Anda di halaman 1dari 14

JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

DASAR
PENEMPATAN DAN PEMBANGUNAN
KERJAYA PEGAWAI PENGURUSAN DAN
PROFESIONAL JKR
1.0 PENDAHULUAN

Dasar Penempatan dan Pembangunan Kerjaya Pegawai Pengurusan


dan Profesional Jabatan Kerja Raya (JKR) menjelaskan hala tuju,
tanggungjawab, dan strategi pelaksanaan pengurusan penempatan dan
pembangunan kerjaya pegawai Pengurusan dan Profesional (P&P) JKR.

2.0 OBJEKTIF

(a) Memberi peluang untuk semua pegawai mendapat


pendedahan kerja yang sesuai dalam semua bidang
kerja utama Jabatan.

(b) Memberi peluang untuk semua pegawai mendapat


pengalaman kerja yang dirancang secara sistematik
supaya mereka akan menjadi pemimpin yang berwibawa
dan kompeten pada masa hadapan dalam
melaksanakan tugas Jabatan.

(c) Memberi kepuasan kerja kepada individu kerana adanya


program pembangunan kerjaya yang terancang dan
sistematik yang akan memberi manfaat tambah nilai
kepada dirinya sendiri.

(d) Memberikan pengalaman dan pendedahan yang


diperlukan oleh setiap pegawai untuk mengisi jawatan-
jawatan strategik Jabatan kelak.

(e) Menempatkan pegawai-pegawai yang bersesuaian


dengan satu-satu jawatan di Jabatan (pegawai yang
sesuai dan pada tempat yang sesuai).

(f) Melahirkan dan memastikan pegawai-pegawai yang


berkualiti dan kompeten dalam menerajui dan
melaksanakan tugas-tugas Jabatan.

(g) Menerangkan peranan dan fungsi cawangan dan


Jabatan dalam membangunkan dan meningkatkan
kepakaran teknikal Jabatan.

1
3.0 JAWATAN STRATEGIK

3.1 ”Jawatan Strategik” bermaksud jawatan tertinggi dalam


sesebuah kementerian/ jabatan/ agensi/ cawangan/ bahagian atau apa-
apa jawatan lain yang ditentukan sama ada di peringkat persekutuan,
negeri atau daerah.

3.2 Jawatan-jawatan yang dikategorikan sebagai strategik adalah


merangkumi :

(a) Ketua Pengarah Kerja Raya


(b) Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya
(c) Pengarah Kanan
(d) Pengarah Cawangan dan Negeri
(e) Ketua Pasukan Projek (HOPT)
(f) Ketua Pasukan Rekabentuk (HODT)
(g) Ketua Pasukan Aset (HOAT)
(h) Ketua Unit bagi jawatan kader
(i) Ketua Penolong Pengarah Kanan
(j) Jurutera Daerah

3.3 Pegawai yang akan ditempatkan di jawatan-jawatan strategik


ini perlu melalui latihan dan pengalaman tertentu bagi memastikan
mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan jayanya.
Selain daripada mempunyai kompetensi teknikal yang memuaskan,
pegawai berkenaan hendaklah mempunyai ciri-ciri daya saing dan nilai
jati diri yang tinggi.

4.0 TANGGUNGJAWAB

4.1 PENGURUSAN ATASAN

Pengurusan Atasan adalah bertanggungjawab untuk:

(a) Memastikan semua disiplin jawatan mempunyai modul


kompetensi yang digariskan bagi setiap pegawai di
bawah disiplin mereka.

2
(b) Memastikan semua pegawai baru mendapat latihan dan
pengalaman kerja yang bersesuaian dan sistematik bagi
memastikan pencapaian kompetensi yang ditetapkan.

(c) Memastikan perancangan pelan latihan yang mantap


dan menyediakan peruntukan yang mencukupi supaya
pelaksanaan program latihan adalah efektif dan
produktif.

4.2 KETUA DISIPLIN (SIVIL/ MEKANIKAL/ELEKTRIK/ ARKITEK/


UKUR BAHAN/ UKUR BANGUNAN)

Ketua Disiplin bertanggungjawab untuk:

(a) Merancang pembangunan kepakaran bagi disiplin


masing-masing bagi menjadikan Jabatan ini sebagai
pusat pakar yang terunggul dan bertaraf dunia.

(b) Memastikan setiap pegawai yang berada di bawah


disiplin mereka perlu melengkapkan modul kompetensi
sebelum dipindahkan/ dinaikkan pangkat.

(c) Merancang, memantau dan mengawal penempatan agar


keseimbangan kerjaya pegawai dan objektif Jabatan
tercapai.

(d) Memastikan tiada jurang pengetahuan dan pengalaman


di antara pegawai-pegawai yang ditempatkan di sektor
pakar, sektor bisnes, sektor pengurusan dan sektor aset.

(e) Memastikan perkongsian pengetahuan yang berterusan


berlaku di antara pegawai-pegawai di sektor pakar,
sektor bisnes, sektor pengurusan dan sektor aset.

(f) Memastikan garis panduan pelaksanaan tugas-tugas


utama Jabatan seperti rekabentuk dan pengurusan
projek diselaraskan di antara sektor pakar, sektor bisnes,
sektor pengurusan dan sektor aset.

3
(g) Memastikan setiap pegawai di bawah disiplin mereka
mendapat dan mengetahui garis panduan tugas yang
telah digariskan untuk mereka.

(h) Mengesyorkan pegawai-pegawai yang berkelayakan,


sesuai dan berpotensi untuk penempatan dan
pertukaran di JKR Cawangan, JKR Negeri, pinjaman dan
tukar sementara ke projek mega kerajaan/ jabatan/
agensi/ swasta/ Syarikat Usahasama Kerajaan (GLC)
untuk kelulusan panel Pembangunan Sumber Manusia
(PSM).

4.3 PENGARAH KANAN/ PENGARAH CAWANGAN/


PENGARAH NEGERI

Pengarah Kanan/ Pengarah Cawangan/ Pengarah Negeri


bertanggungjawab untuk:

(a) Memastikan pelan latihan yang meliputi semua


kakitangan di bawah seliaannya merujuk kepada modul
kompetensi yang telah digariskan.

(b) Menyelia dan memantau tahap kompetensi dan jurang


prestasi (performance gap) bagi semua pegawai di
bawah seliaannya.

(c) Memastikan setiap pegawai yang berada di bawah


seliaan sudah melengkapkan modul kompetensi
sebelum dipindahkan/ dinaikkan pangkat.

4
4.4 KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN (KPPK)/ KETUA
PENOLONG PENGARAH (KPP)/ PENOLONG PENGARAH
KANAN (PPK)

Ketua Penolong Pengarah Kanan/ Ketua Penolong Pengarah/ Penolong


Pengarah Kanan bertanggungjawab untuk:

(a) Menyediakan pelan bimbingan coaching dan mentoring


bagi semua pegawai dan kakitangan sokongan di bawah
seliaannya.

(b) Memastikan setiap pegawai yang berada di bawah


seliaannya mengikuti dan mematuhi modul kompetensi
yang telah digariskan/ disediakan untuk mereka.

(c) Menyediakan perancangan pelan kerja (task plan) bagi


menyelia dan memantau keberkesanan program
bimbingan yang dilaksanakan.

(d) Memastikan pegawai yang berada di bawah seliaan


mereka mendapat pengalaman dan pengetahuan yang
bersesuaian dengan modul kompetensi yang telah
ditetapkan.

4.5 PEGAWAI

Pegawai sendiri bertanggungjawab untuk:

(a) Merancang pencapaian kompetensi, pengiktirafan


profesional dan persijilan sesuai dengan kerjayanya
dengan menyediakan Pelan Pembangunan Individu
(Individual Development Plan, IDP)

(b) Merancang bidang pengkhususan (specialisation)


semasa berada di Gred J48 berdasarkan kepada
Model Laluan Kerjaya (Career Path Model).

5
5.0 PENEMPATAN DAN PEMBANGUNAN KERJAYA

5.1 Semua pegawai yang baru dilantik perlu melalui


pengenalpastian kompetensi (competency identification) sebelum
penempatan dibuat.

5.2 Permulaan pusingan kerja (job rotation) pegawai yang baru


dilantik adalah berdasarkan kepada pengenalpastian kompetensi
(competency identification) pegawai yang telah dibuat.

5.3 Semua pegawai yang baru dilantik hendaklah ditempatkan di


ibu pejabat atau pejabat JKR Negeri dan mereka akan bekerja di bawah
seliaan seorang pegawai yang mempunyai pengalaman lebih dari lapan
(8) tahun atau yang telah mempunyai kelayakan Profesional dalam
bidang masing-masing.

5.4 Semua pegawai Gred J41 hendaklah diberi pendedahan


kepada kompetensi rekabentuk dan pengurusan projek/ pengurusan
aset sebelum menjawat jawatan Gred J44.

5.5 Semua pegawai dalam tempoh kerjayanya di antara Gred J41


hingga Gred J44 sebelum menjawat jawatan Gred J48, wajib
mendapatkan pengalaman kerja dalam rekabentuk dan pengurusan
projek/ pengurusan aset.

5.6 Semua pegawai dalam tempoh kerjayanya dari gred J41 ke


Gred J48 hendaklah:

(a) Melalui pusingan kerja setiap dua (2) tahun sekali.

(b) Berkhidmat di dalam sesuatu bidang kerja selama 2-3


tahun maksima sebelum ditukarkan ke bidang kerja yang
lain atau berada di sesuatu cawangan/ negeri/ daerah/
kader tidak melebihi lima (5) tahun.

(b) Bertukar-tukar tugas utama Jabatan seperti rekabentuk,


pengurusan projek, pengurusan aset, dan pengurusan
am.

(c) Mendapatkan pengiktirafan profesional.

6
5.7 Jawatan kader/ pinjaman dan jawatan-jawatan di negeri yang
stand alone di jabatan atau agensi kerajaan yang lain hanya boleh diisi
oleh pegawai yang telah mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan
iaitu Gred J41 yang telah mempunyai minima dua (2) tahun pengalaman
dalam rekabentuk/ pengurusan projek/ pengurusan aset atau Gred J44
ke atas serta penempatan di sesuatu jawatan kader adalah tidak
melebihi lima (5) tahun.

5.8 Ketua Disiplin dan pegawai sendiri semasa di Gred J48 perlu
menentukan pengkhususan bidang sama ada rekabentuk, pengurusan
projek dan pengurusan aset.

5.9 Semua pegawai-pegawai dari Gred J48 dan ke atas yang telah
memilih untuk membuat pengkhususan (specialisation) perlu diberi
latihan/ pendedahan serta pengalaman yang bersesuaian dengan
pengkhususan mereka.

5.10 Pegawai Gred J52 ke atas perlu dikekalkan di sesuatu


penempatan mereka berdasarkan kepada pengkhususan bidang mereka
dengan persetujuan Jabatan.

5.11 Pegawai Gred J52 ke atas yang telah membuat pengkhususan


dan dikekalkan di sesuatu penempatan perlu diberi latihan/ pengalaman
kerja/ pusingan kerja di dalam cawangan/ negeri/ daerah/ kader itu
sendiri untuk memberikan pengetahuan/ pengalaman kerja yang
menyeluruh kepada pegawai tersebut.

5.12 Jadual pusingan kerja hendaklah disertakan dalam modul


kompetensi individu.

7
6.0 KEPAKARAN DALAM JABATAN

(a) Semua Cawangan perlu mencadangkan bidang


kepakaran teknikal yang strategik yang perlu
dibangunkan oleh Jabatan.

(b) Semua Cawangan perlu membuat analisa dan penelitian


terhadap kepakaran teknikal terkini yang diperlukan
dalam bidang utama Jabatan seperti rekabentuk,
pengurusan projek, dan pengurusan aset.

(c) Semua Cawangan perlu menentukan/mengenal pasti


pegawai-pegawai yang mempunyai potensi dalam
bidang-bidang kepakaran teknikal yang strategik untuk
mengikuti kursus/ latihan yang berkaitan dalam bidang-
bidang tersebut.

(d) Semua Cawangan perlu mengadakan usahasama


dengan pihak universiti dalam bidang penyelidikan dan
pembangunan (R&D) untuk memajukan/ memperluaskan
kepakaran sesuatu bidang.

(e) Cawangan-cawangan Pakar memainkan peranan


memberikan pembangunan dan pendedahan rekabentuk
kepada semua pegawai Gred J41 dan J44.

(f) Jabatan perlu menentukan bidang kepakaran


pengurusan dan meluluskan semua bidang kepakaran
teknikal strategik yang perlu dibangunkan serta jumlah
pakar yang akan dijana bagi bidang kepakaran tertentu.

(g) Jabatan perlu mengenalpasti kriteria bagi memberi


penanda aras (benchmark) sebagai Subject Matter
Expert (SME).

(h) Jabatan perlu mengadakan kolaborasi dengan pihak-


pihak lain supaya pegawai yang berkebolehan diberi
peluang bekerja di luar negara untuk meningkatkan lagi
kompetensi dan meluaskan pengalaman kerjayanya.

8
(i) Jabatan perlu mengadakan kolaborasi dengan pihak
Lembaga Profesional Jurutera/ Arkitek/ Ukur Bahan,
industri pembinaan serta GLC bagi memberi
pengiktirafan kepada pakar-pakar yang telah dijana
dalam Jabatan.

(j) Jabatan perlu mengadakan kolaborasi dengan projek-


projek mega kerajaan supaya pegawai-pegawai
mendapat pendedahan/ pengalaman yang lebih tentang
bidang kepakaran mereka.

(k) Jabatan perlu mengadakan usahasama dengan Jabatan


Perkhidmatan Awam (JPA) dan Kementerian Kewangan
(MOF) bagi memberi pengiktirafan dan ganjaran kepada
pakar dalam bidang kepakaran yang telah diperakui
oleh Ketua Disiplin dan Pengurusan Atasan.

(l) Pegawai yang mempunyai kepakaran dalam sesuatu


bidang perlu diberi pengiktirafan selaras dengan
kepakaran mereka seperti kenaikan pangkat, anugerah
perkhidmatan cemerlang, insentif tambahan dan
sebagainya.

7.0 PENGIKTIRAFAN PAKAR DAN KENAIKAN PANGKAT

7.1 Pegawai-pegawai yang telah mencapai pengiktirafan pakar,


mempunyai pengalaman kerja yang penting untuk Jabatan, mempunyai
bakat kepimpinan dan sahsiah yang cemerlang harus dipertimbangkan
untuk kenaikan pangkat supaya khidmat kepakaran mereka tetap
dikekalkan dalam Jabatan.

7.2 Pegawai-pegawai tersebut mestilah dipilih secara khas dan


mendapat pengesyoran sama ada dari Ketua Disiplin atau Pengarah
Cawangan atau Pengarah-pengarah JKR Negeri.

7.3 Pegawai-pegawai yang telah dikenal pasti untuk jawatan khas


untuk penyandang perlu diberi keutamaan dalam pelan penggantian
Jabatan bagi menggalakkan dan memastikan bidang kepakaran
mendapat tempat sewajarnya.

9
8.0 PENGECUALIAN

Ketua Pengarah Kerja Raya dan/atau Panel Pembangunan Sumber


Manusia mempunyai kuasa untuk membenarkan sebarang pengecualian
atas sebab-sebab tertentu ke atas pemakaian Dasar Penempatan dan
Pembangunan Kerjaya Pegawai Pengurusan dan Profesional JKR.

10
MODEL LALUAN KERJAYA UNTUK
PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JKR

PENGURUSAN TEKNIKAL PROFESIONAL TEKNIKAL PENGURUSAN ASET Pencen


58
(KORPORAT, SBU, NEGERI & KADER) (PAKAR TEKNIKAL) (SBU, NEGERI, ASET & KADER)

Jusa A, Tahun
Jusa A, Jusa A,
ke-32
JGK A JGK A JGK A
Jusa B, Jusa B, Jusa B,
JGK B POTENSI TINGGI POTENSI TINGGI JGK B
JGK B

PRESTASI TINGGI PRESTASI TINGGI

Jusa C, Jusa C, Jusa C,


JGK C JGK C JGK C

19

18

17

16
J54 J54 J54 Tahun
15 ke – 13 - 15
KEBOLEHTUKARAN KEBOLEHTUKARAN
BERDASARKAN KOMPETENSI 14
BERDASARKAN KOMPETENSI
YANG DIMILIKI YANG DIMILIKI
13
Tahun
J52 12 ke – 9 - 12
J52 J52
11

10

9
Tahun
J48 8 ke – 6 - 8
Titik Pemilihan
Kerjaya 7

J44 Tahun
5 ke-5

2
Pegawai Profesional baru Umur
J41 1 (24 Tahun)

Legend: JGK = Jawatan Gred Khas

11
www.jkr.gov.my
PENGESAHAN

Dasar Penempatan dan Pembangunan Kerjaya Pegawai Pengurusan dan


Profesional Jabatan Kerja Raya dengan ini disahkan untuk penggunaan.

TANDATANGAN: COP:

DATO' Ir. HAJI MOHD NOOR B. YAACOB Tarikh: 1'1 0((+01>0- ~ 011
Ketua Pengarah Kerja Raya
Jabatan Kerja Raya Malaysia