Anda di halaman 1dari 2

SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Nama: Hari/tanggal:
Kelas: Mata Pelajaran: Bahasa Sunda

I. Cakra (x) a, b, atawa c dina jawaban nu bener !

1. Kolot lalaki nyaeta ……


a. bapa b. ibu c. aki
2. Kolot awewe nyaeta …..
a. bapa b. ibu c. nini
3. Dulur teges sahandapeun nyaeta ….
a. kaka b. alo c. adi
4. Dodol ngaran kadaharan nu rasana …..
a. amis b. asin c. haseum
5. Meong…..meong nyaeta sora …..
a. sapi b. ucing c. embe
6. Hayam jago keur …..
a. nyilengleum b. ngendog c. kongkorongok
7. Korsi gunana pikeun …..
a. nulis b. diuk c. maca
8. Neni nginum susu sa….
a. mangkok b. piring c. gelas
9. Warna bandera Indonesia nyaeta …..
a. beureum b. bodas c. beureum - bodas
10. Unggal poe Senen di sakola aya …..
a. upacara b. tamu c. guru
II. Eusian titik-titik dihandap ieu !

1. Bapa ngabantun cai di……………


2. Uyah rasana …………….
3. Mangkat sakola kudu……………heula ka bapa jeung ibu
4. Patlot gunana pikeun…………..
5. Sapi sukuna aya…………..

III. Jawab pananya dihandap ieu !

1. Teangan 2 ngaran kadaharan nu rasana amis !


2. Teangan 2 ngaran kadaharan nu rasana asin !
3. Tuliskeun 2 ngaran sato !
4. Ma-ung, sabaraha hiji suku kata ?
5. Pepelakan unggal poe kudu dikumahakeun ?