Anda di halaman 1dari 18

Rancangan Pembelajaran dan Pengajaran Tahunan

Kurikulum Standard Sekolah Menengah


Pendidikan Moral
Tingkatan 1
2019
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 1
1-4 JANUARI Minggu Orientasi Tingkatan 1 dan Pendedahan 18 Nilai Universal
2019

MINGGU 2 1 1.1 Murid boleh: Cadangan nilai


6-11 PENGENALAN Konsep 1.1.1 Menjelaskan maksud moral melalui contoh.  Rasional
JANUARI MORAL Moral 1.1.2 Membanding bezakan perlakuan baik, benar dan  Baik Hati
2019 patut.  Kebebasan
Unit 1 1.1.4 Menceritakan perasaan apabila berkelakuan baik,  Kesederhanaan
Kenali Moral benar dan patut.  Bertanggungjawab
1.1.5 Menunjuk cara perlakuan baik, benar dan patut.
Cadangan isu atau situasi
MINGGU 3 Murid boleh:  Gejala buli dan memeras ugut
13-18 1.1.3 Menghuraikan kepentingan berkelakuan baik,  Vandalisme
JANUARI benar dan patut.
2019 1.1.4 Menceritakan perasaan apabila berkelakuan baik, Cadangan aktiviti
benar dan patut.
 Menggunakan kemudahan media
1.1.5 Menunjuk cara perlakuan baik, benar dan patut.
untuk mendapatkan maksud moral.
 Mengadakan perbincangan dalam
kumpulan untuk mendapatkan
gambaran maksud moral.
 Membuat analisis untuk membanding
beza antara individu bermoral dan
tidak bermoral.
 Melakonkan perlakuan bermoral dan
tidak bermoral berdasarkan situasi
dalam masyarakat Malaysia.

2
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 4 1 1.2 Murid boleh: Cadangan nilai


20-25 PENGENALAN Insan 1.2.1 Menerangkan maksud insan bermoral.  Baik Hati
JANUARI MORAL Bermoral 1.2.2 Menjelaskan melalui contoh ciri insan bermoral.  Harga Diri
2019 1.2.3 Membuat kajian tentang kepentingan menjadi  Hemah tinggi
Unit 2 insan bermoral.  Kepercayaan kepada Tuhan
Insan 1.2.4 Menyedari keperluan menjadi insan bermoral.  Kejujuran
Bermoral 1.2.5 Mengamalkan perlakuan insan bermoral dalam
Pilihan Hidup kehidupan masyarakat majmuk. Cadangan isu atau situasi
 Penganugerahan kepada anggota
masyarakat yang berjasa dan
boleh diteladani
 Gejala sosial semasa

Cadangan aktiviti
 Menulis surat tidak rasmi atau
menulis emel kepada rakan berbilang
kaum tentang perlakuan moral yang
dilakukannya.
 Membuat pembentangan hasil kajian
melalui pelbagai cara mengenai
kepentingan menjadi insan bermoral.
 Membina peta minda untuk
menerangkan ciri insan bermoral.
 Menghasilkan biografi atau kad
biodata mengenai tokoh daripada
pelbagai etnik.

3
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 5 1 1.3 Murid boleh: Cadangan nilai


27 JANUARI - PENGENALAN Hidup 1.3.1 Menyatakan kepentingan mempelajari moral.  Harga Diri
1 FEBRUARI MORAL Bermoral 1.3.3 Menghayati manfaat mempelajari moral dalam  Hemah tinggi
2019 kehidupan.  Toleransi
Unit 3 1.3.4 Mempraktikkan perlakuan bermoral dalam  Kejujuran
Hidup kehidupan seharian.  Kerjasama
Bermoral  Berterima kasih
MINGGU 6 Pemangkin Murid boleh:
3-8 FEBRUARI Kesejahteraan 1.3.2 Membanding bezakan cara hidup bermoral Cadangan isu atau situasi
2019 dan tidak bermoral.  Keruntuhan akhlak dalam
1.3.3 Menghayati manfaat mempelajari moral dalam masyarakat Malaysia seperti
kehidupan. penyalahgunaan dadah, lumba
1.3.4 Mempraktikkan perlakuan bermoral dalam haram, gengsterisme
kehidupan seharian.
Cadangan aktiviti
 Menggunakan peta buih berganda
untuk membuat banding beza antara
mereka yang hidup bermoral dan
tidak bermoral.
 Mencipta pantun untuk
menghubungkaitkan kepentingan
mempelajari moral dalam masyarakat
berbilang kaum.
 Menghasilkan buku skrap berkaitan
cara hidup bermoral melalui artikel,
majalah, surat khabar dan internet.

4
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 2 2.1 Murid boleh: Cadangan nilai


7 DIRI, KELUARGA Hidup Beragama 2.1.1 Menyatakan kepelbagaian agama atau  Kepercayaan kepada
10 - 15 DAN atau kepercayaan. Tuhan
FEBRUAR PERSAHABATAN Berkepercayaan 2.1.2 Menjelaskan kepelbagaian amalan  Hormat
I 2019 keagamaan atau kepercayaan.  Bertanggungjawab
Unit 4 2.1.5 Menceritakan perasaan apabila mengamalkan  Hemah Tinggi
Hidup cara hidup beragama atau berkepercayaan.  Rasional
Beragama atau 2.1.6 Mempraktikkan hidup beragama atau  Toleransi
Berkepercayaan berkepercayaan.
Membawa Cadangan isu atau situasi
MINGGU Berkat Murid boleh:  Amalan rumah terbuka
8 2.1.3 Menjelaskan cara menghormati kepelbagaian  Amalan beribadat pelbagai
17-22 amalan keagamaan atau kepercayaan untuk agama atau
FEBRUAR memperkukuh perpaduan.  kepercayaan
I 2019 2.1.4 Menghuraikan kepentingan hidup beragama
atau berkepercayaan. Cadangan aktiviti
2.1.5 Menceritakan perasaan apabila mengamalkan  Menemubual rakan berlainan agama
cara hidup beragama atau berkepercayaan. mengenai amalan agama atau
2.1.6 Mempraktikkan hidup beragama atau kepercayaan.
berkepercayaan.  Membuat folio tentang
kepelbagaian agama atau
kepercayaan.
 Menyenaraikan cara menghormati
kepelbagaian amalan agama atau
kepercayaan melalui peta minda.
 Menayangkan video tentang
pelbagai agama atau kepercayaan.

5
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 2 ♥ 2.2 Murid boleh: Cadangan nilai


9 DIRI, KELUARGA Kenali 2.2.1 Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri.  Harga diri
24 DAN Potensi Diri 2.2.2 Mencadangkan cara memperbaiki kelemahan  Hemah tinggi
FEBRUAR PERSAHABATAN diri.  Bertanggungjawab
I - 1 MAC Unit 5 2.2.4 Menghargai keistimewaan diri.  Kerajinan
2019 Serlahkan 2.2.5 Mengaplikasi potensi diri untuk kesejahteraan  Kejujuran
Potensi Diri hidup.  Kesederhanaan
MINGGU Murid boleh: Cadangan isu atau situasi
10 2.2.3 Menjelaskan dengan contoh kekuatan diri.  Aktiviti kokurikulum seperti
3 - 8 MAC 2.2.4 Menghargai keistimewaan diri. 1Murid 1Sukan.
2019 2.2.5 Mengaplikasi potensi diri untuk kesejahteraan
hidup. Cadangan aktiviti
 Penilaian kendiri tentang kekuatan
dan kelemahan diri.
 Menganalisis hasil aktiviti analisis
SWOT untuk membaiki kelemahan
diri.
 Membuat penilaian potensi diri
melalui rakan sebaya seperti Tingkap
Johari.
 ♥ Merekacipta bahan setelah
mengenal pasti potensi diri seperti
lukisan, hasil kraf dan sebagainya.
(3 jam)
Petunjuk: ♥ Aktiviti di Luar Waktu PdP

6
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 2 ♥ 2.3 Murid boleh: Cadangan nilai


11 DIRI, KELUARGA Hubungan 2.3.1 Menjelaskan dengan contoh cara menyayangi  Kasih sayang
10 - 15 DAN Kekeluargaan anggota keluarga.  Hormat
MAC 2019 PERSAHABATAN 2.3.3 Merangka aktiviti untuk mengeratkan  Bertanggungjawab
Unit 6 hubungan kekeluargaan.  Hemah Tinggi
Hubungan 2.3.4 Menunjukkan perasaan kasih sayang terhadap  Berterima kasih
Mesra Keluarga anggota keluarga.  Toleransi
Bahagia
MINGGU Murid boleh: Cadangan isu atau situasi
12 2.3.2 Meghuraikan kepentingan menyayangi  Penjagaan orang tua
17-22 MAC anggota keluarga.  Lari dari rumah
2019 2.3.4 Menunjukkan perasaan kasih sayang terhadap  Penderaan kanak-kanak, isteri
anggota keluarga. atau suami
2.3.5 Melibatkan diri dalam aktiviti untuk
mengeratkan hubungan kekeluargaan. Cadangan aktiviti
 Menjalankan simulasi tentang amalan
kasih sayang terhadap keluarga
mengikut perspektif pelbagai kaum.
 Mengadakan sumbangsaran untuk
mendapatkan cadangan aktiviti
terbaik bagi mengeratkan hubungan
kekeluargaan.
 ♥ Menjalankan projek untuk
mengadakan program
kekeluargaan. (3 jam)
Petunjuk: ♥ Aktiviti di Luar Waktu PdP

7
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 2 ♥ 2.4 Murid boleh: Cadangan nilai


14 DIRI, KELUARGA DAN Hubungan 2.4.1 Membanding bezakan ciri sahabat positif dan  Kasih sayang
31 Mac - 5 PERSAHABATAN Persahabatan negatif.  Hormat
APRIL 2.4.2 Menghuraikan kebaikan menjalin hubungan  Kerjasama
2019 Unit 7 persahabatan.  Kesederhanaan
Bijaksana 2.4.5 Bersyukur mempunyai sahabat yang baik.  Toleransi
Memilih 2.4.6 Menjalin hubungan persahabatan yang positif
Sahabat demi perpaduan kaum. Cadangan isu atau situasi
 Pengaruh rakan sebaya
MINGGU Murid boleh:
15 2.4.3 Meramalkan kesan memilih sahabat yang Cadangan aktiviti
7-12 negatif.  Membuat token persahabatan
APRIL 2.4.4 Menyarankan cara menjalinkan sebagai tanda penghargaan kepada
2019 persahabatan tanpa mengabaikan hubungan rakan berbilang kaum.
kekeluargaan.  Menghasilkan peta buih berganda
2.4.5 Bersyukur mempunyai sahabat yang baik. untuk membandingbezakan ciri
2.4.6 Menjalin hubungan persahabatan yang positif sahabat positif dan negatif.
demi perpaduan kaum.  Menulis karangan pendek mengenai
sahabat yang berlainan kaum.
 ♥ Mengadakan forum Bertema
“Persahabatan Tanpa
Mengabaikan Hubungan
Kekeluargaan”. (2 jam)
Petunjuk: ♥ Aktiviti di Luar Waktu PdP

8
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 16 3 ♥ 3.1 Murid boleh: Cadangan nilai


14 - 19 APRIL HUBUNGAN Kesejahteraan 3.1.1 Menyenaraikan ciri warga sekolah yang  Toleransi
2019 ANTARA DIRI, dalam Kalangan sejahtera.  Kerjasama
KOMUNITI & Warga Sekolah 3.1.2 Mencadangkan cara meningkatkan  Hormat
MASYARAKAT kesejahteraan dalam kalangan warga sekolah  Hemah Tinggi
Unit 8 daripada pelbagai kaum.  Kasih sayang
Warga Prihatin 3.1.4 Memerihalkan perasaan apabila kesejahteraan  Bertanggungjawab
Sekolah dalam kalangan warga sekolah terpelihara.
Sejahtera 3.1.5 Mengamalkan cara hidup sejahtera dalam Cadangan isu atau situasi
kalangan warga sekolah daripada pelbagai  Sekolah Penyayang
kaum.  3K (Keselamatan, Kebersihan
dan Kesihatan)
MINGGU 17 Murid boleh:
21 - 26 APRIL 3.1.3 Menjelaskan melalui contoh kepentingan Cadangan aktiviti
2019 meningkatkan kesejahteraan dalam kalangan  Menulis cadangan atau emel kepada
warga sekolah daripada pelbagai kaum. pentadbirsekolah tentang cara
3.1.4 Memerihalkan perasaan apabila kesejahteraan meningkatkan kesejahteraan warga
dalam kalangan warga sekolah terpelihara. sekolah pelbagai kaum.
3.1.5 Mengamalkan cara hidup sejahtera dalam  Membuat kad penghargaan
kalangan warga sekolah daripada pelbagai kepada warga sekolah.
kaum.  Berimaginasi dan membuat
pembentangan tentang ciri warga
sekolah yang sejahtera.
 Main peranan situasi berkaitan
dengan kesejahteraan dalam
kalangan murid pelbagai kaum.
 ♥ Permainan atau sukaneka
warga sekolah pelbagai kaum.
(3 jam)
Petunjuk: ♥ Aktiviti di Luar Waktu PdP

9
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 18 3 ♥ 3.2 Murid boleh: Cadangan nilai


28 APRIL - 3 HUBUNGAN Keselamatan 3.2.1 Mengenal pasti ancaman keselamatan
ANTARA DIRI,  Bertanggungjawab
MEI 2019 Kawasan kawasan kediaman.
KOMUNITI &  Berdikari
Kediaman 3.2.2 Menghuraikan kepentingan mengekalkan
MASYARAKAT  Toleransi
anggungjawab keselamatan kawasan kediaman.
Bersama 3.2.4 Melahirkan perasaan apabila keselamatan  Kejujuran
kawasan kediaman terjamin.  Kerjasama
Unit 9 3.2.5 Melibatkan diri tanpa mengira kaum dalam  Keberanian
Keselamatan aktiviti menjaga keselamatan kawasan Cadangan isu atau situasi
Tempat Tinggal kediaman.  Jenayah umum seperti pecah
Tanggungjawab rumah, culik, ragut dan merompak
MINGGU 19 Bersama Murid boleh:  Semangat kejiranan
5-10 MEI 3.2.3 Mencadangkan langkah- langkah untuk  Rukun Tetangga atau RELA
2019 mengekalkan keselamatan kawasan
kediaman. Cadangan Aktiviti
3.2.4 Melahirkan perasaan apabila keselamatan  Menulis laporan tentang langkah
kawasan kediaman terjamin. mengekalkan keselamatan kawasan
3.2.5 Melibatkan diri tanpa mengira kaum dalam kediaman setempat berdasarkan
aktiviti menjaga keselamatan kawasan hasil perbincangan dengan ketua
masyarakat.
kediaman.
 Menghasilkan brosur tentang
peranan dan aktiviti Rukun Tetangga
atau RELA.
 ♥ Membina model kediaman
dengan ciri-ciri keselamatan
secara kreatif dan inovatif. (3 jam)
Petunjuk: ♥ Aktiviti di Luar Waktu PdP

10
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 20 3 3.3 Murid boleh: Cadangan nilai


12-17 MEI HUBUNGAN Hargai 3.3.1 Memerihalkan kepentingan kemudahan awam  Bertanggungjawab
2019 ANTARA DIRI, Kemudahan kepada masyarakat.  Kerjasama
KOMUNITI & Awam 3.3.2 Menghuraikan cara menjaga kemudahan  Berterima kasih
MASYARAKAT awam secara bersama.  Patriotisme
Unit 10 3.3.3 Meramalkan kesan vandalisme.  Kesederhanaan
Kemudahan 3.3.4 Berbangga dengan kemudahan awam yang
Awam Dijaga disediakan. Cadangan Isu atau situasi
Bersama 3.3.5 Menceritakan perasaan apabila kemudahan  Prasarana atau kemudahan
awam dirosakkan. awam
 Vandalisme
 Penyelenggaraan kemudahan
awam

Cadangan Aktiviti
 Membuat lakaran kemudahan awam
negara kita pada masa akan datang.
 Membuat laporan dan cadangan
penambahbaikan tentang keadaan
kemudahan awam yang terdapat di
kawasan sekolah atau kediaman.
 Menulis jurnal perasaan ketika
menggunakan kemudahan atau
pengangkutan awam.
 Mengumpul maklumat mengenai
vandalisme melalui internet.

11
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 24 3 ♥ 3.4 Murid boleh: Cadangan nilai


9-14 JUN 2019 HUBUNGAN Sayangi Alam 3.4.1 Mencadangkan cara menjaga alam sekitar.  Bertanggungjawab
ANTARA DIRI, Sekitar 3.4.2 Membincangkan kepentingan menjaga alam  Kasih Sayang
KOMUNITI & sekitar.  Kerjasama
MASYARAKAT Unit 11 3.4.4 Menceritakan perasaan apabila menjaga alam  Rasional
Masyarakat sekitar.  Patriotisme
Prihatin Alam 3.4.5 Melibatkan diri secara proaktif dalam  Kepercayaan kepadaTuhan
Terpelihara mengurus alam sekitar secarabersama.
Cadangan Isu atau situasi
MINGGU 25 Murid boleh:  Pemeliharan dan pemuliharaan
16-21 JUN 3.4.3 Meramalkan kesan jika tidak menjaga alam alam
2019 sekitar.  Isu alam sekitar seperti pencemaran
3.4.4 Menceritakan perasaan apabila menjaga alam air, udara dan bunyi
sekitar.  Program 5R (Reduce, Reuse,
3.4.5 Melibatkan diri secara proaktif dalam Recycle, Rethink and Repair)
mengurus alam sekitar secarabersama.  Sambutan Hari Bumi

Cadangan Aktiviti
 ♥ Mengadakan lawatan ke taman
botani sekolah dan menulis
refleksi. (3 jam)
 Menghasilkan cenderahati daripada
sumber alam sekitar.
 Mengumpul bahan terbuang untuk
dijual dan dikitar semula.
 ♥ Mereka bentuk model atau
landskap Hutan Bandar.
(3 jam)
 ♥ Melibatkan diri dalam Gotong-
Royong Perdana. (3jam)
Petunjuk: ♥ Aktiviti di Luar Waktu PdP

12
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 26 3 3.5 Murid boleh: Cadangan nilai


23 - 28 JUN HUBUNGAN Remaja 3.5.1 Menghuraikan ciri remaja berhemah.  Harga Diri
2019 ANTARA DIRI, Berhemah 3.5.2 Menjelaskan melalui contoh kepentingan  Hemah Tinggi
KOMUNITI & menjadi remaja berhemah.  Baik Hati
MASYARAKAT Unit 12 3.5.4 Berbangga menjadi remaja harapan negara.  Bertanggungjawab
Remaja 3.5.5 Mengamalkan perlakuan remaja berhemah  Berdikari
Berhemah dalam masyarakat.  Patriotisme
Harapan Negara  Kerajinan
MINGGU 27 Murid boleh:
30 Jun - 5 3.5.3 Menghubungkaitkan remaja berhemah dengan Cadangan Isu atau situasi
JULAI 2019 imej negara.  Semangat Patriotisme
3.5.4 Berbangga menjadi remaja harapan negara.  Pergaulan Bebas
3.5.5 Mengamalkan perlakuan remaja berhemah
dalam masyarakat. Cadangan Aktiviti
 Menyediakan artikel atau powerpoint
berkaitan remaja pelbagai kaum yang
mengharumkan nama sekolah atau
negara.
 Menggunakan peta pelbagai alir
untuk menghubungkaitkan remaja
berhemah dengan imej negara.
 Mencipta cogan kata berkaitan
remaja berhemah.

13
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 28 4 ♥ 4.1 Murid boleh: Cadangan nilai


7-12 JULAI MORAL, Etiket di 4.1.1 Menyenaraikan etiket di rumah.  Hemah Tinggi
2019 PERATURAN Rumah 4.1.2 Memaparkan kepentingan etiket di rumah.  Hormat
DAN 4.1.4 Menceritakan perasaan apabila mengamalkan  Rasional
UNDANG-UNDANG Unit 13 etiket di rumah.  Bertanggungjawab
Patuhi Etiket 4.1.5 Mempraktikkan etiket di rumah dalam  Kesederhanaan
Keluarga kehidupan seharian.
Harmoni Cadangan Isu atau situasi
MINGGU 29 Murid boleh:  Amalan menghormati anggota
14-19 JULAI 4.1.3 Meramalkan kesan jika etiket di rumah tidak keluarga
2019 dipatuhi.  Amalan menghormati tetamu
4.1.4 Menceritakan perasaan apabila mengamalkan pelbagai kaum
etiket di rumah.  Adab di meja makan
4.1.5 Mempraktikkan etiket di rumah dalam
kehidupan seharian. Cadangan Aktiviti
 Membuat simulasi lakonan etiket
ketika menerima tetamu.
 Sumbangsaran mengenai etiket di
rumah.
 Murid menyusun etiket mengikut
keutamaan ketika menerima tetamu
yang pelbagai kaum.
 ♥ Mengadakan aktiviti jelajah ilmu
(Gallery walk) berkaitan pelbagai
etiket di rumah. (2 jam)

Petunjuk: ♥ Aktiviti di Luar Waktu PdP

14
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 30 4 ♥ 4.2 Murid boleh: Cadangan nilai


21 - 26 MORAL, Ketagihan 4.2.1 Menyenaraikan perlakuan ketagihan yang  Rasional
JULAI 2019 PERATURAN Membawa membawa mudarat.  Harga diri
DAN Mudarat 4.2.2 Menghuraikan kesan ketagihan yang  Kasih sayang
UNDANG-UNDANG membawa mudarat.  Kesederhanaan
Unit 14 4.2.4 Menceritakan perasaan apabila ketagihan  Kebebasan
Hindari yang membawa mudarat dapat diatasi.
Ketagihan 4.2.5 Menghindari diri daripada terlibat dalam Cadangan Isu atau situasi
Hidup ketagihan yang membawa mudarat.  Merokok, ketagihan arak, berjudi
Sejahtera dan ketagihan internet
MINGGU 31 Murid boleh:  Ketidakseimbangan dalam gaya
28 JULAI - 2 4.2.3 Mengesyorkan cara mengatasi ketagihan yang kehidupan seharian
OGOS 2019 membawa mudarat. seperti bersukan yang
4.2.4 Menceritakan perasaan apabila ketagihan tidak terbatas
yang membawa mudarat dapat diatasi.
4.2.5 Menghindari diri daripada terlibat dalam Cadangan Aktiviti
 Membuat folio atau sketsa tentang
ketagihan yang membawa mudarat.
bahaya ketagihan.
 Melukis poster bertemakan ketagihan
yang membawa mudarat.
 Mengumpul dan mempamerkan kata-
kata hikmat yang berunsur nasihat
daripada tokoh pelbagai kaum.
 ♥ Mengadakan pameran mini
tentang perbuatan ketagihan yang
membawa mudarat. (3 jam)
Petunjuk: ♥ Aktiviti di Luar Waktu PdP

15
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 32 4 4.3 Murid boleh: Cadangan nilai


4 - 9 OGOS MORAL, Akur dengan 4.3.1 Membentangkan peraturan sekolah.  Hormat
2019 PERATURAN Peraturan 4.3.2 Meramalkan kesan jika tiada peraturan  Bertanggungjawab
DAN Sekolah sekolah.  Kerjasama
UNDANG-UNDANG 4.3.5 Menceritakan perasaan mematuhi peraturan  Rasional
Unit 15 sekolah.  Toleransi
Patuhi 4.3.6 Mematuhi peraturan sekolah demi  Hemah tinggi
Peraturan mengekalkan keharmonian sekolah.  Kebebasan
Sekolah
MINGGU 34 Murid boleh: Cadangan Isu atau situasi
18-23 OGOS 4.3.3 Menjelaskan akibat jika melanggar peraturan  Ponteng Sekolah
2019 sekolah.  Plagiat
4.3.4 Menghuraikan kepentingan mematuhi  Gengsterism
peraturan sekolah.  Vandalisme
4.3.5 Menceritakan perasaan mematuhi peraturan
sekolah. Cadangan Aktiviti
4.3.7 Memberi kerjasama dalam pelaksanaan
 Menghasilkan carta alir tentang
peraturan sekolah tanpa mengira kaum.
prosedur peraturan sekolah.
 Mengadakan perbahasan atau
syarahan tentang kepentingan
mematuhi peraturan sekolah.
 Melakar peta pelbagai alir untuk
meramalkan sebab dan akibat jika
melanggar peraturan sekolah.
 Menemubual ikon murid yang
berdisiplin.

16
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 35 4 4. 4 Murid boleh: Cadangan nilai


25-30 OGOS MORAL, Lindungi Hak 4.4.1 Menyenaraikan hak asasi kanak-kanak.  Kasih sayang
2019 PERATURAN Asasi 4.4.2 Memerihalkan kepentingan melindungi hak  Rasional
DAN Kanak-kanak asasi kanak-kanak demikesejahteraan hidup.  Baik hati
UNDANG-UNDANG 4.4.5 Menceritakan perasaan apabila hak kanak-  Hormat
Unit 16 kanak dilindungi oleh pelbagai pihak tanpa  Bertanggungjawab
Kenali Hak mengira kaum.  Keberanian
Kanak-kanak 4.4.6 Mengambil tindakan melindungi hak kanak-
kanak tanpa mengira kaum. Cadangan Isu atau situasi
 Undang-undang Kemanusiaan
MINGGU 36 Murid boleh: (EHL)
25-30 OGOS 4.4.3 Menyenaraikan badan kerajaan dan badan  Hak kanak-kanak seperti hak
2019 bukan kerajaan yang melindungi hak asasi pendidikan, hak perlindungan,
kanak-kanak. hak keselamatan dan sebagainya
4.4.4 Menghuraikan cara badan kerajaan dan badan  Penderaan atau buruh kanak-
bukan kerajaan melindungi hak asasi kanak- kanak
kanak demi kesejahteraan masyarakat.  Pemerdagangan kanak-kanak
4.4.5 Menceritakan perasaan apabila hak kanak-
kanak dilindungi oleh pelbagai pihak tanpa Cadangan Aktiviti
mengira kaum.  Mengambil bahagian dalam forum
4.4.6 Mengambil tindakan melindungi hak kanak- sebagai wakil badan kerajaan dan
kanak tanpa mengira kaum. bukan kerajaan bagi mengupas isu
hak asasi kanak-kanak.
 Mencari maklumat mengenai hak
asasi kanak-kanak untuk
menghasilkan risalah.
 Layari laman sesawang
http://www.suhakam.org.my untuk
mendapat maklumat berkaitan hak
asasi kanak-kanak.

17
STANDARD
MINGGU BIDANG KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ UNIT

MINGGU 37 4 ♥ 4.5 Murid boleh: Cadangan nilai


8 - 13 MORAL, Rasuah 4.5.1 Menjelaskan maksud rasuah.  Kejujuran
SEPTEMBE PERATURAN Musuh Negara 4.5.2 Menjelaskan dengan contoh perbuatan  Kepercayaan kepada Tuhan
R 2019 DAN rasuah.  Harga Diri
UNDANG-UNDANG Unit 17 4.5.5 Melahirkan rasa benci terhadap perbuatan  Rasional
Rasuah rasuah demi keharmonian hidup.  Patriotisme
Musuh Negara 4.5.6 Menghindari perbuatan rasuah dalam  Bertanggungjawab
kehidupan.  Keberanian
MINGGU 38 Murid boleh: Cadangan Isu atau situasi
15-20 4.5.3 Menghuraikan kesan perbuatan rasuah.  Anti Rasuah
SEPTEMBE 4.5.4 Menyarankan cara untuk membanteras  Jenayah Kolar Putih
R 2019 rasuah demi kesejahteraan masyarakat.  Penyeludupan manusia, haiwan dan
4.5.5 Melahirkan rasa benci terhadap perbuatan barangan
rasuah demi keharmonian hidup.
4.5.6 Menghindari perbuatan rasuah dalam Cadangan Aktiviti
kehidupan.  Mengadakan lawatan ke Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).
 Melayari internet untuk mendapatkan
maklumat tentang larangan rasuah dari
perspektif pelbagai agama atau
kepercayaan.
 ♥ Melukis poster memerangi rasuah
demi perpaduan negara.
(4 jam)
 Menghasilkan risalah tentang kesan
rasuah kepada diri, keluarga, masyarakat
dan negara.

18