Anda di halaman 1dari 241

LnIDSKO TIJELO

...

,ZIVI SVIJET OKO N'AS

ZEMLJA I NJENA P'ROSTR,ANSTVA

STAZAMA BEZKRAJA

I'

SNAGA I Moe

GRADITELJ U COVJEKU PISEM PISES RIJEe DVIJE 0 MODI, JELU, NEKIl\JI MALIIVI STV ARllviA

U ZDRAVU ITIJE,LU ZDRAV DUH

ZABA VLJAJMO SE

-

-

su

i larue 1

,·10····

.- _'_ ....

CE

1

[u , ii tn m j. Svaka s_ .............

blljke ili livu· '1 .. ' \l. S\ ojim

tom, 'IS '_ obne em cui i uje-

lve stani

am

d..f tis: t,V1' 1 f.'Sj,j eel! -edro' i ml&!k:i~

'!opJazma.

S .......... r;+ ...

nazI.a zo

KAKI

Thivo j sku ina vlj [u odrede i ostano

b vila ao;

ko] b ji~ na prUnj· udruzena -

upina

Jedna

S,TO I U -0 CIEl\IT?

.

una

sjemene bl'oja.

TE O.

l'

__ - I .._

hrztn u ras' _ dati. sve 0-

Z STO S

1_

..

SUHO.-

o

1 f} k

vrau

TLJELU PO

EB .A . OD '?

ras

2'"OJ

'I'iiekom razl ieltih

U U r,a7.:n

ub~

?

.

o

ko

U 51 U r, tjedna osud. n j

1

€:EGA JE

OTO

?

.

turn koji On kQji

.... ..-. .... el

01'

ZA

SOL?

IIJI.

[ 1deri - n°

, U 2:::31 solju, 0

vnn pu ern bub 8.

, ° 1 ° nieirna .s ° 2.. bnmj uj

irne sma nj io rail bu b

1

~ ".. . .

- - _,..-' • • .... I .. ... I" -.. _ ... _ ......... .. - =--- -. "I .. ~

" _._. __ .. ~ _. .... I • - ~~.. 0·. ..~~~ .. ~ b._

JE

Zar ne bl bil divn

b' . Ili

1 rnoze

s ani carna ~ obna\'l]aju. CaLk

P J

d mzrnulj' ill mozak on] imaju od

_ ..... _., ...... .....,. Dl\OS~ Ol',

.I:.u:L::t1::It= ti j ela it," povrsm aka dva

n

_ i' d pruia. v .

n

u.

ZASTO POSTO

RAZLICrrE BOJE

.- ROZE?

b j nij

ikivima portO} odredene osnove za boje, oj uaaivamo kromogtmi, a koj SU zapCBVO ~bojne, Karl oo.redeni eneimi dj el U) IJ , 'a ave osno te

za boje, dobiva odreden boja ore ..

Bez prisustva !uPS anci !to daiu boju., [judska ko~ ~ shrobj,eheasta. Baja ljudske kole ovisi 0 tri obojene WID ih p1Jpnenta kOJi se nalaze u covei:]em - 1 j el u. Prva od tih tvan je me1iuu~n

smed bo] Drugs j ksrotin. tvar koja irna zutu boju. Treia s sove besno ~obin i predstavlja erveno 0 bojenu :vaT' ko,ja . - nal aai U kr\ 1.

BOJa 02 O\ris1 0 odnosu OV cetiri bole:

si vo bjelleast tu t mrke i e tv - e S ve pes ojet:@ boj 2 koze nas taj u mi] e!anjem ovih osnovn ill boja-

Albinizatn ]e nedo k rnrko pi enta ~

malanma, ill osnbu s tak\ om osobinom naztvamo 8 Ibinos, Na poj a vu al binlzma moz eon _ ] C i 1 U Afnci. tako da su crnei 1Ll tom sJutaju hjel]1 d bjela - a.

Obojen st kOl!'~ kosc. lJ~i\.i p ltd. "-00. (:0.'1 Ita j' pos]j lea rneduscbnog djelovanja razlieitih tvan u n1eg.D\o-']J tijelu. J edno SllJ tvari keje p-redst-8- \,]jaju OsnOV1JJ budue hoJ ~ d (i su en~im~ k )i na tu osnovu djeluju lJkOMD net.k:o nerna

2.

jednu ovih dviju vari ill je njihov odn s p-or~ , n~ nast j 1.1 b inizam, . ~ aziv potj ad Jatinske rijeej albus, s'to zna r bljeJ...

binos ima oti ruiiC'sste bOl . z ervenila

. u rnreinjaci oka. 0 ti al binosa s u v do csjet ] sve na 5\rjel105. Zbog toga on] stalno

repcu r drte djel'omiee spusten IX e kapk .

D 1 alee PO ti1@lu i kos 8 albinosa su bij e.l e boje.

Cak: su 1 tkiva jjelu biiela, na prirnjer mnzak jj 'kitm~na. mozdina.

S m nimo da albjnizam po-stoji n samo u Ij'udi v i u svih vrsta ZlV tinJa. Prana en 1'1? l U ptic.'&.

Alb1nluun s djelinure rncze i naslijedl ".

Ii.lnogi lJudi ntsu albinosi, ali pren osobine

albin.izm na S\'oju djlk'U.

Albinosl 5U '.1e:F0la no bijel] rrrisevi, paeovi 1 zeeevi, ole svi dobro poznaj BmLO. Ima lj udi ko] i su vidjfi_1li \rjev~Ficu a1binO~', pa tak i zil,~u albin ~

ZA~TO NA KOZI RASTU DLAKE?

Kao £10 je perje glavno obiljeije ptica. take je dl aka 0 biljeJ] sisa aca, Za to slsavci imaju d B-ku? Da vidhno neke. nj ill.

Gl \"n1 2sdatak dlake je da Cuva loplinu tij La U ropskim k.m3eV1.Jlla me u trn ens Ima su-

prntnu ulegu, Neke tropske Zivotinj su zasticen S\"Djir:n krznom ad izravnih suncevih zraka, Vrl dugac a dJaka na nekim dijelo\rima tijela

bieno ima nu posl?bnu ulo N prtmjer

m va maze ~ti t~ ti vra 7. vorinie ad Z1l ba njmUh . prijatelja; r-ep maze shwti aa branu ad Ins ka a~ !" . uba na lavi rnuzjaka privlaci fenku Ost bodlje, koje su zaprav !kupJjeqi prarnenovt dl ake omcm.tcuju rnorskom prasetu

s b ni ne-prijate1j3l. Is . ako, cllaka root

u.1.iti i kafl 01' an za dodit. Brk.cV1 macke una]u posebne nvce kOj1 bnp reagira.ju na dodn-.

Etol vidite a dlaka ked rn.ii:i.fitih Eisa\~aca m )1e imati r"dzlititu uIogu... ked rovjeka? Znaderno d a veoma li;Jepa kasa moZe u.el n 1 - J 2elU prlv la mom za musksrce. Ali moramo pre -

postavm da ie kosa 111 IjlJdi nekad lrnala vece prak tleno ,ZlliiI·ee.nje nego sto giii:l ima d anas,

Kad:s: dijete rodi, ono ]e pT . reno \ ,.10

mekim paperjastirn dla icama. jih uskore aarnjenjuju -tanke rnalje po .ijelu i rneka kusa koju

\c-ridimo U sve djece. Za rrn dolBZl dob~ pu e a J dlakavi po krivat se mije j a u konaeni kosrna ~

pam lilaC 5 g.a irnaj u ad rasli

Razvo] ke aerreg kQS rna 0 p kri va ea reguliraju s olne :r~ije:z.de, F utiecaiern rafla muskih spolrub ilijezda rastu b ada, brkevi i dlake po tijelu! dok s rast kose USPr,Jnl ra iJi I"r3LlB av lja, D] lo j zensklh s lruh tlijezda j supremo. Ras kose e pojacQva a rast brade 1 dlaka po tij s za.urta. Ija- Z g tp-l'le n Ola~u hradu.

o ve I"az 1 ik e u rastu dl ake II m uS karaca i II ,."en a naz 'vamo . .sekundarne seksurun e od1i.ke" . T~ su druge po redu d!like po kOjima .s~ razliku]u dve spola-"

:11

,- ~I ~_ --- -- -------~

eLVa T1

k

z bi'ti 51

ozb.i ·nijih. i

lja_

, '

.,

J

CI

o

z

DB

s

.

. JE

KQS

o

: s uti kao

virna.

23

- - ., _ _ _ - 11 _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _

G . S-UDNI

?

LQMLJE····A OS

a Ipak kos k si _

om na- rsla samo

d su nj o aprslina iIi n puna pre] ml]

precava .... U.ll ...... se dodir-u] u,

tiJ~llL pmvoma, a i za 0,

os Dm

j 1

_ • I ij ardi 'Dll it:nili ~ tame-a

Z-STO

7.cw:a .

KAKO RAD

ko] sQdrle alJe poruk

; und _

~ z - nj , ako dolan do

I IJ

O?

ji 0 j

. pune Iscrplj ena ' [ sna t ill

k ubriz 8 dru om SUt t.j

uditi i

1 i d

L..I ....... _·LL .... : ako j

r mozak oei, j '0 ij .

_0 UKRUG KAD SE IZG

. anih

j i hodanj na dvije no e kojom je 0\1 0\ 1 adao. T

z_

T.

,

KJlKO KR

.. IRKULIR ?

rra sreu sva

p

m na a. tkomora, a

l

....

a uzima Vlll pretk -

a.DOD pu a ,Z :2 - sata .

, 2-

TER

o

Dalek krvnt sud

kad

mno a

ano] srLi. 1

varu pr U ka~il .

E

STO JE KRVNA PL ZMA'?

Cd ukupne kolifin ri I ,o'tpriJik! 55 posto

Ql~nia~'~ plazma, bis tra, blijedol.llckasta kufina. Poslije [ela, male loptiee masti lebd~ u plazrni i ona dobl,·a mljeeni Izgled, Zbog' oga ne

reba i ti prii uzimanja krvi na pregled

Plazma je kao rij~ koja prenosi tvari vai:ne &a. zivot: prob'avljene hranjive tvari ' '_ ridova I a:rlltD eli) va do tjelesnih Lkiva _ od:er suvi~1"U~ tvari iz tkiva u bubreg r

Ah, ' 0 1 same jedan die pastil sto ,a 0 bavlj 13. pIaztna. Ona prenosi antiUjela --oja stvaraju crpornost pl1 a bclestima, hermone koii regult-

raju razne fWlkcij ti~e]a] die ugljif"no diobida iz Jti\';a u plll C_a. Plazma sadrti_ nek " , to a trna razlietti tv ari,

Pored . tvari, plaz)'nQ s.atUii \'001.1 ~ cko 9 1 pqs tQ bjelant ine - 7 pas ,i mineral ~ SO]l - O~ 9 P s to. oll i bj~,antev.ine su vrlo ,~e ea ~vanje ,ib":'JIhn ravne Z i2:rn v u tlti\r11l1a 1 u krv:L Minernln oli u plall:rni 0 bav~j 8J.ju i dnrJ. funkcij od tiv tnog maeenla~ Plazrna do bi va rmneralne soli iz. Mane ,!:ito j uncsimo LI organizam..

STO S ,CRVE" A KR'VN,A, ZR '~C ?

Crvena krvn 21TN!a (kola S: jQ.~ nazi vai II entrociti) ~ju knrl ervanu boju .. [Ih tma takn mno 0 u m;rj ~ oko 25 milijardi - da krv iz; 1 sasvirn crvena. Ovi siC~n1. olrrugli 1 s tJO~ @nt diskovi .sv1 . todobr:UJ kn.d Kro:2: M ' ti)elo ] uuijek se n_aJ~e l1 khnim sudovim _.

Go'LOlt'O j nemogu.ce Z8fl1is~iti taka olem broj. ali 'lD ce '\'am maid! pomoii dB s(\r01; p~= S fJ!Vl1 0 tamu. Svil1ko krvno zrnc i 0 S1JCuSJlO da se mo'ie vj,djeti sarno pod mikroskopom" Kad biste cd tib mikrnstcpski .malilJ zm.a:ea mogh natinitiniz.t on bi ce "ri pu a, obl1imio Zemljinu kug 1 u f 1\'1 eOu 'In ~ prilik.nm p leda krvi n prebr ja\ aju se crvelli'la ,krvna zmca u: cij,elom tile]JU, vee sarno u joo.nom prnstornGm mllimetru krvi~

Iako su l .s~ \'1'10 .male.t One zaj J\(!' ,Im.aju golemu po'\ ~inu Na pnmj'ec kad biste ib uilWli u ~gl nje ova uklELpna plvri"in..8 iznosila bi .. 50C tetvornlli met.ara. S 0 b2irom a se u gya.kfl.m :enut ]edna t tvrtina kn.ti nMazi u pI ~ima, _. vn;in od I I 1 (] (;I rfe votrWt rnremra crveni h kn..~h Zl'11a.ca:j staln izloz a zra ku.

:Ka.d u k~~oJ srZi ~·,ff.IO krvno zmc p Ifi"Q~t_ i dobij oblik zrele krvne stam~"' ono gubi Sl'Oje jed.rQ i 53 i S\ 'ViSe emog/obina. HeLl10- glob"'_ je cr~nern pi t ill boia. G adtii :k-Ijezo IUl kombinac.lji s bJelanee\thno'm.

Kad krv proJaAi ' Z pluCa,. kiaik se vE21Jje S

hern ]0 binom e 0 krvn zrnca, Cl"\~eno krvno ~m.ef! JlOSl ki~,iik kroz art@fl ~ e i kapilsre S\1.m st nicama tiJ ela, U gij 'Ltrd diokS],d tz staru oa

ii,~la odlazi kID!. vene u pluea na is j nacin kombiniran uglavnom 5 hemo ' obinom.

Oda e po'tjecu ova krvna LITl~a? O~,' ~, ,.tvomicati U ojO] se stv31'a taka olema ko iClna z:rnaca - ~tana sri - mora i.m.ati nevjer:olatnu spoSQbllUSt 'pl'Diwodnje - a narn~iro kad s uzm U obttir da . prije i i kasni je S1;~O od o\'ith ZJ"Il.GI.ca raspada i zrunj njuje nO'l",rim!' JeT c:t\@Il;g kr.'vna zmca. bv sarno oko tetirt mjeseea, iii onda se r-8:sp\3.dBjU~ v "mDm u sl~eni~

LJudska It Slana sri se pn.lagotl3JlTa nje· Qvi;m pntrebama za kisikom. :r-a velikim \~a ana pmi2;:\'odl \1Se' en enih kA"Dih zrn:aCB, a rul rnaUm isinama nwl1je. [ .. judi k ji tiv rrn pla,~ 1]jnskim vrhoVlllla magu i.tna ti go ovo d \'O'StruJko vecl broj cl"Ve.fiih knnih zmaca ne [) ljudi koji ;ti~ na obali mora!

Broj ~ v ~ iCina crvIDrih kn.rni.b unaca i· og h vog bica OoVlSe 0 rtje-gO\Toj t~bi:7,;B kisikom. Crvi nemaju k.rv.nih zrnaC8~ Hladnokrvne ZiVOiinje - ,"cdU2 __ ci - bnaju veJika i pels 1i'1lO mnpgobrojna ~a: zrnca U !HtOj()j krviale. toploknTle Zlvotinje" Koje zive u lan~jOgkjm

,U1lcjima imaju n~j\eei broj crvenih knrnih .anaca_.

KAKVU 'ULOGU IIVIAJU BlJELA KRVN'AZRNCA?

EijeJlh kn.mil::t z,m aca ima u krvi al.Ovo gO [) pula l'll.aDje nego crverrih.

r\1ala !iU CN na Lmca da1eko brnjnjjB u krvi ij daju joj sVcolju boju. M bijela kr'\ma nnca imaju maca.j n u. wo Bij@la k:r.vna znlca j oS se n azi\laj u 1t!tJ.kocJ.li

Najbrojmjilenkoo, . SU gronulocrti TestmUce

3_

prel kr.v i wue lZ rue na onom mjestu na

-'orne su s sakMpil~ klice ill j j po"nij ed.enu tkivo. Neke od njjih~ koje naz}ValnQ neut.rofili. uv]ac~ 'IJ ,selle bakLerije i uni5'tBvaju 1 "' cuk i i stvaraju vari kaje prn' v~jajv 1 10m k!a,,~j1J

m.n.1.: 0 tk.hro i stvaraju oj.

D ru 'a bije1,a krvna zm.ca se' liOVlJ liJnfJ itt.

Nllho\" bro] Be eesto poveeava ad SEI' U. 'j ]rl me '\flijem.e odrza va neka in ,ekci)a. 0 na su sasta vni tUliJ j' lesnog mehanizrha. 1.&1\.o da j ~

njiho a wage, kao sto vtdite t vet) \;<aZna.

TreCa vrsta bl] elib krvnih zenaea su monoci , 'r "]: stanice, 7..a}etinO s drugtm stanicama u tkivi-

rna, 'irnaju sposobnos a prihvadaiu dij 'o\t"@ mrve vari. One takoder m01JLl ok:ru£ti neku tvar, kao sro je P" asma i spri] ~i ti j da d . u dodir sa zru--avim 'S tarueama tki"a.

Prernda su b'J!jela krvna zrnca take potrebna organivnut 1 pak nij dobro karl ih tma pl" vise.

Z~STO SE KRV' ZGRUSAVA,?

AfI ada z-dra \l a osoba rno:.! izgubi i i cLa vu recinu uknpne koll ern@ svoje RT\t1, ali ee, unatoC lomlJf preB'ljeti. Ni prekidno kr\ arenje iIft gu.bilak krvt kad smo belesni mole bi - vrlo OpBSH(J"

P rlm'oda nas j. Z3b 1 tila ad 0 . 'O.P~t.i, IDle sic je krlL" obdarila sposob~u da se z.gruS'a va, Ali. ako bi zgrusa \ anj e nastal C U samom sus tavu k.nJoto.ka1 to b mo 10 bitj iste toliko opasnQ, Kad

knl uljje u ~1() Iatku iIi podmazanu staklenu posudu, una SE' n~ zgruSati! :\ko u krv urenite

alrleni S 'pic~, n se ope . - z~ati. AJj,

kad b1ste uzeli drv.eni ~tap'it, pqcelo bi zgrusevanJe". Prema tornu, iz )eda da je pctrebna neravna pov~ina iH po,.; r -a krvn.ih su.do\"a d bl zapoCeo proces z~vanja ktvi.

TO TRANSFUZIJA KRVl?

PCJtreba :tal d . .a \ anj em kn'i! ja \ Ija S-e iz nmogo r-azjoga: aka je n etko ranj n ill e5ko po'\rr1jedenj

kad ~nijE . opamost smrrl uW]ed. W1ul3rnje

f renj.a., 7...at:inl .aka Je ,P ,. rebno izvrliti operaCip1 a halesni:k j ejele:m,U] is~]j itd. Ponekad J{b neophodnn d.a izgubljena kn.~ hlmo bud nad knadena ill da Sf blagu\TeID.etao pojafa otpGrnost. Ponekad pola ]itre ili litaIF' mi date u ,~enu spa5a\ra ;h'vo "

Id js 10 wan uziji knri nije OO\a. Jot 165~-

odine lalijanski lijeeriik FranC-e5'Co Fhli poku.sao je {} ba viti ansfU2i ju krvi j e i'i:votinje na drugu~ Kasnije i bilo pokuSaj3 iransfuzije 1,;1 votinjske km_~q ]judima~ ali be:ru.spj~'110~

ana5 j pozna 1:.0 da Zi V"otmj ~ jedne \21'51Je' fiE!

'ajprije s€ U krvi poja"\""lju~,e vrlc [in] konei jedne - rum koj a se zove if bri». Ti 52 koncl pruiaju u svim pmYcima i s"'tyaraju [ednu \I"I'S u mfl!Z.e, om bvataju sva krvna zrnca, bas kao stn se u paukovu rnrezu hvataiu i.IlsektL Na to s mjestu krv prestaje la-eta~i i p tvara se u neku \!'I."5 tu jezer'c.a s us' jaltm krvnim smcima.

FlblinsJti konc! su evrsti 1. vrlo elasticni te ,dr£e' krvna ZDIc:a spojena u ugndamk. U gnISak kn-ri Je cepl koji prnoda stvara da hi n3S ~ ila I d gubitka kr\~. Vrijem~ zgrusav anja krvi nijP. is to ked svih lj'Lidi. Irna judi crj a se krv "Zgnt= sava veoma sp.oro Ui is utlpC' ne Z~lla.. Ovo se obulj enje a2iv8 nen1f!1iillja.

prihva6aju krv Zl\.rotinje n,~ d.nJge \'I':ste. Ona u slJ'l;tiDi dje1MJe kao otto\ I u\rijek uzrakuj smrL Tek 1 ij ewrn ·prvo svj eukog ra ta 'postign at 1 e v riki n~pred:suk u oblasti ,davan)a krv.i, Tada se veoc z.nalo da se kr\r. I1,ekih. Ijudi ne mo z OpUl1 ti dQl'a ] dnJgim Jju· " To j~ dovelo do f"a2'\TfStavanja kn;r.1. u fetin osncn.'1le kn.'1l.e ~ koje 51:." odrduju labORt rijskim IJ1etooama.

Kr\ ' 8.\""80e-a mora odgo~ .. ara1:i krvi pri:maoC'a~ p'a j@ zoog m a nwphodrno p re"thodno ·'hrrditj krvnu gru.pu i j,edn~ g i drugo ". bbltdeama p.ostoie lZ\' !,krvne bankel(!J kojima'S krv CUVB na n j s.koj temperatur.:il 8 d~.~ Sf!' kad se MJ kaze p.o ::reba.

KAKQ SE ODREDU,JU , ..

GRUPE?

S\i. ljudl nero~ju istu krv. To le tek 'ne'dQVJlO o1kriveno, a 5ve do tada Se k:rv 11 hitnim slu-

'aj virna, daval neposred om tTan~fwtijom

bez obma na 't.a~vane ,1~T',I'n.e' gnJ . ZOOg oga j e p 1 nvi ru bolesn~ ka bil 0 jos gore a IIillIlOgit sU i t.unrl i.

Ist:raZivanja nOvl]eg dat1111'13 pokazaJa s,u da p s j e mzlicite ~'n grupe ZiI odredi aDje krvrdb grup.ii1l potrebna SU Cl."'Vena krv'na zmca da~a~a i 'serum primaoca k:.r\"~L S _ j j edan. dio krvne pla2.me. S to se dogada kad se pomij eSa kn' nliJ-iC1'\m gropa? AklQ ' jednQ kap krvi koja

_!LO'?

"-TO

KR

.

an - pum n

o

-!~o·

p

ane naj

jl ni] urgan tara Lles

b

'i2,

.~ .

aranje hem

"U .

B

EZI?

com dlj. 1 u sva bu br ga krvni kapi-

pe je U obUk _ tala klubeta 1<0· e j

[. om opnom. - 'io akorn bubr gu

500 I 0 ovih , ' koj a 5

levC't:8, makracu lz

cj lti~a se 1L.-m!Ii"""""'''~ \Tae

bubrezi osi zadrzava-

-CIa.

·0 znoji ill

.

• I

D

KAKO D :EMO'?'

2:0":.

miat

: lucn

"0 nalik ]

1J2"\'l. Sas vI} M

on pt ian a citav niz ci.jelJ1 U

ZO\"'1J difm putePi. Oni poCmjlJl no-

kojib s\

,Sll vcioo, _AllJILiI

j uriea tsp j nih

" Kroz dusnice

d udahnem ima ~. ldsika n

'TO SE

TO S 0

s produaect n s pljin .

" zra kom, Co 'r trna osam ill

evakvih maUl supljina I] eels i

i su u n"o"\rilicnim leestirna,

raruju 11 rniem dijelu i n

, .rup [ine.

dnja, D.....,· ......... II.'.'Y" spavam .

o

LUCI L·· Z~

niranj gJ'a a. normalno isnuni ni zrako ! do hi tub '8 bU,s Sto la ~ - .

Upala SID moie nastupi i

lli ill neke dru

"ja-

1"

3.

"",""",r""""""""cij d-

'0 u nosu da 1

I c· j :oj . oD1a~ilo

s,

lj

.,

UZl.

AJE

KR

?

.

om SU pn'a n i usta,

aj\~eci zove se n zdri) lu

par

STO

TO AS

A?

una preka

ookon

J astm ] da

va

TO

hna viSe vrsta prasine I cvjetnn praha kOJl izazivraju .

uslijed al

'R LJ ?

a

.. 0 JE TUBE KULOZ ?

l'kuloza. Ill kraeene koju iz . a. ba il ub ialos:\, u svirn di] ovirna svij

- d ·ja j

· u

pu em oj, (ani .najpn) LmZivaju pale. i p opa

? m . .l\

1%-

ra koia 5 TO

cija iii

do i 1 organe i na ta 3

ko ·a elji tu berkul oz pa oj' P i u dru

1

obliku.,

,- . 0 . 0 valja

.... ~

]~ na

l flu 00-

?

:TO SU

su kalori] I kakva j

. valja poee-

TO IE

vatko .. ,odi raeuna 0 svojojl . .' " roj muskar-aca i z

oze se rea. D n

'lJ

PR-

,OR

evisi 0 radu ., £IS kilo

'0 TKIVO,.

{1 j

pir.

rali - Takvih osarnnaes . KaIc~j i triu i zubi

1.1 li1Cni _ ti

ake potrebni za rad i

? ije.O amzrn •

~ tini aa kontrol~u IllJJU-

ffiku kollclin

ba Ili •

odIrZavaj-u $, a:

ZB',G CEGA 0-

Gla n a . mada \.

d - .:.sera :s

s

ot -', hra

na WI! naein Iz . ne zna~ samo u aliti , obrim jel 0 D:l. " braD

CAMO G

OBjeea _ 0 dana, - j u

oiesni ill' ju rucicu ,one IDsjeea]u" d pI da im] i ludac prazan,

:z za

.TO S

otkrilJeni. . je

su iednos 0

'itamin ..4

znatiji

Z vitamln

kr\ s ar.aj u

oko I~U, a lak

smani ena j e i otlt"U"fo~i"'II"i.""'S: cijelo

P kalU rna naro 'to

rednal"

..

Zl

jed

KOLIKO pur

iz i·a imtetfu Z1Jlb I

stvaraju K hsk

RASTU ZUBn

Ii b - dij _! k.onj ill· I'lJ

" ,jim Je zub usa, - . u viii 'I i krun- ~ dio mo e dj,eti U ustima ..

Zub.- se j pr I 0 • SO· l cd

'ij ({om . i

s

. mi - enja robe

j __ ... ,_ ......

(

'emu _ p sredne zl" i ezda iZlu plju\"8ck !

o OS

us

ovtst 0 vrste. it

j ~aZan sudinnik u n aj u

a.rem polovica ono a s.1.o sma amo

n j1e mitis! Tro j s 1 tj cal

,.

~UL.II-- Or kavu, C )J 'vmu~ jab. I .1 -.m i

a. primJer I kad. plij emo kavu ,n ajp-rij e

1 • 0 • ti tc plin zatim gtJrewu koj

~~.;II"bUe i p· ... ~lIU.·1

o , ka ~PI'!Or

o i n stvamo demo,

rukU u moz. .ve, Eva do~:

,sarno da neee .......

zauzimaju veoma

lu n 1.-

prililtom d:isanj

Joliko

primjer C'\ OJ I

o

z os i tim a. usmjer; 0 p

odrucju Yl mi 0

Da bi n :t rnizis lJO. mora - i -'

j t u pe u ill narn ga mer

o prema

pa:r~j i VrOI~ mje i 12k

j u nos u, izazi va Zi vcanu s do moz a, d] prepoznaj -- 01

&0 SE P-O'AVLJA

Da bi bI j p- trpj .,

u ustlma p m da

prj _ _ alazi u knIm .,

KAKO

CRIJE, A?

mi" 'ju·

....... '.' ....... _ crij

ana 01

svaritt, 'razgradu .... oj u nj emu Zlve. _ b je d-j 0 , de i.z

Je ako 1 5

alna j tr

e Vi lika z, plIrrizvodi

je 0 v'lj pI'l bavu,

1

tvarl na p

j e $ t\"aranj ,dijeli vel" vljeno] - amI) 'e3\" -

K, ZI

dij lu lub - lim odri

s Z'CI?

tvrta ,,; I,

omku ill ' ..... ~ ..... ~"'"

] hladtto

e It; 2J

ZBQ

o

SUSTA

neku em u, Kad se krof~in('j .. a kroz predn]e korijen o-mnzdins i vloa ....

a vnljnirn

j I hi

OL

O· ODE

lZ \ ode bJ hi am pOUi ban

mao r tl s p D-

Na raz icite vrste podraxaja 0 nv amo

brzi N av

tu e n n svje na jaeu

n go na slabiju, a rJii~l crvenu b :2

TO R F EKS?

cima i izaziv a~ kroz is: od se Ijudslti ti vesm

j1 S '01 in 11'a

~'I!;;J_fI!;!;-~- ¥n~ radnje I

JE O·D

mo· a

, pro dij

spri] _. w

OZ:g&. Krvni ~----t moz

ruje t a ·i. Aka .

.'IJliI

IJE O?

01 i $V'oj 'J,,0::10 ,...,."","li'''''

~ri'II"W'-L'Io smDijeb' . rnEliku-

'j JU

j

n

Z OG

dnib razlo koja

iD'II'f~u"d

O?

tu SUZ gao Kad , ijezd'

, __ ;SEMO?

ITINKTI

.... """', "',' ."", -ull n--

Cak ni 1

- --- - ,

- .. _------

- --

N 3. primjer.. pica koja gradi gnij ezdo priku = plja gran: - ice, travu, vlakna ili paprat, Ona ih

'lorn sla2e na gtanu ill 'stijel1u take de gnijezdo ]JTI.a odreden u vidmu i stabiln s i bude nalik

gnij enUma. ostali h ptiea iste \-"TS, • J edini n scm

na koji se mo~e objasmt~takvo ponaSanje [e mSlinkt.

Instinktivna radnja se u\r'ijek ob.9vljs zato ito

STO JE KVOCDENT .

Umni . tijelesm, razvo] obieno odgoViuaj u j edan drugorn - Oba se ?'.:lIUS '8vljaju U Ttihcitim godinama Zll'otar sto ovisi 0 licnosti. Na primjer neki rnladie maze 5a ~naest godina biti ,150 _ !""o (!eT:L tmetara '1 ucpc.e vts ne rasti I do'k; njegcv b ["3 t mn ze dost i c i vis in III '00 ] 8 5 ~e:n tim eta ra,

Umni razvo] veein Ijudi se zaustil\ Ij tl~dje Izmedu 13_ i 20. godine iivo1la.

Aka S\'U djl u roderr'U is '0 dana. n p:riJni r 10. Iistopada prije deset ' odina, pogJeda e sada, cna ce" se razkikovs ti po s voji!ll~ t ~ ~~~oj razvijenostt, N eka ce i ti vrsoka, a iska as ta, 0IJ\li. ana 6e se t~ razlikova 1 "Ii u po led'Ll Ulllf.L.O_g razvnja. '. eke ICe bib intehgentna j sposobns d 'a:"ko u nov" stvari, n prosjecna. a n ka vrlo spora u uce-n ~ u. Ova ra alika t1 umno] rezvi] nasti moie se srnatrati razlikom u urnnoj zrelostl,

Kao sto m nzerno urn] en ti neeiiu visJJ11Lt. . ,0

mozemo tzrn j . i i neeij u umn u rnz-vij.en sv, z;a, tu svrhu izI-act~r.la je 3~nja 'lestO\I'lI_ El~O kako Sl!! W Tadi: pJ\!I"o U \'WtmO kcrj~ pro bl,eme mogu rijesiLi dj,e.ta a2licite dobi. SestO oo-i!nja djeca mogu rijeSi ~ aeke 'prohlemli!J OODlngodimJa dntge, itd-

postajii n~lti ptirodnj p tis ncaj u samom bi cu (kao 810 je lad ~ s trah :2~ a za parenjern), VjuBja tne j e ds ] uceIij n elti.h ZJ ij ezda u ti.j el 'U! nagoni pttee ill Zivo . j dB. iO b a t;1j aj razUci radnj koje nazivamo ins inkITvnim_ Potraga za hranom. parenje, rna l' bn 'Za porod ili ok~·., seoha i .z:inulti san svakako su ~ vezi s rad m .ilije2:da.

Pretpes avimo da djeci razliCl dobi 'ademo 1~1 za za sesto ~njakE"_llita J!!; djeea, stara ectiri ill p t godln a ~ takoder mogu ri j esi 1. i _ S druge strane, ima desetegodisnjaka i dvanaesto:g i.~njak3 ~ 'koJ j t@.S· pretdakr Etc sad

imamo nafin za rnjerenje inteligencije. Ako ses ogodclnjak more lije ill test same primijeTl_ten oo'loi od sest adina, en Ie pmsj@ina inteli-

en tan - Aka eetvere m:snja_k - Ii peteg ~jak rnogu ri]eSiti ovaj test, oni S\iIJ na prosjeeno mteliAen' ni. Ukol.ikQ dese " njak ne maze rijeslti t nam~j nj d hi od §es ~orlin.a. On joe zaostae.

S:]ova. QI s u skraeeniea za ,!k\~ocij em tntelig ... cije": to je nacin za matematieke izracunavanje rezu 1 ta ta evih tes tova. Na prim~er. j - 0 ~estog,odL~je dijete s umnom Zl'eLo~eu koja 00- g '11,;m~ umnoj zJi los ti djet La od ~ god.m a ~ ima I 1 I] 0 - - rnna zresost se dij i s dinama s taro til a zatim s pomnoei sa atotaau. Aka p@tog~nj @ dijete una umnu dob za sest godina, njegot~ QI iznosi 12 a (~ t podijel\j&mo s t~ puta 100). Kvo{"i)@nt inteli encije izm . u 90 i lOO oznae-8vil prosjeenu inleligenciju! a. ,iznad 11 n s sma tra na tprosjeenom in 1Jili enci] om_

Tu i am,o u SklOli uj emo I) n,iUtomu koga Ij udi smatr,aju cni}e~ ilj ~.ita.mo u novmama bko je netko ucinio nesto iz1.lU'tno da:s 0 nj@mu pkac, 0 eniju.. I kOllaCDO. U Fav.ij esti sma Delli 0 ffinogtm s_lavnim lJ udima k6j~ 5.matramo gem~llTla,

Sto je zaprn vo J!enij i () emu D,visi gem j alnos: r? lzraz ,,.geni j'. se u potr:eb lj a va 7..& nekoga

ko 'lma U\·a; 0 v \1. u inti encij u.

n a bi n tko prr3tao eni~, potrebn [} je da 5 vij e Saz.na za nj __ O\ra. d iela- [ utim, aIm ne'l .. ko maze bi ti genij a. da nikad trij e postigao HiSLe izuze:no i da nilmd mj pastao slav-an1 ali je 'Llj~ m" ktJoojent ipak jedJ'Wlk kvoctjen u inteli-

eflcije- slavno . gemia. hi 0 ta.koJ mogu j e da

djela. neprtm.a tih genij (I, nisu pmna la sa_mo za 110 ~t() msu hila shv-acena~ Inogi ciju .E[e.rujalnnS' daDa-iS priznaj rno umr Ii su u S1.F!nnast 'iiU~ "'] eruluci da nisu usp,jeli za to s· 0 ZB nj iho'Va 2:i vo

1 u cii n.lsU rp zwnj - i nj ibo, rad ,

G@'n:ijalnost I'll j lS 0 :sto . 1 alen L Tal@D' j eo narocit,a skionos't i sposobl'lost d3 se< neb pflS b- 13.& vnta p-asla obavlja. izv8m-OOnn doom. To 10 birno 2.1llJCi da '. Ii sp sobn.o.s za 1IT1o brm uCenje nell: \.1~:in , 'N'a primjer . .n ml,)Z' bi~j lalentiran 7...a Sl,';r.anje na ~o\iru. ~ klizal1jena l u ~I' za slikanje.

A]j, g~lJa1nost je \d5 n tal n. Genij

[) bimo daje eovje&mshll'll De.sLO ~Q ono n€.: hi imaJ cia ruje bi.lo njega~

Nitko ni] u s1.nju objasniti sposobaost moz-

a. da pamti i kol':is i s1.:efena znanja -] iskustva, pl'1!mda prilicn.o ma eme D raanim vrstama pamcenja i metodarna k'oji nam poma.zu da

PaIn~o. '

1:fJ€M:onj &J_ ill pamcenje, je sposobn s t da S za dr:ti u sj - . "anju one s10 smo na uCili iii dozh;elt, Sve -sto S ootiv.i. ostavlja rag u. mozgu. Ta]

vas ueit j upita 5j ate li S 0 i~emll 5: govcrile na satu i2: fig predmeta p' tbodnog'edna, bit i;: • vam 'tete sjetiti se 0 bra . van teme n~o cia j speme rue t u i upitao vas je l.i 0 njoJ vee bilo

ovora,

TteCi nafin pameenja je pernoeu s ika, Na prim] r, n tko lakse pmnti doga· je'iz pr; thodne godin zshva~]'Ujuti stvorennj me] predmeta

[ ag po5 tupno bIn]edi ukoliko a J1i p mkn

neko '5 Hfno ili p flotrljeno OOrtlStvo ~ ill ako ga santi no 0 bn ovi mo.

Pas o}i rn kolik,Q nacrn.a p m j a - J edan [ljlli re sj rea'Ell . leu vas neko~iko dana pO'Slije nek-e zaba,\Je UP] aju z-a inlen.a soba keja su biJa nM~a, p()k~t oe Soe prisje't'iti ojili.avih imena i liea. A.ko \~as netko upita je b Saia bl,o na 'oj z,a ba. 'Vtr morie ,tam s e dogoditi da. goa prepozne fiLl imenu .kao asoou koja i zaista bila na. 2:abavi.

Zapr .vo~ e1:e ~ sje.titi n. pre~a-i .... t\ko

ko~ i j e vidio ill zah. \ a1j U] uei \ 'lZUemo) pred.stavl. To nazi\"amo \rizuelno prune nje. ednako taka n ko l R-. p8 n1" l pj m u koj u je pToCita:o. TtO na:ci\iarl1o audi jvrum pamcenjem.

Osim . aga., ITIOgu6e j e pam "6 i pomoeu asoci,lacija, Kad n to dOZl\'Jjav,ate, obitno liZ to dozh lj.ava e jot n~'to iL to istodobno. ill ne sred,no prije OOf'105DO po-stiie pn'og doiivl]aja~ Takva ,s lskmt\!a POV€:2.lJ.)U ill asoeil"ajuj 1 kad pam tit · iH p_ PQ~ajet j,ed8111 takav dDZivljaj. obil:nCD fd s sj- Ott i a,nag ~ ga je pr ~njJ D.

,A ZABOBAVLJAA{O?

Nij etlan covjek rliJe svjes an kaliklo [la~ ti!

Z-at ~ri e o~i i . ~j ~E ,s;j Uti s\"ega :M.o, sle \'idj.eh - svih ljudi. sv-h KuCQ, svm ulic:a, lJih stvari "oje ste ikad vidjeli i svib'rijeti i bra] va koj sf 1kad rlB"Ucil i lzgleda d a n.ema krRj a~

U n a:Sem mD~gu pos toji ce.ntar za p mCf'nje. ~dje Sll nUli] 001 jmo a. s.rnjeUen.i. u .. skladi= i!i;t .\ 1St ako u.redno kao VI dobroj knjiij,~i_ Ml ju . .Ji ne mama kako s zbh'a O\'U I!l"Udn s131lanja i srnjeitiurjillJ U regis~rt alit znademn d·a se to zbiva

="J,

oop

STO IJE BOL?

nih prij

oj podrazaj fJ

na koZi koja ~ ovaraju n a

b Is p znata u ka

o

1 cijl j

.............. M ... , ' C,' () 0 ill

· iCuSnom

uop

k mac eu me

jedna ,1,.;,-" ~a za bol, a. n:liliJUfI~!

o po5 oj"

ih ima ~_JO 3

TO PO TOJE LIE', A,

m s.a

"!J'IWII.~..u..LID U l.s' "1 t dis smo se , s nmna

'0"

, "

'0-

, ,

01'

1

SInO umomi, srno j.eli prij o b ifno DO.,Kn,li"]]

sa

nekoUko

ZASTO

na

C Job 1 d.). iH S ... .L""".:::r .......... .L hasna i z.elj rona

o· posve

-,

L o

,

R

,A

. ~ KVA JE . RAflA. OKA?

ti siCu:rn_' mi._,' Ii' r

oz

PO.

[ -

i

ali virum" zahvarujuc· m ima 10 va U WICgu

~ proWe kroz ZJ' ien aka

~-""""'·-::..1lf - lik - p 0

o sto mG-z k ~! • dill. nzlikuj

::\'0 na znjatl. Nd

U s

'ZI'O 'AL ," O'?

i mate nije taka,

~TO JE OPTIC

I oj

za primanie LO ........ <I:.IN.IIj,J....._, dolazi, 0

o 'l!I

"!i

..

tw,J--

- p

- osr ~eni dio ave kucm i razma-

a t n oko 1m.

cia pri s a. ju

ISPRA

o

til -

JE D ~TO

0.,

..

o I P a Yell l.ZV

dabi

anjsko uho oj i od

wanjsko sl15DO _ kanala. Kad z U olj . om dalie pu ll3u

e zvuk

" pol

nom. U !Q'.I· ... ·L .. ..._

taj ceo' _ .... "' .. r<M. .... '1!,

tezu ~ h d

valovi,

JE

'"

OC ?

. TG S ZBIV

------ - l

I - - - - -- - -- -

e1ie eke zraka off .A.k u 00 pu u

1I::; ......... -I.iII.II.~ 3! dol do

i porasta ldja a: ublj i muSki, ruo

ZASTO

CA'I

vrsta rneea nja - p 0 bnes - lZ,Sovaranja

1

...

z

ZE

..

JE NAZEB?

GRO

dru

s

. '"

]U

dJ

o ~3JJl

dj - ovanj

. ce U organizmu

n mama

kJic nap dnu

·._._ .. \

~ - _.

nasem Or! anizm.u ole iIi

d

.lI'io.CLi!:;.r da n

° anlostailino. P

. kOli

U ili na

Go

·TO JE

se zovu iIi"II_.~,",rr ...

malaniu i zi v otirijskih

lisa- 00'1 p

DCA A?

s ,_-

BOG

T ZA

Za uMlJaei n kad

virus. B lest

sluzokeei n Q kati

p

j

STO -

AlI?

/ ..

1-

/'

.r

"-

I "

~~&CII. ta bana i drug r P'@rU1a.

vij la. pn-J praeen j

iel

OD D

/'

·. ·.KA ROZNICA?

·i u je fi om naeinu : ormalan 'Z1 V 1.

QjlIIJIZ_(:JIm. M_

- reurnatske ba

D'

IZ ?

Z .AS LI S

JE BJESNILO?

10

trn to

razmno . i 1 vakc dana

. se lave

-

, .

TO

P'OI

, ji u a·'I..I...I..Io:Ou,J'i d.i

o 0

z

L STO JE SJE

'?

.

-edan naflna na k ji biljk.a roizvodi

drugu bll}kU 6\·O]P 'VT'S ei porn US] rnena. Rae

!ito p ;ee 1 jaja da bi. na 5~ij t do . j

rn.ladW1~BI take bIt] ka vara sj me da bl i:z nj a nikla druza Iljka sl· cna njoj,

Cvije neke b J ke se mot a 0 p oditi a hI sj e tz nje a porasto. Kad sj potpuno lzrastc ih sazrije, mora miro~ i_ Razdoblje mU"(J\ nja je razhcite kDd razliettih , . ta sjemena, [.no .0- broj no SJ~Dj E! u bi raz' ilo u hHjku kad lij ekorn zj e f1e hi mir: valo.

Da bi s razvijalo, sie enu je potrebna via' 3..

kisik - oplin a. Ak e sj erne u eno r.o.ku

ne ne razvij t I ana ugine, d s s] - me

osta v1j a Z'CI asnij U upora bu, no me ra S fa ti

euho i bi _ _ odredenni temp ra t 1.

Sjenenje se razlikuj po obliku, veiJtlni, iz-

Ie:! U 1 boji. 9jem r:azliC1ti,h biliaka se stvara fia razhti n3cme_ Postoji, na prrmj , s:i~me ko} u S1;;Tom sN"diS U 0$] sicwsrlu l10VU birku. Oko nje j e nagom.ilana. n a o]om ce se mlada bl-lj ka

bran] ] do k ne pust.i karijen I liSe i sama e poene seW stvarati manu

Kad j sj me oplooehD. pa je mira" 0 j konaeno prirnil 0 d va] Il 0 vla ge ki.si.ka i t.oplinP, PQCInje se raz 1jatl To se zove .~ . _janjeh Do kll]anj a 0 bicTlo dclazi kad v la a dospi]e do sjernena. Kad sjerne upiie vodu 0110 nabubri,

ad nastanu kemijske promjen staniee sj mena pocnu iznoviBJ ri \,1 . -. i sicusna mlada biljka 1J siem . u p inj rasti Vecr die sjernens odlazi u biljku kola raste. Sjemeni pokriv C 0 padrl • i n:J Ja lnl]ka postaje sue vec-a~ dok najzad flo sazri ~ ne po en e sama prnizvod sj erne,

Sjem rnoze bi ti veliko ill malo. Sj,e.-m,e begoni = J je talto malo da izglroa popu pruine. KOKOSO\ orasi :sj e kOJ e moze teZl ~ i do .2 0 kilo rna. Neke biljke imaju same po desetak 5J m nkr, dok ili dru e, aa prim] r jB\·OT, ima)'U ~ tisu e.

S jeme j e UQ b fen na razn - nacine kako bi lakSe moglo rasprosti ti. Sjern cil'ka se prikaci na krzne zi votinje 1 taka prelazi \ elike udal] enostl, S) me' oje Sf: aali] pl za bla () os aJe na §apama z1\!O'bnja. S]em~ u u rnzn e i lj di] ZHJ(hu-ue~- eko sjeme ima ~ krila i \'] etar ga o pu!e. dru 0 pa phva na vodj. d~k tr~ biljka.-TOOitelj ,lzba~j .. 80 iz' plio

OSMOZ

Kako bilj ke u lace· v U]2 zem] j e U S'Vdl] e ko. jente? ko Zivotirr,ia upija probavljenu hT'3- nu iz. mj~ a U I'D sudo" ? U kon]enu bil_laka ] u: ridovmla zivotLnj kill crijeva emil ot orR. Proces kojim ·se to os tvaroj e ZQve 511;' ~~osmo:za II.

Kad !ita\ . c.h·a plina j an poted chou n s, a.

1 i n razrl,. 0] ile! an' Co ~ hn.o 10 mij ~ a1.l~

5tO \'itli 1 za Lekucinu Ta pnmJeT, liaIJ mastila C postupno M\l'1l lnjerno ooojiti ejelu caSu \00

Kod osmoz & ovo mije!afiJe vija ru

opnu ika 0 S Q S u tan.ki zidc \( i si ldhih ellaci ea

rije-nja biljaka.. Ta opna usporova proces mijes ja. a.l i ~ra ne zallSta"li/~j a. U proc:esu OSMQ2 U 'Zil\ih bie opne propustaiu nek·\ rtr'lT 8 d.ru,ge zalliHa't !J;1ju. 1) djehrnic: DVlS) CI gra . lopne a djelim1 0 sastavu van kOla dolazi u dodir s

Kad bis1 moraE izdvoii' i Jednu 131m. OSObln1.1 kojoj se biljlrre razhku u od. zhotInia ~lo biste izd -,'ojlli"' Z lenu b lU bilj ... - Nannq)0,

84

nj In_ Zna.nst\:enu'";~ drze ail ~ \'orene t an II procesu osmoz prolaze z prostore izmed.u molekula. kOjI saCinjavaju opr..u ill. 'lmemb.ranu I ~

Rastv~1 ni sa.stojCl :u dodim ~ merrlbranam oba~;ljaju na nju Qdredeni pr:iJ.iB.ak. zvani . ~mf.i ts ki pri - salt I. Ona. :s wuna. koj ima \f"j-se

rica ra3t\ ,0' n lHla '\ eel osrnotski pA'ti=

sa:, i S 0 ill pravae II) kome s€ .aj PTOCes Llgi:aVllom obavlja j Q ,blasti v~eg U obhllS manj e.g pI i tis ka.

AJl v be.tanje ide iz oba pravr::a, jer :s- S10

z, 1'1"1 ~j kroz osmcrt.5ku opnu., rn{)z i2 nj i ~_zaci. ~ tlaSml tl~elu na primjer. m brane kcvnm sudova s aJno propuS ::aju raz::n.@ S;aStojk@ u oba pra'Vca~ . -3 taj n em probavlj,ena hY811a ul~zi u kn·o 0 . a s'llvimr u ljicni dioksid irlazl iz kP.1. kroz pl UC3.

OROF~?

ima 1 nekih izuzetaka 1 ab OsDo\ Do .s 0]5t'- 0 b l]j aka )e nj,eaO\i a 2.eLe:na bOla

O'i..',a zeT 'nEIl boja - klorofiJ - spada u najzna.-

"ajnije lI,m.na ctjelom vij' tu zato sto Qmo~cuju biljkama da tz zemlje i zraka uzimaju tvari. i de. prcdzvode hranu. Kad hiljke e bi ,fmile,

n~ bj bilo "~ Ijpdj. ~ tiv0n,nja. j~ se ~e bi bnale ClI11 hranittl c.-ak 1 one fivotin] kOJe e hrane m om ovlse 0 ~ tivotinjama kojes. hran biljkama. Z-apravo. sv&ks mirniea vodi POrl3e,..-

.. c od bilJalm!

Za I .. ie kIo ofil1 ta cudesna 2elen.a ali oja omogueuje bilj kama da lj u e 1 li VOtini~l ad najveteg zna~enja za nai livo'! Klorofil - e nalaz] u stan.ic..a rna ~ a ~esto 1L u stab I u iJ cvi' ecu,

Pnmoeu ]datum a fi \10 . - • va bilj e maze upi,j a = . energiju iz Suneeve Svjl tlosti i pr.eo brasa v i Dealt anske k ·jsk s8~tDlke u or 9nske ill

, zi'l,; 0 tn .. I. Taj pOOQ 2.0V., fo osin teza '.

R ij e;f nt inteza' dol g:rtkih ri] i I 0]

mac t svjetlus1. If i ~ P j . e"

Po.,~oje i biljke koj nemaju zel u boju ~ kJorofil Kako one Zive? Citava jeina skupina gIj l va nema kloroiil i e rnoze sebi S arati

I"8 u, Zoo toga se e h.t"ane na dru· ai:irl

Kad uzimaju hnmu od drugih btljaka ill zivo - nja, .zouu se l,paraziU< . Ako hranu 1JZimaju iz ist:ruljelib b ljnih 1 ~ivotmJskilJ. ostatakal 20 111 S l,sa _pro ri ti u

Collj ek ·m @ izd \~]iti klorofil iz b· taka 1

keristi ga' na razlicite natine. 0 rna!e da se

unis e edredene b e.rije

PLIJESAW

v) ro j atno ste pan ad oparili pH I an n a komarlicu kroha. Ako kTuh nek.olikn dana stoji a \'laino ) oplom mjestu, pokrije ga mt"-eZa

bij~ paucinastih konaea. I keji lmti su

u -, cnnm prahom..

Ako pngledate kroz m.ikroSkoPl vidjlet cete da ]e a rnreta naCinjena ffiflogobroillih d~ b zbojnih konacBt cjlh ima dvi j e \'T.S e. J edni su pokrj".,-eni cmim lopti~ama sa sporama, pomotu koiih Se plijesan rawmobva. Drugi SU kraB . ul ~ u kruh ~ p;l. shae 0 ko j n' ] Upl ]a}u h.hnu- To je~ zapmvo plijesa.n, Plijesan je YI'Sta

~lvica-

Pl"jesan !"laS e JIB vlablom, 0 10m 2l""dku~

namM [I tamo gdje· dost namirnlca. Jedne

se glji ~re brane b1illm biljnim i ; 'vo t Brim., druge su pa azitl .. tj. 21\' na zh'im bi ima.

ajeetee vn; plijesni S\J on koje naroo :z _ ve cma i z len _ pl~jesan, ,a im su dobUe PCJ boji uj ihovih spora p.')s o:s o.\.'e spore mUa7.e u ualcu pQSIf.~da oko mLS one br.t.O Itnapad:aJuii Luanu, voCe. p~ l'Bk i koin pf1edm.ete osta\'fljene n~ ·opliIn 1 vlaznim mjestima. i tattlo:s pocinju. f"al ·jali.

Zclena plijesan .. koja se nBlmIDoZa''a na \rruhu :love se Penicillium rjaucuaJ. NjO) veoma slicna. SarnO 5tO I a'S te na ze j]. j e PeTucillium 110 tum ,od nje se dohlva penic:ilin~

·aVl a

biljDih tijela e u 1aVDDm sa .. Bilj . _. su sa ,., rive zah\waljuj ci

OPRA"'

QZA?

- O'VTI'l ' 'I

o UTJ

eun

vanJ

To 1

:ue

STO SlEn vj etar ill· I...L .J.aoIIi::i.D. . u bilj karns. za C~· e ieo nprasi va je po

wj emr nalaa s , ne sam _ivad.ske'-

S , ~ it dru ti e.

a onrasrvan

rami "' istresa

nj iSu rra po-vj iz, k iea leti

r, eludov pmh zrak i ada na

01 r· jo]i oju stvara - al

nova rrr]

GE?

>0 ste k

L

znacajn za. j e m

S 0 uzrolruju I J

ml_l~ na mi la va fi, U ovorn \Ta.C9] u raj" ra I rl e 00] i, 1

biljak» ' ;,:' ro i ' S

bon.

o .. a J{ljh "" _-0 su ] avn . visn bilik.

T

EB

ins bfuljaka spj a hramf be-z fila. Ov bflik nisu z el n z .\ 11

E

rna -

d rij naj ju ruZi~as j

.

J

su on koj

pl

1'1 a

m

bna hrana, drvohmni? Iz

Vl se

ZAS·

Vanjs · 'io Ponekad j

DO

isto

aznlh vanj kih

di' a

ZaSto njenih ljr -e

n

s araJ)ja k moze 5E' nas vl

u odin u Na rlo : oj grani j ;!in, 0

o SE

d

dan

j

,

rastaili

·0 HAS-

palme, Lj

z U je SJ

na 1] U.

5 do 20

,0 0 0 a

030

JE

L,O?

n

.'ua~I.lI!..II.l- oza . ... __ ,_.

u dodir s

!!!_H:iII,~,;o;:- 1zravno erpu sok tz

din ld, U ljicni zrak d ma.~e ot

po era, 0 a se lanz ,starn ~'JU."""" na alicju .

KJ\KO KAKTU·CI ZIVE EZ VODE'

:z.aprav -vi." j

sunc vtm lSPuSUI vl

a s 1 J p1 me boje u vrsta, Oni z~v ~ iku i U lugnz

padn rn dij J

\Trl 1 SU. raallciti, Oil do divo\'sk

usa ray oas pra '

uzgaia de a j debar

u

JE1

Q ivrmo se uop

1 edamo. elm bilj ku i m vi~'eru . da, Z. pravo, (I ko pod evii tom pOdraZtmlB-

\ ;;I mo n .. t ] 0 0 j

n bUjci. lake m zemo pOW1J

N a pnmjer la 1(\ SV j bn [; rij 1.8 ~ koji

"{

j Kad

I B'

DA

UP

la,,, (I~lst [u krupnl Jist

zrn,

awn

bil"k -

p prsnule b' i

P ikvaril fbi P i b B nane s :pr". oze

is bntm nar'Omoo preml] nim b dovima.

LUBE C

D

rni 'V hm 1 u . ee ill. di j . A kad su on

ieliko omiljen danas, sto misH e ju Ii Ijudi

u\nj k uztvali u nrlJrna"? J I~] pr:ije rnnn

u a na.

Oinja j

I ]

u

z

CI '

U vam im fllj acto

, na komarcar

lJ 5 0 TIJ iho 'U zivotu .

·1

n

o Tim

z

TO

OGE?

- e ili nas svoitm ad gmizu s r n

o do eakl] cdornaee rnuh

glatkoj

II!

KAKO SE UHE LEGU?

muhe

zarazne kl'c muha uistin la, puna trwih

an.

to iea. -'uh ]

e a

pna na Ii .'

je pocetak

1

h alan rij. rn,

- uni' zimi i r Ij . . Tij

hladnih zlrnslti.b 'an n z Ita u

lamne dijelove zgrad a, traieeJ topn~e 1ru tQve~

Tada ili g s

~inju

I rClm,

Jne pr "0

SO JED

?

.

\'~ U Zj.\'O stari [II-d

1 .

bilari

. .

,J 1.1 S\'I' ]

· sastavni di pro a\' ,

. a..ti sam .

ADI

»>:>

- A

j i

ni ko

~ikuju

trig i DO ~1·.n Dvih koji

Po -elicmi nevidlJivi za

1

ok I.a i d.o 15

arktickim \t_~.IOl!."'.".!LIIiIO . Ii 11 a kopnu,

na ledima imaiu na 1 na ~ lti~a titnl pla -I:. 1justura ..

Dm

om dijelu i CVTS l.i pozna.t pod

tljicara stoma - vl-

a 'Ill t IllJ3 1 _ te-aska-

Vll mahom

razhka II b!'Q~.., a rnekusaea najptij e s

ial u ml ci

KOJO S·

~ij

za plD S

. i manje oznaee-

In

J

I S .avljeno f n - 10 no i mllski i i nsk::l

koj-a narn je

'n' , "ih

vo

oz

sd

- - ~------- \. ~ -_ --- ----- -- - - -

s ~ irnaj jl.l i Thovima - j

Us

KO

110

JE

'?

!

o

oj

z p

o

CA?

ZD

zans P iav na) zde

't.,: nal aze II fa zi

GD-

Q 0 ~ skazrikavei:

I~~ c' ja\rilj, U

m lije a ost . ala

.... ""'- .. ,,'<= da skakavci spada] u u

. S Iin I nlZfWll

.lI"ICZI>Jr....,.,vci tvaraju golem

C-dj

lema udo iea", boja_ -.

kukac \ U . b u

aehnidea, Za

...

u same

xorr SU p'U

m I iU M{)(!Varama1' u p

. -. p

paznat kao opasn

1

n d.ebLjin

flJ maZe

EOTRO

·U ·LI

. da

111-

Svuj

mlj

STO JE -

STIPA AC?

OT-

aci !l;: pavac je k&"-

ku

k itipaljki, koj ipa"l.laC" sl

\. r a

.' LI

ouz

.r C

samo L· 0 m.r "ii ~e isklj ci \; 0 u zaj Ica-

a. n.ego 1 sam naein or arnza ii [ zajedniQe

p tavlja ne: 10' tzvanredno i t'ud no. ·1ih(}'\;'e

zajedni brnjati ~

Ianov a. stoje 1 zaj

~lanc)"r. a. \"nJ3 pt bivah

S Q ina

1 .

d

va Pl v -

8TO

n -id

] 1

,POTOJE L

pine:

~17

na ana

. OG _-"

irnaju -

u

o

usenke ie b1lj ill smeoe militnetam.

n \<ierojatno brzo,

" ~ rilicar, To jveci

"l nj'U~ mladirn s

vih bhlj

ri \8t3jU .,~~ :i brinu

u

LI ZrZAK

e razne le, 11 avanju

uqajiti ill

ash i ju

- kukei napa"jel, biJj

Dca.

je broJ \~ ta koj. u _kupine~

Zi1ci su r.

1

u

'0·"

.' .

CUJU . 'I RmE1

d 11 L

do obale 0'

I~S

.

e n

lOvi::ani susta -" 1

\ rlo raM], _ 0"

1 '(1

bilJ nih dije] 0 '

- , - - - - . -- --- . _. - - - - - - -- - !. - .. -- -_. - --

KAKQ SU 'NEKE RmE DOBILE II\lE?

Da pM P ~ U zl\J vidi ,e ribu zlatni karti i

da za DjU trebate izabntti Ima, koje bis -e joj bn~

. djemuli,,! JVlo,~6e opwti kako njene ljuske

bHstaju na sun u i sjaj s p put zlata, pa· je nazval - J.z1atna rihal'1 E·to mno rib sui dobil irn pe n ekoj svoj<lj esobini iIi jzglleO. u,

Tako su na prirnjer Olornkog psa (ill ajkul'u, kakc se jos naziva) Grci nazvali Katckarios a Rimljani. Careharus ~, zfiaci ~c tri zubjjh. Zar varn morsko pra e. mje naljk na svlnju? Ono j,e Z . 0 a. uostalom, i dobilo ime. Hi it sabljartea dob il a j~ La line z.a 0 .51'0 joj gomja vill (",.._a zaista J'ci na sab "'U iH mae~ Riba poletuSa. ili Iastavrc .

azvana i take zato !t I) ~J . '" iznad povrsine

~e. Biba lis t plosna je opat lista ~ a oj ene ime, Solea" macl "Men Ta lib B. gao no nam j pcznato, neprestanee se nalazl u bllzini mOr'S.kog

dna .. Nazi'\. harin ot~oo ad anglosaksonsk!

njeCi. ~. koja mati ~.m.n StvOIU~ hartn se zaista uvij - kreeu u velikim ja tim a.

8to - z~jiVQ u ve?i s lososnm iU semgom'?

Svakako naein na ko)i ta ri ba preskace prepreke plivajuei uzvodno, . [ene latinsko nne' nSaImo ~ ~n~o ~,nba kOj8 s1w.Ceu~ orska riba igla tl~ co lien 2ivi u Jadramkom moru, a nazlv j. d hila 'PO tcme stu svojim uskim izduienim. ijelorn i vili arrra sa zubtma U oblikll duga ko kJjuna pods] 12C8. na i 1 u.

STO JEDU BIBE?

Ak idet u ribolo\ ~ vjemjalno 6 te dmah rec~ da ribe ~ u sve 1 svasta, tzuzev \'ru~ marnca! ,Dj a:c~ love ribu porneeu manje loptie lijesta stavlj M udicu, D,rugfu u bljavaju ~n;re. Pastrva ~e Iovi na muh . Nek.e ribe te

.za -. '.1 5am( ako.n.a udicu stavrte koma.dic tij~la drugih . a.

_ osteji ·suCu ra%lil-i·h vrsta 'riba, pa [e H aprosto cenloguce opisa . i naves Ii strJ sve rib jedu, Borba za opstariak u vodi je vtlo surova: za 0 su ribe nal.l~ile da is ne smite bi j neroette izbu'lj 1· L

. e e Tl b se hra ne lSkJ j uti l: 0 bil j nom h mil nom i ruposto nee poj esn n es to sto j e ii vott n ~ s kog p rij kla_ Veemu rib~jeg s\~jela" mooutim- erne

GDJE ZIVE

ostoji ,~ cd I 5,0 razli~itih vrsta mffi'Skih p sa. S 'te \lrs~ Zi VI? lJ sJ . ..anim. vooarna I osirn j rone jedin~ VTS e- U C fra] noj Ame£iei ii vi jedna "\rrsta slatk.ovodno morsko p$a i to u jet. ru Nikar.agva

ZapravQ. morski psi i ne zive na ]ednom rnjes u, jer..~ lutBjucl Zit pliienom prevalj~ju 510tine kil.ometa1"8. ~,[noga prim) e:r ('i di\io'VSkJh moTS kih pasa :ti've ugla vncm In a to 'l"flore;rn u mol'll .. pli sarno] povrimJ. Posto]e In U im i \l}I'Sle koj na~ juju v@i-.e oceanskf! dubine. M¥njj mnrs ki psi iixe 0 bleno tl blizin i oloala i mogu & pronaCi U svi.m 'oplim i umjerenim mo ..... ·.............., svil tao

Mn . vjeruju da su mOlrski P~,] vrIo opHn 'zlVO mje~ Ipak~ pnsloje n vrs e monkih p~!I lkoj 8u vrla opa£n~ pm oo\iekst, dok suo druge be.zoPaKIle. Tak.o :5~ primjericel one vrste mor= :skin pass ko'e prnt brodov za vrijeme plQ",d-

polpun D bf2opasn: , jer. c k2Uj U d ~m s S

122

~b1jivice. sto znaIM da s@ p~juju drugim rtbarna ili rnorskirn iivofuijama i kuketrna. ge ribe s nas a uju m ekanim tijeJ ima Ij ara ili . koljki.

I pored 1 o~ s-t() u Ii bU em carshru po toj j veliki broj nulictih \TS Mba. zajednicke su in1 I vij e osnovn odhk~. Sve ri be i:rnaju d uguJjas to ~ vretenss 0 tijelo, koje se prem ~ repu sve vise suZ~va! [er j 1.0 naibo~ji obHk aa brzo probijan] kroz V(XhL

Vetmi ri ba rep sl uii kao lzV'or sna c e za ~ tal'lj , it upravl)aju repom i peniama. Disu om QCu ~krga kroa koi· neprestanee prnlaai ~ -oda ~ pt et bodno unijeta kruz U~t3,

ORSIO PSI?

brnda baci hI'3 n~ ~ Tih 5 m orskm .. pZl.£a ne p1a~ m najmanje riba!

To se dnaSl] na n ce ruvovske \"'.f'Ste monkih pa.sa~ pod u ietom da ih nit:k:o ne n~ .. padne~ UZIT1lrr10 u primjer kita-ajkulu. Zivi u blizj.ni H ta do b nad! u Sredoz,emJju! TIltom oceallU j Karipskcm mo·ru sve do Froride. Ta] di '!.J'Qvski morski p m.oie bID du· t '-. i pr ·0 12 m

a e!aJi viSe od 13 ton.a~ -

Dru i pl'ed.s' avnik ,eeih mOr.iikih paBa. koji nije opasan jesjeveroB 18Ht.$1ri m r.slri pas (cato= fiIn.ns rnarimus) ili :!iItlanskH prin3. To Je istcdobno i najvleCa riba Sje ~ jer dostiie du.iinu ad najmanj 13 m :a. a. Najvis ge ",ali iz1 avati na samoj povt'sini i suncati. eo, dok leda djellinice iz;di· e' izllad vbdf~

~aiopasniji ]e bijelJ morski pas, koji je pun ~ k,ad du.gaeak i do 12 m etara. On testa nap-ada Or\;eka.

JE :Ll -. EDUZA OPASNA1

Do Iii Sf' a kad, n ,\, i'kiffl P a,iama ~ da I: vari n~e 5\ Ima d.a . dm ah i2.a.tt u jz vode j se p oj avila neka opssne vrsta uhato klo buka (meduae], _~ f j . na prin1j.e:r. pporrngaJ.slm krstarica", Kad bolje pog] edate med uzu, . - 0 vam j f\"j ru\.' ali [J,a bi 0113 1'1l0 la. biti toli.k.o

pas:t1 .

1\100 uea uj(I eda k3D inT1I"11. 'I!lt duboki fa njurNj ezini Qj[' ani sa pro avu naleze se tspod n e t anjW'B~·. Proba\m susta zavrsav a se [ednom cijevi, k ja s pruia i% samo sredis 11 klobuka nBni~e 1 na Cije.rn ~ ~ kl'aju nalaz usta.. uz.ma

tcala, koj a vise s ivica 0 bmute ,tanjw"a· j (pla._~la) .sluz, ~a S llpljanj hrane. ali i Z3

lov _. ]

m

1

aju.

2

A

1~~..II..£e su j ..... I~~ ..

su bodIji kav

sa u izrnvnoj \ o

0\ u ija ill ~, .... 'W paralizira

SIPA?

........... ,§.a, D 1'1 i va] Wl o~ a r. ,.Uko........... :r1C"'£'. u koja '

m rali

a

o i ,Z

PC rija b d va

1 5

o

] svi I1j

bliZi

? ~

- '

. - C ?

Ina s n au II

,20 do

sp ale 'p s Z i~'O!LQ""''''

kad moI"5 k z i' _ ......... _ njima

dJ· c-aju n rn la rea. A '

IZJj

nis d'1Jt d

7,;\1ezdsee poredistu llJ b

TO JE TO

ORSKl KO JItC?

rep mu J

k

..

U 'ZlTIIJ

.ors ki k j.i c zais! n

13

knnjica za 'T'S3 V8JU

m

I" ...

o '8E

HO

C.A?

o nl C m1J .

kl as zi vo . ja koj. cin e car-

1:"'0

muje 0 :~'"-IJl1:ia makusci ~ - aj-

rricu . Mad aj ili

OBO

11)

·,TO S.

D\'8 ui3l

Preostalih esam d usno otvor

'3. [a, xv a u vrsin vode,

JE

118 ve i n 'k d iko sati ~

ICNA JEGUL 'A 11

~JE?

5MDali 0 podrije u i ~, kako ih neJil:dj j !;

ZLA

RIB CE.

)~ko:rneta

loj . na ~viS.e uzgajaju 1Jl

ri ie u

132

riDosi

JE

S ,OL

Pnj

BI

Kad s

1..

b~ _~ .................... nJu ] Yl10 b

"j -k III

finim 1 ,dI . tlce kasmj

ti,j ~kom gl ...... ......., ............

aka usnQg D ' kad

3

SVQ' Z~\'O 0 pr.aZi votin ' U 60vj prim] mal nj illDA

-AZ ITA

E Z

TO su TO IODOZEMcr1'

135

.. ~

ecma

etrovne ~

prediitavlj Karl

\I' oze.mci 1i·~ se \/T8.caj u u ih .. mlad

KR • D

J.ACA B- ANTI

r

i IOU prilitno alit .

CJ m a. S\1e su hladnokrvn

rn rum

13

~h b

ija, koii 0\ m

OJl VI 2mijll~ iJn

~ ,

V ·]1 pa 1 na

1ma ,·OS\"Uda

cjirna i

S 0 zirom da nemaju n

ina n imaju z

._ dnjih n I Ij __ ~

s upa, pa

a

SUSjl __ IJj~ .. 'L"

·,rmi elanak , _8 pokr ji,

jezinih ebara,

1 a

. KO- TI?

J, __ A,?

ZASTO ZMIJE NEMAro ,aGE?

Th fto zmije nemaju DO,·e e znaci da ih nekad f U odI"edenc doba svo ~oja", nisu Unrue. AI. I '0 su i z '0 zmije izgu tle n 11' " znanstv . eima ni dan danas nije pozna to.

,eki zn a.J t\ em.ci tra iu da su prada "ni

preei zrnije morali. biti neka vrsta j amskih guS "era. I danas postoje te vrste glISten! pa Jle pozna da im:.aj u. vrlo male nogel a n e ih uope-e' nemaju, Vremenom SUI znaei, fljoge sasvrm is- e. AU usprkes mmu ~je se vrlo lako kredu, U kretaoju Im pomaZtJ nezaViisnD pokr-etni tr'buini stiwvi - koji.Jm.a je pokIiv a cjeloJrupna

donja. vrMna 2mJjirut tij@l .

PQStoje ,f,etiri esnovna nafina kretanja zmija. r:i se zove I! po boeno vaiovito kJretanj~ I, Zmij a

sa vijB jj'elo u vjie valo\riDh vij u u ebl ~ u

KO A

Zl\fi1A N JOPASNlJA.?

kr tanj ". U ovom shJcaju nE!koliko £kupina e anaka se Sku pi na zadrijLml mjelu zmijina tijels. pa pg om nizgtaa" prednji mo tij 'a. Pri tom. S rupin81 p s] jednith ciana ka n7S odupre, ala zmija ne in skhznula una trag.

aizmj nee se gro piraju cas prednji~ eM zadn] i Chnlci. a . j to se odupire onorn sku mom elenaka k,oji su pre edno pnkreau .

Kreuutje U 0 b . ~ ne tlJ~h p:rea5 ta v]j a

l:reii n em kojirn s mrij a krecte. Pred:njij_ dio -lela mlija izbaci u anu, Hitro preooci zadnji dio tljela u. cO - , lQ:ialt n potom l:mO a izbaci p rednji din u tranu,

eeL,. im naeinom klr tanj a zmij se sl me aa puzanje uz drvo, U evom shJ~aj til vn.ija oDa,rije rep i zadnji dlQ tijela OKo s tabla iz.dl e pn.-dnj"Jl

Pri Je sve a I sve O\ris& Q ne ste pcdrazumii

\ m pod.' F920m ,aj pasnija. ~. Ii Ii se pri tom 1.1 na ZlniJ u koja je do danas usmrtila naJ \. e lJ di, ill na ronju eijl j ot v naJiaei?

umr 10 }e nkQ 17 posto IJ udi k.oj@ j IE' u,~ ala ta zmij a Poznata ria C9_ ka (koloI'Q) iz In ij zspravo u bij a dal eko . lj udi od boo k j dru zrn ij otrcvniee, ali bi jedva 1 posto 1] udi UIJ]l"Jo od

latinifko slova !Si~. Odupiruci se 0 nern~rnine na u zmija klizi p a naprijed!rna om svojm miSica i c anaka.

Dro~ na,fjn k:retanja nazlvaJl].o .~pra.\"Olini)S 0

1 0

NelU ~N . ~ &maf:niju kntij~\'skll kebru naj srnrtonoSJUjorn zrnij om na svije u, Pri] sve-

a. n j e najd uza z:m:ij a. otrovniea Nj ~ otroe j vr'o jak 2..atim.. to jl! zm.ija koja n na astt u svako doba, Z bUjeZem su s uCajevi da su Ijudl umirali same j edliD sa t posli~ uj eda te zanj, .

Drug] anrnda t ~ najstr.ll1 onosni] u zrniju b' a hi _. wasta zrnija, koja ih .' iskljllcj,ro U ustraliji- Sma l"3 if' dB .~ , njez.m otrov naisnabriji od svih zmlj~kih 10 va.edu1lim b\lduo da ] kol i emil '~ otr va vrlo ogntpice:n mnogo je rnanje zrtava ave zmije o trovnice,

P tojj jedna vrsta zmii' etrnvnic u Indiji, koju zovu ." kraj i. (Bung.anlS fmsciatus) i koja pzipada posebn liJj s' upiru, Prerna pl. rim i ~

njcna ujjaia da su na vrijerne prim III serura,

,ra1ja reel 1 da n~]veca zmija na s\1jetu ne

pripada skuptn: a rovntea. Tn je zmija pozna a pod imenom an, '00011, kuja ,ii.~; u Juino' Am - rlci. ~TJena du.zina pc,nekad d ~e . 10 do 12 ED tara Moouti , (11'k a vrsta zrnija iivi U vrlo neplr1s upaenirn podruejima, t se opravdano \1 eruj e da POS10j e prim j ci anaknude koji po dUZi.ni 11 admasu j u 11 p,rimjlBT ~ koji su 0 dBTUIJil P 1"( lnad .

U razmm zemlj ama u\1j k postoj i nm 19 \feei broj VISta " t ,"nih zrnija od broja vrsta ntr ' ',,,"Jf ca On otmvnica~ niij· - Si mogu pY"onaei same po nekolikn vrs fa.

JESU U GUSTER OTROVNI?

IDa tijela i okati se 0 najvisu granu koju m~1 d eeL Cim Sf! okaCi. clabavi zadnjI dio s repom i povu -e ill na.viSe.

lalo j ii na Zem.lji kQje su lik,o

7..astre.5ujuCe pn iz ,100M 1 elie:ini kao {f- 0 su n \T.i1e gu..~te a! Pa ip~ samo su d,'Ii,rije vrste gustera 011",0\111 . uku n 2.50~] razlicitib VJ'S a

gus 1"a. koliko ih je do· sa~ zabiJjezeno. To i

cudovist a~ luaj zivi po pus"fI1Jama An'leTik

i ~rla5h gu~'"'t iz re ST ,8-

Gusleri 5U bliski srodni('i 'ZmI]a leI" SU" kao 1

'I 1

mtije, Z'

,.

sirn u

izvanredno prlla-

POD

I

TICE .0

ZO A?

,UL

i aalj j

u p -ce razviie

1 3:

e iruaj ,."" I sna a pe

~ pera koia joj sluze za L t,

]

ni2 drugih .ti ZlVO ptica.

IG_'LT Tr?

co ,!~ kosti C1. . OS1&a p ra

1

d nella p lea z )] -'

u u opasrr ti. aju.

le upadlji riih

j .. " .. ,~" .... ;r:a

bn

010

nom

'KOJ

, CA NO I 'AJVECA J _ JA?

'a 01 hranliivim tvarima, t

a j ",aj

a U fl]UIJa

hi pti

tl ja jajaJ Isti Qblik

1 .

JA ?

K-LlK D

Z utirn, za J mali, pa

. kopa,~

-

. ~...

o IE PTICE

L ?

ZN

, onae

bu

vrst cij

OJE

OG

E

Vel" . j e b l plica koje

.,

p.

nal'

su afric koj-e m.o .

. 0 jihova jerlka.

U PAPIG .'?

a" .ruJ ni~av.8Jtl na tvar' vidj ti

1 ,~

_

--.. --- - ---_ - --- --

fl'A [C

rn gu U s grane

kalm j

sabavu i be!; surnnje [e

u njihcrvoj - - Iizinl d

R __ - cr?

Kanarin- " ja III U

mnogi m kraj vi 5 .' j i j l1J ihcva pn 0..=;.

bitna stojlblna ha Kanarnk<Jffl (') 0Cj ~ !a-

de.n i AzoFSkim otocim.a. DL IJi 'anarlnac10'J 1 i nac-e pnpad-a 0 bit~r z ba ~ pice e fie. ug,afak joke. 1 centim~tara I masllnes tezelen-

1

na

o • okte Im

ma oj.

- e Ii \:am .,..,...",...".".,.

P I VA I SLA VUJ JED '-,-0 NOCtn

fi7J,.l. .......... - • A

j postupno

na.,~\ri Ima u.

1 1

------ -- ---------

- - - - -- • - -!!!_ --

Jev PlesmB j cd ,najlj __ .... _

tvu I nj govo perje . e otnvc

10 sliCni - en

]]\JIAJU LI PTICE RUG·

I pini

Z STO P

jnir: I ,p _ '

ead sin svoj. -r.-iOl'iIri

stavlj

j. 2

tankr

otovo u tep

una "j

WoL,,,,~W' ptieu,

KAKO GO DB VI PRO ..

~

ojb~na. paun j' . ijl i donezija

su mu

vmu razoZu . TY kani"

BUIll su n

] u.padI" i 'ij .

krij.· un jj arnni 'Im I 1st

latuC' OJ __ .. _ _ . jaja, ko ~ su neCllistn'lii;~I'npdp

h ,]" Pauna udi uzgajaju ram ukrasa DB S\.~ j' iman] irna i radi nj ovaij epa 11 a.

", ... IL-"'·,"""'ZE Pur - 0 =~UCE?

_.-

___ L __ _ _

ZBD.··· EG S.

. 9] ~

- KO 810

V1D ·ocm

on en pa je

z naeinu k j 5U pr pls

n

na ~ in .lan.

izvafU"tedn Ii··

_ _ 1 cu'

· Ii·' U -, I

od onih sit.nih poput vmpca~ 'kakavcima i ~ Uama. pa do

IS

-------~

- - - - - - - -

[A LI ··OJ

OR O-RIB., R'

boje.

I?

Izvan me P b- l

lli Qbicno

tkad i do 50

ili na gra

s

na njima ~~\tW.re

leZanj

TO U RA

CE?

V 'em

mzli ~·ta. [veea j . S 'aka va perja. Up" osn a perja tin '

1 F

~cic-e izuz-etno aeob cnim.. Ali tpak.. e uistinu Ii] pe]J _ . ce -OOhice SllJ obitne vra.ne.

Pm \TOpijam koj i III vidj,eJjj 0'1 ptice bili su f-lanovi holandskih isRafiva~kih ekspedj cij a u petnamtom smlj~ UCimle su, W se prekr.:m~ te su vj'm'Ovali $ se hrane samo cvjetrum n 'tmm i p,iju rajsm resu: za su 'i,h i nazvaIi rajskiin P' icama.

BUsta VO perj~ ~,ju same muijaci:, mogu6e zato da bi se 5,vidjeli ~., Dli pak da. bi BVOjom upadljivom 1jepo m privukli PMnju heprijs elja i time ga_odvratili od gnije2ida njmovih

"' __ 1~ - ....... , d oX....:I': - ~ • til , ~,'l.. ..... ..lI •

Lrn,ll'.U. '1 11II~l.!ta uncaar, '1 'z{liti 111, III UIJIj, op snostt,

Tukan Ie. jedn.a d najC'udnj,~lli ' . 00 ko~e danss _m:U'lstDje', 1'1"8\'8 nakaaa m u pticema.

P emma ad jun: UJkanov kJjun jl g Ism. ,z;a pril1vo veci ,00, Cita-ve njegove gl ave! Kod nekih

__ ..;:I , ~~'Ii. 1 .. '1" • ..lI .. ~-.'t.:, • ~~_ ~.

podvrsta tukana n..IjWl,} 'Uuz.J..", l~le eme

ijele ptic, Po flbllku umnogome pPdsjeca na kl ij ~U mors krn,g ;r,aka, i odl ikuje se ii'Jim bojama.

Akn $ t Unali priliku. vid.j ti tukana, morali 5 be' S.@l odm-an z,a p,.~'tati kako, tm plica UO,P

_ nOgl ljudi vje.nlju na 0\ 3 eUCUla pees, ivi posvuda gdj ~vla.daju najz~.r stud.uU. '!J b1Wni Sj emo pols! JUZno pola iut Medu~ p,ingvinl, su stanol1l1ici 11 kJjUClVO, jutne hemisIere.

158

MnOlii. - _+- lI"i!!iIli ... ~ -, - OlI"Rid it ... 'n l"'i,iFiI iI!iI ii1litka

b"- vm~ .!',""\iI elC8 b"'- e loP-L~ IE'"

gnij ezda ~, vrho'lima diveCa~ 'U takva ,goij I!:lda ,z.enk>e p lazu SV'oja sarena . pjegav,a jaj;al., ajc.iee s hrane fam~J'vrsnom hranam'l' ~ am ad veea pa cia puZe:\~ i ~ kukacs. ,

uijaci r.aiCi~a l!JJ doh pareoja se sbplj aj u ] pokw=uju zenka!m..a svoja Ujep2J perja~ ada SU O\P'e ptice po prirodi vrte o'bazrive., IJ doba 'pa.r.enja

101 ilk 0 SJ ~ esu pokazi vanjezn perj a, da bi 5

"d· .... '11,,: ,;:a:., __ l'~,_~,,~ ,..1_, :L,' ~~Ifl .,

,SVl· J~ Lt:1.~, ~ UI S\f3 '·0 mat UJl.O'Vl'!

,go, eve iz nepos~e b~izin . UrodeIll ci ih vole ~'tri]elicama wl,o tupa \Thai ksko m~ prilik m p tka ne hi o~tet1]i iz'\fan.redn lijepo per.j ..

odrzava ra \11lo'tezu s tako golemim 'j unorn OdgQvor je: p s ojoJ ve1ic~ ldjtqJ ire mo lagan. Nj e-gava \ anjska strana -'e Lanka kao papir, dQk mu [e l!.IDutamja strana pojacana prozirnotn kl>s tanom masom, N a sarnoj osnovi ima sirinu cijele 'ukanov glave~ Mvtce kljWla ~aju neravnLl zupl.~tu... izreckanu. poVJtinu Kojom ' ukan 'sijeee sve sto njiIne dohvati.

I sam JE! jezik u ukana \wr~o tudan~ Kavan j i ~:ras M a ,sa, s tran izrezanz, e - bi~an. ~e ,spaj !"epa i sama ukano s ijela. H p mu je pC!,~ezan s' tijelom MBj_~ z Jobnm. Mo~ trgnu· roep i ,izidmg'nu . ga, iznad, ~eda.

TUkanw n\re' U 'lmp5.kim. kraje,,"ima ;lm,eritko kan - nen'ts ~ predsta\o1jaju pltpun, vojellU klasu ptie.a. Postoji :) 7 \"]"Sta ukana a najduii prirmjerci d· eiu oko 60 it' timetara~

Tuk.aBo, tek sasvim odgovara nje,gDVll olemu kljunu, Nije izbira'c m 'raJ ropstvu se lako pri\"ikne na ~ aka - - Manu. Dak ii vl na slohodi. poojed = n ak(} ] akomo jed~ VQee, jaj~ iIi mil ad Wlcad manjih ' 'tiC!!. 'Kad j,we. klee s~ojim v iJdm ~i WICm.. 0 glaSsva se I1.rapavim., cepri,)a tnim k ikom~

Tuka.rd i.ive u ~jednica:rna~ u manjkn jatima. duhokD II gustim .tumama SrroiIDlje i Jutn Amerike. ~1,a.lo j po?nato to njiliovu dnjeUu i J'l aciJ'l u raz"'voja. Gnij.ezde se ILl ~~ In~ dJ'vec-a, u kojiIna mUZjael ~azidajiUl zenk.u i hrane lEt noz 1i.lSki Pirorez: dok se n wegnu ,mladi. Tuluuii se 'lako pri ,,'romljuju i lije nap1'edujlU. i karl s"u

za l \"0 rem -

,PC

Pos;to~bm~ pingvina se prostif,e dta; A1Ttartika (nikako Arktika I) ~ i to !take kon·· enta~ ., 0 I ntoka - Pt _ - "ini fie mogu prona~i i nejto daJj 1

sjevenlij e! eHk do 'P ill ]iUZnih dij I nv

n ,mogu ~s.luiiti ~B let_ A, kako :se to i zbog t:~ :(:biJ(J? Jedan od csnovnih .razJog ~ rna. koliko '0 cudno izgl edaJ '. j ta] da j 'pill ~!mao VI"] C malo. pric1 • ne-priJate ja . .ivio je u take daleJcim podmc-jima Antarktika da a jednostavno rutko, ruje ugrozavae. Z'oog toga je slobotblo p vodio 'jiHDe na kopnu ili u vodama hladn g An arktika.

, 05tO su rIru--astaji i llarn!taji pingvina dolazih na svtjet ] urrurakl a da UIsU nsjecali pW b 1.1 Diti d3 zamahnu kriJJllna S orn su irn kriJa postala roalenill i nemocna sve do danainjih dana. k ad :SlI im nap sto neupl,tIieb~i va za U t. Ali su sate pingvi[!li. postali odJ..iCni pli\t:aci i rnnioei, pa im. krila sluZf! kae izvrsna vesla. U p,in_gvina , na 1:i,j elu razvio i d be.lJi slDJ sala kioji a -ti' od stud l\~ u ,ruCj1Jn31 u kojima

Braail ~ iugozap~dlle Alrikre. :Novog IZelanda i j uinm podrucj a A ustral ije,

PingvHti SU staJi cuveru naroeito po t mu

'~ to S"vQjim ~ ,&-akovimnall' i usp:ravninl ooom kao da PK~tav'[jaj~ 'kroikamro covj -a~ Oni stoj WJprovno ma syojim nogama s r.avn.im tabanima.. CH t jl~ !lul:'aj da ss sarni pnr aj'U u str i, bas ka,.o voj nici ~ Karl koracaj u, Idrie , des toj aiUtveno i sluzbeno, pea po tsju strasno :smiJ ~ rd~ Cijela tij. 0' im ~ ,pr,ekJjveno perjem .. koje '2bog d~aka~, 5 o.g izgl eda p' dsj eca na kl'zno. A boj tog . rj a emi p.mg\'lna smij -~nim: kao dm. je odj YO! ernt \reeemji sake s bije10m 'kosuWjQr.J1.

Prn,gv'ini ~z pretpovlj esnog do ba S~ bili vtsoki otovo dva metra. Danas iivi oko dvad tak \TS' P ingvina 1. nei'" i m u njima~ naz\1,;m J.kIa.ljevski pingvinu~ vliSok, je oko jedno metra i ~ aka as" .' ognuna.

Prije mlfIO 0 mitijUB..3 dma pmgvin j~ jo~

ffiflga. Ie j ti as kao i sv ostaJ e p~ . K.ru Soli mill danas pop"rimila obli.k ves@b, pa MU Pi~to,

~ . .

ZlVl.

Ljudj love pi.ngvm zhog sala" pa b~ S\ akak~ b- 0 polT@:tU10 tako,nOlll zas 'titi ping\i.n, 00 istreblj enj a,

-

--- -

Z'

, -

z

ZA

STO' S SISA vel?

v n imaju s s

~ Tee pOOlj Ij

~

1

majmuni '. -5

.... ..._. .... ..._ 5isa~e_a zhd i) - - "zero j

KQ

"AJBRZ

C vj k -'jill

r:zl! c:rd. hila koie a sisavea ~, " ali ne ,vo'im ItO' amal Cal< i naj brii tr lotsc svih vremena

a vim 1"" 0

zivo -nj rna

_ ,a vrlo kratkim reiacij,

oovj

ara stici

z

SIS

b - m da ~ 0 . Zi ~ u "00 i imaju o'hlik

tlj@la kao rrbe abe ee a ond S adaju

?

',', p

. ali su im Wi kao u

nalaz

kit ova U ovat "'

1

- - - - _.. -- - . - . - ~ - - -- - - ... ..

f{j1ovi dM;u sasvirn druktile 0 riba, Urniesto skrga, kg' ovl lrnaju pluca i unose zrak pom cu dviju nt zrl_I:'va U] ~ spusruh otv nina om] m dj] U u lav. Kad s spus taju pod vod u, te s nuzdrv zatvaraju porn ell dva pka i vooa n maze prodrijef unutra, Svakih ~t d dese

mJ..I1U kit j::dazl na povrsinu vode da bl 11. d nuo ~d.k- 0 n nmj rij izbaei ml az ve zraka k ]1 rn u j e u. p] utima 1 0 priJ it:r;I n zvucnim ~mrkov.irna, To 1 onaj , od skok H koji ~ najt:~ce moze "-'idJe n 'ik ' kitova, potom uzd hne svj ri zrak i edrnah zar ni u dubin ~_a l

K,OJI S U KITO VI N A.JVECI?

'ajv i 1<1 je is lndubno ' najv .a ZlVOUnia na ;;,.1je .u. Tie pla vt kit ill usan, bakren bQj, na trbuhu, k ji' moze bill du aeak I P 0 30 metara a 'tdak i do, L 5 :anal

Z i vi gotO\fO U svi m oceanirna. al i S r! ajcesoe nalazi u TIhom oceanu. Pripada vrsti I· va POZll3tOj pod Imencm ,bezuhi ld ,., I (1 su os ~ vrs pozn 8'1 pod imenorn ,21J ba ti .. ~ k.i 0= vi' ~ . ndnosno ki ovi plocani,

, 9 prO-iii l j neVJ roja tno 1 pnmisbh da n ajve[3 Z].\'otinja na svij tu m.oie i.ivie ez zubi! Kakl'l]e f) mogute? ,mjes zubi. u kita S.@ razviJa. \l5lla :s-upljin8! .s.as'UivU stotini:1 raianilJ - i m; anih ploch:a, koje nazivamo ,J'e= oS i ~ Te plo~. ilrns ju a cpcima (gornj In mjelu USJl rupljme) i erne neku vrn,tu reSeta ill

'ta.

Ki to\"i s mil.ne na aj n acin ~ to n eCUJTI('

ph,. )U kroz j a 1,a 5V014 plijena - ~ cini sl u - jeva t u j ata s i ih mek\ls3I:a. lj uskar' .. po eink, '1' di rrhica - rn--L. :] USLa ~l . ,k;o razjapl] a.

\. ka d za tV{ ri usta, voda iscurt izmedu resas tlh iociea dok se hrana ,zadri.;tV8.. KitovB. usta 5U p-op,u tfo! rna ca.bro, Glava zehvaca barem jednu trecin U1 ld to\ ta tru pa,

. ajv@ci m . u 2.ubaUm ki ovima je svakako gla'vata uljesura Ta VISta ki :9! rna bi 1 dugaeka i do 20 metara, j Iikuje se gDlernom glavom~ visokom i k(}c~....a1;tom, ja za.h'1Q·a t:r« u ukupn~ dMin 'j , Ul]eSunJ. m '0 ,love :zoog rna.s1.i, zub - s m i 'spet'llliBl C La-

PaM., ki _nl.~ rive u \~odi j ima)u li]eio

obliku sliCnt) ribama" tes 0 ih uspo ujemo 5

ribama. All njihov kos tuz ! krvo 0

m zakr kao i ostali ornani ~ pokazu,ju da s kitcn·j i 1 kako TazlikujtJ od rib3~

STO SE DOB.r~.rA 0 I

Nekad je Lo\"" na kito\'e bio \TiQ LUlQS.an. pOS'i10 I predstavljao je vaZnu u proi.z\lodnje. Mnogirna Je d [las moma i sama pomisao nil 10\" n~ . tOll ptrlmE!lo n bic;n~ S 0 bi se "': risno mo 10 dobt . ad lcit~?

]\1ed.1Iltim, hro) korisnih proizvoda koj] 5 ma d(~biti ad ki ' nap [)sto 2apanluj ~ Od kh V8 ~ala (masn g Uri,\·a s-to se. Sh'l'!;u~a pod

it \ m ko1. 1: ) dobi\,'2 S - 'nino uJj T oS uJj

nekim dljl , vima Vl)eta upoireblJ3va 7':.3 0 ~\Jj ~Uj@flJ@. a ja.s (tesc oza prrJlzvodnj u :$.a.p 1ll1a.

Daije. meso nekih k1t a je uktmla nnm3J.

K.i t Q\' a utr na . k stt l1Z 0 gil jl\re Od

ki t - bile do biva se sperrnace masnoCa ~~o se na~ azi u nje OVQi I u banJ i" S] uz i za pro izvod:nj u Ijekovit 1 ma5ti. svlJ . a ] proirvOOn]u n ki..h. knzmel ic.kih pr~ izvOOa-

lz ij.e-la ki -uoojice dobi '2 ambra~ vrlo

\'ttina ialucev1na. Roja s ~tvara u ki 0- in1 01" anima za. probavu: u hlja.v se 1.1 prolZV j1 knzm.etiMcih pr!EpaF3 ta i pB.l'" e~_ Zu bi taga kit , k " i iG bi n n!a1a (zubana), is 0 S ako

k upo Ij' n· kao 1 slonc,!s .. koze hij ele

WJ'@S;u.r (zllbana) pr iz,.; oct ,ge raznovrsru pr.oo = m 11 d k)z .

SisaVCl su top] orn'-ne zivotinj .~ cija::i mladu._nead retia tl\:a 1 m~jka ih hranl s-\ ojim ml ijekQrn.. Zv'Uci prill enc cudno, ali pastaj i vr 10 JIJ..3..li hl1,l,j onih bte oj~ tJv u !T1l)nJ i pr-ipadaju n du sisavac-a.

J~ cul Z do I bl SV'8 ta st\ renja ~ podveo u skupmu Cetacea, s'LO zi'lat'i knO\~l_ Tu, m .. u ·m_ p .roo kit nriJ, spadaju. i morske svrnje i dupin (deliin). Pn:Hlt.·a\'anl~, nJiko\ ill kostura .i sasln-

a svih 051 alih dij ova. mote se ;G;:: 1 a k om

u wdiI.i ds 5U daIe.ki pn!ci. ovih ii'\fo ~ ja zlvjeli D kopn U liJ davna, prada vna vremena

Kada su p<lCeli zi lfj - U mom ~ 0 hhk nj ihova

IjcJa postupno s milenjao i poprrmao obiik nba ~.to 5U morah ~~vje' i i"u!otom nba. Dlaka. koj a j do d a pre kri vala njihovo tij et CD. poeela je nestajat, 9 koza l j~ postal la ika~ I zadnj

og su mor e nes tr, pa S U be jz njih razvrll

snain i 1, 1'"'8 vnr reJlOvj. - Njihove predn.J no

zarnijenjene su perajama,

Ri barn a za disa nj~ 51 uze skr dok 1d to\1

imaju pluca kojim.a disu, Z og ega rnoraju lzfazi 1 na p~1I" tnu v svakih P la sata i

adis3li se zraka. f\ I1U ku kad isJl.livaju na

SaI11u ·rsin U '\ jf'd ~ osl I bada se sav zrak uzet

za vrijeme p hndnog lSP tvavanja. KJt i.zdj~ zrak krnz nozdrve koje se nalaza na sarnorn vrhu

nr sa ne USLa. itovi mogu pltvan i otvorenth usta .. j su njihov nozdrv neprestancs vezane s d usn i kom Zbog t.op;a voda ne m i ugu . ~ t ~ ki O\r i kad ltD. uti u usta 1

i znade 1"'10 da 5U dmosa urusi b' Ie dl' vske 2. i v o tin '.e, ali eak j ina· v i din saurus bio rnanjr 00 neluh vrs.ta kitova. Plav kit lli 1..J..San ko· a jo~ ZO'\' i ; e!n1andskj Ide I P S\ oj pril.ici j najveca Zl 'otinJa koj je ikad iIvjeia na nas planet u. ki primjerci ev vrat ,kita dlTLi SlJ 1 nd .'iU In tara, dok je l)aj,veci din S.,aUlTUS bio d u aCaK 0 2 ' m r'a, rosjeC[] a t zina gtl nlarrdskih kitova krec ~ a u 7;] ena, I dunce pla \-~og i 3. j zn atno vece od odraslo slonal

Sarno U ph/oj g dok a majka brani svojim

mlij kom mladun kim narast d du?.l

1 f.l me-tara

S· 01 SU DELFINI?

D' lfil'lJ (ill dupini) su ~ amo :r]o zal1imJjive zh, otinje~ ['O\1eku je teSko i p01..1erova j da S"U, 1 J i sarno j mna \"1"S t a ki 0 a.

}{ao ~to ~'ec znadete. 'is oj VI'S - morskih sisaca, kioju &u znan.te;.1.\.;ent . nazv.r.ali Cetacea - ki ovi. p'npadaju kitovi, delfini ] rt}nl"5 e s\ - nj . DeJfi.ni 5U rustinu ki vL sruno SU r.nan]1 tl Pl~p = dajll poovn;ti sa zubima. Mo.rsk svmje:ill jedna \ ~ta d lfma herz ljuna ~ imaju 2.11 b U obliku lopat , a n a kra jiU lnIp tro, tas1.u pe ij!Jj Ill.

Z u ba 1 i k i 'toV i hr~.ne s] pama il J Hgnj una

["aknvi..m.a 1 .raznQrn ri oorn koju i\1 U S n$u oni i , l )Vlti Kit ubojica z prevu if! najv . 'a pod\.TSt:a del fina, Jedini je pli ulvnik ki ova kOll S h ani

oplokr\~im iivotinjama. Duga~ak 1', oka

m tarn i lake hva t:.w W) an. S v oslaie \lftte i

podv:rs d.elfm nlSU u:l od tn m L ,dol< SU 1m, Is\:e ecbicno malen@.

DelfinJ ii\' U skupJ.na;n U jafma, r mi s da. 1m pli cenJ b do "a predslav ja veliko z.aCkrvoljs '."'0. Ob~tan de 11 in , ' akvih im u svim umjere= nim 1 r Ps,kim {) im.a. ima r p U ob1iku po] umj@s@c;a, NJ ~ Q\ a '!:rnB ros su .itls j kontrast bljelom l'"b'ltilu.

ZnaJl.iSt vimi~ je;w oduVljek zanimalo kako se d, • i kre6u kroz:; oo'U izbje avajufi opasnort~ kao i to kako :se dozi v j u i m duso nng sp t"BZ'IIJ·Je\ aju Pr: t, asimvJj s' da su mars e s\'inj i d l.fini ~ 19 nj tl ispusta u gls . ve i cia e. zvucnre oha\' 1j ti IJ imaju mno 0 \.'1 smis1a n 0 So (D J o sl uca.j 1.1 druglh u va l1ja

1 .~

· -~-------. _. -- ~ - . - ------

Tak.oder- j e za biljei:eno da cIeIfini podrQita vaju J uclskl gnvo'f ~ i to &\'0 - ell. Ij no- Jednom prilikom [e, plica get dle-Hin taka vjllfTlo draia\ a glas

J n g £.:'''"Il ka da je 5iUpr1Jg~ -:I!, tovjeka prasnula u smij ,.._it dclfin j tada podrazava ti njezin sm i] h.

- OGU LI TULJANI ZfVJETI POD VODOM?

lUljani 11 as opt'.1ne ka d gad ill vidimo u lti.rkusu. dobm uvj'eZbane; clime ih prnmatTa i i kac velike ~ak:rdijaSe U :lool'o&kim vrtovima. a 'ipak, cudno ie koliko malo xnademo njlm ~

O''1l klasa ij,., t:jnja. cbuhvaea tuljme s krmom, morske lavove (usaneh kMmate tuljan r morske sloncvs i rnorske konie- Tuljarri 511 iSBV~ ci i nalaae se na granici izme u pram sisavaca, kao t SUj na p imjer, krave i psi i morskih sjsavaea, kao sto su kitavi.

Tuij ani pot] eeu suhozerrmih 'Vl'"'S. ta sisa vaea,

S to zap ra:\FO Zflati da S 1lJ se Ilekad davno m( rali privtkava . na th·o 'U VOOl" ,l5:U zhrje'i u vodi onollko du 0 keUka kitovi. Zbo to a 5 tul)a_ni jos uliije'k nisu ta 0 dobra prila.gooiH ZlVOtu u v()l:li GO kitu\i1..

TuJjaru ne m·gu 51.. 1no zivje~i pod, \'OOom. I ne sam t~l: n.jiho\ra ml.adunta mora ugl ,aLi svijet isl.1jLlcl't'o na .kopnu! U v ~ sJ.ul:aj~ra Zenk..a

t SU .uljani dobil l pric 'U sposobnos! skupJjanja masnoca u blih-u poilkoznog sala, sto dnprin osi odriavan]u stalne topline tij ela Istodobno SU izgubili llli~ ifi srnanjili njihnv r zm] lD"P.. irn e j e urnn ogom u biu n ot or tljela u v i. I konaeno, P9 ~eli S u se hraniti 1 n ekim vrstarna rn rskih Zi~o'ti.nja. kao sto 'u ligan], 110 bo mice j dl'uge '\'''l:-S te me kus aea,

I prernd.a je p·if da u tulja nno 0 to

lzmijentla, kako bi im omo 1..Lcila t,t'vot U \'Qd1, L ulj ani ipak nal' ~ di 0 vremena provode n a kopnu~ vole se 5WlCa i ili spa vati na morsko] {)oaU ili na san iILJ"tl3 Ieda. Na obali eeu ll.vijanJ~m tije1a ill bl'2i.nn. po lR~enj£-m. predn,jih ·peraja.

Nai~rostranl:en:iia VrS.a. tu[jana je mOl"ski Ja"'~ . i u§a't i Illjan. To su zh anne i iI1tlirli ,f'nm ~volinje. Lako Sf! ITlf]gu ObUClti naj~'a2 ic.iti] inl

m~rn UClti :svoju mladunead. da pliva! Po tornu S:~ slobodno moz rnei cia· se tulj ani f'l'ru az 11 a gram ci i2m edu mor.sJrih i s uhozemnil1 Sl5a va ca. Posoo su Se nekako prilagodili :iti'Votu U \'oth" tuij an i 511 mQra 1i plrietrpieti i ~@.ne p.f'Omjen . N a zadnjlm. nogam se r;anrtla po koZica za pl' vaT'- e.. dok S 1J Un predrlj e D Q e- preo,bnd:en e 1.1 neku. \fJ'S _11 vesala kak~ bi mn li bri:e pli.va.t:L U2

Vlf"2:1tinarna. l<ao slO je n3 prirn) }"I !~zongliranje" loplom ili baJ~nsiranj 'L pt vrhom nos-a-

ZOO ill navika t'lJ.ij ani predsm\ Ijaju \'rIo Lak p i]cln z ~)\ - eka~ p;_')g_otO\·o u se7. ~ni parnf"iJa, k d SU 'Pl~i.si]j ill pribHzhi Se cbaH ih santama l-ed3_ Ef-kimi su ih s Lj cUn jeli a njiho\ a salo upotreb lj a vali 5U kao m3snocu pli kuJ, anj IiJ i] i z.a rasvjeru

IE L1 MOR.SICA SVJ:N1"JA SISAV ,c:1

Talro je povj ~\·ali da rnorska ,~'rinja nije< ~i a '\'~ sisavae. Fa ipak, ona j j.s,to toliko

isavec ke .iko i domaea lira .Momke svinj ,

d lfifii i kite,vi spadaju u cod. s:mawCB.I red vodenlh is 15 v ca.

I ko r zna.Ci~ de[lW spad ju u red ki tova a morslee s\inje predlstavljaju am kupinu, } edn u vrstu d lfina. I svim tiro 'tivo injama da to j e zaj edni~,_ ime: k.i tovi ill C taeea ..

Velika j e mzlika izm.edu marskUl svm ja i

iba, Mlado III OI"S.K'E! S'" rnje hrani se male iriim rnlijekom. kan . .8\ a ostala rnlad unead sisavaea. Ono se ne ialegne 'iz [aja, V'€C se ada tivo~ n. vrske< svmje nemaju 5krge\ \1' zrak di~1J pluci.m. 'Jihov unutarnji SUSUl\" odU.kuje se k .urorn, sustavom cirku.iacij,e. mO'zdanom masom i ostaltm vitalrum organ:Una k.o,ji se po 'Uno

azliku ju or ana rib·

Druga vazna nja'\ ale' ostojanje potkQ:Znog sala ili nasomtlan masneee, Kako su a1:sa\ ' toplokrvne jJvobnj I poikozn e if7~r.ve masn ('9:

odriavai u potrebnu tophnu oviw fivotinjama u hl dnim. vodama.

Prosjectta morska svin.~a j~ dug,a rle.Sbll pre _o

,5 meters. IGiava joj [e na, prednj m dij u

o krugla , a donja viiica nez:natno is urena, U ~ ire K(Jj usno] ~ upl] ini smjeS ene j u prosj ku izrn 'U 80 J 1 [J Q ·:l.u.bL NiJ om1~ dljel u tlj ~ a

rnorska svinja je ern -, i s boj. po 11' OM

b j . ima erne per-aj .

Morske s,'\rin.je 'v]Be 'V(lle tivj' I' U. vodama

pokra] obala n~go na olvorenu moru, 'fasLanjuJU sje ~erni. die A tlan lkog oee a, a VIID rij e .D S poj2n-]juju u Sredozell1 [u. Obicne .iive u velikirn

kupinama i ~lnl se da n bieno vole pra ti . brodove. Irna nekih podvrsta rnorskih svinia koje S ojavJjuiu i u vodame juznog dije1a Atlanuka

i Tiho Qt"e3r11a. -

Ulje morsklh svinja, koj se dobiva ad mekanih masnili ruje10\t3 glav-, i usta. slu1i kao sreds ,"0 za pod.nu:.zh anje sa tova ili dhigih pre-

ciznih iristrumenata, paiS: Q .ne hIe-pi i mo~

i2drZa' vr]o niBke' m rature.

· --

----_ .. - _ .. __ ... - -- --- - ----------

_OTS - cds;joca. na. til a.

Zivi u rije

9

SU U

u P itaCllnBizdw . ih

S 0

RO

D 10

sta.hlf b de j Da

b

a

plicu.

k '\"

7. u-

J8

NA

KORISTI?

OD

H-d .

· TO SU ZAMOIRCI?

je da ne pnstoji ru j a'F~ sh p] mlS S3 22 auba, Neke VfS_1 sHj pih mi eva kOlt*; se hrane ktikcirna rnogu imati tak 1 P{) :~ 8 zubi.

Zna li da s1 ij pi mh vi five na ZemJJi \oCC

tol iko du ) ria. predstavljaju gorovo najstariju

Zama rae, U nekim krajevima s vi jeta zvan jo.s 1 .gvinejsko pras •. , nema ni ka k\' \"C7. sa So ·OJ rn, a jO$ rnanje :0;;:; Gvinejo III je srodnik z . eva i kunica. i pripada n"bitel"i glodavaea,

- nu~o pri]e ne§.!o s los u Pl,",9 fipa nJu 1 sk i :5 vaFuj stigli na amerieki ko"['J 1 nent r 0\.'1J vzstu ~:.hJd.a·",~[·a Je pripi emil pl me Inka iz Pezua, Ek\ adorn - K lurnblj . Dpotrebljavali su ih za

(;" tiM. pm , a zadnje tri,,fl SVl se prsri

z;~n; . iavaju ~ir.okim k..an.d2'.ama~

Zarnorci ~ . hran iskJ]1lJcl\' biljn m hranorn, Dok [edu, ohicno sjede Ita zadnjim nogama. U slobo i Zll;re U rupam 1 .sRr"l"v ~ . irn .m.jes1im.a ] U urnrak iz.Laze tI;. zr: i bra nu ili kad je vrij m trnurne. Ako nai u na obilje 'b"iljne hrane, rucgu zl\i ti i be".I. vnde, Kad $11 u r,opst vu, valja ih

ZASTO SE SLLJEPI MlSE\ll '

hra nu, ] er se m 0 zarncrca srna tr I 0 l~V1iS!n om poslasfic om. Ubrzo posl lJe otknca t\mpr-ike. 1'.3'rnorci 5U prenijen u svropu, ~d]e su kQnster'll U I.Sl S"':~ he ~edu'Lif1'l, danas su ur d let h. P~J,;lJa jedini narod kQli j s U 1jek ]roe zamnree dok se u os talim ~ Qi:nlj ama J uzne Am rike zamora [_' uzg.aja ka d ornaca it'- i''IlJ3 i ij ubirnac,

Zamnrae j du a~ak oko 2.=J L: ntimetara [ t 'I~a k n Ci j 'V i...... kilogram.. N lm 8 r p8- rm 9 mal en~. ~~ 1 i oknlgh: u.:sl. Nj ~nv · prl"'Clnj :-i9pe imaju po

~ alo je zh:otlnl3J koje u svorn kretanju tuliko ovise 0 Ie ten] u kao s11j~];n m.J~vi. Lete i k uke i , ptiee, ali se ipak krecu i na drugI naein Mp.dunm, uetovi 1 no,g'e slije-pog misa rusu saadani za hCldanj . To opet, znaei. da slijepi mise\ j ne mogu. 18ko ni stajati Z g to irn je, kad s

n Iaae u 1 . lu, ajlak - ob,]I3H.i se strmo vc"€' j

~:z to 5e Iloiaja oliski\-at1 u zrak.

Shj pi rrns j po mnogo cernu aanirnljiv. Prvo, in je 1 sisa-vac - i _0 ,jedini sisavac kojl 1 L Zenka kott ztvu mladunead i hrani ih .sv jim

skupinu J!J]votinja'.) Fosil] shje:pi h miseva koji su do. sada prl J":Iadeni st Yl SU 0 0. t;IU milijuna godina I NajrnTuji crtea 51i~epo rnisa na en Je. l'la jednorn gI"Q bu u Egiptu; utvrdeno [e da i ta]

.-tel. 17.iIl10 n prije _ prflike d .(Jon edina ~

OG AC ?

skijep i misevr. d a bl se kre ali naokoln, ne ovise rnno 0 0 svorn cull! vida, Kad leu~. ispustaju ci 8'· rnz visokofrekven nih zvukov " Frekvencij a l lh z\ ukova j e tako visn ka da ih l]ud...~ k fl un {} uop ~ ne raaazna je.

Odjek (eho) tib zvukova se. vraca sl ijepim m~e\ irna dck let -;._ Shj'epi mi mo1.e odffdlti je li s tal zvuk edbio 0 kakas udaljeni predmet. 1: i 0 n eki ob liZ.nj l, n. dm ah ml.J enj 8l pr \ ·8C 1 ta ka ko bl iz, j gao s udar s p prekcml

rna . lJ u,j] \ j rWJ] u da S£I svi sJ i j'epi misevt

h ranit i hrarrom vza pI to me zeeev ill rru ~eve 1 o bv za no irn tt:eba de va ti vodu,

Zamo l-ci C; Sf! kote d va 00 t pu odiSnje. a. u

ok 10 1 u j rna ad d va do os S m rnl a duncan i, a nokad 1 '\"1 se. S ~ mo n kolik sa tl posliJ nja, z:allm rciei su u &lanju tH':a.t.i. Posto su blage naravi, a rlT.iavaju is ~ .. rl· 1ako i a· o~· VBj'IJ IZUZ n brxo, vrln su korisni 7...a obavfjanj~ eksperim n;;Jta kad ~;;-u 7- to p-otrebne 7iv xi \ olil1je. Ct)vj ku su bill od neprocjenJlve koristi~ posebire u rd'LV )Ju m d]c~.n i b:illlosklh polrusa

granama \'0 U ro~ltim po;dtucj iJna.. Om. ~m.aju si k ra ne z:ube~ .~ lako grizu voce i SUilJ S ko~· . Sh]ep1 misevi koji se hraf:L P 1udom sa c\iJe\r.n.~ lmaj U dLt altak je7Jk kojim l~ prodlfil lJ SanTU SL..z r,;vijeta

\ ~mp1ri Stu podvr.sta s~ ljepih mhi va koja oS jsklju~h'o hraru krvlju. Napadajtl konje stoku pse pilicc pa cak 1 ljude. ,POftlOCU 5\"0]8 d\'a ostrn gomJa Zub3-:"~Jekutica naci.ne PO\···eei ~re!! n3 k:.'lzt syojih Zrln\f.1.~ A dmah potom lotu kn! ~ 1 h_i{:~ iz ir"anE".

Slij :'])1 mis.e\rj imaju 2 f] do '~8 ~ubi. Zrulimlji\"o

Inr) Ht 111. Dak 1 mlalfhmta.d ,I.e! :s.as,·im mala. man 1 h nOOl sa .schorn eM ~ kad prxt~ u 10 .~ SUjcpi MiS vi :su noette zi,·otinje. ~ 0 7naCl da 'IJ akl l'. ni nntu. d lot ~nju spa,,- ju. Po.~to Jedmo ]uvam m ru .seh~ sjgut.a:h Manu. s\ra k.o bi pomi.sl i cia ima]u 17.U7..e1no Q,,~UU" \lId. Ui.slinu~

,S,TO JEDU SLIJEPI MISEVI?

P. S Q (ma Vl:-; I d 2. HHl vnna ~li~epih mis va, !'HUi"\~m j'" I(:uuudno da pst. j '\ ...._Jik~ rnzlik~ TI1Cdu njilfli1. )""10· slij pi f:l115-e\ ~ Joou kukc . ah

I rap.sklm kJ."'aje"\.'lma postoje slijepTIJ mis~",~ kl_jJi se hran sarno v em i I udom.. ... ek.i !I@ hirane rlOOm .. pa cak 1 m;an~1m 5.1 ij@pim n.ti:k-vi.rn.m.. ili lskTj u['i vo krv Ij 1U koj U sisu

Obi ~a-n s! i jep1 m is se htar;i kukcima _ ko] e. hvata jo.."'J u lel"lJ. Kutnjaci Ovm sU]epib mlReva imaJu stre 1'l"iee u bUku slov.a \V taka d a. m gu] t" i one kwu: knji pn-padaju skupiru tvmnkriia.ca. hiep; ml ev1 oji 5' hr:an 'truceJn vise- po

; nJlR~aJU manie-:-l.rl~e jerl.n3ko~ bUQ"L ci da postOjl vtBe ad 2 0 0 razltfl ill \~rsta slij@pih Jnis 'V~. 1 sanu LH·i a da t - nije toeno 1m3 sli]epib. rob£>\ a s rasoonom kriJa .. d jech~a pcln.a Lax tara. ill i i akv,h Cljl j ra..'ii;;p1'11n 'krila '2

GDJE ZIVE VJEVER1C .?

'je\'er1ce, tp lj upk j mile ~,'otl.nJice, m,07,.em stll£R'Sti 1 po parko rima i po ~wmtma, le b.lSlnO InQgh zaklJucili da ,m s\"aka l,E"mlja precis"tavl]a

dom. r ZaISla. vje\·mca 1ma U S\llm ,elj lo\~;a 5.\'lj a OSln1 u Austra11]t ~

Zapr.i:t", o~ postaj! \;5:.e t-rsta '_~e\"erU~fI One

"I

it l k l3 r nJn ~

B

JED

L

OL

n u s

una

p

I u

,TO

vmci Tro ~..uu..J m J - skaru, u ZiV] i

u,d uz . 0 ~ice lisiej eg izgleda l izduienu kandZu umjto nokta El.Bt drugom noznom prstu. S\ i lemuri spretno puzu i vern po drveeu J p8 S u za 1 nazvan r veracll • Pos 0 ne l: i . e d ugo kad 81J. za vorenl. ne mogu. naci fes 0 po zoolosktm vrt vima,

Leznuri se hrsne mj vi om hranom: voc m,

sjemenjern, kukcima, ptlcjim jajima, pa ,eak i mesom, Neke \lTSte lemum ak, ivne SU iSkljucho danju: to su dn III :li'ilOl"lffj" drug tITS, tJ nee ne ii,to I11Je.

Irna vL~ vrs lemura, ad kojih.s nek

s no zanimljive. V •. pf'im.jerci 1 ura nalaze s na Madagaskaru i poznati SlJ Ii llIlIenom H~iIiika~; svij' tlili. :81] boja,- U Iavnom biieli s cmim crvenirn ili mrkim pjeg~ma~ Izmedu jednog diicla ruke i tijela imaju pokozicu, koja im vjerojatno pornaze kad u dugackirn koko\~ pr'Mij 'U s jednog drv ta na dru c.

D ruga sku ina. nazvana "pravi. lemurii' ih

KAKA JE

• .:t.. - -

• I vart Iernuri ", takoder Zi V] na ada gas' . aru . broji biIHIe5 vrsta. NJih krasj du~acak rep, esje boj mog\] bi ti vrlo rnzliM teo N aj manji prim] erei i e od tih VIs1 a 1mB] U .p duaeak samo pemaestak eentimetara, ali je ~lln rep duti za m eentimerra ed trupa. - oznatt SU pod 1m m 'IntiAji lemurt". U po odnoj sezcni ova rna ~,nja stvara l"eZ!en e maenoea oko karijena sv g du a ~ ('i r pa Za sli5nili mjes ... "'1' kad 5 ~

proOna~ , lemuri. spavaf p iupJji-

nama drve6a1 ziV@il samo tih zalma masnoea.

V'J"'S'La 1 W'8 zvana paj1e-aj • se sasvirn razli-

kuj od ostalih Iemura k j i :ti ve na b,d_agaskarut j. nna vr 10 d u a~ \b''', duga ku i grubu dlaku! dugac-ak ] cupav rep i dugafke 'pI'S. . N 9 , ilikom noznom pIS u UnaJu nokar..a 11.3 astahrn prstima kan ?R., Jedna vrsta lemura im.a oliko pokretlj i ~ '\, -ra t da maze (J kren uti I avu po puno U pravcu l 1. ak"o mimo os ati,. a da pri

to:mu uopee ne pokreCe pl

Ctmpa.nz.a j. clan velike obit lji rnajmuna i p dstavlja njilio"V'U pesebnu ~TS;U. Od svih j,e najin teligen tnij i I

Majmuni pripadaju najviSoj klasi sisavaea, koja s@ nazi va I pn.m.ati I ~. l"oj kLasj prlpada j

OV] . Svi majmuni SU pokriv ni dlakom obie-

no z1ve na drvecu 1. na \f.rhovuTIa S\~ pe prstiju prednjih i zadnjih udova umj 1.0 kandii t..maju nokte.

S~ rnajrnune mogli biSD10 poc1jj'e1iti u ce ui osnovne skuptne: ienlUl@; maimUtli! S~ S"\rij lH ~ p:nn maimun. d~g r p rnajmun ~ ps (-. hk rnajmune i dr i rnajmun N,o~o ... ije-~a - pa -majenune kapucme, drekavce :i druge; c vj k lik rnajmune, u knj spadaju orile. orangutani cinlpanz i gib UJ

Medu c.ovjek:olikirn rnajmunima cimpanza una n - jv1re shenosti s f vjekom. Ta vrsta eovjekoltrib majmuna j manja 00. gorila i orangutana, al' 1 mno 0 inteli en tnij a. -

ij eta j,MnO cimpanza k,oj J j e in BO@ bez rt! ., 1 Q je sHcno · J el U cOV1eka i nsjv eQ Je azl ika u

rornu sto ei m pansa ima trinaest re bara, a f.ovj ek obi no samo dvana t, Nj18gova k02:a1 boje mesa. prekrivena je gruborn croom dlaknm, koja iMino ne zahV3t:8 ruke i hee, Kad :poene stariti, chnpanza oko usta dobiva SljOO@ d]t:lk, dok mu k n\ a POStal sue tamaij a.

elmpanze iil."e U manjirn skupinarna po ~U1J11iln13 sredisnie ' . e, na podrucju izmetiu Sierra. LEone i Viktorijirla je2era_ Lako th j UhV3. -. j i posve se pri1aga ,ju Xi ~olu III zoeloskirn vrtc~

una. Ponekad s ' Iiko prija elje s euvarima da e deru i dczlvaju ib! bas poput rn7.J11aiene djec

Zn3.nstveniCl su ill proucavali i twde da cimpanze mogu stvru:'"31· najman] e dvadesetak razh w· ZOVil~ sto bi se, u neku ruku, mo 10 nazvati '1· ezikom illiJ1 anza". Po 2emJji ko.r-3caju i ire na eve tiri, pri ce.mu se prednjlin udovima - rukama - ispo aiu radt T; vnot @~

li.1jak cimpa.nz~ m'o~e OOS' ~ci 'ehnu 1 do 70 kl , ~ rna! a \'1sinu cd ak.a 15m lara. mada ft v ecine ~lDlpan.za niie casta .

KOLIKO KLOKAN MOZE SKOCITI?

J72

173'

-'2 __ - -- --------

8

i r vija 1

S pr danosa

j

u

L

ZHQ,

.ABORU A JES. 0 R P?

JI knju smj,

do e ....... ...",~,..."

17

om ueatu

s

i na

- -

- -,... - - - - - - - - --- - --

KOL .0

A?

'VISO

• . ...

Pre .. ~ ~~ .... n

Zi . ~

e _11 n

Snazn udarae Iav m snaean je

- napadu pfi_ 0

L SLaNa

IKADA?

sto nazao

.... .

I

om,

Z 0 n n dragee] iko d ill j 0 0 lID ati Op odil i su s e prerna nj una s rnnogo

P - flJ i obasip r ih s rasso I . tada ih

....

I i

o

s

Pa ipak, J

'j 'k slu a] da

SL

o

U rnogu e i danas upl -,

D

am 1

I[

P E

ZBOG C

nj

mj;

1

VE

puma,

51 PO

L

v j } Pa lpak, p z dru·

z

p

- i

rasvtj

KAK

JR

s_

na

UZ] jeroj tn

bili: '

su ime

n

B

asa iz Span' ols ,...,.._~

1

'.OTlOI O· J.?

njih

1

H3

m an vrsta divtf

~

1

1

_ __ _ • lIr __

RA

LIO'V"

msan' " .. Tada

nil ,. .

\ rsta d1\"lj·' rna. a-

jrn mo 1

za konja U

V,AKE GOD '

11 DJ Z

n

hrane I'll! en to dobr .

r .'

_"-- --

... ---

plsmu

s

saznamo

1 7

Ogl SU diru)ssucJ .zh~eli po m rarama dj@ irn je nbilna ve etaei] as' guravala nep m~ i.z\rO!"e hrane,

uti I prije 'otpriJike 6G rnifijuna odiila. klima na Z@mlji po. ela naglo nlijenjati, ~ 0- ~vare .~ barustine 5U naglo poeele presusiva i.

'. irine su se uzdizale i postajaI planimki st\1. Zime su pas ajale sve studerd j e 1 suhe, I aka su din osa uri morn i i7~1)] i ne same svoja reblvalis a: - m vare i arus ne - vee ih je i

hladna zi a. finffiJa,sv tromijim, Takv 'ok.olnCbsf· SU ~~ va] i. nodobnu v etaciju, jedini izv njihova ztve 8.,

Nastupil 0 je doba kad su dmosauri rrern i a se odupru novonsataltm uvj lima zi '\.'Ot3; iaumiralr !5U i konacDo p05 ve nestali, Za ij enile su m t plokrvn ilvotinj, v ~'ih rnozdanih rnasa 1 daleko sposc 'on lj e da uhv a te u 1io.~ta[' s novirn U\'J@ ima koji SlJ ovladal'i Z rnljom.

KOJA IE PR A KO'PNENA Z ~OITINJ.A?

prihv C3 svatke ri,ju 0 nastanku iivota

na Zemlji. ali om kojj je prih,<aesju kazu da je ih tmjski S\~] t (~ mati ribe plio kukci) t18S1.ao I aapc ~eo fie I"aZ'\!ij ati i os prij e vise ad 5 0 milijWUl g Ina, d S povrslna Z2m1je ohladila vrsnuls, i kad su se lonnirali prvt oeeani. nogi znanstvemci smat . [u d a j'e ii vot u vodi nHta:o mno o prije 'ikakva zivota na kop u, P'

. j~kom iducil1 160 milijuna edina nije hilo ni aha =tivotii na kopnu Il:3Seg planeta.

Zatim su n ka a blca nalik na ri .~operke. vrlo neo irna, pocela izla [1 lZ VOO prelaziti na kopno. N'Jihovi prvi pokreti na suborn u ~1. akom su slueaju bill Kra)D]e nezgrapni, j r te n\ ('~tinje nisu irnale Tlog "e~o peraje, ,Sit!" jim pel"ajama sluzile su s kao no ama i t vrlo du Poslije fnno Q narastajsl raje su se razvile u ncge j s pala,

1 do'k su ~ odigr3\ al !i;\ e . e promj e i.i 'Ju ~nje u; dal]e. p lagale_ svoja jaja u vOOi~ J . a1ro su ilm S~ iz illi jaja legl i m1 adi. Ta rva

KO ZN DE 0

Sbf renja koja S Sf' kre ala po suhorn, C1ii 511 pr c- bili nalik na ribe, kasnije su se razvila u ~:ramfibije" ~ vooozemee (.zivo . j hladoe krvi ko j v j ii \f a d j el irni ee provode n a z~m1j i PQ~ 0 se izlegu Iz jaja. polo,re.niJh u vodi).

S vrernenom .'$U neka ad. ih st\FQrenja prestala pclaga j ]3jS' 11 vodi sto se dogodllo? Tie 5lI se .. amfibije kasntj razvile u reptil - gma ov I sto maCl u tivo inje hladne krvi koje su se razrnneeavale palm. anjem jaja na kopnu,

G·mazovi su vladali Zemlj m ~ od S '0' - U mil.ljuna ina. Ne.ki njih su p eli obrvatl perj po uj elu, a predn]t su im. u.do'!r; prer s bJ i u krlls. S m m SU naueil! letjeti] te S'Ll taka nasiale ptice. P lcje eJ:1 se nep sredno raZ\rj far iz '] uski amazn va.

Dru VI"'S'te gmaz va ' ta.l~ su polagau jaj81

cim u PClstal neka \ rsta prasisavca: donosih SU rra s,,'il~ i~vu un fad ,tnZ\n;j juCJ z,am tak

]OSl u Jojim 11 bama - tako su nastM@ tol .'

kh"Tl hp\1' 0 tinj . iz. -o'ih SU s p()tom ramh p avi s1S3\·ci.

'KO SU IZGL 'D

I DINOS

Znansl'\ren:iCl me da su re dlnoS-aUTl prvl pu

ja\il· na Z@mlji prlje otprilik 80 mi ij una

g()(hn~, 1 da. S'IJl prije otpriHke 60 mll1JunfJ oElma potpuno mmll"li... To i@, u svakom slueaj . tnn 0 prije ~Jf.tve prvog oo'vjeka na ZernlJi, p.::l c~k 1 p n.je pOla ve nekib Ziva tinJ a, kao :S i.1:l su. m p·runjer. psi 2.eCe _r~~ kanji. majtnUl1.] - - sl "no-rt., Zbo og:a Se: i sta'io"lja pi La.I1.,i kak~ smo uopce - mogl1 sazna· .~ bilo S 0 titn dl\'o".·skirn t. ttrl;'njima?

Sve ~ 0 smo dosad 3Vla.]i C'I dj - aurim..a ~ i S"ile S· '0 cern 0 uopce 58Z113ti ~ pozna tfJ nam J na osnov'! ispiUvanja osila~ ~to mac-j II lemelju )nih ostataka ol.ih zivohllJZI k:oJ1 se jQ5 l1\'iJek

mogu pronaci U ZeJT11j1nol utrobi Postoje razne \.' ~ t r OSil:EL

aje s i fosili dinosaw;:a su z,apra ~o ak~m - nl~m OSIa.~l ~'T! ' , diielava n]iho\ffu ij a~ ko~ -j , ZUb1 ] kan ii. Zn8JlSt mei.. pcui 0 proute t j]s:t.atke. In na osno,r1_ nJih :rekonstruirati i.7.g}ed 'l'je1okupnog tijeia din SaUl'lL

N eka.d s~ u okalll.Enj u stanju ptGnadu Ca.k i rtl.l <::lcna . iva. 1 ta d - 1 raJ ~l PI mo~rnosh ZB da1.Ja otktlCB FOSllim:J ili okam.lE-ni-

am se ma1-nju i go\ri iIi ootaci s1Dpa.la nas t.a li U III I a;in om pijes leu iH m' j U k:oj i su tij ekDm nnogib S olj rea a· rrsn uli u kameru.t Iz lflJili nlQZemo saznall kakIQ su ~e din sauri kre ~-

li, na d . j e ili na cetiri no e. A Dajrj em. 00 ill .iz g doba koji se uop' mogu naci su jaja osaura.

Tak 0 n:ElJ, osno 1] Iosila, moze aaklj uCiti da

.5U brontosauri bili cudo· -tao du a:l"ka ad 20 do 25 metara, teska oko 38 Dna. Pouzdan 0 se zria d su Zi vjeli u mot Marna . barama i da su bill

biljoj edi, Ta koder j e tanov lj ella da e jedna

vrsta d.i osa ura ~ ozna ta kao alosaur OOJikc)\ al O:::i trim ~u bima 1 snaznirn kand7.aJ na j da s 'U. im bron osauri blli lavna hrana, p red cstalih biljojeda_ 'anne, zn8l':l venrei su pronasli na poloml] enim i C]:,glodanim kostima brontosa 1Jn'a ~ o kamerune zubi aJJ nsa ura ~

I IZtJlI.IIR L ?

Pri i e otpril.&e 1 B{l milij un a g dina. gmaroVl

u go darili Z mljom. Bilo ih j if: tada 'D· 0

mno, 0 i toHko sn"' ZhJ.h da je to doba naz'vano doba gmazOVB ill r pilla. To doba ZlllmSt\'e:mei azl vaj u mzd.obljem mezo:zoika~

Naivec.~ ad svih gmazova ill su dinos.auri. A najveei dinO&iurl su y s;vakoru slueaju bili jglomamije iivotinj koje su i ad koraeale Zem1j om ~ Pa ipak. prije otpl'ilike £j,ll milij una odlna din a - 5 U izUl1U' i,

'~jer jamo je da pm dino5awi "1;5U bU'. VleCl

Jd ~ I da Stl ga.~.iH. iBIdj ucivo z-a.dnj 1m

.no am3. . c.' vrem n<om u n eke vnrt.e din ura izrasta.lf. u sve v e i s\ e e .ti .Qtin.]~ dok ko acno n:iSLJ postale wIlko 01 e d.a ill vi \ hisnt lioge n15U mogle od.riati na lll~ Za 5u i b prisiljena naj\' ' dio 5\0 a. ziVOUl provooHi 1'0 riJekarrm i]i bal'"a~ gdJe ill je vGda rna , a

rZa\:,a ~. •

811 cd chvovo og doha s\r ka.ko 'e biio ron' SB.UT. Ta vrst.a dinOEaIJl"a. nn.a.!.a ,je dUZinu lzmeal 20 I 2,5 m.et:a.r:a. i .. e -,. le oko 38 [ona!

Dro e· \,'ISt~ dinosal.l..nil 1 dalj~ SU nas1avile zivj _. na p. u. Taka j e. llBJ priJ'nj&, tk'an.o&aur ~ duga bk petna.es tak "i visok preko. st m tam. moran ~tavijati 5liJoj~vrsno cudovislJ fuaf1O..~a ur. j e vjevoj a tno trio tI.aj kuvoloCnij 8\-ib

iJ\;'oiinj oj ill ikaei . '\"le1e.

.Dmos-a uri ,s:u ~ trazvij ali ne Ifazl~i te nac:me t ,all ni jedn3 njihova V'rS. mkad nije i:maJa. ran j:en mnzak.

M guce j jedan nuJog izumiranja d.in.. urn - '0 i to to nisu bili kadri s\rladati -eikoce na koj su nallazili i umaci s VO] un prirodnim fJ.epri] leljima.

Idno . ~ znansH!Ult 'dr't ria su cfulosauri biJi

rn'V vIas ile iine i n sWill P 'JTIjena na ZemJjll! kao i pmrnj@tl3 u lemperaturi.

i .rrKlCVBr :5 u nestaja.le~ nicale 5U planine, 3 s~tra Se ds .PDjedin~ vI'S . dinosaura uopce nisu ma I.e nV)eti na kopnU1 lZViI1Jl V ode. , Osim {) a pI'omJ~lu:!' klimatskih tn'll ta na Z - mlJi bit su u.zrok m nogtm prom J e~ am 9 bilj no g ('an;\li.!"a: k;) ko S,ll thnnsauri bill biljnjed.i, pnne--

lBY

5 tal 0 irn j , nsn )\Tll e hran ! A kad j nastupilo vrijMle pra,\imog smj fljivanj~ ~odisnjih doba, e su poshj zar . h ljeta n Ilaztle ostre, snjezne

ztm 'j dinosaur i 51 nisu wogli prilagoditi inl promjenama i postupnc su nesta]aJJ. da bi naposljetku sasvim lzurnrli

V'

. .

-----"""

-- - -- ---_- - - --------

JEI

JE?

o se d nalZm] 1 cno pu ale. 'j t1""1Jm ""n"'~D

cin . ·1'

ja, stijen s afar. je kamen,

1

] a ovisi I III tilOVOj sposo bnosti

vremena,

·T LE

DR. Primj

vr pi i

-Ul an prasine,

kra ,..,... ...... ..,...

spadaju

. tali su b 0 i n

n . i

KAKO SU

vnc veaane za kra] m starij

n

usult p ~.

o njinJa imali · erovali da u

.~

. vori s u:

POSTOJE

I. TIJE

ZA

iz edam privla me loa-to S o Im ,'Ii as oje e. . 0 d a' u pred.H,."n

I rifima

ne su vapne-

i

vm rrim djj dosta lnoj mj eri da k ja ih - rzi ZOV se

RIJE-

.~.

pn ok 'oje s u

niih ulJevarju. Ohio 1 f1.fissc:uri 11 Sjevenloj , _fnenL-1., koj su i same po s bi velike riij e~ zaprn\'O su prl eke vece rij -. koja Se Z()\Ie Mississippi. Svaka pri taka ima 5 voje manj e pri toke. take "ria j v tiki rijeeni sl h· rij eke Mississlp'pi smsa,\:r1j n ad tisuca rijek~ rjemc8, patoka i potoCita.

Povrsina slo j@ obuhvaea rijeeru ,div nl.oZe. biU \'r1Q 'p r:o~ Tans. Sliv rijeke Mississippi - lI1rIisSOM, n primjer" KOj,e su dugac_ e oko 6. G 0 kilometara, nwazi se na po\-TI·ilni. cd preko

Kad govortmo 0 vrtlogu ill viru, zamisljamo . 0) rnu koli~mu vode lmrja s ob.~ i uv]aci ljude i nrodov r Madm, su vrt~'Dzi ces10 opasni n a atvorenu mOMJ nE postoji 1J1 njhna k:retanje koj' usisav i vue nadolje.

Da vidimo s je to \iTtlog. ZacijelQ's . ·t~dj€li rnalene \til' ve u poioku, Oni se nalaae tamo dje g bal B na~ 110 zalazi u rna tic U lJ stvara k:nJUJo ~Etaf'fj vod ~

fi..ad voda susa va sVGj ~ 1JJ.t i ulazi u uskl prot az ked. ispuptenj,3i ona eii mmu da Sf:' na omilaJ.·Jla vanjskoj stnlni kruga. i da se rnegnre U obliku lij.e:vk3 na s.redin.i To, je TezuJta1 dje]ovilll]~S t 1-rifugru ne sile' (rue ko] a ad iaci s:red.is to), I Re ist sil koja zadrZava v' . una emu posud kad posudu brll!;Q okxoce:D1o U kmg.

:K.ako n~slaju \'elilci \ruITJ\ri, om opasni 231jl(Jde

.- ---- _.- -= ------_._. __ .. _------ -------- -

3. 11(10. no n f. tvernih kilometara~ J uzneamertc rijeka Amazona, koja je dugaeka eke 5.500 kilo m etara, nna naj\" ~. 51h. na svijetu: preko

mi1 i i un a 6 tvormh kil me. tara.

Rijeke, malo-pomsto, dUM 2emJ'ju i odmos1e je u m owe. Tijekvm usueu goom Q moi'e prouarokovati znatnu @iO:zijru (~odaVanj@', iiiokavani ). V tiki kanjOD rij . If" Colorado poka:zuj kol iko se kanjon m ,2 duboko usjeti u BVoju. dol.inu.

i brodo\~e? Ka.d nai_~'@ plima i sudart s sa £ truj om pre: hedne oseke, rnorske se struie pocra u kreta . ukrua, TO se vrl 0 ~ 0 dog a a u uskim proJ azImBl tzmedu s pi _Q 0 ~ i obala kopan a.

Kali jl? C aj uski prolaz vrlo dubo~ to' se kruzno kretan] vod plH1J kad pr tvara u spiral- 00. usmjerenc nanize i sa sred.iitem. duboko dolj,e. Ali. kao sbl SITl() vee rekli. to s 'Om. o vorenem mom ne zbiva. Vrtlog na O't\tQfeGU rnoru j same k:orvit]ac vod kaji. jednostavne Zl1 a.ti da se \-'ada kreee u kru .

Vl1Jnzi se javljaju U nlllogi_m w]elov.ima svi.je'ta. Tn naj'pO'ZTlatija su . el.strom~ Haridb3 i \ rUng is d. siapov,a Nijagare. _ - elsb'"om &e nalB-

ZI u blizim nolV'eS k nbale. 3._midba u u.skom kanalu Etnedu IlBlijE! i Slcili§l2.

KAKO SU :N. STALl IOCEANr?

S,TO IE VRTLOG?

U priCi {) nasoj 2ernlji Lma .m__nogo epomatih po lav]j ? a jedno od njih j i no 0 :nas nHU ocea.na.

Zapra.vo, mi file znruno pfiU2dano m ko.l.iko s,u oce-ani 5 ari .~ 1 "a izvj'E5I1 da 10 ceani f'I isu poE jali u tazi Zemljma DM tanka. Mo fe SiLl 1'l3jprije post jsJi kao obli,ci pCU"e kioja se pretvoru u \roou ~d 5~' Zemlja ohJadila~ Pravljen SU pl"o.r:j en~ sta. 00&1 i oreana pl"em 8J koliclnl mineralnib soli u :nj.ima. Po tim procj.mama starost 0Cl anil ittlosi .izmedu nUl) mili~W1a i milijude godina~

Zoans :venic:i su otO'lO sigumi d.a je naj\~eci, din Zlmllj line pO'llJ'1'Srne u ptoslasti bio pi'"ekriven morem+eki dijelovi Zendje nalazlLb .ru se ~~e pula pod \'000.111. Ali mi r.Le z:rumJ:O jesu li. dna n ana ~ d bilQ suha ni tl je 1 i kopnot J;ro.je danas pas nji, ikad bilo i..f{;pod nekog duookog oeeana-

edu~ ima dosta d"kaza. rIa :5U nekl

Kan JE IDCE - .

Oc~aru za nas j s uvi ~ek; u mnngo Ci"!ttl.U predslavljaju pm\'1.l tajnu. Mi cak r!i znamo ni oliko s u (} ni strui,

d.i,ie!ovi Zemije nekofC btl i dna p.Jitk'cg 'mora. Na primjrer, veclna \. pn. nae_8. pjeS:cen]aka. i ~krilje= va-ca. koji se rianas nal.-aze .rut Zemlji. nastab su tal ozen]enl 11 \'odI.i. 'K:reda~ linj a. se nalallia. 11 Engleskoj~ 'Teksasu i asu.. sl"\'arala se na mQrskom Mll. O'Da je nasta1a od SK(),ljld malih o:rga_nizama koji Sill pownuli na m on ,() dna i na taj na.cm 'Stvorili no S ('I. mi d anas zov~o k.l'"eda.

Da.nas \'nd@ mrib {}["-eaDa pf"l!kri.,taju otovo hi eEl :vrtine ZemIJine po\~ine- Premda. postoje veliki dij~lol,.'; oceana cije dno jot, u\{ij k nije ispj ann m j p[ouee-no~ imam.o daB a ja.mti pre-· d OZ bu 0 tomu kako lZgleda]u C>l:eansQ dna. Irna P drucja koja su shena planinsldm 'vijencUll . lJ150ra\rnima 1 doUnama. Mj. komI l.lr'a.cija

ohlicje. oblik.J ocearr.JSkog Eina nije takQ raznolik.a &a 01 po \.~"Sma kon tmenata.

.AJDUBLJI?

CO\ 1 Ii danas ispi1 uje oceans 0 dm;. d,a bili neSto ,1!e saz:nao 0 njinla. D no Ol!e3na .ne 3:.6 fl C metarn pfPkfi" no, j e m wj em. Taj kostul'

sastoji od vapnenaekih kostura. sicus:nih morskih z]v0'1mja .. Dno d1uookih, tam.mn monkih pOOrocj auk ejima [e vod dublj a 100 6,500 metara pr kr.i\"tno, j finim m.uJj·em boje .rIde. zvanim ,~ena gJinD.~ .. Sas oji 5 od sieuJDih dijel,Qva zillO rinjsJ:dh kostu:ra:r omotaca sif~ biJjaka i \rWkansko pepe1 .

Danas se e9lake dubme mjere zvucnim

V,:,U0 \.m.ai koji se sa1ju l.L dubmu i odbijaju 00 dna, Dubina se oru-oouje na taj naEm sto ~e mJ~j

_ ~i . 0 bnn c1"=l11 "'lUC'V-l val nafini ov:a.j

n vostruki pa ae kasni] p, . j PJ:. ~ I ·a.

Nil t -cljru tih mjerenja da as prilitno ougr,o

n znajerno prosjecnu dubinu azmh oceana, kao ~ njihove najdublj-e toeke, N~j\ra5u pmsjef:nu. dubinu tma Tihl. ocean. Ona tanosi ~.03U m tara. lduca najvefa. prnsjecna dubina j dubina IndijskUg n[~eana! knja JZnosi JJUJO rnetara. Atlan ~ki o Hn j tflrei. sa sredlnjam dubinom OOJ 3.332 metra. Balticko more imla najmanju pl'Os~ecnd dnbtnu, same 54 metra!

NajdubU do sada pozna to mjesto u Tihom

1l:@a:DU nalazi se u bmlni Guama j ianosi 1 1.0 J 4 metra .. Posltj toga dolazt [edno mjeste u At an - skorn oeeanu nedaleko ad Portortka, dubok

{ "219 m t a,

ZA8TO JEO'R SLA~O?

Vrlo ~to nailazimo na poneku cLnjenicu 0 ljt, tajans~ enu i. jos neobjamjerl'U. Takva [edna Icinjemca j e i PQS t oj anj e soH u morima .. ,I uda tamo sal?

M i jednesta vno ne znamo kako je 001 despjela u rno 1 Naravno, 'Uladem..o da se sol r-utvara u \'OOl i da tako So ki om dI ospij,@v,a 'U mOTle. Sa Zem..lJin 'povriiTl€ suI 'e staLno ra:;s . mrn i prelaz· II m.ore.

edinal n.e 7~am 0 je Ii 0 dostat.no 0 bj a.~njeDj@ za golemu k,otir;tnu soli. krJja. See .!lalazi U mol1ma. :K:ad bi Sva mora presu$jilm.!, ostalo hi ol:iko mli b.i Se od nje mopo saglnilwb zid d.ebeo kilom tar i. POl. a \'i5ak ~B() omntara, Taka \7 7.. d bi pasa.o ci La V:ll Z~U u oOko pol u - ! II i, rugim rijeCl:rna slana stijtTJ.a k.~ ~a hi ostala kad

n i sva mum p:re5uSile hil a bi 5 PUla!'\, it ad c}j £10. eVl"Qpikog ktultinmn:ta!

Obi na sol. kak:v:u svi u _ t:l'eb Ij IIvamo" dooi va

i2. rnof'S ~ V ! iz sl:anili j, \Zen. sJanih lZVor.a

1 iz rudnika soli. Koo ('~tracH a soli u 'morskoj

v . i rnoz bi ti tri do tri i po P sto, Za 1. vor na mara. kao f '0 S,UI Sredo:zemno i Ctveno mnre ... sad.ril \ soli n 0 otvorene mora, MIt 0, rnore, koje zah vaca ];HJ\<TSm·tI 00 okLo tisuckW ce vernih kilom tara, sadrii okc 11 ~SOD>OOO.DOO tona soli!

NUla e kamene soli u mmim di.j' lovima svij em nasteJe 5lJ isbJa pljl vanjem mOl"Ske \lOO prij mno 0 millj una odina. Po_sto je po'tI'iebno da ishlapi o~o d.evet dij elo a mars_te ode d.a bi OS tala kBn1~na sol ~ vjeruj e se d3l s:u de b nasla e ~ soli .W1AStalE' u ne.kad dj ~limice zabltoren.im rl'l 0 rlma- Ttl j 'mof'S ka veda ish1aplj ivala bne n~go S 0 je pnstizala sujeia i taka u niLit ~ n - 1 age, svjei oli,

'feCi dio soli sto je kupujemQ dQbi\t9 . ' cd kamene soli 0 bieno 'se do nasl aga soli iz klU,X@ k~. PQ 19m se k.ro:i! ci J E"V U bacuj e. ci.s'ta \rooa cd.a Ill: '.~ an so i ana se kroz drugu coij E''V ubaeuj@ fiEi pU~klu',

KA.KO ·'.,AS'TAJU .~ALOVX?

.Ak 0 ste nek.ad. p.r-oveJi ' dt-eCI eno vrij - me U r [l1.mi od.·~1 Ql'Ida 5, e opaZili da u lihim dam.ima

1 a \ ~ . i.m.m vrlo ma'Jlo ValoV8. a u vj, tm vi. tim i

1 ujnim m im.a W!OI 'mno o~

a_ravno~ to obj a.s.nj iJlV8 i kekn nas'mju valtCn,1j.~

zra,k \,!alovUna i \1, . aJ mora pol~renutj

n . a ~ila ill ene_rgija, a .morsk.oj voW tu mer ·ju j \1e\ilr.

K d prom atr:ate \~alove kako se dinJ jedan ,z a

l.f"U. voda izgleda kao ,da e kreCe naprijed~

1. kad se na v di naIazi ikomad drve"tta, on S{II .neee kretsrti .n.aprljed. nego ce san:to p()skaki\rati go -dolje po vaBovims .. Dn'o se ~e sarno karl ~ pokreeu vj tar ill p]bna.-

K.akva se -to 'Vl"Sta hewnj a de adtJ u ,"hlu? ~~ 'em val \~etinum pre-dsbnrlj a dizanj i spus afiJ vooe;nijlh ces] ca... T~ .se Jrr ranje nas ta v[j a prema tibMi .. ali s~ ~'ice ''rode ne kr'eCu prema

obalt 8i pnm] . aka 2a trese1e k:ono-pac naroClUrn polme 'Om. dui kOrlo.pa , - ja.\·Ha Deb vniita val~VJl. To \~alC\!ito kretanj"e i· dui kOI1Dpa. ali

C: .~@ konopca s'taJu tamo gdje su~

Xad dODji dio v,ala udari 0 Uo u bJizini ohaJe. v,aI wog tnmja aspen k:retanj . Vrh vab. nasta\fija SVO] pufl~ ruSi &e i u da.rs U 0 bal u.

Tako se ener-ja 5 c je st\araju va10vi gubi na Oball- Ako na. plrn ude e u valove. vrlo h:rzo ce e sh va li ti koliko 'U oj im.a ima el'lergije.

U valovima se vodene cestice ~u ·kru.ZnQIll putanjom nagore i nap·dj.ed_~ ·kak.u ib. gura \' 1.a . Z3.tim nadolje i na.tmg. budufi da in sUa teie V1Jee dnlj,e na .zajroru~k.iU ra:tinu. Ta k.retamja iza.zivaju 'omicanje ·vaiova.

Duiins VaJO\'8 j udaUenost od wha jed.nDg do \'Tha dm 0, v;al,a' 13 aj nil-a totka. i:2Jllat u nj ih love .ilol:ma·~.

_--- ::=- - - - -

eunarni, javlj

dnu m a bicno

blizin -

~Q \<-e" utj kae na kThimu p ,:'ou P I

ada

nad n@lti I ga ti kan j udario U

'dio

STO JE o LUJ' '?

:7Jl8Hja oceans ez mor

j

m

l.tR

nazi

Jf kom

. - ---_. ---_. -

tTa_k; pnstaje '(, ~ ka niskog ,3 mesferske . t1ak . pr' rna knjoj pusu vjetroYi i e'HO kUlE! n~taje podrtil:] e 01 uj e.

Tamo ,gdje S 91LY, tu tople _l hladne z. F300e m..ase ~ one se sl a bo m ijeSa] u. L ak.~] toplij' zrak se uk so p nj prako hl3dng zraka, '0 hladj toplt, vlazni zrak. On pos aj zasieen .. sil'varaju se e blacl i obieno pada 'kis.a il ~ sriij eg;

Na sjevemoj pclutki, zbog okr~tanja Zemlje vj~1:rovi skreeu II1d~o .. po rla se !~\-mo:r" oluje

kreee s uprotno k::ire1tanju k~aljke na sa 1 u, Zapravo, to je. Jed n olemi kovitlac.

Orkani (tajfuni] i urelgani sjev rno ed P lu ki obieao p usu koncem Ij 'tp ilj u [esen nad topluu tropskim \' dama- Gni se krecu na zapad i sj everoz pad pu t.a.nj om kOJ 3 skreee udesno. Tor,nado je zes ok vihor. On OLli.nj~ kao em eblak u obliku 1iie\rka~ knji se jav~Ja u velikorn o]ujnom podruti u - \ rhl tog []j evka mote hi ti sirok same stotinjek me arid. aJli on unistava S\,fe na S,I (] naitle.

KAKO NASTAJE TORNADO?

8,,1 srno vidjeli oluje, TQ su obieno lokalne nepo2 rilE. P,ns'tuJe, medurim, velfke neapo ad ! kcj rnogu zahvatiti tisut,e c@t,,/o~ kilometars .. J na ad njih zove se ' .. ciklonska nepo ada o~ ill ,~ciklon I.. Kod. eiklona \1:e 'IrO i pus u p ms srediS tu 0 blasti IUSkog , aka, I to spiralno, ° 'a sjeverno] hemisferi (Z@mJj,lnej po.Ju'tki) ciklcni se kreeu u praveu suprotnem od kretanja k.a2.:3lljke na sa tu, ,8, na juZrlOj ,Zemljinoj pol u Uti u smjeru ka.zalj ke na saw!

Tornado j e zapr:a'Vo posebna tI]"S ta ciklona. On s j,avlj,a kad su uvjeti koji. 'll2rOkuju (lbil~IU? nep gode izuzetno pc)'t c'"ll'ant Zrak 'se nagIo

podiz UV1.s, a vjetar puse u supro nom prn,'lcu oko O\!og zra cnog st ups koj i oS eo dize _ Ta ko nasta] l! vrtlog, uzak i vrlo j ~k. Kad se to do OOi cenlrii'ugalna sila d bacuje xra k nd s f'etU.~:ta i u njemu nMtaje pmstor niskog Uaka.

Ova [ezgra nilkog tlaka djeluju _ DoO snasan uaisivae . e usisava sve predm~ epreko kojib pr ~ an i u tomu j:e gql,ern.a ,['3.Z0rn a s:naga tcrnada; On moze usrsati ;cl,d()v~ kuf:lt pa SE on rw'" k ao da su 00 ka rata. D ruga ra.zoma. sil.a, t £lm ad 3J su jalci \i'E? Tovi kojj se slt\ araju na krajevima \rrlJo a i dostb.u bninu od 4,50 kiJometaia naJ

tJ i, ~~ci n a s"\tom pu.tu sv~ [[a_ sana i 'u~

'Dok s to dog:ada u s~stu oluje tlak opa a.

Vjetn:'nri potmjn puha.:i oko mjesta lriHkog tlaka u praveu suprn nom_ gibanja k.aZal.jke .DS S3tU. Ta'kol to li i vlaZn.i zrak slruji prema S,l VErn. a hla,wu zrD k na j g ~ sa zapadne strane,

Oblast 'n~kog prrtiska t.taziva s@ ~.ci.klcmat '.

Povrsina z.al1,v3cen.a etklonorn moze irnati promjer ad SO 0 do 1 ,~o 0 kilQmeltaYa. omado je la.k aer olu1'a .s kruinim kretanjem i penekad se pogre&-no m'~j@'sa. i brkcJ s eiklOOlom. l\.Iedu lm

ornado mol: ima i promjer od ~o do L5{JO metara.

S a JE ICIKLO ..

Ciklon je - -rsta olu]@. a. oluj a j e br2!01 l«etanj'@ zraka s j@dno~ mjesta na drugo,

01uja noomje kad topao, vlazan zrak s ekvarora d sp' "je u sj Y:ernu ZernIj inu polutku (hemisfEn1) i sastaJ1e se s h1adnim j s.uhim zraknm, koj idol azi [z arktitkih predjela.

ave se d.vije zraene st.nI.JJje ne mij maju.. Swam se o:stra anina na mi itlJ 'njihova susreta kOJi3 se naztva .fronta", Xad se te dvije zra&.ie' struje r8astav@ neta1ib lakNi opli zrak nj se iznad hladno . Pruiljen penj.ati S 1L.n,wr toph 'vlazru zrak s h13 d i, VIa a, Se kondettzira'l stva:raj uet obl.ak@.

KAKVA JE RAZL1XA lZMEf)U UBAGANA TORNADA,?

01uje imaju razlieita irnena, a ona irn se nadjevaju ovisno OJ prir.odi i rnjestu rmjilio'Ja nastanka.:-a~ia~e i najopasnije oluje su uragan i nmado.

Ura.gani SiU oluje ~to nastaju u tf-CpSJtim kraj vim!.. U Sjedmjenim Am'eritkim Dria:~'anl61, se poje vlj uiu u p dru;cjima ~ to grnni fe s t][eksic-,

.0' , 7mje\'Clm i uiduz. Is cne obaJe. _ edu ~

ista takva nluj'3 . .karl se poj.;;n.1'f 1J Indip i Kmeskom morn nBl2.iv,a, se tajftm. Zajedn:icko i.m~' Z~

b- od' 0 ~-- 1 ~ Ii

C) J nep .. Je '! uo-psK.a 0. ula .

Po ma .lab fena uraganom obicnc i:n'1o.si od 150 do 60 ltilometal":8 U P'romierul :a uraganski vj,@trovi dosili:u brLinu izmedu. ]0)1 i 180 kilomEteLm na sat. ,Posebna odllka uragana je da on l1Il.a mir.m srediSnji mOj kOjl ;lie l.ove 'looko~-4 Cijl Je p"romJer U;'m@iil!u B 'j 25 kilome~rn. Kad .. okQ~· pre lazi pl'eko neRo podrucja. \.1 etro,vi se

gotO\'Q 1.1IDln:!~ To pon lead za vara va lj ude 'ii. na om ih da p01rjerulu da je n~goda prosla, ~[ed,utUn. kad OkOH oluje pro(l . vjetrovi peeinju puhatj istom jacin om kao i nmje. samo JZ suprot:ftog P1"a.VC31 oslo j@ uragan olujSJ:S vj troViOla. k'c]i imaju kIiu:mo :kretanje.

Drru a oluja cn"akl,'e vrst~ j tornado. k~ji sead tll'1:l ana ra21 ilruj e po tQm u ~ 0 0 nj ego\-" prorojer Wlosi sarno n klol- ·0 stotina Il.'l.etara" a, najrue 2 kil r.J1u~tra ~ Tornad,o naj t ~@ n ast je U 5 edisnjoj do i ini rij e"k ].fiSSissippi u 5j edihjenint Arll&ic= kim Driavam.a. U vecern d1jeIu pOOrutja ,~to a j e zah valli a 01 uja tornado se poja,vlj u]e' k 0 crru o bl.ak Jje1Tkasta oblika~ Podrufj e sto ,g,a mQie zan, atiti torna.do iznos- fl ko iko kilomJew-a duim'e i nekohko stotina me't3.la s.irme - ali na ~\·,')m 'pu'tu tornado unistava s\"e na ~t.OI naide,

U j@sen. unutra.tnjos azijsko kontinmta se brzo hladi i z,a \! rij ml[l zim ~ hna mn go niiu temp~rEfh.n"u od oknlnih mora.iske temperature 5 v ,aju ° look almoslendti 1ak. taka ° a vje \-1 zilllSkih rnvnsuna pusu i2 sllhib pJ:edj@1a 'UJ'lur-asnjo&ti prl!ma. mont.

J uina i is - oeMS ABj ai, ima] u naj U DZeniju monsun-SKU k1imu zbo,R gole'mih pms.tra.Mta,·a tog kon menta,

l\I,om.ari na s:vrajirn pu uvanjuna lUoz· Ie dijelove ocean,a koristJ pmmj ene- monS"LIl1 sldb vj ~tf"O-' va. Oni putuj u iz lndj] e u Abiku za. \rrijeme Zlme. a \T9~aju se u Jj to. plo\' i lako da iol 'ietar p~ u krrnu~

S1U IE MONBlm?

Rijf.'t: ~.monsun·· je nm!itala 00 arapsk@ nJ C] ko,i a ZU31N , .. g d i5:rJlj e do ba j I. ho11~HlSljlfri 5U 5€:ZonsJci pchJgodL~11ji \'jetrovi u jU2noj i isl~~nci Aziji. Ljeti puSu s rnnra i donase ohilne ki~e, dok zimi pusu s .kopna na ,mOr:l2.

~~a.o uzr.okuj o'v'll 51 :Z.orusku promj flU \~etrO\·.a J ~ borine? Velik.i kontin nn i kopnene p{)mrn,e briJe! :zaenjavaju i hlad,e cd okclnib, ()C 'M. U proljee i lje n predjeH srooisnje i juine Azij~ s

rzo, zagrijavaju i marna S1:J opli}.i 100 rndijskog D cean i:l 'n a jugu j 'Tiho oceana ns iB 0.0 ku~

,rita {£mp r:a urn kop,na stvar-a r.uii aUnQsfe.r.= s¥n tla k II :zbog to,ga vje ovi S~ susjecin:ih mora U$'Il l"l a kopn o. To j e Ij@tni monsUD.

TR 0 VI?

pravac .[0 ralnih . rj \

K flam 'i na nekirn .jer ~ma pns j p drucja U· jima uglavn mfiada visck tlak, To su 1·81l t ~. done". i ne lukaln' 00r uiu trujanj e \;, .

- .KO SU

"TALI LED'

B

GO.

Led

b dljivo i v ifan-

ciji

oIlk'f~·'i"iO

je V1SQk s

rati ,ei. a . om

Kof irma 1 eda 11 ~ nom brij gu

[a a .. 'Mn . b:r O'Vl' eze '

t Dar

D JE N· 'ST LO LE EN'; 0 DO'BA?

• -.. I . _ . I -. .' .' . .. •

doba edatmo ruanda j s. .

" I mao

ZAS 01 JOS UVIJE POSTO·- LEDENJAcr?

:_ I ""