Anda di halaman 1dari 9

Saef Lahut

: Ya saaliha haylu hatmin ajib ya khafyaaiila 'as'afyaaiila ana


allahu rabbul 'alamiina al-maliku al-jabbaru al-muta'aalu ya
kalkaayiila
kalkaayiila bihaqqi muntadzirin

Saef Lahut termasuk Saef yang sangat langka hanya ada di dalam kitab Asrorul
Aulia ( Syeikh Jumadil
Jumadil Kubra
Kubra ),Dengan Saef inilah
inilah Alloh mencitakan Alam !Arsyi
dan Alam Kursi, Saef ini di berikan oleh Alloh keada "abi #sha$ A%S Saef ini
memunyai & orang Khodam dari golongan 'alaikat uhanny yang bernama
Khoyail, As*ayail,
As*ayail, dan Kalkayail
Kalkayail , Khasiat Saef
Saef Lahut adalah : Aabila di
bacakan Saef
Saef di atas +1 -, kemudian tiukan keadakeada . telaak tangan lalu
usakan ada semua anggota tubuh, maka anda tidak akan terlihat oleh semua
'atanya mahluk ( 'anusia, Jin, /inatang ), untuk suaya terlihat kembali tinggal
anda bacakan Saef Lahut & - Aabila di baca tengah malam 1&1& - selama 0
hari maka anda akan melihat tembus 0 lais bumi ke baah dan terlihat aa2aa
yang ada di dalamnya% Aabila di bacakan 11 - , 'aka akan ter3aga dari semua
gangguan Jin, manusia dari semuanya ganngguan dan akan terhindar dari semua
 3enis sen3ata ( Lembu Sekilan
Sekilan ) satu 3engkal tidak samai% Di
Di baca .1. - ada
malam 3um*at, 3in aa sa3a yang ingin anda hadirkan maka akan hadir seketika%
Khasiat dari Saef Lahutiyyah sangat banyak sekali, tidak ada yang
mengetahuinya kecuali Alloh S%4%5
S%4%5

ilah saef 5hoir


5hoir 6 /urung 7ang di
di
maksud : 8m9 ln1; <=9 kte9
o%e9 o>?>@e9
o>?>@e9 oi 9B :$C9
7@
7@e9
e9 8m9 EnFGA9
EnFGA9 kte9
kte9
o>319He9 k1I9 ; c31HB
H; M>= ga C 8m9 7@ 7@e9
e9

1
Noy and 4#" : htt:66o%ly6K"#NO
Allahumma asbi$nii a anta asy syaf PaudQubillahi minasy syaithanir ra3imi al
 3inni allahumma isyfP ya hannanu a anta asy syaf Pala kulli syay2in $idirun
birahmatika ya arhamar rahimiin

Khasiat  @adilah Saef 5hoir adalah : 5erbang di Rdara enyembuhan enyakit


Lahir  /atin 'enundukkan golongan Jin en3agaan dari Tangguan Jin  Setan
 5ata Nara mengamalkan Saef 5hoir adalah :

AS
MA’
NABISULAI
MAN A.
S

Di
ri
way
atk
andi
dal
am k
it
abSy
ams
ulMa’
ari
fAl
-qubr
omi
l
ikAl
-I
mam Al
-A’
l
im Al
-A’
l
lamahAl
-BahrAl
-
Ha
brAl
-Fah
hama
hAh
madb
inAl
iAl
-Bu
uniy
angwa
fatp
adat
ahu
n622Hi
j
ri
yya
h/1
202ma
seh
i“
Se
sung
guhn
yaAs
ma’i
nid
ici
ptak
and
ari
caha
yay
angbe
rsi
nars
anga
tter
ang,y
angc
aha
yan
ya
me
ngal
ahk
ans
eti
apc
aha
ya,Di
riwa
yat
kanb
ahwaap
abi
l
ana
biSu
lai
manA.
Sdud
ukd
ite
mpat
d
uduk
nyab
angs
aji
n,s
eta
nme
nggi
gi
ldi
had
apan
yak
are
nawi
bawa
nyad
ant
akut
nyap
adaAs
ma’i
ni
,
i
ni
la
hAs
ma’ya
ngd
ima
ksud:
LAI
LAHAI
LLALLOHULAMRUKULLUHULI
LLAHIWALAGHOLI
BAYAGLI
BULLOHU(NURUN
3X)SUBHANA MANGOLABANURUHUKULLANURI
NWALAHAULAWALAQUWWAT
AILLA
BI
LLAHI
LA’
LIYYI
LA’
DHI
MIKAFHAYAA’
INSHODJAHLASI
NWAAHSOLAWALJASMAN
KASATSATYI
NAHATI
NMATYAHTOHAYTI
N(AHATI
N2X)HAYFI
NAJI
BLAI
LAHAI
LLALLOHU
NAROTFASTANAROT(
TUBI
N2X)(
SUBBUHUN2X)(HAYTOWTI
N2X)QUDDUSUNROBBUL
MALAI
KATIWARRUHIA’
LALA’
RSYI
STAWAWAA’
LALMULUKII
HTAWAWALAHULASMAUL
HUSNALADAFI

ALI
MAQODO WALAMANI

ALI
MAA’
TO’YAFA’
LULI
MAYURI
DUFIMULKI
HI
WAYAHKUMUFIKHOLQI
HIMAYASYAUWAHUWAA’
LAKULLISAYI
NG QODI
R.

As
ma’i
nidi
bac
adawam ba,
daf
ardu1xat
audi
t
uli
sdi
kul
i
tki
j
angd
eng
anmi
si
k&t
i
ntaz
a’f
aron,As
ma’
i
nimempunyaibanyakkegunaan,
Syei
khAhmadi
bni
ali
Al-
buunyber
kat
aapabi
l
amendawamkannya
 j
agal
ahdi
ri
mudar
ima’
si
atk
arenadi
dal
amny
ater
let
akAs
maul
‘A’
dzom

Di
ri
wayat
kanol
ehSyei
khKa’
abAl
-Akhbar“SesungguhnyaNabi
Sul
aimanA.
Smempunyaisebuah
p
erma
dani
yangt
erd
apatAs
ma’
,De
nganAs
ma’i
ni
la
hnab
isu
lai
mana
s
mengi
kat
,membakar
,menundukkan,
menyi
ksagol
onganj
i
ndanset
anyangmembangkang,
dit
engah
p
erma
dani
init
erd
apat4As
ma’I
bro
niy
yahy
angdi
kunc
i,De
ngan4As
ma’i
niGo
long
anJ
in&s
eta
n
t
aats
ert
ati
dakp
ern
ahme
mban
gka
ngs
eke
japma
tapu
nte
rhad
apna
biSu
lai
manA.
S,d
idal
am
p
erma
dani
tsbt
erda
patb
eber
apak
hoda
m A’
wany
angmen
jadi
pemi
mpi
n4I
fr
it
,ya
ngma
nak
e4i
fr
it
i
nia
dal
ahpe
mimpi
n2me
ntr
iny
anab
isul
ai
mana
sdar
igol
ong
anJ
in,Di
riwa
yat
kanb
ahwan
abi

.
Sul
aimanA.
Smempunyai300ment
ridar
igol
onganmanusi
ayangdi
pimpi
nol
ehASI
FBI
N
BARKHOYA/
BARKHI
YAdan300ment
ridar
igol
onganJi
nyangdi
pimpi
nol
eh4i
fr
ityangber
nama:

1.DI
MRI
YAT

2
.MAN’
I
Q

3.HADLI
YAJ

4.SYUGOL

De
ngank
eemp
atAs
ma’i
ni
la
hti
mbul
nyak
eta
’at
any
angl
uarb
ias
apad
agol
ong
anj
i
n&s
etan
,Sy
eik
h
Ah
madA’
l
iAl
-Bu
unibe
rkat
a“Ha
falk
anl
ahAs
ma’
2ter
seb
utd
anj
ang
anl
ahdi
ter
buk
akant
erha
dap
s
eseo
rangda
nin
il
ahp
ema
nggi
lme
rek
a:

YAMA’
SYAROLA’
WANWALWUZARO I
LLAMAAMRTUM MANYAQDIHAJATIWAYANSORI
FU
FIRI
DOIBIHAQQINABI
YYI
LAHISULAI
MANALAI
HISSALAM QOLAI
FRI
TUM MI
NALJI
NNIANA
ATI
KA BI
HIQOBLAAN TAQUMAMI
NMAQOMI
KAWAI
NNIALAI
HILAQOWI
YYUNAMI
N
I
NNAHUMI
NSULAI
MANAWAI
NNAHUBI
SMI
LLAHI
RROHMANI
RROHI
MIALLATA’
LUALAYYA
WA’
TUNIMULI
MIN.

Di
tul
i
sAs
ma’I
fr
ity
ang4padahar
i-
har
iny
adi
ser
tai
A’wanny
amas
ing-
mas
ingser
taKhodam gol
onga
n
b
awa
hda
rima
sin
g-ma
sin
ghar
i,
set
ela
hsel
esa
itu
li
sann
yad
ihad
apka
npad
aca
hay
abi
nta
ngs
amb
il
me
mbac
asur
atYa
sin1
xda
nsu
ratAl
-mu
luk(
taba
rok
)1x,ma
kas
esun
gguh
yak
atai
mama
lia
lbuu
ni
i
nis
ang
atb
erma
nfa
’ats
ekal
ibag
iapa
-apay
angk
amui
ngi
nka
n.

I
nil
ahsusunanpenul
isannya
1.DI YAT 
MRI HARIMI
NGGU 
A’WANNYAHASTOSLAHKUSYI
NYANG MENGUASAIHARI
NYA
ADALAHMADZHAB ALKABI
R
2.SYUGOLHARISELASA 
A’WANNYAKASKASLAI
’ N 
USYI YANG MENGUASAIHARI
NYA
ADALAHAHMARABUTAWABI

3.HADLI
YAJHARI
 RABUA’
WAN NYA  NYANG MENGUASAIHARI
BAKHLAHLASTUSYI NYA
ADALAHBURQON
4.MAN’
IQHARI
 SABTUA’
WANNYASYATOL NYANG MENGUASAIHARI
TOTOSYAKUSYI NYA
ADALAHMAYMUN

Kee
mpatAs
ma’d
itu
li
sbe
rur
utans
esu
aih
ari
nyay
angpe
rta
maha
rimi
ngg
u,s
emu
adi
tul
i
sny
apad
a
 j
am 6-
8pagi
.

&
 Amalan ilmu ini umumnya populer di kalangan pesantren sebagai amalan Ilmu Tenaga Dalam dan
ilmu mahabbah atau dalam istilah ngetrend-nya disebut dengan Ilmu pengasihan atau ilmu pelet. Ilmu
ini diambil dari kisah Nabi Sulaiman a.s. saat manaklukkan Ratu Bilqis. Yang mana sesungguhnya di
dalam amalan ini mengandung kekuatan dari o!er Ilmu "endam untuk menundukkan makhluk Allah#
baik dari kalangan $in# setan# ataupun %anusia dan binatang serta tetumbuhan.

Dan di dalam &itab Ilmu Tenaga Dalam Inti $al'alut# amalan ini merupakan amalan dasar bagi para
pendekar yang hendak menguasai Tenaga Dalam.

Se(ara "aris Besar# Ilmu Tenaga Dalam Inti $al'alut itu meliputi )
*. Ilmu Silat "aib.
+. Ilmu Tenaga Dalam ,ikmah.
/. Ilmu Asma

Dan dalam kesempatan kali ini# saya bagikan kepada anda semua# amalan Ilmu Gendam Pengasihan
Nabi Sulaiman . Amalan ini bisa langsung digunakan tanpa puasa atau laku khusus# yang penting anda
yakin bah!a apa yang anda ba(a pasti akan berhasil. &hususnya bagi anda yang beriman kepada
 Allah s!t dan sudah terbiasa terkoneksi dengan energi 0ahaya Ilahi.

&arena inti o!er dari amalan ini adalah ada pada kalimat 1Bismillahirrohmanirrohiim... 1 Yaitu
terhubung dan terkoneksinya diri kita dengan 2nergi 0ahaya Asma Allah.

Namun bagi anda yang belum terbiasa melakukan &oneksi dengan 0ahaya Ilahi# ada baiknya
melakukan tahap Instalasi terlebih dulu selama kurang lebih 3 hari. 4ntuk menginstal dan
mengakti5kan Sinyal Ilahi di dalam diri anda.

Ba(aan dari amalan tersebut adalah )

6 7897: ;<= > 
7 ? 
@ 9  ; <= 7;= 6 7C 
 :  F G ;7H 
  7 E  @  J  @ 8 L @M 
@ K?  F  >7 E FG ;7H

@ 8?7L 7C  F  OG7PQ F 
   @  O   Q @ U;@
; L @@ =PL F 
,VS. Al-Naml W+3X ) / - /*

Artinya :
Sesungguhnya surat itu dari SuIaiman dan sesungguhnya ,isinya) 1Dengan menyebut nama Allah
Yang %aha emurah lagi %aha enyayang....,pesanku adalah 'anganlah kamu sekalian berlaku
sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.1

Tata Cara Ilmu Gendam Pengasihan Nabi Sulaiman  )

1Innahu %in Sulaimaana Za Innahu Bismillahirrohmanirrohiim... Allaa Ta[lu [Alayyaa Za[tunii.........


,sebut nama dan bayangkan orang yang anda tu'u.... %uslimiin1

Ba(alah /\ atau sampai yakin# setelah itu sugestikan bah!a dengan kekuatan 1Bismillah1 sasaran
anda akan bertekuk lutut kepada anda# setelah itu hentakkan kaki kiri anda ke tanah /\ atau tepukkan
tangan kiri anda ke tanah]lantai tiga kali# dengan sugesti bah!a anda tidak sedang menghentak bumi#
tetapi sedang menghentak-hentakkan dan menggetarkan hati sasaran anda.

Setelah melakukan (ara diatas dekati sasaran anda dan mulailah melakukan langkah-langkah Induksi
dan persuasi......

Ingat..^^^
Saya tidak bertanggung 'a!ab atas penyalah gunaan amalan ini# semua resiko ada di pundak anda
sendiri. Saran saya# gunakalah amalan ini untuk kebaikan bersama..

+
Kisah Dibalik Ilmu Gendam Pengasihan Nabi Sulaiman
 Al-Vuran melalui banyak dialognya menun'ukkan mani5estasi keinginan manusia untuk men(apai
kesempurnaan dan hidayah ilahi. Nabi Sulaiman as merupakan seorang nabi yang diberi ilmu dan
pengetahuan yang banyak oleh Allah S!t. Di antaranya# beliau bisa mem ahami bahasa burung dan
he!an lain bahkan angin serta sebagian unsur-unsur alam berada di ba!ah kekuasaannya. &ekuatan
dan kekayaan Nabi Sulaiman menggambarkan sedikit tentang kekuasaan manusia yang di'an'ikan di
akhir _aman atas nikmat-nikmat alam semesta sebagai pemba!a pesan-pesan global yang penuh
dengan kedamaian# keamanan dan keadilan.

Di sela-sela kehidupan yang paling sensiti5# Nabi Sulaiman berhadapan dengan seorang !anita yang
memiliki keistime!aan dari sisi akal# hikmah dan pemikiran. Ia adalah Balqis# Ratu Saba yang sangat
kuat dan kaya. &arena ingin men(apai kesempurnaan abadi dan ideologi yang hakiki# ia bergabung
dengan Nabi Sulaiman demi mendekatkan diri kepada Allah dan men(oba menikmati kele_atan
spiritual di 'alan ini.

Tidak 'auh dari Yaman# pasukan Nabi Sulaiman yang terdiri dari 'in# manusia dan burung-burung
berkumpul sampai di lembah tempat tinggal para semut. Seekor semut berkata# 1Hai semut-semut,
masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya,
sedangkan mereka tidak menyadari! 1

Nabi Sulaiman tersenyum mendengar u(apan semut itu dan berkata# 1Ya Tuhanku berilah aku ilham
untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah ngkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu
bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang ngkau ridhai dan masukkanlah aku dengan
rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh .1

Sulaiman memeriksa burung-burung kemudian berkata# 1Mengapa aku tidak melihat hud-hud "pakah
dia termasuk yang tidak hadir# Sungguh aku benar-benar akan menga$abnya dengan a$ab yang
keras atau benar-benar menyembelihnya ke%uali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan
alasan yang terang 1

%aka tidak lama kemudian ,datanglah hud-hud lalu berkata# 1 "ku telah mengetahui sesuatu yang
belum kamu ketahui dan kuba&a kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini  .1

Sesungguhnya aku men'umpai seorang !anita yang memerintah mereka ,masyarakat dan dia
dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

 Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari# selain Allah dan setan men'adikan perbuatan-
perbuatan mereka itu indah bagi mereka kemudian menghalangi mereka dari 'alan ,Allah# sehingga
mereka tidak mendapatkan petun'uk.

Sulaiman merasa tak'ub akan (erita ini dan berkata# 1 "kan kami lihat "pakah kamu benar ataukah
termasuk orang-orang yang bohong 1

ergilah ba!alah suratku ini# lalu 'atuhkan kepada mereka# kemudian berpalinglah dari mereka# lalu
perhatikanlah reaksi apa yang akan mereka lakukan`1

Setelah menerima surat# Ratu Saba berkata# 1ai pembesar-pembesar# sesungguhnya telah
di'atuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia.1

Sesungguhnya surat itu dari SuIaiman dan sesungguhnya ,isinya) 1Dengan menyebut nama Allah
Yang %aha emurah lagi %aha enyayang....,pesanku adalah 'anganlah kamu sekalian berlaku
sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.1

U
&epada para penasihatnya Ratu Saba berkata# 1ai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam
urusanku ,ini aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam
ma'elis,ku.1

%ereka berkata# 1&ita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan ,'uga memiliki keberanian
yang sangat ,dalam peperangan# dan keputusan berada ditanganmu) maka pertimbangkanlah apa
yang akan kamu perintahkan`1

Ratu berkata# 1Sesungguhnya ra'a-ra'a apabila memasuki suatu negeri# nis(aya mereka
membinasakannya# dan men'adikan penduduknya yang mulia 'adi hina dan demikianlah yang akan
mereka perbuat.1

%enurut Ratu Saba# saat ini perang bukan hal yang baik. Sehingga ia berkata)

1Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan ,memba!a hadiah# dan ,aku
akan menunggu apa yang akan diba!a kembali oleh utusan-utusan itu.1

%aka tatkala utusan ratu Saba itu sampai kepada Sulaiman# Nabi Allah ini menyambut mereka
dengan hormat tapi dia tidak mau menerima hadiah-hadiah mereka seraya berkata# 1Apakah ,patut
kamu menolong aku dengan harta` maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa
yang diberikan-Nya kepada kalian# tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian.1

&embalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka
tidak kuasa mela!annya# dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu ,Saba dengan terhina
dan mereka men'adi ,ta!anan-ta!anan yang hina dina.1

Balqis tahu ia tidak mampu bertahan dan perang menghadapi Sulaiman dan kekuasaannya. leh
karena itu ia mengambil keputusan untuk mendatangi istana Sulaiman dan Baitul %aqdis bersama
para pembesar pemerintahannya.

Begitu Sulaiman mendengar bah!a Balqis bersama rombongannya akan datang# kepada para
sahabatnya Sulaiman berkata# 1ai pembesar-pembesar# siapakah di antara kamu sekalian yang
sanggup memba!a singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-
orang yang berserah diri`1

[I5rit ,yang (erdik dari golongan 'in berkata# 1Aku akan datang kepadamu dengan memba!a
singgsana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk
memba!anya lagi dapat diper(aya.1

Seseorang lainnya yang mempunyai ilmu dari Al &itab berkata# 1Aku akan memba!a singgasana itu
kepadamu sebelum matamu berkedip.1 %aka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di
hadapannya# langsung ia bersyukur kepada Allah dan berkata# 1Ini merupakan karunia Tuhanku untuk
mengu'iku apakah aku bersyukur atau mengingkari ,akan nikmat-Nya. Dan barangsiapa yang
bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk ,kebaikan dirinya sendiri dan barangsiapa yang
ingkar# maka sesungguhnya Tuhanku %aha &aya lagi %aha %ulia.1

&emudian Sulaiman memerintahkan agar meletakkan singgasana itu di samping singgasananya


sehingga kita lihat apakah ia mengenal singgasananya ataukah tidak`

Sulaiman berkata# rubahlah ,hiasilah singgasananya untuknya sehingga tidak dikenal# maka kita lihat
apakah ia mengenalnya ataukah tidak akan mengenalnya.

V
&etika ia datang. &epadanya dikatakan# apakah singgasanamu seperti ini` Dia men'a!ab#
1Sepertinya ini singgasanaku. kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-
orang muslim ,yang berserah diri.

Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah# men(egahnya ,untuk melahirkan keislamannya#
karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang ka5ir.

Dikatakan kepadanya# 1%asuklah ke dalam istana.1 %aka tatkala dia melihat lantai istana itu# dikiranya
kolam air yang besar# dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman# 1,Ini bukan air
sesungguhnya ia adalah istana li(in terbuat dari ka(a.1 ada saat itu ratu Saba merasa tak'ub dan
baru memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. &emudian menyatakan keimanannya kepada
Sulaiman dan Tuhannya Sulaiman dan berkata# 1Ya Tuhanku# sesungguhnya aku telah berbuat _alim
terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah# Tuhan semesta alam.1

,&isah ini diambil dari ayat *3-cc surat an-Naml

 AS%A %ATAARI

 ada kesempatan kali ini saya (oba ter'emahkan Asma  Asma &a!akib , 3 lanet
# Yang saya ter'emahkan dari kitab Al  A'nass yang di susun oleh Sayyidina Asi5 
Bin Barkhoya pada halaman +*# inilah Asma lanet yang pertama untuk %atahari )

 Asma fisy Syamsi , Asma %atahari 

Asma %atahari terdiri dari + Asma Allah SZT yang sangat agung# Dengan ke +
 Asma ini Allah SZT men(iptakan para %alaikat yang menempati langit ke 3# %ereka
bertasbih dengan Asma ini se(ara taat dan patuh# &etika anda mengundang mereka
dengan Asma ini maka mereka akan men'a!ab nya dengan hadir di hadapan anda
se(ara taat dan patuh# Inilah ke + Asma %atahari yang di maksud )

gb3%C W$>XGi K>J


Y.%B /s k%s d9Zs KO1 L$e
[;9 u>XX; uX? 9$>t>s
0
ht>s ht>s kb.] r$Os
d>t>? o]HO# ^$>s
'osiisin Mabthoyuubin ("jmakalin Hayhayuu Thothohin )athothoyhin Iyyaka *a&dhin Ha+shin Had$alin Hajamin
Hasaa ajahathin Haytuutin Sha+artanin Thayhayaalin Ha+uuhin Tahkamin Hiihaamin Hayhaamin

k>_C; cm.GA
m.GA l/e gbB &G/i ;
cm.GA l/1`9 k;; cm.GA
l@e9

ga  \$Gi ; cm.GA
9H>Ga 9$C l$3e_e9 d$F; 3C
EBI P>e] hm`9 ky9\ ;
cm.GA lbi
Subhanaka ya (ad$iimasy syani, Subhanaka ya .odiimal ihsaani, Subhanaka ya musabbiha
bikulli lisaani, Subhanaka ya mabuuda +i kulli $amaani, Subhanaka ya daaimal (inaami
taalayta rabbi (amma ya.uulud$ d$aalimuuna (ulu&&an kabiira .

ILMU ANGKA 

Dipublikasi pada ++ Noember +** oleh !ongalus

\
33 otes

Bismillahirrohmanirrohim

Sesepuh dan semua teman-teman di &ZA# i'inkan saya sekedar sharing


sesuatu yang sangat tak berarti apa-apa dibandingkan dengan
postingan-postingan yang sudah ada

aling tidak mungkin suatu saat ada yang membutuhkan saya persilahkan
untuk menggunakannya# dengan batasan bah!a saya TIDA& %2NY4R4 ]
%2fARAN" menggunakannya untuk tu'uan tertentu semuanya men'adi
tanggung 'a!ab yang melaksanakan.

Insyaallah inilah ba(aannya )

 Aff4%%A ZA AN"&A BIN NAf4 BII ZA INNA BII


NAR R4A4 fAYASTA"NI BII BISARIA% BIf If%I&

Tata (aranya )
¬ 0ukup dilakukan di !aktu saudara-saudara membutuhkannya ,bukan amalan
¬ Zaktu yang baik mulai 'am +/. ZIB sampai selesai ,apa yang
dimaksudkan sudah ter(apai biasanya 'am *.-+. ZIB

&egunaan )
¬ %engetahui sesuatu yang mungkin akan ter'adi di!aktu-!aktu yang
dimaksudkan pengamal terutama yang berhubungan dengan AN"&A.
eringatan )
¬  $angan sekali-kali diterima 'ika AN"&A !arna %2RA# resikonya bisa
berakibat kematian ,berdasarkan petun'uk dan peristi!a yang pernah
ter'adi
Sekali lagi saya tegaskan# bah!a segala sesuatunya men'adi tanggung
 'a!ab saudara-saudara sendiri. Saya hanya sekedar share pengetahuan
yang saya ketahui semata-mata mengharap ridho Alloh

Salam persaudaraan..

Anda mungkin juga menyukai