Anda di halaman 1dari 5

iii

Daftar Isi

TINJAUAN MATA KULIAH ........................................................... ix

MODUL 1: SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA


INDONESIA 1.1
Kegiatan Belajar 1:
Perkembangan dan Kedudukan Bahasa Indonesia ............................. 1.3
Latihan …………………………………………............................... 1.12
Rangkuman ………………………………….................................... 1.13
Tes Formatif 1 ……………………………..…….............................. 1.14

Kegiatan Belajar 2:
Peran dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam IPTEK dan IPTAK ........ 1.17
Latihan …………………………………………............................... 1.22
Rangkuman ………………………………….................................... 1.23
Tes Formatif 2 ……………………………..…….............................. 1.25

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF ............................................. 1.28


DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 1.30

MODUL 2: HAKIKAT BAHASA 2.1


Kegiatan Belajar 1:
Hakikat, Sifat, dan Fungsi Bahasa ..................................................... 2.3
Latihan …………………………………………............................... 2.16
Rangkuman ………………………………….................................... 2.17
Tes Formatif 1 ……………………………..…….............................. 2.17

Kegiatan Belajar 2:
Keterampilan Berbahasa Indonesia ................................................... 2.20
Latihan …………………………………………............................... 2.31
Rangkuman ………………………………….................................... 2.32
Tes Formatif 2 ……………………………..…….............................. 2.33
iv

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF ............................................. 2.35


GLOSARIUM .................................................................................... 2.36
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 2.37

MODUL 3: MENYIMAK 3.1


Kegiatan Belajar 1:
Hakikat Menyimak ............................................................................. 3.3
Latihan …………………………………………............................... 3.19
Rangkuman ………………………………….................................... 3.20
Tes Formatif 1 ……………………………..…….............................. 3.21

Kegiatan Belajar 2:
Menyimak Informatif ......................................................................... 3.24
Latihan …………………………………………............................... 3.29
Rangkuman ………………………………….................................... 3.30
Tes Formatif 2 ……………………………..…….............................. 3.30

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF ............................................. 3.32


DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 3.34
LAMPIRAN .................................................................................... 3.35

MODUL 4: MEMBACA KARYA ILMIAH POPULER 4.1


Kegiatan Belajar 1:
Hakikat Membaca .............................................................................. 4.4
Latihan …………………………………………............................... 4.21
Rangkuman ………………………………….................................... 4.22
Tes Formatif 1 ……………………………..…….............................. 4.23

Kegiatan Belajar 2:
Hakikat Karya Ilmiah dan Karya Ilmiah Populer .............................. 4.26
Latihan …………………………………………............................... 4.35
Rangkuman ………………………………….................................... 4.36
Tes Formatif 2 ……………………………..…….............................. 4.36
v

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF ............................................. 4.39


GLOSARIUM .................................................................................... 4.42
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 4.43

MODUL 5: PENERAPAN KEMAMPUAN MEMBACA 5.1


Kegiatan Belajar 1:
Mengungkapkan Isi Bacaan ............................................................... 5.3
Latihan …………………………………………............................... 5.20
Rangkuman ………………………………….................................... 5.22
Tes Formatif 1 ……………………………..…….............................. 5.23

Kegiatan Belajar 2:
Menilai Isi Bacaan .............................................................................. 5.26
Latihan …………………………………………............................... 5.39
Rangkuman ………………………………….................................... 5.40
Tes Formatif 2 ……………………………..…….............................. 5.42

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF ............................................. 5.45


GLOSARIUM .................................................................................... 5.47
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 5.48

MODUL 6: BERBICARA 6.1


Kegiatan Belajar 1:
Hakikat Berbicara .............................................................................. 6.3
Latihan …………………………………………............................... 6.13
Rangkuman ………………………………….................................... 6.13
Tes Formatif 1 ……………………………..…….............................. 6.14

Kegiatan Belajar 2:
Berbicara Formal ............................................................................... 6.17
Latihan …………………………………………............................... 6.31
Rangkuman ………………………………….................................... 6.31
Tes Formatif 2 ……………………………..…….............................. 6.32
vi

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF ............................................. 6.35


DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 6.37

MODUL 7: HAKIKAT MENULIS 7.1


Kegiatan Belajar 1:
Konsep Menulis dan Jenis-jenis Tulisan ............................................ 7.4
Latihan …………………………………………............................... 7.11
Rangkuman ………………………………….................................... 7.13
Tes Formatif 1 ……………………………..…….............................. 7.14

Kegiatan Belajar 2:
Pengembangan Paragraf ..................................................................... 7.17
Latihan …………………………………………............................... 7.32
Rangkuman ………………………………….................................... 7.34
Tes Formatif 2 ……………………………..…….............................. 7.34

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF ............................................. 7.38


DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 7.39

MODUL 8: MENULIS RINGKASAN DAN RESENSI 8.1


Kegiatan Belajar 1:
Menulis Ringkasan ............................................................................. 8.3
Latihan …………………………………………............................... 8.20
Rangkuman ………………………………….................................... 8.22
Tes Formatif 1 ……………………………..…….............................. 8.23

Kegiatan Belajar 2:
Menulis Resensi ................................................................................. 8.26
Latihan …………………………………………............................... 8.35
Rangkuman ………………………………….................................... 8.36
Tes Formatif 2 ……………………………..…….............................. 8.37
vii

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF ............................................. 8.40


GLOSARIUM .................................................................................... 8.42
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 8.43

MODUL 9: MENULIS MAKALAH 9.1


Kegiatan Belajar 1:
Rancangan Karangan ......................................................................... 9.3
Latihan …………………………………………............................... 9.9
Rangkuman ………………………………….................................... 9.10
Tes Formatif 1 ……………………………..…….............................. 9.11

Kegiatan Belajar 2:
Menulis Makalah ................................................................................ 9.14
Latihan …………………………………………............................... 9.32
Rangkuman ………………………………….................................... 9.35
Tes Formatif 2 ……………………………..…….............................. 9.36

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF ............................................. 9.39


DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 9.40

Anda mungkin juga menyukai