Anda di halaman 1dari 11

TUGAS AKHIR SEMESTER ILMU KALAM

“ISLAM LIBERAL”

Dosen Pengampu: Ach. Tijani, S.FHIL.I., M.Hum.

Disusun Oleh:

Muhammad Tubagus Hanafi (11711168)

Muhammad Nawawi (11711156)

Putra Harya Sampurna (1141110235)

Rio Vernanda (11711161)

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PONTIANAK

2017/2018
A. PENDAHULUAN
Setiap produk pemikiran, seseorang tidak bisa melepaskan diri dari epistimologi
atau cara pandang mereka terhadap objek tertentu berdasarkan kerangka keilmuan yang
menjadi pisau analisisnya. Dari cara pandang tersebut, nanti akan menghasilkan buah
pikiran. Keteguhan seseorang dalam mempertahankan argumentasinya akan tercermin
apabila produk pemikirannya mampu memberikan dampak perubahan cara pandang
terhadap orang lain. Seperti halnya para filosof terdahulu, bahwa diantara mereka saling
memberikan kontribusi dan pengaruh pemikiran terhadap filusuf yang lain.
Sebagai sebuah contoh, berkembangnya pemikiran Islam liberal ditengah-tengah
kehidupan bermasyarakat dalam keberagamaan merupakan suatu indikasi tentang
hidupnya pemikiran dalam Islam. Disatu sisi dinilai hal tersebut baik untuk perkembangan
umat yang taraf berpikirnya sudah terkontrol, namun menjadi tidak baik apabila hal
tersebut menghilangkan esensi atau nilai sosial yang berujung pangkal pada saling
mengkafirkan antara satu dengan yang lain.
Bertolak dari pemahaman tersebut, yang menjadi titik tekan sebenarnya adalah
bagaimana Islam sebagai agama yang bersifat dinamis, mampu memposisikan Islam
sebagai motivasi pemikiran, tindakan serta kontrol terhadap berbagai fenomena sosial yang
mengganjal. Walaupun keberadaannya menurut para pemikir Islam adalah statis, dengan
anggapan tersebut perlu adanya paradigma dan gerakan baru untuk membangkitkan Islam
dari kungkungan .
Oleh karena Islam liberal tampil sebagai upaya memberikan motivasi untuk
membangun kerangka paradigmatik yang aka mendinamiskan Islam dalam berbagai segi.
Sehingga hadirnya memberikan pencerahan terhadap stagnasi pemikiran umat.
B. Rumusan Masalah
1. Apa Pengertian Islam Liberal ?
2. Bagaimana Asal-Usul Islam Liberal ?
3. Bagaimana Sejarah Islam Liberal dan Siapa saja Tokoh-tokohnya ?
4. Apa saja Faktor yang menjadikan Islam Liberal di Indonesia ?
C. PEMBAHASAN
1. Pengertian Islam Liberal
Islam Liberal adalah satu fahaman sesat yang berpunca dari sifat tidak yakin
diri,merasa rendah diri (inferiority complex) dan mengagung-agungkan gaya pemikiran
Barat oleh segolongan orang Islam.
Menurut Kamus Dewan (DBP. Kuala Lumpur 1994), perkataan Liberal
didefinisikan sebagai “1. (bersifat) condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang
demokratik (misalnya menentang hak-hak keistimewaan kaum bangsawan), (fahaman)
bebas. 2. bersifat atau berpandangan bebas, berpandangan terbuka (tidak terkongkong
kepada sesuatu aliran pemikiran dan sebagainya).”
Merujuk kepada definisi di atas, Islam sememangnya sebuah agama yang liberal.
Ia membebaskan manusia daripada belenggu penyembahan sesama makhluk, bahkan juga
membebaskan manusia daripada penindasan, kezaliman dan penghinaan sesama manusia.
Islam juga memiliki dasar yang terbuka terhadap peradaban manusia selagi mana ia tidak
melibatkan syirik yang menyekutukan Allah, perbuatan yang menyalahi syari‘at-Nya dan
kepercayaan kurafat yang merendahkan kedudukan manusia sehingga ke taraf
kebinatangan.
Jadi, Maksudnya penambahan kata ‘Liberal’ pada Islam yang sudah sememangnya
liberal adalah sesuatu yang diada-adakan,bersifat tidak tulen dan meniru-niru pengaruh luar
serta menunjukkan unsur-unsur tidak memahami seluruh konsep dalam Islam itu sendiri.
2. Asal Usul Islam Liberal
Golongan ini muncul hasil dari jangkamasa penjajahan yang lama daripada pihak
Barat ke atas umat Islam. Penjajahan yang lama ini telah mempengaruhi psikologi umat
Islam amnya.Terdapat dua fenomena psikologi yang mempengaruhi umat Islam ketika
jangkamasa kemunduran dan penjajahan.
Pertama adalah fenomena ‘penjajahan’ oleh negara-negara Barat ke atas hampir
seluruh negara umat Islam. Kedua adalah fenomena ‘ketinggalan’ dari sudut sains dan
teknologi di belakang kebanyakan negara-negara Barat. Apabila berhadapan dengan dua
fenomena di atas, sikap umat Islam boleh dibahagikan kepada empat:
Pertama adalah mereka yang merasa putus asa secara keseluruhan dan duduk diam
menerimanya sebagai satu ketentuan yang sememangnya merendah dan memundurkan
mereka.
Kedua adalah mereka berpendapat agama adalah faktor penghalang bagi mencapai
kekuatan dan kemajuan. Justeru untuk menjadi umat yang berkuasa dan maju, Islam perlu
dipisahkan daripada kehidupan harian. Formula pemisahan ini yang digelar sekularisme
terbukti berkesan mengingatkan bahawa semua negara Barat yang berkuasa lagi maju
mempraktikkannya.
Ketiga adalah mereka yang juga berpendapat bahawa agama adalah faktor
penghalang bagi mencapai kekuatan dan kemajuan. Namun untuk menyelesaikan faktor
penghalang ini, mereka berpendapat caranya ialah membuka dan membebaskan agama
daripada ajaran dan tafsirannya yang sekian lama telah menjadi pegangan umat.
Kelemahan dan kemunduran umat Islam dianggap berpunca daripada belenggu kejumudan
umat dalam menafsir dan mempraktikkan agama Islam. Kumpulan ketiga inilah yang
digelar sebagai aliran Islam Liberal.
Kelompok terakhir adalah mereka yang mengakui akan hakikat kelemahan dan
kemunduran yang dialami umat. Namun hakikat ini tidak mereka persalahkan kepada
agama atau selainnya kecuali terhadap diri mereka sendiri dan umat Islam seluruhnya yang
telah leka daripada berpegang dan mempraktikkan ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu
untuk kembali kuat dan maju, umat Islam perlu mempelajari, memahami dan
mempraktikkan semula secara sepenuhnya ajaran Islam yang asli lagi tulen. Formula
‘Islam Sekular’ atau ‘Islam Liberal’ tidak menjadi pilihan kelompok keempat ini kerana ia
bukan cara untuk mencapai kekuatan dan kejayaan yang sebenarnya. Kekuatan dan
kejayaan yang sebenar hendaklah diukur dengan necara wahyu Illahi yakni Islam yang
berteraskan al-Qur’an dan al-Sunnah, bukan neraca peradaban Barat yang berteraskan
materialisme dan hawa nafsu. Golongan keempat inilah yang benar. Insya-Allah dengan
kesungguhan mereka, kekuatan dan kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam.
Yang paling menjauhi kebenaran adalah kelompok ketiga, yaitu kelompok Islam
Liberal. Secara lebih terperinci, kelompok Islam Liberal adalah aliran yang muncul kerana
kesan psikologi kekerdilan diri (inferiority complex) yang dihadapi oleh sebahagian umat
Islam hasil penjajahan dan kemunduran yang dihadapi oleh mereka. Kesan kekerdilan ini
diburukkan lagi dengan sikap tergiur lagi menyembah kepada negara-negara Barat yang
menjajah lagi maju sehingga menyebabkan mereka sendiri terasa hina, diperbudak dan
hilang kejatian serta kebanggaan diri. Semua ini menghasilkan satu rumusan bahawa untuk
mencapai kekuatan dan kemajuan, caranya adalah meniru segala formula peradaban yang
dipraktikkan oleh negara Barat. Rumusan ini tidak akan berjaya selagi mana tidak dibuka
dan dibebaskan tafsiran Islam daripada kejumudan pegangan umat selama ini.
Kenapa golongan ini paling berbahaya? Berbanding kelompok kedua,golongan ini
bagaikan parasit yang memusnahkan Islam dari dalam.Kelompok kedua iaitu golongan
sekular tidak menyentuh ajaran agama sebaliknya cuba memisahkan pengaruh agama ke
dalam politik ataupun urusan kehidupan dunia mereka.Apabila mereka memerlukan
kehidupan ritual,spiritual mahupun pandangan agama barulah mereka merujuk kembali
kepada agama itu tanpa mengganggu hukum-hakam apatah lagi mengubah syariat
agama.Tetapi jika terdapat hukum agama yang mengganggu kehidupan sekular
mereka,mereka akan tolak. Jadi golongan sekular akan mengambil mana-mana hukum
agama yang sesuai dengan selera mereka dan membuang mana-mana yang tidak sesuai
pada pandangan mereka.
Namun golongan Islam Liberal yang rata-ratanya terdiri dari lulusan agama,
pengamal undang-undang dan cendekiawan ini cuba mengubah konsep di dalam ajaran
Islam itu sendiri. Mereka bagaikan ‘mengedit’ syariat Islam di sana-sini sesuka hati
berdasarkan hujah-hujah mereka yang terhasil dari gabungan fahaman sekular dan
Darwinisme yang berdasarkan logik akal semata. Golongan ini akan berusaha
menghapuskan unsur-unsur bersifat ritual (tawaf,solat,mencium batu Hajar Aswad) dan
mistik (ghaib-seperti syurga dan neraka,azab kubur dll) dalam Islam malah mengatakan itu
semua karut dan tahyul serta menjadi penyebab fikiran menjadi jumud dan mundur,
padahal pada masa yang sama mereka menghormati unsur-unsur ritual agama lain seperti
Hindu dan Buddha.Mereka lama kelamaan seolah-olah bersikap ateis apabila hanya
mengambil bahagian-bahagian yang pada mereka sesuai dengan pandangan sekular Barat
dan kehidupan moden hari ini.Unsur-unsur mistik seperti Tuhan,syurga dan neraka, azab
kubur, padang mahsyar, kiamat dan lain-lain akhirnya dikatakan sekadar simbolik sahaja.
3. Sejarah dan tokoh
a. Sejarah Islam Liberal
Islam liberal pada mulanya diperkenalkan oleh buku “Liberal Islam : A
Source Book” yang ditulis oleh Charles Kuzman (London, Oxford University
Press, 1988) dan buku “Islamic Liberalism : A Critique of Development
Ideologies ” yang ditulis oleh Leonard Binder (Chicago, University of Chicago
Press, 1998). Walaupun buku ini terbit tahun 1998, tetapi idea yang mendukung
liberalisasi telah muncul terlebih dahulu seperti gerakan modernisasi Islam,
gerakan sekularisasi dan sebagainya. Oleh sebab itu walaupun Jaringan Islam
Liberal di Indonesia bermula tahun 2001, tetapi idea-idea Islam Liberal di
Indonesia sudah ada sejak tahun 1970 dengan munculnya idea sekularisasi dan
modernisasi Islam yang dibawa oleh Nurkholis Majid, Harun Nasution, Mukti Ali,
dan kawan- kawannya.
Gerakan liberalisme ini sebenarnya adalah pengaruh dari pada
falsafah liberalisme yang berkembang di negara Barat yang telah masuk ke dalam
seluruh bidang kehidupan seperti liberalisme ekonomi, liberalism budaya,
liberalisme politik, dan liberalisme agama. Gerakan Liberalisme di Barat bermula
dengan gerakan reformasi yang bertujuan menentang kekuasaan Gereja,
menghadkan kekuasaan politik, mempertahankan pemilikan serta menetapkan
hak asasi manusia.Gerakan liberalisme tersebut masuk ke dalam bidang agama,
sebagai contoh gerakan reformasi Inggris bertujuan untuk menghapuskan
ketuanan dan kekuasaan golongan agama (papal jurisdiction) dan menghapuskan
cukai terhadap gereja (clerical taxation). Oleh sebab itu gerakan liberalisme
berkait rapat dengan penentangan terhadap agama dan sistem pemerintahan yang
dilakukan oleh golongan agama (gereja) atau raja-raja yang memerintah atas nama
Tuhan.
Gerakan liberalisasi agama ini telah lama meresap ke dalam agama Yahudi
dan Kristian. Contohnya, Gerakan Yahudi Liberal (Liberal Judaism) telah muncul
pada abad ke-19 sebagai usaha menyesuaikan dasar-dasar agama yahudi dengan
nilai-nilai zaman pencerahan (Enlightenment) tentang pemikiran rasional dan
bukti-bukti sains. Organisasi Yahudi Liberal diasaskan pada tahun 1902 oleh
orang yahudi yang memiliki komitmen terhadap falsafah liberal dengan tujuan
mempercayai kepercayaan dan tradisi Yahudi dalam dunia kontemporer.
Akibatnya daripada pemahaman liberal tersebut maka daripada 31 pemimpin
agama yang tergabung dalam persatuan Rabbi Yahudi Liberal (Liberal Judaism’s
Rabbinic Conference) terdapat empat orang rabbi lesbian dan dua orang rabbi gay.
Dalam agama Kristian juga terdapat golongan Kristian Liberal, di
mana mereka melakukan rekonstruksi keimanan dan hukum dengan
menggunakan metode sosio-historis dalam agama (mengubah prinsip iman dan
hukum agama sesuai dengan perkembangan masyarakat), sehingga Charles A.
Briggs, seorang Kristian Liberal menyatakan : “It is sufficient that Bibel gives us
the material for all ages, and leaves to an the noble task of shaping the material
so as to suit the wants of his own time”.
Akhir-akhir ini pengaruh liberalisme yang telah terjadi dalam
agama Yahudi dan Kristian mulai diikuti oleh sekumpulan sarjana dan pemikir
muslim seperti yang dilakukan oleh Nasr Hamid Abu Zayd (Mesir), Muhammad
Arkoun (Al Jazair), Abdulah Ahmed Naim (Sudan), Asghar Ali Enginer (India),
Aminah Wadud (Amerika), Noorkholis Madjid, Syafii Maarif, Abdurrahman
Wahid, Ulil Absar Abdalla (Indonesia), Muhamad Shahrour (Syria), Fetima
Mernisi (Marocco) Abdul Karim Soroush (Iran), Khaled Abou Fadl (Kuwait) dan
lain-lain. Di samping itu terdapat banyak kelompok diskusi, dan institusi seperti
Jaringan Islam Liberal (JIL – Indonesia), Sister in Islam (Malaysia) hampir di
seluruh negara Islam.
Golongan Islam Liberal tidak menzahirkan diri mereka sebagai orang yang
menolak agama, tetapi berselindung di sebalik gagasan mengkaji semula agama,
mentafsir semula al-Quran, menilai semula syariat dan hukum- hukum fiqih.
Mereka menolak segala tafsiran yang dianggap lama dan kolot mengenai agama
termasuk hal yang telah menjadi ijmak ulama, Termasuk tafsiran dari pada
Rasulullah dan sahabat serta ulama mujtahid. Bagi mereka agama hendaklah
disesuaikan kepada realita semasa, sekalipun terpaksa menafikan hukum-hukum
dan peraturan agama yang telah sabit dengan nas-nas syara’ secara putus (qat’ie).
Jika terdapat hukum yang tidak menepati zaman, kemodenan, hak-hak manusia,
dan tamadun global, maka hukum itu hendaklah ditakwilkan atau sebolehnya
digugurkan.
Gerakan Islam Liberal sebenarnya adalah lanjutan dari pada gerakan
modernisme Islam yang muncul pada awal abad ke-19 di dunia Islam sebagai
suatu konsekuensi interaksi dunia Islam dengan tamaddun barat. Modernisme
Islam tersebut dipengaruhi oleh cara berfikir barat yang berasaskan kepada
rasionalisme, humanisme, sekularisme dan liberalisme.
Konsep ini mencerminkan jiwa yang tidak beriman kerana kecewa dengan
agama. Konsep tragedi ini mengakibatkan mereka asyik berpandu kepada
keraguan, dan dalam proses ini falsafah telah diiktiraf sebagai alat utama menuntut
kebenaran yang tiada tercapai.
b. Tokoh-tokoh Islam Liberalisme
 Para Pelopor :
1. Abdul Mukti Ali
2. Abdurrahman Wahid
3. Ahmad Wahib
4. Djohan Effendi
5. Harun Nasution
6. M. Dawam Raharjo
7. Munawir Sjadzali
8. Nurcholish Madjid

 Para Senior :
1. Abdul Munir Mulkhan
2. Ahmad Syafi’i Ma’arif
3. Alwi Abdurrahman Shihab
4. Azyumardi Azra
5. Goenawan Mohammad
6. Jalaluddin Rahmat
7. Kautsar Azhari Noer
8. Komaruddin Hidayat
9. M. Amin Abdullah
10. M. Syafi’i Anwar
11. Masdar F. Mas’udi
12. Moeslim Abdurrahman
13. Nasaruddin Umar
14. Said Aqiel Siradj
15. Zainun Kamal

 Para Penerus “Perjuangan” :


1. Abd A’la
2. Abdul Moqsith Ghazali
3. Ahmad Fuad Fanani
4. Ahmad Gaus AF
5. Ahmad Sahal
6. Bahtiar Effendy
7. Budhy Munawar-Rahman
8. Denny JA
9. Fathimah Usman
10. Hamid Basyaib
11. Husein Muhammad
12. Ihsan Ali Fauzi
13. M. Jadul Maula
14. Luthfie Assyaukanie
15. Muhammad Ali
16. Mun’im A. Sirry
17. Nong Darol Mahmada
18. Rizal Malarangeng
19. Saiful Mujani
20. Siti Musdah Mulia
21. Sukidi
22. Sumanto al-Qurthuby
23. Syamsu Rizal Panggabean
24. Taufik Adnan Amal
25. Ulil Abshar-Abdalla
26. Zuhairi Misrawi
27. Zuly Qodir\

4. Faktor yang menjadikan Islam Liberal di Indonesia


a. Factor internasional (konteks global)
Kemunculan Islam Liberal Indonesia sejatinya tidak bisa dilepaskan dari
perkembangan yang terjadi di negara – negara lain secara keseluruhan yang
terjadi perubahan besar terkait masalah – masalah perlunya demokratisasi
dalam sebuah negara. Gelombang demokratisasi politik yang terjadi di banyak
negara ternyata tidak saja terkait dengan masalah hubungan negara dengan
rakyat, tetapi terkait juga dengan bagaimana keagamaan menjadi lebih
demokratis. Penghormatan terhadap kaum minoritas, penghargaan terhadaoa
perbedaan pendapat, bahkan pilihan politik berdasarkan agama menjadi
perdebatan yang sangat sengit hampir di selurug antero jagad ini, tidak
terkecuali di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim.

b. Konteks ragional dan nasional


Seperti perubahan yang terjadi pada ranah global, dinamika pada konteks
ragional dan nasional juga memiliki pengaruh yang paling terkait dengan
tumbuh dan perkembangan pemikiran islam liberal. Pada tingkat ragional, ada
beberapa isu penting yang turut mempengaruhi laju pertumbuhan dan
perkembangan islam liberal seperti isu – isu demokratis. Apa yang terjadi di
beberapa negara asia dan asia tenggara secara tidak langsung juga memberikan
pengaruh gerakan perubahan. Peristiwa yang terjadi pada negara lain telah
memberikan inspirasi kepada para intelek Indonesia untuk mencipatakan
perubahan di negeri ini.

D. KESIMPULAN DAN SARAN


1. Kesimpulan
Islam Liberal adalah satu fahaman sesat yang berpunca dari sifat tidak yakin
diri,merasa rendah diri (inferiority complex) dan mengagung-agungkan gaya pemikiran
Barat oleh segolongan orang Islam.
Golongan ini muncul hasil dari jangkamasa penjajahan yang lama daripada pihak Barat ke
atas umat Islam. Penjajahan yang lama ini telah mempengaruhi psikologi umat Islam
amnya.Terdapat dua fenomena psikologi yang mempengaruhi umat Islam ketika
jangkamasa kemunduran dan penjajahan.
2. Saran
Dengan berakhirnya makalah yang kami buat ini, kami menyadari bahwa dalam
penulisan makalah ini terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu kami mengharap kritik
dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini dan berikutnya. Besar
harapan kami, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada
umunya dan khususnya bagi para pemakalah.

E. DAFTAR PUSTAKA :
Qodir, Zuly. Islam Liberal. Yogyakarta : PT.LkiS Printing Cemerlang, 2010.
Qodir, Zuly. Islam Liberal. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
Husaini, Adian.dkk. Islam Liberal. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
http://fastnote.wordpress.com/2011/04/18/apa-itu-islam-liberal/ diakses pada tanggal 3Juli
2018
http://fastnote.wordpress.com/2011/04/18/apa-itu-islam-liberal/ diakses pada tanggal 3Juli
2018
http://fastnote.wordpress.com/2011/04/18/apa-itu-islam-liberal/ diakses pada tanggal 3Juli
2018
Adian Husaini, dkk, Islam Liberal, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 18-26
Zuly Qodir, Islam Liberal, (Yogyakarta : PT.LkiS Printing Cemerlang, 2010), hlm. 89-93
Adian Husaini dkk, Islam Liberal, (Jakarta : Gema Insani Pres, 2002), hal 5

Anda mungkin juga menyukai