Anda di halaman 1dari 1

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang


kemudahan, Maka kerjakanlah urusan dengan sungguh-
sungguh, hanya kepada Allah kamu berharap (QS. Al-
Insyirah, 6-8)
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu
kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada
pada diri mereka (Ar-rad :11)
Jika kita ingin melihat pelangi yang indah, kita harus
bersabar menanti redanya hujan. (Promod Brata)

Kupersembahkan Untuk:
 Allah SWT
 Ayah dan Ibu yang menjadi
panutan hidupku
 Kakak dan ayukku yang aku
sayangi.
 Dosen Pembimbingku
 Seluruh dosen-dosenku
 Teman-teman seperjuangan
angkatan 2017
 Almamaterku

vi