Anda di halaman 1dari 1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmad dan
karunia sehingga

Penulis masih bisa menyelesaikan profosal ini,adapun judul pada proposal ini
adalah’’Hubungan Kraterisik individu Dengan pengetahuan Statik wanita usia
suburi Diwilayah kerja puskesmas Deli tua Tahun 2018’’penyusunari proposal ini
merupakan salah satu syarat untuk melanjutkan ketahapan penelitian.

Penulis menyadari hingga selesai proposal ini tidak terlepas dari bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun material,oleh karna itu
pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyakkteristimewa
kepada:

1) Terulin S.Meilla,AM.Keb,SKM.Kes selalu ketua Yayasan Rumah


sakit umum Sembiring Delitua
2) Johanes Sembiring M.Pd,M.Kes selalu rektor Institut Kesehatan
Delihusada Deli Tua
3) Prof.Dr.Jon Pilter sinaga,M.Kes selaku dekan Fakulitas kesehatan
masyarakat Institut kesehatan Deli Tua
4) Dr.dr felik kasim M.kes selaku ketua Program Syutudi ilmu
kesehatan masyarakat program Magister Institut kesehatan Deli
Husada Deli Tua
5) Prof Dr.Jon piter sinaga,M Kes selaku Dosen pembimbing II yang
telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan Bimbingan dab
pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan prposal ini
6) Dr.Ir Gery Silaban M,Kes sebagai penguji 1 dan Bahtera Vindapit
purba,M.kes sebagai penguji yang telah banyak membeikan saya
masukan dalam menyampaikan proposal ini
7) Seluruh Dosen Magister kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan
Deli Husda Delitua
8) Dr.Riauti sinurat kepala UPT Puskesmas Deli Tua yang telah
memberikan izin untuk melakukan studi pendahuluan dan bersedia
dan menjadi tempat penelitian