Anda di halaman 1dari 6

KALENDAR AKADEMIK

PROGRAM PENDIDIKAN GURU MOD PENUH MASA


(PPISMP/PISM P/PDPP/PDPM)
sEs I AKAD EM lK 2020 12021

'JlA (uliah w ii. ;ii,fiL.zffi.ffi


-5 luti Pertengahan Semester 21 Feb 2020 - 29 Feb 2020 22Feb2020 -01 Mac2020
KTfIA (uliah 01 Mac2020 -23 Apil2020 02 Mac 2020 - 24 Aptil Z02O I
MU vlinggu Ulang kaji 24 April 2020 - 03 Mei 2020 25 April 2020 - 03 Mei 2020 1

>EP reDeriksaan Akhir 04Mei?020-2'l Mei20?0 04Mei2020 -21 Mei2020


22Mei2O2O -OO JunzOlO 22uei2020 -07 Jun2020 2
-o luti Akhir Semester
20+2

1 8 Sept 2020 - 27 Sept 2020

28 Sept 2020 - 15 Okt 2020


16 Okt 2020 - 01 Nov 2020

1. Minggu PBS termasuk dalam minggu kuliah (16 minggu kuliah)


2. Petunjuk:
KNIA (uliah/TutorialiAmali

luti Semester
AP qmalan Prof esional(Praktikum/lntemship/PBS)

MU Minggu Ulang kaji


PEP/KK Peperiksaan Akhir/ Kerja Kursus
BIG/UB Bina lnsan Guru/ Perkhemahan UB
AI(HEP Aktiviti Akadmeild Aktiviti anjuran IPGK
PPK Pentadblran & Pengurusan Kurikulum
SENAT Mesyuarat Senat IPG
KALENDAR AKADEMIK
PROGRAM PENDIDIKAN GURU MOD PENUH MASA
(PPtSM P/PtSMP/PDPPTPDPM)
SESI AKADE MIK 2O2O 12021

2endaftaran Kursus dalam Talian


)PK 22 Dis 2019 -27 Dis 2O19 22Dis2019 -27 Dis 2019 1
)leh Pelaiar Lama (PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)
<nA (uliah 05 Jan 2020 -2O Feb 2O2O 06Jan2019-21 Feb2020 7

)PK aklimat dan mengisi I nstrumen


5 Jan2O20 - 9 Jan 2020 6 Jan 2020 - 10 Jan2O2O
ntrance Suruev (PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)
1

yerif ikasi Pelaksanaan Kerja Kursus


]PK (Fasa Perancangan) dan Tugasan Kerja Kursus diberikan 5 Jan2020 -23 Jan2O2O 6 Jan 2020 -24 Jan2OzO 3
IPt)ISMP/PISMP/PNPP/PDPMI

\P 'raktikum (PISMP Bahasa Perancis 05 Jan 2020-19 Mac2O2O 06 Jan 2020-20 Mac2020 12
\mb Jun 2014)
,ermohanan Pertukaran Kursus EIeKit
2PK
lerbuka PISMP {denoan svarat)
12 Jan 2020 - 16 Jan 2O2O 13Jan2020-17 Ja 2020 1

)EP/KK )eperiksaan Ulangan 1 21 Jan2O2O -23 JanzO2O 21 Jan2O20 -23 Jan202O 1

)enyemakan Kerja Kursus Pelajar


]PK 02 Feb 2020 - 1 6 April 2020 03 Feb 2020 -17 Apnl202O 11
rlah tronevarah
AP ntemship B&K (PISMP Amb Jun 2016) 09 Feb 2020{7 Mei 2020 10 Feb 2020{8 Mei 2020 12

{P )raKikum (PDPP Amb Nov 2018) 09 Feb 2020{7 Mei 2020 10 Feb 2020-08 Mei2020 12

\P rraKikum (PDPP Amb Jan 2019) 09Feb2O2O47 Mei2OzO 10 Feb 2020{8 Mei 2020 12
qP 1 (PISMP Amb. Jun 2019) 09 Feb 2020-13 Feb 2O2O 10 Feb 2020-14 Feb 2020 1
'>BS
\P ']BS 3
(PISMP Amb. Jun 2018) 09 Feb 2020-13 Feb 2020 10 Feb 2020-14 Feb 2020 1

3IG/UB 3ina lnsan Guru (PDPM Amb Nov 20'l 8) 21 Feb202O -29 Feb 2020 22 Feb 2020 - 01 Mac 2020
)emantauan P&P Pensyarah oleh Ketua
>PK 23 Feb 2020-16 Apnl2O2O 24Feb2020-17 Apnl2O2O
laharrn /PPISlltrlPlSnrp/PnPP,/pDPMl
\P ntemship (PISMP Amb Jun 2016) 23 Feb 2020-19 Mac 2020 24 Feh 2020-20 Mac2O2O 4

SENAT vlesvuarat Senat IPG Kali Ke-50 24 Feb 2020-28 Feb 2020 24 Feb 2O2O-28 Feb 2O2O
)EP/KK ,eperiksaan Ulangan 2 25 Feb 2020 -27 Feb 2020 25 Feb 2020 -27 Feb 2020

Vlesyuarat Pemasangan ltem Kertas


PPK 16 Mac 2020 -20 Mac2020 1 6 Mac 2020 - 20 Mac 2O2O
\6rlen Pcneriksaen
)eperiksaan Akhir (PDPM Semester 2 Ambilan
PEP 23Mac2O2O -24MacZO2O 23Mac202O -24Mac2O2O 1
tlovember 2018 - KDC)
rendidikan Luar PJMK31 13-Perkhemahan 5H4M (PISMP
PPK Amh lrrn 2OiA\ 06 April 2020 - 17 Apnl 2O2O 05 April 2020 - 17 Apnl 2020 1

PEP/KK Jjian Amali Kendalian IPG Kampus 06 April 2020 - 17 Apnl 2020 05 April 2020 - 17 Aonl 2020 2
)PK /erif ikasi Penyemakan Moderasi Kerja 19 April 2020 -23 Apfl2020 20 April 2O2O - 24 Apnl 2020 1
(rrrsrrs dan uiian Amali (Fasa Seleoas Moderasi)
,PK vlarkah masuk di BKKP oleh Pensyarah 19 April 2020 -23 April2O2O 20 April2O2O-24 April 2020 1

PPK 'enilaian Pelaiar terhadap P&P 26 Apnl2O2O - 03 Mei 2020 26 Apfl202O - 03 Mei 2020 1

)engisian lnstrumen Exit Survey (PPISMP, PISMP, 27 Apnl2020 -01 Mei2020


)PK fnppl
26 Apd/' 2O2O - 30 April 2020 1

<tf lA (uliah 01 Mac 2020 -23 April2O2O 02Mac 2020-24 April 2020 o

]IG/UB 3ina lnsan Guru (PDPP Amb Nov2018) 17 Mac2O2O-22Mac2020 18 Mac 2020- 23 Mac 2020 1

]IG/UB Bina lnsan Guru (PDPP Amb Jan 2019) 17 Mac202O-22Mac2O2O 18 Mac2020-23 Mac 2O2O

)EP )eperiksaan Akhir (PDPM Amb Nov 2018 52 - KDC) 04 April2O2O - 06 April 2020 04 April 2020 - 06 April 2020

]ENAT vlesyuarat Senat IPG Kali Ke-S1 B Apil2O2O-14 Apfl2o20 13 April 2020 -14 Apnl2020

VIU vlinqqu Ulang kaii 24 Apil2O2O - 03 Mei 2020 25 April 2020 - 03 Mei 2020

\ktiviti Jabatan AkademiUJabatan HEP


q.K/HEP ragi pelajar yang tidak menduduki peperiksaan akhir Iika 24 Apfl2020 -2Mei2020 25 Apfl2020 - 03 Mei 2020
:erkenaan)
Mesyuarat JKPPI PG Mengesahkan Kelayakan Calon 26 Apfl2020 - 03 Mei 2020 27 Apnl2020 -01 Mei2020 1
PPK
nenduduki peperiksaan
PEP 2eDeriksaan Akhir 04 Mei 2020 -2'l Mei2020 04 Mei 2020 -21 Mei2020 3

,PK VlesyuaEt Penyelarasan Skema Pemarkahan 04 Mei 2020 - 25 Mei2O2O 04 Mei 2020 -25 Mei2O20

]EP/KK Pemeriksaan Skrip jawapan dan 04 Mei 2020 - 1 1 Jun 2020 04 Mei 2020 - 12 Jun2020 4
Moderasi

)EP ,eperiksaan Akhir (PDPP Jun 2019 - KDC) 03 Jun 2020 - 05 Jun 2020 03 Jun 2020 - 05 Jun 2020 1

rPK vlesyuarat JKPPI PG Mengesahkan 14 Jun2020 - 18 Jun 2020 15 Jun 2020 - 19 Jun 2020 1
KeDutusan Peoeriksaan
\ilesyuarat Senat IPG Kali Ke-52 24 )rn2020 -26 Jun202O 24 Jun2O20 -26 Jun2O2O
iENAT
,EP )eperiksaan Akhir (PDPM Amb Nov 2018 53 - KDC) 20 Jun 2020 - 22 Jun 2020 20 Jun2O2O -22 Jun2020 1

,PK (eputusan Peperiksaan diumumkan 29 Jun2O20 29 Jun202O


21 +2

24 Mei202O - 05 Jun 2020 25 Mei 2020 - 05 Jun 2020

o7 Jun202O -11 Jun2020 08 Jun 2020 - 12 Jun2020

07 Jun 2020 - 23 Julai 2O2O 08 Jun 2020 -24 Julai2O2O

O7 Jun202O - 30 Jun 2020 08 Jun 2020 - 30 Jun 2020


(Fasa Perancangan) dan Tugasan Kerja
28 Sept2020 -22Okl2O2O 28 Sept2020 -22Okt2OzO

28 Sept2020 - 16 Okt2020 28 Sept 2020 - 1 6 Okt 2020

25 0kt2020 -29 0K2020 26 0K 2020 - 30 okt 2020

)PK Pendaftaran Kursus dalam Talian oleh


2s okt 2020 - 29 0K2020 26 okt 2020 - 30 okt 2020 1
? claier I ame f PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)

<fitA Kuliah 01 Nov 2020 - 31 Dis 2020 02 Nov 2020 - 31 Dis 2020 I
)PK faKimat dan mengisi lnstrumen 01 Nov 2020 - 05 Nov 2020 02 Nov 2020 - 06 Nov 2020
Entrance Survev (PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)
/erifikasi Pelaksanaan Keria Kursus
PPK 'Fasa Perancangan) dan Tugasan Kerja Kursus diberikan 01 Nov 2020 - 05 Nov 2020 02 Nov 2020 - 06 Nov 2020
'PPI SMP/PISMP/PDPP/PDPM)
vlesyuarat Pemasangan ltem Kertas 09 Nov 2020 - 1 3 Nov 2020 09 Nov 2020 - 1 3 Nov 2020
PPK inalan Panarik<aan
1

rermohanan Pertukaran Kursus Elektif


)PK 15 Nov2020 - 19 Nov2020 1 6 Nov 2020 - 20 Nov 2020 1
Ierbuka PISMP (denoan svarat)
,EP reperiksaan Akhir (PDPM Jun 2020 - KDC) 14 Nov2020 - 16 Nov2020 14 Nov2020 - 16 Nov2020 1

]IG/UB 3ina lnsan Guru (PDPM Amb Jun 2020-KDC) 1 7 Nov 2020 - 20 Nov 2020 1 7 Nov 2020 - 20 Nov 2020 1

)emantauan P&P Pensyarah oleh Ketua


,PK 22 Nov 2O2O - 1 1 Dis 2020 22Nov2020 -11 Dis2020
Jabatan (PPISMP/PISMP/PDPPiPDPM)

)EP/KK )eperiksaan Ulangan I 24 Nov 2020 - 26 Nov 2020 24 Nov 2020 - 26 Nov 2020 1

)EP reperiksaanAkhir(PDPM Amb Nov2018 54 -KDC) 28 Nov 2020 - 30 Nov 2020 28 Nov 2020 - 30 Nov 2020

)PK )enyemakan Ke4a Kursus Pelajar oleh Pensyarah 01 Dis 2020 - 18 Dis 2020 01 Dis 2020 - 18 Dis 2020 4

,EP/KK Ujian Amali Kendalian IPG Kampus 13 Dis 2020 - 18 Dis 2020 13 Dis 2020 - 18 Dis 2020

)EP Peperiksaan Ulangan 2 15 Dis 2020 - 17 Dis2O2O 15 Dis 2020 - 17 Dis 2020
,|

/erifikasi Penyemakan Moderasi Keria


PPK (ursus dan Ujian Amali (Fasa Selepas Moderasi) 21 Dls 2O2O - 25 Dis 2020 21 Dis2Q20 -25DiszO2O 1
\P rraktikum Fasa 2 (PISMP Amb Jun 201 14Jun2OzO-10Seot2020 15 .hn)i?i - 1 'l Scnt 2O2n 1
\P rraktikum (PDPP Amb Jun 2019) 14Jun2020-10SeDt2020 l5 Jun 2020 - 1 1 SeDl 2020 12
]PK Permohonan Pertukaran Kursus Elektif
21 Jun2020 -25 Jun2O2O 22 Jun2020 -26 Jun2020 1
Terbuka PISMP (dengan syarat)

)PK Pemantauan P&P Pensyarah oleh Ketua


21 Jun2020 - 3 Sept 2020 22 Jun2020 - 4 Sept 2020
Jabatan (PP ISMP/Pl SMP/PDPP/PDPM)

)EP Peperiksaan Akhir (POPM Semester 3 Ambilan


23 Jun2020 -24 Jun2O20 23 Jun2O20 -24 Jun2O2O 1
November 2018 - KDC)
\P Praktikum Fasa 1 (PDPM Amb Nov 2018) 05 Jutai 2020 - 13 Ogos 2020 06 Julai 2020 - 14 Ogos 2020 6
)PK Penyemakan Kerja Kursus Pelajar oleh
05 Julai 2020 -24 Sept2020 06 Julai 2020 - 25 Sept 2020 12
Pensvarah
,EP/KK )eperiksaan Ulangan 1 07 Julai2020 - 09 Julai 2020 07 Julai 2020 - 09 Julai 2020 1

\P ,BS 2 (Amb Jun 2019) 02 Ogos 2O2O -OG Ogos 2020 03 Ogos 2O2O -07 Ogos 2020 1

<lTIA (uliah 02 Ogos 2O2O - 17 Sept 2020 03 Ogos 2020 - 1 I Sept 2020 7

)PK Mesyuarat Pemasangan ltem dan Pemumian Kertas


03 Ogos 2020 - 07 Ogos 2020 03 Ogos 2O2O -07 Ogos 2020 1
Soalan Peperiksaan

3ENAT Vlesyuarat Senat IPG Kali Ke-53 25 Ogos 2020 - 27 Ogos 202O 25 Ogos 2020 -27 Ogos 2020

3IGruB 3ina lnsan Guru (PDPP Amb Jun 2019) 1 7 Sept 2020 - 21 Sept 2020 1 7 Sept 2020 - 21 Sept 2020 1

)EP/KK Ujian Amali Kendalian IPG Kampus 06 Sept 2020 - 1 7 Sept 2020 07 Sept 2020 - 1 I Sept 2020 2

3ENAT Vesyuarat Senat IPG Kali Ke-54 08 Sept 2020 - 1 0 Sept 2020 08 Sept 2020 - 10 Sept 2020

]PK r'erifikasi Penyemakan Moderasi Kerja Kursus dan Ujian


13 Sept2020 - 17 Sept2020 14 Sept2020 - 18 Sept2020
Amali (Fasa Selepas Moderasi)
1

)PK \4arkah masuk di BKKP oleh Pensyarah '13 Sept2020 - 17 Sept2020 14 Sept2020 - 18 Sept2020 1

\P :raktikum Fasa ll (PDPMAmb Nov2018) 13 Sept2020 -22 Ok12020 14Sept2020 -23 OK202O 6

3IGruB rerkhemahan Unit Beruniform 10 Sept2020 - 13 Sept2020 10 Sept 2020 - 13 Sept 2020

\ktiviti Jabatan AkademildJabatan HEP


\I(HEP lagi pelajar yang tidak menduduki peperiksaan akhir (iika 18Sept2020-15Okt2020 18 Sept2020 - 15 OK2020
lerkenaan)

\ilu Vlinggu Ulang kaji 18 Sept2020 -27 Sepl2021 1 8 Sept 2020 - 27 Sept 2020 I
)PK renilaian Pelajarterhadap P&P Pensyarah 20 Sept2020 -24 Sepl2020 21 Sept 2020 - 25 Sept 2020 I
rengisian lnstrumen Exit Survey
,PK |ppt qnrp/pt qnrp/PnpP/Pnp^r\ 20 Sept 2020 - 24 Sept 2020 21 Sept 2020 - 25 Sept 2020 1

]PK Mesyuarat JKPPIPG Mengesahkan Kelayakan Calon


20 Sept2020 -24 Sept2020 21 Sept 2020 - 25 Sept 2020 I
Menduduki Peperiksaan
Program Transformasi Minda (PTM)
\I(HEP 28 Sept 2020 - 02 Okt 2020 28 Sept2020 -O2Okl202O 5 hari
PelaiarSem 7 (PISMP)
)EP/KK Peperiksaan Akhir 28 Sept 2020 - 1 5 Okt 2020 28 Sept 2020 - 1 5 Okt 2020 3
)PK Markah masuk di BKKP oleh Pensyarah 22Dis2O2O -27 Dis2020 22Dis2O2O -27 Dis202O 1

\ktiviti Jabatan AkademiUJabatan HEP


\K/HEP ragi pelajar yang tidak menduduki peperiksaan akhir (ika 25 Dis 2020-31 Dis 2020 25 Dis 2020-31 Dis 2020 1

cerkenaan)
)enilaian Pelajar terhadap P&P
)PK 27 Dis 2020 - 31 Dis 2020 27 Dis 2020 - 31 Dis 2020 1
rensyarah

,PK Pengisian lnstrumen Exit Survey 27 Dis 2020 - 31 Dis 2020 27 Dis 2020 - 31 Dis 2020 1
(PPI SMP/P I SMP/PDPP/PD PM)

\4UlPEP Minggu Ulang kaji/ Pep. Akhir 29 Dis 2020 - 31 Dis 2020 29 Dis 2020 - 31 Dis 2020

>PK Mesyuarat Penyelarasan Skema 31 Dis 2020 - 07 Jan2O21 31 Dis2020 -07 Jan2021
Pemarkahan
]PK )emeriksaan Skrip jawapan dan Moderasi 01 Jan2021 -07 Jan2021 01 Jan2O21 -07 Jan2O21

vlesyuarat JKPPIPG Mengesahkan 03 Jan2021 -O7 Jan2O21 O4 Jan2021 - 08 Jan 2021


PPK (eoutusan Keria Kursus/Peoeriksaan

PPK (eputusan Peperiksaan diumumkan IJa uan2o21 I Januari 2021

PEP reperiksaan Akhir (PDPM Jun 201 S - KDC) 15 Feb 2021 - 15 Feb 2021 15 Feb 2021 - 1 5 Feb 2021 1

9+

)uti persekolahan
1. Praktikum dan lntemship ke sekolah adalah tertakluk kepada cuti I KPM, bukan cuti IPG KPM.
2. PBS dikira sebagai minggu kuliah
3. Bagi program yang dilaksanakan dalam mod KDC, tarikh BIG ditetapkan
dite mengikut kesesuaian I PGK.
aksi pada cuti pertengahan tahun persekolahan KPM
4. "*Pelajar Program Pendidikan Guru Mod KDC akan mula interaksi
4. Petunluk:
KTf IA (uliah/Tutorial/Amali
CTS )uti Pertengahan Semester IPG
CS ]uti Semester IPG
AP \malan Profesional(Praktikum/l ntemship/PBS)
MI.J vlinggu Ulang kaji
]EP/KK )eperiksaan Akhir/ Kerja Kursus

3IGiUB lina lnsan Guru/ Perkhemahan UB


\K/HEP \ktiviti Akadmeild Aktiviti anjuran I PGK
>PK )entadbiran & Pengurusan Kurikulum
iFNAT Mesvrpral Senat IPG

Anda mungkin juga menyukai