Anda di halaman 1dari 5

Doa Pembuka dan Penutup :

Acara Seminar
Doa Pembuka
Sebelum memulai acara ini marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa
kita kepada Allah Sang Robb, Sang Malik, dan Ilah untuk memohon
keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini.

A’udzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi nikmahu

Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru

Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin

Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami..

Dengan mengucapkan ouji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat


dan karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para
pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami.

Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim..

Jadikanlah acara ........... ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang
membuahkan hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan
masyarakat dan negara kami.

Ya Allah Ya Rabbana..

Acara ini ditujukan tidaklain hanya untuk emmperoleh ridho-MU semata,


untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat
menjalankannya dengan baik, demi kesehatan dan keselamatan
masyarakat kami di masa yang akan datang.

Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim, Ya Tawwaf..


Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, apoteker yang memiliki sifat
amanah. Jika kami pemimpin jadikanlah pemimpin yang amanah, jika
kami rakyat biasa jadikanlahrakyat yang amanah, karena kami yakin
dengan amanah akan mendatangkan ridho-MU.

Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan hanya


kepada-MU kami memohon pertolongan. ANugrahkanlah kepada kami
tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk
menjalankan amanah sebagai apoteker yang bekerja dan berkarya demi
pengabdian pada-MU semata.

Iyyaka na’ budu waiyyaka nasta’in

Rabbana taqabbalminna innaka antassami’ul alim, watub ‘alaina innaka


antattauwaburrahim.

Amin Ya Allah Ya Rabbal ‘alamin

Doa Penutup
Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi nikmahu

Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru

Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..

Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas segala rahmat


karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini
dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini kiranya
ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU dalam acara yang kami
laksanakan ini.

Ya Allah Ya Tuhan kami..


Seminar dan workshop ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi
kami, terutama menjalin hubungan selaturahim antar keluarga IAI-
HISFARSI sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang ini, untuk itu
ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU kepada kami sekalian
sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan kesehatan.

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..

Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat


melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU
tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami
terjalin dengan baik dan utuh.

Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..

Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan
kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzaban


naar

Alhamdulillahrabbil alamin.
DOA PEMBUKA
Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami..Dengan mengucapkan puji dan syukur
kehadirat-MU, atas segala rahmat dankarunia-MU yang telah ENGKAU
limpahkan kepada kami, kepada masyarakatdan negeri kami.Allahumma Ya
Allah Ya Rabbana..Jadikanlah
…………………………… ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat,
guna menambah wawasan keilmuan kami, meningkatkan persaudaraan
kami,meningkatkan semangat kami dalam beribadah serta memotivasi hidup
kami agaristiqomah di jalan kebenaran Mu, yang membuahkan hasil bermanfaat
bagikemaslahatan dan keselamatan dunia dan akhirat.Ya Robb, Ridhoi dan
berkahilahacara kami ini.Ya Allah Ya Rabbana..Acara ini ditujukan tidak lain
hanya untuk memperoleh ridho-MU semata, untukitu berilah petunjuk dan
bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannyadengan baik, demi
kemaslahatan dan keselamatan hidup di masa yang akan datang.Allahumma Ya
Allah Ya Rabbana Ya Karim, Ya Tawwaf..Jadikanlah kami semua yang hadir di
sini, insan yang memiliki sifat amanah. Jikakami pemimpin jadikanlah
pemimpin yang amanah, jika kami rakyat
biasa jadikanlah rakyat yang amanah, karena kami yakin dengan amanah akanm
endatangkan ridho-MU.Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan
pengabdian dan hanya kepada-MUkami memohon pertolongan. ANugrahkanlah
kepada kami tekad, kekuatan,keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk
menjalankan amanah sebagai insanyang bekerja dan berkarya demi pengabdian
pada-MU semata.
Iyyaka na’ budu waiyyaka nasta’in

Rabbana taqabbalminna innaka antassami’ul alim, watub ‘alaina innaka


antattauwaburrahim.
Amin Ya Allah Ya Rabbal ‘alamin

Doá Pembukaan Seminar Ilmiah

Astagfirullahal adziim 3x

Bis millaahirah maanirrahii m

Alhamdulillahirobbil aalamin

Ashadu Allaa ilaaha'illallahu Waáshadu anna Muhammadarrosuulullah

Allohumma solli alaa sayyidinaa Muhammad Waálaa aalii


sayyidinaa Muhammad
Y a All ah, Y a Maha Pengasih Lagi Maha Pen yayang
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan
rahmat-Mu, padapagi ini kami dapat berhim
pun dalam Acara “Seminar
Ilmiah dengan Judul KembaliSehat, Muda dan Terhindar/Sembuh dari
Berbagai Penyakit Degeneratif dan Role of
Pharmacist Up Date in Management ACS”
, yang kami laksanakan selalu berada dalamlindungan dan Ridha-Mu.

Y a All ah, Y ang Maha Meng etahui L agi Maha Bija ksana
Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami
kemudahanuntuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah, janganlah
Engkau palingkan hatikami setelah engkau beri petunjuk, dan janganlah
Engkau bebankan kepada kamibeban yang tak sanggup kami
memikulnya. Ya Allah, rahmatilah kami, ampunilah kami,sehatkanlah
kami, sehatkanlah keluarga kami, mudahkan segala urusan kami
danbimbinglah kami kejalan yang Engkau
Ridhoi. Allahumma inna nas aluka ilman naafi'a wa amalan mutaqobbala
n, warizkon halaalantoyyibanmubaarokanfiih.

Allahumma bika asbahnaa, wabikaa amsayna, wabikaa nahyaa, wabiik


a namuut,wa'ilaikan nusuur.

Laa ilaahaillallaahu wahdahu laa syarikalah, lahul mulku walahul hamdu,


wahuwa
alaa kulli sya’in qadiir.

Rabbanaa aatina fiddunnya hasanah wafil aakhirati hasanah


waqinaaadzaabannaar

Walhamdulillahirabbil aalamin....

Anda mungkin juga menyukai