Anda di halaman 1dari 4

Kepimpinan utama dan kesannya kepada pencapaian pelajar telah

didokumentasikan dengan baik sejak dua dekad yang lalu. Walau bagaimanapun,
hubungan antara penglibatan pengetua dalam amalan kepimpinan dan sama ada sekolah
mereka memenuhi langkah akauntabiliti masih belum diterokai. Tujuan kajian ini adalah
untuk mengkaji empat soalan kajian mengenai (a) sejauh mana penglibatan pengetua dalam
tujuh amalan kepimpinan yang dikenal pasti sebagai pencapaian pencapaian pelajar dalam
kesusasteraan, dan (b) sama ada tahap penglibatan dikaitkan dengan sekolah ' kejayaan
dalam memenuhi langkah akauntabiliti .Kajian ini menggunakan data yang dikumpulkan oleh
Pusat Kebangsaan bagi Statistik Pendidikan (NCES) dan telah diambil dari Sekolah
Menengah dan Penyiasatan Kakitangan 1999 - 2000 (SASS). Data dikumpulkan dari 4,842
kabupaten dan termasuk 9,893 pengetua dan 56,354 guru.
Antara lain, tinjauan itu mengumpul data tentang perspektif guru dan pengetua
mengenai penglibatan pengetua dalam pelbagai amalan kepimpinan dan sama ada sekolah
memenuhi ukuran akauntabiliti.

Penemuan ini menunjukkan pengetua 'berpendapat bahawa mereka mempunyai


tahap penglibatan yang tinggi dalam amalan kepimpinan yang berkaitan dengan perintah,
disiplin, sumber dan input; dan tahap penglibatan dalam budaya, fokus, dan rangsangan
intelektual; dan guruDirasakan pengetua mereka mempunyai tahap penglibatan tinggi
dalam rangsangan intelektual dan masukan, dan tahap penglibatan dalam budaya,
ketertiban, disiplin, sumber daya, dan tumpuan yang rendah.
Analisis regresi logistik mencadangkan bahawa pemenuhan tanggungjawab
kepimpinan kepala sekolah, baik dari perspektif kepala sekolah dan guru, dapat digunakan
untuk memprediksi kemungkinan apakah sekolah itu akan memenuhi ukuran akuntabilitas.
Dari perspektif kepala sekolah, sumber, fokus, dan budaya adalah ramalan statistik yang
signifikan untuk kejayaan sekolah; dari perspektif guru, sumber dan budaya adalah ramalan
statistik secara statistik untuk kejayaan sekolah. Implikasi hasil kajian telah dibincangkan.

PENDAHULUAN​:

Akauntabiliti berasaskan standard kini mencabar banyak amalan dan kepercayaan


pendidikan kami. Sepanjang tiga dekad yang lalu, pembaharuan pendidikan Persekutuan
telah membawa kepada matlamat prestasi yang ketat dalam bidang subjek utama untuk
semua pelajar dan tindakan akauntabiliti yang termasuk sekatan bagi sekolah yang gagal
untuk membuat kemajuan yang mencukupi ke arah matlamat. Malah, pembaharuan
persekutuan yang paling baru-baru ini, Akta Kanak-kanak Tanpa Kanak-kanak (NCLB)
2001, telah mempercepat perubahan dalam persekitaran pendidikan dengan menetapkan
piawaian pembelajaran yang ketat untuk semua pelajar dan meletakkan pencapaian pelajar
dan akauntabiliti sekolah dalam perhatian awam. Harapan undang-undang yang bertujuan
untuk mengurangkan jurang pencapaian dan memastikan semua pelajar menguji mahir
dalam bidang subjek teras menjelang 2014 adalah satu standard yang sedikit dapat dicapai
oleh sekolah (Wiley, Mathis & Garcia, 2005). Realitinya pembaharuan adalah bahawa
daerah sekolah kini harus mempertimbangkan pengaturcaraan dan peluang bukan
tradisional, serta arahan yang berkualiti untuk semua pelajar jika mereka berharap dapat
memenuhi tujuan NCLB.

Walaupun tumpuan yang tidak pernah berlaku sebelum ini terhadap pencapaian
pelajar telah mendapat kritikan dari para pendidik dan pimpinan mereka, secara umum ia
diterima oleh orang ramai. Menurut Paul D. Houston (seperti yang disebutkan dalam Rose
& Gallup, ​2005),

Orang ramai ingin melihat jurang pencapaian ditutup dan memahami jurang
pencapaian dicipta di luar sekolah; Walau bagaimanapun,mereka percaya sekolah dapat
mengatasi kerosakan keadaan sosial dan ekonomi. Walaupun kepercayaan ini adalah undi
keyakinan terhadap sekolah apabila disertai dengan pengiktirafan bahawa wang adalah
cabaran terbesar yang dihadapi oleh sekolah dan semakin sukar dicari, harapan ini dapat
menetapkan sekolah untuk kegagalan jika mereka tidak dapat melakukan apa yang
masyarakat tidak akan lakukan (hal. 50).​

Oleh kerana kerumitan pembaharuan ini dan masyarakat kita yang berubah dengan
pantas, kini penting bagi sekolah untuk mempunyai pengetua yang berkesan sebagai
pemimpin. Sebagai pemimpin pendidikan, pengetua menghadapi cabaran untuk
meningkatkan pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan kejayaan akademik untuk
semua pelajar. Menurut Lashway (2003), peranan prinsipal berubah dengan pantas dari
semata-mata mendorong usaha guru untuk memimpin guru untuk menghasilkan hasil yang
ketara. Pada masa ini, terdapat banyak penyelidikan yang menyokong tanggapan
kepimpinan merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk meningkatkan
pencapaian pelajar.
Mengikut Institut Kepimpinan Pendidikan (seperti yang disebutkan di Pusat Amalan
Terbaik NGA, 2003), tanggungjawab pokok utama ialah "kepimpinan pengajaran yang
memberi tumpuan kepada pengukuhan pengajaran dan pembelajaran" (ms 1). Para
penyelidik Penyelidikan Pertengahan dan Benua untuk Pendidikan dan Pembelajaran
(McREL) menyimpulkan bahawa pengetua yang berkesan mempunyai keupayaan untuk
meningkatkan pencapaian pelajar dengan memahami aspek teknikal pendidikan, dan
mengetahui bagaimana dan kapan untuk menyesuaikan amalan kepimpinan mereka
(Waters, Marzano, & McNulty, 2003). Selain Fullan (seperti yang disebutkan dalam
Chappuis, 2004), "meramalkan bahawa kepimpinan akan menjadi dekad ini apa
pembaharuan berasaskan standard adalah yang terakhir" (halaman 18).Dari segi sejarah,
pengetua yang berkesan hanya perlu mempunyai kemahiran pengurusan dan politik yang
mantap. Walau bagaimanapun, harapan abad ke-21 sekolah sekarang memerlukan
kemahiran kepimpinan yang berbeza dari pengetua. Ini berpunca daripada fakta bahawa
sebagai tambahan kepada tekanan pengajaran dan pengaturcaraan, pengetua hari ini juga
menghadapicabaran yang termasuk pengurangan belanjawan, keselamatan sekolah,
pentadbiran kontrak, pengawasan, pengurusan data dan pemasaran. Oleh itu, sebagai
tambahan kepada kemahiran kepimpinan pengajaran yang berkesan, keberkesanan
prinsipal semasa era pendidikan baru ini juga memerlukan pengetahuan dan kemahiran
yang kompleks yang berkaitan dengan budaya organisasi dan pengurusan. Menurut Elmore
(seperti yang disebutkan dalam Lashway, 2002) "ini tidak hanya memerlukan amalan
inovatif, tetapi pemikiran yang berbeza" (ms 3).
Secara ringkas, pengetua berada di tengah-tengah sekolah terkemuka dengan
piawaian akademik yang lebih tinggi dan peningkatan akauntabiliti dari masa lalu atau
bahkan dekad yang lalu. Berdasarkan tekanan luar yang dicipta oleh pengetua NCLB hari
ini jelas memerlukan satu set pengetahuan dan kemahiran yang berbeza. Hakikat bahawa
penyelidikan semasa melaporkan kepimpinan utama sebagai salah satu faktor yang paling
penting yang mempengaruhi pencapaian pelajar dengan jelas menunjukkan pengetua mesti
mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai peranan mereka sebagai pemimpin
pengajaran. Di samping itu, pengetua juga harus mempunyai keupayaan untuk memenuhi
setiap peranan mereka sebagai pemimpin pengajaran dengan berkesan menggunakan
amalan berasaskan kajian.
Walau bagaimanapun, memandangkan kekangan, halangan, dan realiti pengetua
dihadapi, keberkesanan keseluruhan mereka, seperti yang diadili oleh NCLB, mungkin
bergantung kepada keupayaan mereka untuk memilih dan melaksanakan amalan
kepimpinan yang akan memberi impak terbesar kepada pencapaian pelajar.

TUJUAN KAJIAN:

Kajian ini akan menumpukan kepada tujuh daripada 21 tanggungjawab kepimpinan


yang dikenalpasti oleh McREL yang berkaitan dengan pencapaian pelajar. Data
kebangsaan akan diperiksa untuk menentukan keterlibatan pengetua dan penguasaan tujuh
kepimpinantanggungjawab seperti yang dilaporkan oleh pengetua dan guru. Dengan
menggunakan data yang sedia ada kajian akan mengkaji amalan kepimpinan yang berkaitan
dengan pengetua yang menyelaraskan dan menyokong tanggungjawab kepimpinan McREL:
budaya, ketenteraan, tumpuan, sumber, disiplin, rangsangan intelektual, dan input. Lebih
khusus kajian akan:

a) Meneliti keterlibatan pengetua dalam amalan berkaitan mencerminkan tujuh


tanggungjawab kepimpinan yang dilihat oleh prinsipal

b) Perhatikan penglibatan pengetua dalam amalan berkaitan mencerminkan


tujuh tanggungjawab kepimpinan yang dilihat oleh guru

c) Tentukan sama ada amalan yang berkaitan adalah peramal penting


pencapaian pelajar berdasarkan tahap penglibatan seperti yang dilaporkan
oleh guru dan pengetua.

soalan penyelidikan;

1. Apakah prinsip-prinsip 'dilaporkan penggunaan amalan berkaitan yang menyokong


tujuh tanggungjawab kepimpinan
2. Apakah laporan guru tentang pemanfaatan pengetua menggunakan amalan
berkaitan yang menyokong tujuh tanggungjawab kepimpinan?
3. Sejauh manakah persepsi pengetua mengenai penggunaan amalan mereka yang
berkaitan dengan tujuh tanggungjawab kepimpinan meramalkan sama ada sekolah
mereka meluluskan piawaian pencapaian minimum negeri? Jika persepsi mereka
meramalkan sama ada sekolah mereka melepasi piawai pencapaian, yang mana
tujuh tanggungjawab kepimpinan adalah peramal penting?
4. Sejauh manakah persepsi para guru mengenai penggunaan amalan mereka yang
berkaitan dengan tujuh tanggungjawab kepimpinan meramalkan sama ada sekolah
mereka meluluskan piawaian pencapaian minimum negeri? Jika persepsi mereka
meramalkan sama ada sekolah mereka melepasi piawai pencapaian, yang mana
antara tujuh tanggungjawab kepimpinan adalah peramal penting?

Secara umum, kajian ini adalah relevan kerana ia mengkaji pengamalan para
pengetua dan guru tentang amalan kepimpinan dan menganggarkan sejauh mana ukuran
pemerhatian para pengetua dan guru tentang amalan kepimpinan dapat digunakan untuk
meramalkan keberhasilan sekolah yang dilaporkan dalam memenuhi negara yang
diamanatkan tahap pencapaian pelajar. Bukti hubungan antara langkah-langkah tingkah
laku kepimpinan yang diperhatikan dan kejayaan sekolah yang dilaporkan dalam memenuhi
piawaian pencapaian pelajar yang diamanahkan akan berguna dalam membantu
menentukan bagaimana prinsipal memperuntukkan masa mereka, mengutamakan kerja
mereka dan terlibat dalam amalan kepimpinan dan tingkah laku tertentu.

perspektif Utama