Anda di halaman 1dari 23

1.

1 Pengenalan

Teori Personaliti dan persekitaran Holland diasaskan oleh John Lewis Holland pada tahun

1959 dan telah dikemaskini pada tahun 1966, 1973, 1978, 1985 dan 1996. Teori ini juga

terkenal dengan beberapa nama lain. Antaranya Teori Holland iaitu sempena namanya dan

juga turut dikenali dengan nama Teori Tipologi Holland dan Teori Pemilihan Kerjaya

Holland. Teori ini merupakan hasil daripada kajian Holland terhadap personality yang

memfokuskan kepada tipologi dan banyak dipengaruhi oleh Tret dan Faktor. Teori ini

dibentuk berdasarkan andaian bahawa minat vokasional adalah salah satu daripada aspek

personaliti dan deskripsi mengenai minat seseorang individu tersebut juga menggambarkan

personaliti seseorang individu. Kebiasaannya tret-tret personaliti dikenal pasti melalui

kecenderungan terhadap mata pelajaran sekolah, aktiviti-aktiviti rekreasi, hobi dan

kerja,sementara minat vokasional boleh digambarkan sebagai ekspresi personaliti (Sidek

Mohd Noah, 2002).

Teori ini menjelaskan bahawa individu boleh berfungsi dengan baik dan mendapat

kepuasan kerja dengan persekitaran kerja yang bersesuaian dengan personaliti mereka. Fokus

utama teori ini adalah untuk menerangkan tingkahlaku vokasional serta mencadangkan

beberapa idea praktikal untuk membantu seseorang individu memilih kerja, menukar kerja

serta memperoleh kepuasan bekerja (Holland, 1996). Pemilihan kerjaya merupakan cerminan

kepada motivasi, pengetahuan, personaliti, dan kebolehan seseorang. Justeru itu,

kecenderungan seseorang individu dalam sesuatu pekerjaan sebenarnya menggambarkan

motivasi dan pengetahuan individu tentang pekerjaan yang dipersoalkan, wawasan dan

kefahaman tentang diri serta kemampuan terhadap sesuatu pekerjaan.

1
Teori Holland mempunyai enam jenis persekitaran kerja berdasarkan pengamatannya

terhadap budaya masyarakat Amerika iaitu Realistik (R), Investigatif (I), Artistik (A), Sosial

(S), Enterprising (E) dan Conventional (C). Di samping itu, Holland menerangkan lima

peringkat perkembangan vokasional iaitu peringkat perkembangan, penerokaan, kemantapan,

persaraan, dan penurunan.

1.2 Biodata Tokoh

Teori ini telah diperkenalkan oleh John Lewis Holland. Beliau dilahirkan di Omaha,

Nebraska pada 21 Oktober 1919. Bapa Holland pada mulanya bekerja sebagai seorang buruh

dan kemudiannya telah menukar kerjayanya sebagai seorang eksekutif pengiklanan. Ibunya

pula merupakan seorang guru sekolah rendah. Holland mempunyai empat orang adik beradik

dan merupakan anak kedua. John Lewis Holland pernah menjadi Profesor Emeritus di Johns

Hopkins University. Holland dan juga pengasas kepada Holland Occupational Themes

(Holland Codes). Holland pernah mempelajari bidang psikologi, bahasa Perancis, dan

Matematik di Municipal University of Omaha yang kini lebih dikenali dengan nama

University of Nebraska, Omaha. Holland pernah berkhidmat sebagai tentera yang

dipertanggungjawabkan untuk mentadbir ujian Weschsler. Holland juga mendapat latihan

sebagai pekerja sosial, ahli psikologi dan ahli fizik.

Seterusnya, Holland mempunyai Ijazah Kedoktoran dalam bidang Psikologi

Kaunseling di University of Minnesota dan mula berkecimpung dalam pengajaran dan

penyelidikan di universiti. Holland berjaya menghasilkan teori Holland dan antara penerbitan

utama yang memuatkan tentang teorinya seperti The Psychology of Vocational Choice

(1996), The Vocational Preference Inventory (1953), The Self Directed Search (1970,1977,

2
1985 & 1994), Making Vocational Choices: A Theory of Careers (1973, 1985 & 1997), The

Dictionary of Holland Occupational Codes (1982, 1989 & 1996, bersama Gottfredson), The

Position Classification Inventory (1991, bersama Gottfredson), The Career Attitudes and

Strategies Inventory (1994, bersama Gottfredson). Beliau juga berjaya menghasilkan alat

penilaian vokasional berdasarkan teori Holland.

Holland pernah berkhidmat di Western Reserve University, The Veteran’s

Administration Psychiatric Hospital pada tahun 1953 hingga tahun 1956. Pada tahun 1957

hingga 1963 beliau berkhidmat di The National Merit Scholarship Corporation dan

kemudiannya beliau berkhidmat di The American College Testing Program pada tahun 1963

hingga tahun 1969. Seterusnya, beliau berkhidmat pula di Johns Hopkins University pada

tahun 1969 hingga tahun 1980 di Jabatan Sosiologi. Beliau juga berjaya menerbitkan

beberapa kajian yang sangat penting berkaitan dengan personaliti dan pemilihan kerjaya.

Namun, setelah bersara dari Johns Hopkins University pada tahun 1980, beliau masih

meneruskan kajian berkaitan kerjaya sehinggalah beliau meninggal dunia pada 27 November

2008 ketika usia beliau 89 tahun.

Di samping itu, beliau juga pernah menerima anugerah di atas kecemerlangan dan

prestasi pekerjaannya oleh American Psychological Association (APA). Antara pencapaian

terbesar yang diperolehi Holland ialah beliau dianugerahi : American Psychological

Association's Award: Distinguished Professional Contributions to Knowledge (1994), dan

American Counseling Association: Extended Research Award (1995) serta American

Psychological Association: Award for Distinguished Scientific Applications of Psychology

(2008).

3
1.3 Teori Holland

Teori tipologi ini menerangkan bagaimana individu membuat pemilihan kerjayanya serta

menerangkan kepuasan kerja dan pencapaian vakasional. Menurut Holland (1992),

menerangkan individu boleh berfungsi dengan baik dan mendapat kepuasan kerja dalam

persekitaran kerja yang bersesuaian dengan personaliti mereka.

Selain itu, Holland membentuk satu model heksagon yang berfungsi untuk

menerangkan konsep utama iaitu konsistensi, perbezaan identiti dan bersifat kongruen. Teori

ini adalah berdasarkan beberapa andaian iaitu individu akan memilih kerjaya yang

mencerminkan personaliti diri. Oleh kerana individu tertarik dengan pekerjaan tertentu, maka

persekitarannya akan mencerminkan personalitinya.

Holland membahagikan jenis personaliti dan persekitaran kerja kepada enam jenis

iaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising dan konvensional. Semakin kongruen

atau hampir padanan antara personaliti diri dengan persekitaran kerja, maka semakin tinggi

kepuasan kerja. Namun begitu, seseorang individu mungkin memiliki tiga jenis personaliti

(Holland, 1992). Teori ini mempunyai hubungan tipologi antara jenis personaliti dan

persekitaran yang baik.

Di samping itu, teori ini juga dikategorikan sebagai teori pendekatan tret dan juga

teori perkembangan kerjaya berasaskan jenis personaliti. Menurut Brown ( 2012), teori ini

antara teori yang paling berpengaruh di antara teori perkembangan kerjaya yang ada.

4
Seterusnya, berdasarkan teori ini terdapat instrumen atau inventori yang terbentuk,

iaitu Self-Directed Search ( Holland, 1994) dan Find Your Interest (Department Of Defense

(Dod) yang digunakan oleh Jabatan Pertahanan bersama Armed Services Vacational Aptitude

Battery.

Pemilihan kerjaya yang selaras dengan personaliti akan meningkatkan tahap kepuasan

bekerja sejurus akan mengelakkan daripada berlakunya ketidakpuasan kerja dan seterusnya

akan berlaku pertukaran kerjaya. Holland juga menegaskan bahawa apabila wujud

pemadanan antara jenis personaliti dengan jenis persekitaran, individu dikatakan memiliki

kerjaya yang selaras atau sesuai. Keselarasan ini akan dipamerkan melalui kesungguhan dan

keterampilan individu dalam kerjayanya.

Teori tipologi Holland menggambarkan tingkah laku vokasional seseorang dapat

dijelaskan melalui interaksi personaliti- persekitaran (Holland, 1985; 1997). Tingkah laku ini

mempunyai kaitan dengan interaksi antara enam jenis personaliti (realistik, investigatif,

artistik, sosial, enterprising dan konvensional) dengan persekitaran kerja yang dikatakan

memiliki jenis yang sama. Justeru itu, seseorang individu dikatakan akan berusaha mencari

persekitaran kerja yang sesuai atau selaras dengan personalitinya kerana persekitaran tersebut

menyediakan peluang untuknya menggunakan kemahiran, menunjukkan kebolehan serta

menampilkan nilai yang dipegang. Maka individu ini akan menunjukkan motivasi, kepuasan,

pencapaian, produktif dan akan kekal lama dalam perkerjaanya (Holland, 1985; 1997).

5
1.4 Andaian asas Teori Holland

Teori Pemilihan Kerjaya Holland yang dikenali sebagai Teori Tipologi Holland mengandungi

beberapa idea mudah. Terdapat empat andaian asas yang menjadi nadi dan teras kepada teori

ini (Holland, 1996) iaitu :

Dalam budaya Amerika, kebanyakan individu boleh dikategorikan kepada satu

daripada enam jenis personaliti iaitu Realistik (R), Investigatif (I), Artistik (A), Sosial (S),

Enterprising (E) dan Convensional (C). Menurut Holland, setiap jenis personaliti ini

terbentuk hasil daripada interaksi antara desakan pelbagai budaya dan personal termasuklah

rakan sebaya, perwarisan biologi, keluarga, kelas, sosial,budaya dan persekitaran fizikal.

Hasil daripada interaksi antara individu dengan faktor-faktor ini, individu akan menyukai

aktiviti-aktiviti tertentu dan tidak kepada aktiviti-aktiviti yang lain. Seterusnya, aktiviti ini

akan kian diminati dan minat ini mendorong kepada pembentukan kumpulan kecekapan

tertentu. Akhirnya, minat dan kecekapan tertentu tersebut akan membentuk sesuatu sifat

tertentu individu yang mengarahkannya untuk berfikir, membuat tanggapan dan

bertingkahlaku dengan cara tertentu.

Terdapat enam jenis persekitaran iaitu Realistik (R), Investigatif (I), Artistik (A),

Sosial (S), Enterprising (E) dan Convensional (C). Menurut Holland, setiap persekitaran ini

akan dikuasai atau didominasi oleh personaliti tertentu dan setiap persekitaran ini akan

dijeniskan oleh keadaan fizikal yang menghasilkan masalah-masalah dan peluang-peluang

tertentu. Misalnya, persekitaran Realistik akan didominasikan oleh individu jenis Realistik,

sebahagian besar peratusan populasi yang tinggal dalam persekitaran realistik adalah

6
menyerupai jenis realistik. Persekitaran Konvensional pula akan dikuasai oleh individu jenis

Konvensional.

Individu akan mencari persekitaran-persekitaran yang memberikan mereka peluang

mengamalkan kemahiran-kemahiran dan kemmapuannya, melahirkan sikap dan nilai-nilainya

akan mengambil segala permasalahan dan peranan yang dipersetujui yang wujud dalam

persekitaran tersebut. Sebagai contoh, individu Realistik akan mencari persekitaran Realistik,

individu Sosial akan mencari persekitaran Sosial begitu juga dengan personaliti lain.

Tingkahlaku individu ditentukan oleh interaksi antara personaliti dengan persekitaran.

Menurut Holland sekiranya kita mengetahui pola personaliti individu dan pola persekitaran

secara prinsipnya, dengan menggunakan pengetahuan tentang jenis personaliti dan model

persekitaran, kita boleh meramalkan beberapa perkara yang mungkin terjadi hasil daripada

padanan tersebut. Ini termasuklah pemilihan kerjaa, pertukaran kerjaya, pencapaian

vokasional, kecekapan personal, tingkah laku pendidikan serta sosial.

Brown (2012) menjelaskan Teori Holland berasaskan andaian seperti berikut :

1. Personaliti individu adalah faktor utama dalam pemilihan kerjaya.

2. Inventori minat adalah iventori personaliti.

3. Individu membentuk pandangan stereotaip mengenai pekerjaan yang mempunyai

kepentingan psikologikal. Stereotaip ini memainkan peranan utama dalam pemilihan

kerjaya.

4. Khayalan atau fantasi mengenai sesuatu pekerjaan adalah petanda pemilihan kerjaya.

5. Identiti kejelasan persepsi individu mengenai matlamatnya atau ciri peribadi adalah

berkait dengan mempunyai matlamat kerjaya yang spesifik dan berfokus.

7
Jenis/ Sifat Cara Kehidupan Persekitaran Pekerjaan

6. Individu perlu memilih pekerjaan yang kongruen dengan satu personaliti. Pekerjaan

yang kongruen adalah dimana orang lain dalam pekerjaan yang sama mempunyai ciri

yang sama atau hampir sama dengan ciri diri sendiri.

Terdapat lapan andaian yang penting dalam Teori Holland iaitu :

1. Individu-individu mempunyai personaliti yang berbeza, iaitu realistik, investigatif,

sosial, konvensional, daya usaha dan seni.

2. Baka menghasilkan personaliti seseorang.

3. Terdapat enam jenis model persekitaran yang persekitaran yng berkaitan dengan

personaliti.

4. Individu mempunyai penilaian tersendiri terhadap pekerjaan yang dipilih.

5. Interaksi personaliti dan persekitaran akan menentukan tingkah laku seseorang

6. Pilihan kerjaya yang tepat bergantung kepada maklumat yang lebih.

7. Interaksi individu dengan persekitaran mempengaruhi kepuasan, kestabilan dan

pencapaian kerjaya seseorang.

8. Individu yang masih mencari dan memilih kerjaya akan wujud konflik nilai kendiri.

Di samping itu, menurut Holland terdapat enam jenis persekitaran pekerjaan yang boleh

mempengaruhi perkembangan vokasional seseorang.

8
Realistik Mempunyai emosi yang stabil, tidak Suka bekerja sebagai buruh mahir,

bersosial, agresif dan mempunyai sifat mekanikal, petani, pemandu

kelelakian. kenderaan dan pekerjaan lain yang

berkaitan.

Investigatif Suka membaca, bersifat bebas dan Pekerjaan yang berjenis penyelidikan

suka menyelidik. ataupun saintifik, ahli antropologi,

matematik, biologi, pengaturcara

program, pekerjaan elektronik dan

pensyarah.

Sosial Hidup dalam kegembiraan, bercita- Guru, kaunselor, terapi, profesor,

cita tinggi, mengambil berat tentang pegawai kebajikan masyarakat,

kebajikan dan masalah masyarakat sosiologis dan jururawat profesional.

serta minat aktiviti pendidikan.

Konvensional Cara penyelesaian sesuatu yang Kerja- kerja perkeranian, perniagaan,

stereotaip, kelihatan kemas, boleh penjaga fail, akauntan, setiausaha

mengawal diri, hidup berdisiplin, dan juga pengurus pinjaman.

berpraktikal dan suka bersosial.

Enterprising Pandai memujuk, bijak berbicara, Pegawai bank, eksekutif, ahli

agresif, berkeyakinan, suka menunjuk- perniagaan, pengurus pentadbir,

nunjuk, mengembara dan bersifat pemaju perumahan dan penjualan

pemimpin. harta.

Artistik Berkreatif, sensitif, sedia mengarah Pelukis, pengukir, guru muzik,

,emosi, berkewanitaan dan penulis, penyair dan pengkritik

berseorangan

9
Holland 19966 menggunakan nama sifat yang sama iaitu realistik, intelektual ( Investigatif),

sosial, konvensional, daya usaha dan seni bagi menamakan persekitaran yang berbeza. Rajah

1 telah menunjukkan manusia hidup dan bekerja dalam persekitaran yang dinilai pada salah

satu persekitaran. Dengan itu, interaksi persekitaran dengan individu boleh mempengaruhi

personaliti, menentukan tingkah laku dan kepuasan seseorang dalam kerjaya.

Holland percaya keutamaan vokasional berkaitan dengan cara menangani tekanan dan

kekecewaan dengan menggunakan kebolehan istimewa. Oleh yang demikian, seseorang

individu boleh memperoleh kepuasan kerja apabila personaliti seseorang sesuai dengan

persekitarannya. Maka pemilihan vokasional akan menjadi lebih stabil apabila pilihan

seseorang sesuai dengan peranan jantina, iaitu memilih sesuatu pekerjaan yang

membolehkannya memainkan peranan dan melakukan kegiatan yang menarik serta

kemungkinan menjauhi kerja-kerja yang dianggap tidak menarik ( Amla H.M & Puteh

Mohamed, 1992).

10
1.5 HUBUNGAN ANTARA PERSEKITARAN PEKERJAAN DENGAN JENIS

PERSONALITI

Holland amat mementingkan hubungan antara personaliti seseorang dengan persekitaran.

Dengan memahami personaliti, keupayaan, kemahiran yang dimiliki dan kelayakan adalah

penting dalam membuat pilihan kerjaya bagi seseorang. Justeru, perbincangan di bawah

menerangkan hubungan persekitaran dengan jenis personaliti serta kelakuan individu semasa

sesi kaunseling dijalankan.

 Realistik (R)

o Persekitaran realistik:

Tuntutan fizikal seperti persekitaran yang menggunakan perkakasan, mesin atau binatang

yang dimanipulasikan oleh inidividu. Dalam sesuatu keadaan persekitaran, perlu kecekapan

teknikal seperti memasang mesin, membaiki peralatan elektronik, memandu kereta atau trak.

Lebih berkemampuan berkerja dengan alatan berbanding berinteraksi dengan manusia.

o Jenis Personaliti Realistik:

Individu yang mempunyai kemahiran etletik atau mekanikal. Suka bekerja dengan objek,

mesin, peralatan, tumbuhan, dan binatang. Lebih suka bekerja di luar bangunan dari di dalam

bangunan. Mereka menghargai nilai mata wang, kuasa dan juga status, sementara meletakkan

sedikit nilai ke atas hubungan sesama manusia.

o Kelakuan klien yang bersifat realistik:

Lebih suka menjangka cadangan dan nasihat yang spesifik untuk menyelesaikan

permasalahan kerjaya mereka; iaitu penyelesaian praktikal. Sesetengah klien mungkin enggan

meluahkan perasaan tentang pilihan kerjaya mereka dan lebih suka untuk berpindah terus

kepada jawapan untuk permasalahan dalam memilih kerjaya. Mereka sesuai untuk

11
berbincang tentang perkara yang telah mereka lakukan yang mana menunjukkan kepakaran

dalam menggunakan peralatan.

 Investigatif (I)

o Persekitaran investigatif:

Individu yang minat menyelesaikan masalah dan cekap dalam matematikal dan saintifik.

Dalam sesetengah keadaan, mereka menggunakan pemikiran yang abstrak dan kompleks

untuk menyelesaikan permasalahan secara kreatif. Memiliki sifat ingin tahu dan pemikiran

sistematikal dan logik semasa menyelesaikan masalah. Skop kerja ini menuntut untuk

menggunakan intelek mereka dan bekerja secara bebas dalam menyelesaikan masalah

mereka.

o Jenis Personaliti Investigatif:

Mereka gembira terlibat dalam persoalan atau teka- teki yang sukar dijawab dan cabaran

yang memerlukan penggunaan intelek. Individu dalam bidang ini terlibat dalam pebelajaran

dan mereka yakin dengan kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah matematikal

dan saintifik. Mereka gemar mrmbaca tentang sains dan perbincangan isu- isu saintifik.

Mereka cenderung bekerja tanpa bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan masalah-

masalah seperti persoalan matematikal ataupun saintifik

o Kelakuan klien bersifat investigatif:

Cenderung untuk terlibat dalam cabaran mencari jawapan bagi soalan yang tidak dijawab.

Apabila mereka datang untuk menyelesaikan masalah kerja, mereka mungkin ingin

menyelasaikan bersendirian dan mendekati permasalahan tersebut secara rasional berbanding

melalui pandangan yang emosional. Selain itu, apabila mereka menjadikan masalah itu

12
sendiri sebagai cabaran, mereka akan rasa lebih baik jika mereka melihat kaunselor sebagai

rakan penyiasat mereka berbanding seorang pakar yang bertanya kepada mereka apa yang

mereka perlu lakukan.

 Artistik (A)

o Persekitaran artistik:

Jenis yang bebas dan terbuka, menggalakkan kreativiti dan pernyataan peribadi serta

menawarkan kebebasan dalam mengembangkan produk dan jawapan- jawapan. Selain itu,

persekitaran kerja ini menggalakkan pengucapan peribadi dan emosi berbanding pengucapan

yang logikal. Sekiranya peralatan digunakan, ia digunakan untuk meluahkan tentang diri

seseorang.

o Jenis Personaliti Artistik:

Meluahkan tentang diri mereka dalam keadaan bebas dan dengan cara yang tidak

bersistematik, menggubah muzik, seni atau penulisan. Individu jenis ini menggunakan

peralatan seperti bermain biola, menyumbangkan suara mereka, mengukir bahan mahupun

mesin memproses. Keaslian dan kreativiti adalah penting bagi personaliti artistik.

o Kelakuan klien bersifat artistik:

Klien bersifat artistik biasanya menjelaskan kepentingan sastera, muzik atau penulisan dalam

hidup mereka. Selain itu, mereka lebih suka pendekatan kaunseling yang tidak berstruktur,

bertentangan dengan sesuatu yang menggunkan lampiran kerja dan bahan- bahan bertulis.

Mereka berminat untuk berbincang tentang pernyataan dan perkembangan produk individu

artistik. Biasanya mereka berbincang tentang pemikiran mereka sendiri dan proses kreatif.

Namun demikian, golongan ini berkemungkinan bergantung kepada emosi dalam

13
perbincangan isu- isu kerjaya mereka dan melihat proses memilih sebagai sesuatu yang

efektif berbanding logikal.

 Sosial (S)

o Persekitaran sosial:

Persekitaran yang menggalakkan individu untuk menjadi fleksibel dan memahami antara satu

sama lain di mana manusia boleh bekerja dengan orang lain melalui sikap bantu- membantu

secara peribadi atau masalah- masalah kerjaya, memberi tunjuk ajar kepada orang lain,

mempengaruhi orang lain secara spiritual dan menjadi tanggungjawab sosial. Selain itu,

mennekankan nilai- nilai kemanusiaan seperti idealisme, kebaikan hati, persahabatan dan

juga kemurahan hati.

o Jenis Personaliti Sosial:

Suka membantu individu lain melalui khidmat memberi tunjuk ajar, menolong secara

peribadi atau masalah vakasional, atau menyediakan khidmat peribadi. Individu golongan ini

juga bersifat sosial tertarik untuk menyelesaikan masalah melalui perbincangan dan kerja

berkumpulan berbanding melalui delegasi. Seterusnya, sifat suka berucap dan menyelesaikan

masalah kompleks yang mungkin beretika atau idealitik pada fitrahnya, mereka biasanya

memilih untuk mengelak daripada bekerja dengan peralatan jentera. Mereka mencari

persekitaran di mana mereka boleh menggunakan kemahiran sosial dan lisan seperti dalam

pendidikan, kebajikan dan juga kemahiran mental.

o Kelakuan klien bersifat sosial:

Semasa sesi kaunseling dijalankan, individu ini tertarik untuk menyatakan ideal mereka,

keinginan untuk menolong orang lain melalui agama, politik mahupun khidmat sosial.

14
Kebiasaannya, mereka mengutamakan kesenangan orang lain, mereka lebih memberi

perhatian dengan menyumbang kepada dunia yang lebih baru berbanding pencapaian

ekonomi mereka. Apabila berinteraksi dengan kaunselor mereka mungkin tertarik dengan

kerjaya kaunseling. Namun, kerana mungkin mereka banyak berkomunikasi dalam sesi, akan

menganggu kaunselor untuk membantu mereka dan rakan-rakan lain dalam kumpulan

kerjaya.

 Enterprising (E)

o Persekitaran enterprising:

Suasana di mana seseorang yang mengurus dan memujuk orang lain bagi mencapai sesuatu

matlamat dalam sesebuah organisasi ataupun peribadi. Dalam keadaan ini, faktor kewangan

dan isu ekonomi menjadi kepentingan utama dan risiko tidak akan diambil kira bagi

mencapai matlamat tersebut. Sebagai contoh, individu yang sentiasa cenderung untuk

berkeyakinan diri, suka bergaul dan tegas. Ia adalah persekitaran di mana kenaikan pangkat

dan kuasa adalah penting dan pujukan serta penjualan sebagai fokus utama.

o Jenis Personaliti Enterprising:

Individu yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Mereka mempunyai minat

dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin, dan mengurus individu lain. Mereka juga

pandai dan mahir memanipulasi orang lain. Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai

keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi.

o Kelakuan klien bersifat enterprising:

Mereka kelihatan lebih yakin daripada apa yang mereka rasa. Sebahagian mereka mungkin

agak terbuka tentang matlamat mereka untuk mencapai kekayaan, namun sesetangah

15
daripada mereka keberatan untuk mengaku matlamat kerana mereka melihat dari segi sosial

yang tidak sesuai. Justeru itu, mereka boleh berbincang dengan kaunselor dan bersedia untuk

bercakap tentang kejayaan lepas.

 Konvensional

o Persekitaran konvensional:

Suasana yang berbentuk organisasi dan perancangan. Kebanyakannya seperti persekitaran

pejabat, kerja rekod, kertas fail, bahan- bahan salinan dan menguruskan laporan. Bagi bahan

bertulis pula, seperti simpan kira dan rekod- rekod perakaunan. Pemprosesan perkataan,

mengira dan mesin- mesin salinan adalah jenis peralatan yang didapati dalam satu

persekitaran konvensional. Kemahiran yang dituntut adalah kemahiran perkeranian.

o Jenis Personaliti Konvensional:

Individu yang suka bekerja dengan data dan nombor. Mereka mempunyai kemahiran dalam

bidang perkeranian serta mempunyai kebolehan dan kemahiran dalam mengguna nombor.

Mereka selalunya melakukan sesuatu secara terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan dan

peraturan. Mereka juga lebih gemar dalam mengawal keadaan san bukannya mengurus

sesuatu permintaan yang samar.

o Kelakuan klien bersifat konvensional:

Mereka lebih suka menonjolkan diri mereka sebagai organisasi, masih bebas pada orang lain

untuk sesuatu tujuan. Mereka sukar dalam keterbukaan untuk melakukan pemeriksaan

terhadap pekerjaan baru atau cabang- cabang kerjaya dalam diri mereka sendiri.

Bagaimanapun, mereka sentiasa bangga dengan kemampuan dan keupayaan mereka dalam

16
aktiviti- aktiviti luar kurikulum dan aktiviti perniagaan di dalam sebuah organisasi sekolah

tinggi.

1.6 Konsep Sekunder Teori Holland

1.6.1 Keselarasan (Congruence)

Keselarasan atau kongruen merupakan konsep yang menjelaskan tahap keselarasan di antara

jenis personaliti dengan jenis persekitan seseorang individu. Persamaan yang semakin hampir

di antara personaliti dengan persekitaran akan menjadikan ia lebih selaras. Misalnya, jenis

investigative akan lebih cenderung kepada persekitaran investigative. Sekiranya seseorang

individu yang cenderung kepada bidang investigative bekerja di dalam persekitaran artistic

akan menyebabkan keadaan menjadi tidak selaras.

Terdapat satu keadaan yang selaras di antara personaliti dengan persekitaran kerjaya

seseorang individu tersebut. Semakin hampir individu itu menyerupai sesuatu jenis

personaliti, semakin besar kebarangkalian ia akan menunjukkan tingkah laku dan ciri-ciri

yang berkaitan dengan jenis tersebut. Individu yang menceburi dalam sesuatu bidang

pekerjaan mempunyai personaliti yang hampir sama atau sama dengan persekitaran pekerjaan

yang diceburinya.

Di samping itu, darjah keselarasan ini dapat meramalkan tingkah laku individu dalam

pemilihan pekerjaannya. Huruf pertama dalam kod-tiga mata Holland menjelaskan jenis

personaliti yang paling dominan serta bidang umum atau major yang sesuai dengan jenis

personaliti dengan seseorang individu tersebut. Huruf kedua dan ketiga pula akan

17
menerangkan aspek-aspek yang terlebih khusus dalam bidang umum tersebut iaitu bidang

minor. Justeru itu, pola personaliti individu yang dinyatakan dalam bentuk kod tiga mata

Holland dapat meramalkan tingkah laku vokasionalnya dengan lebih tepat.

1.6.2 Ketekalan (Consistency)

Ketekalan adalah merupakan konsep untuk melihat hubungan di antara dua jenis personaliti

yang bersebelahan, bersendengan dan bertentangan. Konsep ketekalan terbahagi kepada tiga

tahap iaitu paling tekal, sederhana tekal, dan tidak tekal. Hubungan di antara sesetengah

pasangan personaliti dan persekitaran adalah lebih kuat jika dibandingkan dengan pasangan

personaliti atau persekitaran yang berlainan. Hubungan di antara personaliti dan persekitaran

itu bergantung kepada jarak di antara keduanya. Sekiranya jarak antara kedua personaliti

semakin rapat, ia menunjukkan hubungan kesamaan yang lebih tinggi.

Holland (1973, 1985, 1996) berpendapat bahawa dengan menggunakan Vocational

Preference Inventory (VPI) atau Self-Directed Search (SDS) dua skor tertinggi yang terdiri

daripada dua jenis personaliti yang bersebelahan mengikut model heksagonal dikatakan lebih

konsisten. Skor tertinggi bersendengan tahap sederhana konsisten. Manakala, skor tertinggi

bertentangan adalah paling tidak konsisten. Seterusnya, menurut Holland (1973, 1985, 1996)

menjelaskan bahawa darjah ketekalan atau konsistensi boleh memberi kesan kepada kepuasan

kerja, pencapaian dan kestabilan kerja seseorang individu. Ketekalan yang tinggi dikaitkan

dengan kepuasan kerja, pencapaian dan kestabilan kerja yang tinggi sementara ketekalan

yang rendah dikaitkan dengan kepuasan kerja, pencapaian dan kestabilan kerja yang rendah.

18
TAHAP KETEKALAN DAN POLA PERSONALITI

Tinggi RI, RC, IR, IA, AI, AS, SA, SE, ES, EC, CE, & CR

Sederhana RA, RE, IS, IC, AS, SA, SE, ES, EC, CS & CI

Rendah RS, IE, AC, SR, EI, & CA

Berdasarkan jadual di atas, misalnya, jenis social dan artistic adalah jenis personaliti

yang lebih kurang sama. Namun, social dengan realistic adalah berbeza antara keduanya,

seperti mana berbezanya di antara investigative dengan enterprising. Sebagai contohnya,

seseorang individu social cenderung untuk membantu manusia, bekerja dalam pasukan,

selalu berinteraksi dengan manusia; manakala jenis realistic lebih cenderung untuk tidak

bekerja dengan manusia, tetapi lebih cenderung bekerja dengan mesin dan kerja yang

berkaitan dengan teknikal.

1.6.3 Pembezaan (Differentiation)

Perbezaan merupakan konsep yang digunakan untuk menentukan tahap ketulinan personaliti

individu. Minat kerjaya yang jelas boleh dikenalpasti dengan pengiraan indeks pembezaan

samada tinggi atau rendah. Indeks perbezaan akan diperoleh dengan menolak skor tertinggi

dengan skor terendah yang diperoleh dari ujian SDS atau VPI.

Menurut Holland (1973, 1985, 1996) keserupaan yang tinggi kepada satu jenis

personaliti dan kurang kepada jenis personaliti yang lain. Individu yang mempunyai

personaliti sebenar akan menunjukkan persamaan dengan jenis pesonaliti yang lain.

Manakala individu yang mempunyai pelbagai jenis personaliti, personaliti mereka sukar

untuk dibezakan.

19
Dengan penggunaan alat ukur VPI, skor maksimum adalah 14. Pembezaan adalah

tinggi sekiranya indeks yang diperolehi melebihi skor min 7. Sementara dengan

menggunakan alat ukur SDS, skor maksimum adalah 32. Pembezaan adalah tinggi sekiranya

indeks yang diperolehi melebihi skor min 16. Sekiranya indeks yang diperoleh kurang dari

skor min, individu dikatakan mempunyai pembezaan yang rendah.

Seseorang individu yang mempunyai pembezaan yang tinggi mempunyai personaliti

yang dominan untuk dua atau tiga jenis personaliti yang selalunya digunakan untuk

membentuk kod tiga-mata Holland. Manakala, seseorang individu yang mempunyai

pembezaan rendah pula tidak mempunyai personaliti yang dominan tetapi semuanya

dianggap mempunyai kepentingan yang hampir sama. Keadaan ini amat menyukarkan

malahan tidak memungkinkan untuk mendapatkan kod tiga-mata Holland. Individu atau

persekitaran yang menunjukkan keserupaan yang sama bagi keenam-enam jenis personaliti

dianggap individu yang tidak mempunyai pembezaan.

Kebanyakan individu cenderung mempunyai satu, dua, atau tiga jenis personaliti yang

dominan. Misalnya, sebahagian individu yang suka melukis, menulis, membantu orang lain,

mengetuai sesebuah kumpulan, dan melakukan kerja amal di hospital. Golongan ini tidak

menyukai bekerja dengan mesin, di pejabat, bidang sains, dan perniagaan. Oleh itu, dikenal

pasti bahawa identiti mereka mempunyai pembezaan, kerana minat mereka adalah cenderung

kepada social dan artistic; secara jelasnya mempunyai pembezaan dengan identiti yang

mereka tidak sukai iaitu enterprising, investigative, conventional, dan realistic.

20
1.6.4 Kalkulus (Calculus)

Kalkulus merupakan konsep untuk melihat hubungan antara dua jenis personaliti yang

jaraknya dekat, sederhana atau jauh. Konsep utamanya ialah untuk melihat jarak berkadar

songsang dengan ciri-ciri psikologi antara dua jenis personaliti.

Holland (1973, 1978, 1985, 1996) berpendapat bahawa hubungan di antara personaliti

dan persekitaran seseorang individu itu bergantung kepada jarak di antara keduanya jika jarak

antara kedua personaliti semakin rapat, ia menunjukkan hubungan kesamaan yang lebih.

Pertalian di antara jenis personaliti atau persekitaran boleh dikenal pasti melalui model

heksagonal dengan jarak antara jenis personaliti dan persekitaran adalah berkadar songsang

dengan perhubungan teoritikal antara mereka. Sehubungan dengan itu, dapatlah dirumuskan

bahawa semakin jauh jarak antara dua jenis personaliti, maka semakin berbeza ciri-ciri

psikologikal seseorang individu tersebut.

DEKAT SEDERHANA JAUH

JENIS E-C E-R E-I

PERSONALITI

UKURAN (r-. 71) (r-.48) (r-.39)

RUMUSAN Menyerupai satu sama lain Persamaan sederhana Berbeza satu sama lain

21
1.6.5 Identiti (Identity)

Konsep terakhir yang diperkenalkan oleh Holland iaitu konsep identiti yang merupakan

konsep yang cuba menjelaskan identiti seseorang individu atau sesuatu persekitaran. Konsep

identiti ini terbahagi kepada dua iaitu identiti personal dan identiti persekitaran. Identiti

persekitaran dapat diperhatikan dalam persekitaran atau organisasi yang mempunyai

matlamat, tugas, ganjaran yang jelas dan bersepadu yang stabil dalam jangka masa yang

panjang. Hal ini kerana, dalam sesebuah persekitaran itu, kita sudah sedia maklum mengenai

ciri-ciri persekitaran tersebut dan mengetahui peranan dan tugas yang sepatutnya seseorang

individu lakukan dalam persekitaran tersebut. Setiap persekitaran mempunyai identiti,

matlamat, tugas, dan ganjaran yang berbza-beza untuk setiap jenis persekitaran. Oleh itu,

seseorang individu itu perlu mengetahui persekitarannya (Sidek Mohd Noah, 2002).

1.7 Kesimpulan

Teori Holland yang berada dibawah pendekatan tret dan faktor ini antara teori yang paling

berpengaruh. Teori tipologi melihat pemikiran kerjaya mestilah selaras dengan peribadi

individu. Terdapat enam jenis persekitaran dan personaliti dalam teori ini iaitu realistik,

investigatif, artistik, sosial, enterprising dan konvensional. Teori ini juga boleh diaplikasikan

dalam sesi kaunseling dengan membantu klien mengenalpasti pekerjaan yang kongruen

dengan personaliti klien.

22
RUJUKAN

Sidek Mohd Noah (2002). Perkembangan Kerjaya : Teori & Praktis. Serdang. Universiti

Putra Malaysia.

23

Anda mungkin juga menyukai