Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 6 ( ARAS 1 )

KELOMPOK HURAIAN HASIL IMPAK


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini murid - murid Fokus Utama Aras 1
Minggu 1 akan dapat:- 6.4 Membaca pantas secara luncuran i. Menyatakan gambaran umum tentang
1. Membaca pantas secara untuk mendapatkan maklumat yang sesuatu teks yang dibaca
Tema: luncuran untuk mendapatkan menyeluruh.
PEMBANGUNAN maklumat. 8.6 Membina wacana yang sempurna Aras 1
2. Menyenaraikan isi - isi bagi keseluruhan karangan. i. Mengenalpasti isi yang sesuai sebagai
Tajuk: penting daripada teks. kerangka penulisan
PUTRAJAYA 3. Menyatakan fakta - fakta Fokus Sampingan Aras 1
yang terdapat di dalam 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil 1. Mengenalpasti dan membetulkan
gambar. penulisan kesilapan ejaan , perkataan dan tanda
4. Mengecam kata nama am baca dalam teks
dan kata nama khas.
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa: kata nama am dan
kata nama khas.
2. Kosa kata: pentadbiran , perdana ,
lokasi , bestari , konsep , tradsional
, rekreasi dan internet.

PENGISIAN KURIKULUM
1. Ilmu: Kajian Tempatan
2. Nilai: Cinta Kepada Negara
3. Kem.Bernilai Tambah:

CATATAN:

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 6 ( ARAS 2 )

KELOMPOK HURAIAN HASIL IMPAK


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini murid - murid Fokus Utama Aras 2
Minggu 2 akan dapat:- 6.4 Membaca pantas secara luncuran i. Menyatakan maklumat menyeluruh
1. Menyatakan maklumat untuk mendapatkan maklumat yang tentang sesuatu teks yang dibaca.
Tema: menyeluruh tentang sesuatu menyeluruh.
PEMBANGUNAN teks yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 2
2. Membina perenggan dengan dan ayat majmuk dalam sesuatu i. Membina perenggan dengan
menggunakan ayat tunggal penulisan teks tentang tajuk. menggunakan ayat tunggal dan ayat
Tajuk: dan ayat majmuk. majmuk.
LAWATAN 3. Membuat pelbagai jenis Fokus Sampingan Aras 2
perenggan pendahuluan dan 8.6 Membina wacana yang sempurna i. Membuat pelbagai jenis perenggan
perenggan penutup. bagi keseluruhan kawasan. pendahuluan dan perenggan penutup
4. Membaca pantas secara yang bersesuaian dengan tajuk.
luncuran untuk mendapatkan
maklumat yang menyeluruh. SISTEM BAHASA
5. Membina ayat menggunakan 1. Tanda baca
perkataan yang diberikan.
6. Menguasai kemahiran berfikir 2. Kosa kata:
untuk menghubungkait
format surat kiriman rasmi.

PENGISIAN KURIKULUM
1. Ilmu: Kajian Tempatan
2. Nilai: Kerjasama , Tanggungjawab
3. Kem.Bernilai Tambah:

CATATAN:

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 6 ( ARAS 3 )

KELOMPOK HURAIAN HASIL IMPAK


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini murid - murid Fokus Utama Aras 3
Minggu 3 akan dapat:- 6.4 Membaca pantas secara luncuran i. Menyatakan gambaran umum pelbagai
1. Membaca pantas secara untuk mendapatkan maklumat yang teks yang dibaca.
Tema: luncuran untuk mendapatkan menyeluruh.
PEMBANGUNAN maklumat. 8.6 Membina wacana yang sempurna Aras 3
2. Menyenaraikan isi - isi bagi keseluruhan karangan. i. Menulis sebuah karangan yang
penting daripada teks. bersesuaian dengan format.
Tajuk: 3. Menulis dan mengedit surat
PLANETARIUM kiriman tidak rasmi. Fokus Sampingan Aras 3
NEGARA 4. Membina ayat daripada 10.1 Mengedit dan memurnikan hasil i. Mengenalpasti kesilapan dan
perkataan yang diberi. pembelajaran. membetulkan pertautan idea dalam
penulisan yang dihasilkan.

SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa: ayat tunggal dan ayat
majmuk.
2. Kosa kata: cakerawala , galaksi ,
teater , kubah , kombinasi ,
projektor , planetarium.

PENGISIAN KURIKULUM
1. Ilmu: Sains
2. Nilai: Bersyukur , menghargai.
3. Kem.Bernilai Tambah:

CATATAN:

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 17 ( ARAS 1 )

KELOMPOK HURAIAN HASIL IMPAK


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini murid - murid Fokus Utama Aras 1
Minggu 4 akan dapat:- 4.3 Mengemukakan hujah untuk i. Menyatakan pendirian tentang
1. Mengecam maklumat yang menyokong atau menentang sesuatu tajuk perbincangan
Tema: terdapat dalam teks. sesuatu pendirian dengan
MEDIA 2. Menyatakan pandangan memberikan alasan yang sesuai
ELEKTRONIK tentang mesej dan nilai secara sopan dalam aktiviti
Tajuk: yang terdapat dalam bahan. terancang.
TELEVISYEN 3. Memberi lawan perkataan 11.2 Mengulas karya bukan sastera Aras 1
yang diberi. dari aspek penggunaan perkataan i. Mengecam maklumat yang terdapat
4. Membina ayat menggunakan idea,ayat,wacana,nilai dan dalam teks
perkataan yang diberi. pengajaran. ii. Menyatakan pandangan tentang
mesej dan nilai yang terdapat
dalam bahan

Fokus Sampingan Aras 1


6.2 Mengenalpasti pelbagai genre i. Mengecam dan mengenalpasti
penulisan. format pelbagai genre
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa:
2. Kosa kata:
PENGISIAN KURIKULUM
1. Ilmu: Sains
2. Nilai:
3. Kem.Bernilai Tambah:
CATATAN:

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 17 ( ARAS 2 )

KELOMPOK HURAIAN HASIL IMPAK


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini murid - murid Fokus Utama Aras 2
Minggu 5 akan dapat:- 4.3 Mengemukakan hujah untuk i. Memberikan pendapat dengan alasan
1. Memberikan pendapat menyokong atau menentang tentang sesuatu topik.
Tema: dengan alasan tentang sesuatu pendirian dengan
MEDIA sesuatu topik. memberikan alasan yang sesuai
ELEKTRONIK 2. Mengenalpasti kata , frasa , secara sopan dalam aktiviti
Tajuk: peribahasa dan ayat biasa terancang.
Kebaikan dan digunakan dalam sesuatu 11.2 Mengulas karya bukan sastera Aras 2
Keburukan genre dari aspek penggunaan perkataan i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan
Televisyen 3. Membina soalan berdasarkan idea,ayat,wacana,nilai dan mesej dan nilai yang terdapat
pernyataan yang diberi pengajaran. dalam bahan.
4. Mengemukakan idea - idea
tambahan untuk mengukuhkan
hujah.
Fokus Sampingan Aras 2
6.2 Mengenalpasti pelbagai genre i. Mengenalpasti kata , frasa , peribahasa
penulisan. dan ayat yang biasa digunakan dalam
SISTEM BAHASA sesuatu genre
1. Tatabahasa:
2. Kosa kata:
PENGISIAN KURIKULUM
1. Ilmu: Sains
2. Nilai:
3. Kem.Bernilai Tambah:
CATATAN:

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 17 ( ARAS 3 )

KELOMPOK HURAIAN HASIL IMPAK


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini murid - murid Fokus Utama Aras 3
Minggu: 6 akan dapat:- 4.3 Mengemukakan hujah untuk i. Menyokong sesuatu tajuk dengan
1. Menyokong sesuatu tajuk menyokong atau menentang mengemukakan hujah yang bernas.
Tema: dengan mengemukakan sesuatu pendirian dengan
MEDIA hujah yang bernas. memberikan alasan yang sesuai
ELEKTRONIK 2. Mengemukakan pendapat secara sopan dalam aktiviti
Tajuk: tentang mesej dan nilai yang terancang.
Kebaikan dan terdapat dalam bahan. 11.2 Mengulas karya bukan sastera Aras 3
Keburukan 3. Menjelaskan ciri - ciri dari aspek penggunaan perkataan i. Mengemukakan pendapat tentang mesej
Televisyen penulisan yang baik idea,ayat,wacana,nilai dan dan nilai yang terdapat dalam bahan.
berdasarkan sesuatu genre. pengajaran.
4. Membina dua ayat yang
berbeza maksud dengan
menggunakan perkataan
yang diberi. Fokus Sampingan Aras 3
6.2 Mengenalpasti pelbagai genre i. Menjelaskan ciri - ciri penulisan yang
penulisan. baik berdasarkan sesuatu genre.
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa:
2. Kosa kata:
PENGISIAN KURIKULUM
1. Ilmu: Sains
2. Nilai:
3. Kem.Bernilai Tambah:
CATATAN:

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 18 ( ARAS 1 )

KELOMPOK HURAIAN HASIL IMPAK


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini murid - murid Fokus Utama Aras 1
Minggu: 7 akan dapat:- 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima i. Mengemukakan alasan yang sesuai
1. Melakonkan dialog atau menolak pandangan dan untuk menerima atau menolak sasuatu
Tema: berdasarkan teks yang diberi pendapat dalam perundingan bagi pendapat.
KOKURIKULUM 2. Menjawab soalan mencapai kata sepakat.
pemahaman.
Tajuk: 3. Mencatat perkara yang
Perkhemahan menarik dalam bahan yang 11.1 Menyatakan pandangan tentang Aras 1
Kelab dibaca. perkara yang menarik dalam i. Meneliti perkara yang menarik dalam
Bahasa Melayu 4. Mencatatkan aktiviti yang sesebuah karya. bahan yang ditonton atau dibaca.
dilakukan semasa
perkhemahan.

Fokus Sampingan Aras 1


9.2 Mengenalpasti maklumat dan i. Memilih dan menulis idea yang terdapat
mencatat nota dari bahan yang dalam petikan yang dibaca atau
didengar dan dibaca. didengar.

SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa: Cakap ajuk
2. Kosa kata:
PENGISIAN KURIKULUM
1. Ilmu: Sastera , KT , Sains
2. Nilai: Kerjasama , rasional
3. Kem.Bernilai Tambah:
- Belajar cara belajar
- Kem Berfiir: Menjana Idea
- Kontekstual
CATATAN:

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 18 ( ARAS 2 )

KELOMPOK HURAIAN HASIL IMPAK


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini murid - murid Fokus Utama Aras 2
Minggu: 8 akan dapat:- 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima i. Menyatakan sebab dan akibat untuk
1. Membuat pilihan sejajar atau menolak pandangan dan untuk menerima atau menolak sasuatu
Tema: dengan alasan yang wajar. pendapat dalam perundingan bagi pendapat.
KOKURIKULUM 2. Mengemukakan sebab akibat mencapai kata sepakat.
untuk menerima atau
Tajuk: menolak sesuatu pendapat.
Perkhemahan 3. Dapat meramal kemungkinan 11.1 Menyatakan pandangan tentang Aras 2
berdasarkan maklumat yang perkara yang menarik dalam i. Menyatakan pendapat tentang perkara
diberikan. sesebuah karya. menarik dalam sesebuah karya.
4. Dapat membina ayat dengan
menggunakan imbuhan
apitan.

Fokus Sampingan Aras 2


6.6 Membuat ramalan tentang sesuatu i. Membuat ramalan berdasarkan idea
atau berdasarkan maklumat yang yang berkaitan dengan cerita dan
diberikan dalam bahan ilmu. isu yang diberikan.

SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa: Imbuhan apitan
2. Kosa kata:
PENGISIAN KURIKULUM
1. Ilmu: Alam Sekitar
2. Nilai: Kerjasama , kemasyarakatan
kebersihan fizikal dan mental
3. KBT: Menjana Idea
- Konstruktisme
- Kontekstual
CATATAN:

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 18 ( ARAS 3 )

KELOMPOK HURAIAN HASIL IMPAK


MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini murid - murid Fokus Utama Aras 3
Minggu: 9 akan dapat:- 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima i. Meneliti tawaran untuk membuat pilihan
1. Bercerita semula tentang atau menolak pandangan dan ii.Mengemukakan alasan untuk menerima
Tema: sesuatu teks dengan pendapat dalam perundingan bagi atau menolak sesuatu pendapat.
KOKURIKULUM menggunakan perkataan mencapai kata sepakat.
sendiri.
Tajuk: 2. Menulis banding beza bahan
Kunjungan berdasarkan ciri - ciri tertentu 11.1 Menyatakan pandangan tentang Aras 3
Ke Pulau 3. Meneliti ciri - ciri tertentu perkara yang menarik dalam i. Mengulas perkara menarik yang
Tioman yang logik untuk menerima sesebuah karya. terdapat dalam karya.
atau menolak sesuatu
tawaran.
4. Membina ayat kendiri dengan
menggunakan diksi cadangan
5. Membina ayat berdasarkan Fokus Sampingan Aras 3
farsa yang diberi. 7.2 Membaca dan mengenal pasti i. Mengkelasifikasikan pelbagai jenis ayat
perkataan pelbagai jenis ayat dan yang memberi kesan dengan
gaya bahasa daripada teks sastera mengemukakan alasan.
dan bukan sastera yang dapat
membawa kesan tertentu
kepada pembaca.
SISTEM BAHASA
1. Tatabahasa: Frasa Nama
2. Kosa kata:
PENGISIAN KURIKULUM
1. Ilmu: KT , Matematik
2. Nilai: Berjimat cermat , menghargai
3. KBT: Menjana Idea
- Konstruktisme
- Kontekstual
CATATAN: