Anda di halaman 1dari 4

1.

0 HALANGAN KOMUNIKASI DAN BAHASA


 Perbezaan bahasa yang begitu ketara boleh menyulitkan sesuatu komunikasi.
Seringkali pula berlaku salah faham dan kekeliruan yang menimbulkan masalah.

 Terdapat budaya bangsa tertentu yang kaya dengan bahasa bukan verbal. Hanya
bangsa itu sahaja mengamalkan bahasa verbal tersebut dan ini berbeza dengan
budaya bangsa yang lain. Dalam amalan yang biasa di Barat, mencium pipi wanita
yang tiada pertalian dianggap lazim sebagai cara menghormati tetamu. Masyarakat di
Timur khususnya di Jepun, kurang menggunakan sentuhan terutamanya antara lelaki
dan wanita. Malah, pandangan mata secara terus juga dianggap tidak sopan kerana
tidak merendah diri iaitu, asas utama dalam budaya komunikasi masyarakat
Jepun. Berbeza pula dengan budaya masyarakat Barat yang sekiranya seseorang itu
tidak melakukan pandangan mata beliau dianggap menyimpan muslihat dan
menyangsikan.

 Kaunselor seharusnya mempunyai atau mewujudkan hubungan sebelum komunikasi


yang lebih mesra dijalankan lebih-lebih lagi dalam konteks komunikasi silang budaya.
Masalah komunikasi akan berlaku dalam sesi kaunseling silang budaya jika seseorang
kaunselor tidak menguasai konsep kaunseling silang budaya. Oleh hal yang demikian,
seseorang kaunselor perlu memastikan bahawa dia telah siap sedia untuk menerima
klien dan bersedia dengan komunikasi yang dipertuturkan untuk memudahkan
proses kaunseling itu sendiri. Memahami perbezaan tingkah laku verbal dan bukan
verbal akan membantu dalam menjalani sesi kaunseling silang budaya. Klien dengan
sendirinya akan menilai dirinya sekiranya kualiti kaunselor dalam menghormati dan
penerimaan tanpa syarat serta memahami klien dari sudut perspektifnya sendiri akan
membantu klien berkembang dengan sendirinya.

2.0 HALANGAN CIRI UMUM KAUNSELING


(i) Sikap kaunselor (counsellor attitude)
"To know where you are going, you must understand where you come
from." Dari petikan diatas jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya
untuk seseorang kaunselor itu memahami siapakah dirinya sebelum
mengenali kliennya yang berlainan budaya darinya. Sebagai kaunselor
yang menjalankan sesi silang budaya, adalah perlu untuk dia bukan sekara
mengetahui malah memahami asal-usul dia. Perkara seperti agama, etnik,
tradisi dan pantang larang yang berlegar di sekeliling dirinya perlu disedari
supay tidak menjejaskan sesi yang dijalankan. Selain itu, kaunselor perlu
menyedari nilai budaya yang dipegangnya bagaimana dia sendiri melihat
sesuatu budaya itu daripada sudut pandangannya kemudian barulah
memahami budaya kliennya. Ini penting jika kaunselor sendiri gagal
menyedari wujudnya perbezaan dan persamaan budaya dia dengan
kliennya, pasti ada halangan dalam menjalankan sesi. Untuk itu apapun
perbezaan yang timbul dari aspek budaya kaunselor harus bijak
menselesakan dirinya semasa menjalankan sesi. Ingat salah satu prinsip
kaunseling adalah percaya yang setiap manusia itu unik dan berpontensi
untuk berkembang. Jadi apa pun budaya yang diamal oleh klien dia harus
menerima tanpa syarat tetapi tidak perlulah memaksa diri jika rasa tidak
pasti yang anda mampu mengendalikan sesi silang budaya.
(ii) Pengetahuan Kaunseling (Counseling Knowledge)
Kaunselor yang tidak mempunyai pengetahuan kaunseling yang
secukupnya akan menghadapi cabaran dan halangan dalam
mengendalikan kaunseling pelbagai budaya. Pengetahuan yang dimiliki
oleh seseorang kaunselor itu sebenarnya antara satu faktor yang
mempengaruhi perjalanan sesi kaunseling silang budaya dan apa-apa
jenis sesi sekalipun. Pengetahuan kaunseling tidak terhad dalam
memahami teori-teori tertentu sahaja. Ini kerana di dalam kaunseling silang
budaya, kaunselor perlu memperkembangkan lagi pengetahuannya
mengenai budaya-budaya lain. Hal ini akan lebih membantu kaunselor
untuk memahami kliennya. Pengetahuan kaunselor terhadap kliennya juga
penting, semasa penerokaan adalah perlu untuk kaunselor mengetahui
sejarah, pengalaman, alamaln tradisi, nilai kebudayaan yang dipegang
oleh kliennya.
(iii) Kemahiran Kaunselor (Counselor Skills)
Kaunselor yang tidak menguasai kemahiran kaunseling tidak dapat
menjalankan sesi kaunseling silang budaya dengan berkesan. Dalam
kaunseling silang budaya, penekanan terhadap empati adalah penting.
Kaunselor perlu tahu memahami secara lisan dan bukan lisan. Biasanya
isu yang timbul dalam kaunseling silang budaya adalah laras bahasa yang
digunakan dalam sesi. Sekiranya terdapat istilah yang tidak difahami
kaunselor, dia perlu bertanya kepada klien bagi memastikan apa yang
difahami tentang istilah tertenttu adalah menepati dengan apa yang klien
ingin sampaikan. Oleh itu, kemahiran kaunselor bukan sahaja tentang
kemahiran kaunseling yang dikuasai malah ia merangkumi kemahiran
berbahasa dan memahami body language kliennya. Adalah satu kelebihan
jika kaunselor dapat menguasai lebih dari satu bahasa
(iv) Kepompong Budaya (Culturally Encapsulated)
Kegagalan kaunselor untuk mengahadi kepelbagaian budaya dalam sesi
silang budaya disebabkan kaunselor terperangkap dalam kepompong
budaya. Kaunselor tidak menyedari akan wujudnya perbezaan nilai dalam
budaya kliennya. Kesannya adakah klien selesa dengan sesi yang
dijalankan? Disini, adalah perlu bagi seseorang kaunselor mengelak
steroetaip dengan melihat kliennya berdasarkan dari mana kelompok asal
kliennya. Ini perlu dielakkan, dan untuk memastikan ini tidak berlaku nilai
keterbukaan dan kejujuran perlu diamalkan oleh seseorang kaunselor itu.
Kaunselor perlu bersikap terbuka dengan apa yang dikongsikan kliennya
mengenai budaya atau apa saja. Kaunselor juga perlu jujur dan bersikap
telus dengan apa yang difikirkan. Oleh itu, dengan cara ini kaunselor dapat
mengelak kepompong budaya yang membawa kesan negatif kepada
perhubungan teraputik antara klien dengan kaunselor.

3.0 HALANGAN ANDAIAN


(i) Etnosentrisme :
 Etnosentrisme adalah kecenderungan seseorang melihat bangsanya
sendiri lebih baik berbanding bangsa lain.
 Ketaksuban sebegini boleh menghalang komunikasi yang positif kerana
telah wujud pelbagai andaian negatif terhadap kelompok suatu bangsa lain.
 individu yang etnosentrik akan cenderung bersifat angkuh dan tidak ragu-
ragu memperkecilkan suatu kelompok masyarakat yang lain.
 tidak dapat membantu menghasilkan satu komunikasi silang budaya yang
berkesan.

(ii) Stereotaip :
 Kenyataan umum terhadap sesuatu kumpulan etnik sama ada berbentuk
positif atau negatif.
 Wujud daripada pengalaman hidup seharian.
 Gambaran yang berlebih-lebihan tentang sesuatu perlakuan baik atau
buruk yang ditujukan kepada sesuatu kumpulan etnik.
(iii) Prejudis :
 Kepercayaan atau perasaan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik yang
lain.
 Pandangan atau kepercayaan ini bersifat umum dan tidak berasaskan
maklumat yang jelas, tepat atau mencukupi.
 Contoh : Kaunselor tidak mahu menerima klien yang berbangsa India kerana
orang India berbau busuk.

(iv) Diskriminasi :
 Layanan buruk sesuatu kumpulan etnik terhadap kumpulan etnik lain.
 Dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif seseorang
atau sekumpulan etnik terhadap etnik lain.
 Akibat daripada pandangan stereotaip dan fikiran prejudis,
 Contohnya gender-biased, etnic-biased, status-biased

RUMUSAN
Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan harmoni. Fungsi
kaunselor dalam negara yang berbilang bangsa seperti Malaysia ini adalah
sangat diperlukan. Kini, telah banyak sektor swasta yang menawarkan
perkhidmatan kaunseling untuk masyarkat umum dan perkhidmatan ini
digunakan oleh maysrakat yang mempunyai masalah yang tidak boleh
diselesaikan secara sendiri. Oleh itu, peranan seorang kaunselor adalah
sangat penting. Kaunseling silang budaya boleh dilakukan dalam sesi individu ,
kelompok, keluarga dan lain-lain. Lantaran itu, adalah wajar setiap bakal
kaunselor dilatih untuk menjalankan kaunseling silang budaya supaya apabila
dia berkhidmat di masyarakat, dia akan dapat menjalankan sesi silang budaya
dengan berkesan.

Anda mungkin juga menyukai