Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2020

MINGGU 1 HARI RABU TARIKH 01/01/2020


MATA
KELAS 3 WIRA MASA 1.00 hingga 1.30 BAHASA MELAYU
PELAJARAN
TEMA 1 KEKELUARGAAN KEMAHIRAN BAHASA Choose an item.

TAJUK
STANDARD 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
KANDUNGAN 1.1 Mendengar dan memberikan respons.
STANDARD 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, memahami, dan menyebut dengan betul dan tepat; (i)
PEMBELAJARAN ayat tunggal (ii) ayat majmuk
OBJEKTIF Pada akhir PdPc murid boleh :
PEMBELAJARAN Mendengar, mengecam sebutan, memahami, dan menyebut dengan betul dan tepat
1
2
3
4
AKTIVITI
PdPc 5
6
7
8
9
KECERDASAN PELBAGAI
Interpersonal √ Muzikal - Kinestatik - Naturalis -
Intrapersonal - Verbal Linguistik - Logik Matematika - Visual Ruang √
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Kreativiti & Inovasi - Bahasa √ Sains dan Teknologi - Keusahawanan -


Kelestarian Alam Sekitar - Patriotisme - TMK - Pendidikan Kewangan -
Nilai Murni Keberanian ABM/BBM Buku Teks Kelestarian Global -
SISTEM BAHASA
Sebutan dan Intonasi - Tatabahasa √ Sistem ejaan √ Kosa Kata - Peribahasa -
KEMAHIRAN BERFIKIR / ABAD 21
Membanding Beza - Menjana Idea √ Menginteprestasi - Membuat Keputusan -
Mengkategori - Menghubung kait - Mencipta Analogi √ Membuat Rumusan -
Menginferens - Komunikasi - Mentafsir - Menilai -
PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Lembaran Kerja √ Pemerhatian √ Lisan √ Tugasan -
Hasil Kerja - Kuiz - Drama - Projek -
PDPC ABAD 21 Siapa saya?
CATATAN / PDPC ditangguhkan kerana :
Mesyuarat √ Mengiring Murid - Cuti Umum / Peristiwa -
CRK/MC √ Program Sekolah - Kursus -
Kehadiran Impak Refleksi
21 / 26 orang murid berjaya dan
Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-
21/ 26 murid
dapat :

Beri Nilai