Anda di halaman 1dari 8

RAMALAN 1 INTEGRASI DAN PERPADUAN PENGAJIAN AM 1

1. INTEGRASI DAN PERPADUAN  Pemahamanan budaya yang teguh akan


menggalakkan sikap kerjasama.
1. Manfaat Perpaduan/ hidup bersatu
padu b. Saling hormat-menghormati dan
bertolak-ansur.
a. Rakyat dapat hidup dengan aman
dan tenteram.  Sikap bertolak ansur sesama bangsa dan
agama yang berlainan amat
 Rakyat sentiasa berasa selamat dan
dititikberatkan supaya pertelingkahan
bebas bergerak.
antara kaum tidak wujud.
 Perpaduan membolehkan segala urusan
kehidupan harian dilaksanakan dengan c. Mengamalkan budaya penyayang.
licin dan lancar.
 Anggota masyarakat yang
b. Dapat memajukan ekonomi mementingkan kasih sayang dalam
kehidupan akan sentiasa menghormati
 Sekiranya rakyat kita bersatu pelabur kaum-kaum lain tanpa mengira
asing tentunya berminat melabur dalam perbezaan agama mahupun budaya.
negara yang stabil dan makmur.
 Para pelabur tidak perlu risau akan 3. Ancaman Untuk Mencapai
mengalami kerugian dalam pelaburan Perpaduan
kerana perpaduan yang wujud
a. Agama dan kepercayaan berbeza
menjamin keamanan.
 Agama dan kepercayaan yang berbeza
c. Negara dapat ditadbir dengan baik
menimbulkan masalah kerana pantang
 Terdapat pelbagai kaum yang larang, adat dan amalan yang saling
memimpin negara akan mewujudkan bercanggahan.
perasaan perkongsian yang bermakna
b. Masalah komposisi penduduk dan
kepada kesejahteraan negara.
kawasan penempatan
 Lokasi dan penempatan yang berbeza
d. Dapat bekerja dan mencari rezeki
akan menyebabkan rakyat tidak dapat
dengan baik dan selesa.
berkomunikasi dengan baik.
 Tidak perlu berasa takut untuk keluar
c. Terdapat pelbagai persatuan kaum
bekerja di mana-mana sahaja.
yang berbeza

e. Pelbagai adat dan budaya dapat  Banyak persatuan hanya menonjolkan


identiti dan semangat perkauman
dipelajari
masing-masing.
 Rakyat beruntung kerana dapat
d. Pengaruh keadaan politik negara
mempelajari pelbagai warisan,budaya
dan adat resam kaum lain.  Terdapat ideologi atau fahaman politik
yang berlainan.
2. Sikap positif masyarakat yang  Demi mencapai cita-cita politik isu
mengukuhkan perpaduan perkauman dieksplotasikan.

a. Menerima perbezaan budaya antara


kaum. e. Terdapat akhbar pelbagai bahasa

 Setiap individu masyarakat perlu  Terdapat akhbar diterbitkan khusus


memahami budaya kaum-kaum lain. untuk tatapan sesuatu kaum sahaja dan

1
RAMALAN 1 INTEGRASI DAN PERPADUAN PENGAJIAN AM 1

ini menimbulkan syak wasangka kaum budaya pelbagai kaum di Malaysia oleh
lain. ibu bapa di rumah.
 Hal ini dapat mengelakkan anak-anak
4. Sikap Generasi Muda Yang
bersifat perkauman apabila dewasa
Menjejaskan Usaha Perpaduan
kelak.
a. Sibuk dengan urusan seharian.
 Sibuk dengan urusan harian dan kerjaya 6. Peranan Remaja bagi mengukuhkan
hingga tidak hiraukan perkara lain. Perpaduan
 Bersikap individualistik dan suka a. Mereka sendiri menjadi suri teladan
bersendirian. kepada rakan-rakan sebaya.
b. Leka dengan gajet.  Mengamalkan dan menerapkan
 Penggunaan gajet yang berlebihan semangat perpaduan dalam kalangan
menjadikan generasi muda lebih rakan sebaya.
bersifat individualistik.  Menunjukkan sikap saling menghormati
 Membuat provokasi kaum sehingga rakan-rakan yang berbeza latar
menimbulkan perselisihan faham antara belakang,budaya dan agama.
kaum di ‘facebook’ b. Menghayati dan mengambil iktibar
daripada sejarah negara.
c. Sikap tidak ambil peduli.
 Peristiwa yang berlaku dalam sejarah
 Tiada kesedaran dan memandang remeh
tanah air dapat dijadikan iktibar supaya
tentang kepentingan hidup bersatu
sesuatu yang buruk dapat dihindari.
padu.
 Sebagai contoh. tragedi 13 Mei 1969
merupakan satu detik hitam dalam
5. Usaha menggalakkan generasi muda sejarah yang berlaku akibat semangat
mementingkan perpaduan perpaduan yang rapuh dalam kalangan
masyarakat pelbagai kaum.
a.Menggalakkan penyertaan dalam
aktiviti kemasyarakatan. c. Mengasimilasikan budaya pelbagai
kaum dalam kehidupan seharian.
 Penyertaan dalam aktiviti
kemasyarakatan seperti gotong-royong  Sanggup untuk menerima dan
dan Program Rukun Tetangga. mengamalkan budaya yang sesuai
 Dapat memberi peluang dan dengan kehidupan.
mendedahkan generasi muda untuk  Misalnya,rakyat Malaysia meraikan
berkomunikasi dan bekerjasama. pelbagai perayaan dengan cara yang
dirasakan sesuai bersama rakan mereka
b. Program peningkatan kesedaran dan dengan hati yang ikhlas
pendidikan.
 Menyebarluas kepentingan perpaduan d. Mengelakkan diri daripada
dan kebaikan perpaduan perlu diadakan mementingkan diri dan bersikap
secara berterusan melalui kempen dan etnosentrisme.
program serta ceramah-ceramah
kesedaran.  Sikap etnosentrisme ialah sikap yang
mementingkan kelompok etnik sendiri.
c. Peranan ibu bapa
 Remaja perlu menerima segala
 Anak-anak haruslah diajar dan dididik perbezaan yang wujud antara kaum di
untuk bertoleransi dan memahami negara ini dengan hati yang terbuka.

2
RAMALAN 1 INTEGRASI DAN PERPADUAN PENGAJIAN AM 1

 Contohnya, remaja tidak harus 8. Peranan Sekolah Memupuk


menyentuh isu-isu sensitif seperti hak Perpaduan
istimewa sesuatu kaum.
a. Memantapkan pelaksanaan Dasar
7. Usaha Kerajaan Memupuk Perpaduan Pelajaran Kebangsaan
Kaum
 Penggunaan Bahasa Melayu sebagai
a. Merapatkan jurang ekonomi antara bahasa pengantar utama dalam sistem
kaum pendidikan kebangsaan,telah
mewujudkan generasi daripada pelbagai
 Pengagihan kekayaan yang adil dapat etnik yang lebih memahami antara satu
memupuk semangat perpaduan rakyat. sama lain dan mengelakkan prasangka
 Prasangka dan rasa tidak puas hati kaum.
dapat dikurangkan.
b. Pendemokrasian pendidikan
b. Menyuntik nilai perpaduan melalui
sistem pendidikan.  Memastikan agar semua kaum dapat
menikmati kemudahan yang sama
 Sukatan pelajaran yang menitikkan dalam pendidikan sama ada mereka
semangat kerjasama dan patriotik dapat bersekolah di bandar atau di luar
membantu menyemai sikap tolenrasi bandar.
dan hormat-menghormati antara kaum.
c. Pelaksanaan Sekolah Wawasan
c. Mewujudkan aktiviti
kemasyarakatan yang melibatkan  Sekolah yang berkonsepkan belajar
pelbagai etnik bersama-sama dalam satu kawasan
yang sama tanpa mengira kaum dan
 Menjalankan aktiviti kejiranan, agama.
program integrasi dan wilayah seperti  Membolehkan pelajar-pelajar yang
lawatan sambil belajar ke UNIMAS berlainan etnik menggunakan pelbagai
yang mempunyai ramai pelajar yang kemudahan secara bersama.
pelbagai bangsa dan agama dari semua
negeri. d. Pelaksanaan sekolah satu aliran
 Melalui aktiviti ini, anggota masyarakat
 Sistem yang menggunakan satu bahasa
akan berinteraksi dengan mereka yang
pengantar sahaja di sekolah.
mampu mewujudkan perasaan kekitaan.
 Boleh bergaul secara meluas dan
d. Program peningkatan kesedaran memahami budaya kaum-kaum lain.
tentang kepentingan perpaduan  Semangat perkauman akan dapat
dihapuskan.
 Mengaplikasikan dalam pendidikan dan
projek Sejarah seperti sambutan 9. Contoh Aktiviti Di Sekolah Yang
kemerdekaan dan hari Malaysia. Dapat Memupuk Perpaduan
e. Penggunaan satu bahasa a. Melancarkan Program Pendidikan
dan kesedaran perpaduan
 Pengetahuan dan penggunaan satu
bahasa membolehkan setiap rakyat  Pelajar digalakkan menyertai kem-kem
berkomunikasi sesama sendiri. motivasi yang dianjurkan supaya dapat
 Perselisihan faham dapat dielakkan. mempelajari dan memahami konsep
perpaduan yang cuba diterapkan oleh
pihak sekolah.

3
RAMALAN 1 INTEGRASI DAN PERPADUAN PENGAJIAN AM 1

 Pelajar akan tahu akan kepentingan 10. Aktiviti Masyarakat Setempat


perpaduan dan intergrasi nasional Untuk memupuk Perpaduan
kepada negara.
a. Program Pemuafakatan Masyarakat
b. Mengadakan sambutan perayaan
 Program pemuafakatan antara
pelbagai kaum
masyarakat setempat boleh diadakan
 Seperti Hari Raya Puasa, Tahun Baru melalui program-program ilmiah
Cina, Hari Gawai dan lain-lain di seperti makan beradab, gotong royong
sekolah. dan majlis perkahwinan.
 Melalui cara ini, setiap pelajar dapat
b. Acara kebudayaan dan kesenian
mempelajari adat resam serta
kepercayaan kaum-kaum di dalam  Pelbagai acara berbentuk kebudayaan
Malaysia. dan kesenian rakyat boleh diadakan
 Ini akan menimbulkan rasa hormat di seperti permainan tradisi dan
kalangan pelajar terhadap kaum yang persembahan kebudayaan setiap kaum
lain. di Malaysia yang disertai oleh setiap
anggota masyarakat.
c. Sekolah Penyayang
c. Sambutan perayaan semua kaum
 Amalan ini dapat mewujudkan
golongan pelajar yang cinta kepada  Mengadakan Sambutan Hari Raya,
sekolah. Tahun Baru Cina dan perayaan hari
 Menimbulkan perasaan kasih sayang Gawai.
dan hubungan mesra antara warga  Setiap kali menjelang hari perayaan ini,
sekolah dan sesama ibu bapa para masyarakat melalui pertubuhan atau
pelajar. organisasi seperti JKKK atau komuniti
rumah panjang mengatur program yang
d. Penyertaan dalam kokurikulum melibatkan seluruh warga masyarakat
 Penyertaan aktif dalam kokurikulum tanpa mengira kaum.
dan pembabitan mereka dalam d. Aktiviti Riadah
perkhemahan dan pertandingan
pelbagai peringkat mendedahkan  Setiap ahli masyarakat mengambil
mereka kepada situasi yang berlainan bahagian dalam pelbagai program
dan beragam. aktiviti riadah seperti senamrobik dan
 Mereka dapat berinteraksi secara mencari harta karun.
sihat.  Mereka dapat memahami dengan lebih
mendalam erti perpaduan dan perasaan
e. Sambutan Bulan Patriotisme dan hormat menghormati sesama
Kemerdekaan masyarakat ketika berinteraksi.
 Sekolah mengadakan pelbagai e. Hari keluarga dan sukan rakyat
program sempena memperingati hari
ulangtahun kemerdekaan negara dan  Pelbagai acara dijalankan melibatkan
Hari Malaysia. semua peserta.
 Penyertaan pelbagai pihak dalam  Selain dapat menghilangkan perasaan
menjayakan program ini dapat tertekan dengan bebanan tugas,
membina keyakinan semua warga program ini dapat membina
sekolah berkaitan cintakan kehidupan persefahaman.
bersatu padu.

4
RAMALAN 1 INTEGRASI DAN PERPADUAN PENGAJIAN AM 1

11. Peranan Rakyat bagi mengukuhkan e. Penganjuran aktiviti


Perpaduan kemasyarakatan.
a. Anak-anak digalakkan  Seperti gotong-royong dan program
berkomunikasi dengan jiran tetangga rukun tetangga untuk mengeratkan
 Ibu bapa perlu membawa anak-anak hubungan antara masyarakat pelbagai
mereka mengunjungi rumah jiran kaum.
semasa hari lebaran atau perayaan.  Aktiviti-aktiviti seperti ini mampu
 Membolehkan mereka berkomunikasi menjamin kesejahteraan hidup warga
dengan jiran dan menghayati setempat, dengan membuka ruang dan
keistimewaan masyarakat Malaysia peluang komunikasi antara jiran
yang terdiri daripada pelbagai jenis tetangga berlainan bangsa.
kaum dan etnik.
b. Ibu bapa juga boleh berkomunikasi 12. Langkah Kerajaan Memupuk
dengan anak-anak dalam pelbagai
Perpaduan Dalam Pelbagai Bidang
bahasa.
a. Menerusi bidang pendidikan
 Misalnya bahasa Malaysia, bahasa
Inggeris, dan bahasa-bahasa ibunda.  Sistem pendidikan boleh membentuk
 Apabila golongan muda menguasai perpaduan melalui pelbagai cara.
pelbagai bahasa, mereka dapat  Contohnya, sistem persekolahan yang
berkomunikasi dengan rakan yang sama bagi semua masyarakat pelbagai
berlainan bangsa dengan mudah. kaum dan penggunaan bahasa
kebangsaan sebagai bahasa pengantar
c. Institusi-institusi pendidikan perlu
utama.
bertanggungjawab menerapkan
semangat bersatu padu dalam kalangan b. Menerusi bidang Kebudayaan
pelajar berbilang kaum.
 Melalui Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 Antara langkah yang dapat diambil  Dasar ini menjadi panduan
adalah dengan memberikan kerja-kerja pembentukan dan pengekalan identiti
berkumpulan. rakyat Malaysia.
 Dalam konteks ini, guru-guru
hendaklah membahagikan pelajar c. Menerusi bidang Sukan
secara berkumpulan dalam  Menyemarakkan semangat patriotik
melaksanakan projek-projek sekolah. rakyat dan mengeratkan perpaduan
kaum serta hubungan antara negeri.
d. Rakyat Malaysia hendaklah  Sebagai contoh,penglibatan dalam
menghindari sebarang tindakan yang Sukan Malaysia (SUKMA).
boleh mencetuskan provokasi kaum. d. Menerusi bidang ekonomi
 Walaupun rakyat diberi hak kebebasan  Dalam aspek ekonomi perkara asas
bersuara, mereka haruslah tidak kepada perpaduan negara serta intergasi
mengambil kesempatan dengan nasional ialah melalui Dasar Ekonomi
mencetuskan isu-isu sensitif dan Baru (DEB).
kontroversi yang dapat merosakkan rasa  Strategi yang dilaksanakan melalui
muhibah dan perpaduan. dasar ini ialah mengurangkan serta
membasmi kemiskinan dengan
menambahkan peluang-peluang
pekerjaan kepada semua rakyat
5
RAMALAN 1 INTEGRASI DAN PERPADUAN PENGAJIAN AM 1

Malaysia serta mempercepatkan proses


penyusunan semula masyarakat.
b. Menyuntik nilai perpaduan melalui
e. Menerusi bidang politik sistem pendidikan
 Permuafakatan politik juga diwujudkan.  Sukatan pelajaran yang menitikkan
 Melalui perpaduan politik ini juga semangat kerjasama dan patriotik bagi
pertikaian asas yang berlaku dapat membantu menyemai sikap tolenrasi
diatasi dan sebuah negara aman dan dan hormat-menghormati antara kaum.
makmur dapat diwujudkan.
c. Mewujudkan aktiviti
kemasyarakatan yang melibatkan
13. Kebaikan Kepelbagaian pelbagai etnik.
Sosiobudaya
 Menjalankan aktiviti kejiranan,
a. Mewujudkan integrasi program integrasi dan wilayah seperti
lawatan sambil belajar.
 Masyarakat saling mengenali budaya  Melalui aktiviti ini, anggota
etnik yang berlainan. masyarakat akan berinteraksi dan
 Saling menghargai dan menghormati mewujudkan perasaan kekitaan.
kepelbagaian.
d. Penggunaan satu bahasa
b. Meningkatkan ekonomi negara
 Pengetahuan dan penggunaan satu
 Kepelbagaian budaya dapat dijadikan bahasa membolehkan setiap rakyat
produk pelancongan. berkomunikasi sesama sendiri.
 Pelancong asing teruja untuk menikmati  Perselisihan faham dapat dielakkan.
budaya rakyat Malaysia.
 Berlaku kemasukan mata wang asing
melalui sektor perhotelan dan 15. Punca Berlakunya Perubahan
pengangkutan. Sistem Kehidupan Masyarakat
c. Meningkatkan pembangunan negara a. Sikap materialistik

 Kemahiran dan kekayaan yang dimiliki  Mewujudkan masyarakat yang


oleh sesuatu etnik boleh digunakan. mementingkan diri sendiri tanpa
 Contohnya,etnik Iban yang mempunyai mempedulikan orang lain.
kemahiran untuk menghasilkan Pua  Hanya bergaul dalam golongan sosial
Kumbu yang mampu menjadi tarikan mereka sahaja.
pelancong
b. Perkembangan teknologi
 Teknologi moden yang berkembang
14. Langkah untuk mewujudkan
pada masa ini mewujudkan masyarakat
perpaduan dalam kalangan rakyat
yang antisosial.
a. Merapatkan jurang ekonomi antara  Teknologi dapat memenuhi kehendak
kaum masyarakat untuk berkomunikasi dan
berhibur hanya melalui media sosial.
 Pendapatan rakyat diseimbangkan
untuk mengurangkan jurang perbezaan c. Kesibukan bekerja
di antara etnik-etnik dan kawasan
bandar dengan luar bandar.  Masing-masing sibuk dengan pekerjaan
menyebabkan hubungan antara kaum
terbatas.

6
RAMALAN 1 INTEGRASI DAN PERPADUAN PENGAJIAN AM 1

 Pergaulan semakin berkurang malahan  Menambah ukhwah dan


tiada peluang untuk bertemu antara satu permuafakatan antara masyarakat
sama lain. pelbagai kaum.
d. Perbezaan taraf hidup 17. Kepentingan Semangat Kejiranan
 Jurang perbezaan taraf hidup antara a. Mengukuhkan institusi masyarakat
golongan kaya dengan golongan
miskin.  Jiran adalah asas kewujudan
masyarakat.
 Pengagihan yang tidak adil
mengakibatkan orang miskin atau  Masyarakat terhasil melalui hubungan
sederhana tiada peluang untuk rapat antara manusia yang saling
meningkatkan taraf hidup mereka. berjiran.
 Anggota masyarakat belajar
e. Sistem pendidikan pelbagai aliran menghargai dan menghayati budaya
tradisi rakyat berbilang kaum.
 Sistem pendidikan empat aliran
 Aliran sistem vernakular yang khas b. Memupuk perpaduan kaum
untuk satu-satu kaum
 Dengan semangat kejiranan, semua
aktiviti dilakukan tanpa mengira
16. Langkah Untuk Melahirkan warna kulit.
Masyarakat Yang Harmonis  Hubungan tetangga berlainan kaum
dapat menghindarkan perselisihan
a. Dasar Pendidikan Negara
faham satu sama lain.
 Sekolah dan institusi pendidikan c. Menyemai nilai-nilai murni
berperanan melahirkan masyarakat
yang bersatu padu.  Semangat kejiranan boleh membawa
 Menggunakan bahasa pengantar dan kepada penerapan nilai-nilai murni
sistem peperiksaan yang sama. seperti bantu-membantu, hormat-
menghormati, jujur dan menghindari
b. Prinsip Rukun Negara sikap yang buruk.
 Rukun negara dapat menyemai
perasaan sayang dan cinta akan negara. d. Membendung masalah sosial
 Perpaduan dan integrasi kaum akan setempat
menjadi kenyataan sekiranya prinsip
Rukun Negara menjadi pegangan hidup.  Kegagalan masyarakat mengamalkan
semangat kejiraan menjadi punca
c. Program riadah untuk masyarakat peningkatan jenayah dan budaya tidak
 Program riadah seperti senam robik dan sihat setempat.
Larian Merdeka dapat mewujudkan  Penjenayah mengeksplotasi
masyarakat yang harmonis. kelemahan masyarakat dalam
 Dapat berinteraksi dengan peserta yang memahami dan mengamalkan
pelbagai kaum. semangat kejiranan untuk melakukan
 Memahami erti perpaduan dan hormat aktiviti jenayah.
menghormati sesama masyarakat. e. Meningkatkan keselamatan tempat
d. Penyertaan dalam sambutan Hari tinggal
Kebangsaan  Semangat kejiranan akan mendorong
 Pelbagai kaum akan menyertai jiran kita menjaga keselamatan tempat
sambutan Hari Kebangsaan. tinggal kita.

7
RAMALAN 1 INTEGRASI DAN PERPADUAN PENGAJIAN AM 1

 Jika jiran kita mendapati ada orang


yang tidak dikenali datang atau
memasuki rumah kita pada waktu
kita tiada di rumah, jiran pasti akan
menghubungi kita.

Anda mungkin juga menyukai