Anda di halaman 1dari 3

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : /PKM-MD/SK/ADMEN/IX/2019

TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN PENGAWAS KAWASAN TANPA
ROKOK DI UPTD PUSKESMAS MANDAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS MANDAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan


masyarakat di Puskesmas Mandai sesuai dengan
standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka
dipandang perlu mengangkat Penanggungjawab &
Pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas
Mandai Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
b. bahwa untuk maksud tersebut butir (a) di atas, maka
perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
Puskesmas Mandai;
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 tahun
2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANDAI TENTANG


PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAWAS KTR
DI UPT PUSKESMAS MANDAI
KESATU : Kepala Puskesmas Mandai menetapkan Penanggung jawab
dan Pengawas KTR di Puskesmas Mandai, sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab KTR di UPTD Puskesmas Mandai
Nama : Nurfitrul Islamiah, S.Kep, Ns
Nip : 19860904 201101 2 009
Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III.c
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Mandai
2. Pengawas KTR di UPTD Puskesmas Mandai
Nama : Wardah, SKM
Nip : 19820309 200604 2 015
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk I/ III.b
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Mandai
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mandai
pada tanggal 13 September 2019
KEPALA UPT PUSKESMAS MANDAI

dr.Sardi, M.Kes
Pangkat : Penata Tingkat I
NIP : 19770513 200604 1 009

Tembusan :
Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Maros
2. Pertinggal
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANDAI
NOMOR : /PKM-
MD/SK/ADMEN/IX/2019
TANGGAL : 13 September 2019
TENTANG : PENETAPAN PENANGUNG
JAWAB DAN PENGAWAS
KAWASAN TANPA ROKOK

A. TUGAS POKOK

1. Tugas Pokok Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok


 Survei kawasan rawan asap rokok di lingkup kerja Puskesmas
mandai bersama pengawas KTR.
 Membuat pemetaan KTR
 Menindak lanjuti hasil laporan pengawas KTR dengan
menerbitkan surat teguran kepada setiap orang yang merokok
di kawasan tanpa rokok.
 Membuat laporan tertulis secara periodik triwulan kepada
Kepala UPTD Puskesmas Mandai untuk dijadikan acuan
pelaporan ke Dinas Kesehatan.
2. Tugas pokok Pengawas KTR
 Bersama penanggung jawab KTR dalam survey kawasan rawan
asap rokok.
 Mengawas dan mencatat setiap orang yang merokok di KTR
meliputi nama, lokasi dan status.
 Melaporkan kepada penanggung jawab terkait hasil
pengamatan tersebut

Ditetapkan di Mandai
pada tanggal 13 September 2019
KEPALA UPT PUSKESMAS MANDAI

dr.Sardi, M.Kes
Pangkat : Penata Tingkat I
NIP : 19770513 200604 1 009