Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

Pengantar Pengajian Profesional


1. Nama Kursus/Modul
Introduction to Professional Studies

2. Kod Kursus GPP1063

3. Nama Staf Akademik Dr Mohd Nordin bin Abu Bakar

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran asas
Kursus/Modul dalam pendidikan khususnya dalam bidang profesionalisme keguruan bagi membentuk sahsiah guru
Program yang berkualiti

5. Semester dan Tahun


Semester 2
ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
125
A = Amali 30 15 - 1.5 30 30 - 18.5
P = Pentaksiran

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat :


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Menjelaskan pengertian, konsep, aspirasi dan kepentingan pendidikan. (C2, A3, A4,
CLO) LO1, LO5, TS4)
2. Menghuraikan ciri-ciri personaliti, etika dan perwatakan guru sebagai pembina negara
bangsa dalam kumpulan. (C2, A1, LO3, LO5, CTPS2, TS4)
3. Membincangkan elemen profesionalisme keguruan dan pembelajaran sepanjang
hayat. (C4, A2, LO3, LO6, CTPS2, LL1)
4. Menilai kepentingan pemuafakatan komuniti dalam pendidikan. (C5, LO3, LO6,
CTPS3, LL2)
5. Menganalisis cabaran-cabaran profesionalisme keguruan dengan isu-isu pendidikan
terkini. ( C4, LO3, LO6, CTPS3, LL2)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF


Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Lakuan tulen
Menganalisis
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Persepsi
Mencipta

Adaptasi
Menilai

Menilai
Set

CLO

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X X X

2 X X

3 X X

4 X

5 X

10. Kemahiran Boleh Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS3),
Pindah (Transferable Kemahiran berpasukan (TS4),
Skills, TS): Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (LL2).

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemaskini November 2016
11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial
3. Perbincangan

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran dijalankan dalam bentuk Kerja Kursus iaitu 70% dan Peperiksaan Akhir iaitu
30%. Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang kursus.

Learning Outcome Strategi Pengajaran


Jenis Pentaksiran
(LO) dan Pembelajaran
LO1 – Kemahiran fakta, Kuliah
konsep, prinsip dan Tutorial Peperiksaan Akhir
proses Perbincangan

LO3 – Kemahiran Tutorial Pengurusan Grafik


penyelesaian masalah Perbincangan Penulisan Akademik

LO5 – Kemahiran
Pengurusan Grafik
bekerjasama dalam Perbincangan
kumpulan
LO6 – Kemahiran
Kuliah Pengurusan Grafik
mencari maklumat
Tutorial Penulisan Akademik
untuk pembelajaran
Perbincangan Peperiksaan Akhir
sepanjang hayat

12. Sinopsis Kursus ini membincangkan tentang definisi dan konsep pendidikan; bidang pengajian
profesional; perkembangan keguruan; aspirasi dan kepentingan pendidikan; pembinaan
negara bangsa; profesionalisme keguruan; etika keguruan; personaliti guru cemerlang;
sekolah dan pemuafakatan komuniti; dan cabaran profesionalisme keguruan.

This course discusses the concept and definition of education, professional studies;teacher
development; aspiration and importance of education;nation building;teacher professionalism;
ethics;personality of exemplary teachers; school and community collaboration; and
challenges in teacher professionalism.

13. Mod Penyampaian Kuliah, tutorial dan perbincangan.

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 70%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 30%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian Bertulis Peperiksaan Akhir 30%

Penulisan Akademik 50%


Tugasan
Pengurusan Grafik (Dua) 20%

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemaskini November 2016
15. Pemetaan Hasil
PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5
Pembelajaran
Kursus (Course
Learning Outcomes, CLO1 X X
CLO) dengan
Objektif Pendidikan CLO2 X X
Program
(Programme CLO3 X X
Educational
Objectives, PEO) CLO4 X X

CLO5 X X

Objektif Pendidikan Program (PEO)

Berpengetahuan (LO1) dan dapat mengaplikasikan (LO2) prinsip


PEO1
asas dalam bidang tumpuan.

Berkomunikasi (LO4) secara berkesan sama ada lisan atau


PEO2
penulisan dalam bidang tumpuan.

Berupaya menyelesaikan masalah dalam profesion keguruan


PEO3
(LO3).

Bekerjasama dalam kumpulan (LO5) bagi membentuk budaya


PEO4
pembelajaran yang sihat.

Berkemahiran dalam mencari maklumat untuk pembelajaran


PEO5
sepanjang hayat (LO6).

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menjelaskan pengertian, konsep dan aspirasi pendidikan. (C2,


CLO1 LO1, LO5, TS4)

Menghuraikan ciri-ciri personaliti, etika dan perwatakan guru


CLO2 sebagai pembina negara bangsa. (C2, LO3, LO5, CTPS2,TS4)

Membincangkan elemen profesionalisme keguruan dan


CLO3 pembelajaran sepanjang hayat. (C4, LO3, LO6, CTPS2, LL1)

Menilai kepentingan pemuafakatan komuniti dalam pendidikan.


CLO4 (C5, LO3, LO6, CTPS3, LL2)

Menganalisis cabaran-cabaran profesionalisma keguruan dengan


CLO5 isu-isu pendidikan terkini. ( C4, LO3, LO6, CTPS3, LL2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemaskini November 2016
16. Pemetaan Hasil
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6
Pembelajaran
Kursus (Course
Learning Outcomes, CLO1 X X
CLO)
dengan Hasil CLO2 X X
Pembelajaran
Program (Learning CLO3 X X
Outcomes, LO)
CLO4 X X

CLO5 X X

Hasil Pembelajaran (LO)

LO1 Kefahaman fakta, konsep, prinsip dan proses.

LO2 Kemahiran menggunakan prinsip atau peralatan asas.

LO3 Kemahiran penyelesaian masalah.

LO4 Kemahiran komunikasi lisan atau tulisan.

LO5 Kemahiran bekerjasama dalam kumpulan.

LO6 Kemahiran mencari maklumat untuk pembelajaran sepanjang hayat.

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menjelaskan pengertian, konsep dan aspirasi pendidikan. (C2, LO1,


CLO1 LO5, TS4)

Menghuraikan ciri-ciri personaliti, etika dan perwatakan guru sebagai


CLO2 pembina negara bangsa. (C2, LO3, LO5,CTPS2, TS4)

Membincangkan elemen profesionalisme keguruan dan


CLO3 pembelajaran sepanjang hayat. (C4, LO3, LO6, CTPS2, LL1)

Menilai kepentingan pemuafakatan komuniti dalam pendidikan. (C5,


CLO4 LO3, LO6, CTPS3, LL2)

Menganalisis cabaran-cabaran profesionalisma keguruan dengan


CLO5 isu-isu pendidikan terkini. ( C4, LO3, LO6, CTPS3, LL2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemaskini November 2016
Bukan BersemukaInteraksi
Interaksi Bersemuka

Jumlah SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17.
Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah

Amali
Amali
1. Definisi dan Konsep Pendidikan
2 1 2 2 7
 Definisi dan Konsep Pendidikan
 Konsep pendidikan dari perspektif Islam dan barat.

2. Bidang Pengajian Profesional

 Bidang-bidang utama
- Konsep Psikologi Pendidikan 2 1 2 2 7
- Konsep Sosiologi Pendidikan
 Implikasi kepada pendidikan

3. Perkembangan Keguruan

 Perkembangan Falsafah Pendidikan


- Barat
o Perenialisme
o Esentialisme
o Progresivisme
o Rekonstruktisme
o Eksistensialisme 6 3 6 6 21
- Falsafah pendidikan timur di China dan India
- Falsafah Pendidikan Islam
 Implikasi terhadap perkembangan pendidikan
di Malaysia
- FalsafahPendidikan Kebangsaan
- Tokoh-tokoh pendidik negara

4. Aspirasi Dan Kepentingan Pendidikan 2 1 2 2 7

 Aspirasi sistem pendidikan


 Kualiti standard antarabangsa
 Ekuiti untuk semua murid
- Memupuk perpaduan dalam kalangan murid

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemaskini November 2016
5.Pembinaan Negara Bangsa

 Aspek-aspek kepentingan pendidikan


 Guru sebagai modal insan
 Integrasi nasional
 Implikasi kepada peranan guru sebagai pembina
negara bangsa 4 2 4 4 14
- Lahirkan warganegara yang
bertanggungjawab
- Ketaatan kepada tuhan
- Masyarakat yang berakhlak
- Berpengetahuan dan berkemahiran
- Memupuk perpaduan

6. Profesionalisme Keguruan

 Konsep profesionalisme keguruan


 Fungsi sekolah sebagai organisasi
- Konsep organisasi
- Ciri-ciri organisasi
3 2 3 4 12
- Fungsi organisasi
 Laluan Kerjaya Guru
- Pembangunan Profesionalisme Berterusan
(Continuous Professional Development)
- Pembelajaran sepanjang hayat

7. Etika Keguruan

 Kod Etika Perguruan Malaysia 2 1 2 2 7


 Kepentingan Kod Etika Keguruan

8. Personaliti Guru Cemerlang

 Konsep personaliti dan kendiri


- Personaliti guru yang cemerlang Peribadi
- Komunikasi berkesan 4 2 4 4 14
- Potensi
- Hasil kerja
 Implikasi kepada profesionalisme Keguruan

9. Sekolah Dan Pemuafakatan Komuniti

 Konsep pemuafakatan sekolah dan komuniti 3 1 3 2 9


 Kepentingan hubungan pemuafakatan sekolah
dan komuniti

10. Cabaran Profesionalisme Keguruan

 Penglibatan dalam Persatuan Profesional


2 1 2 2 7
 Guru dan NGO
 Kesediaan untuk berubah

Kerja Kursus 14 14

Amali

Ulangkaji Peperiksaan 4.5 4.5

Peperiksaan 1.5 1.5

Jumlah 30 15 1.5 30 30 18.5 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemaskini November 2016
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN Bersemuka Tidak Bersemuka
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA
Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Penulisan Akademik
- 10
(Individu - 2000 perkataan)

Pengurusan Grafik (Dua)


- 4
(Berkumpulan)

Peperiksaan Akhir
1.5 4.5
(1 jam 30 minit)

Jumlah 46.5 78.5

Jumlah Jam Pembelajaran


125
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Karen,G.,Galway,G.,Badenhorst ,C. & Kelly,R.(2013). nspiration and innovation in teaching
and teacher education. USA :ASC.

Noddings, N. (2012). Philosophy of education.(3rd ed.). Philadelphia: Westview Press.

Orstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2014). Curriculum: Foundations, principles, and issues
(6th ed.). Boston: Allyn and Bacon

Rujukan Tambahan Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa (1995). Falsafah dan Konsep Pendidikan (2nd ed.). Shah
Alam: Fajar Bakti.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia. (2009). Standard Guru


Malaysia. Shah Alam: Giga Wise Network Sdn. Bhd.

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. (2012). Dasar Pendidikan


Negara. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Charles, C.M. & Senter, G.W. (2005). Elementary Classroom Management (4th ed.). Boston:
Pearson Educational Ltd.

Kementerian Pendidikan Malaysia.(2013).Pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-


2025.Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia.

William. H & Portelli, J. P. (2013) Philosophy of education :


Introductory readings.Calgary, Alberta: Brush Education Inc.

19. Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemaskini November 2016
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN
GPP1063 PENGANTAR PENGAJIAN PROFESIONAL (3 KREDIT)

HASIL PEMBELAJARAN
Kaedah
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
Pembelajaran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6

Menjelaskan pengertian, konsep, Pengurusan


aspirasi dan kepentingan pendidikan. Kuliah Grafik 1
(C2, A3, A4, LO1, LO5, TS4) X X Tutorial
Perbincangan Peperiksaan
Akhir

Pengurusan
Menghuraikan ciri-ciri personaliti, etik
Kuliah Grafik 2
dan perwatakan guru sebagai pembina
X X Tutorial
negara bangsa dalam kumpulan. (C2,
Perbincangan Peperiksaan
A1, LO3, LO5, CTPS2, TS4)
Akhir

Membincangkan elemen profesionalisme Penulisan


keguruan dan pembelajaran sepanjang Kuliah Akademik
hayat. (C4, A2, LO3, LO6, CTPS2, LL1) X X Tutorial
Perbincangan Peperiksaan
Akhir

Menilai kepentingan pemuafakatan Penulisan


komuniti dalam pendidikan. (C5, LO3, Kuliah Akademik
LO6, CTPS3, LL2) X X Tutorial
Perbincangan Peperiksaan
Akhir

Menganalisis cabaran-cabaran Penulisan


profesionalisme keguruan dengan isu-isu Kuliah Akademik
pendidikan terkini. ( C4, LO3, LO6, X X Tutorial
CTPS3, LL2) Perbincangan Peperiksaan
Akhir

Pengurusan
Grafik
Kuliah
Penulisan
KESELURUHAN Tutorial
Akademik
Perbincangan
Peperiksaan
Akhir

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemaskini November 2016
Panel Pemurnian Semula:

Bil. Nama Kelayakan Akademik


Ijazah Doktor Falsafah (Pendidikan Teknik dan Vokasional)-UKM
1 Dr.Mohd Nordin bin Abu Bakar Master Sains (Pentadbiran Pendidikan)-UPM
Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian)-UPM

Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi) - UKM


2 Izzah Binti Abu Bakar
Sarjana Muda Sastera (Komunikasi) - UKM

Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) – UPM


3 Rohana Binti Bachik
Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) - UKM

Diploma Pentadbiran Awam – Institut Teknologi Mara


Sarjana Muda Sains Pembangunan dengan kepujian – Universiti
Kebangsaan Malaysia
4 Hajah Zaidah Binti Abu Bakar Diploma Pendidikan KPLI (Pengajian Inggeris) - MPTI
Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling - Universiti
Kebangsaan Malaysia

Berkuat kuasa mulai Jun 2013


Kemaskini November 2016