Anda di halaman 1dari 16

Pendapat Al-Imam Hasan Al-Bashriy Qaddasallahu Sirrah (wafat 116 H) yaitu generasi

salafush shaleh dan ayah beliau adalah pelayan Sahabat Zaid bin Tsabit (penulis wahyu).
Imam Hasan Al-Bashriy pernah berjumpa sekitar 100 sahabat Nabi. Menurut Qatadah, Imam
Hasan paling tahu tengtang jala dan haram, pendapatnya seperti Sahabat Umar bin
Khatththab radliyallahu ‘anh, menjadi rujukan dalam bertanya. Menurut Hisyam bin Hasan,
Imam Hasan Al-Bashriy adalah paling pandai dimasanya dan menurut Abu Umar bin al-‘Ala’,
orang yang sangat fashih. Beliau mengatakan tentang betapa istimewanya Maulid Nabi,
‫ وددت لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا‬:‫ قدس هللا سره‬،‫قال الحسن البصري‬
‫النفقته على قراءة مولد الرسول‬
“Seandainya aku memiliki emas seumpama gunung Uhud, niscaya aku akan menafkahkannya
(semuanya) kepada orang yang membacakan Maulid ar-Rasul”. [Kitab I’anah Thalibin (Syarah
Fathul Mu’in) Juz. 3 hal. 415, karangan Al-‘Allamah Asy-Syekh As-Sayyid Al-Bakri Syatha Ad-
Dimyathiy. Darul Fikr, Beirut – Lebanon.]

Pendapat Al-Imam Ma’aruf Al-Kharkhiy Qaddasallahu Sirrah (wafat 200 H), beliau juga
termasuk generasi salafush shaleh yang alim, zuhud dan terkenal dikalangan fukaha’ sebagai
orang yang fakih. Beliau mengungkap peringatan Maulid Nabi yang terjadi dimasa beliau,
keistimewaan serta balasan bagi orang yang memperingati Maulid Nabi,

،‫ وجمع إخوانا‬،‫ من هيأ الجل قراءة مولد الرسول طعاما‬:‫قال معروف الكرخي قدس هللا سره‬
‫ وتعطر وتجمل تعظيما لمولده حشره هللا تعالى يوم‬،‫ ولبس جديدا‬،‫وأوقد سراجا‬
‫ وكان في أعلى عليين‬،‫القيامة مع الفرقة االولى من النبيين‬

“Al-Imam Ma’aruf Al-Kurkhiy Qaddasallahu sirrah, barangsiapa menyajikan makanan untuk


pembacaan Maulid ar-Rasul, mengumpulkan saudara-saudaranya, menghidupkan pelita dan
memakai pakaian yang baru dan wangi-wangian dan menjadikannya untuk mengagungkan
kelahirannya (Maulid Nabi), maka Allah akan membangkitkan pada hari qiyamat beserta
golongan yang utama dari Nabi-Nabi , dan ditempatkan pada tempat (derajat) yang tinggi”.
[Kitab I’anah Thalibin (Syarah Fathul Mu’in) Juz. 3 hal. 415, karangan Al-‘Allamah Asy-Syekh
As-Sayyid Al-Bakri Syatha Ad-Dimyathiy. Darul Fikr, Beirut – Lebanon.]
Pendapat Al-Imam Agung Nashirus Sunnah Asy-Syafi’i Rahimahullah (wafat 204 H). Beliau
menuturkan bahwa peringatan Maulid Nabi dilakukan dengan berjamaah dan disediakan
makanan sebagai rasa cinta kepada Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam, serta beliau juga
menuturkan keutamaan orang yang memperingatinya,
‫قال الشافعى رحمه هللا من جمع لمولد النبى صلى هللا عليه وسلم اخوانا وتهياء لهم طعاما وعمال حسانا‬
‫بعثه هللا يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين‬
“Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullah berkata, “barangsiapa yang mengumpulkan orang untuk
melaksanakan perayaan Maulid Nabi (‫ )صلى هللا عليه وسلم‬karena kecintaan (ikhwanan) secara
berjama’ah dengan menyediakan makanan dan berlaku baik, niscaya Allah bangkitkan di hari
kiamat beserta para ahli kebenaran, syuhada dan para shalihin”.[Kitab Madarijus Su’uud hal.
16, karangan ...Al-‘Allamah Asy-Syekh An-Nawawiy Ats-Tsaniy (Sayyid Ulama Hijaz)]
Pendapat Al-‘Arif Billah Al-Imam As-Sirriy As-Saqathiy Qaddasallahu Sirrah (wafat 257 H).
Termasuk generasi salafush shaleh yaitu generasi tabiut tabi’in, seorang yang sangat
berpendirian teguh, wara, sangat alim dan ahli ilmu tauhid. Beliau mengungkapkan
keutamaan memperingati Maulid Nabi karena kecintaan kepada Rasulullah dan kelak akan
bersama dengan Rasulullah,
‫ من قصد موضعا يقرأ فيه مولد النبي‬:‫وقال السري السقطي‬
‫(صلى هللا عليه وسلم) فقد قصد روضة من رياض الجنة النه ما‬
:‫ وقد قال عليه السالم‬.‫قصد ذلك الموضع إال لمحبة الرسول‬
‫من أحبني كان معي في الجنة‬
“Imam As-Sirry As-Saqathiy berkata, barangsiapa yang menyediakan tempat untuk
dibacakan Maulid Nabi (‫)صلى هللا عليه وسلم‬, maka sungguh dia menghendaki “Raudhah (taman)”
dari taman-taman surga, karena sesungguhnya tiada dia menghendaki tempat itu melainkan
karena cintanya kepada Rasul. Dan Sungguh Rasul (‫ )صلى هللا عليه وسلم‬bersabda : “barangsiapa
mencintaiku, maka dia akan bersamaku didalam surga”. [Kitab I’anah Thalibin (Syarah Fathul
Mu’in) Juz. 3 hal. 415, karangan Al-‘Allamah Asy-Syekh As-Sayyid Al-Bakri Syatha Ad-
Dimyathiy. Darul Fikr, Beirut – Lebanon]
Pendapat Al-Imam Junaid Al-Baghdadiy Rahimahullah (wafat 297 H), masih termasuk
generasi shalafuh shaleh. Beliau menuturkan beruntungnya keimanan seseorang yang
menghadiri Maulid Nabi,
‫ من حضر مولد الرسول وعظم قدره‬:‫قال الجنيدي البغدادي رحمه هللا‬
‫فقد فاز بااليمان‬
“Imam Junaid al-Baghdadiy rahimahullah berkata, barangsiapa yang menghadiri Maulid ar-
Rasul dan mengagungkannya (Rasulullah), maka dia beruntung dengan keimanannya” [Kitab
I’anah Thalibin (Syarah Fathul Mu’in) Juz. 3 hal. 415, karangan Al-‘Allamah Asy-Syekh As-
Sayyid Al-Bakri Syatha Ad-Dimyathiy. Darul Fikr, Beirut – Lebanon]
Pendapat Al-Imam Ibnu Jauziy Rahimahullah, beliau menuturkan tentang keutamaan Maulid
Nabi sebagai berikut,
‫قال ابن الجوزي رحمه هللا تعالى من خواصه أنه أمان في ذلك العام‬
‫وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام‬
“Al-Imam Ibnu Jauziy Rahimahullah berkata, diantara keistimewaan Maulid Nabi adalah
keadaan aman (pencegah mushibah) pada tahun itu, kabar gembira serta segala kebutuhan
dan keinginan terpenuhi” [Kitab I’anah Thalibin (Syarah Fathul Mu’in) Juz. 3 hal. 416 ; kitab
As-Sirah Al-Halabiyah (1/83-84) karangan Al-Imam ‘Ali bin Burnahuddin Al-Halabiy]
Pendapat Al-Imam Abu Syamah Rahimahullah (wafat 655 H). Beliau ulama agung
bermadzhab Syafi’i dan merupakan guru besar dariAl-Imam Al-Hujjah Al-Hafidz Asy-Syekhul
Islam An-Nawawiy Ad-Damasyqiy Asy-Syafi’I Rahimahullah. Al-Imam Abu Syamah
menuturkan,
‫ ومن أحسن ما‬:‫قال االمام أبو شامة شيخ المصنف رحمه هللا تعالى‬
‫ابتدع في زماننا ما يفعل في كل عام في اليوم الموافق ليوم‬
‫ من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة‬:(‫مولده )صلى هللا عليه وسلم‬
‫ فإن ذلك مع ما فيه من االحسان إلى الفقراء يشعر بمحبة‬،‫والسرور‬
‫ وشكر‬،‫النبي )صلى هللا عليه وسلم( وتعظيمه وجاللته في قلب فاعل ذلك‬
‫هللا تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين‬
“dan sebagus-bagusnya apa yang diada-adakan pada masa sekarang ini yaitu apa yang
dikerjakan (rayakan) setiap tahun dihari kelahiran (Maulid) Nabi dengan bershadaqah,
mengerjakan yang ma’ruf, menampakkan rasa kegembiraan, maka sesungguhnya yang
demikian itu didalamnya ada kebaikan hingga para fuqara’ membaca sya’ir dengan rasa cinta
kepada Nabi, mengagungkan beliau, dan bersyukur kepada Allah atas perkara dimana
dengan (kelahiran tersebut) menjadi sebab adanya Rasul-nya yang diutus sebagai rahmat
bagi semesta alam” [Kitab I’anah Thalibin (Syarah Fathul Mu’in) Juz. 3 hal. 415, karangan Al-
‘Allamah Asy-Syekh As-Sayyid Al-Bakri Syatha Ad-Dimyathiy. Darul Fikr, Beirut – Lebanon.]
Pendapat Al-Imam Al-Muhaddits Al-Hafidz Al-Musnid Al-Jami’ Abul Khair Syamsuddin
Muhammad Ibnu Abdullah Al-Jazariy Asy-Syafi’i (wafat 660 H). Beliau adalah guru dari para
Qurra’ (Ahli baca Al-Qur’an) dan Imam Qira’at pada zamannnya. Beliau memiliki karya Maulid
yang masih berupa manuskrip (naskah tulisan tangan) yang berjudul “ ‘Arfut Ta’rif bi Al-
Maulidi Asy-Syarif”. Beliau mengatakan bahwa orang yang memperingati Maulid Nabi sangat
pantas untuk menampati surga yang penuh kenikmatan,
‫فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار‬
‫بفرحه ليلة مولد النبي صلى اله عليه وسلم به فما حال المسلم‬
‫الموحد من أمة النبي صلى هللا عليه وسلم يسر بمولده ويبذل ما تصل‬
‫ لعمري إنما يكون جزاؤه‬،‫إليه قدرته في محبته صلى هللا عليه وسلم‬
‫من هللا الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم‬
“maka jika Abu Lahab yang kafir yang diturunkan ayat al-Qur’an untuk mencelanya masih
diberi ganjaran kebaikan didalam neraka karena bergembira pada malam Maulid Nabi, lantas
bagaimana dengan seorang Muslim yang mentauhidkan Allah, yang merupakan umat dari
Nabi (‫ )صلى اله عليه وسلم‬yang senang dengan kelahiran Beliau dan menafkahkan apa yang dia
mampu demi kecintaannya kepada Nabi (‫)صلى اله عليه وسلم‬. Demi Allah, sesungguhnya yang
pantas bagi mereka berupa balasan dari Allah yang Maha Pemurah adalah memasukkan
mereka dengan keutamannya kedalam surga yang penuh kenikmatan”[Kitab I’anah Thalibin
(Syarah Fathul Mu’in) Juz. 3, hal. 415 ; kitab Anwarul Muhammadiyah hal.20, karangan Al-
‘Allamah Asy-Syekh Yusuf An-Nabhaniy. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut – Lebanon.]
Pendapat Al-Imam Yafi'i Al-Yamaniy Rahimahullah (wafat 768 H) turut menuturkan
keutamaan Maulid Nabi shallallahu ‘alayhi wasallam,
‫ من جمع لمولد النبي )ص( إخوانا‬:‫وقال االمام اليافعي اليمنى‬
‫وهيأ طعاما وأخلى مكانا وعمل إحسانا وصار سببا لقراءة مولد‬
‫الرسول بعثه هللا يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين‬
‫ويكون في جنات النعيم‬
“Dan berkata Imam Al-Yafi’iy Al-Yamani : “Barangsiapa yang mengumulkan saudara-
saudaranya untuk (merayakan) Maulid Nabi, menyajikan makanan, beramal yang baik dan
menjadikannya untuk pembacaan Maulid ar-Rasul, maka Allah akan membangkitkan pada
hari Kiamat bersama para Shadiqin, Syuhada, Shalihin dan menempatkannya pada tempat
yang tinggi” [9]
Pendapat Al-Hafidz Al-Imam Al-Muhaddits Syamsuddin bin Nashiruddin Ad-Damasyqiy (777
H - 842 H) yang telah mengarang kitab Maulid, diantaranya kitab Jami’ul Atsar fi Maulidin
Nabiyyil Mukhtar (terdiri dari 3 jilid), Al-Lafdzur Roiq fi Maulidi Khayril Khalaiq (bentuknya
ringkas), Mauridush Shadi fi Maulidil Had. Beliau mengatakan (dalam sebuah syair),

‫وتبت يـداه في الجحـيم‬ * ‫إذا كان هـذا كافرا جـاء ذمـه‬


‫مخـلدا‬
‫يخفف عنه للسـرور‬ * ‫أتى أنـه في يـوم االثنين دائـما‬
‫بأحــمدا‬
‫بأحمد مسرورا ومات‬ * ‫فما الظن بالعبد الذي طول عمره‬
‫موحـــدا‬
“Jika orang kafir yang telah datang (tertera) celaan baginya (yakni) “dan celakalah kedua
tangannya didalam neraka Jahannam kekal didalamnya” ; “Telah tiba pada (setiap) hari senin
untuk selamanya diringankan (siksa) darinya karena bergembira ke (kelahiran) Ahmad ;
“lantas bagaimanakah dugaan kita terhadap seorang hamba yang sepanjang usia, karena
(kelahiran) Ahmad, lantas ia selalu bergembira dan tauhid menyertai kematiannya ???”[10]
Fatwa Al-Imam Asy-Syeikhul Islam Al-Hafidz Abu Al-Fadhl Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalaniy
(773 H - 852H), yang telah mensyarah kitab monumental Imam Bukhari (Shahih Bukhari), dan
beliau beri nama dengan kitabnya tersebut dengan nama Fathul Bari ‘alaa Shahih Bukhari.
Beliau memfatwakan bahwa amal Maulid termasuk ke dalam bid’ah Hasanah (perkara baru
yang bagus) dan beliau juga mendapati dasar syara’ yang sangat terang mengenai
peringatan Maulid Nabi,
‫أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون‬
‫ فمن تحرى‬،‫ ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها‬،‫الثالثة‬
‫ وإال فال‬،‫في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة‬
“Asal amal Maulid adalah bid’ah, tidak pernah ada perkataan (perbincangan) dari salafush
shaleh dari kurun ke tiga, dan akan tetapi bersamanya mencakup (mengandung) kebaikan-
kebaikan dan keburukan-keburukan. Maka barangsiapa yang mengambil kebaikan-
kebaikannya pada amal Maulid dan menjauhi keburukannya maka itulah bid’ah Hasanah ( ‫بدعة‬
‫)حسنة‬, dan jika tidak (menjauhi keburukannya) maka tidak (bukan bid’ah Hasanah)” [11]
Lebih lanjut lagi, beliau memfatwakan dasar yang sangat jelas tentang peringatan Maulid
Nabi,
‫ وهو ما ثبت في الصحيحين من‬،‫وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت‬
‫أن النبي صلى هللا عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم‬
‫ هو يوم أغرق هللا فيه فرعون ونجى موسى‬:‫عاشوراء فسألهم؟ فقالوا‬
َ ‫ فيستفاد منه فعل الشكر هلل على ما‬،‫فنحن نصومه شكرا هلل تعالى‬
‫من‬
‫ ويعاد ذلك في نظير‬،‫به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة‬
‫ والشكر هلل يحصل بأنواع العبادة كالسجود‬،‫ذلك اليوم من كل سنة‬
‫ وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا‬،‫والصيام والصدقة والتالوة‬
‫النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم‬
“dan sungguh telah jelas bagiku bahwa apa yang dikeluarkan (diriwayatkan) atas asal
penetapan (hokum Maulid), sebagaimana yang ditetapkan didalam Ash-Shahihayn bahwa
sesungguhnya Nabi datang ke Madinah, maka (beliau) menemukan orang Yahudi berpuasa
pada hari Asyura’, Rasulullah bertanya kepada mereka (tentang puasa tersebut)? Maka
mereka menjawab : “Padanya adalah hari dimana Allah telah menenggelamkan Fir’aun dan
menyelamatkan (Nabi) Musa, maka kami berpuasa untuk bersyukur kepada Allah Yang Maha
Tinggi (atas semua itu)”. Maka faidah yang bisa diambil dari hal tersebut adalah bahwa
(kebolehan) bersyukur kepada Allah atas sesuatu (yang terjadi) baik karena menerima
sebuah kenikmatan yang besar atau penyelamatan (terhindar) dari bahaya, dan bisa diulang-
ulang perkara (syukuran) tersebut pada hari (yang sama) setiap tahun. Adapun syukur
kepada Allah dapat dilakukan dengan bermacam-macam Ibadah seperti sujud (sujud syukur),
puasa, shadaqah dan tilawah (membaca al-Qur’an). dan sungguh adakah nikmat yang paling
agung (besar) dari berbagai nikmat (yang ada) selain kelahiran Nabi (Muhammad) Nabi yang
penyayang pada hari (peringatan Maulid) itu ?” [12]
Pendapat A-Imam Al-Hafidz Muhammad bin Abdurrahman Al-Qahiriy, dikenal dengan nama
Al-Imam As-Sakhawiy (831 H – 902 H), beliau juga dikenal sebagai Ahli sejarah di Madinah,
penulis kitab Adh-Dhaw’ul Lami’. Beliau juga telah menyusun sebuah karya Maulid yang
diberi judul “Al-Fakhrul ‘Ulwi fil Mawlidin Nabawiy”
،ِ َ‫َاض‬
‫ِلة‬ ‫ِ الف‬‫ثة‬ََ‫ُونِ الثال‬ ‫ُر‬‫ِي الق‬ ‫لفِ الصال‬
‫ِحِ ف‬ َ‫َ الس‬ ‫ِن‬‫َد م‬ ‫َح‬
‫َن أ‬ ‫َل ع‬‫ينق‬ُ ‫َلم‬
ُ‫ُـ‬‫َالم‬ ‫َار‬ َ ‫ِي سَائ‬
‫ِر‬ ‫ُ اإل‬
‫ِسالَم‬ َ َ‫َا‬ َ ‫ثم‬ ُ ،‫د‬ُ‫بع‬ََ ََ
‫َا ح‬ ‫َإ‬
ِ‫دن‬ ‫ِو‬ ‫ِ األقط‬ ‫ِف‬ ‫ل أهـل‬ ‫ما ز‬ ‫دث‬ ‫ِنم‬ ‫و‬

‫َرم‬‫َك‬‫َ و‬ ‫َشَرف‬
‫َ و‬‫َسَلم‬‫ِ و‬‫ليه‬ ََ‫َلى هللاُ ع‬ ‫ص‬- ِ ‫ِه‬
‫لد‬ِ‫مو‬َ ِ‫ِي شَهر‬ ‫ن ف‬ ُ‫َف‬
َ‫ِلو‬ ‫يحت‬ ‫َام‬
َ ِ ‫ِظ‬
‫الع‬
،ِ َ
‫ِيعة‬‫ِ الرف‬ َ
‫ِجة‬ َ
‫ِ البه‬ ُُ
‫ِلة على األمور‬ َ َ َ َ َ ُ
‫ِيعة المشتم‬َ َ َ
‫ِم البد‬ َ َ َ َ ُ
‫يعملون الوالئ‬َ َ
،َ‫ُور‬‫ن السُّر‬ َ‫ُو‬ ‫ِر‬‫يظه‬‫ و‬،ِ‫َات‬
َُ ‫دق‬ َ‫ِ الص‬ ‫َاع‬ َ
‫ِأنو‬ ‫ِ ب‬ ‫ِيه‬‫َال‬ ‫ِي َلي‬ ‫ن ف‬ َ‫ُو‬
‫َدق‬ ‫َص‬
‫يت‬ََ
‫و‬
ُ
‫هر‬َ‫تظ‬ََ
‫ و‬،ِ ‫ِيم‬‫َر‬‫ِ الك‬ ‫ِه‬
‫لد‬ِ‫مو‬ َِ َ‫َا‬
‫ءة‬ ‫ِر‬‫ِق‬‫ن ب‬َ‫ُو‬‫َن‬‫يعت‬َ ‫بل‬ َ ،ِ‫َرات‬ ‫َب‬‫ِي الم‬ َ‫دو‬
‫ن ف‬ ُ‫ِي‬
‫يز‬ََ
‫و‬
َ
‫ِب‬ِّ
‫ُر‬ ‫ِما ج‬‫نم‬ َ‫َا‬ ‫ُك‬‫َيث‬ ‫ِح‬
‫ِيم ب‬ ‫َم‬‫َضل ع‬ ‫ُل‬
‫ُّ ف‬ ‫ِك‬‫ِه‬‫َات‬‫َك‬ َ ‫ِن‬
‫بر‬ ‫ِم م‬‫ليه‬ََ
‫ع‬
“Tidak pernah dikatakan (perbincangkan) dari salah seorang ulama Salafush Shaleh pada
kurun ke tiga yang mulya dan sungguh itu baru ada setelahnya. Kemudian umat Islam
diseluruh penjuru daerah dan kota-kota besar senantiasa memperingati Maulid Nabi ( ‫هللاه‬ ُ ‫صلَّى‬
َ
َُ ‫سلَّ َُم َوش ََّر‬
‫ف َوك ََّر َُم‬ ‫و‬ ‫ْه‬
ُ
َ َ َ ‫ي‬َ ‫ل‬‫ع‬) dibulan kelahiran Beliu. Mereka mengadakan jamuan yang luar biasa dan
diisi dengan perkara-perkara yang menggembirakan serta mulya, dan bershaqadah pada
malam harinya dengan berbagai macam shadaqah, menampakkan kegembiraan,
bertambahnya kebaikan bahkan diramaikan dengan pembacaan (buku-buku) Maulid Nabi
yang mulya, dan menjadi teranglah (jelaslah) keberkahan dan keutamaan (Maulid Nabi)
secara merata dan semua itu telah teruji.[13]
Selanjutnya,
َ‫ِي‬‫َينِ الثان‬ ‫ِثن‬ َ‫ل‬
‫ة اإل‬ َ‫ِ َلي‬
‫َح‬
ِّ ‫لى األَص‬
ََ‫ُع‬‫ِيف‬‫ه الشر‬ ُ‫د‬ُ‫ل‬
ِ‫مو‬َ َ‫َان‬‫ ك‬:ُ
‫ُلت‬‫ “ق‬:‫ل‬
َ‫َا‬‫ثم ق‬ ُ
،‫َان‬ ‫َم‬ ‫ ل‬:َ
‫ِث‬ ‫َق‬
‫ِيل‬ ‫ و‬،‫ه‬ُ‫ِن‬‫َا م‬‫لت‬ََ‫َينِ خ‬‫لت‬َ‫ِلي‬
َ‫ ل‬:َ‫ِيل‬‫َق‬
‫ و‬،ِ ‫ِيع األَول‬‫َب‬‫ِر‬ ‫ِن شَهر‬‫َم‬ ‫َشَر‬
‫ع‬
ِ
‫ِه‬‫ِي هذ‬ ‫ِ الخَير‬
‫ِ ف‬ ‫ِعل‬ ‫بأسَ ب‬
‫ِف‬ َ َ‫َال‬
‫ِذ ف‬‫َئ‬
‫َحِين‬‫ و‬،َ‫ِك‬‫َل‬ ‫َير‬
‫ُ ذ‬ ‫َ غ‬‫ِيل‬‫َق‬
‫َشر و‬ ‫لع‬ِ :َ
‫ِيل‬ ‫َق‬
‫و‬
َِّ
ِ ُ
‫ِ كلها‬ ‫ِ الشهر‬ َ
‫ِي أيام‬ ُُ َ َ
‫ِطاعة بل يحسن ف‬َِ َ َ َ َ َ
‫ِي على حسبِ االست‬ َ
‫ِ والليال‬َ َ
‫األيام‬
ِ
‫ِيه‬‫َال‬ ‫ََلي‬
‫و‬
“Kemudian (beliau) berkata : “aku katakan : adanya (tanggal) kelahiran Nabi Asy-Syarif yang
paling shahih adalah pada malam Senin, 12 Rabi’ul Awwal. Dikatakan (qoul yang lain) : pada
malam tanggal 2, dikatakan juga pada tanggal 8, 10 dan lain sebagainya. Maka dari itu, tidak
mengapa mengerjakan kebaikan pada setiap hari-hari ini dan malam-malamnya dengan
persiapan (kemampuan) yang ada bahkan bagus dilakukan pada hari-hari dan malam-malam
bulan (Rabi’ul Awwal)”[14]
Fatwa Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuthiy (849 H - 911 H), didalam kitabnya beliau
menuturkan bahwa sangat jelas dasar syara’ mengenai peringatan Maulid Nabi,
‫ وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس‬،‫وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر‬
‫ مع أنه قد ورد‬،‫أن النبي صلى هللا عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة‬
‫ والعقيقة ال تعاد مرة‬،‫أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع والدته‬
‫ثانية فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى هللا عليه وسلم إظهار‬
‫ وتشريع ألمته كما كان‬،‫للشكر على إيجاد هللا إياه رحمة للعالمين‬
‫ لذلك فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده‬،‫يصلي على نفسه‬
‫باالجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار‬
‫المسرات‬
“dan sungguh sangat jelas bagiku yang dikeluarkan (diriwayatkan) atas asal yang lain (dari
pendapat Imam Ibnu Hajar) yaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqiy dari Anas
bahwa sesungguhnya Nabi (‫ )صلى هللا عليه وسلم‬mengaqiqahkan dirinya sendiri sesudah (masa)
kenabian, (padahal) sesungguhnya telah dijelaskan (riwayat) bahwa kakek beliau Abdul
Mutthalib telah mengaqiqahkan (untuk Nabi) pada hari ke tujuh kelahirannya. adapun
aqiqah tidak ada perulangan dua kali, maka dari itu sungguh apa yang dilakukan oleh Nabi
(‫ )صلى هللا عليه وسلم‬menerangkan tentang (rasa) syukur beliau karena Allah telah mewujudkan
(menjadikan) beliau sebagai rahmat bagi semesta alam, dan sebagai landasan bagi umatnya.
Oleh karena itu, maka juga boleh (mustahab/patut) bagi kita untuk menanamkan
(menerangkan) rasa syukur kita dengan kelahirannya (Rasulullah) dengan mengumpulkan
(kaum Muslimin), menyajikan makanan dan semacamnya dari (sebagai) perwujudan untuk
mendekatkan diri (kepada Allah) dan menunjukkan kegembiraan (karena kelahiran beliau)”.
[15]
Fatwa beliau lainnya menyatakan bahwa orang yang memperingati Maulid Nabi akan
mendapatkan pahala dan peringatan Maulid Nabi termasuk kedalam bid’ah hasanah. Beliau
ditanya tentang Maulid Nabi,
‫ ما‬،‫فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع األول‬
‫حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو‬
‫ال؟ الجـــــواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس‬
‫وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية األخبار الواردة في مبدأ أمر‬
‫النبي صلى هللا عليه وسلم وما وقع في مولده من اآليات ثم يمد لهم‬
‫سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع‬
‫الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي‬
‫صلى هللا عليه وسلم وإظهار الفرح واالستبشار بمولده الشريف وأول‬
‫من أحدث فعل ذلك صاحب اربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبرى بن‬
،‫زين الدين علي بن بكتكين أحد الملوك األمجاد والكبراء األجواد‬
‫ وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون‬،‫وكان له آثار حسنة‬
“Sungguh telah ada pertanyaaan tentang peringatan Maulid Nabi pada bulan Rabiul awwal,
tentang bagaimana hukumnya menurut syara’ dan apakah termasuk kebaikan atau
keburukan serta apakah orang yang memperingatinya mendapatkan pahala ?” Jawabannya,
menurutku pada dasarnya amal Maulid itu adalah berkumpulnya manusai, membaca apa
yang dirasa mudah dari Al-Qur’an, riwayat hadits-hadits tentang permualaan perintah Nabi
serta tanda-tanda yang datang mengiringi kelahiran Nabi kemudian disajikan beberapa
hidangan bagi mereka selanjutnya mereka bubar setelah itu tanpa ada tambahan-tambahan
lain, itu termasuk kedalam Bid’ah Hasanah (bid’ah yang baik) yang diberi pahala bagi orang
yang merayakannya. Karena perkara didalamnya adalah bagian dari pengagungan terhadap
kedudukan Nabi dan merupakan menampakkan rasa gembira dan suka cita dengan
kelahiran yang Mulya (Nabi Muhammad, dan yang pertama mengadakan hal semacam itu
(perayaan besar) adalah penguasa Irbil, Raja al-Mudhaffar Abu Sa’id Kaukabri bin Zainuddin
Ali Ibnu Buktukin, salah seorang raja yang mulya, agung dan demawan. Beliau memiliki
peninggal yang hasanah/baik (‫)آثار حسنة‬, dan beliau lah yang membangun al-Jami’ al-
Mudhaffariy dilembah Qasiyun”. [16]
Al-Imam As-Suyuthiy juga memfatwakan ketika ada syubhat yang menyatakan bahwa
memperingati wafatnya Nabi itu lebih pantas daripada memperingati Maulid Nabi, dalam hal
ini beliau membantahnya sebagai berikut,
‫ ووفاته أعظم‬،‫إن والدته صلى هللا عليه وسلم أعظم النعم علينا‬
‫ والصبر‬،‫ والشريعة حثت على إظهار شكر النعم‬،‫المصائب لنا‬
‫ وقد أمر الشرع بالعقيقة عند‬،‫والسلوان والكتم عند المصائب‬
‫ ولم يأمر عند الموت‬،‫ وهي إظهار شكر وفرح بالمولود‬،‫الوالدة‬
‫ فدلت قواعد‬،‫ بل نهى عن النياحة وإظهار الجزع‬،‫بذبح وال غيره‬
‫الشريعة على أنه يحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بوالدته صلى هللا‬
‫عليه وسلم دون إظهار الحزن فيه بوفاته‬
“Sesungguhnya kelahiran Nabi (‫ )صلى هللا عليه وسلم‬adalah paling agungnya kenikmatan bagi kita
semua, dan wafatnya Beliau (‫ )صلى هللا عليه وسلم‬adalah musibah yang paling besar bagi kita
semua. Adapun syariat menganjurkan (menampakkan) untuk mengungkapkan rasa syukur
dan kenikmatan. Dan bersabar serta tenang ketika tertimpa mushibah. Dan sungguh syari’at
memerintahkan untuk (menyembelih) beraqiqah ketika (seorang anak) lahir, dan supaya
menampakkan rasa syukur dan bergembira dengan kelahirannya, dan tidak memerintahkan
untuk menyembelih sesuatu atau melakukan hal yang lain ketika kematiannya, bahkan
syariat melarang meratap (an-niyahah) dan menampakkan keluh kesah (kesedihan). Maka
(dari sini) jelas bahwa kaidah-kaidah syariat menunjukkan yang baik baik (yang paling layak)
pada bulan ini (bulan Maulid) adalah menampakkan rasa gembira atas kelahirannya (Nabi
Muhammad ‫ )صلى هللا عليه وسلم‬dan bukan (malah) menampakkan kesedihan (mengungkapkan)
kesedihan atas wafatnya Beliau" [17]
Bantahan beliau, sebagaimana juga pernyataan Al-Imam Ibnu Rajab,
‫وقد قال ابن رجب في كتاب اللطائف في ذم الرافضة حيث اتخذوا يوم عاشوراء‬
‫ لم يأمر هللا وال رسوله باتخاذ أيام مصائب األنبياء‬:‫مأتما ألجل قتل الحسين‬
‫وموتهم مأتما فكيف ممن هو دونهم‬
“dan sungguh telah berkata Ibnu Rajab di dalam kitab “al-Lathif” (‫ )اللطائف‬tentang celaan
terhadap ‘Ar-Rafidlah’ bahwa mereka telah menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung
(bersedih) karena bertepatan dengan hari (pembunuhan) wafatnya sayyidina Husain :
Sedangkan Allah dan Rasul-Nya tidak pernah memerintahkan untuk menjadikan hari-hari
mushibah dan kematian para Nabi sebagai hari bersedih, maka bagaimana dengan orang
derajatnya berada dibawah mereka ?” [18]
Lebih jauh lagi, Al-Imam As-Suyuthiy menjelaskan keutamaan tempat dan orang yang
memperingati Maulid Nabi,
‫قال سلطان العارفين جالل الدين السيوطي في كتابه الوسائل في شرح‬
‫ ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد النبي (صلى هللا عليه‬:‫الشمائل‬
‫وسلم) هال حفت المالئكة بأهل ذلك المكان وعمهم هللا بالرحمة والمطوقون‬
‫ يعني جبريل وميكائل وإسرافيل وقربائيل وعينائيل والصافون‬- ‫بالنور‬
‫ فإنهم يصلون على ما كان سببا لقراءة مولد النبي‬- ‫والحافون والكروبيون‬
‫صلى هللا عليه وسلم‬
“Berkata Shulthan Al-‘Arifin Jalaluddin As-Suyuthiy didalam kitabnya “al-Wasail fiy Syarhi
Asy-Syamil” : "tiada sebuah rumah atau masjid atau tempat pun yang dibacakan didalamnya
Maulid Nabi (‫ )صلى هللا عليه وسلم‬melainkan dipenuhi Malaikat yang meramaikan penghuni
tempat itu (menyelubunyi tempat itu) dan Allah merantai Malaikat itu dengan rahmat dan
Malaikat bercahaya (menerangi) itu antara lain Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Qarbail, 'Aynail,
ash-Shaafun, al-Haafun dan al-Karubiyyun. Maka sesungguhnya mereka (malaikat) itulah
yang mendo’akannya karena membaca Maulid Nabi" [19]
Lanjut lagi,
‫ وما من مسلم قرئ في بيته مولد النبي (صلى هللا عليه وسلم) إال رفع هللا‬:‫قال‬
‫ واآلفات والبليات والنكبات والبغض والحسد‬.‫تعالى القحط والوباء والحرق‬
‫ فإذا مات هون هللا تعالى عليه جواب‬،‫وعين السوء واللصوص عن أهل ذلك البيت‬
‫ وكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر‬،‫منكر ونكير‬
“tiada seorang Muslim pun yang didalam rumahnya dilakukan pembacaan Maulid Nabi
shallallahu ‘alayhi wa sallam kecuali Allah akan mengangkat wabah kemarau, kebakaran,
karam, kebinasaan, kecelakaan, kebencian, hasad dan pendengaran yang jahat, (terhindar)
dari pencuri ahli-ahli rumah tersebut. Maka jika apabila mati, Allah akan memudahkan
baginya dalam menjawab (pertanyaan) Malaikat Munkar dan Nakir. Dan mereka akan
ditempatkan didalam tempat yang benar pada sisi-sisi raja yang berkuasa” [20]
Pendapat Al-Imam Ibnu Al-Hajj Al-Maliki Rahimahullah (ulama madzhab Malikiyyah),
‫قال ابن الحاج رحمه هللا تعالى فكان يجب أن نزداد يوم االثنين الثاني عشر‬
‫من ربيع األول من العبادات والخير شكرا للمولى على ما أوالنا من هذه‬
‫النعم العظيمة وأعظمها ميالد المصطفى صلى هللا عليه وسلم‬

“Menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk memperbanyak kesyukuran kepada Allah setiap
hari Senin bulan Rabi’ul Awwal karena Dia (Allah) telah mengaruniakan kepada kita nikmat
yang sangat besar dengan lahirnya Al-Musthafa Shallallahu ‘Alayhi wa Sallam” [21]
‫ ومن تعظيمه صلى هللا عليه وآله وسلم الفرح بليلة والدته وقراءة‬:‫وقال أيضا‬
‫المولد‬
“berkata lagi, dan mengagungkan Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam adalah gembira pada
malam kelahirannya dan melakukan pembacaan Maulid Nabi” [22]
Pendapat seorang Imam yang besar, tokoh yang sangat terkenal, penjaga Islam, tumpuan
banyak orang, tempat rujukan para Ahli hadits yang sangat terkenal, Al-Hafidz Abdurrahim
bin Al-Husain bin Abdurrahman Al-Mishriy yang terkenal dengan Al-Hafidz Al-Iraqiy (wafat
808 H). Beliau memiliki kitab Maulid yang dinamakan dengan “Al-Mawridul Haniy fiy
Mawlidis Saniy”,
‫ فكيف إذا انضم إلى‬،‫إن اتخاذ الوليمة وإطعام الطعام مستحب في كل وقت‬
‫ذلك الفرح والسرور بظهور نور النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا الشهر‬
‫ فكم من بدعة مستحبة بل قد‬،‫ وال يلزم من كونه بدعة كونه مكروها‬،‫الشريف‬
‫تكون واجب‬
“Sungguh melakukan perayaan (walimah) dan memberikan makan disunnahkan pada setiap
waktu, apalagi jika padanya disertai dengan kesenangan dan kegembiraan dengan kehadiran
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam pada bulan yang mulya ini, dan tidaklah setiap bid’ah
itu makruh (dibenci), betapa banyak bid’ah yang disunnahkan bahkan diwajibkan” [23]
Pendapat Al-Imam Ibnu ‘Abidin didaam kitab syarahnya atas kitab Maulid Imam Ibnu Hajar,
‫قال ابن عابدين في شرحه على مولد ابن حجر اعلم أن من البدع المحمودة‬
:ً ‫ وقال أيضا‬،‫عمل المولد الشريف من الشهر الذي ولد فيه صلى هللا عليه وسلم‬
‫فاالجتماع استماع قصة صاحب المعجزات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات من‬
‫أعظم القربات لما يشتمل عليه من المعجزات وكثرة الصلوات‬
“Ketahuilah olehmu bahwa sebagian dari perkara baru yang terpuji (bid’ah mahmudah)
adalah amal Maulid Nabi Asy-Syarif pada bulan yang mana Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam
di lahirkan didalamnya”,,,[24]
Pendapat Asy-Syekh Husnain Muhammad Makhluf (Syeikhul Azhar) Rahimahullah,
‫وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف شيخ األزهر رحمه هللا تعالى إن من إحياء ليلة‬
‫ وليالي هذا الشهر الكريم الذي أشرق فيه النور المحمدي‬،‫المولد الشريف‬
‫إنما يكون بذكر هللا وشكره لما أنعم به على هذه األمة من ظهور خير الخلق‬
‫ وال يكون ذلك إال في أدب وخشوع وبعد عن المحرمات والبدع‬،‫إلى عالم الوجود‬
‫ ومن مظاهر الشكر على حبه مواساة المحتاجين بما يخفف ضائقتهم‬،‫والمنكرات‬
‫ واإلحياء بهذه الطريقة وإن لم يكن مأثور في عهده صلى هللا‬،‫وصلة األرحام‬
‫عليه وسلم وال في عهد السلف الصالح إال أنه ال بأس به وسنة حسنة‬
“Sunggung barangsiapa menghidupkan malam Maulid Nabi Asy-Syarif dan malam-malam-
malam bulan yang mulya ini yang menerangi didalamnya dengan cahaya Muhammadiy yaitu
dengan berdzikir kepada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada umat
ini termasuk dilahirkannya makhluk terbaik (Nabi Muhammad) ke ala mini, dan tidak ada
yang demikian itu kecuali dengan sebuah akhlak dan kekhusuan serta menjauhi hal-hal yang
diharamkan, amalan bid’ah serta kemungkaran-kemungkaran. Dan termasuk menampakkan
kesyukuran sebagai bentuk kecintaan yaitu menyantuni orang-orang tidak mampu, menjalin
shilaturahim dan menghidupkan dengan cara ini walaupun tidak ada pada zaman Rasulullah
shallallahu ‘alayhi wa sallam dan tidak pula ada dimasa salafush shaleh adalah tidak apa-apa
serta termasuk sunnah hasanah” [25]
Pendapat Asy-Syekh Muhammad Mutawalla Asy-Sya’rawiy Rahimahullah,
‫ً لهذه المولد‬ ‫قال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه هللا تعالى وإكراما‬
‫ فإنه يحق لنا أن نظهر معالم الفرح و االبتهاج بهذه الذكرى‬،‫الكريم‬
‫ وذلك باالحتفال بها من وقتها‬،‫الحبيبة لقلوبنا كل عام‬
“Melakukan penghormatan untuk Maulid yang mulya ini, maka sesungguhnya itu hak bagi
kita untuk menampakkan kegembiraan dan ..[26]
Pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitsamiy Rahimahullah,
‫قد قال ابن حجر الهيثمي رحمه هللا تعالى والحاصل أن البدعة الحسنة متفق‬
‫ أي بدعة حسنة‬،‫ وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك‬،‫على ندبها‬
“walhasil, sesungguhnya bid’ah hasanah itu selarasa dengan sebuah kesunnahan, dan amal
Maulid Nabi serta berkumpulnya manusia untuk memperingati yang demikian adalah bid’ah
hasanah” [27]
Pendapat Al-Imam Al-Hafidz Al-Qasthalaniy Rahimahullah,
‫ ليكون أشد علة على‬،‫فرحم هللا امرءا اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعيادا‬
‫من في قلبه مرض وإعياء داء‬
“maka Allah akan memberikan rahmat bagi orang-orang yang menjadian Maulid Nabi yang
penuh berkah sebagai perayaan…”[28]
‫ هـ من جواز االحتفال بالمولد النبوي بما هو مشروع‬922 ‫اإلمام القسطالني ت‬
‫ واستشف هذا الجواز من حديث البخاري في باب الجنائز من كون‬،‫ال منكر فيه‬
‫أبى بكر الصديق تمنى الموت في هذا اليوم لكونه اليوم الذي ولد فيه‬
‫الرسول صلى هللا عليه وسلم و فيه توفي‬
“sebagain dari kebolehan merayakan Maulid Nabi Nabawi dengan perkara yang masyru’
(disyariatkan) bukan dengan kemungkaran, [29]

Pendapat Al-Imam Al-Alusiy dalam kitab tafsirnya,

‫ما استنبطه األلوسى من تفسير قول هللا تعالى "قل بفضل هللا و رحمته فبذلك‬
‫ فالرسول صلى هللا عليه وسلم رحمة كما قال عز و جل‬.‫ يونس‬58 ‫فليفرحوا" اآلية‬
‫ و كما جاء في‬.‫ األنبياء‬107 ‫"وما أرسلناك إال رحمة للعالمين" اآلية‬
.‫ "إنما أنا رحمة مهداة" رواه الحاكم في مستدركه عن أبى هريرة‬:‫الحديث‬
‫فوجب من هنا االحتفال و الفرح بهذه الرحمة‬
“Firman Allah, “Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu
mereka bergembira” (Yunus : 58), dan Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam adalah rahmat
sebagaimana yang di firmankan Allah ‘azza wa jallah, “Dan tiadalah Kami mengutus kamu,
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”, sebagaiman juga didalam hadits,
“sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan Allah” (riwayat Imam Hakim dalam ktab
Mustadraknya dari Abu Hurairah), maka wajib bagi sebagian dari kita untuk merayakannya
dan bergembira dengan rahmat ini” [30]
Pendapat Al-‘Allamah Asy-Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mantan Mufti Madzhab Syafi’iyyah di
Mekkah,
‫العادة أن الناس إذا سمعوا ذكرى وضعه صلى هللا عليه وسلم يقومون تعظيما له صلى هللا عليه وسلم و هذا قيام مستحب لما فيه من‬
‫ و قد فعل ذلك كثير من علماء األمة الذين نقتدي بهم‬،‫تعظيم النبي صلى هللا عليه وسلم‬
“Kebiasaan manusia ketika disebut tentang Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam berdiri untuk
menghormati beliau dan berdiri ini disunnahkan untuk menghormati Nabi, dan sungguh
telah banyak ulama kaum Muslimin yang melakukan seperti yang demikian”’ [31]
Pendapat Al-'Allamah As-Syekh As-Sayyid Muhammad Ibnu Alwi Al-Maliki Al-Hasaniy
Rahimahullah,
‫ بل إن كل ما يدعو إلى‬، ‫إننا نرى أن االحتفال بالمولد النبوي الشريف ليست له كيفية مخصوصة البد من االلتزام أو إلزام الناس بها‬
‫الخير ويجمع الناس على الهدى و يرشدهم إلى ما فيه منفعتهم في دينهم ودنياهم يحصل به تحقيق المقصود من المولد النبوي ولذلك‬
‫فلو اجتمعنا على شئ من المدائح التي فيها ذكر الحبيب صلّىاهلل عليه وسلّم وفضله وجهاده وخصائصه ولم نقرأ القصة التي تعارف‬
‫ ثم استمعنا إلى ما يلقيه المتحدثون من مواعظ‬، ‫الناس على قراءتها واصطلحوا عليها حتى ظن البعض أن المولد النبوي ال يتم إال بها‬
‫وإرشادات وإلى ما يتلوه القارئ من آيات‬
“Kami memandang sesungguhnya memperingati Maulid Nabi yang mulya itu tidak
mempunyai bentuk-bentuk yang khusus yang mana semua orang harus dan diharuskan
untuk melaksanakannya. Akan tetapi segala sesuatu yang dilakukan, yang dapat menyeru
dan mengajak manusia kepada kebaikan dan mengumpulkan manusia atas petunjuk
(agama) serta menunjuki mereka kepada hal-hal yang membawa manfaat bagi mereka,
untuk dunia dan akhirat maka hal itu dapat digunakan untuk memperingati Maulid Nabi,
Oleh karena itu andaikata kita berkumpul dalam suatu majelis yang disitu dibacakan puji-
pujian yang menyanjung Al-Habib (Sang Kekasih yakni Nabi Muhammad), keutamaan beliau,
jihad (perjuangan) beliau, dan kekhususan-kekhususan yang berada pada beliau ; lalu kita
tidak membaca kisah Maulid Nabi – yang telah dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat
dan mereka menyebutnya dengan istilah “Maulid” (seperti Maulid Diba’, Barzanji, Syaraful
Anam, Al-Habsyi, dan lain sebagainya), yang nama sebagian orang menyangka bahwa
peringatan Maulid Nabi itu tidak lengkap tanpa pembacaan kisah-kisah Maulid tersebut-
kemudian kita mendengarkan mau’idzah-mau’idzoh (peringatan-peringatan), pengarahan-
pengarahan, nasehat-nasehat yang disampaikan oleh para ulama dan ayat-ayat al-Qur’an
yang dibacakan oleh seorang Qari" [32]
Lebih lanjut,
‫ لو فعلنا ذلك فإن ذلك داخل تحت المولد النبوي الشريف ويتحقق به‬: ‫أقول‬
‫ وأظن أن هذا المعنى ال يختلف عليه‬، ‫معنى االحتفال بالمولد النبوي الشريف‬
‫اثنان وال ينتطح فيه عنـزان‬

"andaikan kita melakukan itu semua maka itu sama halnya dengan kita membaca kisah
Maulid Nabi yang Mulya tersebut dan itu termasuk dalam makna memperingati Maulid Nabi
yang Mulya. Dan saya yakin bahwa peringatan yang saya maksudkan ini tidak menimbulkan
perbedaan serta adu domba antara dua kelompok"[33]
Pendapat Al-'Allamah Asy-Syaikh Ali Jumu'ah (Mufti Mesir), [34]
Sesungguhnya maulid (kelahiran) Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬yang mulia merupakan limpahan
rahmat Ilahi yang dihamparkan bagi sejarah manusia seluruhnya. Dan Al Qur’an Al-Karim
mengungkapkan keberadaan Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬sebagai rahmat bagi seluruh alam
semesta. Rahmat ini tidak terbatas, ia meresap masuk ke dalam pendidikan, pengajaran, dan
pensucian jiwa manusia. Rahmat tersebut jugalah yang menunjukan manusia ke jalan
kemajuan yang lurus dal lingkup kehidupan mereka, baik secara materi maupun maknawi.
Rahmat tersebut juga tidak terbatas untuk orang-orang di jaman itu saja, tetapi
membentang luas sepanjang sejarah manusia seluruhnya. Allah ‫سبحانه وتعالى‬berfirman,
Al-Jumu'ah (62) No. Ayat : 3
‫يز ْال َحكي هُم‬
ُ‫َوآخَرينَُ م ْن هه ُْم لَ َّما َُي ْل َحقهوا به ُْم َوه َُهو ْال َعز ه‬
dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka.
Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Merayakan peringatan maulid Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬merupakan salah satu amal yang paling
utama dan sebuah cara pendekatan diri kepada Tuhan. Kerena keseluruhan peringatan
tersebut merupakan ungkapan kebahagiaan dan kecintaan kepada beliau ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬.
Dan cinta kepada Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬merupakan salah satu prinsip dasar dari prinsip-
prinsip iman. Sebuah hadits shahih dari Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬bahwa beliau bersabda:
‫والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حتّى يحبُّ إليه من والده وولده‬
”Demi dzat yang diriku berada di dalam genggaman-Nya, tidak beriman (sempurna)
seseorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tua dan anaknya” 1
Di dalam hadits lain, beliau bersabda:
‫ال يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبُّ إليه من والده وولده والناس أجمعين‬
“Tidak beriman (sempurna) seseorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang
tua, anaknya dan manusia seluruhnya” [hadits Shahih Bukhari ke-15:]
Ibnu Rajab berkata, “Cinta kepada Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬termasuk prinsip-prinsip dasar Iman.
Cinta ini seiring dengan cinta kepada Allah ‫ سبحانه وتعالى‬yang menyandingkan keduanya dan
mengancam siapa saja yang lebih mengutamakan kecintaan kepada perkara-perkara lain
yang sudah menjadi tabiat manusia seperti kerabat, harta benda, dan tanah air atas
kecintaan kepada Allah dan rasul-Nya. Allah ‫سبحانه وتعالى‬berfirman,
At-Taubah (9) No. Ayat : : 24
‫ض ْونَ َها أ َ َحبَُّ إلَ ْي هكم‬
َ ‫ساكنهُ ت َْر‬ َ ‫ارةُ ت َْخش َْونَُ َك‬
َ ‫سا َدهَا َو َم‬ َ ‫يرت ه هك ُْم َوأ َ ْم َوالُ ا ْقت ََر ْفت ه هموهَا َوت َج‬
َ ‫عش‬ َ ‫ل إن كَانَُ آ َبا هؤ هك ُْم َوأ َ ْبنَآ هؤ هك ُْم َوإ ْخ َوانهكه ُْم َوأ َ ْز َوا هج هك ُْم َو‬
ُْ ‫قه‬
ْ َ ْ
َُ‫ال يَ ْهدي الق ْو َُم الفَاسقين‬ َ ُ ‫للاه‬ َ
ُّ ‫للاه بأ ْمرهُ َو‬
ُّ ‫ي‬ ْ َّ ْ
َُ ‫صوُا َحتى يَأت‬ َ
‫سبيلهُ فت ََربَّ ه‬َ ‫سولهُ َوج َهادُ في‬ ‫للا َو َر ه‬
ُّ َُ‫ّمن‬
“Katakanlah: "jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu,
harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan
tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNYA dan dari
berjihad di jalan NYA, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". Dan
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”
Ketika Umar ‫ رضي هللا عنه‬berkata kepada Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬,”Engkau lebih aku cintai
daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri.” Beliau ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬berkata, ”Tidak Umar,
sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri.” Umar ‫ رضي هللا عنه‬berkata, ”Demi Allah,
Engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri.” Beliau ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬berkata,
”Sekarang, wahai Umar.” 3
Merayakan peringatan maulid Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬pada dasarnya adalah sambutan
penghormatan terhadap beliau. Sambutan dan penghirmatan terhadap beliau ‫صلّى هللا عليه و س ّلم‬
merupakan perkara yang diisyaratkan secara pasti (Qath’i), karena termasuk prinsip utama
dari segala prinsip dasar.
Sesungguhnya Allah ‫ سبحانه وتعالى‬mengetahui keistimewaan Nabi-Nya dan Allah ‫سبحانه وتعالى‬
memperkenalkan namanya, kebangkitan, kedudukan, dan martabatnya sebagai rahmat
kepada alam semesta seluruhnya. Maka alam semesta dan segala isinya ini senantiasa
bergembira dan bersuka cita terhadap beliau ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬yang merupakan cahaya Allah,
anugerah-Nya, nikmat dan hujjah-Nya pada semesta.
Telah menjadi kebiasaan dan tradisi di kalangan salafus saleh sejak abad ke-4 dan ke-5
merayakan peringatan maulid Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬yang agung. Mereka menghidupkan
malam maulid dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah seperti memberi
makan fakir miskin, membaca Al Qur’an, membaca dzikir-dzikir, melantunkan puisi-puisi dan
pujian-pujian tentang Rasulullah ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬Hal ini ditegaskan oleh sebilangan ulama
seumpama Al-Hafizh Ibnu Jauzi, Al-Hafizh Ibnu Kautsir, Al-Hafizh Ibnu Dihyah Al-Andalusi,
Al-Hafizh Ibnu Hajar, dan Sang Penutup Huffadz (para penghapal hadits dalam jumlah yang
sangat banyak) Jalaluddin Al-Suyuthi, semoga Allah ‫ سبحانه وتعالى‬melimpahkan rahmat-Nya
kepada mereka.
Banyak ulama dan fuqaha yang telah menulis buku-buku tentang anjuran merayakan
peringatan maulid Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬yang mulia. Mereka menjelaskan dalil-dalil yang
shahih tentang sunnahnya kegiatan ini. Semua itu tidak menyisakan ruang bagi orang yang
memiliki akal, pemahaman, dan pikiran yang sempurna untuk mengingkari apa yang
ditempuh dan dilakukan oleh kalangan salafus saleh berupa perayaan maulid Nabi ‫صلّى هللا عليه‬
‫و سلّم‬
Dalam kitab Al-Madkhal, Ibnu Hajj menjelaskan dengan panjang lebar tentang keutamaan-
keutamaan yang berkaitan dengan perayaan ini dan beliau mengemukakan uraian penuh
manfaat yang membuat lapang hati orang-orang yang beriman.
Perlu diketahui bahwa Ibnu Hajj sendiri menulis kitab dengan tema mencela perkara-perkara
bid’ah yang diada-adakan yang tidak tersentuh oleh dalil syariat.
Sang penutup para Hafizh, Jalaluddin As-Syuyuthi, di dalam bukunya ”Husnul Maqshid fi
Amalil Maulid” memberikan penjelasan tentang maulid Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬dalam rangka
menjawab pertanyaan yang diajukan kepada tentang kegiatan maulid Nabi ‫صلّى هللا عليه و سلّم‬
pada bulan Rabi’ul awwal: Apa hukumnya dalam pandangan syariah? Apakah kegiatan itu
terpuji atau tercela? Dan apakah pelakunya mendapatkan pahala? Beliau berkata,
”Jawabannya, menurutku, bahwa hukum dasar kegiatan maulid (yang berupa berkumpulnya
orang-orang yang banyak; membaca Al Qur’an; menyapaikan khabar-khabar yang
diriwayatkan tentang awal perjalanan hidup Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬dan tanda-tanda kebesaran
yang terjadi pada waktu kelahiran beliau; kemudian dihidangkan makanan untuk mereka dan
mereka pun makan bersama; lalu mereka beranjak pulang, tanpa ada tambahan kegiatan
lain) adalah termasuk bid’aah hasanah (bid’ah yang baik) dan diberikan pahala bagi orang
yang melakukannya. Karena dalam kegiatan itu terkandung makna mengagungkan peran
dan kedudukan Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬serta menunjukan suka cita dan kegembiraan terhadap
kelahiran beliau.”
Imam Syuyuthi membantah orang yang berkata, ”Aku tidak mengetahui dasar hukum
perayaan maulid ini dalam Al Qur’an maupun dalam Sunnah,” dengan mengatakan,
”Ketidaktahuan terhadap sesuatu tidak lalu berarti tidak adanya sesuatu itu”. Beliau juga
menjelaskan bahwa para Imam Hafizh, Abu Fadhl Ibnu Hajar ‫ رحمه هللا تعالى عنه‬telah
menjelaskan dasar hukumya dari Sunnah. Imam Syuyuthi sendiri juga mengemukakan dasar
hukumnya yang kedua dan menjelaskan bahwa bid’ah tercela adalah perkara baru yang tidak
ada hubungannya sama sekali dengan dalil syari’at. Adapun jika ada hubungannya yang kuat
dengan dalil syari’at yang memujinya, maka perkara itu tidak tercela.
Baihaqi meriwayatkan dari Imam Syafi’i ‫ رضي هللا عنه‬bahwa beliau berkata, ”Perkara-perkara
baru itu ada dua macam, yaitu pertama, perkara baru yang diada-adakan yang bertentangan
dengan Al Qur’an, Sunnah, atsar, atau ijma’. Maka ini adalah bid’ah yang sesat. Kedua,
perkara-perkara baru yang tidak tercela. Umar bin Khaththab Ra berkata tentang
pelaksanaan shalat tarawih pada bulan Ramadlan,
‫نعم البدعة هذه‬
”Alangkah baiknya bid’ah ini”
Yakni ini adalah perkara baru yang belum dilaksanakan sebelumnya. Namun apabila
dilakukan maka kita juga tidak akan menemukannya bertentangan dengan perkara yang
dahulu (terjadi di jaman Nabi ‫”)صلّى هللا عليه و سلّم‬. Demikianlah akhir kutipan dari Imam Syafi’i.
Imam Syuyuthi berkata, ”Kegiatan merayakan maulid Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬tidak bertentangan
dengan Al Qur’an, Sunnah, atsar, maupun ijma’. Maka ini bukan perbuatan tercela
sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi’i. Justru kegiatan itu merupakan perbuatan
baik yang belum dikenal pada masa awal-awal Islam. Kegiatan memberi makan yang terlepas
dari perbuatan dosa adalah perbuatan baik. Dengan demikian, kegiatan maulid termasuk
perkara baru yang dianjurkan sebagaimana diungkapkan oleh Sultannya para ulama,
Izzuddin bin Abdissalam.”
Dan hukum dasar berkumpul untuk menyemarakkan syiar maulid adalah sunnah dan qurbah
(ibadah, mendekatkan diri kepada Allah ‫)سبحانه وتعالى‬. Sebab kelahiran Nabi ‫صلّى هللا عليه و سلّم‬
merupakan nikamt terbesar untuk kita, dan syariat memerintahkan kita untuk
mengungkapkan syukur atas nikmat yang kita peroleh.
Inilah yang dinyatakan kuat (rajih) oleh Ibnu Hajj di dalam kitab Al-Madkhal. Beliau berkata,
”karena pada bulan ini Allah ‫ سبحانه وتعالى‬menganugerahkan kepada manusia di bumi tokoh
junjungan untuk orang-orang terdahulu dan sekarang, maka wajib ditingkankan pada hari
itu ibadah-ibadah, kebaikan dan syukur kepada Allah ‫ سبحانه وتعالى‬atas nikmat besar yang
dilimpahkan-Nya kepada kita.”
Dasar hukum yang dikeluarkan oleh Al-Hafizd Ibnu Hajar tentang kegiatan maulid Nabi ‫صلّى‬
‫ هللا عليه و سلّم‬adalah hadits yang terdapat di dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim bahwa
Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬tiba ke Madinah dan menemukan orang-orang Yahudi sedang berpuasa
pada hari Asyu Ra, maka beliau menanyakan hal itu kepada mereka. Mereka pun menjawab,
:”Ini adalah hari yang Fir’aun ditenggelamkan dan Musa diselamatkan oleh Allah. Maka kami
berpuasa padanya sebagai ungkapan syukur kepada Allah ‫ سبحانه وتعالى‬.”
Ibnu Hajar berkata, ”Jadi, diambil faidah yang terkandung di dalam hadits ini yaitu
melaksanakan syukur kepada Allah ‫ سبحانه وتعالى‬atas anugerah yang Dia berikan pada hari
tertentu, pemberian nikmat atau pencegahan dari bencana. Dan. Kegiatan itu diulang pada
hari yang sama setiap tahun. Kegiatan syukur itu tercapai dengan berbagai bentuk ibadah
seperti sujud (shalat), puasa, sedekah, dan membaca Al Qir’an. Dan, nikmat manakah yang
lebh besar daripada nikmat munculnya Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬ini, Nabi rahmat, pada hari itu?”.
Al-Hafizh Ibnu Hajar menegaskan bentuk-bentuk kegiatan di dalam perayaan tersebut dan
berkata, ”Maka semestinya kita batasi bentuk-bentuk kegiatan itu pada hal-hal yang
dipahami sebagai ungkapan syukur kepada Allah ‫ سبحانه وتعالى‬seperti yang telah disebutkan:
membaca Al Qur’an, memberi makan, melantunkan puisi-puisi pujian bagi Nabi ‫صلّى هللا عليه و‬
‫ سلّم‬dan puisi-puisi zuhud yang menggerakkan hati untuk melakukan kebajikan dan amal
akhirat. Perkara-perkara mubah yang mengandung nilai suka cita dan kegembiraan terhadap
hari kelahiran itu tidak mengapa untuk disertakan dengannya.”
Imam Syuthi mengutip penjelasan Imam tokoh-tokoh qira’at, Al-Hafizh Syamsuddin Ibnu
Jauzi dari kitabnya ”Urf Al-Ta’rif bi Al-Maulid Al-Syarif”, ”Jelas disebutkan dalam hadis shahih
bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan dari siksa neraka pada setiap malam senin
karena memerdekakan Tsuwaibah setelah mendengarkan berita gembira kelahiran Nabi ‫صلّى‬
‫ هللا عليه و سلّم‬yang disampaikannya. Jika Abu Lahab yang kafir dan dicela dengan nyata di
dalam Al Qur’an mendapatkan keringanan di dalam neraka karena suka cita dan
kegembiraannya pada malam kelahiran Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬maka bagaimana lagi dengan
seorang muslim dan bertauhid dari umat Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬yang bergembira dengan
kelahiran beliau dan berusaha sekuat tenaga yang ia mampu untuk mencintainya? Oh,
sungguh balasannya dari Allah ‫ سبحانه وتعالى‬adalah Dia memasukannya kedalam surga yang
penuh dengan karunia-Nya.”
Al-Hafizh Syamsuddin Ad-Dimasyqi di dalam kitabnya yang berjudul ”Mawrid Al-Shadi fi
Maulid Al-Hadi” melantunkan beberapa bait syair:
Apabila orang ini kafir, baginya celaan nyata,
Dan binasa kedua tangannya, abadi di dalam neraka jahim
Telah shahih bahwa diringankan baginya senantiasa setiap hari Senin karena suka cita
dengan Ahmad (Nabi ‫)صلّى هللا عليه و سلّم‬
Maka bagaimana kiranya dengan hamba
Yang sepanjang usianya bergembira terhadap Ahmad (Nabi ‫ )صلّى هللا عليه و سلّم‬dan mati dalam
keadaan bertauhid?! 4
Selain dasar-dasar hukum dan argumentasi yang disebutkan, bisa juga berdalil dengan
umumnya firman Allah ‫ سبحانه وتعالى‬,
Ibrahim (14) No. Ayat : : 5

ُ ‫ش هك‬
‫ور‬ َ ُ‫صبَّار‬ ُّ ‫ن في ذَلكَُ آليَاتُ لّ هك‬
َ ‫ل‬ َُّ ‫للا إ‬ ُّ َُ‫ن أ َ ْخرجُْ قَ ْو َمكَُ من‬
ُّ ُ‫الظله َماتُ إلَى النُّورُ َوذَ ّك ْر هُه ُْم بأَيَّام‬ َ ‫س ْلنَا همو‬
ُْ َ ‫سى بآيَاتنَا أ‬ َ ‫َولَقَ ُْد أ َ ْر‬
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami, (dan Kami
perintahkan kepadanya): "Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang
benderang DAN INGATKANLAH MEREKA KEPADA HARI-HARI ALLAH ". Sesunguhnya pada
yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan
banyak bersyukur.

Tidak ragu lagi bahwa kelahiran Nabi ‫ صلّى هللا عليه و س ّلم‬termasuk hari-hari Allah, sehingga
memperingattinya berarti melaksanakan perintah Allah. Perkara yang demikian bukanlah
bid’ah, tetapi merupakan ”sunnah hasanah” (tradisi baik), sekalipun tidak pernah ada pada
masa Rasulullah ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬.
Kita merayalkan kelahiran Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬keran kita mencintai beliau. Dan bagaimana
tidak mencintai beliau, sedangkan seluruh alam semesta mengenal dan mencintainya.
Ingatlah hadits tentang sebatang kurma, betapa ia menyayangi dan menyayangi Nabi ‫صلّى هللا‬
‫ عليه و سلّم‬serta rindu untuk selalu dekat dengan Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬yang mulia, bahkan
menangis sejadi-jadinya karena rindu kepada Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬.Hadits yang menceritakan
kejadian ini mutawatir sehingg informasi yang terkandung didalamnya bersifat pasti.
Diriwayatkan dari sebagain besar sahabat Rasulullah ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬bahwa Nabi ‫صلّى هللا عليه و‬
‫ سلّم‬berkhutbah dengan berdiri dan mengandalkan posisi pada sebatang pohon kurma yang
berdiri tegak. Apabila berdiri lama, beliau meletakkan tangan beliau yang mulia di batang
kurma tersebut.
Setelah orang-orang yang shalat semakin banyak, para sahabat membuatkan mimbar untuk
beliau. Suatu kali pada hari Jum’at, ketika Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬keluar dari kamar yang mulia
langsung menuju mimbar dan melewati batang kurma yang biasanya Nabi ‫صلّى هللا عليه و سلّم‬
berkhutbah disisinya, tiba-tiba saja batang kurma itu mengeluarkan suara yang keras dan
merintih dengan rintihan rindu yang mengharukan sehingga seluruh masjid bergetar dan
batang pohon itu ’terkoyak-koyak’,
Batang pohon itu tidak menjadi tenang sampai Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬turun dari mimbar dan
mendatangi batang itu. Lalu beliau meletakkan tangan beliau yang mulia padanya dan
mengusapnya. Kemudian beliau merengkuhnya ke dada beliau sehingga batang pohon itu
pun diam. Kemudian Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سُلّم‬mengajukan pilihan kepadanya mana yang lebih
menggembirakan baginya, menjadi pohon di surga dan akar-akarnya menyerap makanan
dari sungai-sungai surga, atau kembali menjadi pohon yang berbuah di dunia. Batang pohon
itu memilih untuk menjadi pohon di surga. Lalu Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬berkata, ”Aku lakukan,
Insya Allah. Aku lakukan, Insya Allah. Aku lakukan, Insya Allah.”
Batang pohon itu pun semakin tenang. Kemudian Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬bersabda, ”Demi Dzat
yang diriku berada di dalam genggaman-Nya, seandainya aku tidak berjanji kepadanya,
niscaya ia akan merintih sampai hari kiamat karena rindu kepada Rasulullah ‫صلّى هللا عليه و سلّم‬
5”.
Dari pendapat-pendapat para Imam seperti Ibnu Hajar, Ibnu Jauzi, Imam Syuyuthi, dan lain-
lain, telah jelas bahwa itulah sikap uamt sejak abad ke-5 H. Kami berpendapat bahwa
perayaan Maulid Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬yang mulia itu sunnah dan dianjurkan, sesuai dengan
sikap umat dan para ulama. Perayaan tersebut harus dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang
telah disebutkan seperti membaca Al Qur’an, dzikir, dan memberi makan; tidak diselingi dan
disertai dengan hal-hal yang tercela seperti tari-tarian dan lain-lain.
Kami tidak setuju dengan pendapat sebagian orang yang diaanggap ganjil dan keluar dari
ijma’ amali (konsensus praktis) umat ini. Dan tidak seiring dengan pendapat umum para
imam dan ulama besar umat. Perayaan seperti itu belumlah cukup untuk mengungkapkan
kesyukuran dan tidaklah berlebihan terhadap Nabi ‫ صلّى هللا عليه و سلّم‬, sang rahmat yang
dianugerahkan dan kekasih Tuhan semesta alam.
Pada bagian akhir, saya ingin mngutipkan bait-bait puisi pengarang Burdah (Imam al-
Bushiri):
Dialah yang telah sempurna makna dan bentuknya
Kemudian dipilih menjadi kekasih oleh pencipta makhluk
Tidak ada bandingan dalam kebaikan-kebaikannya
Maka, inti kebaikan padanya tidak terbagi-bagi
Tinggalkanlah bagaimana klaim Nasrani tentang nabi meraka,
Dan simpulkan pujian baginya, sekehendakmu
Sematkan kemuliaan pada dirinya, sekehendakmu
Sematkan keagungan pada kedudukannya, sekehendakmu
Sesungguhnya tanpa batas keutamaan Rasulullah,
Sehingga dapat diungkapkan oleh penutur dengan lidah
Dan Allah ‫ سبحانه وتعالى‬Yang Mahatinggi lebih Mengetahui.
Demikianlah yang bisa kami sebutkan mengenai fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat
ulama-ulama besar nan agung Kaum Muslimin, masih banyak fatwa ulama lainnya yang
dituturkan dalam kitab mereka seperti fatwa al-‘arif billah Abu Abdullah Muhammad bin
Ibad, Asy-Syekh DR. Asy-Syarbasiy, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, Asy-Syekh Rasyid Ridla,
Al-Imam Al-Wansyarsiy termasuk juga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah * dan lain
sebagainya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari tipudaya para penipu yang
senantiasa mengincar umat Islam untuk dijauhkan dari ulama yang benar-benar mumpuni,
yang lebih paham akan agama ini. Amin..!!!
‫وهللا سبحانه وتعالى أعلم‬
Abdurrohim ats-Tsauriy
Catatan Kaki ;
1. Kitab I’anah Thalibin (Syarah Fathul Mu’in) Juz. 3 hal. 415, karangan Al-‘Allamah Asy-Syekh
As-Sayyid Al-Bakri Syatha Ad-Dimyathiy. Darul Fikr, Beirut – Lebanon.
2. Ibid, hal. 415.
3. Kitab Madarijus Su’uud hal. 16, karangan ...Al-‘Allamah Asy-Syekh An-Nawawiy Ats-Tsaniy
(Sayyid Ulama Hijaz)
4. Kitab I’anah Thalibin (Syarah Fathul Mu’in) Juz. 3 hal. 415, karangan Al-‘Allamah Asy-Syekh
As-Sayyid Al-Bakri Syatha Ad-Dimyathiy. Darul Fikr, Beirut – Lebanon.
5. Ibid, hal. 415.
6. Ibid, hal. 416 ; kitab As-Sirah Al-Halabiyah (1/83-84) karangan Al-Imam ‘Ali bin
Burnahuddin Al-Halabiy.
7. Kitab I’anah Thalibin (Syarah Fathul Mu’in) Juz. 3 hal. 415, karangan Al-‘Allamah Asy-Syekh
As-Sayyid Al-Bakri Syatha Ad-Dimyathiy. Darul Fikr, Beirut – Lebanon.
8. Ibid, hal. 415 ; kitab Anwarul Muhammadiyah hal.20, karangan Al-‘Allamah Asy-Syekh
Yusuf An-Nabhaniy. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut – Lebanon.
9. Ibid, hal. 415.
10. Kitab Husnul Maqshid fi Amal Maulid, karangan Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-
Suyuthiy
11. Ibid.
12. Ibid.
13. Tercantum dalam kitab Al-Ajwibah al-Mardliyyah ; Kitab I’anah Thalibin (Syarah Fathul
Mu’in) Juz. 3 hal. 415, karangan Al-‘Allamah Asy-Syekh As-Sayyid Al-Bakri Syatha Ad-
Dimyathiy. Darul Fikr, Beirut – Lebanon ; kitab As-Sirah Al-Halabiyah (1/83-84) karangan Al-
Imam ‘Ali bin Burnahuddin Al-Halabiy
14. Ibid.
15. Kitab Husnul Maqshid fi Amal Maulid, karangan Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-
Suyuthiy.
16. Ibid ; kitab Al-Hawi Al-Fatawi hal. 189, karangan Al-Imam As-Suyuthiy ; kitab I’anatut
Thalibin Juz 3 Hal. 415 , karangan Al-‘Allamah Asy-Syekh As-Sayyid Al-Bakri Syatha Ad-
Dimyathiy. Darul Fikr, Beirut – Lebanon ; Tuhfatul Muhtaj (‫ )تحفة المحتاج في شرح المنهاج‬pada fasal
(ُ‫صلُ في َولي َمةُ ْالعه ْرس‬
ْ َ‫ )ف‬karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitamiy.
17. Kitab Husnul Maqshid fi Amal Maulid, karangan Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-
Suyuthiy.
18. Ibid.
19. Kitab I’anatut Thalibin Juz 3 Hal. 415 , karangan Al-‘Allamah Asy-Syekh As-Sayyid Al-Bakri
Syatha Ad-Dimyathiy. Darul Fikr, Beirut – Lebanon.
20. Ibid. ; Kitab Al-Wasail fiy Syarh Al-Masaail lis-Suyuthiy
21. Kitab Al-Madhkal, karangan Al-Imam Ibnu Al-Hajj jilid.1 hal. 261
22. Ibid.
23. Kitab Ad-Durar As-Saniyyah (‫ )الدرر السنية‬hal. 190.
24. Kitab Syarah ‘Alaa Maulid Al-Imam Ibnu Hajar.
25. Kita Fatawa Syar’iyyah (1/131)
26. Kiab ‘Alaa Maidah Al-Fikr Al-Islami (‫ )على مائدة الفكر اإلسالمي‬hal. 25.
27. Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitsamiy
28. Kitab Mawahid Al-Ladunniyah (1/148) –Syarh ‘alaa Shahih Bukhari-, karangan Al-Imam
AL-Qasthalaniy
29. Ibid.
30. Kitab Tafsir Al-Imam Al-Alusiy
31. Lihat : Sirah An-Nabawiyah wa Atsar al-Muhammadiyah, catatan pinggir As-Sirah Al-
Halabiyah .
32. Kitab Haulal Ihtifal bidzikri Maulid Nabawi
33. Ibid.
34. Kitab Bayan Al-Qawim,

Anda mungkin juga menyukai