Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 2 (SKLP)

RANCANGAN TAHUNAN
~ PENDIDIKAN SENI VISUAL ~
TAHUN 2

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

1
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. memahami dan mengetahui konsep dapat : KBKK :
Tajuk : gurisan Banding beza
2. Menyedari wujudnya rupa Asas a. Pelajar dapat menghasilkan Pembelajaran
geometri persekitaran. gambar dengan menggunakan Kontekstual
(Menggambar teknik gurisan.
dengan teknik Aras 2 b. Meningkatkan kefahaman
gurisan.) 1. Mengenalpasti alat, bahan, teknik murid terhadap keindahan
dan proses. alam sekitar.
2. Menggambar c. Meningkatkan daya imaginasi
murid
Aras 3
1. Menghasilkan gambar yang
berkualiti dengan menggunakan
teknik Gurisan.
2. Menyata dan mempamerkan hasil
kerja sendiri.
3. Mendapat idea / konsep awal
mengenai teknik gurisan.

2
Membuat Corak & Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Rekaan. 1. Memahami rupa geometri dan dapat : KBKK :
organic. Banding beza
Tajuk : Sapu 2. Mengetahui konsep dan teknik a. Memahami konsep garisan Pembelajaran
tangan garisan dan gurisan. dan gurisan Kontekstual
b. Menggunakan idea susunan
(Membuat corak Aras 2 garisan dan gurisan untuk
Sapu tangan dengan 1. Menggunakan motif organik dan membuat corak terancang /
menggunakan teknik geometri untuk menghasilkan corak tidak terancang yang lebih
Garisan & gurisan.) terancang / tidak terancang. menarik.

3
Membentuk & Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan. 1. Mengenali jenis-jenis buah-buahan dapat : KBKK :
tempatan. Banding beza
Tajuk : Topeng 2. Memilih bahan yang sesuai untuk a. Murid dapat menyanyikan Menjana Idea.
muka menghasilkan topeng muka. lagu bertemakan buah-
buahan tempatan. TKP :
(Menghasilkan Aras 2 b. Mengetahui bagaimana Logik
Topeng muka 1. Menggunakan pinggan kertas untuk menggunakan bahan–bahan Matematik
dengan membentuk topeng muka berbentuk terpakai untuk kerja–kerja
menggunakan buah-buahan menggunakan seni.
pinggan kertas.) pelbagai bahan untuk menghias c. Meningkatkan kemahiran
permukaan topeng muka. memilih dan menggunkan
alat dan bahan untuk
Aras 3 membuat topeng muka.
1. Murid menghasilkan topeng.

1
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 2 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

4
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Mengenal bahan bahan yang sesuai dapat : Pembelajaran
untuk membuat rantai. Kontekstual
Tajuk : Rantai 2. Murid dapat mengenalpasti pelbagai a. Mengetahui bagaimana Konstruktivisme
Manik saiz dan bentuk rantai. menggunakan manik untuk
3. Murid memhami bahawa rantai menghasilkan rantai yang KBKK : Kreatif
(Membuat rantai adalah perhiasan diri. menarik .
dengan b. Murid dapat menggabungjalin
menggunakan manik Aras 2 bahan-bahan yang lain.
dan bahan 1. Menggunakanmanik dan lain-lain c. Menigkatkan kemahiran
terbuang.) bahan asas untuk menghasilkan memilih dan menggunakan
rantai bahan untuk membuat rantai
yang menarik.
Aras 3 d. Meningkatkan kemahiran
1. Murid dapat menghasilkan pelbagai koordinasi motor halus.
saiz dan bentuk rantai.
2. Murid dapat memperagakan rantai.

5
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Menyedari wujudnya rupa fizikal di dapat : Pembelajaran
Tajuk : persekitaran. Kontekstual
a. Melukis dan mewarna
Aras 2 berdasarkan pemerhatian. KBKK :
1. Menghasilkan gambar dengan b. Membanding beza hasil Banding Beza
menggunakan pelbagai bahan serta lukisan Menilai
teknik setelah membuat Konstruktivisme
pemerhatian.
2. Menyata dan mempamerkan hasil TKP : Verbal
kerja sendiri. Linguistik.
3. Mengumpul hasil kerja.

6
Membuat Corak & Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Rekaan. 1. Mencorak dengan menggunakan dapat : Pembelajaran
pelbagai alat, bahan dan teknik . Kontekstual
Tajuk : a. Memahami dan dapat
Aras 2 menyenaraikan bahan alam KBKK :
1. Mengolah bahan alam dan kutipan yang dapat dijadikan sebagai Kreatif
(Membuat corak dan yang boleh dijadikan motif dalam capan. Membuat
rekaan penghasilan corak secara kreatif. b. Menghasilkan rekaan corak Gambaran
menggunakan teknik 2. Menyata dan mempamerkan hasil yang menarik daripada capan. Mental
capan.) kerja sendiri. c. Mengumpul hasil kerja
sendiri.

7
Membentuk & Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan. 1. Memilih bahan yang sesuai untuk dapat : Pembelajaran
menghasilkan binaan mudah. Konstektual
Tajuk : Origami a. Memahami konsep origami.
Aras 2 b. Membuat rekaan secara KBKK :
(Membuat origami 1. Menggunakan bahan sesuai untuk lipatan dan guntingan. Menjana idea
menggunakan teknik membentuk dan membuat binaan c. Menghias rekaan dengan Ikut urutan
lipatan dan berdasarkan kemahiran : teknik tampalan supaya
guntingan.) memotong ciptaan lebih menarik. TKP :
mencantum Kinestetik
menampal Visual ruang
menghias & menyusun

2
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 2 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

8
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Mengenal motif kraf tradisional dapat : Pembelajaran
yang sesuai. Masteri
9 Tajuk : Anyaman 2. Mengenal dan meneroka bahan asas
dan bahan gantian serta sifatnya
a. Memahami konsep asas
membuat anyaman. KBKK :
untuk menghasilkan kraf. b. Menghasilkan anyaman Menjana idea.
mudah berdasarkan bahan Ikut urutan
asas dan bahan gantian. Gambaran
Mental

TKP :
Intrapersonal
Konstrukvisme

10
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Mengetahui dan mengenal pasti dapat : Pembelajaran
Tajuk : alat, bahan dan teknik dalam asas Konstektual.
menggambar berdasarkan beberapa a. Memahami konsep gosokan. Konstrukvisme
eksperimen. b. Mengenal pasti bentuk
(Menghasilkan geometri dan menyenaraikan TKP :
gambar dengan Aras 2 bentuk-bentuk geometri di Visual
teknik gosokan.) 1. Menghasilkan gambar dengan persekitaran. Linguistik
memanipulasi bahan yang c. Membuat gambar dengan
berasaskan air, minyak dan bahan olahan jalinan secara KBKK :
kering. gosokan. Kreatif
Analisa
Aras 3 Banding beza.
1. Menghasilkan gambar dengan
menggunakan pelbagai bahan serta
teknik setelah membuat
pemerhatian.
2. Menyata dan mempamerkan hasil
kerja sendiri.
3. Mengumpul hasil kerja.

11
Membuat Corak & Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Rekaan. 1. Mencorak dengn meggunakan dapat : konstruktivisme
pelbagai alat , bahan dan teknik.
Tajuk : a. Menghasilkan corak berpusat KBKK :
dan berulang melalui pelbagai Banding beza
lipatan dan guntingan. Menjana idea.
(Membuat corak dan b. Mengawal dan melatih motor
rekaan halus menerusi kegiatan
menggunakan lipatan dan guntingan.
Lipatan dan
guntingan.)

12
Membentuk & Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan. 1. Memilih baahan yang sesuai untuk dapat : Pembelajaran
menghasilkan binaan mudah. Kontekstual
13 Tajuk : Hiasan Diri
Aras 2
a. Mengetahui bagaimana
menggunakan manik untuk
Konstruktivisme

(Membuat hiasan 1. Menggunakan bahan kutipan dan melaksanakan kerja-kerja KBKK :


diri dengan bahan- objek alam yang sesuai untuk seni. Kreatif
bahan terbuang.) membentuk dan membuat binaan

3
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 2 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
berdasarkan kemahiran : b. Meningkatkan kemahiran
memotong memilih dan menggunakan
mencantum alat dan bahan untuk
menampal membuat gelang atau rantai
menghias tangan yang menarik.
menyusun

14
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Mengenal motif kraf tradisional dapat : Pembelajaran
yang sesuai. Kontekstual
15 Tajuk : Wau 2. Mengenal dan meneroka bahan asas
dan bahan gantian serta sifatnya
a. Membuat rangka wau dengan
bahan yang sesuai.
Konstruktivisme

untuk menghasilkan kraf. b. Menyedari perlunya KBKK :


imbangan dalam penyediaan Kreatif
Aras 2 rangka wau.
1. Menggunakan bahan asas dan c. Menghasilkan corak
bahan gantian untuk menghasilkan bertimbal yang mudah untuk
kraf mudah. hiasan wau.
d. Menghargai hasil kerja
melalui puisi.

16
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Mengtahui dan mengenal pasti alat, dapat : Pembelajaran
Tajuk : bahan dan teknik dalam asas Kontekstual
17 menggambar berdasarkan beberapa
eksperimen.
a. Meningkatkan kemahiran
menyusun bahan kutipan
Konstruktivisme

(Menghasilkan untuk membuat gambar. TKP :


gambar dengan Aras 2 b. Menyesuaikan bahan dengan Visual
teknik kolaj.) 1. Menghasilkan gambar dengan rupa objek dalam menggubah Linguistik
menggunakan dan pelbagai bahan secara kolaj.
serta teknik membuat pemerhatian c. Memperkembangkan daya KBKK :
2. Menyata dan mempamerkan hasil kreativiti dalam membuat Kreatif
kerja sendiri. hasil kerja.

18
Membuat Corak & Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Rekaan. 1. Mengenali dan melukis corak dapat : KBKK :
dengan menggunakan motif rupa Banding beza
Tajuk : organik dan geometri. a. Menggunakan cara resis Pembelajaran
dalam corak dan rekaan. Konstekstual
Aras 2 b. Meningkatkan kemahiran
(Membuat corak dan 1. Mencorak dengan menggunakan penggunaan bahan yang
rekaan alat- alat ‘bahan ‘ dan teknik. berlainan dalam membuat
menggunakan teknik gambar.
resis.) Aras 3 c. Menggunakan idea yang
1. Mengolah bahan alam dan kutipan diperolehi dari penerokaan
yang boleh dijadikan motif dalam dalam membuat corak.
penghasilan corak secara kreatif. d. Memahami ruang latar dan
2. Menyata dan mempamerkan hasil ruang rupa.
kerja sendiri. e. Boleh menghargai hasil kerja
3. Mengumpul hasil kerja. sendiri dan rakan sebaya.

4
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 2 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

19
Membentuk & Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan. 1. -Memilih bahan yang sesuai untuk dapat : TKP :
menghasilkan binaan mudah. Visual ruang
20 Tajuk : Model
Kenderaan Aras 2
a. Membina model kenderaan.
b. Mempertingkatkan
Kinestetik
Interpersonal
1. Menggunakan bahan kutipan dan kemahiran memilih dan
(Membuat hiasan objek dalam yang sesuai untuk menggunakan alat, bahan, KBKK :
diri dengan bahan- membentuk dan membuat binaan teknik serta proses Menjana Idea
bahan terbuang.) berdasarkan kemahiran : menghasilkan sebuah model Pembelajaran
memotong kenderaan. Konstektual
mencantum c. Menghias model kenderaan
menampal menghias dengan alat, bahan, teknik
menyusun yang sesuai supaya lebih
menarik

21
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Mengetahui dan mengenalpasti alat, dapat : TKP :
Tajuk : Buah- bahan dan teknik dalam asas Verbal
22 buahan Tempatan menggambar.
2. Mengumpulkan gambar buah-
a. Menghasilkan gambar buah-
buahan tempatan.
Linguistic
Logik
(Menghasilkan buahan tempatan. b. Menggunakan warna dalam Matematik
gambar buah- menggambar. Visual ruang
buahan tempatan Aras 2 c. Menggunakan teknik resis Naturalis
dengan teknik resis.) 1. Menghasilkan gambar buah-buahan dalam menggambar.
dari pelbagai saiz dan rupa dengan
menggunakan krayon.

Aras 3
1. Murid mewarnakan gambar
menggunakan teknik resis (warna
air).

23
Membuat Corak & Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Rekaan. 1. Mengetahui dan mengenalpasti alat, dapat : TKP:
bahan dan teknik asas. Verbal
24 Tajuk : Pembalut
Hadiah
2. Menggumpulkan contoh-contoh
kertas pembalut hadiah dan
a. Menghasilkan corak kertas
pembalut hadiah dengan
Linguistik
Intrapersonal
pamerkan. teknik capan. Visual ruang
(Membuat pembalut b. menggunakan kreativiti ICT
hadiah Aras 2 mewarna.
menggunakan teknik 1. Mencorak dengan membuat ukiran
capan.) pada bahan-bahan yang diperlukan.

Aras 3
1. Mengolah bahan alam dan kutipan
yang boleh dijadikan motif dalam
penghasilan corak secara kreatif.
2. Menyatakan dan mempamerkan
hasil kerja (Apresiasi Seni).
3. Mengumpulkan hasil kerja.

5
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 2 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

25
Membentuk & Aras1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan. 1. Memilih dan mengenalpasti bahan dapat:- TKP :
yang sesuai untuk menghasilkan Verbal
26 Tajuk : Rantai
Leher
rantai.
2. Memperlihatkan contoh-contoh
a. Mempelajari cara membuat
rantai leher dengan teknik
Linguistic
Kontekstual
rantai leher yang telah dihasilkan. origami.
(Membuat hiasan b. Menggunakan bahan-bahan KBKK :
diri dengan Aras 2 kutipan dalam menghasilkan Mengenalpasti
menggunakan teknik 1. Menggunakan bahan-bahan kutipan rantai leher.
origami.) yang sesuai untuk membentuk dan c. Menggunakan bahan hasil
membuat rantai leher berdasarkan kerja dalam kehidupan
kemahiran : seharian.
memotong
menggulung
menyusun
menghias

Aras 3
1. Menghasilkan rantai yang berfungsi
dengan teknik origami.

27
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Mengenal motif kraf tradisional. dapat:- TKP :
2. Mengenal dan meneroka bahan Verbal
28 Tajuk : Hiasan
Dinding
gentian serta sifatnya.
3. Menunjukkan hasil-hasil anyaman
a. Menghasilkan hiasan dinding
berbentuk anyaman.
Linguistik
Logik
29 (Membuat hiasan
yang menarik. b. Mempelajari teknik anyaman
dengan menggunakan bahan-
Matematik
Kontekstual
dinding dengan Aras 2 bahan gantian.
menggunakan teknik 1. Menggunakan bahan gentian untuk KBKK :
anyaman.) menghasilkan kraf mudah. Menganalpasti
2. Menerangkan motif yang sesuai, dan meneroka.
contoh : mata bilis.

Aras 3
1. Menghasilkan kraf tradisional
mudah dengan hiasan bermotifkan
fauna secara kreatif.
2. Membuat pernyataan tentang hasil
kerja.
3. Menggumpul dan mempamerkan
hasil kerja.

30
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Mengenalpasti bahan-bahan,alat dapat:- TKP :
Tajuk : Haiwan dan teknik dalam menggambar Verbal
31 (Menghasilkan
haiwan.
2. Menunjukkan contoh-contoh gambar
a. Menghasilkan gambar haiwan
melalui teknik kolaj.
Linguistic
Kontekstual
gambar haiwan haiwan berwarna yang menarik. b. Mempelajari teknik kolaj Intrapersonal
dengan teknik kolaj.) dengan menggunakan bahan- Naturalis
Aras 2 bahan yang pelbagai. Kinestetik
1. Melengkapkan gambar dengan c. Menghargai hasil kerja
teknik kolaj. masing-masing. KBKK :
2. Memastikan kolaj dihasilkan Mengenalpasti
dengan teliti dan kemas.

6
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 2 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
Aras 3
1. Menghasilkan gambar dengan
menggunakan bahan yang sesuai
serta teknik setelah membuat
pemerhatian.
2. Menyata dan mempamerkan hasil
kerja sendiri.
3. Mengumpulkan hasil kerja.

32
Membuat Corak & Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Rekaan. 1. Menerangkan penggunaan pelbagai dapat:- TKP :
jenis garisan untuk menghasilkan Verbal
33 Tajuk : Corak
Bentuk Geometri
corak secara terancang.
2. Mengenal bahan dan teknik dengan
a. Menghasilkan corak geomatri
melalui teknik garisan dan
Linguistic
Logic
menggunakan motif geometri. gurisan. Matematik
(Membuat corak b. Mempelajari teknik garisan Intrapersonal
bentuk geometri Aras 2 dan gurisan. Naturalis
menggunakan teknik 1. Mewarnakan latar belakang corak c. Menggunakan kreativiti Kontekstual
garisan dan dengan warna yang sesuai. dalam penghasilan seni. Cisual ruang
gurisan.) 2. Mewarnakan keseluruhan kertas
kali ke-2. KBKK :
3. Menghasilkan corak geometri Mencirikan
dengan teknik garisan dan gurisan.

Aras 3
1. Menggunakan kreativiti untuk
mencantikkan corak
(pembingkaian).
2. Mempamerkan hasil kerja sendiri.

34
Membentuk & Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan. 1. Mengenalpasti bahan dan alatan dapat:- TKP :
yang sesuai untuk menghasilkan Verbal
35 Tajuk : Bekas
Pensil
binaan.
2. Menunjukkan bekas-bekas binaan
a. Menghasilkan sebuah kotak
pencil yang mudah.
Linguistic
Kontekstual
36 (Membuat bekas
yang telah dihasilkan sebagai
contoh.
b. Menggunakan hasil kerja
dalam kehidupan seharian.
Logic
Matematik
pensil dengan Visual ruang
menggunakan teknik Aras 2
model.) 1. Menggunakan bahan yang sesuai KBKK :
untuk membuat binaan Mencirikan
berdasarkan:
memotong
mencantum
menampal
menghias
menyusun
reka letak

Aras 3
1. Menghasilkan bekas pencil dengan
menggunakan kertas tebal dan
mencorakkan mengikut kreativiti.
2. Membuat pameran dan
persembahan hasil kerja.
3. Mengumpulkan hasil kerja.

7
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 2 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

37
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Mengenalpasti alat dan bahanbahan dapat:- TKP :
untuk menghasilkan pasu hiasan. Verbal
38 Tajuk : Pasu
Hiasan
2. Meneroka bahan asas dan bahan
gentian serta sifatnya dalam hasilan
a. Menghasilkan sebuah pasu
hiasan dengan teknik luakan
Linguistic
Kontekstual
39 (Membuat pasu
kraf. dan picitan.
b. Menghasilkan corak pada
Visual ruang
Naturalis
hiasan dengan Aras 2 pasu hiasan secara kreatif.
menggunakan teknik 1. Menggunakan bahan gentian KBKK :
luakan dan picitan.) (plastersin) untuk menghasilkan Membuat
pasu. pilihan

Aras 3
1. Menghasilkan pasu dengan
membuat hiasan corak flora secara
kreatif.
2. Membuat pernyataan tentang hasil
kerja sendiri.
3. Mengumpulkan hasil kerja.

Anda mungkin juga menyukai