Anda di halaman 1dari 132

RUKUN NEGARA

Bahawasanya Negara Kita Malaysia


mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokrasi;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden.
MAKA KAMI, rakyat Malaysia,
berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
(Sumber: Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MATEMATIK
Tahun JILID
1
SEKOLAH KEBANGSAAN

Penulis
Chan Yook Lean
Rosli bin Maun
Editor
Ainol Rafezah binti Alias

Pereka bentuk
Aini binti Abd. Hamid
Awaludin bin Mohd Arof
Ilustrator
Wong Chi Ming

Dewan Bahasa dan Pustaka


Kuala Lumpur
2017
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
KANDUNGAN

1 NOMBOR HINGGA 1 000 1


KENALI NOMBOR 2
TULIS NOMBOR 6
NILAI NOMBOR 8
NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT 13
CERAKIN NOMBOR 16
BANDING NOMBOR 18
SUSUN NOMBOR 22
BILANG NOMBOR 24
ANGGAR NOMBOR 29
BUNDAR NOMBOR 32
TEROKA RIA 35
POLA NOMBOR 36
SELESAIKAN 40
SANTAI MINDA 44

iii
2 TAMBAH, TOLAK, DARAB DAN BAHAGI 45
TAMBAH DUA NOMBOR 46
TAMBAH LAGI 51
TAMBAH TIGA NOMBOR 58
TEROKA RIA 61
TOLAK 62
TOLAK LAGI 66
TOLAK BERTURUT-TURUT 73
REKA CERITA 76
SELESAIKAN 78
DARAB 81
BINA SIFIR DARAB 84
TEROKA RIA 88
BINA SIFIR DARAB 1, 0 DAN 10 91
TEROKA RIA 93
BAHAGI 95
BINA SIFIR BAHAGI 99
BAHAGI MELIBATKAN 1, 10 DAN 0 104
SANTAI MINDA 108
BAHAGI LAGI 109
REKA CERITA 116
SELESAIKAN 118
SANTAI MINDA 122

iv
PENDAHULUAN
Pakej buku teks Matematik Tahun 2 ditulis berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR) Tahun 2, sejajar dengan kurikulum semakan yang dilaksanakan mulai
tahun 2017. Penulisan pakej buku teks ini disesuaikan dengan keperluan murid untuk
memahami kemahiran asas matematik mengikut pemeringkatan daripada aras yang
paling mudah sehingga abstrak. Pakej buku teks ini diterbitkan untuk melahirkan murid
yang berupaya mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik secara
berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.
Pakej buku teks ini mengandungi tiga komponen, iaitu Buku Teks Jilid 1, Buku Teks
Jilid 2 dan Buku Aktiviti. Tajuk-tajuk yang terkandung dalam Buku Teks adalah seperti
yang berikut:

Buku Teks Ji ks Jilid 2


lid 1 Buku Te
an dan
m
• No bor • Pecah an
hingga 1 000 Pepuluh
• Tambah, • ang an Waktu
W
d
Tolak, • Masa g, Jisim dan
a n jan
Darab dan •P Cecair
• Bahagi Isi Padu
k
• Bentu
•D a ta

Semua tajuk tersebut juga terkandung dalam Buku Aktiviti.Buku Teks berfokus kepada matlamat pembelajaran matematik tentang konsep
dan kemahiran asas matematik. Persembahan Buku Teks diolah dengan memasukkan
soalan penaakulan yang berkaitan supaya murid berkomunikasi serta menggalakkan
murid berfikir secara kritis dan kreatif. Setiap pembelajaran dikukuhkan dengan latihan
formatif sama ada secara lisan atau bertulis serta aktiviti lanjutan yang dicadangkan
pada nota guru. Elemen didik hibur dalam pembelajaran turut diselitkan dalam ruangan
Teroka Ria dan Santai Minda bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan
menyeronokkan. Selain itu, elemen nilai murni turut diterapkan secara tidak langsung
melalui aktiviti pembelajaran dan gambar.
Buku Aktiviti menyediakan aktiviti pengukuhan, pemulihan dan pengayaan untuk
mengukuhkan dan memantapkan pemahaman murid tentang apa-apa yang telah
dipelajari dalam Buku Teks. Guru digalakkan untuk menyediakan aktiviti dan latihan
tambahan yang sesuai mengikut keperluan dan keupayaan murid.
Pakej buku teks ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang bermakna,
menyeronokkan dan menarik minat murid terhadap matematik. Guru boleh merujuk
cara menggunakan pakej buku teks ini seperti paparan yang berikut.

v
Bentuk
5 47 ÷ 7 =
Boria Bentuk

Marilah kawan kita belajar Tajuk pembelajaran. Cara


6
Ingat sifir 7.

Bentuk tiga dimensi diperihalkan 7 47 6 x 7 = 42


Kubus, kuboid, kon dan piramid
Silinder juga perlu dihuraikan Halaman rangsangan menggalakkan – 42
5 baki

murid berkomunikasi. 47 ÷ 7 = 6 baki 5

6 30 ÷ 8 =
Dua belas sisi sama panjangnya
Enam permukaan sama besarnya
Sebiji dadu itu contohnya
Itulah kubus diberi nama
Aktiviti berpusatkan murid. Cara 1
3
Cara 2
30 – 24 = 6.
3 x 8 = 24

8 30 Ada baki 6.

Soalan kemahiran berfikir – 24


6 baki
30 ÷ 8 =
3 baki 6

Kuboidlah pula lain sifatnya


Enam permukaan besar tak sama
aras tinggi (KBAT). 30 ÷ 8 = 3 baki 6
Ada segi empat tepat dan segi empat sama
Aktiviti
00:9

Sisinya ada dua belas juga

9:00
Imbas
saya hands-on Ada 20 batang mancis.
Satu rumah perlu
8 batang mancis.

TEROKA RIA
seperti Berapakah rumah
yang dapat dibuat?

OT
A
GU
RU • Nyanyikan lagu mengikut irama ”Boria”. Sambil menyanyi murid
menunjukkan bentuk 3D menggunakan objek sebenar.
• Guru digalakkan menambah lirik bagi bentuk 3D yang lain.
7.1.1
77
Alat/Bahan Kad nombor 1 hingga 9. projek dan Kira baki mancis.
N

2 3 4 5 6 7 8 9
permainan.
1 RU • Bimbing murid membahagi menggunakan bahan konkrit.
GU 2.4.1
A • Layari http://www.helpingwithmath.com/printables/worksheets/
112 OT division/div0301division08.htm
Cara

N
M B H • Layari http://www.helpingwithmath.com/printables/worksheets/

Akses aktiviti
division/div0301division09.htm
1 Susun kad 1 4 7
nombor seperti 2 5 8
warna yang + 3 6 9
pembelajaran ditetapkan. 7 7 4 Nombor Standard Kandungan dan
dalam QR code.
2 Ubah susunan nombor dalam
kumpulan M , B dan H .
Apakah yang kamu dapati?
Standard Pembelajaran seperti
3 Tulis lima ayat matematik
bagi jumlah yang sama.
yang terkandung dalam DSKP.
Saya susun
2
2 baris. Setiap
baris ada
4 kuih bulan.
Saya susun
4 baris. Setiap
CUBA JAWAB
Latihan formatif
Jumlahkan.
untuk menilai
baris ada
2 kuih bulan. a 40 b 230 c 624
1 16 54 1 08
+231 + 1 05 + 1 95
pemahaman
d 73 + 420 + 105 = e
g
= 214 + 485 + 300
tentang AN
I
TAI M NDA

S
f 148 + 217 + 364 = = 453 + 299 + 147 Kad Bertuah

0
+4

4
+4

8
+2 +2 +2 +2

0 2 4 6 8 OT
A
GU
RU • Bimbing murid meneroka penambahan nombor seperti aktiviti Teroka
Ria untuk mengukuhkan kefahaman. 2.1.2
61
kemahiran Alat/Bahan
yang telah
N

2 kali 4 jadi 8. 4 kali 2 jadi 8. 20 kad pecahan dan perpuluhan.


2 darab 4 4 darab 2 Hadapan Belakang
sama dengan 8. sama dengan 8. dipelajari.
2×4= 8 4×2= 8 Panduan untuk guru 1
5
0.8
8
10

2 × 4 sama dengan 4 × 2 melaksanakan aktiviti Peserta


3 orang murid satu kumpulan.
2×4=4×2
pengajaran dan Cara
Bina ayat
matematik. pembelajaran. Aktiviti 1 Tutup semua kad
di atas meja. Pemain
2 Pemain kedua buka
sekeping kad. Jika ada

× = 8 rekreasi pertama buka dua


keping kad.
kad yang sepadan, ambil
kad itu dan kumpul.

82 OT
A
GU
RU • Bimbing murid melakukan simulasi yang melibatkan lajur dan baris
untuk menunjukkan a x b = b x a.
• Tegaskan bahawa hasil darab adalah sama walaupun kedudukan
2.3.1
memupuk
N

nombor yang didarab berubah.

minat murid
BA 56-57 • Layari https://www.ixl.com/math/grade-2/count-equal-groups

Maskot merangsang pemikiran kritis kepada


dan kreatif untuk menjanakan idea. matematik. 3 Tukar giliran. Ulang
langkah 2. Main
sehingga kad habis.
4 Pemain yang kumpul
kad paling banyak ialah
pemenang.
RU • Sediakan kad padanan yang mencukupi untuk aktiviti. 3.1.1, 3.1.2
GU
A • Terapkan nilai murni seperti jujur, amanah, sabar, toleransi dan 3.1.5, 3.2.1
OT
18 sebagainya. 3.2.6, 3.3.1

Pautan kepada halaman buku aktiviti.


N

BA 101-102

LATIH DIRI
Jawab soalan. Bulatkan jawapan pada petak nombor
Aktiviti 2 secara melintang atau menegak.
Aktiviti pengukuhan untuk 1 Tulis nilai digit bagi digit yang bergaris. 1 Nyatakan nombornya.
a. Seratus dua puluh a. b.
UJI MINDA
3 Apakah nombornya?
Lengkapkan silang nombor.
memantapkan penguasaan a 361 b 247 c 895 empat.
b. Tiga ratus lima.
4 130 230 330 430 530
a 1 3 b7 c

kemahiran. c. Dua ratus. d


Apakah nombor selepas e f g
2 Apakah nombornya? 530?
1 a.
h
55 825 Apakah nilai digit
i j k
bergaris?
d 920 e 807 f 9 1 3 b. 100 100 100 100
66 Bundarkan 375 kepada
puluh terdekat.

Aktiviti pemulihan untuk 100 30 8


77 Bundarkan 684 kepada
Melintang
ratus terdekat. Menegak

menilai pemahaman tentang 1 2 4 9 2 7 4


a. Seratus tiga puluh tujuh. b. Tujuh ratus dua puluh.
3c. Apakah nombornya? c. Tiga ratus empat.

kemahiran asas. 2 Lengkapkan. 9


1 0
0
6
0
3
4
2
1
1
0
6
8 5
0

d. Lengkapkan pola:
f. Nombor bagi cerakinan
700 + 5 ialah .
a Nilai tempat saya b Nilai digit saya 1 2 3 4 5 6 7 9 g. Nombor bagi
229 236 243 ? 257
ialah . ialah . 0 2 4 8 3 9 7 0 ialah .
e. Bundarkan 568 kepada
6 3 0 9 8 0 0 6 h. 6 ratus + 9 puluh + 0 sa
Nilai digit Nilai puluh terdekat.
j. Bundarkan 351 kepada
Aktiviti pengayaan untuk saya ialah
.
tempat
saya
4
5
8
0
1
5
2
0
3
1
4
7
0 7
h. Apakah
0 5 nombornya? ratus terdekat.
k. 462 Nyatakan nilai
menguji pemikiran kritis dan Nilai tempat saya Nilai digit saya
ialah
. Sangat
baik
Baik
i. Bilang lima-lima:
Cuba
850
lagi ? 29840 835
digit bagi 6.

kreatif. ialah .
1.4.1
BT halaman 13-15
ialah .

Sangat Baik Cuba


k. 675, 683, 691, _____ .
Apakah nombor yang
8 baik lagi
tertinggal?
Sangat Baik Cuba
30 baik lagi

vi
NOMBOR HINGGA 1000
MENARA BERKEMBAR
PETRONAS
• Ada 88 tingkat.
• Tinggi kira-kira 452 meter.
• Panjang jambatan 58 meter.
• Ada 865 tempat duduk
dalam dewan.

Menara ini ada lapan


puluh lapan tingkat.
Tingginya kira-kira
empat ratus
lima puluh dua
meter.

RRUU
GGUU • Minta murid bercerita tentang gambar.
A
A 1.1.1 (i)
OOTT • Lakukan aktiviti menyebut nombor yang terdapat pada fakta yang
1.1.1 (ii) 1
N

diberikan secara individu atau berkumpulan.


KENALI NOMBOR
Isnin 15/1/2018
1

Baca atau sebut nombor.

Tiga ratus Lapan ratus


enam belas. tujuh.

Tunjukkan angka sembilan


ratus tiga puluh lima.
RU
GU • Banyakkan aktiviti membaca sebarang nombor dalam perkataan dan 1.1.1 (i)
A
2 OT menyebut nombor dalam angka secara berpasangan menggunakan 1.1.1 (ii)
N

kad imbasan untuk mengukuhkan pemahaman murid.


2

Nombor saya
empat ratus
lima puluh satu. Saya, dua ratus Saya pula tiga ratus
sepuluh. dua puluh lapan.

Saya, sepuluh satu.

Nombor manakah yang disebut


salah? Sebut yang betul.

RU
GU • Lakukan aktiviti menyebut nombor dalam angka atau perkataan 1.1.1 (i)
A
OT seperti kuiz atau aktiviti soal jawab antara murid secara berpasangan 1.1.1 (ii)
3
N

menggunakan kalkulator, komputer dan sebagainya.


BA 1
3 Mari padankan nombor dengan perkataannya.
s e mp
enam ratu ma a
dua t ratus
luh li pulu
lapan pu h
enam ra tujuh rat
lima puluh tus us tiga
lapan

empat ratus
sembilan belas

tujuh ratus
tiga puluh
empat ratus
sembilan puluh satu

tujuh ratus tiga belas

RU
GU • Lakukan aktiviti memadankan nombor dengan perkataan atau 1.1.1 (iii)
A
4 OT sebaliknya dalam bentuk permainan di dalam atau di luar kelas.
• Lakukan aktiviti memadankan kad angka dengan kad perkataan.
N

BA 2
603 630
Sebut dua nombor ini.
Apakah bezanya?

CUBA JAWAB
1 Baca dan sebut nombor berikut.
a seratus dua puluh tiga b tiga ratus lapan puluh
c dua ratus tujuh d lima ratus sembilan
e 819 f 477 g 670 h 908
2 Padankan.
320 dua ratus tiga puluh

561 tujuh ratus empat

516 lima ratus enam puluh satu

230 tiga ratus dua puluh

417 lapan ratus sembilan puluh enam

896 lima ratus enam belas

704 empat ratus tujuh belas


RU
GU • Latih murid menyebut nombor-nombor pada satu garis nombor. 1.1.1 (i)
A
OT • Banyakkan latihan menggunakan kad soalan atau lembaran kerja. 1.1.1 (ii)
1.1.1(iii) 5
N
TULIS NOMBOR
1
Rabu 17/1/2018

Tulis nombor dalam angka.

a seratus lima belas b seratus lima puluh

1 15
1 50

2 Mari tulis nombor dalam perkataan.

463

510

709

RU
GU • Bimbing murid menulis nombor dalam angka dan perkataan dengan 1.2.1
A
6 OT betul dalam buku latihan bergaris (buku tulis garis empat).
N
3
Saya tulis
dua ratus
tiga belas.

Apakah yang salah? Betulkan.

CUBA JAWAB
1 Tulis nombor dalam angka.
a dua ratus b tiga ratus lima puluh
c empat ratus enam belas d enam ratus lapan
2
Tulis nombor dalam perkataan.
a 543 b 780 c 817 d 902

RU
GU • Tegaskan kepada murid supaya menulis nombor mengikut nilainya 1.2.1
A
OT bukan mengikut sebutan.
7
N

• Jalankan aktiviti menulis nombor dalam angka dan perkataan pada


BA 3-4 kertas lukisan menggunakan krayon dan pensel warna.
NILAI NOMBOR Satu peket ada 10 biji kuih.
4 peket ada 40 biji kuih.
1

lima ratus
100 100 100 10 10 empat puluh

540

100 100 10 10
2
Berapakah
jumlah guli ini?
50 50

10 10
50
RU
GU • Gunakan objek sebenar seperti batang aiskrim, straw dan lain-lain 1.1.2 (i)
A
8 OT untuk murid memahami nilai nombor bagi sebarang nombor.
N
3

Saya tunjukkan Saya pula


nilai 526. tunjukkan
nilai 435.

526 435

4 a

607

Jika 2 blok seratus dikeluarkan,


apakah nombornya?

b
Apakah nombornya?

RU
GU • Tegaskan nilai yang diwakili oleh setiap blok asas secara simulasi. 1.1.2 (i)
A
OT • Bimbing murid menentukan kuantiti objek bagi sebarang nilai nombor
9
N

yang diberikan menggunakan pembilang, dekak-dekak, abakus,


kertas petak dan sebagainya.
5 SUDUT MATEMATIK

Empat ratus
dua puluh enam.

426

ratus puluh sa

6 Apakah nombornya?

a b c

ratus puluh sa

RU
GU • Pelbagaikan nombor dan minta murid menunjukkan nilai nombor 1.1.2 (i)
A
10 OT menggunakan pembilang, abakus dan dekak-dekak. Lakukan aktiviti
secara berkumpulan atau individu.
N

BA 5
7 Khamis 18/1/2018

Padankan kumpulan objek dengan nombor.

125 214 362 345

8 Jumaat 19/1/2018

Susun kad nombor pada garis nombor.

976 977 978 979 980 981

Nombor semakin besar.

RU
GU • Lakukan aktiviti memadankan kumpulan objek seperti pembilang, 1.1.2 (ii)
A
OT dekak-dekak dan abakus dengan nilai nombor secara pertandingan
11
N

menggunakan kad imbasan.


Adakah bilangan
blok ini sama?
Kenapa?

CUBA JAWAB

1 Gunakan blok asas dan abakus. Tunjukkan nombor


berikut.
a 160 b 517 c 739 d 908

2
Apakah nombornya?

a b
100 100

100 20 10 10 10 10

c d

e f

ratus puluh sa

RU
GU • Tegaskan 10 puluh sama dengan 100 dan 10 sa sama dengan 10. 1.1.2 (i)
A
12 OT • Layari https://www.slideshare.net/mazlan81/modul-pp-matematik- 1.1.2 (ii)
N

nombor-dan-operasi-thn-2
BA 6
NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT
1 1, 4 dan 2 ada dalam nombor
seratus empat puluh dua.

Apakah nilai
tempat bagi
1, 4 dan 2?

142

1 ratus 4 puluh 2 sa

Nilai tempat bagi 1 ialah ratus.


ratus puluh sa
Nilai tempat bagi 4 ialah puluh. 1 4 2

Nilai tempat bagi 2 ialah sa.

2 Nyatakan nilai tempat bagi 3, 6 dan 0 dalam


nombor 360 .

Nilai tempat bagi 3 ialah ratus,


6 ialah puluh dan 0 ialah sa.
ratus puluh sa
ratus puluh sa 3 6 0
RU
GU • Bimbing murid memahami nilai tempat menggunakan pembilang, blok 1.4.1
A
OT asas, dekak-dekak dan carta nilai tempat.
13
N

• Tegaskan nilai tempat ialah kedudukan digit dalam sesuatu nombor.


3 Ada digit 5, 7 dan 9
dalam nombor 579.
Nilai digit 5 Nilai digit 7
ialah 500. ialah 70.

579

Nilai digit 9
500 70 9 ialah 9.

4 Apakah nilai digit bagi 8, 3 dan 1 dalam nombor 831?

8 3 1 Nilai digit 1 ialah 1.

Nilai digit 3 ialah 30.

Nilai digit 8 ialah 800.


831 ialah 800 + 30 + 1.
800

831
30 1

RU
GU • Lakukan aktiviti soal jawab tentang nilai digit dengan pelbagai nombor 1.4.1
A
14 OT untuk menguji kefahaman murid.
N

• Terangkan nilai digit ialah nilai sesuatu digit mengikut kedudukannya


dalam sesuatu nombor.
5 Sebut nilai tempat dan nilai digit
907 bagi 9, 0 dan 7.

Digit 9 0 7
Nilai tempat ratus puluh sa
Nilai digit 900 0 7
Digit 9 di tempat ratus dan bernilai 900.
Digit 0 di tempat puluh dan bernilai 0.
Digit 7 di tempat dan bernilai .

Bina nombor tiga digit:


7 a paling besar b paling kecil
daripada kad-kad nombor.
0 8 Nyatakan nilai tempat dan
nilai digit nombor itu.

CUBA JAWAB
Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit bergaris.
Nombor Nilai tempat Nilai digit
450
612
793
802

RU
GU • Tegaskan kepada murid nilai sesuatu nombor ditentukan berdasarkan 1.4.1
A
OT nilai digit dan nilai tempatnya.
15
N

• Banyakkan latihan dalam bentuk kad soalan atau lembaran kerja.


BA 7-9
CERAKIN NOMBOR
1
Cerakinkan nombor 182.

1 ratus 100

8 puluh 80

2 sa 182 2

Cerakin
182 1 ratus + 8 puluh + 2 sa
nilai tempat
Cerakin
nilai digit 182 100 + 80 + 2

Cuba
lengkapkan.

RU
GU • Bimbing murid mencerakinkan nombor dengan mengasingkan 1.4.2
A
16 OT nombor mengikut nilai tempat atau nilai digitnya.
N

• Lakukan aktiviti permainan menggunakan kad nombor dan kad


cerakin untuk mengukuhkan pemahaman murid.
3 Cerakinkan 640.

600 6 ratus

Cerakin Cerakin
40 nilai 640 nilai 4 puluh
digit tempat
0
0 sa

640 600 + 40 + 0 640 6 ratus + 4 puluh + 0 sa

Bolehkah cerakinkan 703


703 3 sa + 7 ratus + 0 puluh seperti ini? Bincangkan.
703 3 + 700

CUBA JAWAB
Cerakinkan nombor ini.
a
297 2 ratus + 9 +7
b
605 + 0 puluh +
c 814 800 + +
d 930 + 30 +
RU
GU • Tegaskan cara menulis nilai tempat dan nilai digit dengan betul. 1.4.2
A
OT • Nilai digit 0 boleh tidak ditulis apabila mencerakinkan nombor
17
N

kepada nilai digit.


BA 10-11
BANDING NOMBOR
1 Semuanya 256.

Semuanya 356.
Blok saya lebih 100.

Tentukan nombor yang lebih besar, 256 atau 356.

200 300

Lihat nilai
ratus dahulu. 300 lebih 100
daripada 200.

300 lebih besar daripada 200 .

356 lebih besar daripada 256.

RU
GU • Lakukan aktiviti membanding dua nombor menggunakan perwakilan 1.1.2 (iii)
A
18 OT seperti pembilang atau objek lain yang sesuai.
N

• Tegaskan kepada murid supaya membanding nombor bermula


daripada nilai tempat terbesar.
2 Nombor manakah yang
418 415 lebih kecil?

Nilai ratus ratus puluh sa


sama. Nilai Nilai sa
puluh juga tidak sama.
sama.

4 1 8

4 1 5

5 lebih kecil daripada 8.

415 lebih kecil daripada 418.

Nombor manakah yang


lebih kecil? Jelaskan.

ratus puluh sa ratus puluh sa


623 643
RU
GU • Tegaskan bilangan yang lebih banyak mewakili nilai yang lebih besar. 1.1.2 (iii)
A
OT • Pelbagaikan nombor untuk aktiviti membanding nombor bagi
19
N

mengukuhkan pemahaman murid.


BA 12
3 Nombor manakah yang
lebih, 856 atau 846? 856 846
ratus puluh sa Nilai ratus sama.
8 5 6 Bandingkan nilai puluh.
8 4 6

5 puluh lebih daripada 4 puluh.

856 lebih daripada 846.

4 Bandingkan 457 dengan 97.

ratus puluh sa
97 lebih besar
4 5 7
daripada 457.
9 7

Betulkah?
Bincangkan.

Bina dua nombor tiga digit.


1 3 5 Digit paling besar berada
di tempat puluh. Bandingkan.

RU
GU • Tegaskan nombor dengan bilangan digit yang lebih banyak 1.1.2 (iii)
A
20 OT mempunyai nilai nombor yang lebih besar.
• Gunakan perkataan lebih besar, lebih kecil, lebih daripada dan
N

kurang daripada apabila membanding nilai nombor.


5
917 920
Nombor manakah yang kurang, 917 atau 920?

916 917 918 919 920


Semakin
917 terletak sebelum 920. ke kanan, nombor
917 kurang daripada 920. semakin besar.

Di manakah letaknya 703 dan 718


pada garis nombor di bawah?
Bandingkan.

700 705 710 715 720

CUBA JAWAB
1 Apakah nombornya? Nombor manakah yang
lebih besar?
a b

ratus puluh sa ratus puluh sa

2 Tentukan nombor yang lebih kecil.


a 550 505 b 978 996
RU
GU • Banyakkan latihan dalam bentuk kad soalan atau lembaran kerja 1.1.2 (iii)
A
OT untuk mengukuhkan pemahaman murid.
21
N

BA 13
SUSUN NOMBOR
1 PROGRAM KITAR SEMULA
2 Jauhari 2 Bestari 2 Potensi 2 Cerdik

206 170 160 215


Kelas manakah yang kumpul tin paling banyak?
Susun bilangan paling sedikit
kepada paling banyak.

160 , 170 , 206 , 215

Nombor semakin besar.


Ini susunan menaik.
Kita juga boleh susun secara menurun.
Nilai paling tinggi ialah 215.

215 , 206 , 170 , 160

Nombor semakin kecil.


Ini susunan menurun.
Kelas 2 Cerdik kumpul tin paling banyak.
RU
GU • Lakukan aktiviti permainan dan simulasi menyusun nombor. 1.1.2 (iv)
A
22 OT • Layari http://www.kidsfront.com/math/1.ascendorderl2.html
• Layari http://www.kidsfront.com/math/1.descendorderl2.html
N
2
Tertib
menaik 120 , 122 , 124 , 126

Tertib
menurun 126 , 124 , 122 , 120

Bincangkan susunan nombor di atas.

CUBA JAWAB
1 Susun nombor secara menaik.
809 920 909 816 960
2 Apakah nombornya? Susun nombor dalam
tertib menurun.

RU
GU • Jalankan aktiviti permainan menyusun kad nombor dalam tertib menaik 1.1.2 (iv)
A
OT dan tertib menurun di luar kelas.
• Tegaskan bahawa tertib menaik dan tertib menurun mesti berpola. 23
N

BA 14-15
BILANG NOMBOR
Kita bilang
1 a menaik
200, 300, seratus-seratus
400, 500, daripada 200.
600. Semuanya
600.

200 300 400 500 600


b Bilang. Berapakah jumlahnya?

400 500 600 ? ?

2
Saya bilang sepuluh-sepuluh.
600, 610, 620, 630, 640, 650.

600 610 620 630 640 650

RU
GU • Lakukan aktiviti menyebut dan membilang nombor menggunakan 1.3.1
A
24 OT objek, kad gambar dan abakus. 1.3.2
N
3 a Bilang menaik lima-lima.

100 105 110 115 ?

b Bilang menaik enam-enam.

400 406 ? 418 ?

c Bilang menaik lapan-lapan.

700 708 716 724 732 ? ?

4
Kita bilang menurun
satu-satu.
Nombor ini
157 156 155 berkurang satu-satu.

154

153 152 151

RU
GU
• Lakukan aktiviti membilang dan melengkapkan rangkaian nombor
1.3.1
A
OT
menggunakan kad gambar, kad nombor dan garis nombor.
1.3.2
Pelbagaikan turutan nombor seperti bilang menaik atau menurun 25
N

satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, empat-empat, tujuh-tujuh dan


sembilan-sembilan.
5

518 418 318 218

Bilang menurun seratus-seratus.

6 a Bilang menurun dua-dua.

168 166 164 ? 160 158

b Bilang menurun enam-enam.

290 ? 302 308 314 320 326

c Bilang menurun tujuh-tujuh.

? 686 693 700 707 714 721

RU
GU • Lakukan aktiviti permainan di luar kelas. Setiap murid diberikan 1.3.1
A
26 OT lima kad nombor dan minta murid menyusun nombor dalam 1.3.2
tertib menaik dan menurun. Pelbagaikan set kad nombor untuk
N

menjalankan aktiviti ini.


7

211

845
837
205 401 411 431 441
829
202
821
813 199

196
40
0
20
0

100

404 408 416 420

Sebut nombor
yang tertinggal.

RU
GU • Lakukan aktiviti membilang dan melengkapkan nombor yang 1.3.1
A
OT terdapat dalam gambar. Bersoal jawab dengan murid tentang 1.3.2
27
N

susunan nombor sama ada menaik atau menurun.


BA 16-18
CUBA JAWAB
1 Bilang nombor. Sebut tertib menaik atau tertib menurun
bagi setiap set nombor di bawah.
a 222 224 226 228 230 232
b 438 428 418 408 398 388
c 635 640 645 650 655 660
d 970 870 770 670 570 470
2 Lengkapkan.

927 928 929

920
909 911 913 917
906 906

900
892 902 912
897
812
712

RU
GU • Banyakkan latihan menggunakan kad soalan atau lembaran kerja 1.3.1
A
28 OT melibatkan membilang nombor satu-satu hingga sepuluh-sepuluh dan 1.3.2
seratus-seratus serta melengkapkan rangkaian nombor.
N
ANGGAR NOMBOR
1
Ada lebih kurang
separuh lagi
keropok lekor
di dalam bekas.

200

Anggarkan keropok lekor di dalam bekas itu.

Saya anggar
kurang daripada 200.
Saya anggar
lebih daripada 100.

200 ?

RU
GU • Bimbing murid membuat anggaran berpandukan set rujukan yang 1.5.1
A
OT diberikan. Latih murid menggunakan perkataan lebih kurang, kurang
29
N

daripada dan lebih daripada apabila menganggar.


2 Anggarkan bilangan objek dalam gambar.
a

50 lebih kurang 100

b Bilangan
ini kurang
daripada
100.

100 ?

50 ?

RU
GU • Bimbing murid menganggar bilangan objek yang munasabah. 1.5.1
A
30 OT • Tegaskan anggaran ialah proses menentukan nilai yang hampir
N

bukannya tekaan rambang.


3 Tabung hijau ada lebih kurang
400 keping duit syiling 50 sen. Tabung kuning
ada lebih kurang
200 keping
duit syiling 50 sen.

Bincangkan bilangan
anggaran duit syiling 50 sen
di dalam tabung merah.

CUBA JAWAB
Anggarkan bilangan. Gunakan ”lebih kurang”, ”kurang
daripada” atau ”lebih daripada”.
a b

10 ? 100 ?

RU
GU • Banyakkan aktiviti menganggar menggunakan objek dan kad gambar 1.5.1
A
OT untuk mengukuhkan pemahaman murid.
31
N

• Layari https://www.ixl.com/math/grade-2/estimate-to-the-nearest-ten
BA 19-20
BUNDAR NOMBOR
133

235 23
234 6 2
233 37
2 23
23 8
23
231 9
0 24
23 0

a Bundarkan 232 kepada puluh terdekat.

230 232 235 240


232 lebih dekat dengan 230.
232 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 230.
b Bundarkan 237 kepada puluh terdekat.

230 235 237 240

237 hampir dengan 240.


237 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi .

Apakah akan berlaku jika


basikal berada di 235?

RU
GU • Tegaskan murid perlu melihat digit puluh dan sa untuk 1.6.1
A
32 OT membundarkan nombor tiga digit kepada puluh terdekat.
• Jalankan simulasi menggunakan blok asas untuk membundarkan
N

nombor kepada puluh terdekat.


2 Bundarkan 465 kepada puluh terdekat.
Cara 1

460 465 470


465 berada di tengah antara 460 dengan 470.
Cara 2
4 6 5 4 7 0

Jika digit sa 5, 6, 7, 8 atau 9,


bundarkan kepada nilai puluh
yang lebih besar.

465 dibundarkan kepada


puluh terdekat menjadi 470.

3 Bundarkan 734 kepada ratus terdekat.

734

700 730 750 800


734 lebih dekat dengan 700.
734 dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 700.
• Tegaskan nombor yang berada di tengah antara dua nombor puluh yang
U
UR
berturutan mesti dibundarkan kepada puluh terdekat yang lebih besar.
G 1.6.1
A • Layari http://www.k5learning.com/worksheets/math/grade-2-round-
OT 3-digit-numbers-nearest-10-a.pdf dan http://www.k5learning.com/ 33
N

worksheets/math/grade-2-round-3-digit-numbers-nearest-100-a.pdf
BA 21
4 Bundarkan 859 kepada ratus terdekat.
Cara 1
859

800 850 860 900


859 lebih dekat dengan 900.

Cara 2
8 5 9 9 0 0

Jika digit puluh 5, 6, 7, 8 atau 9,


bundarkan kepada nilai ratus
yang lebih besar.

859 dibundarkan kepada


ratus terdekat menjadi 900.

5
Lihat garis nombor. Apakah nombor yang menjadi 360
apabila dibundarkan kepada puluh terdekat?

350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

Nombor yang menjadi 360


apabila dibundarkan kepada puluh terdekat
ialah 355, 356, 357, 358 dan 359.
RU
GU • Tegaskan murid perlu melihat digit ratus dan puluh untuk 1.6.1
A
34 OT membundarkan nombor tiga digit kepada ratus terdekat.
• Pelbagaikan nombor untuk latih tubi bagi mengukuhkan
N

pemahaman murid.
6
550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650
550 hingga 599 dan 601 hingga 649
dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 600.

CUBA JAWAB

257 apabila dibundarkan Bundarkan nombor


boleh menjadi 260 atau kepada ratus terdekat.
300. Terangkan. a 421 b 586
c 655 d 907

TEROKA RIA
Alat/Bahan
Duit syiling, bekas berisi nombor, kertas, pen.
Peserta
2 orang murid dan seorang pengadil.
Cara
1 Ambil satu nombor.
2
Lambung duit syiling. Jika dapat depan,
bundarkan nombor kepada puluh
terdekat. Jika dapat belakang, bundarkan
nombor kepada ratus terdekat.
3 Pengadil catat 2 markah jika jawapan betul. Depan Belakang
4 Pemain yang dapat markah paling banyak
ialah pemenang.
RU • Tegaskan apabila membundar nombor kepada puluh terdekat, nilai
GU 1.6.1
A
OT
dibundarkan dalam gandaan puluh. Apabila membundar nombor
kepada ratus terdekat, nilai dibundarkan dalam gandaan ratus. 35
N

• Kaitkan kepentingan pembundaran dalam kehidupan seperti dalam


BA 22-23 penggenapan harga barangan dan perkhidmatan.
POLA NOMBOR
Saya bilang
1 menaik
satu-satu.

99 100 101 102 103

Apakah pola nombor di atas?


99 100 101 102 103 Nombor
disusun
menaik
satu-satu.

Pola nombor menaik satu-satu.

118 120 122 124 126

Pola nombor menaik dua-dua.

3 Apakah pola nombor ini?

316 516
216 416

RU
GU • Jalankan simulasi pola nombor dengan membilang objek di dalam 1.7.1
A
36 OT kelas secara satu-satu hingga sepuluh-sepuluh dan seratus-seratus.
• Bimbing murid menyatakan pola nombor yang dilihat.
N
4 Nombor
242 241 240 239 238 disusun
menurun
satu-satu.

Pola nombor menurun satu-satu.

5
438 436 434 432 430

Pola nombor menurun .

6
635 535 435 335 235

Pola nombor .

7 Ceritakan pola nombor ini.

a 520 516 512 508 504


b 800 795 790 785 780
c 928 938 948 958 968

RU
GU • Bimbing murid mengenal pasti pola nombor menurun berpandukan 1.7.1
A
OT beberapa siri nombor. Kaitkan dengan bilang menurun satu-satu
37
N

hingga sepuluh-sepuluh dan seratus-seratus.


8 a Pola nombor disusun menaik sepuluh-sepuluh.

170 180 190 ? ?

b
Ini pola nombor menaik tiga-tiga.

216 219 222 ? ?

c Ini tertib menurun. Jadi, pola


nombornya menurun seratus-seratus.

589 489 389 289 189 ?

Apakah nombor seterusnya


dalam setiap pola di atas?

Susun nombor-nombor untuk membentuk satu pola.

655 , 650 , 675 , 660 , 670 , 665 , 645

RU • Tegaskan pola nombor adalah berkaitan dengan susunan nombor


GU 1.7.2
A dalam tertib menaik dan tertib menurun satu-satu hingga
38 OT sepuluh-sepuluh dan seratus-seratus.
N

• Jalankan aktiviti melengkapkan pola nombor berpandukan garis nombor


BA 24-26 dan jalur nombor yang diberikan.
CUBA JAWAB
1 Lengkapkan pola nombor di bawah.
a 100 103 106 109 115

b 465 365 265 165 65


c
783 789 795 807
2 Lihat petak nombor. Nombor biru ialah pola nombor
menaik tiga-tiga. Nyatakan lima nombor bagi pola berikut.

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

a Pola nombor menaik:


i dua-dua. ii lima-lima. iii lapan-lapan.
b Pola nombor menurun:
i empat-empat. ii enam-enam. iii tujuh-tujuh.

RU
GU • Banyakkan latihan menggunakan lembaran kerja atau kad soalan. 1.7.1
A
OT • Layari www.fuelthebrain.com/games/line-dry/ 1.7.2
39
N
SELESAIKAN
1
4 7 0
Izah ada tiga keping
kad nombor seperti di atas.
Dia letak 7 di tempat ratus.
4 pula di tempat sa. Satu
lagi kad nombor di tempat
puluh. Apakah nombor itu?
Tulis jawapan dalam
perkataan.

Cara

Susun nombor ratus puluh sa


ikut nilai tempat.

7 0 4

Nombor itu ialah tujuh ratus empat.

Bundarkan 704 kepada ratus


terdekat. Ceritakan.

RU
GU • Bimbing murid memahami kehendak soalan dengan mencatatkan 1.8.1
A
40 OT maklumat penting.
• Banyakkan latihan menggunakan lembaran kerja atau kad soalan
N

untuk mengukuhkan pemahaman murid.


2 Gambar menunjukkan
bilangan buku yang
dibaca oleh tiga orang
murid. Siapakah pemenang?

Bee Yee Lim Wong


248 268 246
Cara 1 Tentukan nombor paling besar.

Saya guna blok. 248 268 246

Nombor paling besar 268

Cara 2 Susun nombor secara menaik.


268 ialah
246 , 248 , 268 bilangan
buku Lim.
Nombor paling besar 268

Pemenang ialah Lim.

RU
GU • Bimbing murid menggarisi maklumat penting yang terdapat dalam 1.8.1
A
OT soalan untuk menyelesaikannya.
41
N

• Bimbing murid menyemak jawapan dengan membuat simulasi.


3 Gambar menunjukkan markah kuiz dua orang murid.
Markah Bala tidak ditunjukkan.

Gana Bala Rani

Bala dapat 10 markah kurang daripada Gana


dan 10 markah lebih daripada Rani.
Berapakah markah Bala?
Cara
Lukis garis nombor.

Lebih 10
+ 10

438 448 458

– 10
kurang 10

Markah Bala ialah 448.

RU
GU • Bimbing murid menyelesaikan masalah menggunakan garis 1.8.1
A
OT
nombor.
42
N

BA 27-28
CUBA JAWAB
Selesaikan masalah.
1 Davin guna kalkulator. Dia tekan nombor 6, 0 dan 9.
Nyatakan nombor itu dalam perkataan.
2
Siti susun semua kad nombor
yang ditunjukkan. Dia bina
satu nombor paling besar.
Apakah nombor itu?

3
Lihat jadual markah kuiz matematik.

Kuiz Matematik
Nama Markah
a Susun markah secara
menaik.
Zaki 780
Zana 810 b Siapakah pemenang?
Reeya 800
c Apakah pola nombor itu?
Daren 790
4
Yang berikut ialah tekaan oleh lima orang peserta. Teka
bilangan
Peraduan Teka Bilangan Coklat coklat

Yi Han Faris Radin Punita Silva


552 524 538 525 510
Siapakah pemenang jika jumlah coklat itu
ialah 530 biji?

RU
GU • Galakkan murid membuat latihan yang melibatkan kemahiran nombor 1.8.1
A
OT dengan melayari https://www.ixl.com/search?q=number+up+to+1000.
43
N

• Tegaskan bahawa sifar tidak boleh diletakkan di hadapan nombor


kerana tiada nilai. Contohnya 019.

TAI MINDA
AN
S

Lagu Nombor

Mari bernyanyi.
Mari kawan kita belajar
Kisah nombor punya cerita
Ada ratus, puluh dan sa
Nombor ratus tiga digitnya

Susun nombor dua caranya


Menaik semakin besar nombornya
Menurun semakin kecil nombornya
Senang belajar kita ceria

Ini pula cara membundar


Jika tempat puluh diminta
Digit sa apa nilainya
Kurang 5, sifar jadinya
Jika bundar ratus pula
Lihat apa digit puluhnya
Lebih 5 ataupun sama
00:9

Tambah 1 nilai ratusnya


9:00

Imbas
saya

1.1.2 (iv)
U
UR
1.2.1
G • Nyanyikan lagu dengan irama Rasa Sayang. Sediakan kad nombor
A
OT dan kad nilai tempat untuk digunakan oleh murid semasa bernyanyi. 1.4.1
44 • Bincangkan kemahiran lain seperti nilai tempat, nilai digit dan 1.6.1
N

BA 29-30 membilang nombor secara tidak langsung.


TAMBAH, TOLAK,
DARAB DAN BAHAGI
Ada Saya tambah
60 biji. 50 biji lagi.

Emak, kita beli


8 biji karipap.

Jom makan sama-sama.


Seorang makan 2 biji karipap. Setiap baris
ada 3 orang.

RU • Minta murid bercerita tentang gambar. Kaitkannya dengan operasi


GU
2.1
A 2.2
OT
tambah, tolak, darab dan bahagi. Contohnya tambah 50 biji karipap
2.3
dan 60 biji karipap. 45
N

• Layari http://www.k5learning.com/free-math-worksheets/second-grade 2.4


-2/addition/adding-3-digit-and-1-digit-numbers
TAMBAH DUA NOMBOR
TEMPAHAN DONAT
epal coklat strawberi durian
120 biji 6 biji 50 biji 100 biji

1 Jumlahkan donat epal dan donat coklat.


120 + 6 =
+1 +1 +1 +1 +1 +1
Bilang terus
120 121 122 123 124 125 126 6 langkah.

120 + 6 = 126
Jumlah donat epal dan donat coklat ialah 126 biji.

2 Berapakah dan 3 Tambah 120 dan 100.


semuanya?
120 + 100 =
120 + 50 =
+ 100
+ 10 + 10 + 10 + 10 + 10
120
120 130 140 150 160 170 Apakah
jawapannya?
120 + 50 = 170

RU • Bimbing murid menambah tanpa mengumpul semula dengan membilang


GU
A terus, menggunakan blok asas, petak seratus dan sebagainya. 2.1.1
OT
46 • Layari http://www.k5learning.com/free-math-worksheets/second-
N

grade-2/addition/adding-whole-tens-to-2-digit-number
BA 31
4 Sumbangan Buku Cerita
Kelas 2 Amanah 2 Bakti 2 Jaya
Bilangan 131 62 107

a Jumlahkan sumbangan buku cerita Kelas 2 Amanah


dan 2 Bakti.
131 + 62 =
Cara 1 Cara 2
ratus puluh sa
1 3 1
+ 0 6 2
ratus puluh sa
1 9 3

Cara 3 + 60 +2
60
62 131 141 151 161 171 181 191
2 193
131 + 62 = 193
Jumlah sumbangan ialah 193.

b
ratus puluh sa Ani jumlahkan
6 2 sumbangan Kelas
2 Bakti dan 2 Jaya.
+ 1 0 7
Adakah betul?
7 2 7 Bincangkan.

RU • Tegaskan kepentingan meletakkan digit pada nilai tempat yang betul.


GU
A • Bimbing murid menambah bermula daripada sa, diikuti puluh dan 2.1.1
OT ratus. 47
N

• Layari http://www.k5learning.com/free-math-worksheets/second-grade
-2/addition/add-3-digit-numbers-in-columns-no-regrouping
5 Tambah 134 dan 225.
134 + 225 =

1 3 4 Guna bentuk lazim.


+2 2 5
3 5 9

134 + 225 = 359

6 216 + = 348
Apakah nombor dalam ?

216 2 1 1 3 6 2
+ 1 32
348
3 4 8
216 + 132 = 348
Nombor dalam ialah 132.

103
+ = 269
126 52
Pilih satu nombor dalam 217 237
. Pilih satu lagi nombor 32 166
dalam . Jumlah nombor
143
itu ialah 269.
RU • Banyakkan aktiviti yang melibatkan pengiraan secara mental.
GU
A • Jalankan kuiz seperti kuiz kira cepat. 2.1.1
OT
48 • Layari http://www.k5learning.com/free-math-worksheets/first-grade-
N

1/addition/add-two-2-digit-numbers-in-columns-no-regrouping
BA 32-34
7 a 103 + 16 =
ra pu sa ra pu sa ra pu sa
1 03
+ 16
1 19
Naik 103. Tambah 16, Jawapan
naik 1 puluh 119.
dan naik 6 sa.
103 + 16 = 119

b 234 + 112 =
Tambah 112.
234 Naik 1 ratus,
+ 1 12 naik 1 puluh.
00:9
346 Manik bawah
Naik 234. tidak cukup
untuk naik
Imbas 2 sa.
saya
9:00
Kawan kecil 2
ialah 3.
5 Jadi,
naik 5
Jawapan 2 3 turun 3.
346.
234 + 112 = 346

RU
GU
• Latih murid menambah menggunakan abakus dengan mencari “kawan
A 2.1.1
OT
kecil”, iaitu kombinasi 5.
• Rujuk modul abakus untuk membimbing murid menggunakan abakus 49
N

dengan betul.
c 621 + 334 =
Tambah 334.
621 Naik 3 ratus.
+ 334 Manik bawah
955 tidak cukup
Naik 621. untuk naik
3 puluh dan
4 sa.
5Puluh:
Naik 5,
3 2 turun 2.
5 Sa:
Jawapan 955. Naik 5,
4 1 turun 1.
621 + 334 = 955

CUBA JAWAB
1 Tambah.
a 580 b 720 c 647
+ 9 + 36 + 30 1

d 300 + 400 = e 210 + 150 =


2 Lengkapkan.
a 304 b 65 c
+ + +93 1
326 479 985
RU • Tunjukkan kepada murid bahawa operasi tambah boleh diselesaikan
GU
A menggunakan operasi tolak untuk mencari anu. 2.1.1
OT
50
N

BA 34
TAMBAH LAGI
1 139 tambah 8.

Kira jumlah aiskrim.


139 + 8 = ratus puluh sa

1 3 9
+ 8
17

1
1 3 9
+ 0 0 8
1 4 7

9 sa + 8 sa = 17 sa 1 puluh + 3 puluh +
17 sa = 1 puluh + 7 sa 0 puluh = 4 puluh
1
1 ratus + 0 ratus 139
= 1 ratus + 8
147
139 + 8 = 147
Jumlah aiskrim ialah 147.
RU • Bimbing murid mengumpul semula bermula daripada sa kepada puluh.
GU
A 2.1.1
OT
Tegaskan apabila jumlah digit sa menjadi 10 atau lebih, lakukan
kumpul semula. 51
N
2 Jumlahkan 409 dan 6.
409 + 6 =

Cara 1

+1 +1 +1 +1 +1 +1
409 410 411 412 413 414 415

Cara 2

409 + 6 = 409 + 6 =

1 5 405 4
409 + 1 = 410 6 + 4 = 10
410 + 5 = 415 405 + 10 = 415


Cara 3
=
1
+5
409 Cuba selesaikan. 8
30

+ 6 Pilih mana-mana
415 cara.

409 + 6 = 415

RU • Bimbing murid menambah dengan pelbagai cara seperti menggunakan


GU
A blok asas, dekak-dekak dan abakus. 2.1.1
OT
52 • Layari http://www.mathinenglish.com/worksheetview.php?id=54&stid
N

=40025
BA 37
3 Tambah 82 dan 145.
82 + 145 =
ratus puluh sa
8 2
+ 1 4 5
12 7
2 sa + 5 sa = 7 sa

8 puluh + 4 puluh
= 12 puluh
= 1 ratus + 2 puluh
1
0 8 2
+ 1 4 5
1 ratus + 0 ratus + 1 ratus = 2 ratus 2 2 7
1
8 2
+ 1 4 5
82 + 145 = 227
2 2 7

Adakah
jawapan ini 9 6
betul? + 4 2 3
Terangkan. 4 11 9

RU • Bimbing murid menambah dengan mengumpul semula daripada puluh


GU
A kepada ratus. 2.1.1
OT • Layari http://www.mathinenglish.com/worksheetview.php?id=49&stid= 53
N

40025
4 267 + 358 =

ratus puluh sa

2 6 7
+ 3 5 8
15

1
2 6 7
+ 3 5 8
12 5

1 1
2 6 7
+ 3 5 8
6 2 5

1 1
267
+ 358
625

267 + 358 = 625


RU • Banyakkan latihan menambah dua nombor dengan mengumpul
GU
A semula menggunakan kad soalan atau lembaran kerja. 2.1.1
OT
54 • Layari http://www.mathinenglish.com/worksheetview.php?id=55&stid
N

=40025
5 384 + 199 =

Cara 1
Guna bentuk
1 1
384 lazim.
+ 1 99
583

Cara 2

384 = 300 + 80 + 4
1 99 = 1 00 + 90 + 9
400 + 1 70 + 13

400 + 100 + 70 + 10 + 3 = 583

Cara 3

384 + 199 = 199 tambah 1 jadi 200.


–1
+1 384 tolak 1 jadi 383.
383 + 200 = 583

384 + 199 = 583

RU • Bimbing murid menambah dengan pelbagai cara seperti kaedah separa,


GU
A 2.1.1
OT
cerakin dan cara lain yang sesuai.
• Layari https://www.ixl.com/math/grade-2/addition-with-three-digit-numbers 55
N

BA 35-37
6 a 754 + 28 = Tambah 28.
1 Naik 2 puluh.
754 Manik bawah
00:9 + 28 tidak cukup
782 Naik 754. untuk naik 8 sa.
Kawan besar
Imbas 8 ialah 2.
saya
9:00

10 Jadi,
turun
Jawapan 782. 8 2 2 sa dan
bawa
1 puluh.
754 + 28 = 782
b 871 + 92 =
Tambah 92.
1 Manik bawah
871 tidak cukup
00:9 + 92 untuk naik
963 9 puluh.
Naik 871.
Kawan besar
Imbas 9 ialah 1.
saya
9:00 10 Jadi, turun
1 puluh
9 1 dan bawa
Jawapan 963.
1 ratus.
Naik 2 sa.
871 + 92 = 963
RU • Latih murid menambah menggunakan abakus dengan mencari
GU
A “kawan besar”, iaitu kombinasi 10. Minta murid senaraikan 2.1.1
OT
56 kombinasi 10.
N

BA 38
Jumlah dua nombor yang manakah hampir
kepada 1 000?
485 437 509 490

CUBA JAWAB

1 Tambah. 2 Lengkapkan.
a 304 a 5 3 b 2
+ 6 + 2 + 4 7
90 1 1 000
b 620
+ 99 c 151 + 199 =

c 517 d = 67 + 618
00:9

+ 84

d 368 Imbas
+ 275 saya
9:00

3 Jumlahkan dua nombor pada kad yang


sama warna.
75 108 53
249 472 265

RU
GU
• Banyakkan latihan dalam bentuk kerja kumpulan menggunakan kad
A 2.1.1
OT
soalan atau lembaran kerja. Pelbagaikan soalan mengikut aras kesukaran.
• Layari https://www.ixl.com/math/grade-2/complete-the-addition- 57
N

sentence-up-to-three-digits
TAMBAH TIGA NOMBOR
1

56 103 220
Adi
60 100
Su Lin

Berapakah jumlah skor Adi?


56 + 103 + 220 =
Tambah dua nombor
Cara 1 dahulu. Kemudian,
tambah lagi satu
56 159 nombor.
+103 +220
159 379

Cara 2
5 6 Tambah semua
1 0 3 nombor itu.
+ 2 2 0
3 7 9

56 + 103 + 220 = 379


Jumlah skor Adi ialah 379.

Jumlah skor Su Lin sama dengan Adi.


Apakah skor bagi skital biru?

RU • Bimbing murid menambah dengan pelbagai cara. Bincangkan kesilapan


GU
A yang biasa dilakukan seperti tidak meletakkan nombor mengikut nilai 2.1.2
OT
58 tempat yang betul.
N

• Layari http://www.mathinenglish.com/worksheetview.php?id=52&stid
=40020
2
Jelawat Tilapia
213 37

Keli
Kira jumlah ikan. 145
213 + 145 + 37 =
1
2 1 3 Jadikan
1 4 5 10 10 dahulu.
+ 3 7
3 9 5

213 + 145 + 37 = 395


Jumlah ikan ialah 395 ekor.

3 Tambah 473, 98 dan 318.


473 + 98 + 318 =
1 1
4 7 3 Tambah dua digit
9 8 yang sama dahulu.
16
+ 3 1 8
8 8 9

473 + 98 + 318 = 889


RU • Bimbing murid menambah penggenap 10 atau dua digit yang sama
GU
A dahulu. 2.1.2
OT • Layari http://www.mathinenglish.com/worksheetview.php?id=51&stid 59
N

=40020
4 Kedai Bunga Floria

Ros Matahari Orkid


312 237 88

= 312 + 237 + 88
Cara 1
1 1 Tambah 312 dan 88
312 400 dahulu. Kemudian,
+ 88 +237 tambah lagi 237.
400 637

Cara 2

637 = 312 + 237 + 88

Contoh:
101 1
Tulis nombor di antara 101
101 hingga 107. Jumlah 104 1 04
nombor pada setiap +107
garis lurus ialah 312. 105 107 312

RU • Bimbing murid mencari nilai anu dengan pengiraan mental.


GU
A 2.1.2
OT
60
N

BA 39-41
TEROKA RIA

Alat/Bahan Kad nombor 1 hingga 9.


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cara M B H
1 Susun kad 1 4 7
nombor seperti 2 5 8
warna yang + 3 6 9
ditetapkan. 7 7 4

2 Ubah susunan nombor dalam


kumpulan M , B dan H .
Apakah yang kamu dapati?
3 Tulis lima ayat matematik
bagi jumlah yang sama.

CUBA JAWAB
Jumlahkan.
a b c
40 230 624
1 16 54 1 08
+231 + 1 05 + 1 95

d 73 + 420 + 105 = e = 214 + 485 + 300


f 148 + 217 + 364 = g = 453 + 299 + 147
RU • Bimbing murid meneroka penambahan nombor seperti aktiviti
GU
A 2.1.2
OT
Teroka Ria untuk mengukuhkan kefahaman.
61
N
TOLAK Tadi ada 150 biji belon. Beri 40 biji
belon kepada kanak-kanak.
1

Berapakah belon yang tinggal?


150 – 40 = Bilang menurun
sepuluh-sepuluh.
110 120 130 140 150
– 10 – 10 – 10 – 10
150 – 40 = 110
Belon yang tinggal ialah 110 biji.

2 Aiskrim Berapakah beza aiskrim jagung


Jagung Vanila dengan aiskrim vanila?
300 – 200 =
100 100 100
300 200
100 100

300 – 200 = 100


Beza aiskrim ialah 100.
RU • Bimbing murid menolak tanpa mengumpul semula menggunakan
GU 2.2.1
A
OT
garis nombor dan petak seratus.
62 • Layari http://www.k5learning.com/free-math-worksheets/second-
N

grade-2/subtraction/subtract-whole-tens-from-hundreds
3 Saya jual 32 keping
daripada 285 keping tiket.

Berapakah tiket
yang belum dijual?
285 – 32 =
Cara 1

ratus puluh sa ratus puluh sa

Cara 2 ratus puluh sa

Cara 3 Tolak sa.


5 sa − 2 sa = 3 sa
ratus puluh sa
Tolak puluh.
2 8 5 8 puluh − 3 puluh
– 0 3 2 = 5 puluh 285
2 5 3 Tolak ratus. – 3 2
2 ratus − 0 ratus 253
= 2 ratus
285 – 32 = 253
Tiket yang belum dijual ialah 253 keping.
RU
GU
• Bimbing murid menolak dengan pelbagai cara seperti menggunakan 2.2.1
2.2.1
A
OT
pembilang, melukis rajah dan sebagainya.
• Layari http://www.k5learning.com/free-math-worksheets/second- 63
N

grade-2/subtraction/subtract-whole-tens-from-3-digit-numbers
4 Berapakah
beza dua 349 – 216 =
349 nombor
216 ini? 3 4 9
– 2 1 6
1 3 3

349 – 216 = 133

5 Tolak 317 daripada 438.


438 – 317 = Apakah
jawapannya?
4 3 8
– 3 1 7

438 – 317 =

6 789 – = 453
Cari nombor dalam .
Cara 1 7 8 9 Cara 2
7 8 9 7 8 9
– 3 3 6 3 4 3 5 6 3 – 4 5 3
4 5 3 3 3 6
789 – 336 = 453
RU • Bimbing murid melengkapkan ayat matematik melibatkan anu
GU 2.2.1
A dengan simulasi nombor yang lebih kecil.
64 OT • Galakkan murid menyemak jawapan dengan cara tambah.
N

• Layari http://www.k5learning.com/free-math-worksheets/second-
grade-2/subtraction/subtract-3-digit-numbers-no-regrouping
7 263 – 41 =
2 6 3
– 4 1
2 2 2

Tolak 41.
Turun 4 puluh, manik
bawah tidak cukup.
Naik 263. Kawan kecil 4 ialah 1.
5
Jadi, naik 1
4 1 dan turun 5.
Jawapan 222. Turun 1 sa.
263 – 41 = 222

CUBA JAWAB
1 Tolak.
a 3 4 2 b 5 9 0 c 6 5 8 d 9 8 7
– 1 1 – 7 0 – 4 0 0 – 3 2 5

2 Apakah nombor 789 – 568 =


dalam bulatan – =
biru? 254
= 475 –
RU • Bimbing murid menolak dengan abakus melibatkan “kawan kecil”.
GU 2.2.1
A
OT
• Layari Internet untuk mendapatkan modul abakus yang
menunjukkan contoh-contoh penolakan nombor secara terperinci. 65
N

BA 42-43
TOLAK LAGI
1 Kira baki 173 tolak 39.
173 – 39 =
ratus puluh sa
6 13
1 7 3
– 3 9

3 sa tidak boleh tolak 9 sa.


Tukar 1 puluh kepada 10 sa.
3 sa + 10 sa = 13 sa

6 13
1 7 3
– 0 3 9
1 3 4

Tolak sa. Tolak puluh. Tolak ratus.


13 sa − 9 sa 6 puluh − 3 puluh 1 ratus − 0 ratus
= 4 sa = 3 puluh = 1 ratus

6 13
1 7 3
– 3 9
1 3 4

173 – 39 = 134
RU • Bimbing murid menolak dengan mengumpul semula. Tegaskan jika
GU 2.2.1
A digit sa tidak cukup, kumpul semula puluh kepada sa.
66 OT • Layari http://www.k5learning.com/free-math-worksheets/second-
N

grade-2/subtraction/subtract-3-digit-numbers-with-regrouping
2 Tolak 185 daripada 346.
346 – 185 =
ratus puluh sa
3 4 6
– 1 8 5
1
Tolak sa.
6 sa − 5 sa = 1 sa

2 14
3 4 6
– 1 8 5
1
Tukar 1 ratus kepada 10 puluh.
4 puluh + 10 puluh = 14 puluh

2 14
3 4 6
– 1 8 5
1 6 1

Tolak puluh. 2 14
Tolak ratus. 3 4 6
– 1 8 5
1 6 1
346 – 185 = 161
RU
GU
• Bimbing murid menolak dengan mengumpul semula ratus kepada 2.2.1
A
OT
puluh menggunakan pembilang atau objek lain yang sesuai.
• Layari http://www.mathworksheets4kids.com/Subtraction/3digit-1.pdf 67
N
3 200 – 153 =
ratus puluh sa
1 10
2 0 0
– 1 5 3

9
1 10 10
2 0 0
– 1 5 3

9
1 10 10
2 0 0
– 1 5 3
0 4 7

9
1 10 10
Kenapa 0 pada 2 0 0
ratus tidak ditulis?
– 1 5 3
4 7
200 – 153 = 47
RU • Bimbing murid menolak dengan mengumpul semula ratus kepada
GU 2.2.1
A
OT
puluh dan puluh kepada sa.
68 • Galakkan murid menyemak jawapan dengan cara tambah.
N

• Layari https://www.youtube.com/watch?v=Y6M89-6106I
4 934 – 218 =

Cara 1
2 14
9 3 4
– 2 1 8
7 1 6

Cara 2 Saya
cerakinkan
20 14 nombor.
934 900 30 4 Kemudian,
tolak. Akhir
218 – 200 10 8 sekali,
700 10 6 716 jumlahkan
jawapan.

Cara 3
Tambah 2 kepada 934 – 218 =
218 menjadi 220.
Tambah 2 juga
+2 +2
kepada 934.
936 – 220 = 716

9 3 6
– 2 2 0
7 1 6
934 – 218 = 716
RU
GU
• Latih murid menolak dengan pelbagai cara untuk mengukuhkan
2.2.1
A
OT
kefahaman mereka. Pelbagaikan soalan seperti contoh di atas.
• Layari https://www.ixl.com/math/grade-2/subtract-three-digit- 69
N

numbers
5 932 – = 578
Cari nombor dalam .
Cara 1 12 Cara 2 12
8 2 12 8 2 12
9 3 2 9 3 2
– 3 5 4 – 5 7 8
5 7 8 35 4
932 – 354
354 = 578

6 – 406 = 531
Cara 1 Cara 2
9 3 7 9 3 7 5 3 1
– 4 0 6 + 4 0 6
4 5 0 3 6 1
5 3 1 9 3 7

937 – 406 = 531

7 3 1
0 8
Isikan digit di atas
1 – =
dalam petak putih
untuk dapat jawapan
paling kecil.

RU • Bimbing murid melengkapkan ayat matematik melibatkan anu


GU 2.2.1
A menggunakan petak 100 dan blok asas.
70 OT • Layari http://www.k5learning.com/free-math-worksheets/
N

second-grade-2/subtraction/subtract-3-digit-missing-numbers-no-
regrouping
7 910 – 584 =

10
00:9

8 0 10
9 1 0
– 5 8 4 Naik 910. Tolak 584.
Turun 5 ratus.
3 2 6 Imbas
9:00 saya Turun 8 puluh, manik
bawah tidak cukup.

Kawan besar 8 ialah 2.


Kawan besar 4 ialah 6. 10 Jadi, ambil
10 Jadi, ambil 1 ratus.
1 puluh. 8 2 Naik 2 puluh.
4 6 Naik 6 sa. Turun 4 sa, tidak
ada manik bawah.

867 – 172 =
Cuba kira dengan
abakus.
Jawapan 326.

910 – 584 = 326

RU
GU
• Latih murid menolak menggunakan abakus yang melibatkan “kawan 2.2.1
A
OT
besar”.
71
N

BA 44-48
Cari nilai dan .

6 0
– 2 7
3 8 3

CUBA JAWAB
1 Tolak.
a 3 4 2 b 6 5 7 c 8 0 3
– 1 6 – 4 8 0 – 2 9

d 705 – 38 = e 613 – 97 =
f = 900 – 315 g 509 – = 72

2 Betulkan jawapan.
a 3 0 0 b 6 5 1 c 7 0 4
– 1 8 – 2 7 9 – 8 3
2 9 2 4 2 8 6 8 1

3 a Tolak 98 daripada 800.


b Berapakah beza 115 dengan 204?

RU
GU
• Banyakkan soalan latihan dalam bentuk kad soalan atau lembaran 2.2.1
A
OT
kerja.
72
N
TOLAK BERTURUT-TURUT
1

60

Semuanya 105
289 biji durian.

Berapakah baki durian?


289 – 60 – 105 =
Cara 1
Mula-mula, Kemudian, tolak 105.
289 tolak 60.
2 8 9 2 2 9
– 6 0 – 1 0 5
2 2 9 1 2 4

Cara 2 2 8 9 Cuba tolakkan. Adakah


– 1 0 5 jawapannya sama?

– 6 0

289 – 60 – 105 = 124


Baki durian ialah 124 biji.
RU
GU
• Bimbing murid melakukan aktiviti simulasi menolak berturut-turut 2.2.2
A
OT
menggunakan blok asas.
• Layari http://www.math-salamanders.com/image-files/math- 73
N

worksheets-printable-column-subtraction-3-digits-3.gif
2 325 – 81 – 33 =
2 12
3 2 5
– 8 1
4

2 12
3 2 5
– 8 1
2 4 4

2 4 4
– 3 3
325 – 81 – 33 = 211 2 1 1

3 600 – 95 – 400 =

600 tolak 400 Kemudian, tolak 95.


dahulu. 9
1 10 10
6 0 0 2 0 0
– 4 0 0 – 9 5
2 0 0 1 0 5

600 – 95 – 400 = 105

RU
GU
• Bimbing murid menolak dengan mengumpul semula menggunakan 2.2.2
A
OT
pembilang, abakus dan sebagainya.
74 • Layari http://www.math-salamanders.com/image-files/math-
N

worksheets-for-2nd-grade-column-subtraction-3-digits-2.gifa
4 498 – 32 – 21 =
4 9 8
– 3 2
4 6 6
Naik 498. Tolak 32.
00:9

– 2 1
Turun 3 puluh.
4 4 5 Turun 2 sa.
Imbas
9:00
saya
Tolak 21.
Turun 2 puluh, manik
bawah tidak cukup.
Kawan kecil 2 ialah 3.
5 Jadi, naik 3
2 3 dan turun 5.
Jawapan 445. Turun 1 sa.
498 – 32 – 21 = 445

CUBA JAWAB
Kira.
a 3 6 5 b 9 8 7
– 2 4 – 3 0 – 5 3 9 – 1 0 6

c 820 – 123 – 167 = d 537 – 86 – 371 =

RU
GU
• Bimbing murid menolak berturut-turut dengan pelbagai strategi.
2.2.2
A
OT
Galakkan mereka menggunakan abakus semasa menolak.
• Tegaskan pemindahan jawapan bagi tolak berturut-turut mestilah 75
N

betul.
BA 49-51
REKA CERITA
1 Proton Perodua Syarikat Indah menjual
Iriz Bezza
203 buah kereta Proton Iriz
dan 84 buah kereta
Perodua Bezza. Jumlah
203 + 84 = 287 jualan ialah 287.

2 Gred A Gred C Ada 300 biji telur gred A


dan 210 biji telur gred C.
Beza bilangan telur gred A

300 210 dengan gred C ialah

300 – 210 = 90 biji.

3 Abang Hadi jual 342 ketul


ayam percik. Dia juga jual
342 + 269 = 611
269 ketul ayam goreng.
Jumlah ayam ialah ketul.

4 Ada buah buku di rak.


295 – 188 = 107 buah ialah buku cerita.
Baki 107 buah ialah novel.
RU • Bimbing murid mereka cerita menggunakan ayat sendiri. Lakukan
GU 2.5.1
A
OT
aktiviti secara berpasangan. Terima cerita murid yang munasabah.
76 • Layari https://www.ixl.com/math/grade-2/subtraction-word-
N

problems-up-to-three-digits
5 518 – 246 – 137 = 135
Ada 518 buah beg kitar semula. buah beg itu
dihantar ke pasar raya A. buah beg pula dihantar
ke pasar raya B. Baki beg ialah buah.

Lihat gambar. Reka satu cerita tambah dan


satu cerita tolak.

185 126 107 94

CUBA JAWAB

1 Lengkapkan cerita.
Syarikat Juara menjual helai
baju sukan dan helai
baju sekolah. Jumlah baju yang
341 + 189 = 530 dijual ialah helai.

2 Reka cerita bagi ayat matematik.


a 416 – 123 = 293 b 104 + 120 + 135 = 359

RU
GU
• Bimbing murid mereka cerita menggunakan ayat sendiri. Lakukan
2.5.1
A
OT
aktiviti secara berpasangan. Terima cerita murid yang munasabah.
77
N

BA 52-53
SELESAIKAN
1 Jadual untuk bilangan Biskut Bilangan tin Bisk
ut c
okla
tin biskut yang Keju 126 t

didermakan oleh Neeta. Coklat 279


Kira jumlah tin biskut itu.
Cara 126 tin 279 tin Bis k
biskut keju biskut coklat ut k
e ju

Jumlah
Ayat matematik 126 + 279 =
1 1 Lukis
1 2 6 rajah.
+ 2 7 9
4 0 5
126 + 279 = 405
Jumlah tin biskut ialah 405.
2 Husin petik 374 tongkol jagung. Dia jual 96 tongkol.
Berapakah baki jagung?
374
Cara
96 Baki
Ayat matematik 374 – 96 =
16
2 6 14
3 7 4
– 9 6
2 7 8
374 – 96 = 278
Baki jagung ialah 278 tongkol.
RU • Minta murid memahami soalan dan mencatatkan maklumat
GU 2.5.2
A penting yang diberikan.
78 OT • Latih murid menggarisi maklumat penting dan menulis ayat
N

matematik berpandukan masalah yang diberikan.


3 Bapa Kim menternak kambing
dan lembu. Dia ada 298 ekor
kambing. Bilangan lembu lebih
54 ekor daripada kambing.
Kira bilangan lembu.
Cara
298
Kambing
54
Lembu
?
298 + 54 =
1 1
2 9 8
+ 5 4
3 5 2
298 + 54 = 352

Bilangan lembu ialah 352 ekor.

Bapa Juli menternak 136 ekor kambing Lihat rajah.


Selesaikan.
kurang daripada kambing bapa Kim.
Kira bilangan kambing bapa Juli.
Kambing bapa Kim 298
Kambing bapa Juli 136 ?

RU
GU
• Bimbing murid menyelesaikan masalah secara simulasi dan
2.5.2
A
OT
menyemak jawapan secara tolak.
• Tegaskan langkah-langkah menyelesaikan masalah, iaitu kenal pasti 79
N

maklumat yang diberikan dan yang dicari, pilih strategi, tentukan


BA 54-55 operasi, selesaikan dan semak jawapan.
CUBA JAWAB
Selesaikan masalah.

1 Amni ada 122 gelang getah.


Divani ada 176 gelang getah.
Kira jumlah gelang getah mereka.
122 176

2
Farid ada 199 rantai kunci. Dia beri 18 rantai kunci
kepada Rizal. Kira baki rantai kunci Farid.

Jadual menunjukkan bilangan peserta gotong-royong.


3
Peserta Bilangan
Dewasa 306
Kanak-kanak 129
a Kira jumlah peserta itu.
b Berapakah beza peserta
dewasa dengan
kanak-kanak?

4 Tinggi saya
128 sentimeter. Tinggi saya
3 sentimeter
lebih daripada Lisa.
Lisa Dina
Kira tinggi Dina.

RU • Banyakkan aktiviti atau latihan untuk mengukuhkan pemahaman


GU 2.5.2
A murid mengikut tahap keupayaan mereka.
80 OT • Layari https://www.superteacherworksheets.com/addition-2-digit.
N

html
DARAB
1

Ada 3 orang kanak-kanak.


Setiap kanak-kanak ada 2 belon.

3 kumpulan dua-dua
2 + 2 + 2 = 6
3 kali 2 jadi 6. 3 kali 2
ialah
3 darab 2 sama dengan 6. 3 darab 2.

Bilangan 3 × 2 = 6 Jumlah
kumpulan objek
Bilangan objek dalam
setiap kumpulan

Ini ayat matematik.


3×2=6

RU • Jalankan simulasi mengumpul objek dalam bilangan sama banyak


GU
A untuk membina ayat matematik darab. Perkenalkan istilah dan simbol 2.3.1
OT berkaitan darab. Tegaskan darab ialah penambahan berulang. 81
N

• Layari https://www.ixl.com/math/grade-2/relate-addition-and-
multiplication-for-equal-groups
Saya susun
2
2 baris. Setiap Saya susun
baris ada 4 baris. Setiap
4 kuih bulan. baris ada
2 kuih bulan.

+4 +4 +2 +2 +2 +2

0 4 8 0 2 4 6 8
2 kali 4 jadi 8. 4 kali 2 jadi 8.
2 darab 4 4 darab 2
sama dengan 8. sama dengan 8.
2×4= 8 4×2= 8

2 × 4 sama dengan 4 × 2
2×4=4×2

Bina ayat
matematik.

× = 8
RU • Bimbing murid melakukan simulasi yang melibatkan lajur dan baris
GU
A untuk menunjukkan a x b = b x a. 2.3.1
OT
82 • Tegaskan bahawa hasil darab adalah sama walaupun kedudukan
N

nombor yang didarab berubah.


BA 56-57 • Layari https://www.ixl.com/math/grade-2/count-equal-groups
3 Kira bilangan butang dalam setiap kumpulan.

4 kumpulan lima-lima 5 kumpulan empat-empat


5 + 5 + 5 + 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 =
4 × 5 = 5×4=
4× =5×

CUBA JAWAB
Lengkapkan ayat matematik.
a b

kumpulan
+ + + + =
× =
kumpulan
+ =
× = × = ×
RU • Bimbing murid melakukan simulasi menyusun kumpulan objek untuk
GU
A 2.3.1
OT
menunjukkan operasi darab yang memberikan hasil darab yang sama.
• Layari http://www.worksheetfun.com/Multiplication%20times%20table/ 83
N

addandmultiplysquarestwo_2.pdf
BA 58
BINA SIFIR DARAB
1 × 2 = 2
1 Sifir darab 2 Oh, saya ada 2 × 2 = 4
Saya tulis dua sesungut!
3 × 2 = 6
6 × 2 = 12
seperti ini. 4 × 2 = 8
5 × 2 = 10
6 × 2 = 12
7 × 2 =
8 × 2 =
6 9 × 2 =
× 2
12
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

2 Sifir darab 3 1 × 3 = 3
2 × 3 = 6
Basikal adik
3 × 3 = 9
ada 3 roda.
4 × 3 = 12
5 × 3 = 15
6 × 3 = 18
7 × 3 =
8 × = 24
× 3 = 27
Apakah nombor bagi lompatan ke-5?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RU • Bimbing murid membina sifir darab 2 dengan membilang dua-dua
GU
A dan sifir darab 3 dengan membilang tiga-tiga. 2.3.1
OT
84
N

BA 59
00:9

Imbas
saya
3 Sifir darab 4 9:00

1 × 4 = 4
2 × 4 = 8
3 × 4 = 12
4 × 4 = 16
5 × 4 = 20
6 × 4 =
7 × 4 = 28 5
8 × = 32 × 4
× 4 = 36 20

5 × 4 = 20
0 4 8 12 16 20

4 Sifir darab 5 1 × 5 = 5
2 × 5 = 10
0 5 10 15 20 3 × 5 = 15
4 × 5 = 20 4 × 5 = 20
5 × 5 = 25
6 × 5 = 30
7 × 5 =
8 × = 40
× 5 = 45
Bunga raya ada 5 kelopak.

RU • Bimbing murid melakukan simulasi yang melibatkan kumpulan dan ahli


GU
A 2.3.1
OT
yang sama banyak dan mengaitkan sifir darab 4 dengan sifir darab 2.
• Terangkan pola jawapan sifir darab 5 dan sifir darab 4. 85
N

• Layari https://www.ixl.com/math/grade-2/write-multiplication-sentences
BA 60-62 -for-number-lines
5 Sifir darab 6

Setiap acuan
ada 6 biji coklat.

Bilangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
acuan
Bilangan
6 12 18 24 30 36
coklat
1 × 6 = 6
2 × 6 = 12
3 × 6 = 18
4 × 6 = 24
5 × 6 = 30
6 × 6 = 36
7 × = 42
× 6 = 48
× 6 =

0 6 12 18 24 30 48 54
RU • Bimbing murid membina sifir darab 6 dengan membilang enam-enam.
GU
A • Bimbing murid kaitkan sifir darab 6 dengan sifir darab 3. 2.3.1
OT
86 • Layari http://www.education.com/worksheet/article/times-tables-6/
N

BA 63
6 Sifir darab 7 Berapakah jumlah
Satu kukus
pau di dalam 3 kukus?
ada 7 biji pau.

00:9

Imbas 1 × 7 = 7
saya
9:00 2 × 7 = 14
3 × 7 = 21
4 × 7 = 28
5 × 7 = 35
6 × 7 =
7 × = 49
× 7 = 56
× 7 =

0 7 14 21 28 35 42 49

RU • Bimbing murid membina sifir darab 7 dengan membilang tujuh-tujuh


GU
A 2.3.1
OT
menggunakan bahan konkrit.
• Minta murid membuat kad sifir darab masing-masing secara kreatif. 87
N

• Layari http://www.education.com/worksheet/article/times-tables-7/
BA 64
7 Sifir darab 8 1 × 8 = 8
Saya ada 2 × 8 = 16
8 kaki. 3 × 8 = 24
4 × 8 =
5 × 8 =
6 × = 48
7 × = 56
× 8 = 64
× 8 = 72

0 8 16 24 32 56

TEROKA RIA
Saya bina sifir
darab 6. Saya Sifir darab 2 2 4 6 8 10
gunakan sifir + + + + +
darab 2 dan
Sifir darab 4 4 8 12 16 20
sifir darab 4.

Sifir darab 6 6 12 18 24 30

Bina sifir darab 5.


Gunakan sifir darab 2
dan sifir darab 3 pula.

RU • Bimbing murid membina sifir darab 8 dengan membilang lapan-lapan


GU
A serta kaitkannya dengan sifir darab 4. 2.3.1
OT
88 • Bimbing murid menjalankan aktiviti Teroka Ria.
N

• Layari http://www.education.com/worksheet/article/times-tables-8/
BA 64
8 Sifir darab 9 1 × 9 = 9 Lihat digit
berwarna.
Setiap kad ada 2 × 9 = 18 Ceritakan
9 biji manik. 3 × 9 = 27 pola sifir
4 × 9 = 36 ini.
5 × 9 = 45
6 × 9 = 54
7 × = 63
× 9 = 72
× 9 =

0 9 18 27 36
4 × 9 = 36
1 ×9= 9
1 +8=9 2 × 9 = 18
2+7=9
3 × 9 = 27
Jumlah digit bagi
jawapan ialah 9.

Sifir 9
1 23 678 12 56 7 2 1 4 56
45 9 1 34 8 1 23 7

1×9= 9 2 × 9 = 18 3 × 9 = 27

RU • Bimbing murid membina sifir darab 9 dengan membilang sembilan-sembilan.


GU
A 2.3.1
OT
• Bincangkan susunan digit sa dan puluh dalam jawapan sifir darab 9
untuk memudahkan murid mengingatinya. 89
N

• Layari https://www.superteacherworksheets.com/multiplication/nines-
BA 65 trick.pdf?up=1466611200
CUBA JAWAB
1 Darab. Lengkapkan jawapan.
=
a b 20
×7 8
1 = =
×4 4 3
6 ×5
×3 6 7
3 = =
×5 9
2
=

2 Cari laluan bagi jumlah yang sama. Apakah haiwan


yang ditemukan?

24
12
36 6×4
6+6 8+8+8
4×9
4×6
4+4+4
9+9+9+9 4×3
3×8
3+3+3+3
6×6 2×6
9×4

RU • Bimbing murid membina sifir darab 2 hingga sifir darab 9.


GU
A • Galakkan murid mencongak sifir darab. 2.3.1
OT
90 • Layari http://www.multiplication.com/games/play/car-wash
N

• Layari http://www.math-play.com/math-racing-multiplication-game/
BA 66-67 math-racing-multiplication_html5.html
BINA SIFIR DARAB 1, 0 DAN 10
1 Sifir darab 1
1 × 1 = 1
Setiap
piring
2 × 1 = 2
ada 3 × 1 = 3
1 biji 4 × 1 = 4
baulu.
5 × 1 = 5
6 × 1 = 6
Sebarang nombor
darab 1 sama 7 × 1 =
dengan nombor 8 × = 8
itu sendiri. × 1 = 9

2 Sifir darab 0

1 × 0 = 0
Tidak ada 2 × 0 = 0
0 + 0 + 0 = 0
apa-apa
3 × 0 = 0 3 × 0 = 0
di dalam
setiap 4 × 0 = 0
bekas. 5 × 0 = 0
6 × 0 = 0
7 × = 0
0+0+0+0+0=0 × 0 = 0
Sebarang nombor
darab 0 sama × = × 0 = 0
dengan 0.

RU • Bimbing murid memahami sifir darab 1 dan sifir darab 0 dengan


GU
A 2.3.1
OT
melakukan aktiviti simulasi menggunakan bahan konkrit.
91
N
Sifir × 10
3 Sifir darab 10
1 baris ada 10 biji manik. 1 × 10 = 10
2 baris ada 20 biji manik. 2 × 10 = 20
3 × 10 = 30
4 × 10 = 40
5 × 10 =
6 × 10 =
7 × = 70
× 10 = 80
Cuba kaitkan sifir darab 1 9 × =
dengan sifir darab 10.
+ 10 + 10 + 10 + 10
Sifir × 1 Sifir × 10
1×1= 1 1 × 10 = 10 0 10 20 30 40
2×1=2 2 × 10 = 20
4 × 10 =

CUBA JAWAB 00:9

Lengkapkan.
c 5× =0
a 4 × 10 = b =8×0 d 7× = 70
Imbas
saya
e 50 f 4 9:00

5 3 4 6
9 ×10 7 8 ×1 0
1
2 4 3 7

RU • Bimbing murid membina sifir darab 10 dengan membilang sepuluh-


GU
A sepuluh. 2.3.1
OT
92 • Layari https://www.mathworksheets4kids.com/multiplication/facts/ 2.3.2
N

single-number-column-large.png
BA 68-69
Lengkapkan jadual.
Skor Bilangan Ayat
1
sasaran matematik
5 1 6 6×1=6
10 5 3
10 0

TEROKA RIA
Cara
Cari lagi dua nombor didarab dapat jawapan yang sama.

9 1×9 12 4 × 3

3 × 6 18 6 × 4 24

RU • Terangkan skor mewakili ahli dan bilangan sasaran mewakili kumpulan


GU
A dalam aktiviti KBAT. 2.3.1
OT • Minta murid ingat sifir untuk aktiviti Teroka Ria. Teruskan aktiviti Teroka 2.3.2 93
N

Ria untuk hasil darab yang lain.


BA 70 • Jalankan projek buku skrap sifir darab 0 hingga 10 secara berkumpulan.
TEROKA RIA Siapa Tepat, Dia Dapat!
Alat/Bahan Peserta
Penutup botol (dengan soalan dan 2 orang murid.
jawapan), uncang.

3×3 2×7 6×8 9 14 48

Soalan Jawapan

Cara

1 Ambil satu soalan dan


minta kawan jawab.
Semak jawapan.

2 Kawan akan kumpul


penutup botol jika
jawapan betul.
Tukar giliran.

3 Murid yang kumpul


penutup botol paling
banyak ialah pemenang.

RU • Sediakan penutup botol. Tulis soalan dan jawapan sepadan pada


GU
A pelekat. Lekatkan soalan di bahagian luar dan jawapan sepadan 2.3.1
OT
94 di bahagian dalam. Masukkan penutup botol ke dalam uncang. 2.3.2
N

• Minta murid menentukan giliran sebelum bermain.


• Terapkan nilai bekerjasama dan jujur dalam permainan.
BAHAGI
1
Saya isikan dua-dua
Kek ini sudah ke dalam piring.
masak. Saya dapat
5 piring.

10 dikumpul
dua-dua
dapat 5.

0 2 4 6 8 10

10 dibahagi 2 dapat 5.
10 bahagi 2 sama dengan 5. Ini ayat
matematik.

10 ÷ 2 = 5
10 ÷ 2 = 5
Jumlah objek Bilangan Bilangan
objek dalam kumpulan
setiap
kumpulan

RU
GU
• Bimbing murid memahami konsep bahagi sebagai pengumpulan objek
2.4.1
A
OT
untuk mewakili kumpulan dan ahli menggunakan bahan konkrit.
• Perkenalkan istilah dan simbol berkaitan bahagi. 95
N

BA 71
2 Ada 3 orang kanak-kanak berkongsi sama banyak
6 cucuk sate. Berapakah cucuk sate setiap kanak-
kanak dapat?

6 dikongsi bertiga dapat 2.

6 dikongsi 3 dapat 2.
6 bahagi 3 sama dengan 2.

6 ÷ 3 = 2

Jumlah objek Bilangan Bilangan


kumpulan objek dalam
setiap
Bolehkah 2 orang berkongsi kumpulan
6 cucuk sate sama banyak?
Ceritakan.

RU
GU • Bimbing murid memahami konsep bahagi sebagai pengongsian 2.4.1
A
OT
untuk mewakili kumpulan dan ahli menggunakan bahan konkrit.
96 • Layari http://www.snappymaths.com/division/earlydiv/interactive/
N

BA 72 sharing/sharingframe.htm
3 Ada 8 keping
Saya beri
4 keping
agar-agar.
agar-agar
kepada
Wendy.

8 Baki 4 keping
– 4 1 kali saya beri
kepada Selvi.
4
– 4 1 kali
0

0 4 8 2
4 8
–4 –4 – 8
8÷4= 2 0

12 biji jeli disusun enam-enam.


Berapakah kumpulan kamu dapat?
12
– 4 1 kali
4
– 4 1 kali
0

RU • Bimbing murid memahami konsep bahagi sebagai tolak berturut-turut


GU 2.4.1
A
OT
menggunakan pembilang dan blok asas.
• Layari http://www.homeschoolmath.net/teaching/md/division- 97
N

multiplication.php
BA 73
4 Ada 18
batang pen.
Setiap peket
dimasukkan
6 batang
pen.

18 pen
18 bahagi 6 dapat berapa?

0 6 12 18 18 ÷ 6 = 3

Berapa darab 6
dapat 18?
00:9

Imbas
saya
9:00

18 pen

0 6 12 18
3 × 6 = 18

18 ÷ 3 = 6 × 3 = 18 Lengkapkan.

RU • Bimbing murid mengaitkan bahagi dengan darab melalui aktiviti


GU 2.4.1
A simulasi menggunakan objek.
98 OT • Tegaskan bahagi ialah songsangan darab.
N

• Layari http://www.mathinenglish.com/worksheetview.
BA 74 php?id=3532&stid=70038
BINA SIFIR BAHAGI
1
16 ÷ 2 = 8
× 2 = 16

16 lolipop

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

4÷2=2 10 ÷ 2 = 5 14 ÷ 2 = 18 ÷ =9

16 ÷ 4 = 4
× 4 = 16

16 lolipop

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

8÷4=2 20 ÷ 4 = 5 28 ÷ 4 = 32 ÷ =8

RU
GU • Bimbing murid membina sifir bahagi 2 dan 4 menggunakan kad gambar 2.4.1
A
OT dan garis nombor.
99
N

• Bincangkan perkaitan sifir bahagi 2 dan 4 dengan membilang menurun


dua-dua dan empat-empat.
3 Bahagi tiga-tiga
dapat berapa
kumpulan?

15 ÷ 3 =
5
3 15
0 3 6 9 12 15
–15
0
15 ÷ 3 = 5

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

6÷3=2 9÷3=3 12 ÷ 3 = 4
18 ÷ 3 = 6 21 ÷ 3 = 27 ÷ =9

4
10 ÷ 5 = 2
0 5 10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

15 ÷ 5 = 3 20 ÷ 5 = 4 30 ÷ 5 =

RU • Bimbing murid membina sifir bahagi 3 dan 5 menggunakan blok asas


GU 2.4.1
A dan kad gambar.
100 OT • Bimbing murid memahami perkaitan antara garis nombor dengan
N

ayat matematik bahagi.


5

54 54 bahagi 6
54 ÷ 6 = 9 9 × 6 = 54

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54
6÷6=1 12 ÷ 6 = 2 18 ÷ 6 = 3
24 ÷ 6 = 30 ÷ =5 36 ÷ =6

6 Masukkan 49 biji guli


tujuh-tujuh ke dalam lubang.

Dapat 7 lubang.

49 ÷ 7 = 7

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63

7÷7=1 14 ÷ 7 = 2 21 ÷ 7 = 42 ÷ =6

RU • Bimbing murid membahagi nombor dalam fakta asas dengan 6 dan


GU 2.4.1
A 7 menggunakan objek seperti batu seremban dan buah dam.
OT • Layari http://www.mathinenglish.com/worksheetview. 101
N

php?id=860&stid=70005
7
Semuanya ada
24 kepak ayam.
Setiap cucuk ada 8.

24 ÷ 8 = 3

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72

8÷8=1 16 ÷ 8 = 2 48 ÷ 8 = 72 ÷ =9

8 27 dikumpulkan
sembilan-sembilan.
Ada berapa kumpulan?
1
Ada 3
2 kumpulan.
3
27 ÷ 9 = 3

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81

18 ÷ 9 = 2 45 ÷ 9 = 5 54 ÷ 9 = 63 ÷ =7

RU
GU • Bimbing murid membahagi sebarang nombor dalam fakta asas
A 2.4.1
102 OT dengan 8 dan 9 secara tolak berturut-turut.
• Minta murid membina kad sifir bahagi 8 dan 9.
N

BA 75-79
CUBA JAWAB

Lengkapkan.

a b

10 ÷ 5 = 18 ÷ 6 =

c d
0 4 8 12 16 0 9 18 27 36 45
–4 –4 –4 –4 –9 –9 –9 –9 –9
16 ÷ = 45 ÷ =

e f
40 ÷ 5 = 72 ÷ =9

× 5 = 40 9× = 72

g 24 ÷ 6 = h 21
÷ ÷ ÷ ÷
÷ 2 = 7 54
= = = 30 ÷
÷
÷ = 2 9
6
RU
GU • Banyakkan latihan dalam bentuk lembaran kerja atau kad soalan. 2.4.1
A
OT • Pelbagaikan aktiviti seperti teka silang nombor untuk mengukuhkan
103
N

pemahaman murid.
BAHAGI MELIBATKAN 1, 10 DAN 0
1 Saya masukkan ikan Ada 3 balang ikan.
satu-satu ke dalam balang.

3÷1= 3 Sebarang nombor


0 1 2 3
Semak bahagi 1 sama
–1 –1 –1 3 ×1=3 dengan nombor
3÷1= 3 itu sendiri.

Setiap bekas diisi 10 biji telur.


30 biji telur
Dapat 3 bekas.
30 ÷ 10 =
Cara 1 puluh sa Kumpulkan
sepuluh-sepuluh
dapat 3 kumpulan.

Cara 2
0 10 20 30
– 10 – 10 – 10
30 ÷ 10 = 3
RU • Bimbing murid membahagi nombor dengan 1 secara simulasi.
GU 2.4.1
A
OT
• Tegaskan apabila suatu nombor dibahagi dengan 1, jawapannya
2.4.2
104 ialah nombor itu juga.
N
3 a 40 ÷ 10 = 4
0 10 20 30 40

b
0 10 20 30 40 50 60 70

10 ÷ 10 = 1 20 ÷ 10 = 2 50 ÷ 10 =

60 ÷ =6 70 ÷ =

4 a Tidak ada
biskut untuk Jadi kami
dikongsi tidak dapat
dengan Rajan. biskut.

0÷2= 0

b 0÷4= 0 c 0÷9= ?
Semak Semak
0 ×4=0 ? ×9= ?

0 bahagi
sebarang nombor
menjadi 0.

RU
GU
• Bimbing murid membahagi sebarang nombor dengan 10 secara 2.4.1
A
OT
simulasi menggunakan objek dan kad gambar.
2.4.2
• Tegaskan apabila 0 dibahagi dengan suatu nombor, jawapannya 105
N

ialah 0. Sebarang nombor tidak boleh dibahagi dengan 0.


BA 80
5 Pondok sifir

Sifir ÷ 1 Sifir ÷ 2 Sifir ÷ 3 Sifir ÷ 4 Sifir ÷ 5


1÷1=1 2÷2=1 3÷3=1 4÷4=1 5÷5=1
2÷1=2 4÷2=2 6÷3=2 8÷4=2 10 ÷ 5 = 2
3÷1=3 6÷2=3 9÷3=3 12 ÷ 4 = 3 15 ÷ 5 = 3
4÷1=4 8 ÷ 2 = 4 12 ÷ 3 = 4 16 ÷ 4 = 4 20 ÷ 5 = 4
5÷1=5 10 ÷ 2 = 5 15 ÷ 3 = 5 20 ÷ 4 = 5 25 ÷ 5 = 5
6÷1=6 12 ÷ 2 = 6 18 ÷ 3 = 6 24 ÷ 4 = 6 30 ÷ 5 = 6
7÷1=7 14 ÷ 2 = 7 21 ÷ 3 = 7 28 ÷ 4 = 7 35 ÷ 5 = 7
8÷1=8 16 ÷ 2 = 8 24 ÷ 3 = 8 32 ÷ 4 = 8 40 ÷ 5 = 8
9÷1=9 18 ÷ 2 = 9 27 ÷ 3 = 9 36 ÷ 4 = 9 45 ÷ 5 = 9

6 bahagi 3.

10 bahagi 5.

RU • Bimbing murid membina sifir bahagi 1 hingga sifir bahagi 10.


GU 2.4.1
A
OT
• Haiwan-haiwan hiasan dalam gambar boleh dikaitkan dengan
106 pembelajaran Sains seperti haiwan jinak dan haiwan buas.
N

• Layari http://www.teachingideas.co.uk/sites/default/files/
divisiontablesjd.pdf
Sifir ÷ 6 Sifir ÷ 7 Sifir ÷ 8 Sifir ÷ 9 Sifir ÷ 10
6÷6=1 7÷7=1 8÷8=1 9÷9=1 10 ÷ 10 = 1
12 ÷ 6 = 2 14 ÷ 7 = 2 16 ÷ 8 = 2 18 ÷ 9 = 2 20 ÷ 10 = 2
18 ÷ 6 = 3 21 ÷ 7 = 3 24 ÷ 8 = 3 27 ÷ 9 = 3 30 ÷ 10 = 3
24 ÷ 6 = 4 28 ÷ 7 = 4 32 ÷ 8 = 4 36 ÷ 9 = 4 40 ÷ 10 = 4
30 ÷ 6 = 5 35 ÷ 7 = 5 40 ÷ 8 = 5 45 ÷ 9 = 5 50 ÷ 10 = 5
36 ÷ 6 = 6 42 ÷ 7 = 6 48 ÷ 8 = 6 54 ÷ 9 = 6 60 ÷ 10 = 6
42 ÷ 6 = 7 49 ÷ 7 = 7 56 ÷ 8 = 7 63 ÷ 9 = 7 70 ÷ 10 = 7
48 ÷ 6 = 8 56 ÷ 7 = 8 64 ÷ 8 = 8 72 ÷ 9 = 8 80 ÷ 10 = 8
54 ÷ 6 = 9 63 ÷ 7 = 9 72 ÷ 8 = 9 81 ÷ 9 = 9 90 ÷ 10 = 9

36 ÷ 4 = 9

CUBA JAWAB
Cari tiga ayat matematik bahagi untuk jawapan dalam .
a b c
6÷1= 6
30 ÷ 5 = 6

6 8 9
RU
GU
• Jalankan kuiz menjawab sifir bahagi secara spontan. 2.4.1
A
OT
• Banyakkan latihan dalam bentuk lembaran kerja atau kad soalan.
2.4.2
• Layari http://www.fun4thebrain.com/Division/snowyfriend.html 107
N
TAI MINDA
AN
S

Mari berpantun. Kira jawapannya.


Dua tiga kucing berlari,
Tikus diam di sebalik papan;
Jika adik bijak bestari,
Apa jawapan lapan bahagi lapan?

Riang hati bermain layang-layang,


Main bersama si anak dan bapa;
Tolong kira adikku sayang,
Sembilan bahagi tiga, jawabnya berapa?

Bunga melur harum baunya,


Berkelopak lima bunga raya;
Wahai adik, saya bertanya,
Sepuluh bahagi dua, cubalah kira.

Kalau adik pergi ke kedai,


Belikan saya buah delima; 00:9

Kalau adik bijak pandai,


Berapa bahagi tujuh sama dengan lima?
9:00
Imbas
saya

RU
GU • Bimbing murid membaca pantun. 2.4.1
A
108 OT • Layari http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=sharingv2
N
BAHAGI LAGI
1 Ada 7 keping kad. Kad itu dibahagi sama banyak
kepada 2 orang murid. Berapakah seorang murid
dapat? Berapakah bakinya?
7÷2=

Cara 1

baki

Cara 2

3
2 7
– 6
1 baki

7 ÷ 2 = 3 baki 1

Seorang murid dapat 3 keping kad.


Baki kad 1 keping.

RU • Banyakkan aktiviti untuk mengukuhkan pemahaman dan penguasaan


GU
A 2.4.1
OT
murid melibatkan operasi bahagi yang berbaki.
• Jelaskan 2 ialah pembahagi dan baki mesti kurang daripada 109
N

pembahagi.
• Layari http://www.fun4thebrain.com/Division/snowyfriend.html
2 Ada 20 biji mangga. Longgokkan enam-enam.
Berapakah longgok mangga? Berapakah
baki mangga?
20 ÷ 6 =

20

Cara 1 3
6 20
– 18
2 baki

Cara 2 Ingat sifir 6.


3 x 6 = 18.
Bilangan longgok 1 2 3 4
Bilangan 6 12 18 24 20 – 18 = 2.
Ada baki 2.

20 ÷ 6 = 3 baki 2
Ada 3 longgok mangga. Baki mangga 2 biji.
• Bimbing murid membahagi melibatkan baki menggunakan bahan
U
UR
konkrit.
G 2.4.1
A • Jalankan kuiz yang melibatkan soalan bahagi menggunakan
110 OT MS PowerPoint.
N
3 Bahagikan 15 dengan 4.
15 ÷ 4 =
Cara 1 Cara 2
3 15
4 15 – 4 1 kali
– 12 11
3 baki – 4 1 kali
7
– 4 1 kali
15 ÷ 4 = 3 baki 3 3 baki

4 Kira jawapan 43 bahagi 5.

43 ÷ 5 = 43 ÷ 5 =
8
7
5 43
5 43
– 40
– 35
3 baki
8 baki

43 ÷ 5 = 8 baki 3 43 ÷ 5 = 7 baki 8

Manakah jawapan yang betul?


Kenapa?

RU • Lakukan aktiviti membahagi nombor dua digit dengan satu digit


GU 2.4.1
A
OT
melalui aktiviti simulasi atau kuiz.
• Layari http://www.homeschoolmath.net/worksheets/grade4/PDFs/ 111
N

Division_Remainders_2to5.pdf
5 47 ÷ 7 =
Cara Ingat sifir 7.
6
7 47 6 x 7 = 42
– 42
5 baki
47 ÷ 7 = 6 baki 5

6 30 ÷ 8 =
Cara 1 Cara 2 3 x 8 = 24

3 30 – 24 = 6.
8 30 Ada baki 6.
– 24 30 ÷ 8 =
6 baki 3 baki 6

30 ÷ 8 = 3 baki 6

Ada 20 batang mancis.


Satu rumah perlu
8 batang mancis.
Berapakah rumah
yang dapat dibuat?
Kira baki mancis.

RU • Bimbing murid membahagi menggunakan bahan konkrit.


GU 2.4.1
A • Layari http://www.helpingwithmath.com/printables/worksheets/
112 OT division/div0301division08.htm
N

• Layari http://www.helpingwithmath.com/printables/worksheets/
division/div0301division09.htm
7 40 ÷ 9 =
Cara 1 Cara 2

4 x 9 = 36

4
9 40
– 36
4 baki

40 ÷ 9 = 4 baki 4

8
Bincangkan 9÷9=1
baki jawapan. 10 ÷ 9 = 1 baki 1
1 1 ÷ 9 = 1 baki
12 ÷ 4 = 3 12 ÷ 9 = 1 baki
13 ÷ 4 = 3 baki 1 13 ÷ 9 = 1 baki 4
14 ÷ 4 = 3 baki 14 ÷ 9 = 1 baki
15 ÷ 4 = 3 baki 15 ÷ 9 = 1 baki
16 ÷ 4 = 4 16 ÷ 9 = 1 baki 7
17 ÷ 9 = 1 baki
18 ÷ 9 = 2

RU
GU • Bimbing murid menggunakan sifir darab untuk selesaikan bahagi. 2.4.1
A
OT
• Tegaskan baki mestilah kurang daripada pembahagi.
• Layari http://www.homeschoolmath.net/worksheets/grade4/PDFs/ 113
N

Two_Digit_Division_Remainders.pdf
9 a 56 ÷ 10 = b 84 ÷ 10 =

5 8
10 5 6 10 8 4
– 50 – 80
6 baki 4 baki

56 ÷ 10 = 5 baki 6 84 ÷ 10 = 8 baki 4

c 99 ÷ 10 =
9 x 10 = 90
9 10 x 10 = 100
10 9 9
– 90
9 baki

99 ÷ 10 = 9 baki 9

31 ÷ 10 = 3 baki 1
62 ÷ 10 = 6 baki 2
75 ÷ 10 = 7 baki 5
÷ 10 = 9 baki 8

RU
GU
• Banyakkan latihan dalam pelbagai bentuk seperti ayat matematik, 2.4.2
A
OT
bentuk lazim dan situasi.
114 • Layari http://www.homeschoolmath.net/worksheets/grade4/PDFs/
N

Division_Remainders_2to10.pdf
BA 81-82
CUBA JAWAB
1 Isikan tempat kosong.
a b 1 4
– 6 kali
8
– 6 kali
7 ÷ 3 = baki

14 ÷ 6 = baki
2 Bahagikan.
a b c
2 15 7 32 8 42
– – –
baki baki baki

d 11 ÷ 4 = e 39 ÷ 5 = f 80 ÷ 9 =

3 Lengkapkan.
Bilangan roda 11 10 34
Jenis kenderaan

Bilangan kenderaan

Baki roda

• Latih murid melengkapkan ayat matematik bahagi yang berbaki


U
UR
melibatkan bahagi 2 hingga 10.
G 2.4.1
A
OT
• Latih tubi bagi fakta asas darab dan bahagi supaya murid dapat
2.4.2
mengira cepat. 115
N

• Layari http://www.mathinenglish.com/worksheetview.
php?id=1048&stid=70030
REKA CERITA
1
Ada 3 buah pasu. Setiap pasu
ada 5 kuntum bunga. Jumlah
bunga ialah 15 kuntum.
3 × 5 = 15
2 Ada 18 biji epal. Ibu Nina
masukkan sembilan-sembilan
ke dalam bakul. Jadi, ada 2
18 ÷ 9 = 2 bakul epal.

3
22 batang krayon diagihkan
kepada 3 orang murid. Setiap
22 ÷ 3 = 7 baki 1
murid dapat 7 batang krayon.
Baki krayon ialah 1 batang.

4 Ada 9 buah meja. Setiap meja


ada 8 orang tetamu. Semuanya
ada orang tetamu.
9 × 8 = 72
5 Bapa Liew ada 83 biji manggis.
Dia ikat sepuluh-sepuluh.
Dia dapat ikat.
83 ÷ 10 = 8 baki 3
Baki manggis ialah biji.
RU • Minta murid membina cerita berdasarkan ayat matematik. Terima
GU 2.5.1
A
OT
cerita murid berdasarkan logik matematik.
116
N

BA 83-84
CUBA JAWAB

1 Reka cerita darab.


a Ada buah basikal.
Setiap basikal ada roda.
Jumlah roda ialah .
4×2=8
b Ada buah kapal terbang
mainan. Setiap kapal terbang
ada orang kanak-kanak.
Semuanya ada orang
4 × 3 = 12 kanak-kanak.
2 Reka cerita bahagi.
16 biji bola
a b dimasukkan
ke dalam
2 buah bakul.

3 Reka cerita daripada ayat matematik.

a b
6 × 10 = 60 28 ÷ 7 = 4

c 94 ÷ 10 = 9 baki 4

RU
GU • Bimbing murid mereka cerita berdasarkan gambar yang berkaitan 2.5.1
A
OT
dengan situasi harian dan ayat matematik.
117
N
SELESAIKAN
1 Arif beli 4 peket biskut.
t t
Setiap peket ada 8 keping isku isku
8 b 8b
biskut. Kira jumlah biskut.
t t
isku isku
Cara 8 b 8b

1 peket ada 8 keping biskut.


4 peket ada berapa keping biskut?

Ayat matematik 4×8=

4 Darabkan.
× 8
32

0 8 16 24 32
4 × 8 = 32

Jumlah biskut ialah 32 keping.

Semua biskut itu dikongsi sama banyak


antara 6 orang kawan. Berapakah
biskut untuk seorang?

RU
GU
• Bimbing murid menyelesaikan masalah menggunakan pelbagai 2.5.2
A
OT
strategi seperti melukis rajah dan tambah berulang.
118
N
2 Umar ada 12 ekor ikan.
Dia masukkan 4 ekor ikan
ke dalam setiap balang.
Berapakah balang semuanya?

Cara

Lukis gambar.

12 ÷ 4 =
3
4 12
– 12
0 Semak dengan
garis nombor.
0 4 8 12

12 ÷ 4 = 3

Ada 3 balang.
Semua ikan dimasukkan sama banyak
ke dalam 2 balang. Kira bilangan ikan
di dalam setiap balang.

RU
GU
• Kemukakan pelbagai soalan untuk mengukuhkan pemahaman murid. 2.5.2
A
OT
• Galakkan murid menggunakan pelbagai strategi seperti simulasi dan
cuba jaya. 119
N
3 50 orang murid lawat
Muzium Negara naik van.
Setiap van boleh muat 10
orang murid. Berapakah
van yang diperlukan?

Cara

50 ÷ 10 = 5 x 10 = 50

Bilangan 1 2 3 4 5
Bilangan murid 10 20 30 40 50

Buat jadual.
5
10 50
– 50
0
50 ÷ 10 = 5
5 buah van diperlukan.

5 murid
50 orang van diperlukan.
itu naik van yang
muat 9 orang. Berapakah van
yang diperlukan? Bincangkan.

RU • Pelbagaikan soalan supaya murid dapat mencapai TP6.


GU 2.5.2
A
OT
• Banyakkan latihan dalam bentuk lembaran kerja atau kad soalan.
120
N

BA 85-86
CUBA JAWAB
Selesaikan masalah.
1 Jasni beli 2 keping
pelekat. Setiap
pelekat ada 9
gambar. Berapakah
jumlah gambar?

2 Sara susun 48 keping


foto sama banyak
ke dalam 6 buah album.
Berapakah foto di dalam
setiap album itu?
3
Saya ada Saya ada
1 kotak berisi 3 kotak kek yang
5 biji kek. sama. Setiap kotak
ada 5 biji kek juga.
Moli Raj
Baca perbualan di atas. Kira jumlah kek Raj.

4 Puan Ho ada 96 buah buku cerita. Dia masukkan


buku itu sama banyak ke dalam 10 buah beg
untuk diberikan kepada anak yatim. Berapakah
buku yang tidak dapat dimasukkan?

RU
GU
• Banyakkan latihan mengikut tahap keupayaan murid untuk 2.5.2
A
OT
mengukuhkan pemahaman mereka.
• Layari https://www.mathworksheets4kids.com/word-problems/ 121
N

division/1by1.pdf
TAI MINDA
AN Peserta
Alat/Bahan
S

Maju
dan Kertas, pensel, 3 orang murid
Undur dadu dan penanda. dan seorang
pengadil.

3×7 200 – 90
700
8×5= ×8
MULA + 3 0 0

Ada 150 buku Sebuah kereta


9 ratus – 5 puluh roti. Derma 50 ÷ 10
muat 5 orang.
120 buku roti. 9 buah kereta
Bahagikan Baki buku muat orang.
56 keping biskut roti.
kepada 8 orang Rehat 1
murid. Seorang TAMAT pusingan.
murid dapat .
Cara
Tahniah!
Maju 2 petak. 1. Baling dadu. Gerakkan penanda 3 0 8
mengikut nombor dadu. + 1 4 2
× 6 = 18 2. Jawab soalan. Jika jawapan
salah, rehat 1 pusingan.
3. Jika penanda berada di tapak
7 × 1 puluh
yang sama, ulang balingan dadu. Tahniah!
Maju 2
4. Pemain yang sampai paling awal petak.
100 + 54 di petak TAMAT ialah pemenang.

Maaf! Cari baki 9


Kembali 637 bahagi 2.
ke petak – 5 2
mula. 1 ratus + 4 puluh 6 darab 8
12 ÷ 4

2.1, 2.2
RU
GU • Minta murid menentukan giliran sebelum bermain. Galakkan murid 2.3, 2.4
A
122 OT menyemak pengiraan sesama mereka untuk memastikan jawapan
2.5
yang betul dan tepat.
N

BA 87-88 • Terapkan sikap bekerjasama dan jujur semasa bermain.


Dengan ini, SAYA BERJANJI akan menjaga buku ini
dengan baik dan bertanggungjawab atas kehilangannya,
serta mengembalikannya kepada pihak sekolah pada
tarikh yang ditetapkan.

Skim Pinjaman Buku Teks

Sekolah _______________________________________________

Tahun Nama Penerima Tarikh


Darjah
Terima

Nombor Perolehan: ______________________________________

Tarikh Penerimaan: ______________________________________

BUKU INI TIDAK BOLEH DIJUAL

Anda mungkin juga menyukai