Anda di halaman 1dari 16

authorized copy for Paduan Suara Mahasiswa Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti

The Beat Of The Soul


Hentakan Jiwa
for SATB div. chorus a cappella
Ken Steven
Mysteriously ( q = 80 )

# 4 F
6
Soprano & # 4 ∑ œ œ œœœ˙ ∑ œ œ œœœ˙ ∑ 4
3 3

# # 4F
sing* - sing sing* - sing

& 4 w ww 64
Alto w ww ww
F
a... a... a...

# # 4 >œœ œœ Œ Ó >œ œ >œœ œœ 64


Tenor V 4 ∑ œ œŒ Ó ∑ Œ Ó

F
Gen - tam! Gen - tam! Gen - tam!

? # # 44 >œœ œœ Œ Ó >œ œ >œ œ 64


Bass ∑ œ œŒ Ó ∑ œ œŒ Ó
Gen - tam! Gen - tam! Gen - tam!

6
# 6 4 œ˙ œ . œ œœ œ œ œ # ˙ ~~~ œ œ # ww~~ ~~~~ ~
S & # 4 œ œ œœœw 4 ~~
3 Leng*, Leng - gang!
Sing* - sing! Leng - *- gang! Ge - mu - lai.
## 6 4 œ ˙.
A & 4 ww .. 4 œ ˙. # # ˙˙ ˙˙ # ww ~~~
~~~~~
~~~~~
~~~
Leng - gang! Ge - mu - lai!

## 6 > ˙˙ ww ~~~~
T V 4 Œ Œ Œ œœ œœ ˙˙ 4 œœ ˙˙ ..
4
#˙ ~~~~~~~~~~
~~
Tan - dak! Leng - gang! Ge - mu - lai!

? # # 64 Œ Œ 44 œ ˙ . # ˙˙ ˙˙ w
B Œ œœ œœ ˙˙ œ ˙. œ #˙ .
>
Tan - dak! Leng - gang! Ge - mu - lai!

*go right away to the consonant

©kensteven2014
Hentakan Jiwa
2 Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti

lively like a dance


10
# ( q = 130 )
S & # ∑ ∑ ∑

#
A & # ∑ ∑ ∑

P f
# # ~f>œ œ >
œ œ œ œ œ ‰ œ
>
œ œ œ œ œœ
>
œ œ œ œ
V œ
~~~

T
J
~

Gen - tam! Gen - tam! me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak! Gen - tam! Gen - tam!
f > *stomp! stomp!

? ## ∑ ∑ œ œ Œ Œ
B œ œ
Gen - tam!

13
## ∑ ∑ ∑
S &

#
A & # ∑ ∑ ∑

P f P f
## > >œ > >
T V œ œ œ ¿ œ œ œ œ œ œ œ œ¿ œ¿ œ œ œ œ œ ¿ œ œ œ œ œ œœ œ
*clap!
me- nge - pat cing leng- gang leng- gang sen - tak! Gen- tam! Gen-tam! me-nge - pat cing leng-gang leng- gang sen - tak!
P f *stomp!clap! P f
? # # œ>œ œœ œœ ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ¿œœ ¿œœ Œ Œ œ>œ œœ œœ ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
> œ > œ
B

*clap!
me- nge - pat cing leng- gang leng- gang sen - tak! Gen - tam! me-nge - pat cing leng-gang leng- gang sen - tak!
Hentakan Jiwa
Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti 3

16
#
S & # ∑ ∑

## f
*with sharp and
bright tone quality

A & œ œ œ œ œ ¿ œ ¿¿¿¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿~¿ ¿ ~¿

~
~
*clap!

P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

## œ > >
T V ¿ œ¿ œ œ œ œ œ ¿ œ œ œ œ œ œœ œ
*stomp! *clap! *clap!
Gen - tam! Gen - tam! me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak!
> >¿
? # # ¿œ œ œœ œœ ¿ œœ >œœ >œ
*stomp!
*stomp!
œœ œ œ œœ œœ œ œœ
B œ œ œ œ ¿ œ œ
Gen - tam! Gen - tam! O Gen - tam! Gen - tam! Gen - tam! O Gen - tam!

18
#
S & # ∑ ∑

#
A & # œ œ œ œ œ ¿ œ ¿¿¿¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ~¿ ¿ ~¿
~
~

*clap!
P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

## > >
T V œ¿ œ¿ œ œ œ œ œ ¿ œ œ œ œ œ œœ œ
*clap! cing
Gen - tam! Gen - tam! me - nge - pat leng - gang leng - gang sen - tak!
> P> f
? # # ¿œœ œœ œœ œœ ¿ œœ >œœ œœ œœ œœ œœ ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ œ
B
> œ
*clap!
Gen - tam! Gen - tam! O Gen - tam! me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak!
Hentakan Jiwa
4 Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti

20
#
S & # ∑ Ó Œ ¿
clap!

#
A & # œ œ œ œ œ ¿ œ ¿¿¿¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ~¿ ¿ ~¿

~
~
*clap!

P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

## œ > >œ
T V ¿ œ¿ œ œ œ œ œ ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
*stomp! *clap! *clap!
Gen - tam! Gen - tam! me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak!

? # # ¿œœ œ œ œ ¿ >œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ


*stomp!

B œ œ
Tan - dak! *clap! Me - nge - pat, Gen - tam, I - gal!

## f
& œœœ œ œ œ ‰ œ œ
22

œ œ œ œ œ œ œ ‰ j ¿
¿
S

Ti - ti, ti - ti ba - tang o sing sing! Ti - ti, ti - ti ba - tang! stomp! clap!

#
A & # œ œ œ œ œ ¿ œ ¿¿¿¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ~¿ ¿ ~¿
~
~

P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

## œ >œ >
T V ¿ œ¿ œ œ œ œ œ ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
Gen - tam! Gen - tam! me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak!

? # # ¿œ œ œ œ ¿ >œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ


B œ œ œ
Tan - dak! Me - nge - pat, Gen - tam, I - gal!
Hentakan Jiwa
Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti 5

24
# œ
& # œœœ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ j ¿
¿
S

Ti - ti, ti - ti ba - tang o sing sing! Ti - ti, ti - ti ba - tang! stomp! clap!

#
A & # œ œ œ œ œ ¿ œ ¿¿¿¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ~¿ ¿ ~¿

~
~
P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

## œ > >œ >


T V ¿ œ¿ œ œ œ œ œ ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
Gen - tam! Gen - tam! me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak!

B
? # # ¿œœ œ œ œ ¿ >œ
œ
œ
œ œ œ œ >œ œ >œ œ

Tan - dak! Me - nge - pat, Gen - tam, I - gal!

built up to forte in bar 29


# œ œœ œœ œœ œœ œœ
26

S & # œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Ti - ti, ti - ti ba - tang o sing - sing! Ti - ti, ti - ti ba - tang, ti - ti ti - ti ba - tang!

## built up to forte in bar 29


A & œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ~¿ ¿ ~¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ~¿ ¿ ~¿
P f
cing ci - ngi cing cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing cing cing li - uk li - uk

## > >œ >


T V œ¿ œ¿ œ œ œ œ œ ¿ œ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ
Gen - tam! Gen - tam! me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak!

? # # ¿œ ¿œ ¿œ
*stomp! *stomp!

œ œ œ œ ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ
>
B

Tan - dak! Me - nge - pat! O Gen - tam, I - gal!


Hentakan Jiwa
6 Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti

# f f
œ œ œ . œ œ #œ
28

S & # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ ¿
>¿
œ
J œ J
f P
Ti - ti, ti - ti ba - tang, ti - ti ti - ti ba - tang! click! Gen - tam, me -leng -

#
A & # œ œœ œ œ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿

~
~
*clap!

P
cing ci - ngi cing cing cing li - uk li - uk snap! Ck! Ck! Ck! cing ci - ngi cing- cing cing li - uk li - uk

## œ œ œ >œ > f P
T V ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ >¿¿ œ¿ œ¿ œ œ
me- nge- pat cing leng - gang leng- gang sen - tak! Ahh... Gen - tam! Gen - tam!
f P¿
? # # >¿œ œœ
>¿ >
œœ œœ ¿œœ œœ
¿œ ¿
œ œœ ¿¿ œœ œ œœ ¿ œœ
B œ >
*clap! *clap!
Tan - dak! Tan - dak! Gen - tam! I - gal! ts.... Tan - dak! Me -

31
## œ œ œ œ œ œ ~~ œ ~~~~~~~ œ œJ ~ œ œ
S & J œ J J J J J J
* - gang, me - li - uk A...

#
A & # œ œ œ œ œ ¿ œ ¿~¿ ¿ ~¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿
~
~
*clap!
P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

## > >œ
T V œ œ œ ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ¿ œ¿ œ œ
*clap! *stomp! *clap!
me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak! Gen - tam! Gen - tam!

? # # œœ œ œ œ >œ œ >œ œ ¿œ œ œ œ ¿ œ
B œ œ
- nge - pat, Gen - tam, I - gal! Tan - dak! Me -
Hentakan Jiwa
Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti 7

# # œ œ œ œ œ ~~~~
. ~~~~~~~~ œ œ œ œ œ œ œ j
#œ œ œ œ œ œ œ
33

S & J J
me - ni - ti ba - tang me - nge - pat, me - nying -sing, me - leng - gang, me - li - uk li -

#
A & # œ œ œ œ œ ¿ œ œ ~ ¿ œ ~~ ¿ œ œ œ œ œ ¿ œ œ ¿ œ ¿

~
~
P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

# # >œ œ œ œ œ œ œ œ
>œ >
œ¿ œ¿ œ œ
T V ¿ œ œ œ œ œ œ œ
me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak! Gen - tam! Gen - tam!

¿œ >œ
B
? # # œœ œ œ œ >œ œ >œ œ
œ œ œ œ ¿ œ
- nge - pat, Gen - tam, I - gal! Tan - dak! Me -

35
## ¿ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ¿ œœ œœ œ œœ
S & œ #œ œ œ œ œ œ œ
uk, li - uk, li- uk, snap! me-li- uk li - uk, li - uk, li- uk, snap! me-leng-gang leng-

#
A & # œ œœ œ œ ¿ œ œ¿œ¿ œ œœ œœ ¿ œ œ ~ ¿ œ ~~ ¿
~
~

P f P f
cing ci-ngi cing-cing cing li- uk li- uk cing ci-ngi cing-cing cing li - uk li - uk

# # >œ œ œ >œ >œ


T V ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
me-nge-pat cing leng-gang leng-gang sen - tak! me-nge-pat cing leng-gang leng-gang sen - tak!

¿œ œ œ ¿œ
B
? ## œ
œ
œ œ œ >œ œ >œ œ
œ œ
œ œ
*stomp! *stomp!
- nge - pat, Gen - tam, I - gal! Tan - dak! Tan - dak!
Hentakan Jiwa
8 Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti

# œ œœœ ¿
œœ œœ œœ œ œ œ œ œ #œ œ œ ¿ œ œ œ œ
37

S & # œ #œ œ œ œ œ œ
gang, lenggang,
- leng - gang, snap! me - li - uk li - uk, li - uk, li - uk snap! me - li - uk li -

#
*clap *clap! *clap! *clap!

A & # ¿œ œ œ œ œ œ œ ¿œ œ œ ¿ ~ ¿ ¿ ~ ¿ ¿œ œ œ œ œ œ œ ¿œ œ œ ¿~¿ ¿~¿


cing ci-ngi ci - ngi ci - ngi cing ci-ngi li - uk li - uk cing ci-ngi ci - ngi ci - ngi cing ci-ngi li - uk li - uk

# # œ œœœ œ œ œœ œœ œ œœœ œ œ œœ œœ œ œœœ œ œ œœ œœ œ œœœ œ œ œœ œœ


T V œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ
- -
mengepat, - - -
lenggang,lenggang,mengepat, -
lenggang, -
lenggang. - -
mengepat, - -
lenggang,lenggang,mengepat, lenggang,lenggang,

? # # ¿œœ ¿œ ¿œ œ œ œ œ ¿œœ ¿
œœ œœ
¿œ ¿
œœ œœ
*stomp! *stomp! *stomp! *stomp! *stomp!
œœ œœ
*stomp! *stomp!

B œ œ œ
Tan - dak! Tan - dak! Gen - tam! Gen - tam! Gen - tam! Gen - tam!

39
## ¿ œ œ œ œ œ #œ œ œ ¿ œœ œœ œœ œœ
S & œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ
uk, li - uk, li - uk, snap! me - li - uk li - uk, li - uk, li - uk, snap! me-leng-gangleng-

#
*clap! *clap *clap! *clap!

A & # ¿œ œ œ œ œ œ œ ¿œ œ œ ¿ ~ ¿ ¿ ~ ¿ ¿œ œ œ œ œ œ œ ¿œ œ œ ¿~¿ ¿~¿


cing ci-ngi ci - ngi ci - ngi cing ci-ngi li - uk li - uk cing ci-ngi ci - ngi ci - ngi cing ci-ngi li - uk li - uk

# œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
T V # œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ
mengepat,
- - lenggang,lenggang,mengepat,
- - - - lenggang,
- lenggang, mengepat,
- - lenggang,lenggang,mengepat,
- - lenggang,lenggang,

? # # ¿œ œ ¿œœ ¿œ œ ¿œœ ¿œ œ ¿œœ ¿œ œ ¿œœ


*stomp! *stomp!
œ œ œ œ
*stomp! *stomp! *stomp! *stomp! *stomp! *stomp!

B œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Gen - tam! Gen - tam! Gen - tam! Gen - tam! Gen - tam! Gen - tam! Gen - tam! Gen - tam!
Hentakan Jiwa
Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti 9

q = 50 (freely, not strict)

# # œœ- P
˙˙ .. ww ww ˙˙ .. ~~~~~~~~~~
Soprano, Alto, Tenor should sound very transparant (a bit airy, not solid), atmospheric

~~~~~~~~~~œœ
41

S &
gang a he

## P
A & Œ ˙˙ .. ww ww~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~˙˙~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~# ˙˙~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~
a... dai dai
¿ P œ
# # œœ- Œ Ó
Bass can sing the tenor 2 line; tenor without seperation

T V œw œ . ˙ ww ˙w. ~~~~~~~~~~ œ

F
Sing! i ye he dai
-
œ # œ œ ~. ~ ~~ œ .
B
? # # œ¿ Œ Ó ∑ ˙.
Solo with sharp and bright tone quality, chant-liket
œœœ œ #œ œ œ
Sing! De - ngar - lah den - dang

## w
œœ œœ œœ
45

& w ww ˙˙
small rit.
S
¿ > > >
stomp! Hen - ta - kan

##
œœ œœ # œœ
small rit.
& ~~
~~# w~w ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ww ˙˙
A
¿ > > >
ui a... stomp! Hen - ta - kan

# w ww ˙˙
T V # w Ó
ya

? ## œ . œ ˙ œ. #œ œ œ œ . œ œ
B ‰ œ œ œ œ œ œ œ ~~~~ Ó
3
3
i hi le
Hentakan Jiwa
10 Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti

# # F˙w
3

œ œœœœ
48

S & ww ww ww
Ji - - - wa

## F
A & ww ˙˙ ~~~~~~~~ ˙˙ ~~~~
~~~~ # ww ww

# # Fœw. œ œ œ .
i dai da
j œw. œj # œj œ ~~ œj
œ wœ . œ œ ~~~~~ ˙
3

T V œ # œwœ œ œ ˙ .
FJi - wa hen - ta - kan
3
hen - ta - kan ji - wa.

B
ww and Bass
? # # Baritone œw œ œ œ œ ˙ ww ww
a... ji - wa

jU
shout in high pitch

¿ P ¿ fÓ
Moderato
p FÓ ¿ ¿.
52
## Ó Male Soloist
.
Ó
œ œ. ˙. œ œ œ w ~
œ œ œ .~ w
& w œ œ œ
~~

S
u u 1/4 u

# # pw P F f
hi i dai da - ih hi i dai dah hi i - dai - da - ih hi I Lei!

A & w w ww
hi hi hi hi

# # pw P Fw fw
ww w w
T V
hi hi hi hi
pw P
w F f
? ## w w
B

hi hi hi hi
Hentakan Jiwa
Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti 11

shout like you are crying higher pitch


U
# # œœÓ œœ ˙˙ .. ¿ Óœ œ ˙ . ¿ ¿œ ¿œ ¿˙ ¿ ¿
building
œœ œœ ˙˙ ..
56

& œ œ ˙. œ œ ˙

~~~
Œ
S

I Lei! A... I Lei! A.... I Lei! I Lei! I Lei!


#
A & # œœ œœ ˙˙ .. œœ œœ ˙˙ .. œœ œœ ˙˙ .. œœ œœ ˙˙ Œ
I Lei! I Lei! I Lei! I Lei!

# # œœ œœ ˙˙ .. œœ œœ ˙˙ .. œœ œœ ˙˙ .. œœ œœ ˙˙ Œ
T V
I Lei! I Lei! I Lei! I Lei!

B
? # # œœ œœ ˙˙ .. œ œ ˙
n œ œ ˙ ..
œœ œœ ˙˙ .. œœ œœ ˙˙ Œ

I Lei! I Lei! I Lei! I Lei!

lively like a dance


( q = 130 )
## f
& œœœ œ œ œ ‰ œ œ
60

œ œ œ œ œ œ œ ‰ j ¿
~~~

¿
S

Ti - ti, ti - ti ba - tang o sing sing! Ti - ti, ti - ti ba - tang! stomp! clap!

## P
A & œ œ œ œ œ ¿ œ ¿¿¿¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ~¿ ¿ ~¿
~
~

P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

# # Pœ œ¿ œ œ
>
œ œ œ œ œ œ œ œ

T V ¿ ¿ œ œ œ œ œ œ œ
*stomp! *clap! *stomp!

P
Gen - tam! Gen - tam! me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak!

? # # ¿œ œ œ œ ¿ >œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ


B œ œ œ
*stomp!
Tan - dak! *clap! Me - nge - pat, Gen - tam, I - gal!
Hentakan Jiwa
12 Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti

62
# >
& # œœœ œ œ œ ‰ j ¿ œ
>
œ œ œ œ. nœ œ œ œ
¿
S

Ti - ti, ti - ti ba - tang! stomp! clap! Hen - ta - kan Oh Hen* - ta - kan Ji -

#
A & # œ œ œ œ œ ¿ œ ¿¿¿¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ~¿ ¿ ~¿

~
~
P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

## œ > >œ
T V ¿ œ¿ œ œ œ œ œ ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
Gen - tam! Gen - tam! me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak!

B
? # # ¿œœ œ œ œ ¿ >œ
œ
œ
œ œ œ œ >œ œ >œ œ

Tan - dak! Me - nge - pat, Gen - tam, I - gal!

slowly built up and crescendo to the end


64
## w >. nœ œ
& w œ œ œ œ œ œ œ
> >
S

wa! Hen - ta - kan Oh Hen* - ta - kan Ji -

#
A & # œ œ œ œ œ ¿ œ ¿¿¿¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ~¿ ¿ ~¿
~
~

P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

# > > > >œ


T V # >œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak!

B
? # # ¿œœ œ œ œ ¿ >œ
œ
œ
œ œ œ œ >œ œ >œ œ

Tan - dak! Me - nge - pat, Gen - tam, I - gal!


Hentakan Jiwa
Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti 13

66
# >œ >œ . œ œ
S & # w>w œ œ œ œ œ
wa! Hen - ta - kan Oh Hen* - ta - kan Ji -

#
A & # œ œ œ œ œ ¿ œ ¿¿¿¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ~¿ ¿ ~¿

~
~
P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

## œ œ > > > >œ


V œ œ œ nœ œ œ œ œ œ ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
>
T

Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak!

B
? # # ¿œœ œ œ œ ¿ >œ
œ
œ
œ œ œ œ >œ œ >œ œ

Tan - dak! Me - nge - pat, Gen - tam, I - gal!

68
# # ww >accel.
œ œ œ œ >œ . œ œ œ œ
S &
wa Hen - ta - kan Oh Hen* - ta - kan Ji -

#
A & # œ œ œ œ œ ¿ œ ¿¿¿¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ~¿ ¿ ~¿
~
~

P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

# > œ œ >œ œ >œ > >œ


T V # œ œ œ œ œ œ ¿ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak!

B
? # # ¿œœ œ œ œ ¿ >œ
œ
œ
œ œ œ œ >œ œ œ œ

Tan - dak! Me - nge - pat, Gen - tam, I - gal!


Hentakan Jiwa
14 Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti

70
# w >œ œœ œœ œœ >œœ .. œœ œœ œœ œœ
S & # w œ
wa Hen - ta - kan Oh Hen* - ta - kan Ji -
#
A & # œ œ œ œ œ ¿ œ ¿¿¿¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ~¿ ¿ ~¿

~
~
P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

# # >œ œ œ œ >œ œ >œ œ >


œ œ œ œ œ œ œ œ

T V ¿ œ œ œ œ œ œ œ
Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak!

B
? # # ¿œœ œ œ œ ¿ >œ
œ
œ
œ œ œ œ >œ œ >œ œ

Tan - dak! Me - nge - pat, Gen - tam, I - gal!

72
# # wwaccel. >œ œœ œœ œ >œ . œœ œ œœ œœ
S & œ œ œ. œ
wa Hen - ta - kan Oh Hen* - ta - kan Ji -
##
A & œ œ œ œ œ ¿ œ ¿¿¿¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ~¿ ¿ ~¿
~
~

P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

# # >œ œ œ œ >œ œ >œ œ >


œ œ œ œ œ œ œ œ

T V ¿ œ œ œ œ œ œ œ
Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak!

? # # ¿œ œ œ œ ¿ >œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ


B œ œ œ
Tan - dak! Me - nge - pat, Gen - tam, I - gal!
Hentakan Jiwa
Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti 15

74
# w >œ œœ œœ œœ >œœ .. œœ œ œœ œœ 2
S & # w œ œ 2
wa Hen - ta - kan Oh Hen* - ta - kan Ji -

# 2
A & # œ œ œ œ œ ¿ œ ¿¿¿¿ œ œ œ œ œ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ~¿ 2

~
~

~
P f
cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk cing ci - ngi cing - cing cing li - uk li - uk

# # >œ œ œ œ >œ œ >œ œ >


œ œ œ œ œ œ œ œ
>œ > 22
T V ¿ œ œ œ œ œ œ œ
Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan me - nge - pat cing leng - gang leng - gang sen - tak!

B
? # # ¿œœ œ œ œ ¿ >œ
œ
œ
œ œ œ œ >œ œ >œ œ 22

Tan - dak! Me - nge - pat, Gen - tam, I - gal!

q = 180
> > >
76
# # 2 ww œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ
S & 2 œ œ
wa Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan!

# 2
A & # 2 w œ œ œ œ œ œ œ œ
> > >
>a... > Hen - ta - kan Oh Hen - ta kan!

# œœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ ww
T V # 22 œ œ œ
Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan Ji - wa

? # # 22 œœ œœ œœ œ >œ œœ œœ œ œœ ww
œ œ œ
>
B

Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan Ji - wa


Hentakan Jiwa
16 Authorized copy to Paduan Suara Universitas Negeri Malang Swara Satata Çakti

> > > > > >


# # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ
78

S &
Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan! Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan!
#
A & # >œ œ œ œ œ œ œ
> > œ œ œ
>
œ œ œ œ œ
> > œ
>
Hen - ta - kan Oh
>
Hen -
>ta kan!
>
Hen - ta - kan Oh
>
Hen -
>ta kan!

# # œœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ
T V œ œ œ œ œ œ œœ
Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan

? # # œœ œœ œœ >œ œœ >œ œœ œœ œœ >œ œœ >œ


œ œ œ œ œ œ œ œ
B
> œ œ > œ œ
Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan! Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan!

*clap!
> > Í *stomp!

œœ ww> ˙˙ .. >¿ ¿
*shout!
80
# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ¿¿
S & #

>¿ ¿
Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan Ji - Wa Ji - wa!

# Í
¿¿
A & # œ œ œ œ œ œ œ œ # ww> ˙˙ ..
> Hen - ta - kan Oh
>
Hen - ta - kan Ji -
Í
wa Ji - wa!

# œœ œœ œœ œœ œœ œœ ww> ˙˙ .. >¿ ¿
œ œ ¿¿
T V # œ œ
Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan Ji - wa Ji - wa!
Í> >¿ ¿
? ## œ œ œ œœ œ œœ œ œœ w ˙ .. ¿¿
B œ œ œ œ œ w ˙
Hen - ta - kan Oh Hen - ta - kan Ji - wa Ji - wa!