Anda di halaman 1dari 1

LATIHAN SOAL

KD : WAWACAN & CARITA PANTUN

Asmarandana

Sambatna Nyi Tunjung Sari, ku raja henteu dimanah,


enggeus dimeureunkeun baé, tangtu nampik kana dosa, jeung
umbrah manusa, di mana nu maling ngaku, enggeus kudu
nampik dosa.
Nya kitu deui Panolih, sasambatna teu paédah, caturkeun
geus nepi baé, ka pakuwon kapatihan, Ki Patih langkung susah,
tina watirna kalangkung, ka éta Nyi Tunjung téa.
Ku Ki Patih geus kajudi, yén dijerum ku maruna, sanajan
Ajar gé bohong, ku Ki Patih geus katingal, enggeus meunang
dongdonan, nu matak Ajar sakitu, diupah ku Praméswara.
1. Analisis pupuh di luhur make format :
a. Ngaran pupuh dina wawacan :
b. Jumlah pada :
c. Jumlah padalisan (1 pada) :
d. Guru wilangan & guru lagu :
e. Eusi dina pada ka 1 & 2 : (bisa ku bahasa Indonesia)
2. Jelaskeun naon harti jeung cirri-ciri wawacan?
Lutung Kasasung

Sunan Ambu di Kahyangan boga anak lalaki, kasép taya papadana, ngaranna
Guru Minda. Hiji peuting Guru Minda ngimpi boga bébéné (kabogoh) nu sarupa jeung
Sunan Ambu. Nepi kahiji waktu Guru Minda malingmaling neuteup Sunan Ambu.Sunan
Ambu nyahoeun. Antukna Guru Minda dititah turun ka Buana Pancatengah pikeun
néangan pijodoeunana anu sarupa jeung Sunan Ambu. Tapi saméméhna kudu salin rupa
heula jadi lutung, sarta dingaranan Lutung Kasarung.

3. Maham eusi carita pantun :


a. Timana asalna Sunan Ambu teh?
b. Saha anu ngabogaan bebene nu rupana jiga Sunan Ambu teh?
c. Nitah indit kamana Sunan Ambu ka Guru Minda?
d. Dititah naon Guru Minda ku sunan Ambu samemeh turun neangan pijodoeun teh?
4. Sebutkeun bagian- bagian dina carita pantun?
5. Sebutkeun cirri-ciri carita pantun!

Dikumpulkeun di kertas salembar!