Anda di halaman 1dari 14
ey AW WuuauuraundundDnnDervennnnennnnnnennnwnnnneennwnnnwenniny 1 nv Persatuan, _kekeluargaan, —_keseim- bangan lahir dan batin, musyawarah, rakyat adalah usulan dan keadilan calon dasar negara Indonesia yang dikemukakan oleh A. Dr. Soetomo B. Mr. Moh. Yamin C. Ir Soekarno Drs. Moh Hatta E. Mr. Ahmad Subardjo Moh. yang ikut mengusulkan calon dasar Yamin adalah salah satu tokoh negara Indonesia pada sidang, BPUP- KI. Moh. Yamin menyampaikan usulan calon dasar negara pada tanggal .... \* A. 28 Mei 1945 B. 29 Mei 1945 . C. 30 Mei 1945 D. E. 1 Juni 1945 SS Setelah disepakati_ P, er dasar negara Indo) ol fin pada ) Pah itia Sembi- lan yang diketuaNdeh A. Mr. Ahmad St B. Drs. Moh. Hatta C. Ir, Soekarno D. Mr. Moh. Yamin E. Dr. Soetomo 31 Mei 1945. 22 Juni 1945 dif batdjo 4. EAVLvvw nau vaunnavyavaaaU av aaowaneayenvenaennennvnnynnennnnnnnnn Agenda pokok sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-17 yang, 1945 Juli adalah membahas tentang A. Waktu dan tempat proklamasi B. Pembaca teks proklamasi C. Dasar negara Indonesia merdeka D. Rancangan UUD dan pem- bykannya diriah PPKI knya BPUPKI merupakan ben- (uaa dari janji yang telah dikemu- Zn oleh Jepang kepada Indonesia. Ch PKI diketuai oleh A. Soekarno B. Radjiman Wedyodiningrat C. Ahmad Subardjo D. Moh.Yamin E. Moh. Hatta Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia pada saat Jepang mulai_mengalami_ kekalahan melawan Sekutu. Janji Jepang tersebut disampaikan oleh A. Laksamana Maeda B. Perdana Mentri Koiso C. Jendral Terauchi D. Ichibangase E. Oei Tjang Tjoei Momen yang menjadi kesempatan baik bagi Indonesia untuk memprok- lamasikan kemerdekaan diawali den- gan Jepang menyerah kepada Sekutu, yaitu pada tanggal.... 6 Agustus 1945, 7 Agustus 1945 9 Agustus 1945 14 Agustus 1945 E, 16 Agustus 1945 ONnS> Ideologi secara fungsional dibagi men- jadi dua tipe, salah satunya adalah ide- ologi yang doktriner, Contoh ideologi yang termasuk golongan ideologi dok- triner adalah ,.. A. Sosialisme B. Komunisme C. Liberalisme D. Pancasila E. Marxisme Ideologi bagi suatu negara mempunyai fungsi sebagai ciri khas suatu nega yang mempersatu kan, Hal ini kan . A. Mdeologi_ yang. digunal = negara merupakan suat( gagason, pemikiran serta ojiagit\ yang, hendak dicapai_ndga ebut berdasarkan n ibadian bangsa yang4s B. Ideologi_ yang, negara dapat menimbulkan_ ke- tidaksamaan pemikiran satu orang, atau kelompok dengan yang lain. C. Ideologi suatu negara digunakan oleh penguasa untuk mengguna- kan kekuatannya menindas yang, lemah. D. Pelaksanaan ideologi yang diawasi ketat oleh aparat_ pemerintahan 1, dan jika ada yang melanggar maka akan dihukum, E,Permasalahan yang dihadapi men- jadi tanggung jawab bersama. Negara yang ideologinya diibaratkan sebagai penjaga malam adalah yang berideologi..... A. Marxisme. B. Pancasi(a C. Libeyétis D. Sositteme E. ie negara lebih diutamakan aripad) kepentingan warga negara n ciri negara yang berideolo- Liberalisme Sosialisme Pancasila Komunisme Individualisme Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang penting bagi Indone- sia, Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti... A. Pancasila dibuat untuk memenuhi persyaratan pembentukan suatu negara, B. Pancasila merupakan alat untuk mencapai cita-cita bangsa. C. Pembentukan Pancasila melalui proses yang panjang, D. Pancasila merupakan hasil perun- dingan para tokoh bangsa. Pancasila dijadikan dasar atau fondasi_ untuk menjalankan pe- merintahan di Indonesia. 13. Ideologi bagi suatu bangsa dan neg- ara mempunyai fungsi yang sangat penting, salah satunya adalah orientasi pasar, Fungsi ideologi sebagai orientasi Pasar berperan untuk ..,. A, Memahami dan menginterpretasi- kan segala yang terjadi di dunia, B. Membuka wawasan, sehingga dapat memberikan makna dan me- nunjukkan tuyuan yang hendak dicapai dalam kehidupan. C. Memberikan norma untuk dijadi- kan pegangan dalam menjalankan kehidupan. D. Memberikan jalan masyarakat untuk menemukan identitasnya E, Memberikan agar masyarakat mengikuti norma yang berlaku pendidikan Nilai-nilai yang terkandung dal Pancasila dapat diberlakukan di ny Jain, Hal ini karena nilai Pancagila fat. Objektif Subjektit Konstitutif Pragmatis Universal Fons> Pokok dari nilai Pasgasila akan selalu ada di dalam kehidupan bangsa Indo- nesia, baik dalam kebudayaan, kene- dalam kehidupan Keagamaan, Hal ini yang menyebabkan Pancasila bersifat ... garaan, maupun A. Universal B. Subjektif C. Objektif <0} 18. D. Pragmatis E. Kontitutif Lahirnya nilai-nilai Pancasila ber- gantung pada Indonesia sendiri, Hal ini salah satu contoh Pancasila bersifat .... A, Subjektif B. Objektif Cc, Universal D, Konstitutif FE, Prag dikan sumber pembua- hukum di Indonesia, Hal ini ki casila adalah kaidah jundamental negara yang ‘Alat pemersatu bangsa Berkekuatan hukum tetap Cita-cita bangsa Pelengkap Kkehidupan_ bernegara bangsa Indonesia Penghormatan terhadap sesama manu- sia tanpa melihat perbedaan yang ada merupakan perwujudan pengamalan sila... A, Ketuhanan Yang Maha Esa B, Kemanusiaan yang adil beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/ kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan E. Keadilan sosial bagi soluruh rakyat Indonesia Manfaat yang akan kita terima dalam kehidupan sosial jika mengamalkan sila pertama Pancasila adalah ... A. Tidak adanya kesenjangan sosial di 20. 21. 22. dalam kehidupan masyarakat B. Pekerjaan dan tujuan yang hendak dicapai dapat diselesaikan dengan mudah, C. Aspirasi masyarakat dapat tersal- urkan dengan mudah. D. Kehidupan menjadi tentram kare- na masyarakat_menjunjung. nilai keagamaan ‘Terpenuhinya segala kebutuhan kehidupan masyarakat. 23. Pasal-pasal dalam UUD 1945 merupa- kan penjabaran dari Pancasila. Pasal yang merupakan penjabaran sila kedua adalah pasal .... A. 25A B24 C35 D. 28D E, 360A Pasal 30 UUD 1945 tentang ps dan keamanan negara meruy. wujudan pengamalan Pane. 25. A. Ketuhanan Yang Mak( Esa B. Kemanusiaan y dil dan c D. permusyawaratan perwakilan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan para pejuang Indonesia 0% untuk mewujudkan kemerdekaan mer- upakan isi pokok pembukaan UUD 1945 alinea .... A 1 B 2 24, Pancasila sebagai ideologi tidak mau tertutup dengan perubahan. Hal ini karena Pancasila merupakan .... A. Ideologi yang tertutup B, Ideologi terbuka Mewuj (ar lan sostal dan ikut melahearakanAetertiban dunia mer- uy{akan sajah satu wujud Pancasila se- babai_idgblogi terbuka _mengandung Fleksibilitas Realita Idealisme Dinamisme Pragmatis Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila berasal dati kepribadian bangsa serta sejarah bangsa Indonesia Ini merupakan cerminan Pancasila se- bagai ideologi terbuka mengandung di- mensi ... A. Fleksibilitas B. Realita C. Idealisme D. Dinamisme E. Pragmatis Isi pokok yang terkandung dalam pem- bukaan UUD 1945 alinea ketiga adalah A. Cita-cita yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. 28. 29. B. Persamaan hak yang dimiliki oleh setiap negara. C. Perjuangan yang telah dilakukan untuk mendapatkan kemerdekaan. D. Segala bentuk penidasan dan penjajahan harus dihapuskan. E. Kemerdekaan merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia . Adanya pemilu yang dilakukan setiap lima tahun merupakan_ pengamalan Pancasila sila ke .. Ad B 2 ©. 2 D4 BE 5 Istilah Pancasila yang digunakan se bagai dasar negara Indonesia pertama kali merupakan usulan dari... A. Soepomo . B. Moh. Yamin SS C. Soekarno . D. Radjiman W. FE. Ahmad Subardjo ~> Maksud dari makna wiheg se yara_ mempunyai hak yang sama C. Seluruh warga negara kewajiban yang sama dengan warga negara negara lain. D. Kepentingan negara lebih di- utamakan daripada kepentingan punya 30. 31. Pasal 31 . asal 33 \X Pasal 34 rakyatnya. Kepentingan warga negara dengan negara sama-sama dipentingkan. Rumusan Pancasila sebagai dasar neg- ara terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke. A 1 B. 2 c. 3 D. 4 BE 5 Pasaly Iwah ini yang termasuk pffgamalaisila Ketuhanan yang Maha a adalah}... A. 29 Pasal 35 Setiap sila yang ada pada Pancasila i. Sila yang menjadi dasar kehidupan negara mempunyai maknanya tersendir Indonesia adalah .... A. Ketuhanan Yang Maha Esa B, Kemanusiaan yang adil dan ber- adab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam per- musyawaratan perwakilan E, _Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan santunan biaya untuk pendidikan kepada anak yang, tidak mampu merupakan pengamalan Pan- casila sila ke AJ 1 B. 2 34. 37. a3 D4 B 5 Pemerintahan Indonesia berdasarkan sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan un- tuk rakyat, Sistem ini perwujudan sila ke. mONS> waune . Manusia yang beradab yang mempu- nyai cipta, rasa, dan karsa merupakan nilai yang terkandung dalam sila ke AU 1 rons wewn penerapan sila keadilan sdési seluruh rakyat Indonesia ad, im sama antarpemel B. Pengambilan_kdpy dengan kj ma. C. Melakuka diplomatik dengan negarNa D. Mempunyai rasa bangga dan keinginan untuk selalu menjaga keutuhan Indonesia E, Adanya gotong royong yang berdasarkan asas kekeluargaan, Pemerintah menyediakan fasilitas pub- ik dengan membangun rumah sakit daerah_merupakan salah satu wujud asas pembangunan yaitu . 38. Asas manfaat B. Asas kesadaran hukum C. Asas adil dan merata D. Asas usaha bersama EF, Asas demokrasi Menjunjung tinggi prinsip blrinneka tunggal tka merupakan salah satu ben- tuk pengamalan sila ... A Maha Esa b adil dan ber- G D. ‘yang, dipimpin oleh ijaksanaan dalam per- musyawaratan perwakilan E. \ kegdilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. SS nenjak dibentuk dan disahkan men- jadi Di bawah ini yang termasuk cor aN 40. dasar negara, pelaksanaan Pan- casila mengalami pasang surut. Salah satunya adalah pada masa demokrast terpimpin. Penyimpangan yang terjadi pada masa ini adalah .... A. Kehidupan politik dipusatkan pada presiden semata B, Merebaknya kasus korupsi C. Dibubarkannya konstituante D. Penyerangan oleh partai komunis E, Fungsi lembaga perwakilan sangat lemah Pada masa demokrasi terpimpin, berkembang, ideologi Nasakom (Nasi- onalis, Sosialis, Agama, Komunis). Ide- ologi ini dikembangkan oleh .... A. PKI B. Soekarno C. Soeharto D. DN Aidit Al. 42. 43. E, Kahar Muzakkar Perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan merupakan per- wujudan sila ke A 1 B 2 ~« oS D4 BE 5 Pembangunan nasional dilakukan ber- dasarkan atas asas-asas yang, berlaku. Salah satu asasnya adalah asas usaha bersama. Maksud asas tersebut adalah A. Usaha yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dengan ber gotong royong B. Segala permasalahan disegala aspek kehidupan —diselesaikan dengan musyawarah, : C. Pembangunan berdasarkan hukum yang, D. Pembangunan nasional dita dengan kekuatan se¢diri a campur tangan pihakh FE, Hasil pembanguran Awaji hak warga neg, kmatinya secara adil, Ikut serta menjaga Kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan pe- ngamalan sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan berad- ab Persatuan Indonesia a D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam per- musyawaratan perwakilan 45 47. E, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Setelah kemerdekaan, ideologi Pancasi- la akan diubah oleh PKI menjadi ideolo- gi A. Liberalisme B. Komunisme C. Sosialisme D. Fasisme E, Individualisme Angan aspirasi politik bubaran konstituante Terkembangnya ideologi nasakom “Penggantian ideologi menjadi ko- munis Presiden seumur hidup Walaupun berideologi Pancasila, pada saat berlaku UUDS pelaksanaan sila keempat Pancasila tidak dilakukan se- bagaimana diajarkan sila tersebut tetapi melalui A. Penetapan dari berwajib B. Penunjukkan oleh penguasa C. Penetapan oleh penguasa lembaga yang D. Musyawarah mufakat E, Pemungutan suara Setelah sekian lama Soeharto menjadi presiden di Indonesia, banyak penyim- pangan yang terjadi di masa pemerin- tahannya hingga timbul pergolakan di mana-mana yang, memaksanya untuk mundur di tahun ... A. 1996. wr 1958 199 a0 Fons Pasal 34 ayat 1 UD 1945 mengatur ten- tang pemeliharaan negara terhodap fa- kir miskin. Hal ini sesuai dengan sila .... 1 FoOos> aun VP ‘Gambar yang ada pada burning garuda + (> . lambang negara kita melambung! sili-sila yang ada pada pancasila. Ya melambangkan sila ketiga adalah SS Kepala banteng, ww Bintang, A B Padi dan kapas SS D. Rantai Cs EB Pohos beringin A. Moh, Hatta 6B Mob. Yamin ©. Seepome D, Sultan Hamid Ahmad Subardjo a TA THT OO 1 Re Jawaban: A 6) KH. Wahid Hasyim Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei OH 1945, Dr. Soetomo mengajukan usul 8) Mr untuk calon dasar negara Indonesia 9) Abikusnod merdeka, yaitu: 1) Persatuan 2) Kekeluargaan 3) Keseimbangan lahir dan batin ok sidang BPUPKI adalah Reneana Undang- sar dan pembukaannya, 4) Musyawarah karena itu BPUPKI membentuk tia Perancang —Undang-Undang 5) Keadilan rakyat Jawaban: B \ Dasar, Panitia ini diketuai oleh Ir, Moh, Yamin mengemukakan usulgr Soekarno dengan jumlah anggota 18 pada tanggal 29 Mei 1945NQsul =~ orang. yaitu 5. Jawaban: B 1) Peri Kebangsaan . Ketua BPUPKI adalah Radjiman 2) Peri Kemanusiaal Wedyodiningrat. 3) Peri Ketuhayfan 4 5) 6. Jawaban: C rakyat Janji Jepang akan memberikan kemer. dekaan untuk Indonesia disampaikan Jawaban: C : oleh Jendral Terauchi pada tanggal 7 Panitia Sembilan bertugas menampung, September 1944. pendapat, usul, gagasan dari para anggota BPUPKI untuk merumuskan 7. Jawaban; D dasar negara Indonesia. Panitia sem- Jepang kalah dengan sekutu dan bilan diketuai Ir Soekarno. Anggota menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Panitia Sembilan adalah: Agustus 1945, 1) It Sukarno 2) Drs. Moh. Hatta 3) Mr. Ahmad Subarjo 4) Mr. Muh, Yamin 5) Abdulkadir Muzakir rs Jawaban: 6 Ideologi doktriner adalah apabila ajaran-ajaran yang ada di dalam RY WunVOVUA ANYONE YUNNAN UNNRNAUTNNEAANUNEAUNNANNRNATNNN ideologi tersebut dirumuskan secara sistematis dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah, Contohnya adalah komunisme. Jawaban: A Dengan adanya ideologi, rakyat akan bekerja sama bahu-membahu untuk mewujudkan yang, menjadi cita-cita bersama dan orang lebih dapat meng: hargai orang lain. Jawaban: © Negara sebagai penjaga malam adalah negara hanya bertugas untuk menjaga, rakyat_mempunyai kebebasan untuk hak warga negara lebih dipentingkan Nilai Pancasila bersifat universal karena mencakup bagimana —berhubungan antara. manusia dengan Tuhan dan sesama manusia sehingga dapat diber- lakukan di negara lain. Jawaban: C Nilai Pancasila bersifat objektif karena: 1) Rumusan (dar sla-sila Pancasila erupakan suatu nilai. 2) i nilai Pancasila akan p di dalam kehidupan bangga Indonesia baik dalam ke- budVaan, kenegaraan, maupun Pembukaan UUD 1945 sebagai bertindak apa saja_asalkan tidak Salam keltidupan kesgarnaan: Bancasila yang terkandung, dalam melanggar hukum. Kepentingan dan * ww : daripada kepentingan negara, Sistem inj diberlakukan di negara yang mengagui liberalisme. SS 16, Jawaban: B : Negara yang berideologi sos) mempunyai citi bahwa warga negara dikalah kepentingan negara, sila menjadi aan pemerintahan. . Jawaban: B Fungsi ideologi berorientasi_ pasar bertujuan untuk membuka wawasan masyarakat — schingga — masyarakat tersebut dapat menyimpulkan tujuan yang hendak dicapai. Jawaban ; E pokok kaidah negara yang funda mental sehingga menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia. Jawaban: A Nilai yang terkandung pada Pancasila berdasarkan kepribadian bangsa Indo- nesia dan dijadikan pandangan hidup Hal ini yang, menjadikan nilai Pancasila bersifat subjektif. . Jawaban: A Paneasila sebagai pokok kaidah yang fundamental mempunyai kedudukan yang paling tinggi di Indonesia, sehingga segala peraturan yang, dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, . Jawaban: B Berdasarkan sila kedua Pancasila 20. a 22. 23. kemanusiaan yang, adil dan beradab berartirakyatIndonesiamemperlakukan sesama manusia dengan adil sesuai dengan martabatnya, sehingga hak perseorangan sangat dihargai. ). Jawaban: D Dengan meyakini Tuhan membuat seorang individu bertindak sesuai dengan nilai yang terkandung adanya dalam ajaran agama, sehingga kehidup- an bermasyarakat dapat lebih tertib dan tenteram. Jawaban: D Pasal 28 D pada intinya menjelaskan mengenai hak —_ seseorang mendapatkan perlakuan yang adil untuk Jawaban: C Menjaga keamanan negara merupakay hak dan kewajiban setiap warga negar Usaha untuk menjaga keamanan n dapat terwujud jika selun negara bersatu karena hal’ saja menjadi tugas TNI at Oleh karena itu, dibuigkan aden: persatuan dari rakyat[ndegesia. Ini merupakan pengakral a ketiga Pancasila, Jawaban: B Alinea kedua pol menjelaskan bahwa segala bentuk per- juangan yang dilakukan” bertahun- tahun akhirnya membawa Indonesia untuk dapat mewujudkan _kemer- dekaan Jawaban: B Pancasilasebagai ideologiiterbukaharus 24. ~ 27. mau menerima pengaruh dari uaruntuk dapat selalu mengikuti perkembangan zaman. Diterimanya pengaruh dari luar juga harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jawaban: C Dimensi idealisme _ mengandung, cita-cita_ yang dicapai_ dalam berbagai_ bi kehidupan ara, Dalam pem- endak dicapai bangsa taranya adalah me- keadilan sosial dan ikut ‘aban: B iensi realita| merupakan —nilai- {lai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut harus bersumber dari kenyataan hidup yang ada dalam masyarakat. Pancasila dibentuk ber- dasarkan kebudayaan Indonesia, se- hingga nilai yang terkandung di dalam- nya sesuai dengan kepribadian bangsa. Jawaban: E Alinea ketiga pembukaan UUD 1945 pada intinya menjelaskan bahwa kemerdekaan yang didapat bangsa Indonesia merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Jawaban: D Pemilu dilakukan sebagai sarana masyarakat untuk —memilih wakil rakyatnya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Hal ini pengamalan sila keempat Pancasila. 28. 29. 30. 31. 32. Jawaban: C Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengajukan beberapa usulan yang digunakan sebagai dasar negara. Usulan tersebut dinamai Panca- sila yang terdiri dari 1) Nasionalisme (Kebangsaan Indo- nesia) 2) Internasionalisme siaan) 3) Mufakat atau Demokrasi 4) Kesejahteraan Sosial 5) Ketuhanan yang Berkebudayaan (Perikemanu- Jawaban: E Maksud adalah tidak mengutamakan_ kepentingan negara) tetapi juga tidak mengutamakan kepen- tingan warga negara. Kepentinga keduanya sama-sama diperhatikan berjalan beriringan. seimbang, Jawaban: D Pada alinea keempat pe 1945, terdapat rumufan walaupun tidak secara Jog tertuliskan istilah Pancasila. Jawaban: Pasal 24 ATION fentang agama. Pada ayat Njelaskan bahwa negara berdasarkan al%\ Ketuhanan Yang Maha Esa. Jawaban: A Sila pertama Pancasila_merupakan dasar kehidupan bernegara karena mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia 33. Jawaban: E Dengan membantu. membiayai_ pen- didikan anak yang tidak mampu berarti telah mengamalkan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi Sila menjunjung — tinggi kedaulaf ji tangan rakyat, dengan ghan berdasarkan asas 35. Jakaban: B tusia diciptakan mempunyai a, rasa, dan karsa yang membedakan lisia dengan hewan. Perlakuan NC) adil dan bermartabat merupakan ‘pengamalan sila kedua fs, Jawaban: E Makna yang terkandung pada sila kelima adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang dapat dilakukan dengan gotong royong yang berdasarkan asas kekeluargaan, 37. Jawaban: A Maksud asas manfaat dalam pem- bangunan nasional yaitu segalakegiatan yang, bertujuan untuk pembangunan nasional harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh rakyat. 38. Jawaban: C Sila ketiga mengandung nilai pokok persatuan. Dengan menjunjung, tinggi bhinneka tunggal ika, artinya tidak lagi melihat adanya perbedaan, rakyat Indonesia bersatu. 39. Jawaban: A 40. 41. 42, 43, Pada masa demokrasi_ terpimpin. Soekarno mengumumkan _presiden seumur hidup. Nilai-nilai Paneasila tidak dilaksanakan dengan benar karena ideolopi yang dikembangkan adalah ideologi otoriter, Jawaban: B Ideologi Nasakom (Nasional, Sosialts, Agama, Komunis) — dikembangkan oleh Presiden Sockarno pada masa 1959— 1966, Pengembangan ideologi ini merupakan salah satu penyimpangan terhadap nilai-nilai_ yang terkandung dalam Pancasila. Jawaban: E Perekonomian yang, berdasarkan atas asas kekeluargaan diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial 8 ~ seluruh rakyat Indonesia, Jawaban; A Asas usaha bersama bangunan dilakukan elemen — masyarakat bergotong reyong, Jawaban; A Sesuai dengan silfkopMy, kehidupan beragama barys \difrahfin kepada flupan yang dav toleransi yang, dalam kehidupan sehari-hari. . Jawaban; B Pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan antara rakyat Indonesia dengan PKI karena PKI ingin menggantikan ideologi Pancasila men- jadi ideologi komunis. . Jawaban: E Jawaban: A Pada masa orde baru, aspirasi politik sangat dikekang, Masyarakat dipaksa untuk menuruti segala keinginan presiden dengan berbagai cara yang dilakukan. Jika ada yang tidak sependapat, akan dihukum, lolakan di berbagai daerah Fang, fintut untuk Seeharto turun dari Jabatannya sebagai _presiden ésia. Akhimnya, pada tanggal 21 Mgi 1998 Soeharto mengundurkan dirt rari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh BJ. Habibie. |. Jawaban: E Pasal 34 ayat 1 berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, Hal ini salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah agar keadilan sosial dapat terwujud sesuai dengan cita-cita Pancasila Jawaban: E Makna yang terkandung pada gambar di burung garuda: 1) Bintang, melambangkan sila perta- ma. 2) Rantai, melambangkan sila kedua 3) Pohon beringin, melambangkan sila ketiga 4) Kepala banteng, melambangkan sila keempat. 5) Padi dan kapas melambangkan sila kelima. 50, Jawaban: D Burung garuda yang dijadikan lambang negara dirancang oleh Sultan Hamid Il dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Sockarno, oo ye?