Anda di halaman 1dari 38

ANALIZA CIJENE, KALKULACIJA

voditelj kolegija: doc. dr.sc. Nives Ostojić Škomrlj, dipl. ing. građ.
Sadržaj:
Troškovi (procjena, podjela, proračun)
Metode kalkulacije
Analiza jedinične cijene (postupak, faktor prodajne cijene)
Obračun izvedenih radova - situacije
TROŠKOVI INVESTITORA

….
troškovikupnje
troškovi kupnjezemljišta
zemljišta PROJEKTANT
troškoviprofesionalnih
troškovi profesionalnihhonorara
honorara ….

troškovidozvola
troškovi dozvolaiisuglasnosti
suglasnosti
troškovipripreme
troškovi pripremegradilišta
gradilišta
troškoviizgradnje
troškovi izgradnjeobjekta
objekta

IZVOĐAČ
Financiranje projekta
Projekt financira investitor:
- vlastita sredstva
- tuđa sredstva:
- kredit (vraća se s kamatama)
- ulog (vraća se s profitom)

Investicijski projekt: ulog se vraća s nekim očekivanim profitom u


toku eksploatacije
Odnos profita i uloga je rentabilnost ulaganja.

KUMULATIVNI NETO CASH FLOW

PERIOD POVRATA ULOGA

IZGRADNJA

VRIJEME
Proračun cijena građevinskih radova (troškovi izgradnje objekta)

1. Analiza ponudbenih uvjeta ili natječajne dokumentacije


2. Analiza projektne dokumentacije
3. Prethodna istraživanja na terenu
4. Izbor tehnologije i tehnoloških lanaca
5. Izrada jedinične analize cijene
6. Proračun faktora poslovanja ili prodajne satnice
7. Proračun cijena i formiranje troškovnika
Metode procjene troškova

procjena za objekt u cjelini


procjena prema korisnoj površini
procjena prema volumenu
raščlanjena sustavna metoda
predmjer i predračun radova
Primjer raščlanjene sustavne metode, na temelju izvedenih
objekata u RH

Struktura ukupne cijene objekta


Konstrukcija I faza: Konstrukcija II faza:
Zemljani radovi
26% Konstrukcija I faza Betonski i a-b Izolaterski radovi
16% Konstrukcija II faza
radovi Krovopokrivački radovi
Završni radovi
Elektroinstalacije Montažni
Limarski radovi
konstruktivni
elementi Bravarski radovi
14% Armirački radovi Stolarski radovi
Tesarski radovi Staklarski radovi
1%
43% Zidarski radovi Podne podloge
Građevinski radovi
za instalacije
Grafički prikaz strukture troškova za
objekt P+4
… Proračun cijene građenja tipskih objekata, izvor
Standardna kalkulacija radova u visokogradnji , Bilten
VRSTA RADA
UKUPNO kn/M2 UČEŠĆE

KUNA NETTO U GRUPI UKUPNO


ZEMLJANI
- predradnje 397,30 0,09 0,26% 0,00%
RADOVI
- iskopi (dubinski) 50.984,22 12,02 32,85% 0,29%
- nasipavanje i razastiranje 65.090,02 15,34 41,93% 0,37%
- transporti 38.752,11 9,13 24,97% 0,22%
UKUPNO 155.223,65 36,58 100,00% 0,88%
KONSTRUKCIJA I
- betonski radovi 142.774,80 33,65 1,63% 0,81%
FAZA
- armiranobetonski radovi 1.364.473,55 321,58 15,62% 7,77%
- mont. konstr. i elementi 2.275.869,12 536,38 26,06% 12,95%
- armirački radovi 1.660.985,47 391,46 19,02% 9,45%
- tesarski radovi 1.242.202,44 292,77 14,22% 7,07%
- zidarski radovi 1.858.099,39 437,92 21,27% 10,58%
-građ. radovi za instalacije 189.377,46 44,63 2,17% 1,08%
UKUPNO 8.733.782,23 2.058,40 100,00% 49,71%
KONSTRUKCIJA II
- izolaterski radovi 0,00 0,00 0,00% 0,00%
FAZA
- krovopokrivački radovi 55.126,97 12,99 1,85% 0,31%
- limarski radovi 478.171,11 112,70 16,05% 2,72%

- stolarski radovi 1.376.850,73 324,50 46,20% 7,84%

- bravarski radovi 1.005.037,46 236,87 33,73% 5,72%


- staklarski radovi 64.819,17 15,28 2,18% 0,37%
- podne podloge 0,00 0,00 0,00% 0,00%
UKUPNO 2.980.005,44 702,33 100,00% 16,96%
ZAVRŠNI RADOVI - teracerski radovi 39.250,93 9,25 2,09% 0,22%
- keramičarski radovi 380.029,71 89,57 20,23% 2,16%
- podovi 537.200,87 126,61 28,60% 3,06%
- ličil. i soboslikarski
921.781,20 217,25 49,08% 5,25%
radovi

- tapetarski radovi 0,00 0,00 0,00% 0,00%

- oblaganja 0,00 0,00 0,00% 0,00%


- završnomontažerski
0,00 0,00 0,00% 0,00%
radovi
- ugradnja opreme 0,00 0,00 0,00% 0,00%
UKUPNO 1.878.262,71 442,67 100,00% 10,69%
ELEKTROINSTALACIJE - jaka struja 521.790,90 122,98 54,00% 2,97%
- razvodni uređaji 231.907,07 54,66 24,00% 1,32%
- rasvjetna tijela 38.651,18 9,11 4,00% 0,22%
- slaba struja,telefon 173.930,30 40,99 18,00% 0,99%
UKUPNO 966.279,44 227,73 100,00% 5,50%
VODOVOD I - instalacije hladne vode 556.259,14 131,10 39,00% 3,17%
KANALIZACIJA - instalacije tople vode 2.077,98 0,49 0,15% 0,01%

- instalacije kanalizacije 444.633,80 104,79 31,18% 2,53%

- sanitarni uređaji i
423.197,42 99,74 29,67% 2,41%
armature

- požarna zaštita u
0,00 0,00 0,00% 0,00%
objektima
- uređaji za povišenje
0,00 0,00 0,00% 0,00%
tlaka
UKUPNO 1.426.168,34 336,12 100,00% 8,12%
- instalacija
CENTRALNO
GRIJANJE
centralnog 1.000.508,05 235,80 70,00% 5,69%
grijanja
- automatska
I KLIMA 285.859,44 67,37 20,00% 1,63%
regulacija

- oprema klima
0,00 0,00 0,00% 0,00%
uređaja

- instalacija klime
142.929,72 33,69 10,00% 0,81%
i ventilacije
UKUPNO 1.429.297,21 336,86 100,00% 8,14%

OSTALO - instalacija plina 0,00 0,00 0,00% 0,00%

- dizala 0,00 0,00 0,00% 0,00%

- skloništa osn.
0,00 0,00 0,00% 0,00%
zaštite

- ostalo 0,00 0,00 0,00% 0,00%

UKUPNO 0,00 0,00 0,00% 0,00%

SVEUKUPNO 17.569.019,03 4.140,71 100,00% 100,00%


POVRŠINA: brutto razvedena (m2) 5700 netto korisna (m2) 4243
Osnove kalkulacije

Svaki proizvod ima svoju cijenu.


Razlikuju se:

- cijena proizvodnje: troškovi + ostali izdaci


- prodajna cijena: cijena proizvodnje + dobit

Cijena se određuje kalkulacijom.


TROŠKOVI

Troškovi predstavljaju vrijednost utrošenih elemenata proizvodnje u


procesu reprodukcije.
Kako se vrijednost izražava cijenom, troškovi su u novcu izražena
količina utrošene radne snage, sredstava za rad, energije i
predmeta rada.

Troškovi se sastoje od :
troškova radne snage
troškova sredstava za rad
troškova predmeta rada
energije
Podjela troškova

Troškovi se mogu grupirati prema različitim karakteristikama ali


najraširenija je podjela :

sa stajališta mogućnosti raspoređivanja na nosioce troška


( direktni i indirektni troškovi )
prema stupnju iskorištenja kapaciteta ( fiksni i varijabilni
troškovi)
Direktni i indirektni troškovi

Direktni (pojedinačni) troškovi su oni koji se mogu neposredno


obuhvatiti ne samo po mjestu nastanka troška, već i po nosiocima
troškova. To su:

materijal izrade ( osnovni i pomoćni materijal)


troškovi sredstava rada
osobni dohoci izrade
vanjske usluge kooperanata
Indirektni troškovi

Indirektni ( opći ) troškovi ne mogu se evidentirati neposredno po


mjestu i nosiocima troška, pa čine zajedničke troškove za više
mjesta troškova ili više vrsta učinaka. To su :
troškovi pripreme građenja, pripremni radovi na gradilištu
troškovi režije gradilišta (inženjeri, tehničari, poslovođe, pomoćni
djelatnici)
troškovi režije uprave poduzeća
ostali indirektni troškovi – npr. revizije i vještačenja, troškovi
osiguranja, kontrole materijala
Određivanje mjesta troškova i nosioca troškova preduvjet je za
izradu kalkulacija.
Fiksni troškovi

Fiksni troškovi (time costs) ostaju stalni i nepromijenjeni bez obzira na djelovanje
poduzeća, odnosno promjenu opsega proizvodnje.

Čine ih:
izdvajanja za patente i licencije
amortizacija ( vremenska)
troškovi investicijskog održavanja
najamnine i zakupnine
premije osiguranja
članarine npr. Hrvatskoj gospodarskoj komori
doprinosi (npr. za mirovinsko i zdravstveno osiguranje)
stipendije učenicima i studentima i dr.
Varijabilni troškovi

Osnovna je značajka varijabilnih troškova da se njihova ukupna


suma redovito povećava s povećanjem opsega proizvodnje.

Kada nema proizvodnje, nema niti varijabilnih troškova, dok njihovi


iznosi po jedinici proizvoda ili usluga ostaju približno isti.

Varijabilne troškove uglavnom čine direktni troškovi.

Varijabilni troškovi imaju svojstvo "kvantitativnih" troškova jer su u


neposrednoj zavisnosti od opsega proizvodnje
Troškovi u smislu ukupnosti troškova dijele se na -
- ukupne troškove
- prosječne troškove
- jedinične (pojedinačne) troškove.

Ukupni troškovi predstavljaju zbroj ukupnih fiksnih i ukupnih varijabilnih


troškova.
Prosječni trošak se dobije tako da se ukupni troškovi podjele sa sumom
proizvedenih količina (primjerice u stanogradnji troškovi građenja po 1 m2
ili korisne ili izgrađene površine stana, zgrade, hotelskih soba itd.).
Jedinični ili pojedinačni troškovi su oni koji se mogu neposredno obuhvatiti
i po mjestima gdje su nastali i po nositeljima troškova.
Prema cjeniku usluga HKAIG, razlikujemo slijedeće pojmove

Procjena troškova

Procjena troškova služi kao osnova za odluku o idejnom projektu


Podloge za procjenu troškova su:
- rezultati idejnog projekta, posebno projektne podloge, npr. pokusni grafički prikazi,
idejne skice,
- proračun količina odnosnih jedinica grupa troškova, npr. površine i volumeni ,
- jasni podaci o projektnim uvjetovanostima, pretpostavkama i uvjetima,
- podaci o zemljištu i o priključcima
U procjeni troškova potrebno je izračunati ukupne troškove prema grupama troškova
najmanje do 1. razine rasčlanjivanja troškova.
Proračun troškova

Proračun troškova služi kao osnova za odlučivanje o glavnom projektu.

Podloge za proračun troškova su:

- projektne podloge, npr. izrađeni, potpuni nacrti idejnog projekta i/ili nacrti glavnog
projekta (u mjerilu prema vrsti i veličini građevnog zahvata), u datim slučajevima i
detaljni projekt prostornih cjelina koje se više puta ponavljaju
- proračun količina odnosnih jedinica grupa troškova
- objašnjenja, npr. opis pojedinosti u sistematici rasčlambe troškova koji nisu
vidljivi iz nacrta te iz proračunskih podloga, ali su važni za proračun i prosudbu
troškova.

U proračunu troškova potrebno je izračunati ukupne troškove prema grupama


troškova najmanje do 2. razine rasčlanjivanja troškova.
Predračun troškova

Predračun troškova služi kao osnova za odlučivanje o izvedbenom projektu i za


pripremu ustupanja radova.

Podloge za predračun troškova su:

- projektne podloge, npr. potpuni, konačni izvedbeni, detaljni, i konstruktivni nacrti


- proračuni, npr. statike, toplinske zaštite, instalacija,
- proračun količina odnosnih jedinica grupa troškova,
- objašnjenja o izvođenju gradnje, npr. opisi radova - troškovnik
- pregled ponuda, ugovora i već nastali troškovi

U predračunu troškova potrebno je izračunati ukupne troškove prema grupama


troškova najmanje do 3. razine rasčlanjivanja troškova.
Okončani obračun troškova

Okončani obračun troškova služi kao dokaz nastalih troškova kao i u pojedinim
slučajevima za usporedbu i dokumentaciju.

Podloge za okončani obračun su:

- provjereni obračunski dokazi, npr. okončani računi, dokaz vlastitih radova


- projektne podloge, npr. obračunskih nacrti,
- objašnjenja

U okončanom obračunu potrebno je razdijeliti ukupne troškove prema grupama


troškova do 2. razine rasčlanjivanja troškova. Kod građevnih zahvata koji se
ocjenjuju i dokumentiraju radi usporedbe i za pokazatelje troškova, treba
ukupne troškove rasčlaniti najmanje do 3. razine.
U 1. razini rasčlanjivanja troškova ukupni se troškovi rasčlanjuju na sljedećih
sedam grupa troškova:

ƒ 100 zemljište
ƒ 200 priprema i priključci
ƒ 300 zgrada - građevinske konstrukcije
ƒ 400 zgrada - instalacije
ƒ 500 vanjski objekti
ƒ 600 oprema i umjetnička djela
ƒ 700 sporedni troškovi
1. razina 2. razina rasčlanjivanja 3. razina rasčlanjivanja

100 Zemljište
110 Vrijednost zemljišta
120 Dodatni troškovi zemljišta
121 Geodetski troškovi
… 122 Sudski troškovi
… 123 Bilježnički troškovi
… 124 Posrednička provizija
… 125 Porez na promet nekretnina
… 126 Utvrđivanje vrijednosti i istraživanja
… 127 Troškovi dozvola
… 128 Troškovi uređenja zemljišta i regulacija međe
… 129 Ostali troškovi zemljišta

130 Oslobađanje od tereta na zemljištu; Troškovi koji nastaju da se neko zemljište oslobodi
tereta
Kalkulacija

Kalkulacija troškova proizvodnje općenito je oblik proračuna troškova


proizvodnje odnosno utvrđivanja cijene koštanja proizvoda i na temelju
toga prodajne cijene proizvoda.

Vrstu kalkulacije određuju:


način proračuna troškova i
metoda raspodjele indirektnih (posrednih) troškova na direktne
(neposredne) troškove proizvodnje.
Izračunavanje cijene (dodatna kalkulacija)

Metoda obračunskog faktora

Ck = A + B x fck
Ck = cijena koštanja
A = direktni troškovi materijala, rada strojeva i kooperantskih usluga
B = troškovi neposrednog rada (direktne radne snage)
fck = faktor poslovanja ili obračunski faktor, ovisi o “I”
I – troškovi faktora (troškovi sredstava rada, režijski troškovi, plaće
posrednih djelatnika, posredna davanja)
Zašto radimo kalkulaciju?
Kalkulacija je potrebna kako bi popunili sve stavke troškovnika, podsjetimo se …..
Važno !!!

Stavku projektantskog troškovnika potrebno je


dopuniti tehnološkim elementima i svim ostalim
odrednicama koje utječu na proračun jedinične
cijene. (npr. vrsta materijala, oznaka kvalitete
istoga – pogotovo kada je riječ o završnim
radovima, vrsta stroja, uvjeti rada, opis
pomoćnih aktivnosti uključenih u stavku i dr.)
Obrazac za analizu cijena __________________ _______________
Naziv poduzeća Naziv gradilišta
po metodi obračunskog
faktora Analiza jedinične cijene

Vrsta radova: Broj stavke u troškovniku:

Opis stavke:

A. Materijal, sredstva i usluge

Br. Normativ Vrsta materijala Normirana količina Cijena Ukupno

Ukupno A
B. Troškovi rada

Br. Normativ Struka i kvalifikacija Normirana utrošak Satnica Ukupno

Ukupno B

Obračunski faktor f =

Cijena = A + B x f

Datum: Obračunao:
Primjer analize cijene

Analiza cijene za spravljanje produžne žbuke


s hidratiziranim vapnom u malim miješalicama, obračun po m3
ZI.06.107.
A1 Materijal količina jed.c. uk.c.

Cement 270 kg 0,6 kn 162


Hidr. Vapno 110 kg 0,6 kn 66
Pijesak 0,95 m3 80 kn 76
Voda 0,28 m3 5 kn 1,4

Ukupno materijal 305,4 kn/m3

A2 Miješalica 0,5h/m3 x 250 kn/h = 125,0 kn/m3


B Rad 1,9h/m3 x 22 kn/h = 41,8 kn/m3

Cukupno = A1 + A2 + B *f f=5

Cukupno = 305,4 + 125 + 41,8 *5 =639,4 kn/m3


GA - 1

Vrsta radova Zidarski

Opis stavke: Zidanje zidova lomljenim kamenom s dvije vidne strane (dva lica),

3
Jed. mjere: m
A Materija, sredstva, usluge

Normirana
Br. Normativ Vrsta materijala Cijena Ukupno
količina
3
1. ZI.06.203 Lomljeni kamen 1,25 m 110,00 137,50
3
Iz PA - 1 Produžna žbuka 1:2:6 0,35 m 929,08 325,18

3
A Ukupno materijal 462,68 kn/m

B Troškovi rada

Bruto
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Normirani utrošak Ukupno
satnica
1. ZI.06.203 PKR 1,92 kn/h 34 65,28
2. VKR 7,00 kn/h 38 266,00

3
B Ukupno rad 331,28 kn/m

3
Ukupna cijena: A+B*fr=462,68 + 331,28*2,8= 1390,262 kn/m

fr = 2,8
Izvori podataka za kalkulacije jediničnih cijena

NORMATIVI prof. Bučara – knjiga normativa kojom su obuhvaćeni najčešći građevinski i


obrtnički radovi (normativi, cijene)

STANDARDNA KALKULACIJA – SK radova u visokogradnji, cestogradnji i vodogradnji (cijene


materijala, satnice rada radnika, strojeva, cijene kompletnih stavki)

INTERNE NORME GRAĐEVINSKOG PODUZEĆA (ovisno o razini razrade, moguće sve


kombinacije)

GRAĐEVINSKE NORME (stare i nove )


- knjige od I-VII
- knjige I i II (visokogradnja), te VI i VII (niskogradnja).
(normativi materijala, rada, stroja)
Naplata građevinskih radova

Situacija se sastoji od računa koji pokazuje koliko treba platiti i priloga


koji čini troškovnik sa izvedenim količinama radova.
Oblik i sadržaj situacije je standardiziran.

Radovi se obračunavaju mjesečno.


Izvođač radi izmjeru radova, a izmjera se upisuje u građevinsku knjigu
Izvođač ispostavlja obračun radova:
radova
- privremenu mjesečnu situaciju s cijenama iz troškovnika

Situaciju ovjerava nadzorni inženjer


Ovjerenu situaciju plaća investitor
Situacija

Situacija se radi kumulativno – svaka privremena situacija prikazuje


sve izvedene radove.

Okončana situacija je konačni obračun svih ukupno izvedenih


radova u kojemu se mora nalaziti eventualna razlika vrijednosti
ukupno izvedenih radova i vrijednost prije zaračunatih radova na
temelju prethodno ispostavljenih privremenih situacija.

Okončanu situaciju sastavlja izvođač radova, ali tek po završenoj


primopredaji radova.
Naknadni i nepredviđeni radovi

Nisu obuhvaćeni ugovorom


Naknadni radovi obično se izvode na zahtjev
investitora, nije nužno da budu izvedeni, a
potrebno je pismeno prihvaćanje prethodno
ponuđene cijene
Nepredviđeni radovi nastaju uslijed nekih
nepredviđenih okolnosti (napr. pojava podzemnih
voda, obrušavanje i sl.), a nužno ih je izvesti
Kako i koliko naplatiti rad na projektiranju ?

… http://www.arhitekti-hkaig.com/akti-pravilnik-
cijene.aspx?ind=3
… Proračunska vrijednost prosječno opremljenog objekta
… Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina