Anda di halaman 1dari 4

BORANG TRANSIT PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

NAMA :
KELAS :
NO KAD PENGENALAN :

UNIT KEMAHIRAN DESKRIPTOR TAHAP TANDATANGAN TARIKH


PENGUASAAN
TEMA 1: KEKELUARGAAN
UNIT 1 MEMBACA Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : KELUARGA CERGAS yang sesuai: Ayat tunggal dan ayat majmuk
MENULIS Menulis secara mekanis menggunakan tulisan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
berangkai dalam bentuk: Huruf
UNIT 2 MENDENGAR DAN Mendengar , mengecam sebutan, memahami dan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : KEJAYAAN KELUARGA BERTUTUR menyebut dengan betul dan tepat: Ayat tunggal
MENULIS Membina dan menulis: Ayat (1)(2)(3)(4)(5)(6)
UNIT 3 MEMBACA Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : KENANGAN MANIS yang sesuai: Petikan
MENDENGAR DAN Mendengar , mengecam sebutan, memahami dan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR menyebut dengan betul dan tepat:
i. Ayat tunggal
ii. Ayat majmuk
TEMA 2 : KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
UNIT 4 MEMBACA Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : SAYA SIHAT DAN BERTENAGA sesuai, dan memahami:
(i) pelbagai jenis ayat,
(ii) perenggan
(iii) petikan
MENULIS Membina dan menulis: (1)(2)(3)(4)(5)(6)
(i) ayat,
UNIT 5 MENDENGAR DAN Mendengar, memahami dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : KEBERSIHAN TANGGUNGJAWAB BERTUTUR terhadap:
BERSAMA (ii) silaan dan larangan.
MENULIS Membina dan menulis: (1)(2)(3)(4)(5)(6)
(ii) perenggan.
UNIT 6 MEMBACA Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : MINDA POSITIF BADAN AKTIF sesuai, dan memahami
(iii) petikan.
MENDENGAR DAN Mendengar, mentafsir dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR terhadap:
(i) soalan bertumpu

1
BORANG TRANSIT PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

TEMA 3: KESELAMATAN
UNIT 7 MEMBACA Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : KESELAMATAN DI RUMAH yang sesuai: (i) ayat tunggal dan ayat majmuk,
(ii) perenggan, dan (iii) petikan.
MENULIS Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
soalan: (i) bertumpu, dan (ii) bercapah

MENDENGAR DAN Bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu (1)(2)(3)(4)(5)(6)


UNIT 8 BERTUTUR perkara secara bertatasusila mengikut konteks.
TAJUK : REKREASI SELAMAT MENULIS Membanding bezakan dan mencatat maklumat tentang (1)(2)(3)(4)(5)(6)
sesuatu perkara.
UNIT 9 MEMBACA Membaca, memahami dan mengecam: (i) maksud (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : ALATAN KESELAMATAN kosa kata, (ii) idea utama dan idea sampingan, dan (iii)
idea keseluruhan
MENDENGAR DAN Melafazkan pantun yang mengandungi bahasa yang (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR indah dan menjelaskan maksud.
TEMA 4: PERPADUAN
UNIT 10 MEMBACA Membaca, mengenal pasti, dan menerangkan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : TOLERANSI KUKUHKAN PERPADUAN kandungan teks daripada bahan bukan satera dan
bahan sastera;
(i) label
MENULIS Menghasilkan kerangka dan penulisan karangan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
naratif dan bukan naratif secara;
(i) berpandu
UNIT 11 MENDENGAR DAN Mendengar, memahami dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : HORMAT-MENGHORMATI BERTUTUR terhadap;
BUDAYA KITA (i) suruhan dan permintaan
MENULIS Menghasilkan kerangka dan penulisan karangan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
naratif dan bukan naratif secara;
(ii) separa berpandu
UNIT 12 MEMBACA Membaca, mengenal pasti, dan menerangkan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : KERJASAMA ASAS KESEJAHTERAAN kandungan teks daripada bahan bukan sastera dan
bahan sastera;
(iii) cerita
MENDENGAR DAN Mendengar, memahami, dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR terhadap;
(ii) silaan dan larangan
TEMA : 5 KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA
UNIT 13 MEMBACA Membaca, mengenal pasti, dan menerangkan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : kandungan teks daripada bahan bukan sastera dan
KEKALKAN WARISAN KITA sastera
MENULIS Menulis secara mekanis menggunakan tulisan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
berangkai dalam bentuk;
iii) frasa
UNIT 14 MENDENGAR DAN Mendengar, mentafsir dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : BERTUTUR terhadap :
KENALI KESENIAN KITA (ii) soalan bercapah
MENULIS Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada (1)(2)(3)(4)(5)(6)
aspek :
(i) ejaan, tanda baca, dan penggunaan imbuhan

UNIT 15 MEMBACA Membaca, memahami, dan mempersembahkan karya (1)(2)(3)(4)(5)(6)

2
BORANG TRANSIT PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

TAJUK : INDAHNYA SENI DAN BUDAYA KITA bukan dan karya sastera dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai.
(ii) manual
MENDENGAR DAN Bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR perkara secara bertatasusila mengikut konteks.

TEMA 6: KELESTARIAN ALAM


TAJUK : MEMBACA Membaca dan mempersembahkan karya bukan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
PENGURUSAN SISA PEPEJAL sastera dan karya sastera dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai:
(iii) cerita
MENULIS Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek: (1)(2)(3)(4)(5)(6)
(iii) struktur ayat.
UNIT 17 MENDENGAR DAN Bersoal jawab untuk mendapatkan dan menyampaikan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : SUMBANGAN KITA BERTUTUR maklumat.
MENULIS Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
soalan:
(i) bertumpu
UNIT 18 MEMBACA Membaca, memahami dan mengecam : (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK :TAHUKAH KAMU (i) maksud kosa kata
MENDENGAR DAN Bersoal jawab untuk mendapatkan dan menyampaikan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR maklumat.
TEMA 7: PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
UNIT 19 MEMBACA Membaca, memahami dan mengecam: (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : PERTANIAN DAN SUMBER (i) maksud kosa kata,
PENDAPATAN (ii) idea utama dan idea sampingan, dan
(iii) idea keseluruhan
MENULIS Mencipta bahan sastera secara berpandu dan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
mempersembahkan secara kreatif:
(i) pantun empat kerat, dan
(ii) sajak.
UNIT 20 MENDENGAR DAN Mendengar, mentafsir dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : INOVASI DALAM PENTERNAKAN BERTUTUR terhadap:
(i) soalan bertumpu, dan
(ii) soalan bercapah.
MENULIS Menulis sesuatu yang diimlakkan: (i) ayat. (1)(2)(3)(4)(5)(6)
UNIT 21 MEMBACA Membaca, mengenal pasti dan menerangkan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : BUMI BERTUAH kandungan teks daripada bahan bukan sastera dan
bahan sastera: (i) label, (ii) manual, (iii) cerita, dan (iv)
pantun.
MENDENGAR DAN Mendengar, mentafsir dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR terhadap:
(i) soalan bertumpu, dan
(ii) soalan bercapah.

TEMA 8: EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN KEWANGAN

3
BORANG TRANSIT PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

UNIT 22 MEMBACA Membaca, mengenal pasti dan menerangkan (1)(2)(3)(4)(5)(6)


TAJUK : BIJAK EKONOMI kandungan teks daripada bahan bukan sastera dan
bahan sastera:
(ii) manual
MENULIS Menghasilkan kerangka dan penulisan karangan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
naratif dan bukan naratif secara:
(ii) separa berpandu.
UNIT 23 MENDENGAR DAN Menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : BUDAYA USAHAWAN BERTUTUR dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif.
MENULIS Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek: (1)(2)(3)(4)(5)(6)
(i) ejaan

UNIT 24 MEMBACA Membaca, mengenal pasti dan menerangkan (1)(2)(3)(4)(5)(6)


TAJUK : BIJAK MENGURUS KEWANGAN kandungan teks daripada bahan bukan sastera dan
bahan sastera
(iv) pantun.
MENDENGAR DAN Bersoal jawab untuk mendapatkan dan menyampaikan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR maklumat.

DISEDIAKAN OLEH :

MOHD ABREE BIN AMIN


GURU AKADEMIK BAHASA MELAYU
SEKOLAH KEBANGSAAN SEBAKO