Anda di halaman 1dari 7

Bahagian A (40 Markah)

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang
paling sesuai.

1 Wawasan diri merupakan _____________ yang akan menjadi panduan dan pendorong untuk berjaya.
A usaha B petunjuk C perangsang D matlamat hidup

2 Mengapakah wawasan diri seseorang tidak sama dengan wawasan diri orang lain?
A Tahap pemikiran yang berbeza B Masalah individu yang berbeza
C Keupayaan diri individu yang tidak sama D Minat dan bakat individu yang tidak sama

3 Penetapan wawasan diri akan mendorong seseorang menjadi individu yang __________________.
A kreatif B berdisiplin
C berputus asa D mementingkan diri sendiri

4 Kehidupan tanpa _____________________ibarat membiarkan diri kita terumbang ambing dibawa


arus tanpa arah dan tujuan.
A minat B matlamat C personaliti D nilai

5 Antara berikut, individu yang manakah mempunyai wawasan diri?


A Tina berangan-angan menjadi seorang pereka fesyen; dia selalu bercerita tentang angan-angannya
itu kepada rakan-rakannya
B Suzi ingin menjadi doktor; dia sentiasa berusaha memperbaiki penguasaannya dalam subjek Sains
C Dina ingin menjadi juruterbang tetapi dia tidak berminat dalam subjek Matematik dan Sains
D Minu berhasrat menjadi penyanyi; dia selalu berlatih menyanyi secara bersendirian

6 Sebarang usaha yang dilakukan dalam menghadapi dan mengatasi kegagalan dan cabaran akan
_______________.
A menghasilkan matlamat seseorang B mencerminkan wawasan seseorang
C memperkukuhkan rancangan seseorang D membina personaliti seseorang

7 Padanan yang manakah menunjukkan langkah ke arah usaha yang cemerlang?


A Mengikut kemampuan- tidak tahu apa yang perlu dilakukan
B Kebingungan –kurang jelas
C Kurang keyakinan- sanggup berkorban masa
D Mengurus masa dengan bijak- berani bertindak

8 Faedah yang diperoleh oleh murid hasil usahanya yang cemerlang ialah ______________.
A kejayaan B kepopularan
C kegembiraan D keseronokan

1
9 Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi adalah amalan orang yang mempunyai ____________.
A harga diri yang tinggi B sikap berwawasan
C strategi pembelajaran berkesan D daya tahan yang mendalam

10 _____________________ merupakan realisasi secara beransur-ansur bagi sesuatu matlamat yang


berfaedah.
A Usaha B Tindakan
C Kejayaan D Rancangan

11 ___________________ dan membuat nota merupakan antara asas pembelajaran yang baik.
A Menghadiri sekolah B Mengikuti kelas tambahan.
C Lulus peperiksaan D Mengulang kaji pelajaran

12 “ Lebih besar _______________ yang kita hadapi, lebih besarlah kejayaan yang kita akan kecapi.
A keseronokan B rintangan
C kerugian D kemenangan

13 _______________ akan menjadi faktor penolak yang sentiasa mendorong anda supaya sentiasa
berusaha melakukan sesuatu.
A Daya dorongan diri yang kuat B Semangat yang kuat
C Semangat tekad yang maksima D Penampilan diri yang positif

14 Sesungguhnya menghadapi dan mengatasi cabaran akan membina ______________ seseorang.


A bakat B personaliti
C minat D kecenderungan

15 Aishah seorang yang dapat mengawal tingkah laku dan berdisiplin. Dia dikatakan seorang murid
yang cemerlang dalam aspek ____________.
A emosi B intelek
C jasmani D rohani

16 Susan dapat menyelesaikan soalan matematik dan sentiasa kreatif dalam menulis karangan. Susan
lebih menonjol dalam aspek ____________.
A emosi B rohani
C intelek D jasmani

17 Yang manakah antara berikut ciri-ciri individu yang mempunyai perkembangan diri yang seimbang?
A Individu yang sentiasa menghormati orang lain
B Individu yang sentiasa sihat dan cergas
C Individu yang sentiasa sedia membantu orang lain
D Individu yang sentiasa bekerja sepenuh masa untuk menambah pendapatan
2
18 Individu yang berjaya dalam hidup dan kerjaya ialah individu yang mempunyai ciri yang _________.
A pintar dan cekap
B kuat mengamalkan ibadat
C selalu membantu orang susah
D lengkap dari segi intelek, emosi, jasmani dan rohani

19 Pilih pasangan yang betul.


A Intelek- perkembangan tubuh badan
B Jasmani- perkembangan minda
C Rohani- perkembangan perasaan dan hati
D Jasmani- pengawalan perasaan

20 Beriadah dikatakan penting untuk kesihatan ___________ dan ______________.


A jasmani, rohani B fizikal, mental
C emosi, mental D jasmani, emosi

21 Perbuatan pahala dan dosa digariskan dalam aspek ___________________.


A jasmani B emosi
C intelek D rohani

22 Insan yang mempunyai unsur ___________ yang teguh dan taat beribadat kepada Tuhan akan
mencapai kecemerlangan hidup.
A intelek B kerohanian
C jasmani D emosi

23 Suraya ingin mendapatkan kekuatan rohani dalam dirinya. Oleh itu dia hendaklah ___________.
A membaca buku B menghadiri kelas tuisyen
C mematuhi ajaran agama D berserah pada nasib

24 Apakah yang dimaksudkan dengan jati diri?


A Keperibadian atau perwatakan individu yang menunjukkan identiti keseluruhannya
B Perasaan bersemangat untuk mendapatkan kemenangan
C Kesungguhan dalam menangani sebarang masalah
D Kemahiran teknikal dan manipulatif

25 Sebagai seorang yang bertamadun, kita mesti mempunyai ilmu dari aspek __________________.
A kebendaan dan intelek B keduniaan dan akhirat
C kerohanian dan kekayaan D emosi dan jasmani

26 Perkembangan diri individu perlu dimiliki secara seimbang dan ________________.


A menyeluruh B selari
C selaras. D sempurna
3
27 Kelemahan diri perlu diperbaiki. Pencapaian diri pula perlu _______________.
A dikongsi B dinilai
C dikomen D disebar

28 Aktiviti ini dikatakan dapat mengimbangi keempat-empat aspek perkembangan individu. Aktiviti
yang dimaksudkan di atas ialah __________________
A ceramah B motivasi
C bersukan D bimbingan

29 Kita menggunakan unsur ___________________untuk memahami peraturan dan undang-undang.


A intelek B rohani
C jasmani D emosi

30 Orang yang berintelek akan membuat pertimbangan dan ___________________ sebelum bertindak.
A penaakulan B perancangan
C perbezaan D pengunjuran

31 Sikap berwawasan penting kerana …


A membina keyakinan diri B dapat mendisiplinkan diri
C menjadi amalan yang baik D menjadi panduan mencapai matlamat

32 Tiga ciri utama wawasan diri ialah seseorang itu perlu ada hala tuju diri, usaha yang cemerlang, dan
____________.
A falsafah kendiri B rajin dan usaha
C matlamat hidup D sikap yang berwawasan

33 Hala tuju jangka masa pendek mudah dicapai kerana …


I masanya singkat.
II usahanya sedikit
III matlamatnya jelas
IV cakupannya khusus

A I dan II B II dan III


C I, II dan III D I, III dan IV

34 Perkembangan individu yang seimbang merangkumi aspek-aspek intelek, rohani, jasmani dan
_____________.
A nilai B emosi
C moral D akhlak
35 Insan yang mempunyai perkembangan individu yang lebih menonjol kepada aspek jasmani dapat
dilihat melalui kesihatannya, kecergasannya, perkembangan bakatnya dan _______________.
A hobinya B minatnya
4
C kemahiran asasnya D kemahiran manipulasinya

36 Perkembangan diri individu bermaksud …


A menghasilkan individu yang intelek B tidak mengutamakan sesuatu aspek sahaja
C memberi penekanan kepada sesuatu aspek D melahirkan insan yang berketerampilan

37 Tanggungjawab untuk melahirkan insan yang seimbang dan bersepadu terletak pada institusi
____________.
I sekolah
II keluarga
III masyarakat
IV alam sekitar

A I dan II B III da IV
C I, II dan III D I, III dan IV

38
Audrey tidak melepaskan peluang untuk mengikuti program-program akademik dan
kokurikulum yang dianjurkan oleh sekolahnya.
Antara yang
berikut yang manakah berkaitan dengan Audrey?
I Mencari nama agar dikenal ramai
II Menimba ilmu sebanyak yang mungkin
III Berusaha merealisasikan wawasan dirinya
IV Meluangkan masa dengan perkara yang berfaedah

A I, II dan III B I, II dan IV


C I, III dan IV D II, III dan IV

39 Antara yang berikut individu manakah mempunyai perkembangan diri yang seimbang?
I Bidin cekap menangkap ikan di sungai dan rajin sembahyang
II Kuljit berusia 39 tahun, pengurus syarikat swasta tetapi belum berkahwin
III Wah Keong bergiat cergas dalam aktiviti kemasyarakatan dan seorang yang pemurah
IV Sharif tidak menduduki peperiksaan SPM kerana ingin bekerja dengan rakan-rakannya

A I dan II B I dan III


C II dan IV D III dan IV

40 Apakah aktiviti yang sesuai bagi murid untuk mengembangkan diri dengan seimbang dalam aspek
intelek, rohani, emosi dan jasmani?

Aspek Aktiviti
I Intelek Menghayati pelajaran di sekolah
II Rohani Mengamalkan ajaran agama
III Emosi Mempertikaikan
5 jawapan guru
IV Jasmani Aktif dalam program kokurikulum
A I, II dan III B I, III dan IV
C I, II dan IV D II, III dan IV

- KERTAS SOALAN TAMAT -

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

......................................... ......................................... .........................................


(PN. JULIANIE MD SAID) (PN. ZALILA BT ZAKARIA) (PN. FLORENCE KALIAMAH A/P
RAMADASI) Guru Matapelajaran Ketua Panitia PSK
GKMP Kemanusiaan
SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 4

UJIAN 1 (2019)

Bahagian A (40 markah)

6
1. D 15. A 29. A
2. D 16. C 30. A
3. B 17. D 31. D
4. D 18. D 32. B
5. A 19. C 33. D
6. B 20. B 34. B
7. B 21. D 35. C
8. B 22. B 36. B
9. A 23. C 37. C
10. B 24. A 38. D
11. A 25. B 39. B
12. A 26. A 40. C
13. B 27. B
14. C 28. C

Kertas ujian = 80m (1m x 2)


Sahsiah = 20m