Anda di halaman 1dari 4

Grupa a

Sole
imi´ i nazwisko ucznia

klasa suma punktów

data ocena
W zadaniach 1–10 zaznacz jednà poprawnà odpowiedê.

I Zaznacz właÊciwe dokoƒczenie zdania. 1 p.


Sole to zwiàzki chemiczne składajàce si´ z
A. kationów metali i anionów wodorotlenkowych. C. kationów wodoru i anionów reszt kwasowych.
B. anionów metali i kationów reszt kwasowych. D. kationów metali i anionów reszt kwasowych.

2 Zaznacz zbiór, w którym znajdujà si´ tylko nazwy soli. 1 p.


A. Chlorek miedzi(II), tlenek wapnia, fosforowodór, w´glan cyny(II).
B. Azotan(V) sodu, siarczan(IV) potasu, siarczek ˝elaza(III), w´glan wapnia.
C. W´glan ˝elaza(II), wodorotlenek sodu, chlorek magnezu, azotan(V) glinu.
D. Bromowodór, jodek potasu, chlorowodór, siarczek cynku.

3 Zaznacz zbiór, w którym wzory soli podano w nast´pujàcej kolejnoÊci: chlorek sodu, siarczan(VI) magnezu,
fosforan(V) wapnia. 1 p.
A. Ca3(PO4)2, KCl, MgSO4 C. NaCl, MgSO3, Ca3(PO3)2
B. NaCl, MgSO4, Ca3(PO4)2 D. KClO4, Ca2(PO4)3, MgSO4

4 Zaznacz nazwy jonów powstajàcych w wyniku dysocjacji jonowej KCl. 1 p.


A. Aniony potasu i kationy chlorowe. C. Kationy potasu i aniony chlorkowe.
B. Kationy sodu i aniony chlorkowe. D. Kationy potasu i aniony chloranowe(VII).

5 Zaznacz równanie reakcji dysocjacji jonowej azotanu(V) ˝elaza(II). 1 p.

A. Fe(NO3)2 Fe2+ + 2 NO3– C. FeNO3 Fe+ + NO3–


B. Fe2(NO3)3 Fe3+ + 2 NO32– D. FeNO3 Fe2+ + 3 NO–

6 Zaznacz właÊciwe dokoƒczenie zdania. 1 p.


Do zoboj´tnienia zasady nale˝y u˝yç
A. roztworu innej zasady. B. wody. C. roztworu kwasu. D. roztworu soli kuchennej.

7 Zaznacz numery probówek, w których powstanie osad. 1 p.

zasada potasowa chlorek wapnia tlenek miedzi(II)

1 2 3

kwas siarkowy (VI) kwas siarkowy (VI) kwas siarkowy (VI)

8 Zaznacz zapis jonowy reakcji zoboj´tniania zasady barowej kwasem chlorowodorowym. 1 p.


A. Ba2+ + 2 OH– + 2 H+ + 2 Cl– Ba2+ + 2 Cl– + H2O
+ –
B. Ba + OH + H + Cl+ – Ba + Cl– + H2O
+

+
C. Ba(OH)2 + H + Cl – Ba + Cl– + H2O
2+

D. Ba + 2 OH + 2 H + 2 Cl–
2+ – + Ba2+ + 2 Cl– + 2 H2O

9 Zaznacz skrócony zapis jonowy równania reakcji stràceniowej. 1 p.


A. H+ + OH– H2O C. Na2CO3 2 Na+ + CO3 2–

B. K2O + H2O 2 KOH D. Pb2+ + SO42– PbSO4

—1—
10 Zaznacz przykłady zastosowaƒ AgNO3. 1 p.
A. Pirotechnika, Êrodek konserwujàcy produkty ˝ywnoÊciowe, produkcja nawozów sztucznych.
B. Produkcja papieru, kosmetyków i Êrodków pioràcych.
C. Przemysł farmaceutyczny, wyrób luster i farb.
D. Produkcja nawozów sztucznych, pudrów i leków na nadkwasot´.

11 Stosujàc zapis czàsteczkowy, sporzàdê trzy równania reakcji otrzymywania chlorku magnezu. 2 p.

12 Zapisz w postaci czàsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równanie reakcji otrzymywania fosforanu(V) sodu. 2 p.

13 Uzupełnij równania reakcji chemicznych. 2 p.

NaOH + H2S +
ZnO + ZnSO4 +
Ba(OH)2 + SO2 +
Al + AlCl3 +

14 Oblicz, ile gramów soli powstanie w wyniku reakcji zoboj´tniania 22,4 g zasady potasowej kwasem siarkowym(VI).
2 p.

Odpowiedê:

15 Zaprojektuj doÊwiadczenie Reakcja roztworu siarczanu(VI) sodu z zasadà barowà.


Narysuj schemat, zapisz obserwacje i€sformułuj wniosek. Napisz równanie reakcji chemicznej. 2 p.

Obserwacje:

Wniosek:
Równanie reakcji chemicznej:

* 16 OkreÊl, jaki odczyn wykazuje wodny roztwór w´glanu potasu. Odpowiedê uzasadnij odpowiednimi równaniami reakcji
chemicznych.

—2—
Grupa b
Sole
imi´ i nazwisko ucznia

klasa suma punktów

data ocena
W zadaniach 1–10 zaznacz jednà poprawnà odpowiedê.

I Zaznacz właÊciwe dokoƒczenie zdania. 1 p.


Sole sà zbudowane z
A. kationów metali i anionów wodorotlenkowych. C. kationów wodoru i anionów reszt kwasowych.
B. kationów metali i anionów reszt kwasowych. D. anionów metali i kationów reszt kwasowych.

2 Zaznacz zbiór, w którym znajdujà si´ tylko nazwy soli. 1 p.


A. Fosforan(V) sodu, jodek potasu, chlorek cyny(IV), siarczek baru.
B. W´glan potasu, wodorotlenek chromu(III), chlorek magnezu, w´glan wapnia.
C. Chlorek baru, chlorowodór, bromek potasu, fosforan(V) glinu.
D. Chlorek ˝elaza(III), amoniak, w´glan litu, siarkowodór.

3 Zaznacz zbiór, w którym wzory soli podano w nast´pujàcej kolejnoÊci: siarczek sodu, azotan(V) wapnia,
siarczan(IV) magnezu. 1 p.
A. K2S, CaNO3, MgSO4 C. Na2S, Ca(NO3)2, MgSO3
B. NaS, Ca3(PO4)2, MgSO4 D. K2SO4, Ca(NO)3, MgSO3

4 Zaznacz nazwy jonów powstajàcych w wyniku dysocjacji jonowej BaS. 1 p.


A. Aniony baru i kationy siarkowe. C. Kationy baru i aniony siarczkowe.
B. Kationy boru i aniony siarczkowe. D. Kationy baru i aniony siarczanowe(VI).

5 Zaznacz równanie reakcji dysocjacji jonowej siarczanu(VI) miedzi(II). 1 p.

A. CuSO4 Cu2+ + SO42– C. CuSO4 Cu+ + SO4–


B. Cu2SO4 2 Cu+ + SO42– D. Cu2SO4 Cu2+ + 4 SO2–

6 Zaznacz właÊciwe dokoƒczenie zdania. 1 p.


Do zoboj´tnienia kwasu nale˝y u˝yç
A. roztworu innego kwasu. B. roztworu zasady. C. wody. D. roztworu soli kuchennej.

7 Zaznacz numery probówek, w których powstanie osad. 1 p.

kwas chlorowodorowy azotan(V) potasu siarczan(VI) ˝elaza(III)

1 2 3

wodorotlenek sodu wodorotlenek sodu wodorotlenek sodu

8 Zaznacz zapis jonowy równania reakcji zoboj´tniania zasady potasowej kwasem azotowym(V). 1 p.
A. 2 K+ + 2 OH– + 2 H+ + NO32– 2 K+ + NO32– + 2 H2O
B. K2+ + 2 OH– + 2 H+ + 3 NO2– K2+ + 3 NO2– + 2 H2O
+
C. KOH + H + NO3 – + –
K + NO3 + H2O
D. K+ + OH– + H+ + NO3– K+ + NO3– + H2O

9 Zaznacz skrócony zapis jonowy równania reakcji stràceniowej. 1 p.

A. Na2CO3 2 Na+ + CO32– C. Ca2+ + CO32– CaCO3


B. H+ + OH– H2O D. SO2 + H2O H2SO3

—1—
10 Zaznacz przykłady zastosowaƒ NaNO3. 1 p.
A. Produkcja nawozów sztucznych, budownictwo, laboratoryjne wykrywanie CO2.
B. Pirotechnika, produkcja leków i nawozów sztucznych.
C. Przemysł farmaceutyczny, wyrób farb i luster.
D. Produkcja nawozów sztucznych, pudrów i leków na nadkwasot´.

11 Stosujàc zapis czàsteczkowy przedstaw trzy równania reakcji otrzymywania chlorku wapnia. 2 p.

12 Zapisz w postaci czàsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równanie reakcji otrzymywania


siarczanu(VI) potasu. 2 p.

13 Uzupełnij równania reakcji chemicznych. 2 p.

MgO + Mg(NO3)2 +
Zn + ZnCl2 +
NaOH + H3PO4 +
Ca(OH)2 + CO2 +

14 Oblicz, ile gramów soli powstanie w wyniku reakcji zoboj´tniania 16,4 g kwasu siarkowego(IV) zasadà sodowà.
2 p.

Odpowiedê:

15 Zaprojektuj doÊwiadczenie Reakcja roztworu azotanu(V) srebra(I) z chlorkiem sodu.


Narysuj schemat, zapisz obserwacje i€sformułuj wniosek. Napisz równanie reakcji chemicznej. 2 p.

Obserwacje:

Wniosek:
Równanie reakcji chemicznej:

* 16 OkreÊl, jaki odczyn wykazuje wodny roztwór chlorku amonu. Odpowiedê uzasadnij odpowiednimi równaniami reakcji
chemicznych.

—2—