Anda di halaman 1dari 35

Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Kunci Jawaban
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Tema 1. Hidup Rukun

Subtema 1. Hidup Rukun di Rumah

Pendamping
Pendamping Pembelajaran 1

Muatan Matematika KD 3.1: Membilang banyak benda


1. a. Ada 7 kelompok pensil berisi setiap kelompok ada 10 pensil.
Ada 7 pensil satuan.
Jadi, totalnya ada 77.
b. Ada 9 kelompok pensil berisi setiap kelompok ada 10 pensil.
Ada 4 pensil satuan.
Jadi, totalnya ada 94.
2. Banyak kubus ada 400 + 50 + 4 = 454.
Bilangan tersebut dibaca empat ratus lima puluh empat.

Muatan SBdP KD 3.2: Menyanyikan lagu sesuai panjang pendek bunyi


Siswa diminta untuk menyanyikan “Ruri Abangku” dengan
panjang dan pendek bunyi yang tepat.

Pendamping
Pendamping Pembelajaran 2

Muatan PPKn KD 3.1: Mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila


1. a. Lambang bintang
Sila perta
pertama,
ma, berbunyi “Ketuh
“Ketuhanan
anan Yang Maha Esa”
Esa”..
b. Lambang rantai
Sila kedua, berbunyi “Kemanu
“Kemanusiaan
siaan yang adil dan beradab”
beradab”..
c. Lambang pohon beringin
Sila ketiga, berbunyi “Persatuan Indone
Indonesia”
sia”..
d. Lambang kepala banteng
Sila keempat, berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan”.
e. Lambang padi dan kapas
Sila kelima, berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
Indonesia”..
2. Sikap sesuai sila pertama Pancasila
a. Berdoa setelah makan malam.
b. Mengikuti lomba keagamaan.
3. Sikap sesuai sila kedua Pancasila
a. Mematuhi nasihat orang tua.
b. Menyapa orang tua.
c. Bekerja sama saat piket kelas.
d. Meminta izin saat meminjam.

1
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Pendamping Pembelajaran 3

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menemukan makna ungkapan dan menggunakan ungkapan
1. a. Paman datang membawa buah tangan berupa buah-buahan.
b. Anak yang tinggi hati tidak disukai teman-temann
teman-temannya.
ya.
c. Fitri anak yang rendah hati sehingga memiliki banyak teman.
2. a. Tangan kanan, artinya orang kepercayaan
Contoh kalimat: Guruku adalah tangan kanan bapak kepala sekolah.
b. Turun tangan, artinya membantu.
Contoh kalimat: Ayahku turun tangan untuk kerja bakti di lingkungan sekitar rumah.
c. Banting tulang, artinya bekerja keras.
Contoh kalimat: Ayahku banting tulang untuk menafkahi keluarganya.
d. Banyak akal, artinya pandai.
Contoh kalimat: Dedi adalah anak yang banyak akal sehingga tak heran ia menjadi juara
kelas.

Muatan SBdP KD 3.2: Menyanyikan lagu sesuai tekanan kuat dan lemah
Siswa diminta untuk menyanyikan “Ruri Abangku” dengan
tekanan kuat dan lemah bunyi yang tepat.

Muatan Matematika KD 3.1: Membaca dan menyebut lambang bilangan


1. Menuliskan lambang bilangan sesuai gambar
gambar..
  a. 194 c. 345
  b. 286 d. 432
2. Banyak kubus: 400 + 40 + 4 = 444.
Dibaca, empat ratus empat puluh empat.

Pendamping Pembelajaran 5

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menggunakan dalam kalimat


1. a. Bintang lapangan, artinya pemain terbaik 
b. Tulang punggung, artinya orang yang bertanggung jawab dengan kehidupan seseorang
c. Tan
Tangan
gan kanan, artinya orang kepercayaan
d. Banyak akal, artinya pandai
2. a. Dedi adalah bintang lapangan di klub sepak bolanya.
b. Ayah adalah tulang punggung keluarganya.
c. Ayahku adalah tangan kanan atasannya.
d. Komang adalah anak yang banyak akal dalam pelajaran matematika.

Pendamping Pembelajaran 6

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menggunakan ungkapan dalam cerita


Made berteman dengan Eka sejak kecil.
Made dan Eka dijuluki kutu buku karena senang membaca.
Karena kepintarannya, mereka selalu menjadi buah bibir teman lain.
Walaupun begitu, mereka tetap tidak besar kepala dan tinggi hati.
Mereka mendengar perkataan orang lain dengan kepala dingin.

2
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Muatan Matematika KD 3.1: Membaca dan menulis lambang bilangan


1. a. 242
b. 390
2. a. 285
b. 303
c. 515

Latihan Soal Subtema 1

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1


1. b. pandai
2. b. Cerita itu hanya kabar angin belaka.
3. a. Ketika berolahraga, Dedi angkat kaki.
4. Contoh ungkap
ungkapanan dari kata “tanga
“tangan”
n”..
Tangan kanan, artinya orang kepercayaan
Cepat kaki ringan tangan, artinya suka membantu
Buah tangan, artinya oleh-oleh
5. a. Kepala dingin
Contoh kalimat: Dedi menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin.
b. Rendah hati
Contoh kalimat: Komang adalah anak yang rendah hati sehingga disukai teman-temanny
teman-temannya.
a.

Muatan Matematika KD 3.1


1. b. 454
2. a. 303
3. a. 111, ditulis seratus sebelas.
b. 247, ditulis dua ratus empat puluh tujuh.
c. 363, ditulis tiga ratus enam puluh tiga.
d. 409, ditulis empat ratus sembilan.
4. Bilangan ratusan terbesar dari angka
angka 1, 3, dan 7.
173, 317, 371, 713, dan 731

Muatan SBdP KD 3.2


1. A.T. Mahmud
2. Ruri Abangku
Ketukan 2/4 Ciptaan: A.T
A.T.. Mahmud

3 4 5 3 2 1 2 3 2 . 2
Ru - ri a - da - lah a - ba
bang
ng - ku
ku,,
–– ^ ^ ^ ^ ^ ^ ––
2 3 4 4 5 6 5 4 3 . 3
  ra - jin dan se - nang be - la - jar.
–– ^ ^ ^ –– ^ ^ ––
3 4 5 3 2 1 . 2 3 4 6 6
De - ngan me -nyan - dang tas di ba - hu ,
–– ^ ^ ^ ^ ^ ^ –– ^
7 6 5 2 3 4 3 2 1 0
ri - an
angg me - nu - ju se - ko - la
lah.
h.  Tanda ^ untuk bunyi pendek 
–– ^ ^ ^ –– ^ ^ ––  Tanda –– untuk bunyi panjang

3. Kata yang diucapkan panjang: Ruri, abangku, rajin, belajar,


belajar, dengan, bahu, riang,
riang, dan sekolah
4. Kata yang diucapkan dengan tekanan kuat: Ruri, rajin, dengan, dan riang

3
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Muatan PPKn KD 3.1


1. c. pertama
2. rantai
3. keempat
4. Contoh sikap sila ketiga di rumah:
Bekerja bakti bersama anggota keluarga.
Bermain bersama dengan adik.
Contoh sikap sila kelima di rumah:
Hemat dalam menggunakan uang.
Adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain.
Adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak.

Subtema 2. Hidup Rukun dengan Teman Bermain

Pendamping Pembelajaran 1

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menyebutkan isi teks yang berisi ajakan dan menceritakan cerita
berdasaarkan urutan gambar
1. Kalimat ajakan:
Ayo, kita bermain bneka, Mar!
Ayo, kita bermain bekel saja!
Ayo, aku juga suka bermai bekel!
Mari kita bermain bersama.
2. Urutan gambar yang tepat
 Tentu Dedi. Maaf ya, Ded. Ayo, aku
 Tolong Mari aku bantu Aduh, Aku tidak antar pulang  Terima
aku, Jon! berdiri! kakiku sengaja! ke rumah! kasih, Jon!
sakit!

2 1 3
a. Ajakan yang diucapkan Jonas kepada Dedi: Ayo, aku antar pulang ke rumah!
b. Karena tidak sengaja menbrak Dedi saat bermain sepeda.
c. Jonas
Muatan Matematika KD 3.2: Membandingkan dua kumpulan benda
1. (235) lebih sedikit dari (253)
2. (156) lebih banyak dari (136)
3. (115) lebih sedikit dari (135)

4
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Pendamping Pembelajaran 2

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menyebutkan kalimat ajakan dalam percakapan


1. Mengurutkan percakapan sesuai gambar.
Ayo, kita Maaf, Komang. Aku tidak
bermain bisa bermain karena kakiku Hai, Fitri. Hai, Komang.
lompat tali! masih sakit.

2 1

Aku siapkan  Tidak apa-apa , Komang.


Baiklah kalau permainannya, ya. Maaf Fitri, aku Bagaimana kalau kita
begitu. tidak tahu. bermain congklak?

4 3

2. Kalimat ajakan dalam gambar.


Ayo, kita bermain lompat tali!

Muatan PPKn KD 3.1: Menjelaskan contoh perilaku dengan teman bermain yang sesuai dengan sila
pertama dan kedua Pancasila
1. Pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain.
a. Meminta izin untuk beribadah saat bermain sepak bola.
b. Mempersilakan teman yang ingin menunaikan ibadah.
c. Mau berteman dengan siswa lain walaupun berbeda agama.
d. Menghormati teman yang sedang beribadah dengan tidak mengobrol di dekatnya.
e. Mau bekerja kelompok dengan teman yang berbeda agama.
2. Pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain.
a. Melakukan suten untuk menentukan kelompok bermain.
b. Mematuhi peraturan dalam melakukan permainan.
c. Senang melakukan kegiatan sosial, seperti bakti sosial.
d. Bersikap tenggang rasa dengan orang lain.
(Tenggang rasa artinya dapat (ikut) mempertimbangkan perasaan orang lain)
e. Senang membantu teman yang mengalami kesusahan.

Pendamping Pembelajaran 3

Muatan Matematika KD 3.2: Membandingkan dua bilangan menggunakan simbol


1. Membandingkan bilangan menggunakan simbol < atau >.
2. Membandingkan bilangan menggunakan simbol <, >, atau =.
120 < 122 230 > 203 643 > 611
155 = 155 334 = 334 689 < 698

5
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Pendamping Pembelajaran 4

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menyebutkan kalimat ajakan dalam lagu


Siswa diminta untuk menuliskan kembali lagu “Menanam Jagung” di buku tugas.
a. b.
325 = 300 + 20 + 5 398 = 300 + 90 + 8
523 = 500 + 20 + 3 388 = 300 + 80 + 8
Bilangan 325 lebih kecil dari 523 Bilangan 398 lebih besar dari 388
Jadi, perbandingan bilangan dapat Jadi, perbandingan bilangan dapat
ditulis 325 < 523 ditulis 398 > 388
Siswa menulisnya dengan huruf tegak bersambung.
Kalimat ajakan dalam lagu “Menanam Jagung” adalah Ayo kawan kita bersama.

Muatan Matematika KD 3.2: Mengurutkan bilangan (1)


1. Mengurutkan kubus dari yang paling sedikit.
a. 182, 175, 164
Urutan bilangan dari yang paling sedikit: 164, 175, 182.
b. 232, 219, 225
Urutan bilangan dari yang paling sedikit: 219, 225, 232.
2. Mengurutkan kubus dari yang paling banyak.
a. 200, 95, 115
Urutan bilangan dari yang paling banyak: 200, 115, 95.
b. 175, 214, 136
Urutan bilangan dari yang paling banyak: 214, 175, 136.

Pendamping Pembelajaran 6

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menyebutkan kalimat ajakan dalam lagu


Kalimat ajakan dalam lagu “Menanam Jagung” adalah Ayo kawan kita bersama.
Makna kalimat ajakan dalam lagu tersebut adalah kita harus melakukan (menanam) bersama-sama.

Muatan PPKn KD 3.1: Menunjukkan sikap sesuai pengamalan sila keempat atau kelima Pancasila
1. a. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.
b. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
c. Mengeluarkan pendapat.
d. Menawarkan dan membagikannya secara adil.
2. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila di tempat bermain:
a. Bermusyawarah untuk menentukan kelompok bermain.
b. Berpendapat saat menentukan ketua kelompok dalam bermain.
3. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila di tempat bermain:
a. Membagi makanan kepada teman secara adil.
b. Membagikan tugas kepada kelompok bermain secara adil.

Latihan Soal Subtema 2

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1


1. c. Ayo, kita kumpulkan uang untuk korban bencana alam!
2. c. Jangan membuang sampah sembarangan!

6
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

3. Jonas: Ayo, kita bermain bola!


Made: Maaf, Jonas aku tidak bisa ikut bermain bola. Kakiku sedang sakit.
4. Contoh kalimat ajakan kepada teman bermain.
a. Ayo, kita bermain sepak bola!
b. Mari kita melakukan undian sebelum bermain.
c. Ayo, kita kembali ke rumah hari sudah sore!

Muatan SBdP KD 3.3


1. c.

2. a.

3. Contoh gerakan tangan: bertepuk tangan, melambaikan tangan, dan merentangkan tangan.
4. Contoh gerakan kaki: jalan di tempat, mengentakkan kaki, dan mengangkat kaki.

Muatan Matematika KD 3.2


1. a. 352
2. b. 255
3. >
4. 314, 225, 190, 109
5. Urutan bilangan dari yang terkecil: 236, 263, 326, 362, 623, 632

Muatan PPKn KD 3.1


1. a. dua
2. pertama
3. kedua
4. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila dengan teman bermain:
a. Melakukan suten untuk menentukan kelompok bermain.
b. Mematuhi peraturan dalam melakukan permainan.
c. Senang melakukan kegiatan sosial, seperti bakti sosial.
d. Bersikap tenggang rasa dengan orang lain.
e. Senang membantu teman yang mengalami kesusahan.
5. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dengan teman bermain:
a. Bermusyawarah untuk menentukan kelompok bermain.
b. Berpendapat saat menentukan ketua kelompok dalam bermain.

Subtema 3. Hidup Rukun di Sekolah

Pendamping Pembelajaran 1

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menyebutkan isi teks yang berisi perintah
1. a. Masukkan bukumu ke dalam tas!
b. Kerjakan soal di bukumu!
c. Berbarislah dengan tertib!

7
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

2. Kalimat perintah dalam percakapan.


a. Masuklah ke dalam kelas!
b. Duduklah di bangku kalian masing-masing.

Muatan SBdP KD 3.1: Menjelaskan cara menggambar imajinatif 


1. Alat tulis untuk menggambar: pensil, penggaris, dan penghapus.
2. Buku gambar dan kanvas
3. Menggambar imajinatif 

Muatan Matematika KD 3.3: Menyelesaikan soal penjumlahan bilangan ratusan


1. Menghitung penjumlahan bilangan dengan kubus satuan.
(Menghitung dilakukan seperti contoh)
a. 134 + 177 = 311
b. 158 + 106 = 264
c. 237 + 268 = 505
2. Menghitung penjumlahan bilangan dengan cara bersusun panjang.
a. 134 = 100 + 30 + 4
177 = 100 + 70 + 7 +
= 200 + 100 + 11
= 300 + 11
= 311
b. 158 = 100 + 50 + 8
106 = 100 +6 +
= 200 + 50 + 14
= 200 + 64
= 264
c. 237 = 200 + 30 + 7
268 = 200 + 60 + 8
+
= 400 + 90 + 15
= 400 + 115
= 500 + 15
= 515
3. Menghitung penjumlahan bilangan dengan cara bersusun pendek.
a.  450 b. 329 c. 338 d. 687
  275   132   325   215
+ + + +
725 461 663 902

Pendamping Pembelajaran 2

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menyebutkan kembali kalimat perintah dalam teks
1. Menemukan kalimat perintah dalam teks.
Buatlah kelompok sebanyak empat orang!
Kerjakan dan berdiskusilah dengan teman sekelompokmu!
2. Contoh kalimat perintah yang akan diucapkan oleh guru:
Kerjakan latihan soal ini di rumah, ya anak-anak!
Kumpulkan pekerjaan rumahmu besok sebelum mulai belajar!

8
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Pendamping Pembelajaran 3

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menjelaskan makna kalimat perintah dalam percakapan
Kalimat perintah: “Duduklah di tempat masing-masing!”
Makna kalimat: Guru memberikan perintah kepada siswa agar duduk di tempatnya masing-masing.
Kalimat perintah: “Keluarkan buku dan alat gambar kalian!”
Makna kalimat: Guru memberikan perintah kepada siswa agar mengeluarkan buku dan alat gambar.
Kalimat perintah: “Duduklah di tepi lapangan!”
Makna kalimat: Guru memberikan perintah kepada siswa agar duduk di tepi lapangan agar tidak
mengganggu siswa lain yang sedang berlahraga.

Muatan Matematika KD 3.3: Menyelesaikan soal pengurangan


1. Menghitung pengurangan bilangan dengan kubus satuan.
(Menghitung dilakukan seperti contoh)
a. 139 � 47 = 92
b. 225 � 105 = 120
c. 269 � 149 = 120
2. Menghitung pengurangan bilangan dengan cara bersusun panjang.
a. 268 = 200 + 60 + 8
233 = 200 + 30 + 3
= 0 + 30 + 5 �
= 35
b. 278 = 200 + 70 + 8
178 = 100 + 70 + 8
= 100 + 0 + 0 �
= 100
c. 298 = 200 + 90 + 8
155 = 100 + 50 + 5
= 100 + 40 + 3 �
= 143
3. Menghitung penjumlahan bilangan dengan cara bersusun pendek.

a. b. c. d.
350 329 438 641
225 132 189 215
– – – –
125 197 249 426
Muatan SBdP KD 3.1: Menjelaskan langkah-langkah menggambar imajinatif 
1. a. Huruf yang memiliki garis lurus saja: A, T, X, Y, V, W
b. Huruf yang memiliki garis lengkung saja: C
c. Huruf yang memiliki garis zig-zag aja: N, Z
d. Huruf yang memiliki garis gelombang: S
e. Huruf yang memiliki dua jenis garis: P (garis lurus dan lengkung), D (garis lurus dan lengkung)
2. Siswa diminta untuk membuat sketsa ikan menggunakan pensil di buku tugas.

9
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Pendamping Pembelajaran 4

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menuliskan kalimat perintah


1. Menuliskan kalimat perintah sesuai gambar.
Gambar yang disajikan sedang aktivitas olahraga senam.
Kalimat perintah:
Ikutilah gerakan bapak, anak-anak!
Rentangkan tangannya anak-anak!
2. Siswa menuliskan kalimat perintah yang didengar di sekolah dengan rapi.

Pendamping Pembelajaran 5

Muatan PPKn KD 3.1: Mengidentifikasi penerapan sila ketiga Pancasila


1. Perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila.
No. Perilaku Sesuai/Tidak Sesuai
1 Berteman tanpa membeda-bedakan teman. Sesuai
2 Senang menonton pertunjukan tari tradisional. Sesuai
3 Mengajak bermain dengan teman yang berbeda suku. Sesuai
2. Ya, sikap Dedi menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila.
Alasannya, Dedi mau berteman dengan teman yang tunawicara. Sikap Dedi sesuai dengan sila ketiga
Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia.

Pendamping Pembelajaran 6

Muatan PPKn KD 3.1: Menunjukkan contoh pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di sekolah
1. Perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila.
a. Berdiskusi untuk menentukan museum yang akan dikunjungi.
b. Mengambil pendapat paling banyak untuk mengambil keputusan.
c. Menerima saran dari teman saat berdiskusi.
2. Perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila.
a. Melaksanakan kerja bakti.
b. Belajar dengan rajin untuk meraih prestasi.
c. Melakukan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam.
3. Siswa menceritakan pengalaman yang menunjukkan sila keempat Pancasila di sekolah.
(Sila keempat berhubungan dengan sikap bermusyawarah dan mengharagi pendapat orang lain)
4. Siswa menceritakan pengalaman yang menunjukkan sila kelima Pancasila di sekolah.
(Sila kelima berhubungan dengan sikap peduli dan adil kepada orang lain)

Muatan Matematika KD 3.3: Menyelesaikan soal cerita masalah sehari-hari tentang pengurangan
1. 473 buku dipinjam 156 buku.
Penyelesaian:
473 � 156 = 317
Sisa buku di perpustakaan ada 317 buku.
2. 381 lembar kertas kemudian digunakan 95 lembar.

10
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Penyelesaian:
381 � 95 = 286
Sisa kertas ada 286 lembar.
3. 225 lembar kartu kemudian diberikan pada Sita 80 lembar dan Mirna 74 lembar.
Penyelesaian:
225 � (80 + 74) = 225 � 154 = 71
Sisa kartu ada 71 lembar.

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menuliskan makna kalimat pada lagu dan gambar
1. Kalimat perintah pada teks lagu.
Kalimat perintah: Rajinlah selalu tentu kau dapat.
Makna: Kita harus rajin dalam belajar.
Kalimat perintah: Hormati gurumu sayangi teman.
Makna: Kita harus menghormati guru dan menyanyangi teman.
2. Kalimat perintah sesuai dengan gambar.
a. Buanglah sampah pada tempat sampah!
b. Bersihkan kelas ini dengan rapi!

Latihan Soal Subtema 3

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1


1. a. Jagalah kerukunan dengan teman di sekolah!
2. tanda seru (!)
3. Contoh kalimat perintah yang biasa diucapkan di sekolah.
a. Kerjakan latihan di kertas tugasmu!
b. Buanglah sampah pada tempat sampah!
c. Tutuplah kran air setelah selesai digunakan!
d. Ikutilah gerakan Bapak ya, Nak!

Muatan SBdP KD 3.1


1. c. kapur
2. c. zig-zag
3. Persiapan untuk menggambar imajinatif:
Menyiapkan alat untuk menggambar, seperti pensil, penghapus, penggaris, dan buku gambar, serta
pewarna (pensil warna, krayon, atau spidol warna).

Muatan Matematika KD 3.1


1. c. 235 + 265 = 500
2. c. 259 � 109
3. 175
4. Komang ada 155 buku.
Fitri ada 155 + 35 = 190 buku.
Jumlah buku Komang dan Fitri, yaitu 155 + 190 = 345 buku.
5. Ada 153 siswa laki-laki.
Selisih siswa laki-laki dan perempuan ada 25 orang.
Banyak siswa perempuan adalah 153 � 25 = 128 siswa.

Muatan PPKn KD 3.1

11
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

1. a. Kemanusiaan yang adil dan beradab


2. b. berteman dengan siswa yang berbeda suku
3. keempat
4. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah.
a. Berdoa sebelum belajar.
b. Menghargai teman yang ingin beribadah.
5. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah.
a. Melaksanakan piket di kelas.
b. Menggalang sumbangan untuk korban bencana alam.
c. Membagikan makanan kepada teman secara adil.
d. Membagi kelompok bermain dengan adil.

Subtema 4. Hidup Rukun di Masyarakat

Pendamping Pembelajaran 1

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menyebutkan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks
1. Siswa membaca teks dengan saksama.
2. Kalimat penolakan yang terdapat pada teks percakapan.
Kalimat penolakan: “Maaf Dedi, Jonas. Aku tidak bisa ikut kalau hari Minggu.
Penolakan tersebut tentang Dedi yang tidak dapat ikut bermain dengan Jonas.

Muatan SBdP KD 3.4: Mengidentifikasi bahan alam untuk membuat hiasan


1. Bahan alam adalah semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar. Bahan alam juga disebut
bahan alami.
2. Biji-bijian, kulit kerang, ranting, daun kering, bunga kering, cangkang telur, dan kulit buah.
3. Biji jagung, biji kacang merah, dan biji kacang hijau.

Muatan Matematika KD 3.4: Menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan


1. 173 dan 121
Jumlah: 173 + 121 = 294
Selisih: 173 � 121 = 52
2. 407 dan 115
Jumlah: 407 + 115 = 522
Selisih: 407 � 115 = 292
3. 401 dan 155
Jumlah: 401 + 155 = 556
Selisih: 401 � 155 = 246
4. 555 dan 222
Jumlah: 555 + 222 = 777
Selisih: 555 � 222 = 333

Pendamping Pembelajaran 2

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan


1. Nama kegiatannya adalah kerja bakti.
2. Kalimat penolakan dalam teks percakapan:

12
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Maaf, Pak RT dan Pak Rudi.


Saya tidak dapat ikut kerja bakti,
karena saya akan menengok kerabat yang sedang sakit di luar kota.
3. Ya, kalimat penolakan tersebut adalah kalimat yang santun. Cirinya didahului oleh kata “maaf”.
4. Kalimat penolakan:
Maaf, Pak RT. Saya tidak dapat mengikuti ronda malam ini karena saya sedang sakit.

Muatan PPKn KD 3.1: Menentukan sikap yang sesuai pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila
1. Sikap yang sesuai pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat.
a. Pak Arif mempersilakan Pak Anton untuk beribadah.
b. Jonas tidak mengobrol saat Dedi sedang beribadah.
c. Seno jujur mengakui kesalahannya karena lupa mengerjakan PR.
d. Fitri berteman baik dengan Maria walaupun berbeda agama.
2. Sikap yang sesuai pengamalan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat.
a. Bu Mirna membantu tetangganya yang terkena musibah.
b. Pak RT bersama warganya menggalang dana untuk membantu korban banjir.
c. Pak Budi membela Pak Amir karena Pak Amir bukan pelaku pencurian.
d. Bu Siti berteman baik dengan Bu Sri tetangganya walau mereka berbeda suku.

Pendamping Pembelajaran 3

Muatan Matematika KD 3.3: Menghitung penjumlahan dan pengurangan


1. 124 + 225 � 139 = 210
2. 467 + 267 � 176 = 558
3. 650 + 145 � 275 = 520
4. 587 + 225 � 336 = 476

Pendamping Pembelajaran 4

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Membedakan kalimat penolakan


1. Kalimat penolakan pada eks percakapan:
Maaf Pak RT saya tidak dapat ikut kerja bakti. Saya ada tugas ke luar kota.
2. Siswa diminta untuk menceritakan cerita berdasarkan percakapan di buku tugas.
Contoh: Pak RT meminta bantuan kepada warganya untuk ikut kerja bakti membersihkan
lingkungan. Tetapi, ada warga yang menolak karena ada tugas ke luar kota.

Muatan Matematika KD 3.3: Menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan dan


pengurangan
1. Diketahui:
135 roti rasa cokelat
159 roti rasa stroberi
226 roti terjual
Penyelesaian:
135 + 159 � 226 = 68
Jadi, sisa roti yang belum terjual 68 roti.
2. Diketahui:

13
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Gelas mula-mula ada 293 gelas


Terjual 116 gelas
Datang persediaan 325 gelas
Penyelesaian:
293 � 116 + 325 = 502
Jadi, banyak gelas sekarang ada 502 gelas.
3. Diketahui:
Komang ada 210 butir
Fitri menambahkan 125 butir
Biji terpakai 248 butir
Penyelesaian:
210 + 125 � 248 = 87
Jadi, sisa biji Komang ada 87 butir.
4. Diketahui:
Made ada 195 butir
Paman membelikan 180 butir
Made memberikan 59 butir
Penyelesaian:
195 + 180 � 59 = 316
Jadi, kelereng milik Made sekarang ada 316 butir.

Pendamping Pembelajaran 5

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menggunakan kalimat penolakan


1. a. Yang mengajak bermain bola basket adalah Dedi.
b. Ada penolakan pada percakapan tersebut
c. Maaf, Dedi. Aku tidak bisa karena aku harus menyelesaikan tugas rumah.
2. Membuat kalimat penolakan.
a. Maaf, aku tidak bisa ikut bermain karena sakit.
b. Maaf, aku sudah kenyang. Terima kasih atas tawaran rotinya.

Muatan PPKn KD 3.1: Mengidentifikasi contoh sikap pengamalan sila ketiga Pancasila
1. Perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di masyarakat.
a. Pak RT dan warganya mengadakan ronda setiap malam.
b. Pak Rudi melaporkan pelaku pencurian kepada pihak berwajib.
c. Maria dan Lani mempelajari tari Kecak bersama ibu Made.
d. Pak RT mengimbau warganya untuk menggunakan pupuk buatan dalam negeri.
2. Semua sikap pada tabel menunjukkan sila ketiga Pancasila.

Pendamping Pembelajaran 6

Muatan PPKn KD 3.1: Menunjukkan contoh pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di sekolah
1. Perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila di masyarakat.
a. Menghadiri pemilihan ketua RT.
b. Memberikan pendapat saat berdiskusi.
c. Mendengar pendapat orang lain saat berdiskusi.
d. Mengambil keputusan musyawarah.
2. Perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila di masyarakat.

14
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

a. Menggalang kegiatan sosial.


b. Mendirikan koperasi.
c. Bekerja sama dalam siskamling.
d. Gotong royong saat melakukan kerja bakti.

Muatan Matematika KD 3.3: Membuat soal cerita penjumlahan dan pengurangan


Membuat soal cerita dan penyelesaiannya
Contoh:
1. 196 + 113 – 225
Di toko buku ada persediaan 196 buku tulis. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 113 buku.
Jika buku terjual 225 buah, berapa banyak buku sekarang?
196 + 113 – 225 = 84
2. 275 + 144 – 330
Di toko bunga ada persediaan 275 mawar. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 144 mawar.
Jika mawar terjual 330 bunga, berapa banyak mawar sekarang?
275 + 144 – 330 = 89 mawar
3. 175 + 185 – 165
Di toko bola ada persediaan 175 bola. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 185 bola. Jika
bola terjual 330 buah, berapa banyak bola sekarang?
175 + 185 – 165 = 195 bola
4. 351 + 201 + 175
Di toko tas ada persediaan 351 tas. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 201 tas. B eberapa
hari berikutnya menambah lagi sebanyak 175 tas. Berapa banyak tas sekarang?
351 + 201 + 175 = 727 tas
5. 259 + 211 + 220
Di toko alat tulis ada persediaan 259 pensil. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 211 pensil.
Beberapa hari berikutnya menambah lagi sebanyak 220 pensil. Berapa banyak pensil sekarang?
259 + 211 + 220 = 690 pensil
6. 432 – 379 + 105
Di toko sembako memiliki persediaan telur sebanyak 432 butir. Telur telah terjual sebanyak 379
butir. Jika penjual membeli lagi persediaan sebanyak 105 butir, berapa banyak telur sekarang?
432 – 379 + 105 = 158 butir
7. 392 – 115 + 223
Di toko sembako memiliki persediaan garam sebanyak 392 bungkus. Garam telah terjual sebanyak
115 bungkus. Jika penjual membeli lagi persediaan sebanyak 223 bungkus, berapa banyak garam
sekarang?
392 – 115 + 223 = 500 bungkus
8. 218 – 129 + 327
Di toko sembako memiliki persediaan kecap sebanyak 218 botol. Kecap telah terjual sebanyak 129
botol. Jika penjual membeli lagi persediaan sebanyak 327 botol, berapa banyak kecap sekarang?
218 – 129 + 327 = 416 botol
9. 311 – 252 + 179
Di toko sembako memiliki persediaan minyak sebanyak 311 kantong. Minyak telah terjual sebanyak
252 kantong. Jika penjual membeli lagi persediaan sebanyak 179 kantong, berapa banyak minyak
sekarang?
311 – 252 + 179 = 238 kantong
10. 459 – 383 + 172

15
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Di toko roti memiliki persediaan roti sebanyak 459 buah. Roti telah terjual sebanyak 383 buah. Jika
penjual menyimpan lagi persediaan sebanyak 172 buah, berapa banyak roti sekarang?
459 – 383 + 172 = 248 roti

Latihan Soal Subtema 4

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1


1. c. Maaf, saya tidak bisa hadir dalam rapat warga
2. b. Tidak terima kasih, saya masih kenyang.
3. Maaf 
4. Santun
5. Contoh percakapan yang berisi penolakan.
Dedi: Made, ayo kita bermain sepak bola di lapangan.
Made: Maaf Dedi, aku tidak bisa bermain saat ini karena ada les musik.

Muatan SBdP KD 3.4


1. b. biji-bijian
2. c. daun kering
3. pensil
4. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam dan berada di sekitar kita.
Contohnya, biji-bijian, daun kering, dan cangkang kerang.
5. Kolase merupakan karya seni tempel dengan ciri menempel bahan yang telah dibentuk sesuai pola.
Sedangkan, mosaik merupakan karya seni tempel dengan ciri menempel bahan alam berukuran
sama ke dalam pola.

Kolase menggunakan Mosaik dari biji-bijian.


daun kering.
Muatan Matematika KD 3.3
1. c. 235 + 265 � 180 = 320
2. 450 � 167 + 219 = 502
3. 123 + 345 � 235 = 233
4. Contoh soal cerita:
Di toko roti memiliki persediaan roti sebanyak 332 buah. Roti telah terjual sebanyak 147 buah. Jika
penjual menyimpan lagi persediaan sebanyak 289 buah, berapa banyak roti sekarang?
Penyelesaian: 332 � 147 + 289 = 474
Jadi, banyak roti sekarang ada 474 buah.
5. Contoh soal cerita:
Di toko bola ada persediaan 150 bola. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 125 bola. Jika
bola terjual 175 buah, berapa banyak bola sekarang?
Penyelesaian: 150 + 125 � 175 = 100
Jadi, banyak bola sekarang ada 100 buah.
Muatan PPKn KD 3.1

16
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

1. b. 4
2. c. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Mau hidup berdampingan dengan tetangga yang berbeda suku.
4. kedua
5. Contoh sikap sesuai sila pertama Pancasila di masyarakat.
a. Menghargai tetangga yang sedang menjalankan ibadah.
b. Tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah.
c. Mengizinkan tetangga yang ingin beribadah ketika ada kerja bakti.

Tema 2. Bermain di Lingkunganku

Subtema 1. Bermain di Lingkungan Rumah

Pendamping Pembelajaran 1

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Meyebutkan isi teks tentang keragaman benda
1. Benda yang digunakan untuk bermain gelembung sabun adalah larutan sabun, karet, dan
sedotan.
2. Bahan yang digunakan untuk membuat gelembung sabun adalah sabun pencuci piring.
3. Cara membuat gelembung sabun:
a. Sabun pencuci piring dicampur dengan air kemudian diaduk hingga rata.
b. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan.
c. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga.
d. Ikatlah menggunakan karet gelang.
e. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun, lalu tiup.
Gelembung-gelembung sabun akan terbentuk.

Pendamping Pembelajaran 2

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Membaca dan menjawab pertanyaan tentang keragaman benda
1. Siswa diminta untuk membaca teks tentang “Bermain Dakon” secara bergantian dengan teman
sebelah.
2. a. Dakon adalah alat permainan yang memiliki beberapa lubang.
b. Bentuk papan permainan dakon adalah oval atau tabung.
c. Bahan dakon adalah kayu atau plastik.
d. Benda yang digunakan bermain dakon adalah biji-biji kerang.

Pendamping Pembelajaran 3

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menjelaskan ciri-ciri, membuat kalimat, dan menjelaskan makna
kata yang berkaitan dengan keragaman benda
1. Ciri-ciri benda.
a. Batu
Jenis benda: padat, Permukaan benda: kasar atau halus, Bentuk benda: tetap.
b. Air teh
Jenis benda: cair, Permukaan benda: rata sesuai wadah, Bentuk benda: sesuai wadah.
c. Asap kendaraan

17
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Jenis benda: gas, Permukaan benda: tidak dapat diamati, Bentuk benda: berubah.
2. a. kasar
Batu kerikil memiliki permukaan yang kasar.
  b. halus
Balon memiliki permukaan yang halus.
  c. tajam
Jarum memiliki bagian yang tajam.
3.
Aku berbentuk bola. Aku berbentuk tabung
Aku berukuran kecil. berukuran kecil.
Permukaanku halus dan licin. Aku berwarna putih.
Bentukku tetap, tidak berubah. Aku digunakan untuk menulis
Aku digunakan untuk bermain di papan tulis.
dengan cara dijentik jari.
Aku adalah kelereng. Aku adalah kapur.
4. Kata yang tepat dari makna beikut.
Arti Kosakata
a. Tidak mengandung air kering
b. Tidak berubah bentuk tetap
c. Tidak kasar, lembut, licin halus
d. Berbeda bentuk dari sebelumnya berubah
e. Tidak halus dan kesat   kasar

Muatan Matematika KD 3.4: Menyelesaikan perkalian dengan penjumlahan berulang


1. Melengkapi titik-titik dengan bilangan yang tepat.

a b

4+4+4 3+3+3+3
= 3 × 4 = 12 = 4 × 3 = 12
2. Menghubungkan penjumlahan dengan perkalian yang sesuai.

3+3+3+3+3+3 5×4

5+5+5+5 3×6

4+4+4+4+4 6×3

6+6+6 4×5
3. Melengkapi titik-titik dengan bilangan yang tepat.
a. 3 × 5 = 5 × 3 = 15 c. 4 × 7 = 7 × 4 = 28
b. 4 × 6 = 6 × 4 = 24 d. 3 × 9 = 9 × 3 = 27

18
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Pendamping Pembelajaran 4

Muatan Matematika KD 3.4: Menghitung hasil perkalian suatu bilangan


1. a. 2 × 6 = 12
b. 4 × 8 = 32
c. 5 × 3 = 15
2. a. 6 × 5 = 30
Banyak pita seluruhnya ada 30 pita.
b. 3 × 9 = 27
Banyak kelereng Made seluruhnya ada 27 butir.

Pendamping Pembelajaran 6

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Menjelaskan makna yang berkaitan dengan keragaman benda
A. Siswa diminta untuk membaca teks tentang “Wujud Benda” dengan saksama.
Lalu, menemukan kosakata tentang ciri-ciri benda.
B. 1. Minyak goreng termasuk benda cair
2. Udara di dalam balon termasuk benda gas
3. Wujud benda yang bentuk dan ukurannya tetap disebut benda padat
4. Benda cair memiliki bentuk  sesuai tempatnya.
5. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran sesuai tempatnya.
6. Wujud benda terdiri dari padat, cair, dan gas.
Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan makna dari masing-masing kalimat.

Muatan PPKn KD 3.2: Menyebutkan manfaat aturan dan akibat tidak mematuhi aturan
1. Siswa diminta untuk berdiskusi tentang manfaat dari memathui aturan sesuai gambar.
2. Akibat dari melanggar aturan berikut.
a. Membuang sampah sembarangan, akibatnya lingkungan menjadi kumuh, kotor, dan
menimbulkan aroma tidak sedap.
b. Lupa mencuci tangan dan kaki sebelum tidur, akibatnya tubuh menjadi terkena penyakit kulit
dan ranjang menjadi kotor.
c. Terlalu lama menonton televisi, akibatnya mata menjadi cepat lelah.

Muatan Matematika KD 3.4: Menyelesaikan soal perkalian


1. a. 2 × 3 = 6 c. 5 × 8 = 40 e. 4 × 9 = 36
b. 3 × 6 = 18 d. 6 × 7 = 42 f. 7 × 5 = 35
2.
1×5=5 6 × 1= 6 1×9=9 10 × 1 = 10

2 × 8 = 16 3 × 9 = 27 4 × 5 = 20 5 × 4 = 20

5 × 7 = 35 6 × 8 = 48 7 × 9 = 63 9 × 8 = 72

19
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Latihan Soal Subtema 1

Muatan SBdP KD 3.2


1. nada
2. ketukan
3. irama
4. keras dan tinggi
5. Balonku
Ciptaan: Pak Daljono
Ba lon ku a da li ma : 1 ketukan
: 2 ketukan
Ru pa- ru pa war na nya : 3 ketukan

Hi jau, ku ni ng, ke la bu

Me rah mu da dan bi ru

Me le tus ba lon hi jau DOR!

Ha ti ku sa ngat ka cau

Ba lon ku ting gal em pat

Ku pe gang e rat- e rat

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2


1. b. padat
2. c. bentuk dan ukurannya sama dengan wadahnya
3. Permukaan benda
4. Bentuk, ukuran, wujud, dan permukaan benda
5. Benda padat: pensil, pulpen, batu, dan buku
Benda cair: air, air susu, air teh, dan minyak 
Benda gas: udara di dalam balon, udara di sekitar, dan udara di dalam ban

Muatan Matematika KD 3.4


1. b. 3 × 4 = 12
2. b. 4 × 8 = 32
3. 5 × 3
4. 4 × 9
5. a. 9+9+9+9
b. 8+8+8+8+8

Muatan PPKn KD 3.2


1. c. meminta izin sebelum bermain
2. semua anggota di rumah atau seleuruh penghuni rumah
3. menjaga kesehatan pencernaan dan melatih disiplin
4. Contoh aturan di rumah:
a. Membuang sampah pada tempat sampah.

20
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Akibat jika melanggar: Rumah menjadi kotor dan berantakan.


b. Meletakkan pakaian kotor di keranjang dekat mesin cuci.
Akibat jika melanggar: Rumah menjadi kotor, berantakan, dan menimbulkan aroma tidak
sedap.
c. Merapikan mainan setelah selesai bermain.
Akibat jika melanggar: Rumah menjadi tidak rapi.
5. Gambar anak bermain di dalam kamar yang berantakan.
Contoh aturan sesuai gambar:
a. Letakkan pakaian kotor pada keranjang pakaian.
b. Bermainlah dengan rapi!
c. Rapikan mainan jika selesai dimainkan!

Subtema 2. Bermain di Rumah Teman

Pendamping Pembelajaran 1

Muatan Matematika KD 3.4: Menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan berulang dan
menyelesaikan soal cerita tentang perkalian
1. Menuliskan bentuk perkalian dari penumlahan berulang berikut.
a. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 9 × 3 = 27
b. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 7 × 6 = 42
c. 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 8 × 7 = 56
d. 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 6 × 8 = 48
2. Menyelesaikan soal cerita.
a. Diketahui: ada tiga kotak kelereng dan setiap kotak berisi 9 kelereng.
Penyelesaian:
3 × 9 = 27
Jadi, jumlah kelereng Dedi seluruhnya ada 27 butir.
b. Diketahui: ada empat keranjang apel dan setiap keranjang berisi 8 apel.
Penyelesaian:
4 × 8 = 32
Jadi, jumlah apel yang diberi ibu ada 32 buah.

Pendamping Pembelajaran 2

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Menjawab pertanyaan tentang keragaman benda


1. Sifat benda padat memiliki bentuk tetap walaupun berbeda wadah. Namun, ada benda dapat jika diberi
tekanan tertentu dapat menyesuaikan bentuk wadahnya, seperti benda lunak.
2. Ya, semua benda padat mempunyai ciri-ciri yang sama, tetapi yang membedakan hanya ada benda
padat yang keras dan lunak.
3. Ciri benda padat yang lunak: Jika ditekan, bentuknya dapat berubah.
Ciri benda padat yang keras: Jika ditekan, bentuknya selalu tetap.
Ciri benda padat yang lentur: Jika ditarik atau ditekan, bentuk akan berubah. Lalu, kembali ke bentuk
semula.
4. Contoh benda padat yang lunak: plastisin dan tanah liat.
Contoh benda padat yang keras: batu, kayu, dan kaca.
Contoh benda padat yang lentur: karet gelang, ban, dan kuncir rambut.

21
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Muatan PPKn KD 3.2: Menentukan sikap mematuhi atau tidak mematuhi peraturan
Sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan
No. Sikap Sesuai/Tidak Sesuai
1 Masuk rumah teman tanpa mengucapkan salam.  Tidak sesuai
2 Minta izin sebelum meminjam mainan teman. Sesuai
3  Tidak masuk kamar teman tanpa izin.  Tidak sesuai
4 Bermain di rumah teman hingga larut malam.  Tidak sesuai
5 Menjaga mainan teman agar tidak rusak. Sesuai
Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke
6 Sesuai
rumah.
7 Membawa mainan milik teman tanpa sepengetahuannya.  Tidak sesuai

Sikap yang tidak sesuai menjadi sesuai dengan peraturan.


a. Masuk rumah teman tanpa mengucapkan salam.
Sikap yang sesuai: Masuk rumah teman dengan mengucapkan salam.
b. Tidak masuk kamar teman tanpa izin.
Sikap yang sesuai: Masuk ke kamar teman dengan izin.
c. Bermain di rumah teman hingga larut malam.
Sikap yang sesuai: Bermain di rumah teman tidak sampai larut malam.
d. Membawa mainan milik teman tanpa sepengetahuannya.
Sikap yang sesuai: Tidak membawa mainan milik teman tanpa sepengetahuannya.

Pendamping Pembelajaran 3

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Menjelaskan makna kosakata dan membuat kalimat
1. Sifat benda cair, yaitu memiliki bentuk dan ukuran yang tetap sesuai wadahnya.
2. Contoh benda cair yang bersifat kental, yaitu kecap manis, madu, dan oli.
3. Contoh benda cair yang bersifat encer, yaitu air mineral, sari buah, dan susu cair.
4. Makna dari kosakata yang digarisbawah. Lalu, membuat kalimat dari kata tersebut.
a. sifat: rupa dan keadaan yang tampak pada suau benda.
Benda cair memiliki dua sifat, yaitu kental dan encer.
b. sama: tidak berbeda; tidak berlainan.
Benda cair dan benda padat memiliki sifat yang sama yaitu memiliki ukuran dan volume yang
selalu tetap.
c. benda: segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad; zat.
Benda cair merupakan benda yang bersifat seperti air.
d. kecap: cairan atau saus hasil olahan kacang kedelai yang diberi gula dan rempah-rempah untuk
penyedap rasa makanan.
Kecap merupakan salah satu benda cair yang bersiat kental.
e. encer: bercampur air; tidak kental; menjadi cair.
Kecap dapat diencerkan dengan cara menambahkan air.
f. cair: bersifat seperti air, tidak padat dan tidak berupa gas.
Kecap, minyak, dan sirop adalah contoh benda cair.
g. wadah: tempat untuk menaruh, menyimpan sesuatu.
Benda cair memiliki bentuk benda yang sama dengan wadah yang ditempatinya.

22
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Muatan Matematika KD 3.4: Menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0


1. Menentukan hasil perkalian.
a 2×3=6 d 1×2=2 g 9×0=0  j 1×7=7

b 10 × 0 = 0 e 2 × 7 = 14 h 1×8=8 k  4×0=0

c 2 × 6 = 12 f 2 × 10 = 20 i 9×1=9 l 2×4=8
2. Menyelesaikan perkalian.
a 2×3=3×2 b 8×1=1×8

Pendamping Pembelajaran 4

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Menjelaskan informasi penting tentang keragaman benda
1. a. Informasi yang diperoleh dari teks adalah contoh dari benda gas dan ciri-ciri dari benda gas.
b. Siswa diminta untuk menuliskan kembali teks dengan huruf tegak bersambung.
2. a. Gambar yang termasuk benda gas adalah a. udara dalam balon dan b. aroma parfum di
ruangan.
b. Ciri-ciri benda gas, yaitu bentuk dan ukuran sesuai dengan wadahnya.
c. Contoh benda gas, yaitu angin, udara, dan asap.

Pendamping Pembelajaran 5

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Menjelaskan informasi penting tentang keragaman benda
1. Siswa diminta untuk mendengarkan teks yang dibacakan oleh teman.
2. Siswa diminta untuk menceritakan kembali teks yang didengar secara lisan.
3. a. Sikat gigi
Wujud: benda padat
Sifat: keras
Kegunaan: menggosok gigi
  b. Sampo
Wujud: kemasanannya benda padat, isinya benda cair
Sifat: kemasannya bersifat lentur, isinya bersifat kental
Kegunaan: membersihkan rambut
  c. Sabun
Wujud: benda padat
Sifat: keras
Kegunaan: membersihkan kulit
  d. Sisir
Wujud: benda padat
Sifat: keras
Kegunaan: merapikan rambut

23
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Pendamping Pembelajaran 6

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1: Menyebutkan kalimat ajakan dalam lagu


1. Menyusun huruf menjadi kata yang tepat.
sabun cair kompor gas udara
Wujud: benda cair Wujud: benda gas Wujud: benda gas
Kegunaan: membersihkan Kegunaan: menyalakan api Kegunaan: bernapas
kulit untuk memasak 
lemari madu pasta gigi
Wujud: benda padat Wujud: benda cair Wujud: benda cair
Kegunaan: menyimpan Kegunaan: suplemen Kegunaan: membersihkan
pakaian makanan gigi
2. Siswa diminta untuk menuliskan lima benda yang berkaitan dengan kegemaran.
Lalu, menuliskan wujud, ciri-ciri, dan kegunaan benda tersebut.

Muatan PPKn KD 3.1: Menunjukkan sikap sesuai pengamalan sila keempat atau kelima Pancasila
1. Menuliskan manfaat menfaat peraturan dirumah.
Peraturan Manfaat
a. Menjaga kebersihan di rumah. Rumah menjadi bersih, rapi, dan nyaman.
b. Menyimpan benda pada tempatnya. Benda menjadi tertata dengan rapi.
c. Merapikan rak buku. Buku menjadi rapi dan mudah ditemukan.
d. Membantu ibu. Pekerjaan ibu lebih cepat selesai.
e. Mandi dua kali sehari. Menghinduri tubuh dari penyakt kulit.
2. Menuliskan akibat melanggar aturan di rumah.
a. AKibat tidak menggosok gigi adalah menyebabkan penyakit gigi dan nafas tidak sedap.
b. Akibat tidak merapikan meja belajar adalah meja belajar tidak rapi dan buku dapat hilang.
c. Akibat tidak membersihkan sampah adalah lingkungan menjadi kotor.

Muatan Matematika KD 3.4: Menyelesaikan soal perkalian


1. Membuat perkalian dengan pengelompokkan benda.
48
6×8 8×6
12 × 4 4 × 12

8×6

6×8

4 × 12

12 × 4

24
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

2. Menuliskan bentuk perkalian.


18 32 42
2×9 9×2 4×8 8×4 6×7 7×6
3×6 6×3 2 × 16 16 × 2 1 × 42 42 × 1

3. a. Banyak puding seluruhnya adalah 3 × 7 = 42 puding.


b. Banyak kelereng seluruhnya adalah 5 × 8 = 40 kelereng.

Latihan Soal Subtema 2

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2


1. a. bersepeda
2. b. bentuknya
3. susu cair, kerena mengikuti bentuk wadahnya.
4. gas
5. a. Makna kental adalah pekat, hampir beku.
b. Makna lentur adalah mudah dikeluk-kelukkan (tidak kaku, tidak mudah patah)

Muatan SBdP KD 3.3


1. c. menulis
2. b. layangan
3. kepala
4. Contoh gerakan tangan: bertepuk tangan, menjentikkan jari, dan mengepal.
Contoh gerakan kaki: melompat, jongkok, menjinjit, dan berlari.

Muatan Matematika KD 3.2


1. b. 3×8
2. b. 42 = 6× 7
3. Mengelompokkan boneka hingga membentuk perkalian dengan hasil 60.
Siswa dapat mengelompokkannya seperti cara pada ayo berlatih matematika pembelajaran 6.

1 × 60 2 × 30 3 × 20 4 × 15 6 × 10 10 × 6

15 × 4 20 × 3 30 × 2 60 × 1

4. Menuliskan perkalian yang menghasilkan nilai 72.


1 × 72 = 72 2 × 36 = 72 3 × 24 = 72 4 × 18 = 72
6 × 12 = 72 8 × 9 = 72 9 × 8 = 72 12 × 6 = 72
18 × 4 = 72 24 × 3 = 72 36 × 2 = 72 72 × 1 = 72
5. Banyak pulpen seluruhnya adalah 2 × 6 = 12 pulpen.

Muatan PPKn KD 3.2


1. a. keadaan menjadi kacau
2. c. anggota keluarga
3. Berpamitan dengan orang tua sebelum berangkat ke sekolah.
Mengucapkan salam kepada orang ketika tiba di rumah.
4. Sikap mematuhi aturan di rumah:
a. Meletakkan sepatu di rak sepatu ketika tiba di rumah.

25
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

b. Merapikan mainan ke dalam kotak mainan setelah selesai memainkannya.


c. Membuang sampah ke tempat sampah.
d. Mematikan kran air jika selesai menggunakannya.
e. Merapikan tempat tidur sebelum berangkat ke sekolah.
5. Manfaat mematuhi tata tertib di rumah, yaitu rumah menajdi rapi, bersih, dan tercipta kerukunan di
dalam rumah.

Subtema 3. Bermain di Lingkungan Sekolah

Pendamping Pembelajaran 1

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Membuat, membaca, dan ,emjawab pertanyaan sesuai teks
1. Siswa diminta untuk membaca teks “Bermain di Sekolah”.
2. Membuat pertanyaan sesuai teks.
Siswa membuat pertanyaan sesuai dengan kata tanya. Berikut contohnya:
a. Apa yang dilakukan Dedi saat jam istirahat?
Kata “apa” untuk mengetahui informasi atau keadaan dalam teks.
b. Siapa yang bermain di lapangan saat jam istirahat?
Kata “siapa” untuk mengetahui pelaku.
c. Di mana Dedi dan teman-temannya bermain sepak bola?
Kata “di mana” untuk menanyakan lokasi.
d. Mengapa anak-anak kembali ke kelas?
Kata “mengapa” untuk alasan suatu peristiwa.
3. Menjawab pertanyaan sesuai teks.
a. Anak-anak bermain di lapangan saat jam istirahat.
b. Permainan yang dilakukan di lapangan, yaitu bermain bola dan lompat tali.
c. Benda yang digunakan untuk bermain di lapangan, yaitu bola dan tali.
d. Yang bermain lompat tali adalah anak-anak perempuan.
e. Yang dilakukan oleh anak-anak setelah berl berbunyi adalah masuk ke dalam kelas.
4. Siswa diminta untuk membuat pertanyaan sesuai gambar.

Pendamping Pembelajaran 2

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Mengelompokkan wujud benda


Ciri-ciri, wujud, dan kegunaan benda-benda berikut.
No. Nama Benda Ciri-Ciri Wujud Kegunaan
Ukuran tetap dan bentuk
1 Minyak goreng berubah-ubah sesuai Cair Menggoreng bahan makanan
wadahnya
Ukuran tetap dan bentuk
Penyedap makanan dan memiliki
2 Kecap berubah-ubah sesuai Cair
rasa manis
wadahnya
Ukuran dan bentuk selalu Melindungi tubuh dan kegiatan
3 Seragam sekolah Padat
tetap belajar di sekolah
Ukuran dan bentuk beru- Udara dalam ban, udara dalam
4 Udara dalam balon Gas
bah-ubah balon, dan uap air mendidih

26
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Muatan PPKn KD 3.2: Mengidentifikasi tata tertib di sekolah


Siswa diminta untuk menyebutkan aturan penggunaan seragam di sekolah.
Siswa juga menyebutkan aksesoris tambahan yang harus digunakan saat upacara tambahan.
Misalnya topi dan dasi

Pendamping Pembelajaran 3

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Menemukan kosakata tentang keragaman benda


1. Menuliskan kosakata dari teks dan menjelaskan maknanya.
  Misalnya olahraga .
  Makna olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh .
2. Membuat kalimat dari kosakata tersebut.
  Misalnya: Bulu tangkis merupakan salah satu contoh olahraga.

Muatan Matematika KD 3.4: Menyelesaikan soal tentang pembagian


1. a. 35 : 5 = 35 � 5 � 5 � 5 � 5 � 5 � 5 � 5 = 0
35 : 5 = 7
b. 54 : 9 = 54 � 9 � 9 � 9 � 9 � 9 � 9 = 0
54 : 9 = 6
c. 48 : 6 = 48 � 6 � 6 � 6 � 6 � 6 � 6 � 6 � 6 = 0
48 : 6 = 8
d. 72 : 8 = 72 � 8 � 8 � 8 � 8 � 8 � 8 � 8 � 8 � 8 = 0
72 : 8 = 9
2. a. Kue yang diterima setiap anak adalah 63 : 7 = 9.
b. Banyak buku dalam setiap tumpukan adalah 36 : 6 = 6.
c. Banyak pensil yang diterima setiap anak adalah 27 : 3 = 9.
3. a. b. c. d.
3 5 7 3
: : : :
9 3 5 1 28 4 27 9
12 4 10 2 49 7 24 8
21 7 15 3 56 8 21 7
24 8 45 9 63 9 18 6

Muatan SBdP KD 3.1: Menggambar imajinatif 


1. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat hasil khayalan seseorang.
2. a. Buku gambar: media untuk menggambar.
b. Pensil: membuat garis atau sketsa.
c. Karet penghapus: membersihkan gambar.
d. Pensil warna: mewarnai sketsa.
e. Penggaris: membuat garis.
3. Siswa diminta untuk menggambar dan mewarnainya sesuai gambar yang dicontohkan.

Pendamping Pembelajaran 4

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Menuliskan cerita secara singkat


1. Contoh judul cerita: Permainan Egrang.
2. Siswa diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan cerita yang didengar.

27
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

a. Permainan egrang
b. Cara memainkan dengan menaiki pijakan pada egrang.
c. Bambu

Muatan Matematika KD 3.4: Mengubah kalimat pembagian menjadi perkalian


1. Menuliskan bentuk perkalian sesuai pembagian berikut.
30 : 3 = 10 48 : 8 = 6

3 × 10 = 30 10 × 3 = 30 6 × 8 = 48 8 × 6 = 48
2. a. 36 : 6 = 8 karena 8 × 6 = 36
b. 72 : 9 = 8 karena 8 × 9 = 72
c. 56 : 8 = 7 karena 7 × 8 = 56
d. 40 : 5 = 8 karena 8 × 5 = 40
e. 36 : 4 = 9 karena 9 × 4 = 36
3. Mengisi titik-titik dengan bilangan yang tepat.
3 × 16 = 48 9 × 6 = 54

48 : 3 = 16 48 : 16 = 3 54 : 9 = 6 54 : 6 = 9

Pendamping Pembelajaran 5

Muatan PPKn KD 3.2: Mengelompokkan hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di
sekolah
1. Gambar yang menunjukkan hal yang harus dilakukan di sekolah adalah berbaris sebelum masuk ke
kelas dan berdoa sebelum belajar di kelas.
2. Hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
Kegiatan Harus/Tidak Boleh
a. Datang ke sekolah tepat waktu. Harus dilakukan
b. Membuang sampah di halaman kelas. Tidak boleh dilakukan
c. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. Harus dilakukan
d. Mengucapkan salam kepada guru. Harus dilakukan
e. Memberi tahu jawaban pada teman ketika ulangan. Tidak boleh dilakukan

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Mendengarkan dan membaut pertanyaan


1. Membuat pertanyaan sesuai gambar yang diceritakan gurumu.
2. Menuliskan nama benda yang digunakan beserta ciri-ciri dan wujudnya.

Pendamping Pembelajaran 6

Muatan PPKn KD 3.2: Menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib dan akibat tidak mematuhi tata
tertib di sekolah
1. Manfaat dari tata tertib berikut.
a. Menjaga ketenangan di perpustakaan.
Manfaat: membaca menjadi nyaman.
b. Mengerjakan piket dengan rajin dan tertib.
Manfaat: ruang kelas menjadi bersih dan rapi.
2. Akibat melanggar tata tertib berikut.

28
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

a. Akibat bermain bola memakai seragam sekolah adalah seragam menjadi kotor dan bau.
b. Akibat tidak melaksanakan piket kelas adalah ruang menjadi kotor.

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Membaca dan menemukan makna kata tentang keragaman benda
1. Membaca teks “Lari Estafet” dengan saksama.
2. Mendiskusikan mengenai kata berikut, kemudian membuat kalimatnya.
Kata Arti Kalimat
Estafet Lomba (lari atau renang) beregu
dengan cara pembagian jarak
tempuh di antara para peserta, pada Komang dan teman-temannya sedang lari
akhir bagiannya masing-masing estafet.
menyerahkan benda kepada peserta
berikutnya.
Lintasan Jalan yang dilintasi atau dilalui. Komang lari estafet sesuai lintasannya.
Kelompok  Kelompok Komang menjadi juara pertama
Kumpulan orang.
dalam lari estafet.

3. Menuliskan wujud dan ciri-ciri bend berikut.


Benda Wujud Ciri-Ciri
Bola sepak Benda padat Bentuknya bulat, ukuran tetap, lentur, dan digu-
nakan untuk bermain sepak bola.
Kok bulu tangkis Benda padat Ukurannya tetap dan digunakan untuk bermain
bulu tangkis.
Bola basket Benda padat Bentuknya bulat, ukurannya tetap, lentur, dan
digunakan untuk bermain bola basket.

Muatan Matematika KD 3.4: Menyelesaikan soal pembagian


1. Menghitung hasil pembagian berikut.
18 : 9 = 2 24 : 4 = 6 28 : 7 = 4 36 : 4 = 9
2. Mengisi titik-titik dengan bilangan yang sesuai.
24 : 3 = 8 36 : 4 = 9 40 : 4 = 10 63 : 7 = 9
24 : 4 = 6 36 : 6 = 6 40 : 5 = 8 63 : 9 = 7
24 : 6 = 4 36 : 9 = 4 40 : 8 = 5 63 : 7 = 9
24 : 8 = 3 36 : 6 = 6 40 : 10 = 4 63 : 9 = 7

Latihan Soal Subtema 3

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2


1. b. tiang bendera
2. Ciri-ciri: bentuk dan ukurannya selalu tetap.
Wujud: benda padat.
3. Contoh kata yang berhubungan dengan olahraga dan artinya.
  Contoh:
a. Tim: kelompok; regu

29
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

b. Wasit: penengah; perantara; penentu; pemimpin (dalam pertandingan sepak bola, bola voli,
dan sebagainya.
c. Skor: jumlah angka kemenangan; kedudukan atau hasil pertandingan.
d. Pemanasan: persiapan sebelum bertanding (pelatihan)
4. Contoh benda yang digunakan ketika bermain di sekolah beserta wujud dan ciri-cirinya.
  Contoh:
a. Bola sepak : wujud benda padat, bentuk bulat, ukuran tetap, dan lentur.
b. Tali : wujud benda padat, bentuk panjang, dan ukuran tetap.
c. Kelereng : wujud benda padat, bentuk bulat, ukuran tetap, dan keras.

Muatan Matematika KD 3.4


1. 7 × 5 =35
2. 24 : 4 = 6
3. 18 : 3 = 6
4. Banyak kelereng yang diterima tiap anak adalah 48 : 3 = 16 kelereng.

Muatan SBdP KD 3.4


1. c. imajinatif 
2. Pensil untuk membuat sketsa.
Penghapus untuk membersihkan gambar.
Pensil warna untuk mewarnai sketsa.
Penggaris untuk membuat garis gambar.
Buku gambar untuk media menggambar.
3. Langkah-langkah membuat gambar imajinatif:
a. Menyiapkan alat dan bahan.
b. Menentukan ide untuk gambar.
c. Membuat sketsa.
d. Mewarnai sketsa.
e. Gambar telah jadi.
4. Siswa diminta untuk membuat gambar tentang peralatn sekolah dan mewarnai dengan teknik
gradasi.

Muatan PPKn KD 3.2


1. a. Harap tenang di dalam ruangan ini!
2. b. bertengkar dengan teman
3. Contoh tata tertib di sekolah:
a. Masuk sekolah jam 6.30.
b. Berdoa sebelum belajar.
c. Memakai seragam sesuai harinya.
d. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwalnya.
e. Membuang sampah di tempat sampah.
f. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang.
4. a. Manfaat mematuhi tata tertib sesuai gambar adalah ruang kelas menjadi bersih, rapi, nyaman
untuk belajar.
b. Akibat tidak mematuhi tata tertib sesuai gambar adalah ruang menjadi kotor dan tidak rapi
sehingga suasana belajar menjadi tidak nyaman.

30
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Subtema 4. Bermain di Tempat Wisata

Pendamping Pembelajaran 1

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Mengamati gambar, membaca, dan menjawab pertanyaan sesuai
teks
1. Siswa diminta untuk mengamati gambar kemudian menceritakan gambar tersebut misalnya
mengenai benda-benda.
  Contoh:
Bertamasya di kebun raya.
Aku melihat berbagai macam benda di sana.
Ada satu benda yang membuatku tertarik.
Di dalam kebun raya ada batu unik.
Bentuknya menyerupai harimau.
Batu merupakan benda padat.
Benda padat memiliki bentuk dan ukuran tetap.
Batu juga termasuk benda keras.
2. a. Pembicaraannya adalah wisata saat liburan sekolah.
b. Pantai dan kebun raya.
c. Berbagai jenis tumbuhan dan rusa.
d. Pasir dan pemandangan laut.

Muatan Matematika KD 3.4: Menyelesaikan soal pembagian dengan 1 dan bilangan itu sendiri
1. Banyak bola di dalam keranjang adalah 10 : 1 = 10 bola.
2. Banyak kue yang diterima tiap siswa adalah 25 : 25 = 1 kue.
3. Banyak kotak yang diperlukan adalah 30 : 5 = 6 kotak.

Pendamping Pembelajaran 2

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Membaca, membuat pertanyaan, dan mengelompokkan benda
1. Membaca cerita “Wisata ke Kebun Raya” dengan saksama.
2. Membuat lima pertanyaan sesuai teks.
  Misalnya:
Kemana Komang dan teman-teman akan pergi berlibur?
Apa kendaraan yang digunakan Komang dan teman-temannya ke kebun raya?
Apa saja yang dibawa saat ke kebun raya?
3. a. Berdoa dan menyiapkan keperluan.
b. Bekal makanan, minuman, dan jas hujan.
c. Fosil hewan purbakala.
4. Benda tetap : Kerikil, kelereng, pensil, buku tulis, dan topi.
Benda berubah : Minyak, sirup, lem kertas, madu, dan air teh.

Pendamping Pembelajaran 3

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Membaca, membuat kalimat, dan mengamati gambar
1. Mengamati gambar dan membaca cerita. Lalu, menuliskan makna kata-kata berikut.
a. Agrowisata : wisata yang sasarannya adalah pertanian (perkebunan, kehutanan, dan

31
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

  sebagainya)
b. Pemandangan : kaki langit; tepi langit; horizon;
c. Kanvas : kain kasar yang kuat, dipakai untuk kemah (layar, kantong surat pos, lukisan,
dan sebagainya)
d. Ember : tempat air berbentuk silinder (terbuat dari plastik, seng, dan sebagainya)
dipakai juga untuk menimba air dan sebagainya
e. Jaring : alat penangkap ikan, burung, dan sebagainya yang berupa siratan (rajutan)
tali (benang) yang membentuk mata jala
2. Membuat kalimat sesuai kata-kata tersebut.
a. Agrowisata : Sonia dan teman-teman berkunjung ke agrowisata.
b. Pemandangan : Kita dapat melihat pemandangan gunung di agrowisata.
c. Kanvas : Sonia melukis pemandangan di kanvas.
d. Ember : Sonia menampung ikan di ember.
e. Jaring : Sonia menangkap ikan menggunakan jaring.
3. Mengamati gambar kemudian menuliskan nama benda dan ciri-cirinya.
a. Ember : Benda padat, bentuk dan ukuran tetap, berfungsi untuk menampung air.
b. Jaring : Benda padat, bentuk dan ukuran tetap, berfungsi untuk menangkap ikan.

Muatan SBDP KD 3.4: Menentukan bahan alam yang digunakan untuk kerajinan
1. Bahan alam yang digunakan adalah cangkang kerang.
2. Kulit buah salak, biji-bijian, ranting, dan daun kering.
3. Koran, kardus kemasan minuman, botol plastik, kemasan plastik 
4. a. Tempat pensil dari tempat gulungan tisu (barang bekas) yang dihias menggunakan biji-bijian.
b. Pot tanaman dari botol plastik (barang bekas) yang dihias menggunakan ranting.
c. Gantungan kunci dari kardus (barang bekas) yang dihias dengan biji-bijian.

Muatan Matematika KD 3.4: Menyelesaikan soal tentang pembagian tiga bilangan satu angka
1. Menentukan hasil pembagian.
12 : 2 : 3 =6:3 16 : 2 : 4 =8:4 20 : 2 : 5 = 10 : 5
=2 =2 =2
24 : 4 : 3
=6:3 25 : 5 : 5 = 5 : 5 30 : 5 : 3 = 6 : 3
=2 =1 =2
2. Menyelesaikan soal cerita.
a. Banyak buku yang diterima tiap siswa adalah 48 : 6 : 4 = 8 : 4 = 2 buku.
b. Banyak permen yang diterima tiap anak adalah 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5 permen.

Pendamping Pembelajaran 4

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Mengamati, menuliskan ciri-ciri, dan mengelompokkan benda
1. Ciri-ciri benda berikut:
a. Sabun cair: benda cair, bentuk mengikuti bentuk wadahnya dan ukurannya selalu tetap, berfungsi
untuk membersihkan tubuh.
b. Sikat gigi: benda padat, bentuk dan ukurannya selalu tetap, berfungsi untuk membersihkan
tubuh.
c. Handuk: benda padat, bentuk dan ukurannya selalu tetap, berfungsi untuk mengeringkan tubuh.
2. Sabun cair termasuk benda cair; sikat gigi dan handuk termasuk benda padat.
3. Sifat sabun cair: licin
Sifat sikat gigi: permukaan bulu sikat kasar dan permukaan pegangan halus.
Sifat handuk: permukaannya kasar

32
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Muatan SBdP KD 3.4: Membuat hiasan dari sisa kulit buah


1. Kulit buah, biji-bijian, ranting, cangkang kerang, dan daun kering.
2. Sabut kelapa, kulit buah jeruk bali, dan kulit kacang.
3. Biji kacang merah atau kacang hijau.

Muatan Matematika KD 3.4: Menentukan hasil pembagian tiga bilangan


1. 42 : 7 : 2 =6:2=3 4. 78 : 13 : 2 =6:2=3
2. 60 : 12 : 5 =5:5=1 5. 80 : 20 : 4 =4:4=1
3. 66 : 11 : 3 =6:3=2 6. 96 : 12 : 4 =8:4=2

Pendamping Pembelajaran 5

Muatan PPKn KD 3.2: Mengelompokkan hal yang harus atau tidak boleh dilakukan di tempat wisata
dan di rumah
No. Kegiatan Harus/Tidak Boleh Alasan
1 Made berwisata ke wahana air. Menjaga keselamatan agar
Harus
Ia bermain di kolam khusus anak-anak. tidak tenggelam.
2 Komang berwisata ke kebun binatang.
Ia mengamati hewan-hewan dengan Harus Menjaga ketenangan hewan.
tertib.
3 Lina berwisata ke cagar alam.
Sebagai kenang-kenangan, ia Membuat cagar alam menjadi
 Tidak boleh
menuliskan namanya menggunakan kotor dan merusak bebatuan.
kapur di bebatuan.
4 Jonas menonton televisi sambil makan Membuat lingkungan
camilan dan bungkusnya berserakan. menjadi kotor dan
 Tidak boleh
mengundang hewan, seperti
serangga dan tikus.

Pendamping Pembelajaran 6

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2: Menemukan dan menjelaskan makna kata tentang keragaman
benda
1. Mendiskusikan mengenai makna kata berikut.
a. Panen : pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang
b. Pakan : makanan ternak (hewan, ikan piaraan)
c. Benih : biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disemaikan
d. Pemandu : orang yang memandu sesuatu, seperti wisata
2. Membuat kalimat dari kata-kata tersebut.
a. Paman sedang melakukan panen jagung.
b. Dedak adalah pakan ternak ayam.
c. Setelah menebar benih, anak-anak memanen sayuran.
d. Pemandu mengajari menanam sayur dari benih.
3. a. Topi: topi memiliki bentuk dan ukuran tetap, benda padat
b. Es jeruk: air es jeruk memiliki bentuk menyesuaikan wadah, ukuran tetap, benda cair
c. Balon: udara dalam balon memiliki bentuk dan ukuran berubah, benda gas

33
Buku Penilaian (Bupena) Jilid 2A untuk SD/MI Kelas II

Muatan PPKn KD 3.2: Menyebutkan manfaat mematuhi aturan dan akibat tidak mematuhi aturan
1. a. Manfaatnya kesehatan hewan terjaga dan tidak ada sampah berserakan di sekitar kandang
hewan.
b. Manfaatnya keselamatan orang terjaga.
2. a. Akibatnya lingkungan menjadi kotor dan juga menimbulkan aroma tidak sedap.
b. Akibatnya lingkungan menjadi kumuh dan kurang nyaman dipandang mata.
3. a. Manfaatnya rak buku menjadi rapi dan tidak lupa posisi buku.
b. Manfaatnya lantai menjadi bersih dan rapi.
c. Manfaatnya mainan tidak mudha hilang dan rapi.
4. a. Akibatnya lingkungan menjadi kotor dan kumuh.
b. Akibatnya pemborosan air, air banyak yang terbuang.

Muatan Matematika KD 3.4: Menyelesaikan soal pembagian tiga bilangan


1. 24 : 12 : 2 = 2 : 2 3. 50 : 5 : 2 = 10 : 2 5. 48 : 8 : 3 = 6 : 3
=1 =5 =2
2. 66 : 11 : 3 = 6 : 3 4. 72 : 6 : 4 = 12 : 4 6. 80 : 10 : 4 = 8 : 4
=2 =3 =2

Latihan Soal Subtema 4

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2


1. a. ayunan
2. b. bentuknya segi empat
3. tas, bekal makanan dan minuman, pakaian ganti, dan sepatu.
4. Benda-benda yang ada di pantai beserta ciri-cirinya.
a. Bola pantai; ciri-cirinya adalah bentuknya bulat, lentur, dan ukurannya selalu tetap.
b. Air laut; ciri-cirinya adalah benda cair, ukurannya tetap, dan mengikuti wadahnya.
c. Pasir; ciri-cirinya adalah benda padat, bentuknya pasir atau butiran.
d. Topi pantai; ciri-cirinya adalah benda padat, bentuk dan ukurannya tetap.
5. Benda padat di tempat agrowisata.
a. Cangkul; ciri-cirinya adalah benda padat, bentuk dan ukurannya tetap, serta digunakan untuk
menggali tanah.
b. Caping; ciri-cirinya adalah benda padat, bentuk dan ukurannya tetap, serta digunakan untuk
melindugi kepala dari terik matahari.
c. Keranjang; ciri-cirinya adalah benda padat, bentuk dan ukurannya tetap, serta digunakan
untuk menampung hasil panen.
d. Sepatu boot; ciri-cirinya adalah benda padat, bentuk ukurannya tetap, serta digunakan untuk
alas kaki.

Muatan Matematika KD 3.4


1. a. 24 : 3 : 2
2. b. 28 : 7 : 2 = 2
3. 72 : 8 : 3 = 3
4. Banyak kue yan diterima setiap anak adalah 60 : 4 : 5 adalah 3 kue.

34