

 Memperoleh rasa kendiri


 Perkembangan Interaksi rakan sebaya
 Penerimaan rakan sebaya dan kesannya
 Persahabatan 4 2 4 4 14
 Perkembangan terhadap sosio- kognisi

Kerja Kursus 0.5 11.5 12


Amali

Ulangkaji Peperiksaan 6 6

Peperiksaan 2 2

Jumlah 30 15 2.5 30 30 17.5 125

Bersemuka Bukan Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DN BUKAN Kuliah 30 30
BERSEMUKA
Tutorial 15 30

Penulisan (Esei)
- 7
(1100 patah perkataan)

Pengurusan Grafik - 3

Pembentangan
0.5 1.5
(kumpulan)

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 47.5 77.5

Jumlah Jam Pembelajaran


125
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Charlesworth, R., (2014). Understanding child development (8th ed.). USA: Wadsworth Cengage
Learning

Crowley, J.K. (2017). Child Development (2nd ed.)London: SAGE Publications Ltd.

Pica, R. (2015). What If Everybody Understood Child Development?.London: Corwinn Press

Rujukan Tambahan Couchenour, D. & Chrisman J. K., (2016). The SAGE encyclopedia of contemporary early childhood
education. Canada: SAGE Publications, Inc.

Gonzalez-Mena,J.(2013). Foundations of early childhood: Teaching children in a diverse society (6 th


ed.). USA: McGraw Hill Education

Gordon, A.,(2016). Beginnings & beyond: Foundations in early childhood education. (10th ed.).USA:
Wadsworth Publishing

Lembaga Penyelidikan Undang-undang (2015). Akta Kanak-kanak 2001 (Akta 611) . Selangor:Laser
Press Sdn. Bhd.

Jabatan Perdana Menteri. Kurikulum PERMATA Negara (3rd ed.) 2011. Cyberjaya: Bahagian
Pendidikan Awal Kanak-Kanak (PERMATA) Perbadanan Percetakan Negara.

Lembaga Penyelidikan Undang-undang (2015). Akta pendidikan 1996 (Akta 550) & peraturan-
peraturan Terpilih. Selangor: Laser Press Sdn. Bhd.

6
19. Maklumat Tambahan Tiada

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


PAKK3183- PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menjelaskan sifat-sifat semulajadi
perkembangan , teori-teori termasuk Kuliah
aspek-aspek pertumbuhan dan Peperiksaan
perkembangan kanak-kanak .(C2, x tutorial
PLO1)

2. Menjelaskan aspek-aspek
perkembangan potensi kanak-kanak
mengikut domain dan strategi yang Kuliah Peperiksaan
x
berkaitan dalam bentuk pengurusan tutorial Pengurusan Grafik
grafik. (C4, A3, P2, PLO3, CTPS2)

3. Menganalisis perkembangan fizikal


Kuliah Pembentangan
dan otak manusia melalui
x x tutorial (Berkumpulan)
pembentangan secara berkumpulan
(C4, PLO4, PLO5, CS3, TS4)

4. Membincangkan secara kritis


ketidaksempurnaan perkembangan
Kuliah
potensi, emosi dan sosial kanak- Peperiksaan
x x tutorial
kanak melalui rujukan pelbagai Penulisan (Esei)
sumber.(C5, A4, PLO3, PLO6,
CTPS3, LL3)
Peperiksaan
Kuliah
Penulisan Esei
KESELURUHAN x x x x x Tutorial
Pengurusan Grafik
pembentangan

Nama Panel Penggubal :


Bil. Nama Kelayakan Akademik
1. Dr. Mohamed Ayob Bin Sukani Ph.D Prasekolah
Sarjana Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Ijazah Sarjana Muda Persuratan Melayu
2. Intan Azlina Bt Abdullah Sarjana Sains Psikologi Pendidikan
Ijazah sarjana Muda Pend.Awal Kanak-Kanak
3. Nor Azizah Bt Mohd Nor Sarjana Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Ijazah Sarjana muda Pengajian Melayu
4. Rohani Bt Husaini Sarjana Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Ijazah Sarjana Muda Pend.Awal Kanak-Kanak
5. Umi Kalsom Bt Takriff Sarjana Pendidikan Prasekolah
Ijazah Sarjana Muda Perakauanan
6. Razila Bt Aw Kamaludin Sarjana Pengajian Kurikulum
Ijazah Sarjana Muda Sejarah
7. Saifuddin Azam Shah Bin Sarjana Sains Pengurusan Pendidikan
Ahmad Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan
8. Mazlan Bin Talib Sarjana Sains Pentadbiran Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Kemanusiaan Dengan Pendidikan

7
Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian

1 Dr. Azizah Bt Zain Pensyarah Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak


Fakulti Pendidikan Dan Universiti Pendidikan Sultan Idris
Pembangunan Manusia Tanjung Malim
Perak Darul Ridzuan

2 Dr. Zaharah Bt Osman Pensyarah Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak


Fakulti Pendidikan Dan Universiti Pendidikan Sultan Idris
Pembangunan Manusia Tanjung Malim
Perak Darul Ridzuan

Anda mungkin juga menyukai