Anda di halaman 1dari 2

Ibadah berqurban adalah antara amalan mulia dan penting dalam Islam karena amat besar fadhilatnya,

tetapi sayangnya masih banyak orang yang samar-samar atau kabur kefahaman menerka mengenainya,
sehingga ada yang memandang ringan walaupun mempunyai kemampuan tetapi tidak mahu melakukan
penyembelihan qorban dan aqiqah ini.

Begitulah masalah berqurban yang akan coba kita jelaskan. Semoga dengan penjelasan yang serba
sedikit ini dapat membantu kefahaman kita semua tentang ibadah Qurban serta keinginan untuk sama-
sama mencari pahala kedua ibadah ini akan meningkat. Dan semoga memberi kefahaman yang jelas
hingga kita dapat menghayatinya dengan penuh keimanan kerana menjunjung perintah Allah s.w.t. dan
mendapat fadhilat daripada amalan yang akan kita lakukan ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian kurban?

2. Apakah hukum kurban?

3. Apakah keutamaan kurban?

4. Kapan Waktu dan Tempat kurban ?

5. Seperti apa Jenis Hewan Kurban ?

6. Bagaimana Teknik Penyembelihan Hewan Kurban ?

C. Tujuan

1. Mengetahui pengertian kurban.

2. Mengetahui hukum kurban.

3. Mengetahui keutamaan kurban.

4. Mengetahui Kapan waktu dan tempat kurban.

5. Mengetahui Jenis kurban.

6. Mengetahui Bagaimana Teknik Penyembelihan Hewan Kurban.

Abdul Wahab Khallaf. 1973. Ilmu Ushul Fiqih. Beirut : Dar Al-Kalam.

Sayid Sabiq. 1983. Fiqhu Sunnah. Jilid I,II,III, cet IV. Beirut : Dar al fikr.

Sulaiman Rasyid. 2004. Fiqh Islam. Bandung : Sinar baru Algensindo. Cet ke-47.
Qurban dalam istilah fiqh adalah udhiyyah yang artinya hewan yang disembelih waku dhuha,yaitu waktu
saat matahari naik. Secara terminologi fiqh, udhiyyah adalah hewan sembelihan yang terdiri onta, sapi,
kambing pada hari raya Idul Adha dan hari hari besar dalam islam, untuk mendekatkan diri kepada
Allah.kata qurban artinya mendekatkan diri kepada Allah, maka terkadang kata itu juga digunakan untuk
menyebuu udhiyyah.

Mempersembahkan persembahan kepada tuhan adalah keyakinan yang dikenl manusia sejak lama.
Dalam kisah Habil dan Qabil yang disitir al-Qur’an disebutkan Qurtubi meriwayatkan bahwa saudara
kembar Qabil yang lahir bersamanya bernama Iqlimiya sangat cantik, sedangkan saudara perempuan
Habil bernama Layudza tidak begitu cantik.

Qurban juga dikenal oleh umat yahudi untuk membuktikan kebenaran seorang nabi yang diutus kepada
mereka, sehingga tradisi itu dihapuskan mealui perkataan nabi isa bin maryam. Tradisi keagamaan dalam
sejarah peradabna manusia yang beragam juga mengenal persembahan kepada Tuhan kami , baik
berupa sembelihan hewan hingga manusia. Mungkin kisah nabi ibrahim yang diperintahkan
menyembelih anaknya adalahsalah satu dari tradisi tersebut.

Maka dalam makalah ini kami akan mencoba membahas tentang hadits yang berhubungan dengan
kewajiban berqurban, penyembelihan qurban, dan pembagian qurban. Semoga makalah ini dapat
membantu pembaca dalam proses pemahaman Hadist Ibadah.

A. Kesimpulan

Qurban berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata : qaruba – yaqrabu – qurban wa
qurbaanan. Artinya, “dekat” atau “mendekatkan diri”, mendekati atau menghampiri. Menurut istilah,
qurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa hewan
sembelihan maupun. Dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah swt. Hewan yang
digunakan untuk qurban adalah binatang ternak, seperti kambing, sapi, dan unta

Cukup

B. SARAN

Diharapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi agar dapat memahami makalah ini yang membahas
mengenai Qurban,diharapkan masukan yang mendukung untuk perbaikan makalah ini .