Anda di halaman 1dari 64

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Pendidikan Moral
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Pendidikan Moral
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2
Bahagian Pembangunan Kurikulum

APRIL 2016
Terbitan 2016
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-
8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
KANDUNGAN
Rukun Negara.................................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan........................................................................................................................................ vii
Kata Pengantar................................................................................................................................................................. ix
Pendahuluan...................................................................................................................................................................... 1
Matlamat............................................................................................................................................................................. 2
Objektif............................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................................................... 3
Fokus................................................................................................................................................................................. 4
Kemahiran Abad Ke-21...................................................................................................................................................... 8
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................................... 10
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran............................................................................................................................. 11
Elemen Merentas Kurikulum.............................................................................................................................................. 15
Pentaksiran Sekolah......................................................................................................................................................... 18
Organisasi Kandungan....................................................................................................................................................... 22
Bidang 1: Pengenalan Moral................................................................................................................................... 27
Bidang 2: Diri, Keluarga dan Persahabatan............................................................................................................ 29
Bidang 3: Hubungan antara Diri, Komuniti dan Masyarakat................................................................................... 35
Bidang 4: Moral, Peraturan dan Undang-undang.................................................................................................... 41
Panel Penggubal DSKP KSSM Pendidikan Moral Tingkatan 2......................................................................................... 48
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97.]

vii
KATA PENGANTAR
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang dilaksanakan
Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
secara berperingkat mulai tahun 2017 akan menggantikan
nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula
dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut
dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi memenuhi
dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi
keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan
intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagai mana tuntutan Falsafah
Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum yang
Pendidikan Kebangsaan.
dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan standard
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM menerusi
pembelajaran (PdP) guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard
Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.
murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-
21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan
terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata
akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan
Kebangsaan.
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Pendidikan Moral bertujuan untuk mendidik murid murid untuk membuat keputusan dan tindakan yang membolehkan
supaya menjadi insan yang bermoral dan berakhlak mulia dengan mereka melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial terhadap
menekankan aspek perkembangan penaakulan moral, emosi moral masyarakat, negara dan global. Ia juga selaras dengan tiga prinsip
dan perlakuan moral. Mata pelajaran ini diharap dapat menghasilkan moral iaitu altruistik, autonomi dan keadilan bagi membina dan
murid yang berpengetahuan, berperwatakan mulia, dan mengekalkan masyarakat yang bermoral dan beretika.
mengutamakan perpaduan serta bersemangat patriotik ke arah
menyumbang secara produktif terhadap diri, keluarga, masyarakat DSKP ini juga menekankan pemikiran aras tinggi dan kemahiran lain
dan negara. yang perlu dikuasai oleh murid bagi menyediakan mereka
menghadapi cabaran dalam abad ke-21. Penguasaan pemikiran aras
Kurikulum mata pelajaran ini direalisasikan melalui Dokumen tinggi dan kemahiran lain ini akan membantu murid membina daya
Standard Kurikulum Pentaksiran (DSKP) yang merupakan dokumen tahan diri dengan berkeyakinan dan bertanggungjawab dalam
wajib yang perlu dirujuk oleh guru untuk merancang dan mentaksir kehidupan seharian. Manakala pelbagai strategi PdP turut
Pembelajaran dan Pengajaran (PdP). Guru perlu merancang bagi disarankan kepada guru bagi memastikan murid menguasai
menterjemahkan DSKP ini dengan bijak supaya PdP lebih berkesan kurikulum Pendidikan Moral lebih bermakna. DSKP Pendidikan Moral
dan menarik. Di samping itu, guru perlu memahami tahap ini juga menekankan pemahaman tentang nilai-nilai perpaduan dan
penguasaan yang digariskan dalam DSKP ini dan sentiasa hubungan baik sesama insan demi melahirkan warganegara yang
memastikan tahap-tahap penguasaan ini dikuasai oleh murid. sejahtera dan harmonis.

Kurikulum ini juga memberi pemahaman dan penghayatan serta


memastikan murid mengamalkan nilai universal yang terdapat dalam
agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum serta perundangan di
negara ini. Kurikulum ini turut menyediakan satu panduan kepada

1
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

MATLAMAT OBJEKTIF

Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan KSSM Pendidikan Moral bertujuan untuk membolehkan murid
berakhlak mulia dan berintegriti yang berpegang kepada nilai mencapai objektif berikut:
universal berasaskan prinsip moral dan menyumbang ke arah
perpaduan dan kesejahteraan negara serta masyarakat global. 1. Mengetahui dan memahami konsep moral serta isu-isu moral
dalam kehidupan seharian.
2. Mengembangkan penaakulan moral dalam membuat keputusan
dan penyelesaian masalah moral berasaskan kepada prinsip
moral.
3. Menyuburkan emosi moral ke arah tingkah laku berempati dan
adil.
4. Mengamalkan perlakuan bermoral secara bertanggungjawab dan
berintegriti.
5. Memperkukuh elemen perpaduan dalam diri untuk mewujudkan
masyarakat yang harmoni.
6. Menghayati dan mengamalkan nilai universal untuk berakhlak
mulia.

2
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan Kurikulum Pendidikan Moral digubal berdasarkan enam tunjang
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kerangka KSSM.

Rajah 1: Kerangka KSSM


3
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

FOKUS Rajah 2 berikut menunjukkan hubungan antara penaakulan moral,


emosi moral dan perlakuan moral yang boleh membentuk insan
Fokus KSSM Pendidikan Moral adalah untuk membentuk insan yang berakhlak mulia.
yang berakhlak mulia. Pembentukan insan yang berakhlak mulia
ini dapat direalisasikan dengan menerapkan tiga domain moral
iaitu penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral dalam
kalangan murid.

Domain penaakulan moral membolehkan murid berfikir sebelum


bertindak. Emosi moral pula akan memotivasikan murid untuk
membuat perlakuan moral. Dengan ini perlakuan moral seorang
murid akan menjurus ke arah insan yang berakhlak mulia.

Domain moral ini juga akan mendorong seorang murid membuat


pertimbangan moral (moral judgement) yang sesuai, tepat dan
konsisten. Pertimbangan moral merupakan aspek utama dalam
pembentukan moral yang membolehkan murid mengambil
sesuatu tindakan berasaskan kepada peraturan atau nilai
universal.

Rajah 2: Hubungan antara Penaakulan Moral, Emosi Moral dan


Perlakuan Moral

4
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Pembentukan insan yang berakhlak mulia seperti yang Perlakuan Moral


diharapkan dalam matlamat kurikulum Pendidikan Moral boleh Perlakuan moral adalah tindakan moral berkaitan antara
dicapai dengan mengintegrasikan ketiga-tiga domain berikut: penaakulan moral dan emosi moral. Ia dilakukan secara rela hati
dengan rasa bertanggungjawab, akauntabiliti dan berintegriti
Penaakulan Moral
moral.
Keupayaan mental untuk menaakul dalam situasi yang kabur atau
berkonflik nilai demi mengenal pasti perlakuan baik atau benar Ketiga-tiga domain tersebut perlu dikembangkan bersama dengan
dan perlakuan jahat atau salah. Keupayaan mental dapat penerapan nilai universal untuk membantu murid membuat
merungkai dan menyelesaikan masalah atau isu moral sebaik keputusan yang rasional dalam menyelesaikan permasalahan
mungkin secara autonomi, rasional dan objektif berdasarkan moral. Sehubungan itu, ketiga-tiga domain tersebut perlu
kepada prinsip moral. diaplikasikan bersama dengan 18 nilai universal yang menjadi
wahana bagi menghasilkan insan yang berakhlak mulia. Nilai
Emosi Moral universal tersebut merupakan nilai murni yang diterima oleh
masyarakat Malaysia dan menepati anutan agama atau
Kesedaran emosi moral melahirkan kepedulian dan hati nurani
kepercayaan masyarakat Malaysia.
yang menyebabkan insan berasa gembira apabila membuat
sesuatu yang betul dan rasa bersalah jika melakukan sesuatu
Guru perlu menjalankan PdP yang dapat menerapkan nilai ini.
yang tidak betul. Emosi moral melahirkan motivasi moral dan niat
Dengan itu, murid yang mempelajari Pendidikan Moral dapat
untuk bertindak berdasarkan empati dan simpati terhadap diri dan
merungkai dan mencari penyelesaian bagi sebarang isu remaja
orang lain. Emosi moral ini boleh diekspresikan dalam bentuk
atau dilema moral yang dihadapi oleh mereka dengan
luahan perasaan, fikiran, gerak geri dan sebagainya.
mengaplikasikan nilai tersebut. Nilai universal yang perlu
diterapkan adalah seperti yang terkandung dalam Jadual 1.

5
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Jadual 1: Nilai Universal Kurikulum Standard Pendidikan Moral


Sekolah Menengah

NILAI MAKSUD NILAI NILAI MAKSUD NILAI


Kepercayaan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta Kejujuran Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas
kepada Tuhan alam dan mematuhi segala ajaran dalam setiap perlakuan.
berlandaskan pegangan agama atau
kepercayaan masing-masing selaras dengan Kerajinan Usaha yang berterusan, bersungguh-
prinsip Rukun Negara. sungguh dan berdedikasi dalam melakukan
Baik hati Kepekaan terhadap keperluan dan kebajikan sesuatu.
diri, dan orang lain dengan memberi bantuan
serta sokongan moral secara ikhlas. Kerjasama Melakukan sesuatu bersama-sama untuk
kebaikan semua.
Bertanggungjawab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul
dan melaksanakan tugas serta kewajipan Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat
dengan sempurna. pertimbangan atau perlakuan tanpa
Berterima kasih Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.
pengiktirafan dan penghargaan.
Toleransi Bertolak ansur, sabar dan mengawal diri
Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia. demi kesejahteraan hidup diri dan orang lain.

Hormat Menghargai dan memuliakan seseorang Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan
serta menghormati peraturan institusi sosial. sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.
Harga Diri Berupaya menjaga maruah diri.
Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang lahir
daripada hati yang ikhlas. Kebebasan Bebas melakukan sesuatu tertakluk kepada
peraturan dan undang-undang.
Keberanian Kesanggupan untuk menghadapi cabaran Patriotisme Bangga dan taat setia kepada raja dan
dengan yakin dan tabah. negara.

Kejujuran Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan atau bukti
dalam setiap perlakuan. yang nyata dan dapat mengambil tindakan
yang wajar.

6
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Di samping itu, elemen perpaduan turut diterjemahkan secara


eksplisit dalam kurikulum Pendidikan Moral. Ia dijelmakan melalui
tiga konstruk utama perpaduan iaitu menerima, menghormati dan
mengurus kepelbagaian. Setiap konstruk utama pula mempunyai
subkonstruk masing-masing yang sebenarnya merupakan elemen
perpaduan yang perlu dipupuk dalam kalangan murid.

Subkonstruk menerima kepelbagaian merujuk kepada murid yang


boleh bersikap terbuka, bertoleransi, percaya dan sanggup
bekerjasama walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan
bahasa. Manakala subkonstruk menghormati kepelbagaian
merujuk kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau
tingkah laku yang berhemah tinggi, menghargai dan prihatin
walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa.
Seterusnya subkonstruk mengurus kepelbagaian pula merujuk
kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau tingkah laku
yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza agama,
bangsa, budaya dan bahasa.

Guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini hendaklah


menyesuaikan elemen ini dengan nilai atau tajuk yang berkaitan
dengan perpaduan tanpa mengubah disiplin ilmu dan
kandungan mata pelajaran ini secara langsung atau sisipan.

7
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

KEMAHIRAN ABAD KE-21 Jadual 2 : Profil Murid


Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada PROFIL MURID PENERANGAN

kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang Mereka mampu menghadapi dan mengatasi
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 kesukaran, mengatasi cabaran dengan
Berdaya Tahan
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang empati.
dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 2 supaya
Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran,
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard Mahir idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam kurikulum Berkomunikasi secara lisan dan bertulis, menggunakan
pelbagai media dan teknologi.
Pendidikan Moral menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran
Abad Ke-21 dalam kalangan murid. Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
inovatif; mampu untuk menangani masalah
Pemikir yang kompleks dan membuat keputusan
yang beretika. Mereka berfikir tentang
pembelajaran dan diri mereka sebagai murid.
Mereka menjana soalan dan bersifat terbuka
kepada perspektif, nilai dan tradisi individu
dan masyarakat lain. Mereka berkeyakinan
dan kreatif dalam menangani bidang
pembelajaran yang baru.

Mereka boleh bekerjasama secara berkesan


dan harmoni dengan orang lain. Mereka
menggalas tanggungjawab bersama serta
Kerja menghormati dan menghargai sumbangan
Sepasukan yang diberikan oleh setiap anggota pasukan.
Mereka memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif dan ini menjadikan
mereka pemimpin dan anggota pasukan yang
lebih baik.

8
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

PROFIL MURID PENERANGAN

Mereka membangunkan rasa ingin tahu


semula jadi untuk meneroka strategi dan idea
baru. Mereka mempelajari kemahiran yang
Bersifat Ingin diperlukan untuk menjalankan inkuiri dan
Tahu penyelidikan, serta menunjukkan sifat
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
sepanjang hayat secara berterusan.

Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,


adil dan menghormati maruah individu,
Berprinsip kumpulan dan komuniti. Mereka
bertanggungjawab atas tindakan, akibat
tindakan serta keputusan mereka.

Mereka mendapatkan pengetahuan dan


membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin
Bermaklumat pengetahuan.Mereka meneroka pengetahuan
dengan cekap dan berkesan dalam konteks
isu tempatan dan global. Mereka memahami
isu-isu etika atau undang-undang berkaitan
maklumat yang diperoleh.

Mereka menunjukkan empati, belas kasihan


dan rasa hormat terhadap keperluan dan
Penyayang
perasaan orang lain. Mereka komited untuk
atau Prihatin
berkhidmat kepada masyarakat dan
memastikan kelestarian alam sekitar.

Mereka mempamerkan kasih sayang,


Patriotik
sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

9
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir
kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru
dapat menterjemahkan dalam PdP bagi merangsang pemikiran Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan KBAT idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 3. wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

Jadual 3: Tahap pemikiran dalam KBAT


Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
TAHAP
PENERANGAN menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
PEMIKIRAN
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
dan nilai dalam situasi berlainan untuk
tidak mengikut kelaziman.
melaksanakan sesuatu perkara.

Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada


bahagian kecil untuk memahami dengan Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
lebih mendalam serta hubung kait antara pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
bahagian berkenaan.

Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan


menggunakan pengetahuan, pengalaman, Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
kemahiran dan nilai serta memberi berfokus untuk menyelesaikan masalah.
justifikasi.

Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau


KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk
kaedah yang kreatif dan inovatif.
menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek.
Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menggalakkan murid berfikir.
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan

10
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN pembelajaran ini, murid akan diberi peluang untuk
mengembangkan kemahiran dan nilai serta mengaplikasikan modal
KSSM Pendidikan Moral menggalakkan murid menyertai secara insan menyeluruh.
aktif dan interaktif dalam proses PdP. Penyertaan murid secara
aktif dan interaktif dalam PdP adalah usaha untuk membentuk Terdapat pelbagai aktiviti Pembelajaran Aktif yang boleh digunakan
insan yang menyeluruh. Ini akan memberi peluang kepada murid dalam PdP Pendidikan Moral. Antaranya ialah perbincangan atau
untuk menyoal, berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama kerja kumpulan kecil seperti sumbang saran, main peranan,
lain sewaktu memberi dan berkongsi pendapat dan idea. simulasi, debat dan forum.
Seterusnya, membolehkan murid memahami, mengkaji peranan
serta tanggungjawab mereka sebagai warganegara Malaysia dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
global. Dalam era globalisasi pada abad ke-21 ini, perubahan dan
kompleksiti sentiasa berlaku di dalam komuniti tempatan,
Antara strategi PdP yang dicadangkan dalam KSSM Pendidikan kebangsaan dan global. Murid Pendidikan Moral akan menghadapi
Moral adalah seperti Pembelajaran Aktif, Pembelajaran pelbagai cabaran untuk menyelesaikan masalah sama ada
Penyelesaian Masalah, Pembelajaran Khidmat Masyarakat dan secara peribadi atau sosial. Pembelajaran ini penting bagi
Pembelajaran Berasaskan Projek. membimbing murid Pendidikan Moral dalam kemahiran
penyelesaian masalah, sama ada kepada diri sendiri
Pembelajaran Aktif dan persekitarannya. Ini adalah kerana masalah moral
Pembelajaran Aktif dalam Pendidikan Moral akan membolehkan yang akan dikaji dan keputusan yang akan diambil
murid memahami peranan dan tanggungjawabnya sebagai seorang lebih bermakna dan relevan dan boleh diaplikasikan
ahli yang berkesan dalam pelbagai kumpulan sosial seperti dalam kehidupannya. Secara amnya, pembelajaran
keluarga, sekolah, rakan, komuniti tempatan, agama, negara dan penyelesaian masalah dalam Pendidikan Moral akan melibatkan
global. Ini adalah kerana Pembelajaran Aktif melibatkan penyertaan murid sendiri mencari jawapan kepada sesuatu permasalahan
murid dalam proses pembelajaran hands on dan minds-on. Melalui
11
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

moral mengenai peranan dan tanggungjawab diri melalui proses


inkuiri yang berikut:  Debat  Peta minda atau penyusunan grafik
 Panel juri  Perbincangan meja bulat
 Main peranan  Perbincangan berkumpulan
 Mengenal pasti dan menghuraikan sesuatu masalah.  Penyoalan

 Menentukan pelbagai alternatif untuk menyelesaikan


Pembelajaran Khidmat Masyarakat
masalah dengan mengambil kira fakta, pandangan dan
Pembelajaran Khidmat Masyarakat akan menggalakkan murid
perasaan watak yang terlibat.
menyertai secara aktif dalam sesuatu projek komuniti. Melalui
 Memilih strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah
pembelajaran ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
seperti Theory of Constraints (TOC), peta minda, sebab dan
kemahiran dan nilai dalam menyelesaikan masalah sosial yang
akibat dan konflik resolusi.
benar-benar berlaku di sekolah, komuniti, negara dan global.
 Menguji keputusan tentatif yang dipilih dengan mengumpul
dan menilai maklumat yang relevan dengan masalah.
Melalui Pembelajaran Khidmat Masyarakat ini, murid akan
 Membuat keputusan muktamad atau mengubahsuaikan menjalankan tanggungjawab dan kepemimpinan semasa aktiviti
langkah atau strategi yang telah diambil. bersama masyarakat. Mereka juga akan mengamalkan nilai moral
dan kemahiran sosial dalam memberikan sumbangan kepada
Pembelajaran penyelesaian masalah secara aktif dalam Pendidikan masyarakat. Melalui Pembelajaran Khidmat Masyarakat, murid
Moral akan menjadikan asas kepada murid untuk memahami dan akan mempelajari secara aktif dan interaktif bagaimana menjadi
menangani perubahan yang berlaku di dalam kehidupan dan seorang individu yang bertanggungjawab dan menyumbang ke
persekitarannya dengan bertanggungjawab dan berkesan. arah kesejahteraan masyarakat.

Terdapat pelbagai aktiviti pembelajaran penyelesaian masalah


yang boleh digunakan dalam PdP Pendidikan Moral seperti berikut:

12
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Pembelajaran Khidmat Masyarakat memerlukan sokongan dan Pembelajaran Berasaskan Projek


penglibatan ibu bapa serta komuniti tempatan. Oleh itu, guru PdP Pendidikan Moral adalah berpusatkan murid dan ia
Pendidikan Moral perlu mewujudkan jalinan partnership atau memerlukan perlakuan moral dipupuk secara implisit dengan
kolaborasi dengan agensi-agensi komuniti tempatan supaya pelbagai kaedah pembelajaran. Pembelajaran Berasaskan Projek
memudahkan penyertaan murid dalam aktiviti kemasyarakatan. dalam Pendidikan Moral merupakan satu proses pembelajaran
Terdapat pelbagai aktiviti Pembelajaran Khidmat Masyarakat yang yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik atau terancang
boleh digunakan dalam PdP Pendidikan Moral seperti berikut: dalam jangka masa yang tertentu. Ia biasanya melibatkan kutipan
 Memberi perkhidmatan secara langsung seperti melakukan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang lengkap.
gotong-royong di kawasan tempat tinggal, membantu warga Pembelajaran Berasaskan Projek bukan sahaja mampu menjadikan
sekolah membersihkan taman sekolah atau membantu PdP Pendidikan Moral menjadi lebih berkesan tetapi juga menarik
penghuni di rumah orang tua. dan menyeronokkan.
 Memberi perkhidmatan secara tidak langsung seperti
membantu sesebuah organisasi yang bertanggungjawab Dalam melaksanakan Pembelajaran Berasaskan Projek ini, murid
dalam perkhidmatan seperti mengutip derma bagi mangsa diberi tugasan tertentu sama ada secara individu atau kumpulan
bencana alam. dan mengikut tahap kebolehan mereka. Murid perlu mendapatkan
 Mengambil tindakan secara bersama dengan komuniti maklumat daripada pelbagai sumber untuk menyiapkan projek yang
seperti menulis surat atau aduan kepada pihak tertentu diberi oleh guru. Semasa proses menyiapkan tugasan, guru
supaya menyediakan kemudahan awam yang sesuai untuk hendaklah sentiasa membimbing dan memberi konsultasi kepada
golongan kurang bernasib baik. murid.

Dalam Pembelajaran Berasaskan Projek ini juga guru perlu


memantau proses penyediaan projek murid secara berterusan.
Proses Pembelajaran Berasaskan Projek dalam Pendidikan Moral
melibatkan empat tahap iaitu mengumpul maklumat, memproses
13
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

maklumat, melaporkan hasil projek dan refleksi kendiri. Guru


Pendidikan Moral hendaklah memastikan mereka mudah dihubungi
oleh murid pada setiap masa.

Guru haruslah memastikan bahawa projek atau tugasan yang


diberikan kepada murid boleh memupuk tiga domain Pendidikan
Moral iaitu penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral.
Bagi tujuan tersebut, guru digalakkan untuk menggunakan
cadangan aktiviti yang terkandung dalam DSKP Pendidikan Moral.
Di samping itu, guru juga digalakkan memberi peluang dan pilihan
kepada murid untuk menghasilkan kerja projek mereka
berdasarkan kreativiti dan inovasi berkaitan tajuk yang telah
diajar.

14
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3. Nilai Murni


 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK. mengamalkannya.
Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di kehidupan harian.
dalam EMK adalah seperti berikut:
4. Sains dan Teknologi
1. Bahasa  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat

 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam

dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. kalangan murid.

 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat

struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi membantu serta menyumbang kepada pembelajaran

penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan yang lebih cekap dan berkesan.

berkomunikasi secara berkesan.  Pengintegrasian sains dan teknologi dalam PdP


merangkumi empat perkara iaitu:
2. Kelestarian Alam Sekitar i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam konsep yang berkaitan dengan sains dan
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran. teknologi).
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai kemahiran manipulatif tertentu).
alam.

15
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, 7. Keusahawanan


keselamatan).  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
5. Patriotisme  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke
semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat pasaran.
Malaysia.
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
6. Kreativiti dan Inovasi  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk (TMK) dalam PdP memastikan murid dapat
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan kemahiran asas TMK yang dipelajari.
idea yang ada.  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk pembelajaran.
memastikan pembangunan modal insan yang mampu  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
menghadapi cabaran abad ke-21. hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap
PdP. kandungan mata pelajaran.

16
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

9. Kelestarian Global seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan


 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif faedah kompaun. Penerapan secara sisipan pula
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan kewangan
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan dan nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di bermakna.
peringkat tempatan, negara dan global.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

10. Pendidikan Kewangan


 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang
berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
kewangan secara bertanggungjawab.
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk

17
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran adalah satu proses yang berterusan dan dijadikan
sebahagian daripada PdP. Dalam pentaksiran, guru boleh
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada pendekatan
menggunakan pelbagai kaedah untuk mendapatkan maklumat.
pentaksiran yang merupakan satu proses mendapatkan maklumat
Hasil pentaksiran terhadap murid membolehkan guru mengambil
tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan
tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru
dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku berterusan
memperkembangkan potensi murid sepenuhnya dalam domain
sama ada secara formal dan tidak formal supaya guru dapat
penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral. Pentaksiran
menentukan tahap penguasaan sebenar murid. PS perlu
ini bertujuan meningkatkan pembelajaran murid berkenaan dan
dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif, autentik
bukan untuk melabel dan membandingkan murid dengan murid
dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh dari PS akan
yang lain.
digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam
merancang tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan
Pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Moral lebih
pembelajaran murid.
menekankan kepada usaha ke arah penambahbaikan
(improvement) serta perkembangan (development) dan bukan
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
pencapaian kognitif (cognitive achievement) semata-mata. Maklum
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
balas yang diberi semasa atau selepas sesuatu aktiviti pentaksiran
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
merupakan faktor penting dalam menjayakan proses pentaksiran.
akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun.
Pertimbangan harus diberi ke atas keperluan, perasaan dan
Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item,
perkembangan murid-murid secara menyeluruh semasa
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan
merancang proses pentaksiran. Oleh yang demikian, dalam
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan DSKP.
melaksanakan pentaksiran sekolah guru Pendidikan Moral perlu
merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod dan
melaporkan tahap penguasaan murid dengan teliti dalam mata
pelajaran ini.
18
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Pentaksiran bagi mata pelajaran Pendidikan Moral lebih banyak Jadual 4: Penyataan Tahap Penguasaan Mata Pelajaran
Pendidikan Moral
menggunakan pendekatan formatif dalam membentuk insan yang
yang berakhlak mulia. Ini adalah kerana melalui pentaksiran TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
formatif Pendidikan Moral seorang guru dapat membantu murid
Murid mengetahui atau mengenal pasti
menguasai ilmu moral secara berperingkat dan konsisten. 1
berkaitan perkara yang dipelajari.
Di samping itu, dengan pentaksiran formatif juga guru dapat
Murid memahami atau memberi maklum
mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid. 2
balas berkaitan perkara yang dipelajari.

Murid mengaplikasi atau menilai perkara yang


Melalui kaedah pentaksiran formatif guru Pendidikan Moral 3
dipelajari.
hendaklah merancang PdP berdasarkan kelompok SK dan SP.
Murid menganalisis atau merumus berkaitan
Dalam mata pelajaran Pendidikan Moral terdapat kelompok SK 4
perkara yang dipelajari.
dan SP yang perlu dikuasai oleh murid. Guru Pendidikan Moral
Murid menghayati dan mempamerkan
boleh menentukan Tahap Penguasaan murid dengan merujuk 5 perasaan berkaitan perkara yang dipelajari
kepada Standard Prestasi (SPi) yang disediakan bagi setiap dalam kehidupan seharian.
kelompok. Guru Pendidikan Moral boleh mentadbir dan memeriksa Murid menghayati dan mengamalkan perkara
pentaksiran formatif ini sebelum, semasa dan selepas PdP. 6 yang dipelajari dalam kehidupan seharian
secara tekal atau boleh dicontohi.
Perekodan tahap penguasaan murid hanya boleh dilakukan setelah
PdP bagi setiap kelompok SK dan SP selesai dilaksanakan.
Guru boleh mentaksir tahap penguasaan murid melalui

Bagi menentukan tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran pemerhatian terhadap perubahan tingkah laku dan respons serta

Pendidikan Moral, guru boleh merujuk kepada penyataan tahap pemeriksaan hasil kerja murid sama ada sebelum, semasa atau

penguasaan mata pelajaran Pendidikan Moral seperti yang selepas PdP. Guru perlu merekod tahap penguasaan murid dengan

terkandung dalam Jadual 4. menggunakan format perekodan yang disediakan. Guru boleh
membuat pertimbangan profesional untuk menentukan tahap

19
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

penguasaan keseluruhan murid berdasarkan pengalaman Cadangan kaedah pentaksiran seperti di atas boleh dijadikan
bersama-sama murid, kebijaksanaan guru serta melalui panduan oleh guru untuk mentaksir murid semasa dan selepas
perbincangan rakan sejawat. menjalankan proses PdP. Kaedah ini boleh dipraktikkan oleh guru
untuk menetapkan tahap penguasaan murid yang meliputi
Melalui kaedah pentaksiran sumatif, guru merancang dan penaakulan moral, emosi moral dan perlakuan moral berpandukan
menentukan SK dan SP beserta dengan kriteria SPi yang hendak kepada Taksonomi Bloom.
ditaksir berdasarkan unit pembelajaran, penggal atau tahun. Guru
membina item pentaksiran berdasarkan SK dan SP dan kriteria SPi Pentaksiran formatif dan sumatif ini dijalankan sepanjang proses
yang telah ditentukan. Guru mentadbir pentaksiran sumatif ini pada PdP untuk membantu guru mengesan penguasaan dan kemajuan
akhir unit pembelajaran, penggal atau tahun yang telah ditentukan. murid serta merancang pengajaran atau strategi seterusnya. Bagi
Guru memeriksa respons murid dan merekod tahap penguasaan mencapai matlamat, guru Pendidikan Moral harus melaksanakan
murid. Guru boleh membuat analisis data yang direkodkan dan pentaksiran secara berulang-ulang dan berterusan. Sebagai
menyediakan laporan prestasi murid secara individu. Antara persediaan, guru harus membuat perancangan dan membina item,
kaedah pentaksiran adalah: instrumen atau aktiviti untuk melihat proses kerja, hasil kerja dan
tingkah laku yang ditunjukkan secara konsisten.
 Projek  kuiz dan ujian bertulis
 kajian kes  rubrik atau senarai semak Pentaksiran autentik juga lebih sesuai dijalankan bagi mata
 kerja kursus  kaedah pemerhatian pelajaran Pendidikan Moral. Pentaksiran autentik merujuk kepada
 kerja berkumpulan  membina buku skrap dan folio bentuk penilaian di mana murid ditaksir pada masa menjalankan
 maklum balas  membuat demonstrasi atau tugasan aktiviti pembelajaran harian di dalam dan di luar kelas.
lisan simulasi
Bagi mendapatkan hasil atau evidens terbaik, konteks (standard
pembelajaran atau aktiviti) yang digunakan untuk mentaksir murid
harus mengambil kira aspek minat, budaya, latar belakang
sosioekonomi, pengalaman seharian, persekitaran, kekuatan,
20
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

ketidakupayaan dan kebolehlaksanaan murid. Oleh yang demikian, penguasaan mereka. Kaedah PdP yang relevan dan sesuai
fleksibiliti dibenarkan dari segi instrumen dan aktiviti yang dirancang perlu diaplikasikan.
oleh guru.

Pentaksiran bagi mata Pelajaran Pendidikan Moral boleh


melibatkan orang lain seperti rakan sebaya, pembantu guru, ahli
keluarga dan komuniti mengikut kesesuaian. Pengumpulan
maklumat daripada pelbagai sumber dan aktiviti akan menghasilkan
dapatan yang mempunyai kesahan bagi membantu guru membuat
keputusan yang lebih jelas tanpa ragu-ragu. Tujuan utama
pentaksiran mata pelajaran Pendidikan Moral adalah untuk
merancang tindakan susulan supaya murid dapat menguasai hasil
pembelajaran yang dihasratkan oleh guru. Tindakan susulan boleh
dikategorikan kepada dua jenis seperti berikut:

 Pengukuhan dan pengayaan pembelajaran adalah untuk murid


yang sudah menguasai SP dan tahap penguasaan yang
ditetapkan. Maka, latihan tambahan yang lebih mencabar perlu
diberikan kepada golongan murid ini.
 Bimbingan dan pemulihan adalah untuk murid yang belum atau
dalam proses menguasai SP dan tahap penguasaan yang
ditetapkan. Oleh itu, golongan murid ini perlu diberi galakan
dan aktiviti bimbingan yang bersesuaian pada tahap

21
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

ORGANISASI KANDUNGAN Setiap SK diterjemahkan melalui SP. Guru perlu merujuk kepada
maklumat yang terdapat dalam SK dan SP untuk mengetahui
KSSM Pendidikan Moral digubal secara bertema dan
tumpuan, kedalaman dan keluasan tajuk yang perlu diajar. SPi pula
mengandungi tujuh bidang yang menjadi wahana untuk
merupakan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan
menyampaikan dan menerapkan nilai universal secara berterusan
sebagai tanda bahawa sesuatu perkara yang diajar itu telah
dalam diri murid. Penggubalan bidang ini mengambil kira struktur
dikuasai oleh murid. SPi pula digubal dengan mengambil kira tahap
hubungan murid dengan persekitarannya. Bidang tersebut adalah
keperluan, perkembangan dan kematangan murid. Penerangan
seperti dalam Jadual 5:
bagi setiap SK, SP dan SPi ditunjukkan seperti dalam Jadual 6.
Jadual 5: Bidang Pengajaran Mengikut Tingkatan

BIL. BIDANG TINGKATAN

1 Pengenalan Moral
2 Diri, Keluarga dan Persahabatan  Tingkatan 1
Hubungan antara Diri, Komuniti
3  Tingkatan 2
dan Masyarakat
4 Moral, Peraturan dan Undang-  Tingkatan 3
Undang
5 Insan Bermoral
6 Jati Diri Moral  Tingkatan 4

7 Moral dan Kenegaraan  Tingkatan 5

22
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Jadual 6: Organisasi Kandungan Bagi menggunakan DSKP Pendidikan Moral secara optimum,
adalah perlu bagi guru Pendidikan Moral untuk mengetahui dan
STANDARD STANDARD STANDARD menghayati kandungan yang terdapat dalam empat lajur penting
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
yang akan membantu guru mencerakinkan PdP.

Penyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria


spesifik tentang kriteria atau umum yang Lajur-lajur yang terdapat dalam DSKP adalah Lajur Standard
perkara yang indikator kualiti menunjukkan
murid patut pembelajaran dan tahap-tahap Kandungan, Lajur Standard Pembelajaran, Lajur Standard Prestasi
ketahui dan pencapaian yang prestasi yang dan Lajur Catatan.
boleh lakukan boleh diukur bagi perlu murid
dalam suatu setiap standard pamerkan
tempoh kandungan. sebagai tanda Kedudukan empat lajur tersebut dan penerangan berkaitan lajur-
persekolahan bahawa sesuatu
merangkumi perkara itu telah lajur ditunjukkan secara grafik dalam Rajah 3 berikut:
aspek dikuasai murid.
pengetahuan,
kemahiran dan
nilai.

23
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Rajah 3: Empat Lajur DSKP KSSM Pendidikan Moral

24
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

4 Lajur Catatan
11 Lajur Standard Kandungan

Lajur ini mengandungi cadangan nilai, cadangan isu atau situasi


Lajur ini mengandungi pernyataan spesifik tentang konsep atau dan cadangan aktiviti yang boleh digunakan oleh guru bagi
tindakan moral yang murid patut ketahui dan boleh lakukan. memastikan SK dan SP dapat dikuasai oleh murid. Cadangan
nilai merupakan nilai-nilai yang boleh diterapkan oleh guru dalam

2 satu sesi PdP.


Lajur Standard Pembelajaran
Nilai-nilai yang lain yang bersesuaian yang tidak terdapat dalam
lajur cadangan nilai masih boleh digunakan oleh guru sekiranya
Lajur ini merupakan penetapan kriteria atau indikator kualiti
perlu. Nilai dalam lajur ini adalah antara 18 nilai universal yang
pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap SK.
berasaskan prinsip moral yang terkandung dalam KSSM
Indikator-indikator pembelajaran Pendidikan Moral ini dibina
Pendidikan Moral.
berdasarkan tiga domain moral iaitu penaakulan moral, emosi
moral dan perlakuan moral. Penetapan kriteria ini juga Selain daripada itu, lajur ini juga turut memuatkan Cadangan isu
mengambil kira aspek KBAT yang boleh dicapai oleh murid. atau situasi untuk merancang PdP yang efektif. Isu atau situasi
yang dikemukakan bukan sahaja yang berkaitan dengan
3 pengalaman diri murid tetapi juga meliputi hubungannya dengan
Lajur Standard Prestasi
keluarga, komuniti, negara, dan peringkat antarabangsa. Isu atau
situasi yang dicadangkan perlu diterjemahkan dan dikaitkan
Lajur ini adalah suatu set kriteria umum yang menunjukkan
dengan SK dan SP. Walau bagaimanapun, guru boleh memilih
tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda
mana-mana isu atau situasi yang sesuai dengan SK dan SP
bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid. Lajur ini
mengikut kreativiti guru.
terbahagi kepada dua iaitu tahap penguasaan dan tafsiran bagi
tahap penguasaan tersebut.
25
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Cadangan aktiviti yang terdapat dalam lajur ini turut membantu


guru melaksanakan aktiviti PdP yang menarik dan berkesan.
Cadangan aktiviti yang dikemukakan telah mengambil kira
kesesuaian SK dan SP.

Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan


tahap kecerdasan, kebolehan dan juga keadaan sekeliling murid.
Guru boleh melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang
dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai
SP.

26
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

PENGENALAN MORAL

Bidang ini membincangkan pengenalan moral yang berkaitan


sumber moral berdasarkan agama, kepercayaan dan norma
masyarakat. Ini bertujuan untuk melahirkan murid sebagai insan
bermoral yang boleh bertingkahlaku mulia dan menyumbang
kepada masyarakat. Di samping itu, dapat membantu murid
bertindak dengan integriti dan membuat keputusan yang
bertanggungjawab berpandukan sumber moral yang meliputi
agama, kepercayaan dan norma masyarakat yang dipelajari.

27
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

1.0 PENGENALAN MORAL


STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
STANDARD CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1.1 Murid boleh:
Cadangan nilai
1 Menyatakan sumber moral.
Sumber Moral 1.1.1 Menamakan sumber moral.  Kepercayaan kepada Tuhan
Berdasarkan
1.1.2 Menghuraikan sumber agama  Hormat
Agama,
atau kepercayaan yang Menerangkan sumber agama  Toleransi
Kepercayaan  Rasional
menjadi asas kepada prinsip atau kepercayaan yang
dan Norma 2  Kesederhanaan
moral. menjadi asas kepada prinsip
Masyarakat
1.1.3 Menjelaskan melalui contoh moral.
Cadangan isu atau situasi
norma masyarakat Malaysia  Rukun Negara
yang menjadi sumber moral. Menilai norma masyarakat
3 Malaysia yang menjadi sumber  Perpaduan dalam
1.1.4 Merumuskan kepentingan moral. kepelbagaian agama atau
sumber moral bagi membentuk kepercayaan
insan bermoral.  Kepelbagaian budaya dan
Menghubungkait sumber moral norma masyarakat
1.1.5 Mengekspresikan perasaan 4
dan kepentingannya.
apabila membuat tindakan
berdasarkan sumber moral. Cadangan aktiviti
Menghayati dan mempamerkan  Menyatakan sumber moral
1.1.6 Melaksanakan sikap perasaan apabila membuat melalui peta minda.
berdasarkan sumber moral 5 tindakan berdasarkan sumber  Membuat pameran mini atau
dalam hidup bermasyarakat. moral dalam kehidupan tayangan video tentang adat
seharian. perkahwinan masyarakat
Malaysia dan mengaitkannya
Menghayati danmengamalkan dengan sumber moral.
sikap berdasarkan sumber  Menghasilkan folio tentang
6 moral dalam hidup pelbagai sumber moral dan
bermasyarakat secara tekal kepentingannya.
atau boleh dicontohi.

28
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN

Bidang ini membincangkan aspek diri, keluarga dan persahabatan


yang berkaitan agama atau kepercayaan, tanggungjawab diri dan
keluarga serta adab persahabatan. Ini bertujuan untuk membentuk
jati diri remaja supaya patuh terhadap pegangan agama atau
kepercayaan, bertanggungjawab terhadap diri dan keluarga serta
beradab dalam persahabatan.

29
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

2.0 DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN


STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh: Menyatakan maksud
1 Cadangan nilai
keperibadian diri.
2.1 2.1.1 Mendefinisikan keperibadian  Kepercayaan kepada Tuhan
Agama atau diri.  Harga diri
Kepercayaan Menerangkan ciri individu yang  Hemah tinggi
membentuk 2.1.2 Menghuraikan ciri individu 2 mempunyai pegangan agama  Kesederhanaan
Keperibadian yang mempunyai pegangan atau kepercayaan.  Bertanggungjawab
Diri agama atau kepercayaan.
Menilai kesan jika tiada Cadangan isu atau situasi
2.1.3 Mengkaji kesan jika tiada pegangan agama atau  Agama sebagai panduan hidup
pegangan agama atau 3 kepercayaan dalam membentuk  Tokoh agama sebagai teladan
kepercayaan dalam keperibadian diri. diri
membentuk keperibadian diri.  Pengguguran atau pembuangan
2.1.4 Menjelaskan kepentingan bayi
Menghubungkait pegangan
pegangan agama atau  Anti Rasuah
agama atau kepercayaan dalam
kepercayaan dalam 4  Jenayah Juvana
membentuk keperibadian diri
membentuk keperibadian diri. dan kepentingannya.
Cadangan aktiviti
2.1.5 Memerihalkan perasaan  Mengadakan perbincangan
apabila melaksanakan ajaran Menghayati dan mempamerkan kumpulan mengenai maksud
agama atau kepercayaan perasaan apabila melaksanakan keperibadian diri.
5 ajaran agama atau kepercayaan  Membina peta pemikiran
dalam membentuk
keperibadian diri. dalam kehidupan seharian. tentang ciri individu yang
mempunyai pegangan agama
2.1.6 Merealisasikan perlakuan atau kepercayaan.
Menghayati dan mengamalkan
berdasarkan ajaran agama  Mengadakan aktiviti Jelajah Ilmu
atau kepercayaan dalam perlakuan berdasarkan ajaran
berkaitan kesan jika tiada
membentuk keperibadian diri. 6 agama atau kepercayaan
pegangan agama atau
secara tekal atau boleh
kepercayaan dalam membentuk
dicontohi.
keperibadian diri.

30
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Cadangan nilai
2.2 Murid boleh:
Tanggungjawab 1 Menyatakan tanggungjawab diri.  Bertanggungjawab
Diri
2.2.1 Menyenaraikan  Berdikari
tanggungjawab diri.  Kasih sayang
2.2.2 Menjelaskan dengan contoh  Hemah tinggi
cara melaksanakan Menerangkan cara  Harga diri
tanggungjawab diri. 2 melaksanakan tanggungjawab
diri.
2.2.3 Menaakul kepentingan Cadangan isu atau situasi
menjalankan tanggungjawab  Sayangi diri
diri.  Keselamatan diri
Menilai kesan menjalankan
3  Kecelaruan minda
2.2.4 Menghuraikan kesan tanggungjawab diri.
mengabaikan  Gejala buli atau peras ugut
tanggungjawab diri.
2.2.5 Mengekspresikan perasaan Menghubungkait pelaksanaan Cadangan aktiviti
apabila dapat melaksanakan 4 tanggungjawab diri dan  Menulis diari tentang
tanggungjawab diri. kesanya. tanggungjawab diri.
 Membuat peta minda tentang
2.2.6 Merealisasikan kesan tanggungjawab diri.
Menghayati dan mempamerkan
tanggungjawab diri dalam  Membuat aku janji mengenai
perasaan apabila melaksanakan
kehidupan seharian. 5 tangggungjawab diri.
tanggungjawab diri dalam
kehidupan seharian.  Mereka cipta cogan kata yang
menggambarkan tanggungjawab
Menghayati dan mengamalkan diri.
6
perlakuan tanggungjawab diri
secara tekal atau boleh
dicontohi.

31
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
2.3 Murid boleh: Cadangan nilai
Tanggungjawab 2.3.1 Menyenaraikan Menyatakan tanggungjawab diri  Bertanggungjawab
1
Diri dalam tanggungjawab diri sebagai sebagai anggota keluarga.  Kasih sayang
Keluarga anggota keluarga.  Hormat
 Kerjasama
2.3.2 Menjelaskan cara  Toleransi
Menerangkan cara
melaksanakan 2 melaksanakan tanggungjawab Cadangan isu atau situasi
tanggungjawab diri sebagai diri sebagai anggota keluarga.  Penjagaan atau pengabaian
anggota keluarga. anggota keluarga seperti warga
tua dan Orang Kurang Upaya.
2.3.3 Merumus kepentingan
Menilai kepentingan  Lari dari rumah
melaksanakan
tanggungjawab diri dalam
3 menjalankan tanggungjawab  Sumbang mahram
keluarga.
diri dalam keluarga.  Kerenggangan hubungan
keluarga akibat pengaruh dan
2.3.4 Menghuraikan kesan penyalahgunaan teknologi moden
mengabaikan Menghubungkait Cadangan aktiviti
4 tanggungjawab diri terhadap
tanggungjawab diri  Menghasilkan kad ucapan, album
terhadap keluarga. keluarga dan kesannya.
atau folio keluarga.
 Mengadakan forum tentang
2.3.5 Mengekspresikan perasaan Menghayati dan mempamerkan pandangan pelbagai agama atau
apabila dapat perasaan apabila kepercayaan tentang
melaksanakan 5 melaksanakan tanggungjawab tanggungjawab diri terhadap
tanggungjawab diri dalam diri terhadap keluarga dalam keluarga.
keluarga. kehidupan seharian.  Membina pohon keluarga.
 Mengadakan projek lawatan ke
2.3.6 Merealisasikan Menghayati dan mengamalkan rumah orang tua atau rumah
tanggungjawab diri perlakuan tanggungjawab diri
6 kebajikan masyarakat.
terhadap keluarga. terhadap keluarga secara tekal
atau boleh dicontohi.

32
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Cadangan nilai


Menyatakan perlakuan beradab  Kebebasan
2.4 2.4.1 Menyenaraikan perlakuan 1
dalam persahabatan.  Kejujuran
beradab dalam
Adab
persahabatan.  Toleransi
Persahabatan  Hemah tinggi
2.4.2 Menjelaskan melalui Menerangkan kepentingan adab  Hormat
2
contoh kepentingan adab dalam persahabatan. Cadangan isu atau situasi
dalam persahabatan.  Pembimbing rakan sebaya
 Pengaruh rakan sebaya
2.4.3 Membezakan perlakuan Menilai perlakuan beradab dan
beradab dan tidak beradab  Persahabatan merentasi
3 tidak beradab dalam
dalam persahabatan. kepelbagaian kaum
persahabatan.
Cadangan aktiviti
2.4.4 Menghuraikan batasan  Menulis autobiografi atau
adab persahabatan. Menghubungkait adab memoir sahabat.
4
persahabatan dan batasannya.  Menghantar emel atau berkongsi
2.4.5 Mengekspresikan perasaan maklumat dalam blog tentang
apabila dapat menjalinkan pengalaman dalam menjalin
persahabatan yang Menghayati danmempamerkan persahabatan.
beradab. perasaan apabila menjalinkan  Mengadakan pameran tentang
5
persahabatan yang beradab gambar, album, buku skrap
2.4.6 Mempraktikkan amalan dalam kehidupan seharian. mengenai kenangan bersama
hidup beradab dalam dengan kawan.
menjalin persahabatan Menghayati dan mengamalkan  Mengadakan perbahasan
pelbagai kaum. hidup beradab dalam menjalin
6 bertajuk ‘Persahabatan Realiti
persahabatan pelbagai kaum Lebih Bermanfaat daripada
secara tekal atau boleh Persahabatan Maya’.
dicontohi.

33
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

34
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

BIDANG 3: HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI & MASYARAKAT

Bidang ini membincangkan aspek hubungan antara diri, komuniti


dan masyarakat yang berkaitan hidup berjiran, masyarakat
penyayang, perkhidmatan awam, alam sekitar serta gaya hidup
sihat dan selamat. Ini bertujuan untuk melahirkan remaja yang
berhemah yang boleh hidup berjiran, menjadi masyarakat
penyayang, menggunakan perkhidmatan awam secara berhemah,
melindungi alam sekitar dan mengamalkan gaya hidup sihat dan
selamat.

35
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
3.0 HUBUNGAN ANTARA DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT
STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Cadangan nilai


Hidup 1 Menyatakan konsep kejiranan.  Kerjasama
Murid boleh:
Berjiran  Hormat
3.1.1 Menakrifkan konsep kejiranan.  Toleransi
 Hemah tinggi
Menerangkan manfaat hidup
3.1.2 Menjelaskan manfaat hidup 2  Berterima kasih
berjiran.
berjiran.
Cadangan isu atau situasi
3.1.3 Mencirikan sikap jiran yang  Semangat kejiranan
positif dan negatif. Menilai sikap jiran yang positif (contoh: masalah sampah, parkir
3
dan negatif. sebarangan, muzik kuat atau
3.1.4 Mencadangkan cara untuk binatang peliharaan)
merapatkan hubungan  Perpaduan antara jiran berlainan
sesama jiran. Menghubungkait cara untuk agama, bangsa, budaya dan
merapatkan hubungan hidup bahasa
4
3.1.5 Mengekspresikan perasaan berjiran dengan keharmonian  Keselamatan dan kebajikan jiran
apabila dapat hidup berjiran. setempat. melalui Rukun Tetangga
3.1.6 Merealisasikan hidup berjiran Menghayati dan mempamerkan Cadangan aktiviti
dalam masyarakat pelbagai 5 perasaan apabila hidup berjiran  Mengadakan sketsa ‘Jiran
agama,bangsa, budaya dan dalam kehidupan seharian. Sepakat Membawa Berkat’.
bahasa.
 Menghasilkan buku skrap
Menghayati dan mengamalkan tentang jiran dengan
6 hidup berjiran dalam menggunakan kaedah temu
masyarakat pelbagai agama, bual, soal selidik atau
bangsa, budaya dan bahasa pemerhatian.
secara tekal atau boleh  Melaksanakan projek Hari
dicontohi. Kejiranan.

36
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Cadangan nilai
Murid boleh: Menyatakan ciri masyarakat
3.2 1  Kasih sayang
3.2.1 Menyenaraikan ciri penyayang.  Kerjasama
Masyarakat
Penyayang
masyarakat penyayang.  Baik hati
 Hormat
3.2.2 Memerihalkan kepentingan Menerangkan kepentingan  Toleransi
memperkukuh masyarakat 2 memperkukuh masyarakat
penyayang. penyayang. Cadangan isu atau situasi
3.2.3 Menjana idea tentang cara  Semangat perpaduan dalam
menyantuni masyarakat masyarakat kepelbagaian
Menilai cara menyantuni agama, bangsa, budaya dan
yang berkeperluan. 3
masyarakat yang berkeperluan. bahasa
3.2.4 Mewajarkan keutamaan
 Sikap individualistik dalam
dalam membantu masyarakat
masyarakat yang Menghubungkait keutamaan
dalam membantu masyarakat  Golongan yang tersisih dan
berkeperluan bagi
4 yang berkeperluan untuk terabai seperti pesakit HIV,
merealisasikan masyarakat
merealisasikan masyarakat bekas banduan, bekas penagih
penyayang.
penyayang. dadah dan gelandangan
3.2.5 Mengekspresikan perasaan
apabila dapat membantu Menghayati dan mempamerkan Cadangan aktiviti
mewujudkan masyarakat perasaan apabila membantu  Menjalankan aktiviti mengumpul
penyayang. 5 mewujudkan masyarakat sumbangan untuk individu yang
3.2.6 Mempraktikkan amalan penyayang dalam kehidupan ditimpa musibah.
masyarakat penyayang seharian.  Membuat kajian masa depan
dalam konteks kepelbagaian mengenai model masyarakat
agama, bangsa, budaya dan Menghayati dan mengamalkan penyayang mengikut identiti
bahasa. amalan masyarakat penyayang negara yang diimpikan.
6
secara tekal atau boleh dicontohi.

37
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI CATATAN


STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Menyatakan agensi Cadangan nilai


3.3 1 perkhidmatan awam yang  Bertanggungjawab
Perkhidmatan 3.3.1 Mengenal pasti agensi terdapat di Malaysia.  Patriotisme
Awam perkhidmatan awam yang  Berterima kasih
Menjamin terdapat di Malaysia.  Hemah tinggi
Menjelaskan kepentingan agensi  Rasional
Kesejahteraan 2 perkhidmatan awam kepada
Hidup 3.3.2 Menerangkan kepentingan masyarakat. Cadangan isu atau situasi
agensi perkhidmatan awam
kepada masyarakat.  Kecekapan agensi perkhidmatan
awam
Menilai cara menghargai agensi  Jenayah kolar putih seperti
3.3.3 Menghuraikan cara 3
perkhidmatan awam . rasuah dan pecah amanah
menghargai agensi
perkhidmatan awam.  Sambutan hari istimewa seperti
Hari Bomba dan Penyelamat
3.3.4 Menjelaskan peranan agensi Menghubungkait peranan agensi serta Hari Guru
perkhidmatan awam yang 4 perkhidmatan awam yang efektif
efektif untuk meningkatkan dengan kesejahteraan hidup. Cadangan aktiviti
kesejahteraan hidup.  Menganjurkan lawatan sambil
Menghayati dan mempamerkan belajar ke mahkamah, penjara,
3.3.5 Menyatakan perasaan perasaan terhadap agensi pejabat pos atau balai polis.
5
terhadap keberkesanan perkhidmatan awam dalam  Mengadakan projek pameran
agensi perkhidmatan awam kehidupan seharian. perkhidmatan awam seperti
yang disediakan. Suruhanjaya Pencegahan
Menghayati dan mengamalkan Rasuah Malaysia.
3.3.6 Mengamalkan tingkah laku tingkah laku berhemah terhadap  Main peranan tentang cara
6
berhemah terhadap agensi agensi perkhidmatan awam berurusan dengan agensi
perkhidmatan awam yang secara tekal atau boleh dicontohi. perkhidmatan awam secara
disediakan. berhemah.

38
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Cadangan nilai


Menyatakan peranan masyarakat
3.4  Kasih sayang
1 dalam melindungi
Lindungi Alam
3.4.1 Mengenal pasti peranan
alam sekitar.  Bertanggungjawab
Sekitar
masyarakat dalam  Rasional
melindungi alam sekitar.  Kerjasama
Menerangkan langkah-langkah  Kerajinan
3.4.2 Menghuraikan langkah- 2 badan kerajaan dalam
langkah badan kerajaan melindungi alam sekitar . Cadangan isu atau situasi
dalam melindungi alam  Bencana alam disebabkan
sekitar. tindakan manusia
Menilai sumbangan badan bukan
 Kontradiksi kepesatan
3.4.3 Menjelaskan sumbangan 3 kerajaan untuk melindungi alam
pembangunan dengan
badan bukan kerajaan untuk sekitar.
perlindungan alam sekitar
melindungi alam sekitar.
 Kepupusan flora dan fauna
Menghubungkait kesan aktiviti
3.4.4 Mengkaji kesan aktiviti
4 manusia dengan keseimbangan Cadangan aktiviti
manusia terhadap
alam sekitar.  Projek Pembelajaran Luar Bilik
keseimbangan alam sekitar.
Darjah (PLBD) seperti lawatan
Menghayati dan mempamerkan ke taman rekreasi.
3.4.5 Mengekspresikan perasaan
apabila melibatkan diri perasaan apabila melibatkan diri  Menjalankan gotong-royong
dalam aktiviti melindungi 5 dalam aktiviti melindungi alam membersihkan kawasan pantai
alam sekitar. sekitar dalam kehidupan atau taman.
seharian.  Menyertai program kitar semula.
3.4.6 Mengamalkan tingkah laku  Mewujudkan Sudut Lestari Alam
ke arah melindungi alam Menghayati dan mengamalkan di dalam kelas seperti tanaman
sekitar. tingkah laku ke arah melindungi hidroponik.
6
alam sekitar secara tekal atau
boleh dicontohi.

39
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Cadangan nilai


Menyatakan gaya hidup sihat  Harga diri
3.5 1
dan selamat.  Kerajinan
Gaya Hidup 3.5.1 Mendefinisikan gaya hidup
Sihat dan sihat dan selamat.  Bertanggungjawab
Selamat  Berdikari
3.5.2 Menghuraikan aktiviti gaya Menerangkan aktiviti gaya hidup  Kesederhanaan
2
hidup sihat dan selamat. sihat dan selamat.
Cadangan isu atau situasi
3.5.3 Mengkajikesan amalan  Amalan Pemakanan
gaya hidup sihat dan (contoh: Piramid makanan)
Menilai kesan amalan gaya hidup  Obesiti
selamat terhadap diri, 3
sihat dan selamat.
komuniti dan masyarakat.  Ketagihan seperti gajet dan
menghidu gam
3.5.4 Mengenal pasti amalan  Kemurungan
gaya hidup sihat dan Menghubungkait amalan gaya
selamat demi kesejahteraan 4 hidup sihat dan selamat dengan
hidup. kesejahteraan hidup. Cadangan aktiviti
 Membina jadual aktiviti harian
3.5.5 Melahirkan perasaan Menghayati dan mempamerkan seperti membina jadual
apabila mengamalkan gaya perasaan apabila mengamalkan pemakanan sihat.
5
hidup sihat dan selamat. gaya hidup sihat dan selamat  Mengadakan pameran mini
dalam kehidupan seharian. berkaitan pengurusan stress.
3.5.6 Mengamalkan gaya hidup  Menjalankan pemeriksaan
sihat dan selamat dalam Menghayati dan mengamalkan kesihatan atau pergigian.
kehidupan seharian. 6
gaya hidup sihat dan selamat  Menyertai sesi senamrobik.
secara tekal atau boleh dicontohi. Menyertai aktiviti rekreasi atau
riadah.

40
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

BIDANG 4 : MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Bidang ini membincangkan moral, peraturan dan undang-undang


yang berkaitan adab di tempat awam, etika dan undang-undang
siber, keselamatan jalan raya, konflik identiti diri dan Hak Asasi
Manusia.Ini bertujuan untuk menerap dan mendidik murid untuk
menjadi insan yang bermoral yang akan membawa keharmonian
dan kesejahteraan kepada diri, masyarakat dan negara.

41
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

4.0 MORAL, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Menyatakan tempat-tempat Cadangan nilai


4.1 1  Hemah tinggi
awam.
Adab di Tempat 4.1.1 Menyenaraikan tempat-  Kesederhanaan
Awam tempat awam.  Harga diri
Menerangkan cara beradab di  Rasional
4.1.2 Menghuraikan cara 2  Kebebasan
beradab di tempat tempat awam.
awam. Cadangan isu atau situasi
4.1.3 Merumuskan Menilai kepentingan beradab di  Budaya lepak atau berpeleseran
kepentingan
3
tempat awam.  Berkelakuan tidak sopan di
beradab di tempat tempat awam seperti meludah
awam. atau membuang sampah
Menghubungkait amalan beradab  Vandalisme
4.1.4 Membanding beza dan tidak beradab di tempat  Budaya Hedonisme
4
amalan beradab dan awam dengan keharmonian
tidak beradab ditempat masyarakat. Cadangan aktiviti
awam.  Membuat ulasan tentang keratan
Menghayati dan mempamerkan akhbar mengenai salah laku di
4.1.5 Mengekspresikan perasaan apabila beradab di tempat awam.
5
tempat awam dalam kehidupan
perasaan beradab di  Melakar peta minda tentang
tempat awam seharian.
adab di tempat awam.
berdasarkan kepada  Mengadakan perbahasan
situasi. Menghayati dan mengamalkan
bertemakan pertentangan adab
adab di tempat awam secara
6 dan budaya generasi lama dan
4.1.6 Mempraktikkan amalan tekal atau boleh dicontohi.
baharu.
beradab di tempat
awam.

42
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.2 Murid boleh: Menyatakan etika berkomunikasi


1 Cadangan nilai
Etika dan dalam siber.
Undang- 4.2.1 Menyenaraikan etika  Bertanggungjawab
undang semasa berkomunikasi  Harga diri
Siber dalam siber. Menerangkan etika dan undang-  Patriotisme
2  Hemah tinggi
undang siber.
4.2.2 Menjelaskan etika dan  Kesederhanaan
undang-undang siber.
Cadangan isu atau situasi
Menilai kepentingan mematuhi
4.2.3 Memerihalkan kepentingan 3  Penyalahgunaan internet
etika dan undang-undang siber.
mematuhi etika dan  Jenayah siber seperti hasutan,
undang-undang siber. fitnah atau plagiat
Menghubungkait penggunaan  Ketagihan gajet
4.2.4 Mengkaji kesan internet secara tidak beretika dan  Penggodaman
4
penggunaan internet secara menyalahi undang-undang siber
tidak beretika dan dengan kesannya. Cadangan aktiviti
menyalahi undang-undang  Melayari laman web Suruhanjaya
siber. Menghayati dan mempamerkan Komunikasi dan Multimedia
perasaan apabila mematuhi etika Malaysia (SKMM) untuk mencari
5
4.2.5 Melahirkan perasaan dan undang-undang siber dalam maklumat tentang undang-undang
kehidupan seharian. siber.
apabila mematuhi etika dan
 Menghasilkan kad interaktif
undang-undang siber.
mengikut peraturan SKMM.
Menghayati dan mengamalkan
tingkah laku berhemah semasa  Menyertai pertandingan, projek
4.2.6 Mengamalkan tingkah laku 6
berkomunikasi dalam sibersecara membina laman web atau blog
berhemah semasa
tekal atau boleh dicontohi. sendiri dengan mematuhi undang-
berkomunikasi dalam siber. undang siber.

43
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Cadangan nilai
Murid boleh: Menyatakan peraturan jalan raya
4.3 1  Hormat
dan undang-undang jalan raya.  Bertanggungjawab
Keselamatan 4.3.1 Menyenaraikan peraturan
Jalan Raya jalan raya dan undang-  Toleransi
undang jalan raya. Menerangkan perbezaan di  Kasih sayang
antara peraturan jalan raya dan  Rasional
2
4.3.2 Membanding beza peraturan undang-undang jalan raya.
jalan raya dan undang- Cadangan isu atau situasi
undang jalan raya.  Keselamatan jalan raya
Menilai kepentingan mematuhi  Pembuli jalan raya
4.3.3 Menjelaskan kepentingan 3 peraturan dan undang-undang  Pemanduan berhemah
mematuhi peraturan dan jalan raya.  Operasi keselamatan jalan raya
undang-undang jalan raya.  Lumba haram
Menghubungkait kesedaran
4.3.4 Menghuraikan langkah- mematuhi peraturan dan undang- Cadangan aktiviti
langkah untuk meningkatkan 4  Menayangkan video atau iklan
undang jalan raya dengan
kesedaran keselamatan keselamatan jalan raya. mengenai kemalangan jalan
jalan raya. raya.
Menghayati dan mempamerkan  Mengadakan lawatan ke
4.3.5 Mengekspresikan perasaan perasaan apabila mematuhi akademi memandu.
apabila mematuhi peraturan 5 peraturan dan undang-undang  Menyediakan brosur atau
dan undang-undang jalan jalan raya dalam kehidupan risalah untuk meningkatkan
raya. seharian. kesedaran pengguna jalan raya.
 Menyertai ‘Rakan COP’.
4.3.6 Mengamalkan sikap Menghayati dan mengamalkan
mengutamakan keselamatan sikap mengutamakan
ketika berada di jalan raya. 6
keselamatan jalan raya secara
tekal atau boleh dicontohi.

44
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Cadangan nilai


Menyatakan maksud konflik  Rasional
4.4 1
identiti diri sebagai remaja.
4.4.1 Mendefinisikan konflik  Harga diri
Konflik Identiti identiti diri sebagai remaja.  Keberanian
Diri  Berdikari
4.4.2 Menghuraikan faktor yang Menerangkan faktor yang
2 mempengaruhi konflik identiti diri  Kejujuran
mempengaruhi konflik
identiti diri sebagai remaja. sebagai remaja.
Cadangan isu atau situasi
 Konflik identiti diri yang berkaitan
4.4.3 Mencadangkan cara dengan norma masyarakat
mengatasi konflik identiti diri Menilai cara mengatasi konflik
3  Bunuh diri atau lari dari rumah
yang dihadapi oleh golongan identiti diri sebagai remaja.
 Pergaulan bebas
remaja.
Menghubungkait menangani Cadangan aktiviti
4.4.4 Memerihalkan kepentingan
4 konflik identiti diri dan  Mengadakan wawancara yang
menangani konflik identiti
kepentingannya. bertemakan konflik identiti diri
diri.
dalam kalangan remaja.
4.4.5 Menceritakan perasaan  Mengadakan aktiviti Jelajah Ilmu
Menghayati dan mempamerkan mengenai jenis-jenis
apabila berjaya menangani perasaan apabila berjaya
konflik identiti diri sebagai 5 penyelesaian konflik identiti diri.
menangani konflik identiti diri
remaja.  Mendapatkan maklumat melalui
dalam kehidupan seharian.
internet tentang penyelesaian
4.4.6 Mengamalkan penyelesaian Menghayati dan mengamalkan konflik identiti diri.
konflik identiti diri sebagai sikap menangani konflik identiti  Menayangkan video berkaitan
remaja mengikut cara yang diri mengikut cara yang betul isu-isu identiti diri.
6
betul. secara tekal atau boleh dicontohi.

45
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Menyatakan hak wanita, hak Cadangan nilai


4.5 1 pengguna, hak orang kurang upaya  Hormat
Lindungi Hak 4.5.1 Menyenaraikan hak wanita, dan hak pekerja.  Kasih sayang
Wanita, Hak hak pengguna, hak orang  Keberanian
Pengguna, Hak kurang upaya dan hak  Bertanggungjawab
Menerangkan kepentingan melindungi  Kesederhanaan
Orang Kurang pekerja.
2 hak wanita, hak pengguna, hak orang
Upaya dan Hak kurang upaya dan hak pekerja. Cadangan isu atau situasi
Pekerja demi 4.5.2 Menjelaskan kepentingan  Undang-undang
Kesejahteraan melindungi hak wanita, hak kemanusiaan
Bersama pengguna, hak orang kurang Menilai langkah yang diambil oleh
badan kerajaan untuk melindungi hak  Penyeludupan atau
upaya dan hak pekerja. 3
wanita, hak pengguna, hak orang pemerdagangan manusia
kurang upaya dan hak pekerja.  Penderaan atau
4.5.3 Menghuraikan langkah yang
pengabaian
diambil oleh badan kerajaan
untuk melindungi hak Menghubungkait sumbangan yang  Keganasan rumah tangga
wanita, hak pengguna, boleh diberikan oleh badan bukan  Pelarian
hak orang kurang upaya 4 kerajaan dalam melindungi hak wanita, Cadangan aktiviti
dan hak pekerja. hak pengguna, hak orang kurang  Mengadakan Teater Forum
upaya dan hak pekerja tentang Hak Asasi
4.5.4 Mencadangkan sumbangan Manusia.
yang boleh diberikan oleh Menghayati dan mempamerkan  Menghasilkan risalah yang
badan bukan kerajaan untuk perasaan apabila hak wanita, hak mengandungi maklumat
melindungi hak wanita, hak 5 pengguna, hak orang kurang upaya tentang Suruhanjaya Hak
pengguna, hak orang kurang dan hak pekerja dilindungi dalam Asasi Manusia.
upaya dan hak pekerja. kehidupan seharian.

46
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.5.5 Menceritakan perasaan jika


hak wanita, hak pengguna,  Menyediakan Sudut Khas
hak orang kurang upaya Menghayati dan mengamalkan sikap Hak Asasi Manusia dalam
dan hak pekerja dilindungi. melindungi hak wanita, hak pengguna, kelas, kantin, foyer atau
6 hak orang kurang upaya dan hak papan kenyataan.
4.5.6 Mengamalkan sikap pekerja secara tekal atau boleh
melindungi hak wanita, hak dicontohi.
pengguna, hak orang kurang
upaya dan hak pekerja.

47
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

PANEL PENGGUBAL DSKPKSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

1. Tn. Hj.Mohd Kamal bin Hj. Abdullah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Putrajaya
2. En. Velusamy a/l Kuppusamy Bahagian Pembangunan Kurikulum, Putrajaya
3. En. Magesvaran a/l Superamaniam Bahagian Pembangunan Kurikulum, Putrajaya
4. Pn. Azmarina binti Abdul Samad Bahagian Pembangunan Kurikulum, Putrajaya
5. YBrs. Dr.Nadarajan a/l Thambu Universiti Pendidikan Sultan Idris,Tanjung Malim, Perak
6. En. Mohd Nazer bin Hasim Jabatan Pendidikan Negeri Selangor,Shah Alam, Selangor
7. Pn. Badriyatun binti Kamar IPG Kampus Raja Melewar,Seremban,Negeri Sembilan
8. En. Chander a/l Vengadasalam IPG Kampus Pendidikan Teknik, Bandar Enstek, Negeri Sembilan
9. En. Sanmugam a/l Sinnappan IPG Kampus Pendidikan Teknik, Bandar Enstek, Negeri Sembilan
10. Cik. J.Krishna Kumary a/p Juval IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur
11. En. Uthayakumaran a/l Karuppiah IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur
12. Pn. Vijayaletcmy a/p Muniyandy IPG Kampus Ilmu Khas,Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur
13. Pn. Amuthavally a/p Kaneson SMK Tinggi Kajang,Kajang, Selangor
14. En. Khairul Anuar bin Hj.Ismail SMK Perempuan Kapar, Kapar,Selangor
15. En. Mohammad Solehin bin Mohamad Nordin SMK Taman Semarak, Nilai, Negeri Sembilan
16. Pn. S.Philomina a/p G.Saverimuthu SMK Seri Serdang,Serdang, Selangor

48
KSSM PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

PENGHARGAAN

Penasihat

1. YBrs. Dr. Sariah binti Abd. Jalil Pengarah


2. En. Shamsuri bin Sujak Timbalan Pengarah
3. YBhg. Datin Dr. Ng Soo Boon Timbalan Pengarah

Penasihat Editorial

1. YBrs. Dr. A’azmi bin Shahri Ketua Sektor


2. En. Mohamed Zaki bin Abd. Ghani Ketua Sektor
3. Tn. Haji Naza Idris bin Saadon Ketua Sektor
4. Pn. Chetrilah binti Othman Ketua Sektor
5. Pn. Zaidah binti Mohd. Yusof Ketua Sektor
6. En. Mohd Faudzan bin Hamzah Ketua Sektor
7. YBrs. Dr. Rusilawati binti Othman Ketua Sektor
8. En. Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Ketua Sektor

49
bpk.moe.gov.my