Anda di halaman 1dari 1

Definisi Aspek latihan yang perlu diberi penekanan Aspek yang akan dinilai Proses Penilaian Prestasi

Penilaian prestasi merupakan proses 1Falsafah sistem penilaian prestasi di bawah SSM 1Hasil Kerja Individu 1Menentukan Matlamat Penilaian
penilaian sistematik yang dilakukan 2Prosedur pelaksanaan 2Gelagat 2Menjalankan Analisis Kerja
secara berkala terhadap pencapaian 3Tanggungjawab dan peranan pegawai penilai 3Sikap 3Menentukan Kriteria Prestasi
pekerja yang dibandingkan dengan prestasi 4Berkeyakinan 4Membentuk Format Penilaian
sasaran yang telah ditetapkan. 4Temuduga/ temubual prestasi 5Ketepatan/ Kejituan 5Menjalankan Penilaian Pretasi
5Penggunaan instrumen/ borang secara berkesan 6Kerjasama 6Mengkaji Semula Maklumat Prestasi
Dalam aspek pengurusan sumber (teori dan latihan) 7Pengetahuan Kerja
manusia 6Bias dalam penilaian dan cara m6engatasi
Penilaian prestasi sebagai satu proses 7Sistem rekod prestasi
untuk menentukan dan menyampaikan 8Kaitan prestasi pekerja dengan Anugerah
kepada pekerja tahap prestasi mereka Perkhidmatan Cemerlang Pengurusan Prestasi & Penilaian
dan secara idealnya membentuk
perancangan untuk penambahbaikan.

Empat aspek kritikal Strategi meningkatkan keberkesanan


1Penilaian prestasi sering dikaitkan penilaian prestasi
dengan hasil, iaitu pencapaian akhir 1Penilai mengetahui tanggungjawab
Tujuan
kerja yang dilakukan oleh seseorang. kerja orang yang dinilai.
1Menggalakkan perhubungan personal
2Penilaian prestasi sering dikaitkan 2Penilai mempunyai maklumat lengkap
yang baik
dengan gelagat, iaitu perkara yang dan tepat berkaitan prestasi tugas
dilakukan oleh seseorang dalam usaha 2Meningkatkan kebolehan penyelia pekerja.
mencapai hasil tersebut. 3Meningkatkan prestasi + komitmen 3Mempunyai pertimbangan yang
3Gelagat terbentuk sama ada dalam Kesilapan yang sering dilakukan standard berkaitan tahap kecekapan
bentuk aktif atau pasif, iaitu sama ada 4Mengurangkan ketidakhadiran + prestasi yang dijadikan asas ukuran
semasa penilaian.
melakukan sesuatu atau tidak pusing ganti kapada semua pekerja.
1Kesan Kebelakangan
melakukan sesuatu. Kedua-duanya 2Kesan Halo 5Menghapuskan salah faham 4Berkebolehan memberitahu hasil
memberi kesan kepada hasil kerja. 3Ralat Murah Hati atau Ketegasan tanggungjawab + tugas nilaian kapada pekerja dan
4Kebanyakan gelagat yang 4Stereotaip 6Mengalakkan minat terhadap menerangkan asas yang digunakan
dibincangkan di dalam penilaian 5Atribusi pembangunan diri (self-development) dalam membuat keputusan.
prestasi adalah gelagat yang berkaitan 6Perbezaan penilaian terhadap piawai
dengan kerja. Walau bagaimanapun, penilaian 7Pekerja mengetahui kelemahan dan Ahli Kumpulan
gelagat yang tidak berkaitan dengan 7Pengaruh “kumpulan aku” vs kekuatan diri LEE KENG HONG
kerja juga diambil kira sekiranya ia “kumpulan kamu” 8Mekanisme untuk menentukan TAN YOKE SUNG
mempengaruhi hasil kerja. 8Kesilapan terkini kenaikan gaji dan kenaikan pangkat THAM WEI MUN