Anda di halaman 1dari 6

8/18/2019 SK Penyusun Kisi-Kisi Dan Naskah Soal Muata LokalAgama

KEPUTUSAN
KEPALA SMAIT AL-ISHLAH MAROS
 Nomor : 422.4/ /SMAIT Al-Ishlah/I//2016

TENTANG

PENYUSUN KISI-KISI DAN NASKAH SOAL MATA PELAJARAN AGAMA


UJIAN SEKOLAH (US) SMAIT AL-ISHLAH MAROS
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 Dengan Rahmat Allah SWT Kepala SMAIT Al-Ishlah Maros


 Menimbang   : a.  bahwa untuk pelaksanaan u!an sekolah "! SMAIT Al-Ishlah Maros
ter"apat mata pelaaran a#ama $an# ter"!r! "ar! beberapa sub mata
 pelaaran% maka untuk suksesn$a u!an sekolah terebut perlu "!
 bentuk pen$usun k!s!-k!s! "an naskah soal mata pelaaran a#ama.
 b. bahwa untuk maksu" huru& a "! atas% maka 'en$usun k!s!-k!s! "an
naskah soal mata pelaaran a#ama tersebut perlu "!atur "alam surat
keputusan (epala Sekolah.

 Mengingat   : 1. )n"an#-un"an# Nomor 20 Tahun 200* Tentan# Sistem Pendidikan


 Nasional 
2. )n"an#-un"an# Nomor 16 Tahun 2001 Tentan# +a$asan jo )n"an#-
un"an# Nomor 2, Tahun 2004 Tentan# Yaasan. 
*. 'eraturan 'emer!ntah epubl!k In"ones!a Nomor 1 Tahun 200
tentan# Standar Nasional Pendidikan seba#a!mana telah "!ubah
mena"! 'eraturan 'emer!ntah Nomor 1* Tahun 201.
4. 'eraturan 'emer!ntah epubl!k In"ones!a Nomor 1 Tahun 2010
"an telah "!ubah mena"! 'eraturan 'emer!ntah Nomor 66 Tahun
2010 tentan# Pengelolaan dan Penelenggaraan Pendidikan.
. 'eraturan Men"!knas nomor 22 tahun 2006 tentan# Standar isi
6. 'eraturan Men"!knas nomor 2* tahun 2006 tentan#  Kompetensi
l!l!san
. 'eraturan Menter! 'en"!"!kan Nas!onal epubl!k In"ones!a Nomor 
1 Tahun 200 tentan# Standar Pengelolaan.
,. 'eraturan Menter! 'en"!"!kan Nas!onal epubl!k In"ones!a Nomor 
6* Tahun 200 tentan# Sistem Penjaminan M!t! Pendidikan.
. 'eraturan Menter! 'en"!"!kan "an (ebu"a$aan epubl!k In"ones!a
 Nomor :  Tahun 201 tentan# 'en!a!an as!l elaar oleh
'emer!ntah Melalu! )!an Nas!onal% "an 'en!la!an as!l elaar 
oleh Satuan 'en"!"!kan melalu! )!an Sekolah/ Ma"rasah/
'en"!"!kan (esetaraan pa"a SM'/MTs atau $an# se"eraat "an
SMA/MA/SM( atau $an# se"eraat.
10. 'eraturan a"an Stan"ar Nas!onal 'en"!"!kan Nomor :
00*/'/SN'/I3/201 tentan# (!s!-k!s! )!an Nas!onal untuk 
Satuan 'en"!"!kan asar "an Menen#ah.
11. 'erarutan a"an Stan"ar Nas!onal 'en"!"!kan Nomor :
00*/'/SN'/I3/201 tentan# (!s!-k!s! )!an Nas!onal untuk Satuan
'en"!"!kan asar "an Menen#ah Tahun 'elaaran 201/2016.
12. !rektorat 5en"eral 'en"!"!kan asar "an Menen#ah (ementer!an
'en"!"!kan "an (ebu"a$aan Tahun 201 tentan# uku 'an"uan
'en!la!an untuk Sekolah Menen#ah Atas
http://slidepdf.com/reader/full/sk-penyusun-kisi-kisi-dan-naskah-soal-muata-lokalagama 1/6
8/18/2019 SK Penyusun Kisi-Kisi Dan Naskah Soal Muata LokalAgama
1*. (eputusan 'elaksana Amanah +a$asan Al-Ishlah (abupaten Maros
 Nomor : 00*/'/Al-Ishlah/II/201 tentan#  pengangkatan Kepala
SMA Islam Terpad! Al-Ishlah Maros.
14. (eputusan (epala SMA Islam Terpa"u Al-Ishlah Maros Nomor :
422.4/ /SMAIT Al-Ishlah/II/201 tentan# 'emba#!an Tu#as
Men#aar Semester 7an!l SMA Islam Terpa"u Al-Ishlah Maros
Tahun 'elaaran 201/2016
 Memperhatikan  : 1. (alen"er 'en"!"!kan SMAIT Al-Ishlah Maros
2. en8ana (era Sekolah SMA Islam Terpa"u Al-Ishlah Maros
*. as!l apat ewan 7uru SMAIT Al-Ishlah Maros tan##al 21
esember 201 tentan# e9aluas! has!l belaar semester 7an!l "an
 pers!apan pembelaarana semester #enap tahun pelaaran 201/2016.
4. Instruks! (epala SMAIT Al-Ishlah Maros
Memuu!"#$

Menetapkan : PENYUSUN KISI-KISI DAN NASKAH SOAL MATA


PELAJARAN AGAMA UJIAN SEKOLAH (US) SMAIT AL-
ISHLAH MAROS TAHUN PELAJARAN 2015/2016
'ertama : 'en$usun (!s!-k!s! "an Naskah Soal Mata 'elaaran A#ama )!an

Sekolah )S;lamp!ran
seba#a!mana SMAIT1 "alam
Al-Ishlah
suratMaros Tahun
keputusan !n! 'elaaran 201/2016
(e"ua : (etentuan Naskah Soal Mata 'elaaran A#ama )!an Sekolah )S;
SMAIT Al-Ishlah Maros Tahun 'elaaran 201/2016 seba#a!mana
tersebut "alam lamp!ran II surat keputusan !n!.
(et!#a : 5a"wal )!an Sekolah )S; Mata 'elaaran A#ama SMAIT Al-Ishlah
Maros Tahun 'elaaran 201/2016 seba#a!mana pa"a lamp!ran III surat
keputusan !n!.
(eempat : (a"wal ' en#awas uan# )!an S ekolah )S; Mata ' elaaran A#ama
SMAIT Al-Ishlah Maros Tahun 'elaaran 201/2016 seba#a!mana pa"a
lamp!ran I Surat keputusan !n!.
(el!ma : 'an!t!a ' elaksana melaporkan pelaksanaan tu#as se8ara tertul!s (epala
Sekolah.
(eenam : Se#ala bentuk pen"anaan seba#a! ak!bat "ar! keputusan !n! "!bebankan
 pa"a an##aran "ana <S "an 'en"!"!kan 7rat!s.
(etuuh : (eputusan !n! berlaku seak tan##al "!tetapkan "an apab!la "!kemu"!an
har! ter"apat hal-hal $an# belum "!atur pa"a keputusan !n! akan
"!sesua!kan "an "!sempurnakan seba#a!mana mest!n$a.

!tetapkan "! : Maros


'a"a tan##al : 4 5anuar! 2016

(epala
SMAIT Al-Ishlah Maros%

H% H#e&u''$ S% P'%
'an#kat : 'emb!na Ia
 NI' : 16*111* 1,*06 1 001
Tembusan +an# Terhormat :
1. 'elaksana Amanah +a$asan Al-Ishlah Maros
2. (epala (antor =!la$ah !nas 'en"!"!kan 'ro9!ns! Sulawes! Selatan

*.
4. (epala !nas 'en"!"!kan
(etua (om!te (abupaten Maros
SMAIT Al-Ishlah
. 'en#awas 'en"!"!kan SMAIT Al-Ishlah
6. Mas!n#-mas!n# $an# bersan#kutan
. 'en#umuman
,. Ar s ! p
http://slidepdf.com/reader/full/sk-penyusun-kisi-kisi-dan-naskah-soal-muata-lokalagama 2/6
8/18/2019 SK Penyusun Kisi-Kisi Dan Naskah Soal Muata LokalAgama

>amp!ran 1 : (eputusan (epala SMAIT Al-Ishlah


 Nomor : 422.4/ /SMAIT Al-Ishlah/I3/201
Tan##al : 4 5anuar! 2016

PENYUSUN KISI-KISI DAN NASKAH SOAL


UJIAN SEKOLAH (US) MATA PELAJARAN AGAMA
SMAIT AL-ISHLAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016

N* M## Pe+#,#&#$ Pe$u!u$

1. A!man% >8
1 Al-?ur-an
2. a&s$ah ab!b!e% S@.
2 Teremah r. Sa&aru""!n% M.A
1. . Muhamma" Am!n .% >8.
* A!"ah
2. S$ar!&ah Mukhl!sah% S.
1. Muh. Na"h!r Sal!m
4 B!h 2. (ha"!ah% A. Ma
1. Ahma" Muah!"% S. '".I
 S(I
2. a&s$ah ab!b!e% S@.
1. . Muhamma" Am!n .% >8.
6 a"!ts
2. a&s$ah ab!b!e% S@.
1. S$ahr!l
 A"ab
2. asr!ant! arw!s% S. '"
, ahasa Arab
r. Sa&aru""!n% M.A
a. Nahwu Shoro& 
(ha"!ah% A Ma
r. Sa&aru""!n% M.A
 b. Muha"atsah
(ha"!ah% A. Ma
Muhamma" Am!n% >8
8. ImlaC
Mukhl!sah Saleh
Muhamma" Am!n% >8
". ?!roCah
Mukhl!sah Saleh

Maros% 4 5anuar! 2016

(epala
SMAIT Al-Ishlah Maros%

H% H#e&u''$ S% P'%
'an#kat : 'emb!na Ia
 NI' : 16*111* 1,*06 1 001

http://slidepdf.com/reader/full/sk-penyusun-kisi-kisi-dan-naskah-soal-muata-lokalagama 3/6
8/18/2019 SK Penyusun Kisi-Kisi Dan Naskah Soal Muata LokalAgama
>amp!ran II : (eputusan (epala SMA Islam Terpa"u Al-Ishlah
 Nomor : 422.4/ /SMAIT Al-Ishlah/I3/201
Tan##al : 4 5anuar! 2016

KETENTUAN NASKAH SOAL MATA PELAJARAN AGAMA


UJIAN SEKOLAH (US)
SMAIT AL-ISHLAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016

No Mata Pelajaran Jumlah Butir Soal Waktu


1 Al-?ur-an 40 butir 120 menit

2 Teremah 40 butir 120 menit

3 A!"ah 40 butir 120 menit


4 B!h 40 butir 120 menit
5 S(I 40 butir 120 menit

6 a"!ts 40 butir 120 menit

7 A"ab 40 butir 120 menit

8 ahasa Arab 50 butir 120 menit

Maros% 4 5anuar! 201

(epala SMAIT Al-Ishlah Maros%

H% H#e&u''$ S% P'%
'an#kat : 'emb!na Ia
 NI' : 16*111* 1,*06 1 001

http://slidepdf.com/reader/full/sk-penyusun-kisi-kisi-dan-naskah-soal-muata-lokalagama 4/6
8/18/2019 SK Penyusun Kisi-Kisi Dan Naskah Soal Muata LokalAgama
>amp!ran III : (eputusan (epala SMA Islam Terpa"u Al-Ishlah
 Nomor : 422.4/ /SMAIT Al-Ishlah/I3/201
Tan##al : 4 5anuar! 2016

JAD.AL UJIAN SEKOLAH (US) MATA PELAJARAN AGAMA


SMAIT AL-ISHLAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016

ari ! "an##al Waktu Mata Pelajaran

Sen!n 07$30 % 0&$00 ()i*ah


2, Maret 2016 0&$30' 11$00 +i)h
Selasa 07$30 % 0&$00 (l)ur,an
2 Maret 2016 0&$30' 11$00 a*it-
abu 07$30 % 0&$00 S./
*0 Maret 2016 0&$30' 11$00 (*ab
(am!s 07$30 % 0&$00 "erjemah
*1 Maret 2016 0&$30' 11$00 Baha-a (rab
Ja*al Seaktu'aktu *aat berubah tai akan *iu*ate kemu*ian

Maros% 4 5anuar! 201

(epala SMAIT Al-Ishlah Maros%

H% H#e&u''$ S% P'%
'an#kat : 'emb!na Ia
 NI' : 16*111* 1,*06 1 001

http://slidepdf.com/reader/full/sk-penyusun-kisi-kisi-dan-naskah-soal-muata-lokalagama 5/6
8/18/2019 SK Penyusun Kisi-Kisi Dan Naskah Soal Muata LokalAgama
>amp!ran I : (eputusan (epala SMA Islam Terpa"u Al-Ishlah
 Nomor : 422.4/ /SMAIT Al-Ishlah/I3/201
Tan##al : 4 5anuar! 2016

JAD.AL PENGA.AS RUANG


UJIAN SEKOLAH (US) MATA PELAJARAN AGAMA
SMAIT AL-ISHLAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016

ari ! Waktu Mata uan# 01 uan# 02


"an##al Pelajaran
Sen!n
07$30 % 0&$00 ()i*ah r$ Saaru**inM( .ha*ijah ($ Ma
2, Maret
0&$30' 11$00 +i)h arman /$S$P*$ Sri anti S$ P*$
2016
Selasa
07$30 % 0&$00 (l)ur,an (b* Salam S P*$ a-9ah abibie S:
2 Maret
0&$30' 11$00 a*it- (iman  S9ariah Mukhli-ah S
2016
abu
07$30 % 0&$00 S./ (iman  .ha*ijah ($ Ma
*0 Maret
0&$30' 11$00 (*ab r$ Saaru**in M( Sri anti S$ P*$
2016
(am!s 07$30 % 0&$00 "erjemah $ Muh$ (min $ a-9ah abibie S:
*1 Maret
0&$30' 11$00 Baha-a (rab arman /$S$P*$ S9ariah Mukhli-ah S
2016
Ja*al Seaktu'aktu *aat berubah tai akan *iu*ate kemu*ian
 Koordinator Penga"as P!tra # Darman Irianto$ S% Pd%
 Koordinator Penga"as P!tri # Marhanah$ S& 

Maros% 4 5anuar! 201

(epala SMAIT Al-Ishlah Maros%

H% H#e&u''$ S% P'%
'an#kat : 'emb!na Ia
 NI' : 16*111* 1,*06 1 001

http://slidepdf.com/reader/full/sk-penyusun-kisi-kisi-dan-naskah-soal-muata-lokalagama 6/6