Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 3 (SKLP)

RANCANGAN TAHUNAN
~ PENDIDIKAN SENI VISUAL ~
TAHUN 3

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

1
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Mengetahui dan mengenalpasti alat, dapat : KBKK
Tajuk : bahan dan teknik dalam asas
Pemandangan Di menggambar berdasarkan a. Memahami konsep gurisan.
Tepi Sawah pemerhatian. b. Menghasilkan lukisan
menggunakan teknik gurisan
Aras 2 bertemakan pemandangan
(Menggambar 1. Menghasilkan gambar dengan tepi sawah.
dengan teknik memanipulasi bahan kering. c. Mengaplikasi teknik gurisan
gurisan.) dalam kegiatan menggambar
Aras 3 secara terancang.
1. Membuat penyataan tentang hasil d. Mengenali asas seni reka
kerja. (garisan) dan olahan serta
dapat menggunakannya.

2
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Mengenali warna-warna asas. dapat :

Tajuk : Corak Aras 2 a. Mengetahui warna-warna


Bertindih 1. Menghasilkan kesan corak dalam asas dalam kehidupan.
menggunakan pelbagai bahan, alat b. Mengaplikasikan teknik
(Menghasilkan corak dan teknik. cetakan dalam kegiatan
bertindih dengan membuat corak bertindih.
teknik cetakan.) Aras 3 c. Menghargai hasil kerja
1. Membuat penyataan tentang hasil sendiri dan rakan.
kerja sendiri atau rakan.

3
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Mengetahui kegunaan bahan dapat :
kutipan dan objek alam.
Tajuk : Bekas a. Menghasilkan objek dari
Bunga Aras 2 bahan kutipan ssecara
1. Menggunakan bahan terbuang kreatif.
(Membuat bekas untuk dijadikan bahan hiasan. b. Mengenali bahan-bahan
bunga dari botol kutipan. yang boleh dijadikan
plastik dan bahan Aras 3 pelbagai alat.
terbuang lain.) 1. Menghasilkan bekas dari bahan c. Menyedari terdapat pelbagai
terbuang secara kreatif melalui kegunaan dari bahan kutipan
pemerhatian. dan objek alam.

4
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Menggunakan bahan gentian untuk dapat :
menghasilkan kraf tangan atau
Tajuk : Bakul bakul. a. Menggunakan bahan-bahan
kraf tangan bagi
Aras 2 menghasilkan bakul.
1. Memahami langkah-langkah
psikomotor membuat bakul.

1
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 3 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
Aras 3 b. Memahami cara-cara
1. Menyatakan secara lisan tentang menghasilkan bakul.
hasil kerja. c. Menghargai hasil kerja sendiri
dan rakan.

5
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Memahami konsep motif. dapat :
Tajuk : Nanas
Aras 2 a. Menggambar dengan
1. Menghasilkan corak dengan cara menggunakan pelbagai bahan
(Menghasilkan capan. dan teknik capan.
gambar dengan b. Menghasilkan gambar dengan
teknik capan.) Aras 3 menggunakan teknik capan
1. Menghasilkan motif berdasarkan secara kreatif.
sumber yang boleh didapati di
persekitaran.

6
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Menggunakan motif geometri untuk dapat :
menghasilkan corak.
Tajuk : Kad a. Mengenali motif geometri
Ucapan Hari Ibu Aras 2 yang boleh digunakan untuk
1. Mengetahui langkah-langkah untuk PSV.
(Menghasilkan kad menghasilkan kesan corak dengan b. Memahami teknik lipatan dan
ucapan hari ibu menggunakan gunting dan kertas guntingan bagi menghasilkan
dengan meng- warna. corak yang menarik.
gunakan teknik c. Dapat menghasilkan kad
geometri.) Aras 3 ucapan dengan menggunakan
1. Menampal corak pada kad ucapan corak lipatan dan guntingan.
dengan kemas dan tepat.

7
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Mengetahui dan meneroka dapat :
kegunaan objek alam dan bahan
Tajuk : Penindih kutipan. a. Menyedari kegunaan objek
Kertas alam dalam kehidupan
Aras 2 harian.
(Membuat penindih 1. Membentuk bahan yang berfungsi b. Menghasilkan objek yang
kertas dari bahan berdasarkan pemerhatian dengan berfungsi dengan
terbuang.) menggunakan bahan tertentu. menggunakan pelbagai
teknik.
Aras 3 c. Mengenali pelbagai bahan
1. Menghias bahan kutipan dengan yang boleh diubahsuai
pelbagai teknik dan alat secara menjadi objek berguna.
kreatif.

8
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Murid menggunakan plastersin dapat :
untuk menghasilkan pelbagai
Tajuk : Tembikar bentuk tembikar. a. Memahami cara-cara untuk
menghasilkan tembikar.
(Membuat tembikar Aras 2 b. Menyatakan jenis-jenis
dengan 1. Menguasai kemahiran prikomotor tembikar dan teknik ragam
menggunakan dan memahami langkah-langkah hias.
plastersin.) untuk menyediakan tembikar. c. Menghargai Krar Tradisional.

2
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 3 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
Aras 3
1. Mereka corak dan motif yang mudah
pada tembikar.

9
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Murid dapat mengetahui kesan dapat :
Tajuk : Bunga stensilan dalam penghasilan
gambar. a. Membuat gambar yang boleh
dijadikan alat stensilan.
(Menghasilkan Aras 2 b. Mengguna dan menyusun
gambar bunga 1. Murid dapat menggunakan stensil gambar secara kreatif.
dengan sebagai alat dalam membuat c. Memilih warna yang sesuai
menggunakan teknik gambar berdasarkan pemerhatian. dalam menyusun dan
stensilan.) menghasilkan motif secara
Aras 3 stensilan.
1. Murid dapat menghasilkan gambar
berdasarkan tema menggunakan
alat dan bahan yang sesuai.

10
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Menggunakan daun untuk dapat :
menghasilkan corak terancang.
Tajuk : Corak a. Menggunakan bahan dari
Terancang Aras 2 alam semula jari bagi
1. Menyusun dan menghasilkan corak. menghasilkan corak.
b. Menggunakan idea susunan
Aras 3 motif untuk
1. Menyediakan dokumentasi mudah mendapatkansusunan
untuk folio sendiri. menarik.
c. Menghargai hasil kerja
sendiri.

11
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Mengetahui dan meneroka dapat :
kegunaan objek alam.
Tajuk : Muka a. Mengetahui bagaimana corak
Kucing Aras 2 dihasilkan.
1. Melukis pada objek alam dan b. Menghasilkan lukisan pada
memilih warna yang sesuai untuk objek alam.
menghasilkan corak. c. Membuat penambah baikan
hasil kerja secara kreatif.
Aras 3
1. Mengindahkan hasil kerja secara
kreatif dan menarik.

12
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Menyatakan ciri-ciri wau bulan dari dapat :
segi bentuk, motif dan corak.
Tajuk : Wau a. Mengenal pasti cara-cara
Aras 2 membuat wau.
1. Menyatakan cara membuat corak b. Menghasilkan corak hiasan
ragam hias. bentuk rekaan wau.
c. Menghargai hasil Kraf
Aras 3 Tradisional.
1. Menyatakan secara lisan tentang
hasil kerja.

3
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 3 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

13
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Menggunakan bahan kutipan untuk dapat :
Tajuk : Ikan menggambar.
14 Aras 2
a. Menghasilkan gambar
melalui teknik kolaj.
(Menghasilkan 1. Menghasilkan corak dengan b. Menyedari setiap objek
gambar ikan dengan pelbagai cara seperti memotong, mempunyai corak tertentu.
menggunakan teknik menggunting, menyusun dan c. Menghias bahan secara
kolaj.) menampal. potongan dan tampalan untuk
menghasilkan gambar yang
Aras 3 menarik.
1. Memahami cara menghasilkan
gambar secara mengaplikasikan
melalui teknik kolaj.

15
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Menggunakan tapak tangan sendiri dapat :
untuk menghasilkan corak.
Tajuk : Corak a. Mengetahui bahawa anggota
Berselang-seli Aras 2 badan boleh menghasilkan
1. Menghasilkan kesan corak dengan pelbagai corak.
menggunakan tapak tangan. b. Menghasilkan pelbagai corak
dengan anggota badan
Aras 3 mengikut kreativiti sendiri.
1. Menyediakan dokumentasi mudah c. Melahirkan rasa gembira
dalam folio. semasa menjalankan kegiatan
PSV.

16
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Mengetahui dan meneroka dapat :
kegunaan bahan kutipan.
17 Tajuk : Badut
Aras 2
a. Menyatakan bentuk badut
dan ragam hiasnya.
1. Membentuk dan membuat teknik b. Memahami teknik guntingan
menghasilkan topeng serkup. dan tampalan dalam
menghasilkan objek.
Aras 3 c. Menghargai kraf.
1. Menghasilkan bentuk muka dari
pelbagai alat dan bahan secara
kreatif.

18
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Menggunakan bahan gentian atau dapat :
plastersin untuk menghasilkan
Tajuk : Gasing gasing tiruan. a. Mengetahu terdapat bahan
gentian di persekitaran untuk
Aras 2 menghasilkan gasing.
1. Menghasilkan gasing secara mudah b. Membuat kemasan kerja
dengan menggunakan plastersin. dalam membentuk gasing
dengan cara yang mudah.
Aras 3 c. Menghargai hasil kerja
1. Membuat dokumentasi mudah sendiri dan rakan.
untuk sudut PSV.

4
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 3 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

19
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Menggunakan motif huruf untuk dapat :
menghasilkan corak.
Tajuk : Corak a. Mengetahui bahawa stensilan
Berulang Aras 2 dapat menghasilkan bentuk
1. Menyusun motif huruf untuk yang sama.
menghasilkan corak berulang. b. Meningkatkan kreativiti
dalam mereka corak.
Aras 3 c. Memahami konsep berulang
1. Menghasilkan corak dengan dalam aktiviti mencorak.
menggunakan bahan atau kertas
tebal secara kreatif.

20
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Mengenalpasti dan menyebut bahan dapat :
yang boleh digunakan untuk
Tajuk : Hiasan membuat hiasan. a. Dapat memilih bahan yang
Diri sesuai untuk dijadikan hiasan
Aras 2 diri.
1. Menguasai kemahiran psikomotor b. Dapat meningkatkan daya
halus serta disiplin kerja. kreativiti dalam
menghasilkan hiasan diri.
Aras 3 c. Melahirkan rasa gembira
1. Membuat penilaian dan semasa menjalankan
dokumentasi mudah untuk sudut kegiatan.
pameran PSV.

21
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Membuat pemerhatian terhadap dapat : KBKK :
Tajuk : Bunga bahan maujud bunga dari segi rupa, Mencirikan
bentuk, warna dan siaznya. a. Mengenali objek yang dilihat
secara terperinci.
(Menghasilkan Aras 2 b. Mengetahui dan
gambar bunga 1. Melakarkan gambar bunga pada menggunakan bahan yang
dengan teknik kertas lukisan. sesuai untuk menghasilkan
catan.) 2. Memilih alatan dan bahan yang lukisan.
sesuai untuk menghasilkan lukisan. c. Menggunakan pelbagai teknik
secara kreatif untuk
Aras 3 menghasilkan lukisan.
1. Menghasilkan lukisan d. Menyatakan keistimewaan
menggunakan alatan dan bahan hasil kerja sendiri atau rakan.
secara kreatif berdasarkan
pemerhatian.
2. Mempamer dan menyatakan hasil
kerja sendiri atau rakan.

22
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Mengenali rupa bentuk geometri dapat : KBKK :
yang boleh digunakan untuk Membanding
Tajuk : Rumah menghasilkan rupa bentuk rumah. a. Mengenali rupa bentuk Beza
Saya 2. Mengenali warna yang sesuai. geometri pelbagai rupa.
b. Menentukan warna yang
(Membuat rekaan Aras 2 sesuai untuk menghasilkan Membuat
rumah saya dengan 1. Menyusun motif untuk kolaj. Urutan
teknik kolaj.) menghasilkan rupa / corak.

5
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 3 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
Aras 3 c. Mengetahui kedudukan yang
1. Menghasilkan rupa / corak dengan sesuai bagi setiap rupa
menggunakan bahan dan teknik bentuk geometri.
secara kreatif berdasarkan d. Menggunakan teknik yang
penerokaan. sesuai dalam penghasilan
2. Mempamerkan hasil kerja. kolaj.
e. Menyatakan perasaan
terhadap hasil yang telah
dibuat.

23
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Mengetahui dan meneroka dapat : TKP :
kegunaan bahan kutipan dan objek Intrapersonal
Tajuk : Kereta alam. a. Menghargai bahan-bahan
Idaman 2. Menghasilkan binaan dengan teknik terbuang.
luakan dan tambahan. b. Mengetahui teknik luakan
(Membuat binaan dan penambahan.
kereta idaman Aras 2 c. Memperlihatkan kreativiti
dengan 1. Membentuk dan membuat binaan dalam penghasilan binaan.
menggunakan teknik dengan menggunakan bahan dan d. Menerangkan mengenai
Asemblaj.) teknik yang berbeza dalam binaan yang dihasilkan.
penghasilan.

Aras 3
1. Menghasilkan binaan dan menghias
dengan menggunakan pelbagai
bahan dan teknik secara kreatif.
2. Membuat penyataan secara lisan
tentang hasil kerja sendiri dan
rakan.

24
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Menggunakan bahan gentian untuk dapat : Nilai Murni :
menghasilkan kraf tradisional Sabar,
Tajuk : Anyaman melalui penerokaan. a. Menghargai bahan terbuang. berdisiplin
Ikan 2. Memahami motif flora dan fauna. b. Mengetahui motif flora dan
fauna yang dikehendaki.
Aras 2 c. Memperlihatkan kreativiti
1. Menghasilkan kraf tradisional dalam penghasilan kraf
secara mudah dengan menggunakan tradisional.
bahan asas. d. Membuat dan menghasilkan
2. Menguasai kemahiran motor halus kerja yang baik dengan
(psikomotor) dan tatacara disiplin cermat dan teliti.
kerja.

25
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Meneroka kembali motif dan bentuk dapat :
mudah dalam penghasilan kraf
Tajuk : Anyaman tradisional. a. Mengetahui motif dan bentuk
Ikan 2. Membuat pernyataan secara lisan yang menarik dalam
tentang hasil kerja sendiri dan penghasilan kraf tradisional.
rakan. b. Menceritakan kembali
mengenai hasil kerja yang
disediakan.

6
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 3 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

26
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Menggambar dengan menggunakan dapat :
Tajuk : Taman bahan dan teknik penerokaan.
Bunga a. Membuat lakaran
Aras 2 berdasarkan pemerhatian.
1. Memilih dan menggunakan alat, b. Menggunakan alat dan bahan
(Menghasilkan bahan dan teknik yang sesuai dalam yang sesuai dalam
gambar bunga penghasilan gambar. menghasilkan lukisan.
dengan teknik c. Mengeluarkan kreativiti
catan.) Aras 3 berdasarkan penghasilan
1. Menghasilkan gambar dengan lukisan.
menggunakan pelbagai alat, bahan d. Menceritakan mengenai hasil
dan teknik secara kreatif melalui kerja.
penerokaan.
2. Membuat pernyataan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.

27
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Menggunakan motif organik dan dapat : Visual dan
geometri untuk menghasilkan corak. Ruang
Tajuk : Pembalut 2. Mengenali warna asas serta a. Mengetahui motif yang sesuai
Hadiah mengolahnya dalam penghasilan untuk menghasilkan lipatan TKP : Verbal
corak. dan guntingan. Linguistik
(Membuat pembalut b. Memilih warna yang sesuai Intrapersonal
hadiah Aras 2 untuk motif yang akan
menggunakan teknik 1. Menyusun motif untuk dihasilkan.
lipatan dan menghasilkan corak. c. Mengubah motif untuk
guntingan.) menghasilkan corak yang
Aras 3 menarik.
1. Menghasilkan corak dengan d. Mempamerkan hasil yang
menggunakan pelbagai alat, bahan menarik.
dan teknik yang sesuai secara e. Menceritakan tentang hasil
kreatif melalui penerokaan dengan kerja.
menentukan motif.
2. Membuat pernyataan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.

28
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Mengetahui rupa bentuk dan cirri- dapat : KBKK :
ciri haiwan. Membanding
29 Tajuk : Topeng
Haiwan
2. Membezakan pelbagai rupa bentuk
haiwan.
a. Menyata dan
menggambarkan rupa bentuk
dan membeza

dan ciri-ciri fizikal haiwan


Aras 2 yang pernah dilihat.
1. Membuat rupa bentuk haiwan. b. Melakarkan rupa bentuk
2. Menghasilkan binaan dan menghias haiwan.
menggunakan pelbagai alat, bahan c. Menghias rupa bentuk
dan teknik secara kreatif. haiwan yang telah dihasilkan
secara kreatif.
Aras 3 d. Menampilkan idea
1. Melakonkan watak haiwan. berdasarkan bahan dengan
simulasi lakonan.

7
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 3 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

30
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Mengetahui bahan gantian untuk dapat : TKP :
menghasilkan kraf tradisional Mencirikan
31 Tajuk : Wau melalui penerokaan.
2. Memahami motif yang sesuai dalam
a. Menyatakan bahan yang
diperlukan untuk
penghasilan wau. menghasilkan wau.
3. Mengetahui perbezaan rupa bentuk b. Mengetahui motir yang
wau. bersesuaian.
c. Mengenalpasti rupa bentuk
Aras 2 wau dan ciri-cirinya.
1. Melakar rupa bentuk wau d. Menghasilkan kraf tradisional
menggunakan kreativiti sendiri. berdasarkan kreativiti
2. Menguasai kemahiran motor halus sendiri.
dan ketelitian kerja.

Aras 3
1. Meneroka motif, bentuk dan corak
yang mudah dalam penghasilan kraf
tradisional.
2. Nyanyian lagu.

32
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Mengetahui flora dan fauna yang dapat : Pembelajaran
Tajuk : tedapat di dasar laut. kontekstual
33 Pemandangan Di
Dasar Laut
2. Mengenalpasti kehidupan yang
terdapat di dasar laut.
a. Menyatakan kehidupan yang
terdapat di dasar laut. KBKK :
b. Memilih bahan, alat yang Menjana Idea
Aras 2 sesuai dalam penghasilan
(Menghasilkan 1. Memilih dan menggunakan alat, gambar. TKP : Verbal
gambar dengan bahan dan teknik yang sesuai dalam c. Mengetahui pemilihan warna linguistik
teknik resis.) penghasilan gambar. yang sesuai dan menarik
2. Memilih warna-warna yang sesuai. dalam menghasilkan gambar.
d. Menghasilkan gambar
Aras 3 menggunakan kemahiran dan
1. Menghasilkan gambar dengan kreativiti murid.
menggunakan pelbagai alat, bahan e. Melahirkan perasaan tentang
dan teknik secara kreatif melalui alam dasar laut.
penerokaan.
2. Membuat pernyataan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.

34
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Mengenali rupa bentuk buah- dapat : KBKK :
buahan tempatan. Mencirikan
35 Tajuk : Buah-
buahan Tempatan
2. Mengenali warna asas serta
mengolahkannya dalam pelbagai
a. Mengetahui ciri buah-buahan
tempatan dari segi rupa dan TKP : Verbal
corak. bentuk. Linguistik
(Menggunakan b. Menentukan pelbagai motif
teknik capan.) Aras 2 untuk menghasilkan corak.
1. Menyusun motif untuk c. Menghasilakn kesan corak
menghasilkan corak. dengan pelbagai bahan dan
alat.
Aras 3 d. Bercerita tentang hasil.
1. Menghasilkan kesan corak dengan
menggunakan pelbagai alat dan
bahan.

8
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 3 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

36
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Mengetahui dan meneroka dapat : KBKK : Kritis
kegunaan bahan kutipan dan objek
37 Tajuk : Kayu Tik-
Tok
alam. a. Menghargai bahan terbuang
dan alam sekitar.
TKP :
Menjada Idea
Aras 2 b. Mengaplikasi pelbagai teknik Muzik
1. Membentuk dan membuat binaan untuk menghasilkan binaan. Kinestetik
dengan menggunakan bahan dan c. Mempersembahkan
teknik yang berbeza dalam permainan alat-alat muzik.
penghasilan secara kreatif.

Aras 3
1. Membuat pernyataan secara
praktikal.

38
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Menggunakan bahan gentian untuk dapat : KBKK :
menghasilkan kraf tradisional Menjana Idea
39 Tajuk : Rantai
Leher
melalui penerokaan. a. Menyedari keguaan pelbagai
bahan terbuang untuk
dan Menilai

Aras 2 dijadikan bahan perhiasan.


1. Menghasilkan kraf tradisional b. Mengetahui teknik mudah
secara mudah dengan menggunakan untuk menghasilkan kraf.
bahan asas. c. Melakukan kerja dengan baik
2. Menguasai kemahiran motor halus dan sempurna serta menarik.
dna disiplin diri. d. Memperagakan hasil kerja
sendiri kepada rakan.
Aras 3
1. Meneroka motif, bentuk dan corak
mudah dalam penghasilan kraf
tradisional.
2. Membuat penyataan secara lisan
tentang hasil kerja sendiri dan
rakan.

40
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Menggambar dengan menggunakan dapat : KBKK :
Tajuk : Buah- pelbagai bahan dan teknik melalui Membuat
Buahan penerokaan. a. Mengetahi pelbagai alat turutan
untuk membuat “garisan”.
Aras 2 b. Menggunakan bahan yang
(Menghasilkan 1. Memilih dan menggunakan alat, sesuai untuk penghasilan
gambar dengan bahan dan teknik yang sesuai dalam bahan.
teknik garisan.) penghasilan gambar. c. Menghasilkan bahan yang
menarik.
Aras 3 d. Menceritakan kepada rakan
1. Menghasilkan gambar dengan mengenai apa yang telah
menggunakan pelbagai alat, bahan dihasilkan.
dan teknik secara kreatif.
2. Membuat penyataan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.