Anda di halaman 1dari 4

MAKALAH

OSTEOPOROSIS

DI SUSUN OLEH

KELOMPOK 6

1. Ranti Agustini (21117098)


2. Siti Jamilah (21117112)
3. Syarah Huda (21117117)
4. Tri Cahyani (21117124)
5. Wella Oktarama (21117129)
6. Widya (21117132)
7. Yosa Nanda Fermata (21117140)

Dosen Pembimbing : Yulius Tiranda, S.kep.,NS., M.Kep

STIKes MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PROGRM STUDI ILMU KEPERAWATAN

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

i
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga
makalah ini dapat tersusun hingga selesai .Tidak lupa kami juga mengucapkan
banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan
memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya.

Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan
pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk
maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin


masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan
makalah ini.

Palembang, September 2019

Penyusun

ii
DAFATR ISI

HALAMAN JUDUL..................................................................................... i

KATA PENGANTAR .................................................................................. ii

DAFTAR ISI ................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

A. Latar Belakang .................................................................................. 1


B. Rumusan Masalah ............................................................................. 2
C. Tujuan ............................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN .............................................................................. 3

A. Sejarah Kajian Budaya ...................................................................... 3


B. Pengertian Kajian Budaya ................................................................. 4
C. Kajian Budaya Menurut Para Ahli .................................................... 5
D. Karakter Akademik Kajian Budaya ................................................. 6
E. Teori Hegemoni ................................................................................ 7
F. Obyek Kajian Budaya ....................................................................... 9
G. Wilayah bagi Kajian Budaya/Budaya Populer/Budaya Kota............ 9

BAB III PENUTUP ...................................................................................... 10

A. Kesimpulan ...................................................................................... 10

DAFTAR PUSTAKA

iii
BAB I

PENDAHULUAN