Anda di halaman 1dari 11

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

RANCANGAN TAHUNAN
~ PENDIDIKAN SENI VISUAL ~
TAHUN 5

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

1
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Mengenali tokoh kraf tempatan dan dapat : Visual dan
Tajuk : menghargai sumbangan mereka. Ruang
Pemandangan 2. Mengetahui istilah-istilah dalam a. Membuat lakaran
Sawah Padi Kraf Tradisional. pemandangan sawah padi.
3. Menghasilkan Kraf Tradisional b. Mengenal hasil kerja antara
(Melukis dan dengan menggunakan bahan teknik catan dan kolaj.
mewarnakan sebenar.
gambar dengan
teknik catan dan Aras 2
kolaj) 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka
dalam penghasilan kraf tradisional.
2. Menggunakan komputer sebagai
alat bantu dalam proses
penghasilan.

Aras 3
1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang
lebih kompleks dari segi bentuk dan
motif.
2. Membuat pernyataan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.
3. Mengumpul dan merekodkan
maklumat secara pengalaman
pembelajaran untuk menghasilkan
portfolio.

2
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Mengaplikasikan elemen Asas Seni dapat : Visual dan
Reka yang sesuai dalam Ruang
3 Tajuk : Batik
Malaysia
menggambar.
2. Mengetahui dan menggunakan
a. Meningkatkan pengetahuan dan
kemahiran dalam penggunaan Logik
bahasa seni visual (istilah) yang alat, bahan dan teknik yang Matematik
(Menghasilkan motif mudah untuk berinteraksi. menghasilkan sesuatu corak
berdasarkan flora batik. Intrapersonal
dan fauna dengan Aras 2 b. Mengenal dan menghubung
menggunakan teknik 1. Menggambar berdasarkan idea yang kaitkan aktiviti Seni Visual
resis) diperolehi dari pemerhatian dan dengan mata pelajaran lain bagi
penerokaan alat, bahan dan teknik. menghasilkan idea yang kreatif.
2. Menggunakan komputer sebagai alat
bantu dalam kegiatan menggambar.

1
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
Aras 3
1. Menggambar dengan menggunakan
gabungan pelbagai alat, bahan dan
teknik yang lebih kreatif dan kemas.
2. Menyatakan secara lisan tentang
hasil kerja sendiri dan rakan.
3. Menghargai sumbangan pelukis
tempatan.
4. Mengumpul dan merakam
maklumat serta pengalaman
pembelajaran untuk menghasilkan
portfolio

4
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Mengetahui kewujudan binaan yang dapat : Visual dan
berfungsi di persekitaran. Ruang
5 Tajuk : Beg Kertas
Saya Aras 2
a. Mengetahui kewujudan binaan
yang berfungsi dalam Logik
1. Membuat lakaran reka bentuk kehidupan seharian. Matematik
(Membuat corak corak. b. Menghasilkan satu lakaran reka
pelbagai teknik bagi bentuk dan corak bagi
menghasilkan beg Aras 3 menghasilkan beg kertas yang
kertas) 1. Membentuk dan membuat binaan menarik.
yang kompleks dan berfungsi c. Membentuk dan membuat beg
dengan menggunakan pelbagai kertas yang menarik dengan
bahan, teknik, struktur dan hiasan. menggunakan pelbagai teknik,
struktur dan hiasan yang
sesuai.

6
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Mengenali tokoh kraf tempatan dan dapat : Logik
menghargai sumbangan mereka. Matematik
Tajuk : Mobail 2. Mengetahui istilah-istilah dalam a. Mengenali dan mengetahui sifat
Ikan Kraf Tradisional. dan bahan yang digunakan. Intrapersonal
3. Menghasilkan Kraf Tradisional b. Mengenal dan menghargai kraf
(Menghasilkan dengan menggunakan bahan tradisional tempatan.
mobail ikan dengan sebenar. c. Memperolehi idea dari
menggunakan teknik perbincangan ke arah konsep
anyaman) Aras 2 mobail ikan dengan teknik
1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka anyaman.
dalam penghasilan kraf tradisional.
2. Menggunakan komputer sebagai
alat bantu dalam proses
penghasilan.

Aras 3
1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang
lebih kompleks dari segi bentuk dan
motif.
2. Membuat penyataan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.
3. Mengumpul dan merekod maklumat
serta pengalaman pembelajaran
untuk menghasilkan portfolio.

2
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

7
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Mengaplikasi elemen Asas Seni dapat : Visual dan
Tajuk : Rama- Reka yang sesuai dalam Ruang
8 Rama menggambar.
2. Mengetahui dan menggunakan
a. Mempertingkatkan kemahiran
teknik dan mempelbagaikan
(Menghasilkan bahasa seni visual (istilah) yang bahan dalam membuat gambar.
gambar rama-rama mudah untuk berinteraksi. b. Mempertingkatkan daya kreatif
dengan dalam membuat gubahan.
menggunakan teknik Aras 2 c. Menyedari terdapat pelbagai
mozek) 1. Menggambar berdasarkan idea yang jenis bahan yang boleh
diperolehi dari pemerhatian dan mewujudkan pelbagai jalinan
penerokaan alat, bahan dan teknik. untuk membuat gambar.
2. Menggunakan komputer sebagai d. Mempelbagaikan idea susunan
alat bantu dalam kegiatan yang kreatif.
menggambar.

Aras 3
1. Menggambar dengan menggunakan
gabungan pelbagai alat, bahan dan
teknik yang lebih kreatif dan kemas.
2. Menyatakan secara lisan tentang
hasil kerja sendiri dan rakan.
3. Menghargai sumbangan pelukis
tempatan.
4. Mengumpul dan merakam
maklumat serta pengalaman
pembelajaran untuk menghasilkan
portfolio

9
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Menggunakan bahan gentian untuk dapat : Visual dan
menghasilkan kraf tradisional Ruang
Tajuk : Flora dan melalui penerokaan. a. Meningkat pengetahuan
Fauna Malaysia 2. Memahami motif flora dan fauna. tentang konsep lipatan dan
guntingan dalam menghasilkan
(Menghasilkan corak Aras 2 satu corak yang menarik.
dengan 1. Menghasilkan kraf tradisional b. Memberi idea bagaimana corak
menggunakan teknik secara mudah dengan menggunakan dapat disusun agar kelihatan.
lipatan dan bahan asas.
guntingan) 2. Menguasai kemahiran motor halus
(psikomotor) dan tatacara serta
disiplin kerja.

Aras 3
1. Meneroka motif, bentuk dan corak
yang mudah dalam penghasilan kraf
tradisional.
2. Membuat pernyataan secara lisan
tentang hasil kerja sendiri dan
rakan.
3. Membuat dokumentasi mudah
dalam portfolio.

3
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

10
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Menghasilkan arca menggunakan dapat : Visual dan
pelbagai alat, bahan dan teknik Ruang
Tajuk : Haiwan yang inovatif dengan memberi a. Meningkatkan kordinasi mata
Fantasi penekanan kepada prinsip dan tangan murid dalam Interpersonal
imbangan. menghasilkan ciptaan robot
(Menghasilkan arca 2. Mengetahui kewujudan binaan yang yang menarik.
dari bahan berfungsi di persekitaran. b. Menggalakkan aspirasi individu
terbuang) yang kreatif.
Aras 2 c. Mengetahui tentang perlunya
1. Membuat lakaran reka bentuk imbangan dan kekukuhan
binaan yang berfungsi berbantukan dalam membuat binaan
komputer. berstruktur.
d. Mengalami keseronokan dan
Aras 3 kepuasan dari hasil ciptaan
1. Membentuk dan membuat binaan sendiri.
yang kompleks dan berfungsi
dengan menggunakan pelbagai
bahan, teknik, struktur dan hiasan.

11
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Mengenali tokoh Kraf Tradisional dapat : Visual dan
tempatan dan menghargai Ruang
12 Tajuk : Bakul
Bunga Telur
sumbangan mereka.
2. Mengetahui istilah-istilah dalam
a. Mengetahui teknik asas
anyaman. Logik
Kraf Tradisional. b. Mengetahui sifat bahan yang Matematik
(Menghasilkan 3. Menghasilkan Kraf Tradisional digunakan.
bakul bunga telur dengan menggunakan bahan c. Mengenal dan menghargai Kraf Interpersonal
dengan sebenar. Tradisional.
menggunakan teknik d. Menghasilkan satu reka bentuk
anyaman.) Aras 2 anyaman bakul bunga telur
1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam yang cantik.
penghasilan Kraf Tradisional.
2. Menggunakan komputer sebagai
alat bantu dalam proses
penghasilan.

Aras 3
1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang
lebih kompleks dari segi bentuk dan
motif.
2. Membuat pernyataan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.
3. Mengumpul dan merekod maklumat
serta pengalaman pembelajaran
untuk menghasilkan portfolio.

13
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Mengaplikasi elemen Asas Seni dapat : Visual dan
Tajuk : Alam Reka yang sesuai dalam Ruang
Lautan menggambar. a. Mempertingkatkan kemahiran
2. Mengetahui dan menggunakan membuat gambar secara capan.
(Menghasilkan bahasa seni visual (istilah) yang b. Menyedari hidupan Alam
menggunakan teknik mudah untuk berinteraksi. Lautan dapat menghasilkan
capan) kesan capan yang menarik.

4
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
Aras 2
1. Menggambar berdasarkan idea yang
diperolehi dari pemerhatian dan
penerokaan alat, bahan dan teknik.
2. Menggunakan komputer sebagai
alat bantu dalam kegiatan
menggambar.

Aras 3
1. Menggambar dengan menggunakan
gabungan pelbagai alat, bahan dan
teknik yang lebih kreatif dan kemas.
2. Menyatakan secara lisan tentang
hasil kerja sendiri dan rakan.
3. Menghargai sumbangan pelukis
tempatan.
4. Mengumpul dan merakam
maklumat serta pengalaman
pembelajaran untuk menghasilkan
portfolio.

14
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Menghasilkan motif berdasarkan dapat :
penerokaan objek alam dan objek Logik
Tajuk : Corak buatan manusia. a. Menghasilkan gubahan corak Matematik
Geometri 2. Menghasilkan corak dengan dalam bentuk geometri.
menggunakan motif, bahan dan b. Memupuk nilai kerjasama, Intrapersonal
(Menghasilkan corak teknik tertentu. yakin diri dan
geometri secara bertanggungjawab. Visual dan
teknik capan) Aras 2 c. Menggunakan gubahan hasil Ruang
1. Mengenal pelbagai jenis grid untuk kerja untuk hiasan dinding.
membuat corak.
2. Menyusun motif mengikut grid

Aras 3
1. Menggunakan komputer bagi
membantu menghasilkan corak.
2. Menghasilkan gubahan corak
menggunakan garisan grid yang
sesuai.
3. Membuat penyataan secara lisan
tentang hasil kerja sendiri dan
rakan.

15
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Menghasilkan arca menggunakan dapat : TKP
pelbagai alat, bahan dan teknik
16 Tajuk : Boneka
Kesayanganku
yang inovatif dengan memberi
penekanan kepada prinsip
a. Meningkatkan kemahiran
membina watak-watak tertentu
Verbal
Linguistik
imbangan. dalam membuat boneka secara
(Menghasilkan 2. Mengetahui kewujudan binaan yang kreatif. Intrapersonal
boneka secara teknik berfungsi di persekitaran. b. Memupuk semangat kerjasama
tampalan.) dalam kumpulan.

5
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
Aras 2 c. Dapat mengaitkan aktiviti seni
1. Membuat lakaran reka bentuk boneka dengan matapelajaran
binaan yang berfungsi berbantukan lain.
komputer.

Aras 3
1. Membentuk dan membuat binaan
yang kompleks dan berfungsi
dengan menggunakan pelbagai
bahan, teknik, struktur dan hiasan.

17
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Mengenali tokoh Kraf Tradisional dapat :
dan menghargai sumbangan Visual dan
Tajuk : Ukiran mereka. a. Menyedari tentang kesesuaian Ruang
2. Mengetahui istilah-istilah dalam alat dengan bentuk ukiran.
(Menghasilkan Kraf Tradisional. b. Membuat kemasan kerja ukiran
gubahan mudah 3. Menghasilkan Kraf Tradisional dengan cara yang mudah.
dengan dengan menggunakan bahan c. Menggunakan alat ukiran
menggunakan teknik sebenar. dengan cara yang betul.
ukiran.)
Aras 2
1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam
penghasilan Kraf Tradisional.
2. Menggunakan komputer sebagai
alat bantu dalam proses
penghasilan.

Aras 3
1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang
lebih kompleks dari segi bentuk dan
motif.
2. Membuat pernyataan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.
3. Mengumpul dan merekod maklumat
serta pengalaman pembelajaran
untuk menghasilkan portfolio.

18
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Mengaplikasi elemen Asas Seni dapat :
Tajuk : Gambar Reka yang sesuai dalam Visual dan
Bunga menggambar. a. Mempelbagaikan cara dalam ruang
2. Mengetahui dan menggunakan membuat gambar.
(Menghasilkan bahasa seni visual (istilah) yang b. Mengenal dan membezakan
gambar bunga mudah untuk berinteraksi. kesan yang didapati di atas
secara gurisan) permukaan tanah liat dengan
Aras 2 pelbagai teknik.
1. Menggambar berdasarkan idea yang c. Memahami bahawa bahan alam
diperolehi dari pemerhatian dan boleh dimanipulasikan menjadi
penerokaan alat, bahan dan teknik. hasil seni yang menarik.
2. Menggunakan komputer sebagai
alat bantu dalam kegiatan
menggambar.

6
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
Aras 3
1. Menggambar dengan menggunakan
gabungan pelbagai alat, bahan dan
teknik yang lebih kreatif dan kemas.
2. Menyatakan secara lisan tentang
hasil kerja sendiri dan rakan.
3. Menghargai sumbangan pelukis
tempatan.
4. Mengumpul dan merakam
maklumat serta pengalaman
pembelajaran untuk menghasilkan
portfolio.

19
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Menghasilkan motif berdasarkan dapat : Visual dan
penerokaan objek alam dan objek Ruang
Tajuk : Corak dari buatan manusia. a. Menyediakan tumbuhan kering
Tumbuhan Kering 2. Menghasilkan corak dengan untuk membuat corak. Logik
menggunakan motif, bahan dan b. Meningkatkan kreativiti dalam Matematik
(Menghasilkan corak teknik tertentu. pengubahsuaian bahan dalam
secara kolaj dengan membuat rekaan corak.
menggunakan Aras 2 c. Meningkatkan kemahiran
tumbuh-tumbuhan.) 1. Mengenal pelbagai jenis grid untuk dalam kerja menyusun dengan
membuat corak. teliti.
2. Menyusun motif mengikut grid

Aras 3
1. Menggunakan komputer bagi
membantu menghasilkan corak.
2. Menghasilkan gubahan corak
menggunakan garisan grid yang
sesuai.
3. Membuat penyataan secara lisan
tentang hasil kerja sendiri dan
rakan.

20
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Mengenali tokoh Kraf Tradisional dapat :
dan menghargai sumbangan Visual dan
Tajuk : Hiasan mereka. a. Meningkatkan kemahiran Ruang
Diri 2. Mengetahui istilah-istilah dalam dalam seni manik.
Kraf Tradisional. b. Meningkatkan kawalan otot Logik
3. Menghasilkan Kraf Tradisional tangan dan mata. Matematik
dengan menggunakan bahan c. Memupuk sikap kerja yang
sebenar. teratur dan teliti.
d. Merasakan keseronokan dalam
Aras 2 mempamerkan hasil kerja
1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam sendiri.
penghasilan Kraf Tradisional.
2. Menggunakan komputer sebagai
alat bantu dalam proses
penghasilan.

7
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
Aras 3
1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang
lebih kompleks dari segi bentuk dan
motif.
2. Membuat pernyataan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.
3. Mengumpul dan merekod maklumat
serta pengalaman pembelajaran
untuk menghasilkan portfolio.

21
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Menyenaraikan beberapa jenis dapat : TKP :
Tajuk : Gambar burung dan warna-warna yang Naturalisme
22 Burung berdapat pada burung. a. Mengetahui bahan yang sesuai
untuk membuat catan.
(Menghasilkan Aras 2 b. Memahami proses
gambar burung 1. Menyenaraikan bahan-bahan yang menghasilkan catan dengan
menggunakan teknik diperlukan. menggunakan gabungan cat air
catan.) dan pensel warna.
Aras 3
1. Menghasilkan gambar burung
dengan menggunakan teknik catan.

23
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Mengenalpasti dan menyebut bahan dapat : TKP :
yang boleh digunakan. Kinestetik
Tajuk : Penanda a. Menggabungkan pelbagai alat,
Buku Aras 2 bahan dan teknik dalam
1. Mengetahui langkah-langkah penghasilan secara kreatif.
(Menghasilkan menghasilkan gambar dengan
penanda buku teknik pualaman.
dengan teknik
pualaman.) Aras 3
1. Menghasilkan penanda buku dengan
menggunakan teknik pualaman
yang menarik.

24
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Mengetahui kewujudan binaan yang dapat : TKP : Logik
berfungsi di persekitaran. Matematik
25 Tajuk : Beg Kertas
Aras 2
a. Menggabungjalinkan aktiviti
seni visual dengan mata
1. Membuat lakaran beg kertas dan pelajaran lain dalam usaha
menyenaraikan bahan-bahan yang mewujudkan idea yang kreatif.
diperlukan.

Aras 3
1. Menghasilkan beg kertas
menggunakan bahan-bahan
buangan.

8
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

26
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Menyebut contoh-contoh anyaman dapat : KBKK :
yang terdapat dipersekitaran. Menjana idea,
27 Tajuk : Alas
Cawan Aras 2
a. Menggabungkan pelbagai
alat, bahan dan teknik dalam
kreatif

1. Menghasilkan anyaman penghasilan secara kreatif


(Menghasilkan alas berdasarkan kreativiti masing- dalam kraf tempatan.
cawan masing.
menggunakan teknik
anyaman.) Aras 3
1. Menghasilkan Kraf Tradisional yang
lebih kompleks dari segi bentuk dan
motif.

28
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Menyebut contoh-contoh corak yang dapat : KBKK : Kreatif,
Tajuk : Alas Meja terdapat di sekeliling. menjana idea
29 (Menghasilkan alas
2. Memotong bahan-bahan yang
dibawa seperti pelepah pisang, bendi
a. Menggabungkan pelbagai
alat, bahan dan teknik dalam
meja menggunakan atau bawang. penghasilan secara kreatif
teknik capan.) dalam kraf tempatan.
Aras 2
1. Menbuat dan menyusun motif untuk
menghasilkan corak dengan tenik
capan.

Aras 3
1. Menghasilkan corak untuk dijadikan
satu bahan yang berfungsi seperti
alas meja dengan teknik capan
secara kreatif.

30
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Memahami teknik titisan yang boleh dapat : KBKK :
menghasilkan bentuk seperti titisan Membanding
Tajuk : Pembalut hujan. a. Memahami konsep dan fungsi beza
Hadiah 2. Mengetahui bentuk yang terbina setiap aktiviti yang dipelajari. Cara
dengan jalinan dua bahan – lilin dan menghasilkan
(Menghasilkan cat air. corak
pembalut hadiah Titisan secara
dengan teknik Aras 2 menegak
titisan) 1. Membuat titisan lilin di atas kertas Titisan
dan mewarnakannya dengan warna dengan
yang berlainan. kertas yang
diserongkan
Aras 3
1. Menghasilkan corak untuk dijadikan
satu rekaan berfungsi seperti
pembalut hadiah.

31
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Menyenaraikan beberapa contoh dapat : TKP :
Tajuk : Sejambak bunga. Naturalisme
32 Bunga 2. Menyatakan bentuk-bentuk bunga
yang dinyatakan.
a. Meningkatkan pengetahuan
serta dapat mengaplikasikan
teknik kolaj.

9
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
(Menghasilkan Aras 2 b. Meningkatkan pengetahuan
gambar sejambak 1. Mengetahui alat dan bahan yang serta mengaplikasikan elemen
bunga dengan sesuai digunakan. asas seni reka dalam
menggunakan teknik penghasilan.
kolaj.) Aras 3
1. Menghasilkan gambar sejambak
bunga dengan menggunakan teknik
kolaj.

33
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Menyatakan bentuk-bentuk dapat : KBKK :
penanda buku. Menjana idea
Tajuk : Penanda 2. Menyatakan corak-corak yang a. Meningkatkan pengetahuan
Buku dilihat pada penanda buku. serta mengaplikasi elemen asas
seni reka dalam penghasilan
(Menghasilkan Aras 2 penanda buku.
penanda buku 1. Menghasilkan corak menggunakan
dengan teknik teknik tiupan.
tiupan.)
Aras 3
1. Membentuk penanda buku secara
kreatif.

34
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Menyenarai contoh-contoh hidupan dapat : TKP :
laut (sotong, ikan, ketam dll.) Naturalisme
35 Tajuk : Hidupan
Laut
2. Melukis hidupan-hidupan laut yang
telah dinyatakan.
a. Menggabungkan pelbagai alat,
bahan dan teknik dalam
penghasilan secara kreatif.
(Menghasilkan Aras 2
keadaan hidupan 1. Menggunting bentuk-bentuk
laut dengan teknik hidupan laut yang telah dilukis.
mobail.)
Aras 3
1. Menggantung objek-objek hidupan
laut yang telah digunting dengan
menggunakan tali mengikut
susunan yang sesuai.

36
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Tradisional 1. Menyenaraikan contoh-contoh dapat : TKP :
hiasan diri. Naturalisme
Tajuk : Hiasan a. Menggabungkan pelbagai alat,
Diri Aras 2 bahan dan teknik dalam
1. Menggunting dan membentuk objek penghasilan secara kreatif.
(Menghasilkan hiasan diri.
hiasan diri
menggunakan straw Aras 3
dan majalah.) 1. Mencantum bahan-bahan yang
dibentuk.

10
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 5 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

37
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Menceritakan pemandangan di dapat : TKP :
Tajuk : kampung. Naturalisme
38 Pemandangan Di
Kampung
2. Menunjukkan contoh hasil gurisan. a. Menggabungkan pelbagai alat,
bahan dan teknik dalam
Aras 2 penghasilan secara kreatif.
(Menghasilkan 1. Mengetahui dan memahami teknik
gambar dengan gurisan.
menggunakan teknik 2. Mewarna kertas lukisan
gurisan.) menggunakan krayon dan warna
air.

Aras 3
1. Menghasilkan gambar
pemandangan di kampung
menggunakan teknik gurisan.

39
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Memilih rupa bentuk geometri yang dapat : TKP :
sesuai untuk membentuk blok motif. Logik
40 Tajuk : Pembalut
Hadiah Aras 2
a. Meningkatkan pengetahuan
tentang konsep grid dalam
Matematik

1. Menghasilkan motif yang menarik menghasilkan corak terancang.


(Menghasilkan berdasarkan rupa geometri.
pembalut hadiah
dengan teknik Aras 3
cetakan.) 1. Membuat garisan grid mengikut saiz
motif.

11